Gáis cheaptha teasa de dhéantús an duine a laghdú (gáis fhluairínithe)

Tá an rialachán seo deartha chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus an comhshaol a chosaint trí astaíochtaí gáis cheaptha teasa fhluairínithe (F-gháis) a laghdú. Tá sé d’aidhm leis iad sin a laghdú dhá thrian de leibhéil an lae inniu faoi 2030.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006.

ACHOIMRE

Tá an rialachán seo deartha chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus an comhshaol a chosaint trí astaíochtaí gáis cheaptha teasa fhluairínithe (F-gháis) a laghdú. Tá sé d’aidhm leis iad sin a laghdú dhá thrian de leibhéil an lae inniu faoi 2030.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos na rialacha ann maidir le srianadh, úsáid, aisghabháil agus scriosadh F-ghás. Cuirtear cosc le díolachán táirgí áirithe ina bhfuil F-gháis leis.

Cumhdaítear hidreafluaracarbóin (HFCanna)*, sárfhluaracarbón (PFCanna)* agus heicseafluairíd sulfair (SF6) ann*.

Leagtar amach teorainn fhoriomlán bhliantúil ann ar thionchar aeráid HFCanna. Déanfar é sin a laghdú de réir a chéile idir 2015 agus 2030.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar amach na hoibleagáidí seo a leanas sa rialachán.

Tabharfaidh an Coimisiún tuairisc ar éifeachtaí an rialacháin faoin 31 Nollaig 2022.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 1 Eanáir 2015.

CÚLRA

Is gáis cheaptha teasa iad F-gháis lena bhfuil tionchar téimh dhomhanda suas le 23 000 uair níos mó ná tionchar dí-ocsaíde carbóin. Is ionann iad agus 2 % d’astaíochtaí gás ceaptha teasa AE. Is féidir malartuithe nach bhfuil chomh díobhálach don aeráid a chur in ionad F-ghás go minic.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Úsáidtear * HFCanna mar chuisneáin, díbhealaitheoirí agus gníomhaithe séidte cúir (amhail múchtóirí dóiteáin).

Úsáidtear * PFCanna chun leathsheoltóirí, amhail díbhealaitheoirí agus gníomhaithe séidte cúir a dhéanamh.

Úsáidtear * heicseafluairíd sulfair (SF6) i lascthrealamh ardvoltais agus táirgeadh maignéisiam.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh Ard-Stiúrthóireacht um Ghníomhú ar son na hAeráide.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 517/2014

9.6.2014

-

IO L 150, 20.5.2014, lgh. 195-230

Nuashonraithe 23.07.2015