Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) (2014-2020)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 — an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Féachtar leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) cuidiú a thabhairt do phobail chósta agus dóibh siúd atá ag obair sna hearnálacha iascaireachta agus dobharshaothraithe oiriúnú do chomhbheartas iascaigh (CBI) nua-athchóirithe an Aontais Eorpaigh don tréimhse 2014-2020.

PRÍOMHPHOINTÍ

Buiséad agus tosaíochtaí

Tá buiséad EUR 6.5 billiún ag CEMI don tréimhse 2014–2020, agus féachtar leis an gciste sin:

Cur chun feidhme

Paindéim COVID-19 — leasú ar an rialachán

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2014. Beidh feidhm ag na bearta sealadacha a bhaineann leis an ráig COVID-19 go cúlghníomhach amhail an 1 Feabhra 2020 agus tá siad ar fáil go dtí an 31 Nollaig 2020.

CÚLRA

Is é CEMI an ionstraim airgeadais lena dtacaítear le CBI don tréimhse 2014–2020. Tá sé ar cheann de na 5 cinn de Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa a chuireann lena chéile agus a dhéanann iarracht téarnamh atá bunaithe ar an bhfás agus ar an bhfostaíocht a chur chun cinn san Eoraip.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, lgh. 1-66)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/852 ón gCoimisiún an 27 Márta 2015 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar chásanna de neamhchomhlíonadh agus cásanna tromchúiseacha de neamhchomhlíonadh maidir le rialacha an chomhbheartais iascaigh a bhféadfadh idirbhriseadh spriocdháta íocaíochta nó fionraí íocaíochtaí faoin gCiste Eorpach Muirí bheith mar thoradh orthu (IO L 135, 2.6.2015, lgh. 13-17)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1362/2014 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le nós imeachta simplithe do cheadú leasuithe áirithe ar na cláir oibriúcháin arna maoiniú faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha i dtaca le formáid agus cur i láthair sonraí carnacha tuarascálacha bliantúla maidir le cur chun feidhme na gclár sin (IO L 365, 19.12.2014, lgh. 124-136)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1243/2014 ón gCoimisiún an 20 Samhain 2014 lena leagtar síos rialacha de bhun Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh i dtaca leis an bhfaisnéis atá le seoladh ag na Ballstáit, agus maidir le riachtanais agus sineirgí sonraí idir foinsí sonraí féideartha (IO L 334, 21.11.2014, lgh. 39-51)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1242/2014 ón gCoimisiún an 20 Samhain 2014 lena leagtar síos rialacha de bhun Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh i dtaca le cur i láthair sonraí carnacha ar oibríochtaí (IO L 334, 21.11.2014, lgh. 11-38)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1014/2014 an 22 Iúil 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinneachar agus struchtúr comhchóras faireacháin agus meastóireachta le haghaidh na n-oibríochtaí atá maoinithe faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (IO L 283, 27.9.2014, lgh. 11-19)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 763/2014 an 11 Iúil 2014 lena leagtear síos rialacha chun Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh a chur i bhfeidhm maidir le tréithe teicniúla na mbeart faisnéise agus poiblíochta agus treoracha chun feathal an Aontais a chruthú (IO L 209, 16.7.2014, lgh. 1-4)

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/372/AE ón gCoimisiún an 11 Meithimh 2014 lena leagtar amach miondealú bliantúil de réir gach Ballstáit ar acmhainní domhanda an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh ar acmhainní iad atá ar fáil faoi chuimsiú na bainistíochta comhpháirtí don tréimhse 2014-2020 (arna fhógairt faoi dhoiciméad C(2014) 3781) (IO L 180, 20.6.2014, lgh. 18-20)

Nuashonraithe 09.06.2020