Cur chuige AE nua maidir le déileáil le teip agus le dócmhainneacht gnóthas

Teipeann ar thimpeall 200 000 gnóthas san Aontas Eorpach (AE) gach bliain agus cailleann 1.7 milliún duine a bpost. Dírítear ar athstruchtúrú coisctheach na ngnóthas inmharthana sa mholadh nua, rud a chuirfidh ar a gcumas leanúint de bheith ag feidhmiú agus poist a chosaint, agus rud a chuirfidh ar chumas creidiúnaithe níos mó den airgead a d’infheistigh siad a fháil ar ais. Iarrtar leis chomh maith a áirithiú go dtugtar athdheis d’fhiontraithe arbh féimhigh iad.

ACHT

Moladh 2014/135/AE ón gCoimisiún an 12 Márta 2014 maidir le cur chuige nua i ndáil le teip agus le dócmhainneacht gnóthas.

ACHOIMRE

Tá dearcthaí mhuintir na hEorpach maidir le dócmhainneacht gnóthas ar féithbhogadh, agus tá athchóiriú á dhéanamh cheana féin ar dhlí AE maidir le dócmhainneacht trasteorann. Féachtar áfach leis an mholadh nua seo de chuid an Choimisiún Eorpaigh comhchreat le haghaidh rialacha náisiúnta dócmhainneachtaa chur ar fáil.

Chuirfeadh an creat ar chumas féichiúnaithe:

Tá sé beartaithe nós imeachta athstruchtúraithe a chur ar fáil a fheidhmeodh go tapa agus nach mbeadh costas mór air, nós imeachta a ligfeadh don mhéid is mó céimeanna agus is féidir a dhéanamh lasmuigh de na cúirteanna. Féadfar idirghabhálaí nó maoirseoir a cheapadh chun cuidiú le díospóireachtaí idir an féichiúnaí agus na creidiúnaithe.

Athdheis

Cuireadh ina luí ar an Choimisiún gur cheart ligean d’fhiontraithe tosú as an úire, tar éis féimheachta, buíochas le fianaise an-láidir a thaispeáin go n-éiríonn níos fearr ina gcéad fhiontar eile leis na fiontraithe a dtugtar athdheis dóibh.

Urscaoilfí go hiomlán fiachais na bhfiontraithe laistigh de thrí bliana ó thús a chur le himeachtaí féimheachta, mar thoradh ar chinneadh cúirte, nó ó dháta tosaithe an phlean aisíocaíochta.

Mar sin féin, aithnítear sa mholadh nach cuí é i gcónaí na fiachais go léir a urscaoileadh agus go mb’fhéidir go gcuirfear dlíthe níos déine i bhfeidhm i mBallstáit AE, dlíthe a thabharfadh spreagadh d’fhiontraithe mímhacánta meas a léiriú ar a gceanglais dhlíthiúla maidir le creidiúnaithe.

Cheadófaí chomh maith dlíthe náisiúnta a chosnódh slí bheatha an fhiontraí agus a theaghlaigh trí chead a thabhairt don fhiontraí sócmhainní áirithe a choimeád.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Moladh 2014/135/AE

3.4.2014

-

IO L 74, 14.3.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa: Cur chuige Eorpach nua maidir le teip agus le dócmhainneacht gnóthas (COM(2012) 742 final an 12 Nollaig 2012 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil).

Togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle maidir le himeachtaí dócmhainneachta (COM(2012) 744 final an 12 Nollaig 2012 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil).

Nuashonrú is déanaí: 28.07.2014