Comhpháirtíochtaí trasnáisiúnta Erasmus+ — um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 lena mbunaítear Erasmus+: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Féachtar le Eramsus+ le:

PRÍOMHPHOINTÍ

Cáilitheacht

Is féidir le Ballstáit uile AE, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis, mar aon le tíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha ar bhallraíocht AE, páirt a ghlacadh in Erasmus+. Beidh daoine ó thíortha comhpháirtíochta, go háirithe na tíortha arna gcumhdach i mbeartas comharsanachta AE, i dteideal staidéar agus oiliúint a dhéanamh, agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí don ógra chomh maith.

Cur i bhfeidhm agus rannpháirtíocht

Roinntear gníomhaíochtaí faoi Erasmus+ idir ghníomhaíochtaí díláraithe (a bhainistíonn gníomhaireachtaí náisiúnta sna tíortha éagsúla) agus ghníomhaíochtaí láraithe a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) sa Bhruiséil.

Buiséad

Is ionann leithdháileadh iomlán an bhuiséid agus EUR 14.775 billiún don tréimhse 2014-2020.

Miondealú ar an bhuiséad:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2014.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (CE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear “Erasmus+”: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n–aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 50-73)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1288/2013 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE (IO L 250, 4.10.2018, lgh. 1-20)

Nuashonraithe 25.06.2014