Rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha AE le feirmeoirí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 — rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi chomhbheartas talmhaíochta an AE

CÉARD IS AIDHM DON RIALACHÁN SEO?

Leagtar amach leis an Rialachán na rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha a dhéantar chun tacú le feirmeoirí faoi chomhbheartas talmhaíochta (CBT) an AE. Déantar na híocaíochtaí sin ar choinníoll go gcomhlíonann feirmeoirí rialacha diana maidir le sláinte agus leas daoine agus ainmhithe, sláinte plandaí agus an comhshaol — ar a dtugtar tras-chomhlíonadh.

Leis an rialachán, aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ina raibh na rialacha lena rialaíodh íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí roimhe seo agus a athraíodh i ndiaidh leasú an CBT in 2013. Aisghairtear leis freisin Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 a bhain le hearnáil an chadáis.

I mí na Nollag 2017, ghlac an AE le Rialachán (AE) 2017/2393 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, mar aon le haon reachtaíocht eile a bhaineann leis an CBT (Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 lena leagtar síos rialacha maoinithe, bainistithe agus monatóireachta maidir le beartas talmhaíochta an AE, Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 maidir le comheagrú na margaí talmhaíochta san AE agus Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 maidir le caiteachas a bhaineann leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe a bhainistiú).

PRÍOMHPHOINTÍ

Íoctar íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí trí scéimeanna tacaíochta i ngach tír AE.

Ní mór do thíortha anois cion áirithe dá ndáileadh maoinithe CBT a thabhairt do scéimeanna tacaíochta éigeantacha:

Tá roinnt scéimeanna tacaíochta roghnacha. ann chomh maith. Is féidir le tíortha AE cinneadh a dhéanamh:

Ón 1 Eanáir 2018, tháinig na rialacha nua atá i Rialachán (AE) 2017/2393 i bhfeidhm agus áirítear leo iad seo a leanas:

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Tá feidhm le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ón 1 Eanáir 2015. Tá na rialacha a tugadh isteach le Rialachán (AE) 2017/2393 i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2018.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta laistigh de chreat an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 608-670)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 487–548)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le maoiniú, bainistiú agus monatóireacht a dhéanamh ar an gcomhbheartas talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (OJ L 347, 20.12.2013, lgh. 549-607)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 671-854)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), lena agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus a ndáileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014 (Iris Oifigiúil L 347, 20.12.2013, lgh. 865-883)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 15.06.2018