Taisteal láneagraithe — cearta tomhaltóirí (ó 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2015/2302 — taisteal láneagraithe agus socruithe taistil bainteacha

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Is é is aidhm leis an treoir ardleibhéal aonfhoirmeach de chosaint tomhaltóirí a thabhairt isteach maidir le conarthaí le haghaidh taisteal láneagraithe* agus socruithe taistil bainteacha*, agus úsáid mhéadaithe d’áirithint idirlín á cur san áireamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Faisnéis

Ba cheart don eagraí nó don mhiondíoltóir an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar sula sínítear conradh:

Cuimseofar an méid seo a leanas le deimhniú an chonartha chomh maith:

In am trátha roimh an taisteal láneagraithe, soláthróidh an t-eagraí na hadmhálacha, dearbháin agus ticéid riachtanacha agus an fhaisnéis taistil riachtanach.

Méaduithe praghsanna

Ní cheadaítear méaduithe praghsanna (teoranta go 8 % i bhformhór na gcásanna) ach má fhorchoimeádtar an fhéidearthacht sin go sainráite sa chonradh (sa chás gur féidir laghduithe praghsanna a éileamh chomh maith) agus má tá siad mar thoradh díreach ar:

Ba chóir méadú ar bith ar phraghsanna a chur in iúl 20 lá ar a laghad roimh thosach an taistil láneagraithe.

Foirceannadh an chonartha

Sa chás go ndéanann an t-eagraí athruithe suntasacha ar an gconradh, nó go ndéanann sé nó sí an praghas a mhéadú níos mó ná 8 %, féadfaidh an taistealaí, roimh thosach an taistil láneagraithe, an t-athrú a ghlacadh, taisteal láneagraithe eile a ghlacadh (de luach comhionann nó níos airde), nó tá an cead aige nó aici an conradh a fhoirceannadh agus íocaíocht ar bith a fháil ar ais laistigh de 14 lá.

Féadfaidh an taistealaí an conradh a fhoirceannadh tráth ar bith roimh thosach an taistil láneagraithe (agus táille chuí a íoc).

Féadfaidh an taistealaí an conradh a fhoirceannadh (gan táille a íoc) chomh maith i gcás cúinsí dosheachanta agus urghnácha a tharlaíonn ag an gceann scríbe nó ina gharchomharsanacht agus a chuireann isteach go mór ar fheidhmíocht an taistil láneagraithe, nó a chuireann isteach go mór ar iompar na bpaisinéirí go dtí an ceann scríbe. Tabharfar aisíocaíocht iomlán ach ní thabharfar cúiteamh breise ar bith.

Feidhmíocht

Tá eagraí an taistil láneagraithe freagrach as feidhmíocht na seirbhísí taistil sa chonradh, fiú má sholáthraíonn soláthraithe eile iad. Tá rialacha ann maidir le neamhchomhlíonadh, foirceannadh agus cúiteamh:

Ba cheart do thíortha AE a chinntiú gur féidir teachtaireachtaí, iarratais nó gearáin a dhéanamh go díreach leis an miondíoltóir, agus go gcuirfidh an miondíoltóir iad sin ar aghaidh chuig an eagraí nach mór cúnamh a thabhairt gan mhoill mhíchuí.

cosaint mhéadaithe ann do thaistealaithe i gcás dhócmhainneacht an eagraí. Bunófar líonra pointí teagmhála lárnacha i dtíortha AE chun feabhas a chur ar chomhar idirnáisiúnta.

Níl feidhm ag an treoir seo maidir le socruithe:

Go ginearálta, ní thabharfaidh tíortha AE rialacháin isteach lena soláthraítear leibhéal cosanta do thaistealaithe a imíonn ón treoir seo. Ba cheart na bearta úra a chur i bhfeidhm faoin 1 Iúil 2018.

Aisghairtear Treoir 90/314/CEE leis an treoir le héifeacht ó Dé Domhnaigh 1 Iúil 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 2018. Beidh feidhm aici ón 1 Iúil 2018.

Ionchorpraíodh an treoir sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ar an 22 Meán Fómhair 2017.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Taisteal láneagraithe: i bhformhór na gcásanna, ciallaíonn sé sin teaglaim de dhá chineál éagsúla seirbhís taistil ar a laghad (e.g. eitilt, turas iarnróid agus/nó cóiríocht) mar chuid den turas céanna, a cheannaítear go ginearálta ó phointe aonair díola. Roghnaítear na seirbhísí sula n-aontaíonn an taistealaí íoc astu, agus díoltar é ag praghas cuimsitheach nó fógraítear é mar thaisteal láneagraithe.
Socrú taistil bainteach: dhá chineál éagsúla seirbhís taistil ar a laghad a cheannaítear mar chuid den turas céanna, sa chás go bhfuil conarthaí ar leith le soláthraithe seirbhíse taistil aonair. Baineann sé sin le:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2015/2302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le taisteal láneagraithe agus socruithe taistil bainteacha, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/314/CEE ón gComhairle (IO L 326, 11.12.2015, lgh. 1-33)

Nuashonraithe 06.06.2016