Na dúshláin atá os comhair daoine óga: comhar trasearnála beartais a fheabhsú

Measann Airí an Aontais Eorpaigh (AE) go bhfuil comhar thar raon réimsí beartais ríthábhachtach chun dul i ngleic leis na fadhbanna sóisialta agus eacnamaíocha atá os comhair daoine óga.

GNÍOMH

Conclúidí ón gComhairle maidir le comhar trasearnála beartais a fheabhsú chun dul i ngleic go héifeachtach leis na dúshláin shocheacnamaíocha atá os comhair daoine óga (IO C 172, 27.5.2015, lgh. 3-7)

ACHOIMRE

Measann Airí an Aontais Eorpaigh (AE) go bhfuil comhar thar raon réimsí beartais ríthábhachtach chun dul i ngleic leis na fadhbanna sóisialta agus eacnamaíocha atá os comhair daoine óga.

CÉARD A DHÉANANN NA CONCLÚIDÍ SEO ÓN GCOMHAIRLE?

Déantar staidéar sna conclúidí ar straitéisí chun cur leis an gcur chuige trasearnála maidir le fadhbanna an aosa óig, ionas gur féidir leis an lucht déanta beartas freagairt níos éifeachtúla agus níos tapa do na fadhbanna sin, rud a bhainfidh an úsáid is fearr as an gcistiúchán AE agus as na cláir a chuirtear ar fáil sa réimse seo.

PRÍOMHPHOINTÍ

Beartas trasearnála

Chun beartas fadréimseach trasearnála don aos óg a chur i bhfeidhm, ní mór do na tíortha AE:

Iarrtar ar an gCoimisiún Eorpach:

Iarrtar ar na tíortha AE agus ar an gCoimisiún:

Cuir chuige shaincheaptha

Ní mór cuir chuige thrasearnála atá deartha go speisialta a chur i bhfeidhm maidir le cláir a théann i ngleic leis na dúshláin shocheacnamaíocha atá os comhair daoine óga.

Tugtar cuireadh do natíortha AE :

Iarrtar ar an gCoimisiún éascaíocht a dhéanamh ar an idirghníomhaíocht ar leibhéal AE idir lucht déanta beartas don aos óg agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) a bhfuil páirt á glacadh acu i gcur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg.

Iarrtar ar na tíortha AE agus ar an gCoimisiún:

Obair don aos óg

Iarrann an Chomhairle AE ar na tíortha AE agus ar an gCoimisiún béim a leagadh ar luach na hoibre don aos óg sa chaoi a théann sí i ngleic le dúshláin na ndaoine óga:

Tuilleadh faisnéise:

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rún ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, an 20 Bealtaine 2014 maidir le Plean Oibre an Aontais Eorpaigh don Aos Óg 2014-2015 (IO C 183, 14.6.2014, lgh. 5-11)

Nuashonraithe 24.09.2015