Comheagrú na margaí talmhaíochta in AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 — comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta

CAD IS AIDHM LEIS AM RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas príomhghnéithe chomheagrú na margaí (CEM):

Idirghabháil sa mhargadh

Leagtar síos rialacha sa rialachán maidir le:

Déantar athchóiriú ann ar na córais reatha um idirghabháil phoiblí agus cabhair do stóráil phríobháideach, lena ndéantar níos freagraí agus níos éifeachtaí iad. Déantar é sin, mar shampla, trí choigeartuithe teicniúla do tháirgí mairteola agus déiríochta agus do cháiseanna áirithe a bhfuil sonrúchán tionscnaimh faoi chosaint nó tásc geografach faoi chosaint leo.

Bearta eisceachtúla

Bearta um rialú soláthair

Bearta eile

Tháinig méadú ar an mbuiséad bliantúil (ó EUR 90 milliún go EUR 150 milliún) le haghaidh scéimeanna ina gcuirtear caitheamh glasraí agus bainne i scoileanna chun cinn.

Eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe

Cuirtear cruthú eagraíochtaí táirgeoirí chun cinn leis an rialachán chun a gcumhacht sa bhiashlabhra a neartú. Rinneadh é a leasú agus a fhorlíonadh le:

Trádáil le tíortha neamh-AE

B’fhéidir go dteastódh ceadúnas i leith iompórtáil agus easpórtáil táirgí áirithe.

Tá feidhm ag dleachtanna iompórtála sa Chomhtharaif Chustaim maidir le táirgí talmhaíochta, cé go leagtar síos rialacha faoi leith do tháirgí áirithe (e.g. cnáib, leannlusanna, fíon agus siúcra lena scagadh). Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach cuótaí taraifí iompórtála a shocrú, i.e. teorainneacha sainiúla ar mhéid na n-earraí is féidir a iompórtáil le dleacht custaim laghdaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2014.

CÚLRA

Tá an rialachán um chomheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta ar cheann de phacáiste bearta leasaithe CBT. Áirítear rialacháin sa phacáiste chomh maith maidir le:

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 922/72, Rialachán (CEE) Uimh. 234/79 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1037/2001 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 671-854)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/2393 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí (IO L 350, 29.12.2017, lgh. 15-49)

Breithiúnas na Cúirte (An Seachtú Dlísheomra) an 14 Meitheamh 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV v TofuTown.com GmbH. Iarratas ar réamhrialú ón Landgericht Trier. Tagairt maidir le réamhrialú — Comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta — Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 — Airteagal 78 agus Iarscríbhinn VII, Cuid III — Cinneadh 2010/791/AE — Sainmhínithe, sonrúcháin agus tuairiscí díolachán — “Bainne” agus “táirgí bainne” — Sonrúcháin a úsáidtear le haghaidh táirgí planda-bhunaithe amháin a chur chun cinn agus a mhargú. Cás C-422/16

Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/891 ón gCoimisiún an 13 Márta 2017 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an earnáil torthaí agus glasraí agus leis an earnáil torthaí agus glasraí próiseáilte agus lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na pionóis a chuirfear i bhfeidhm sna hearnálacha sin agus lena leasaítear Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 543/2011 ón gCoimisiún (IO L 138, 25.5.2017, lgh. 4-56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2017/892 ón gCoimisiún an 13 Márta 2017 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an earnáil torthaí agus glasraí agus leis an earnáil torthaí agus glasraí próiseáilte (IO L 138, 25.5.2017, lgh. 57-91)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1370/2013 ón gComhairle an 16 Nollaig 2013 lena gcinntear bearta maidir le cabhair agus aisíocaíochtaí áirithe a shocrú a bhaineann le comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta (IO L 346, 20.12.2013, lgh. 12-19)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le maoiniú, bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar an gcomhbheartas talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 549-607)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 18.09.2018