Borradh a chur faoi fhiontraíocht FBManna Eorpacha — Clár COSME

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 — clár um iomaíochas fiontar agus fiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014-20) a bhunú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Bunaítear leis clár de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) ina bhféachtar le borradh a chur faoin tacaíocht d’fhiontair bheaga agus d’fhiontair mheánmhéide (FBManna) trí fheabhas a chur ar na dálaí faoina dtagann rath ar an bhfiontraíocht.

PRÍOMHPHOINTÍ

Coinníollacha gnó níos fearr

Iomaíochas a chur chun cinn

Cultúr na fiontraíochta

Maoiniú

Baineann buiséad EUR 2.3 billiún thar thréimhse 7 mbliana leis an mbuiséad, agus reáchtálfar é ó 2014 go 2020. Beidh sé á bhainistiú ag an nGhíomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 23 Nollaig 2013.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár le haghaidh iomaíochais fiontar agus fiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014-20) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 33–49)

Féach leagan comhdhlύite

Nuashonraithe 01.03.2018