Riail de minimis — méideanna beaga cabhrach a dhíolmhú ó fhógra a thabhairt ina leith

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1407/2013 maidir le cabhair de minimis le haghaidh státchabhrach

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Rialaítear leis méideanna beaga státchabhrach (cabhair De minimis mar a deirtear) atá díolmhaithe ó rialú státchabhrach toisc go meastar nach bhfuil aon tionchar acu ar an iomaíocht agus ar an trádáil i margadh inmheánach an AE.

Tagraíonn cabhair de minimis go deimhin do mhéideanna beaga státchabhrach a thugtar do ghnóthais (cuideachtaí go bunúsach) agus do thíortha AE nach gcaithfidh fógra a thabhairt don Choimisiún Eorpach ina leith. Is é EUR 200 000 an uasteorainn in aghaidh an ghnóthais thar thréimhse 3 bliana.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is ionann cistiú Stáit, lena gcomhlíontar na critéir in Airteagal 107(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus Státchabhair agus teastaíonn fógra a thabhairt ina leith don Choimisiún de bhua Airteagal 108(3) de CFAE. Féadfaidh an Chomhairle, áfach, a chinneadh go bhfuil catagóirí cabhrach díolmhaithe ón gceanglas sin um fhógra a thabhairt agus féadfaidh an Coimisiún rialacháin a ghlacadh a bhaineann leis na catagóirí Státchabhrach sin. D’fhéadfadh cabhair de minimis a bheith i gceann den chatagóirí sin agus dá réir sin ní bheidh sí faoi réir an nós imeachta um fhógra a thabhairt.

Sa bhliain 2006, ghlac an Coimisiún rialachán de minimis (Rialachán (CE) Uimh. 1998/2006) a bhí bailí don tréimhse 2007 go 2013. Méadaíodh faoi dhó leis an uasteorainn do mhéideanna cabhrach atá díolmhaithe ó EUR 100 000 in aghaidh na cuideachta thar thréimhse 3 bliana go dtí EUR 200 000. Cuireadh san áireamh sa mhéadú sin forás an bhoilscithe agus na holltáirgeachta intíre in AE don tréimhse suas go dtí 2006, agus an dóigh a dtiocfadh athrú ar na tosca sin sa tréimhse 2007 go 2013. Bhí fíorbhoilsciú na bliana 2006 i bhfad níos ísle ná mar a bhíothas ag súil leis toisc an ghéarchéim airgeadais. Ar na forais sin níorbh éigin an uasteorainn a mhéadú arís eile.

Le Rialachán (AE) Uimh. 1407/2013, arb í an rialachán reatha, lena leasaítear agus Rialachán (CE) Uimh. 1998/2006 agus a thagann in ionad an rialacháin sin, déantar an chaoi a chaitear le bearta um chabhair bheag a shimpliú tuilleadh. Go sonrach, ní eisiatar cuideachtaí atá i gcruachás airgeadais ó raon feidhme an rialacháin a thuilleadh agus mar sin beidh siad in ann cabhair de minimis a fháil.

Ina theannta sin, déantar sainmhíniú ar cad is “gnóthas” ann a shimpliú agus a shoiléiriú sa rialachán. Tá na sonraí lena mbaineann le fáil in Airteagal 2.2 den rialachán.

Thairis sin, d’fhéadfadh iasachtaí fóirdheontais de suas le €1 mhilliún tairbhe a bhaint as an rialachán de minimis chomh maith má chomhlíontar coinníollacha áirithe. Tá tuilleadh sonraí le fáil in Airteagal 4 den rialachán.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2014. Beidh feidhm leis go dtí an 31 Nollaig 2020.

CÚLRA

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 1407/2013 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ar chabhair de minimis (IO L 352, 24.12.2013, lgh. 1-8)

Nuashonraithe 02.06.2020