An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 — tacaíocht d’fhorbairt tuaithe

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leis an rialachán:

Leasaíodh é le Rialachán (AE) 2017/2393 lenar tugadh isteach sraith modhnuithe teicniúla ar na 5 rialachán a bhaineann le Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) an Aontais Eorpaigh:

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

Tá sé d’aidhm le CETFT an méid a leanas a dhéanamh:

Tosaíochtaí

Tacaíonn an tAontas Eorpach le gníomhaíocht chun 6 chuspóir tosaíochta a bhaint amach:

Féadfaidh tíortha agus réigiúin AE aghaidh a thabhairt freisin ar shaincheisteanna a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo ina limistéar féin amhail:

Buiséad

Leasú 2017 ar an rialachán

Le Rialachán (AE) 2017/2393, ata curtha i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2018, féachtar le rochtain feirmeoirí ar mhaoiniú a shimpliú agus a fheabhsú faoin CBT. I measc nithe eile, tugtar isteach leis an méid seo a leanas:

Cur chun feidhme

Ceanglaítear sa rialachán seo go mbeidh beartas forbartha tuaithe comhsheasmhach le beartais eile sa réimse seo. Tá rialacha agus comhaontuithe ar leibhéal AE i bhfeidhm lena áirithiú go mbainfear úsáid éifeachtach as maoiniú AE, agus forluí agus neamhréireachtaí a íoslaghdú.

Paindéim COVID-19

Soláthraítear cúnamh eisceachtúil sealadach éigeandála le Rialachán leasaitheach (AE) 2020/872 d’fheirmeoirí agus FBManna atá gníomhach i bpróiseáil, margaíocht nó forbairt táirgí talmhaíochta agus cadáis faoin CETFT.

Ní foláir do thíortha AE an tacaíocht a dhíriú ar na tairbhithe is mó atá buailte le géarchéim COVID-19, ar bhunús na fianaise infhaighte agus na gcritéar roghnúcháin oibiachtúil agus neamh–idirdhealaitheach.

Caithfear an tacaíocht a dháileadh i bhfoirm íocaíochta cnapshuime atá le híoc faoin 30 Meitheamh 2021, bunaithe ar iarratais ar thacaíocht a bheidh formheasta ag an údarás náisiúnta inniúil faoin 31 Nollaig 2020.

Caithfidh nach mó an t–uasmhéid tacaíochta ná €7,000 in aghaidh an fheirmeora agus €50,000 in aghaidh an FBM.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 01 Eanáir 2014.

CÚLRA

Tá CETFT ar cheann de 2 chiste AE lena soláthraítear airgead chun CBT a chur chun feidhme (is é an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta an ceann eile). Tacaíonn sé le spriocanna straitéis Eoraip 2020 trí fhorbairt tuaithe a spreagadh ar fud an Aontais Eorpaigh, ag obair taobh le tionscnaimh eile sa réimse sin agus ag an am céanna chun úsáid éifeachtach as maoiniú AE a chinntiú.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 487-548)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2020/872 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meitheamh 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a mhéid a bhaineann le beart sonrach chun tacaíocht eisceachtúil shealadach a chur ar fáil faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) mar fhreagairt ar ráig COVID-19 (IO L 204, 26.6.2020, lgh. 1-3)

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2020/1009 ón gCoimisiún an 10 Iúil 2020 lena leasaítear Rialacháin Chur chun Feidhme (AE) Uimh. 808/2014 agus (AE) Uimh. 809/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim arbh í ráig COVID-19 ba chúis léi (IO L 224, 13.7.2020, lgh. 1-6)

Rialachán (AE) 2019/288 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann le rialacha áirithe i dtaca le híocaíochtaí díreacha agus tacaíocht d’fhorbairt tuaithe i ndáil leis na blianta 2019 agus 2020 (IO L 53, 22.2.2019, lgh. 14-16)

Rialachán (AE) 2017/2393 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí (IO L 350, 29.12.2017, lgh. 15-49)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena dtugtar isteach forálacha idirthréimhseacha (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 1-17)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 808/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 18-68)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, bearta forbartha tuaithe agus traschomhlíonadh (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 69-124)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO L 189, 27.6.2014, lgh. 1-32)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (OJ L 347, 20.12.2013, lgh. 320-469)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (OJ L 347, 20.12.2013, lgh. 549-607)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 608-670)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 671-854)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 20.08.2020