Srian a chur le húsáid substaintí áirithe guaiseacha i dtrealamh leictreach agus leictreonach

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2011/65/AE — srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Déantar na rialacha atá ann cheana a threisiú léi maidir le húsáid substaintí guaiseacha, amhail luaidhe, mearcair agus caidmiam, i dtrealamh leictreach agus leictreonach (TLL) chun sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint, go háirithe trí aisghabháil atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus cóireáil dramhaíola maidir le TLL.

PRÍOMHPHOINTÍ

Nuashonraítear faoin reachtaíocht athmhúnlaithe Treoir 2002/95/CE lena gcuirtear srian le substaintí áirithe guaiseacha i dtrealamh leictreach agus leictreonach (TLL) trí, i measc rudaí eile, na srianta ar úsáid substaintí guaiseacha a shíneadh go dtí raon níos leithne TLL.

Raon feidhme

Eisceachtaí

Níl feidhm ag na srianta maidir le raon earraí amhail airm, trealamh spáis, uirlisí tionsclaíocha do-aistrithe mórscála (mar shampla clóphreasanna agus meaisíní muilleála agus druileála) agus fearais dhaingnithe (mar shampla gineadóirí leictreachais). Ní chuirtear san áireamh a oiread painéil fhótavoltacha.

Le Treoir (AE) 2017/2102 leasaítear Treoir 2011/65/AE chun plé le roinnt saincheisteanna, chun iarmhairtí neamhbheartaithe na reachtaíochta de thoradh ar an raon feidhme oscailte a tugadh isteach in 2011 a sheachaint.

Ní áirítear píborgán agus roinnt innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina raon feidhme.

Féachtar léi freisin borradh a chur faoin ngeilleagar ciorclach tríd an toirmeasc ar oibríochtaí sa mhargadh tánaisteach (lena gcuimsítear deisiú, athsholáthar páirteanna spártha, athchóiriú agus athúsáid, agus iarfheistiú) le haghaidh TLL a bhí lasmuigh de raon feidhme Threoir 2002/95/CE a bhí ann roimhe sin, ach nach mbeadh i gcomhréir le Treoir 2011/65/AE.

Féadfar páirteanna spártha a athúsáidtear, arna n-aisghabháil ó TLL, a dhíolmhú ar an gcoinníoll go n-athúsáidtear iad i gcórais fillte lúbiata gnó le gnó atá so-iniúchta, agus go bhfógraítear athúsáid na bpáirteanna spártha don tomhaltóir.

Díolúintí

Oibleagáidí

Oiriúnú agus athbhreithniú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhme léi ón 21 Iúil 2011. Le Treoir 2011/65/AE rinneadh Treoir 2002/95/CE (agus na leasuithe uirthi ina dhiaidh sin) a athmhúnlú agus cuireadh an treoir sin ina hionad, arb éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin mbliain 2004. B’éigean dlí a dhéanamh de na rialacha nua atá i dTreoir 2011/65/AE i dtíortha AE faoin mbliain 2013.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian a chur le húsáid substaintí áirithe guaiseacha i dtrealamh leictreach agus leictreonach (athmhúnlú) (IO L 174, 1.7.2011, lgh. 88-110)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2011/65/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 18.10.2018