15.3.2018   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


FÓGRA COMÓRTAS OSCAILTE

RIARTHÓIRÍ I RÉIMSE NA SLÁINTE POIBLÍ (AD 6)

EPSO/AD/340/18: Sláinte agus sábháilteacht bia — iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht

EPSO/AD/341/18: Sábháilteacht bia — beartais agus reachtaíocht

Ní foláir clárú faoin sprioc-am seo: 17 Aibreán 2018 ar 12.00 (meán lae), Am Lár na hEorpa (CET)

Tá an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) ag eagrú comórtais oscailte ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha chun painéil a thiomsú as a bhféadfaidh an Coimisiún Eorpach baill nua den tseirbhís shibhialta a earcú mar “ riarthóirí ” (grúpa feidhme AD).

Iarrthóirí a n-éireoidh an comórtas EPSO/AD/340/18 leo, déanfar iad a earcú, i bprionsabal, in Stiúrthóireacht F (Iniúchtaí agus anailísiú sláinte agus bia) den Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia (DG SANTE) sa Ghráinseach (Éire).

Is iad an fógra comórtas seo agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis creat dlí ceangailteach na bpróiseas roghnúcháin seo.

Tá na rialacha ginearálta maidir le comórtais oscailte le fáil in IARSCRÍBHINN III.

An líon iarrthóirí atá á lorg don phainéal:

EPSO/AST/340/18 —

20

EPSO/AST/341/18 —

35

Tá dhá chomórtas i gceist san fhógra seo. Ní féidir cur isteach ach ar aon cheann amháin acu . Ní mór duit an comórtas agus a thoghadh tráth an chlárúcháin ar líne agus ní fhéadfaidh tú na nithe sin a athrú i ndiaidh duit d’iarratas ar líne a bhailíochtú.

DUALGAIS AN PHOIST

EPSO/AD/340/18: Sláinte agus Sábháilteacht Bia — iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht

Ar na réimsí lena mbaineann tá na réimsí uile a lena bpléann Stiúrthóireacht F (Iniúchtaí agus anailísiú sláinte agus bia) de DG SANTE. I láthair na huaire áirítear na réimsí seo a leanas: sábháilteacht bia agus beatha ainmhithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe agus sláinte plandaí chomh maith le réimsí de chosaint sláinte (trialacha cliniciúla ar chógais don duine, fearais leighis (fearais diagnóisice in vitro san áireamh) lena n-úsáid ag an duine agus táirgí míochaine (comhábhair ghníomhacha chógaisíochta san áireamh).

Iarrfar ar na hoifigigh a earcófar na cúraimí uile a dhéanamh a bhaineann le hiniúchtaí, cigireachtaí, anailísiú agus léargais ar chórais oifigiúla rialúcháin, agus is ceart bheith ag súil le bheith ag taisteal go minic. Is féidir bheith ag súil le bheith ag obair i réimsí lasmuigh den sainréimse speisialtóireachta agat le linn do ghairmréime.

EPSO/AD/341/18 — Sábháilteacht Bia – beartais agus reachtaíocht

Is iad na réimsí atá i gceist, sábháilteacht bia agus beatha ainmhithe, sláinte agus leas ainmhithe, agus sláinte plandaí. Iarrfar ar na hoifigigh beartais agus reachtaíocht a fhorbairt, reachtaíocht atá ann cheana a chur chun feidhme agus a bhainistiú, cúraimí rialála a dhéanamh lena n-áirítear measúnú ar rioscaí, monatóireacht a dhéanamh ar chomhaontuithe trádála agus páirt a ghlacadh in idirbheartaíocht san réimsí thuasluaite.

Tá tuilleadh eolais in IARSCRÍBHINN I faoi phríomhdhualgais an phoist.

NA COINNÍOLLACHA INCHÁILITHEACHTA

Ar an dáta deiridh atá leagtha síos don chlárúchán ar líne, ní mór d’iarrthóirí GACH CEANN de na coinníollacha ginearálta agus sonracha seo a leanas a chomhlíonadh:

1)    Coinníollacha ginearálta:

A gcearta mar shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach a theachtadh.

Aon oibleagáidí i dtaca le seirbhís mhíleata atá orthu de réir an dlí náisiúnta a chomhlíonadh.

Na riachtanais charachtair a chomhlíonadh a theastaíonn chun dualgais an phoist a dhéanamh.

2)    Coinníollacha sonracha — teangacha:

Ní mór eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh , leibhéal C1 (sáreolas) ar a laghad i gceann acu agus leibhéal B2 (eolas sásúil) ar a laghad sa cheann eile.

Tabhair do d’aire nach mór na híosléibhéil thuasluaite a bheith agat i dtaca le gach inniúlacht teanga (labhairt, scríobh, léamh agus éisteacht) atá iarrtha san fhoirm iarratais. Tá na hinniúlachtaí sin leagtha amach i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr).

San fhógra comórtas seo is mar seo a thagraítear do na teangacha:

Teanga 1: an teanga atá le húsáid sna trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire

Teanga 2: an teanga atá le húsáid san fhoirm iarratais, san ionad measúnaithe agus i gcumarsáid idir EPSO agus na hiarrthóirí a chuir isteach iarratas bailí. An teanga a roghnófar mar theanga 1, ní féidir í a roghnú mar theanga 2 freisin.

Ní mór an Béarla, an Fhraincis, an Ghearmáinis nó an Iodáilis a roghnú mar theanga 2.

Tá sé leagtha síos in Airteagal 28(f) de na Rialacháin Foirne nach bhféadfar oifigeach a cheapadh mura gcuire sé fianaise ar fáil go raibh sáreolas aige ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais agus eolas sásúil ar theanga eile. Is fairsing an scóip bhreithiúnais atá ag na hinstitiúidí chun cinneadh a dhéanamh i leith na modhanna a úsáidtear chun a mheas cé chomh hábalta atá iarrthóir a bheith ag obair i ndara teanga.

Ní mór d’iarrthóirí an fhoirm iarratais a líonadh isteach sa teanga a roghnaigh siad mar theanga 2.

An modh roghnúcháin ar bhonn cáilíochtaí a úsáideann an t-údarás ceapacháin agus atá leagtha síos san fhógra comórtas (mar atá, an Talent Screener), is cuid de scrúdú comparáideach a dhéanamh ar eolas agus scileanna na n-iarrthóirí chun gurb é an t-iarrthóir is oiriúnaí do dhualgais an phoist (atá leagtha amach in Iarscríbhinn I atá ag gabháil leis an bhfógra comórtais) a roghnófar.

Tá sé leagtha síos nach mór an fhoirm iarratais a líonadh isteach i dteanga 2, rud a éascóidh an measúnú atá le déanamh ar ábaltacht na n-iarrthóirí a léiriú go bhfuil an t-eolas sásúil agus na scileanna acu is gá chun dualgais an phoist atá leagtha amach in Iarscríbhinn I atá ag gabháil leis an bhfógra comórtais a dhéanamh.

Na hiarrthóirí a n-éireoidh leo agus a earcófar le bheith ag obair i réimsí an chomórtais seo, ní mór dóibh eolas sásúil a bheith acu ar an mBéarla, ar an bhFraincis, ar an nGearmáinis nó ar an Spáinnis (leibhéal B2 ar a laghad). Cé gur féidir go mbeidh eolas ar theangacha sa bhreis air sin ina bhuntáiste, is iad an Béarla, an Fhraincis, an Ghearmáinis agus an Iodáilis a úsáidtear sa réimse i gceist (seirbhísí an Choimisiúin agus an ghníomhaireacht atá lonnaithe sa Bhruiséil, in Éirinn agus san Iodáil) le haghaidh a gcuid oibre nó le haghaidh cumarsáid inmheánach, cumarsáid le geallsealbhóirí seachtracha, foilseachán agus tuarascálacha sa chaoi, i gcás na seirbhísí sin, go bhfuil gá le heolas sásúil ar na ceithre theanga sin. Is ar mhaithe leis an tseirbhís an socrú sin agus, dá réir sin, dá n-éireodh le hiarrthóir nach mbeadh eolas sásúil aige ar cheann de na ceithre theanga sin, ní bheadh sé réidh le dul ag obair láithreach.

3)    Coinníollacha sonracha — cáilíochtaí agus taithí oibre:

EPSO/AD/340/18: Sláinte agus Sábháilteacht Bia — iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht

Leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile a mhair 3 bliana ar a laghad agus ar baineadh dioplóma amach dá bharr, agus 4 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist

EPSO/AD/341/18 — Sábháilteacht Bia – beartais agus reachtaíocht

Leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile a mhair 3 bliana ar a laghad agus ar baineadh dioplóma amach dá bharr sa tréidliacht, sa talmhaíocht, sa cheimic, sa reachtaíocht maidir le bia agus cothú, sa bhitheolaíocht, in eolaíocht an bhia (e.g. ceimic an bhia, an bhithcheimic, teicneolaíochtaí bia, an mhicri-bhitheolaíocht), san eolaíocht pholaitiúil, in eacnamaíocht an tionscail agraibhia nó in ábhar eile a bhaineann go díreach le dualgais an phoist. Ní mór 4 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist

Tá samplaí d’íoscháilíochtaí in IARSCRÍBHINN IV.

CONAS A DHÉANFAR AN ROGHNÚ

1)    Iarratas a dhéanamh

Ní mór an fhoirm iarratais a líonadh isteach sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 2 (féach “Coinníollacha sonracha — teangacha”), agus sa teanga sin amháin.

Agus an fhoirm iarratais á líonadh isteach agat, iarrfar ort a dheimhniú go bhfuil tú incháilithe don chomórtas agus eolas breise a thabhairt a bhaineann leis an gcomórtas a roghnaigh tú (mar shampla: dioplómaí, taithí oibre agus freagraí ar cheisteanna a bhaineann go sonrach leis an réimse (Talent Screener). Lena chois sin beidh ort teanga a roghnú mar theanga 1 (aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus teanga a roghnú mar theanga 2.

Is ionann an t-iarratas a bhailíochtú agus a dhearbhú ar d’fhocal go gcomhlíonann tú na coinníollacha ar fad atá luaite sa roinn “Na coinníollacha incháilitheachta” A luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe agat, ní fhéadfaidh tú aon athrú eile a dhéanamh uirthi. Fútsa atá sé féachaint chuige go bhfuil an t-iarratas líonta isteach agus bailíochtaithe faoin sprioc-am .

2)    Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire

Má sháraíonn an líon iarrthóirí tairseach áirithe , arna socrú do gach comórtas ag stiúrthóir EPSO ina cháil mar údarás ceapacháin, tabharfar cuireadh do gach iarrthóir a bhailíochtaigh an fhoirm iarratais faoin sprioc-am sraith de thrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh i gceann d’ionaid chreidiúnaithe EPSO.

Ach amháin má deirtear a mhalairt, ní mór duit coinne a dhéanamh chun na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh, de réir na dtreoracha a gheobhaidh tú ó EPSO. Is é is dóichí go dtairgfear roinnt dátaí duit ar a bhféadfaidh tú na trialacha a dhéanamh, agus roinnt ionad ina bhféadfaidh tú iad a dhéanamh freisin. Bíonn teorainn leis na tréimhsí inar féidir an choinne agus na trialacha a dhéanamh.

Má bhíonn an líon iarrthóirí faoi bhun na tairsí , is san ionad measúnaithe a bheidh na trialacha sin (pointe 5).

Ag seo leagan amach na dtrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire:

Triail

Teanga

Líon ceisteanna

Fad ama

Marcáil

Pasmharc

Réasúnaíocht bhriathartha

Teanga 1

20 ceist

35 nóiméad

Marcálfar an triail seo as 20 pointe

10/20

Réasúnaíocht uimhriúil

Teanga 1

10 gceist

20 nóiméad

Marcálfar an triail seo as 10 bpointe

An réasúnaíocht uimhriúil agus an réasúnaíocht theibí le chéile: 10/20

Réasúnaíocht theibí

Teanga 1

10 gceist

10 nóiméad

Marcálfar an triail seo as 10 bpointe

Trialacha díbeartha is ea na trialacha thuasluaite agus ní chuirfear na marcanna a ghnóthófar iontu leis na marcanna a ghnóthófar sna trialacha san ionad measúnaithe.

3)    Seiceálacha incháilitheachta

Déanfar na coinníollacha incháilitheachta a leagtar síos sa roinn “Na coinníollacha incháilitheachta” thuas a sheiceáil i gcomparáid leis na sonraí a thug na hiarrthóirí ina n-iarratas ar líne. Is é EPSO a sheiceálfaidh an gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta ginearálta agus is é an bord roghnúcháin a sheiceálfaidh an gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta sonracha.

Tá dhá chás is féidir a bheith ann:

Má bhíonn na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire ar siúl roimh ré , déanfar seiceáil incháilitheachta ar chomhaid na n-iarrthóirí, in ord íslitheach na marcanna a ghnóthaigh siad sna trialacha sin, go dtí go sroichfear an tairseach a leag stiúrthóir EPSO síos, ina cháil mar Údarás Ceapacháin, roimh na trialacha do gach comórtas. Ní sheiceálfar na comhaid eile.

Mura mbeidh na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire ar siúl roimh ré , déanfar seiceáil incháilitheachta ar chomhaid na n-iarrthóirí ar fad a bhailíochtaigh a bhfoirm iarratais faoin sprioc-am.

4)    Roghnú ar bhonn cáilíochtaí (Talent Screener)

Chun gur féidir leis an mBord Roghnúcháin measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar bhuanna gach iarrthóra ar dhóigh struchtúrtha, ní mór do na hiarrthóirí uile sa chomórtas céanna aon tacar amháin ceisteanna a fhreagairt sa Talent Screener san fhoirm iarratais. Is ar na hiarrthóirí a mheasfar a bheith incháilithe amháin a dhéanfar an roghnú ar bhonn cáilíochtaí agus déanfar é ar an gcaoi a bhfuil cur síos uirthi thuas i bpointe 3 agus is ar bhonn na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí ar cheisteanna an Talent Screener, agus ar a bhonn sin amháin , a dhéanfar an measúnú. Dá bhrí sin, ba cheart duit gach eolas a bhaineann le hábhar a thabhairt i do fhreagraí sa Talent Screener, fiú amháin má tá sé luaite cheana i gcodanna eile den fhoirm iarratais. Beidh na ceisteanna bunaithe ar na critéir roghnúcháin atá leagtha amach san fhógra seo.

Tá an liosta critéar do gach próifíl in IARSCRÍBHINN II.

Chun an roghnú ar bhonn cáilíochtaí a dhéanamh, sa chéad dul síos, tabharfaidh an bord roghnúcháin ualú (ó 1 go dtí 3) do gach critéar roghnúcháin , a léiríonn tábhacht an chritéir sin le hais na gcritéar eile agus tabharfar idir 0 agus 4 phointe do gach freagra a thug an t-iarrthóir. Iolrófar na pointí faoin ualú atá ag gach critéar, agus suimeofar iad lena fháil amach cé na daoine is mó atá in oiriúint do dhualgais an phoist.

Is iad na hiarrthóirí a ghnóthaigh na marcanna foriomlána is airde ag an roghnú ar bhonn cáilíochtaí, agus na hiarrthóirí sin amháin, a rachaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

5)    An tIonad Measúnaithe

Trí oiread, ar a mhéad , an lín iarrthóirí atá á lorg don phainéal i ngach comórtas, sin é an líon iarrthóirí a dtabharfar cuireadh chun na céime seo dóibh Má léiríonn an t-eolas a thug tú i d'iarratas ar líne go gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta agus má bhíonn an marc a ghnóthaigh tú sa roghnú ar bhonn cáilíochtaí ar cheann de na marcanna foriomlána is airde , tabharfar cuireadh duit freastal ar ionad measúnaithe ar feadh lá amháin nó 2 lá agus trialacha a dhéanamh sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 . Is é is dóichí gur sa Bhruiséil a bheidh an chéim sin ar siúl.

Mura mbeidh na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a bhfuil cur síos orthu i bpointe 2 ar siúl roimh ré , is san ionad measúnaithe a dhéanfaidh tú iad. Trialacha díbeartha is ea na trialacha seo agus ní chuirfear a dtorthaí le chéile le torthaí na dtrialacha eile san ionad measúnaithe chun do mharc iomlán a ríomh.

Ach amháin má deirtear a mhalairt, ba cheart duit do chuid doiciméad tacaíochta a thabhairt leat (na bunchóipeanna nó cóipeanna deimhnithe díobh) go dtí an t-ionad measúnaithe. Scanfaidh EPSO na doiciméid agus tú ag déanamh thrialacha an ionaid measúnaithe agus tabharfar ar ais duit iad an lá céanna.

Déanfar ocht gcinn d’inniúlachtaí ginearálta agus inniúlachtaí sonracha gach comórtais a mheas san ionad measúnaithe, agus déanfar sin le ceithre thriail (agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta, agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha, cleachtadh i ngrúpa agus cás-staidéar), a bhfuil cur síos orthu sna táblaí seo:

Inniúlacht

Trialacha

1.

Anailísiú agus réiteach fadhbanna

Cleachtadh i ngrúpa

Cás-staidéar

2.

Cumarsáid

Cás-staidéar

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta

3.

Cáilíocht agus torthaí

Cás-staidéar

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta

4.

Foghlaim agus forbairt

Cleachtadh i ngrúpa

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta

5.

Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán

Cleachtadh i ngrúpa

Cás-staidéar

6.

Buanseasmhacht

Cleachtadh i ngrúpa

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta

7.

Obair bhuíne

Cleachtadh i ngrúpa

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta

8.

Cumas ceannaireachta

Cleachtadh i ngrúpa

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta

Pasmharcanna: 3/10 i ngach inniúlacht agus 40/80 san iomlán

Inniúlacht

Triail

Inniúlachtaí sonracha

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha

Pasmharcanna: 50/100

6)    An painéal

Tar éis dó an tseiceáil a dhéanamh ar incháilitheacht na n-iarrthóirí ar bhonn a gcuid doiciméad tacaíochta, tiomsóidh an bord roghnúcháin painéal do gach comórtas de na hiarrthóirí incháilithe sin a bhfuil na marcanna foriomlána is airde acu i ndiaidh an ionaid measúnaithe, go dtí go sroichfear an líon iarrthóirí atá á lorg don phainéal. Is in ord aibítre a bheidh na hainmneacha ar an bpainéal.

Cuirfear ar fáil d’institiúidí an Aontais Eorpaigh, chun críocha earcaíochta agus forbairt gairme sa todhchaí, na painéil d’iarrthóirí ar éirigh leo mar aon lena bpas inniúlachtaí, rud ina mbeidh aiseolas cáilíochtúil ón mbord roghnúcháin. Ní hionann duine a bheith ar an bpainéal agus ceart ná ráthaíocht a bheith aige post a fháil .

COMHDHEISEANNA AGUS SOCRUITHE SPEISIALTA

Déanann EPSO a dhícheall comhdheiseanna, comhchaitheamh agus comhrochtain a chur ar fáil do na hiarrthóirí uile.

Má tá tú faoi mhíchumas nó má tá fadhb shláinte agat, agus go bhféadfadh sin bac a chur ort na trialacha a dhéanamh, luaigh sin i d’iarratas agus abair cé na cineálacha socruithe speisialta atá de dhíth ort.

Tá tuilleadh eolais faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin nós imeachta maidir le socruithe speisialta le fáil ar ár suíomh gréasáin (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_ga) agus sna Rialacha Ginearálta atá i gceangal leis an bhfógra seo (faoi phointe 1.3 comhdheiseanna agus socruithe speisialta).

CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH AGUS CONAS É A DHÉANAMH

Chun iarratas a dhéanamh is é an chéad rud nach mór a dhéanamh cuntas EPSO a chruthú. Ní ceadmhach ach aon chuntas EPSO amháin a chruthú agus ní mór an cuntas sin a úsáid do gach iarratas.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar shuíomh gréasáin EPSO (http://jobs.eu-careers.eu), faoin sprioc-am seo:

17 Aibreán 2018 ar 12.00 (meán lae), Am Lár na hEorpa (CET)


IARSCRÍBHINN I

DUALGAIS

EPSO/AD/340/18: Sláinte agus Sábháilteacht Bia — iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht

Beidh ar na hoifigigh a earcófar cúraimí a dhéanamh amhail iad seo a gcuirtear síos orthu mar seo a leanas:

Iniúchtaí, cigireachtaí agus meastóireachtaí a dhéanamh, agus a stiúradh, ar fheidhmíocht údarás náisiúnta, eintiteas oifigiúil eile agus comhlachtaí rialúcháin eile a bhfuil sé de chúram orthu, inter alia, maoirseacht agus rialú rialála a dhéanamh sna réimsí seo: sábháilteacht bia agus beatha ainmhithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe, sláinte plandaí (orgánaigh dhíobhálacha, táirgí cosanta plandaí agus iarmhair lotnaidicídí), orgánaigh ghéinmhodhnaithe, beatha agus cothú ainmhithe, cosaint sláinte (trialacha cliniciúla ar chógais don duine, fearais leighis (fearais diagnóisice in vitro san áireamh) lena n-úsáid ag an duine agus táirgí míochaine (comhábhair ghníomhacha chógaisíochta san áireamh) agus réimsí lena mbaineann.

Cúraimí riaracháin sna réimsí thuasluaite lena n-áirítear pleananna iniúchóireachta agus meastóireachta a ullmhú, tuarascálacha ar iniúchtaí a dhréachtú agus torthaí na n-iniúchtaí sin a chur in iúl, a chinntiú go mbeidh tuarascálacha comhsheasmhach agus ar ardcháilíocht, bheith i gcaidreamh leis na haonaid bheartais lena mbaineann sa Choimisiún Eorpach agus le gníomhaireachtaí feidhmiúcháin de chuid an Choimisiún agus páirt a ghlacadh i bhforbairt agus mionchoigeartú beartas i bhfianaise thorthaí na ngníomhaíochtaí iniúchóireachta agus cigireachta a bhfuil nasc acu leis na réimsí thuasluaite.

Eolas agus saineolas gairme agus eolaíochta a bhaineann leis na réimsí teicniúla atá luaite sa chéad mhír thuas a choinneáil cothrom le dáta.

Ábhar scríofa agus tuarascálacha a bheidh ar an gcáilíocht a leag an Ard-Stiúrthóireacht síos a ullmhú faoi cheann tréimhsí gearra.

Cúrsaí teicniúla a ullmhú agus freastal ar chruinnithe le baill foirne eile de chuid an Choimisiún agus/nó le rannpháirtithe ón taobh amuigh.

Sonraí agus eolas ó fhoinsí éagsúla a bhailiú agus a anailísiú agus achoimrí a dhéanamh orthu.

Cuir i láthair a fhorbairt agus a thabhairt ar bhonn ábhair chuí, ar réimsí teicniúla sonracha agus ar cheisteanna ginearálta a bhaineann leis an bpost.

Bheith ag foghlaim, nuair is gá, faoi réimsí teicniúla nua chun gur féidir gníomhaíocht iniúchóireachta a dhéanamh sna réimsí sin de réir mar a socraíodh i bpróiseas socraithe tosaíochta na hArd-Stiúrthóireachta.

N.B.

Is féidir go mbeidh ort, mar chuid de dhualgais an phoist, taisteal go minic go Ballstáit agus go tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach agus bheith i d’ionadaí ar sheirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh i gcumarsáid le hoifigigh náisiúnta ar an leibhéal sinsearach.

EPSO/AD/341/18 — Sábháilteacht Bia – beartais agus reachtaíocht

Beidh ar na hoifigigh a earcófar cúraimí a dhéanamh amhail iad seo a gcuirtear síos orthu mar seo a leanas:

Beartas agus reachtaíochta a fhorbairt, agus reachtaíocht atá ann cheana a fhorbairt i réimsí na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, sláinte agus leas ainmhithe agus sláinte plandaí.

Gach gné den reachtaíocht a chur chun feidhme i réimsí na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, sláinte agus leas ainmhithe agus sláinte plandaí, réamhstaidéir shocheacnamaíocha a dhéanamh agus dul i gcomhairle le geallsealbhóirí agus leis na Ballstáit.

Cúraimí rialála a dhéanamh i réimsí éagsúla na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, sláinte agus leas ainmhithe agus sláinte plandaí (measúnú ar rioscaí agus bainistiú géarchéime san áireamh) agus obair iardain a dhéanamh ar fhorbairtí eolaíocha sna réimsí sin.

Idirbheartaíochtaí a ullmhú agus páirt a ghlacadh iontu (meithleacha de chuid an Choimisiúin, coistí de chuid an Aontais Eorpaigh, institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, eagraíochtaí idirnáisiúnta), anailísiú agus meastóireacht ar mholtaí san áireamh, i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe.

Monatóireacht agus obair iardain a dhéanamh ar shocruithe trádála agus ar chomhaontuithe déthaobhacha i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe.

Monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí rialála idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh (CODEX, SPS, WHO, FAO) agus ar bheartais trádála i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe agus iad a fhorbairt.

Monatóireacht a dhéanamh ar chomhairle eolaíoch ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus an chomhairle sin a chur i bhfeidhm.

Beartais de chuid an Aontais Eorpaigh i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmnithe, agus a bheartas tionsclaíoch um tháirgí bia agus beatha ainmnithe a fhorbairt, cur leo agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Deireadh IARSCRÍBHINN I. Cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs.


IARSCRIBHINN II

CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN

Déanfaidh an bord roghnúchán na critéir seo a leanas a chur san áireamh agus an roghnú ar bhonn cáilíochtaí á dhéanamh:

EPSO/AD/340/18: Sláinte agus Sábháilteacht Bia — iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht

1.

Taithí oibre ar iniúchóireacht, cigireacht agus meastóireacht a dhéanamh i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas: sábháilteacht bia agus beatha ainmhithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe agus sláinte plandaí chomh maith le réimsí de chosaint sláinte (trialacha cliniciúla ar chógais don duine, fearais leighis (fearais diagnóisice in vitro san áireamh) lena n-úsáid ag an duine agus táirgí míochaine (comhábhair ghníomhacha chógaisíochta san áireamh);

2.

Taithí oibre ar chórais rialúcháin nó ar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme sna réimsí atá luaite i gcritéar 1 a fuarthas trí bheith ag obair san earnáil phoiblí;

3.

Taithí oibre ar chórais rialúcháin nó ar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme sna réimsí atá luaite i gcritéar 1 a fuarthas trí bheith ag obair san earnáil phríobháideach;

4.

Taithí oibre 2 bhliain ar a laghad ar chórais bainistíochta cáilíochta sna réimsí atá luaite i gcritéar 1;

5.

Taithí oibre sna réimsí atá luaite i gcritéar 1 a fuarthas trí bheith ag obair i dtíortha éagsúla;

6.

Taithí oibre ar thuarascálacha nó ar dhoiciméid chumarsáide scríofa eile a dhréachtú a bhaineann le dualgais an phoist sna réimsí atá luaite i gcritéar 1;

7.

Taithí oibre ar shláinte plandaí;

8.

Taithí oibre a fuarthas mar chigire ar dhea-chleachtas cliniciúil i dtrialacha ar chógais don duine;

9.

Taithí oibre ar mheasúnú agus monatóireacht a dhéanamh ar chomhlachtaí dá dtugtar fógra i réimse na bhfearas leighis (fearais diagnóisice in vitro san áireamh) nó ar mheasúnuithe comhréireachta a dhéanamh ar na fearais sin;

10.

Taithí oibre ar bheith i do chigire cógaisíochta i réimse na ndea-chleachtas monaraíochta le haghaidh táirgí míochaine (comhábhair ghníomhacha chógaisíochta san áireamh).

EPSO/AD/341/18 — Sábháilteacht Bia — beartais agus reachtaíocht

1.

Taithí oibre 2 bhliain ar a laghad ar bheartais agus reachtaíocht a fhorbairt i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, an chothaithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe nó sláinte plandaí;

2.

Taithí oibre 2 bhliain ar a laghad ar staidéir eolaíocha, shocheacnamaíocha nó pholaitiúla a fhorbairt maidir le sábháilteacht bia agus beatha ainmnithe, agus ar thorthaí na staidéar sin a úsáid sna beartais atá luaite i gcritéar 1;

3.

Taithí oibre 2 bhliain ar a laghad ar reachtaíocht a bhí ann cheana a chur chun feidhme, nó ar an reachtaíocht sin agus na hathruithe uirthi a bhainistiú, i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, an chothaithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe nó sláinte plandaí;

4.

Taithí oibre ar bheith ag plé le ceisteanna atá íogair ó thaobh na polaitíochta de, a bhaineann go háirithe le hobair ar chomhairliúcháin phoiblí, rochtain ar iarrataí ar dhoiciméid, cumarsáid géarchéime nó ullmhú seasaimh le glacadh chun críocha cumarsáide i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, an chothaithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe nó sláinte plandaí;

5.

Taithí oibre (cé is moite de gníomhaíochtaí iniúchóireachta) ar mhonatóireacht ar ghníomhaíochtaí rialála idirnáisiúnta (e.g. caighdeáin idirnáisiúnta agus comhaontuithe idirnáisiúnta trádála a fhorbairt in earnáil an bhia agus na beatha ainmnithe) agus páirt a ghlacadh iontu;

6.

Taithí oibre ar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh uirthi i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, an chothaithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe nó sláinte plandaí, e.g trí uirlisí, critéir, táscairí feidhmíochta, staitisticí, córais tuairiscithe etc. a fhorbairt;

7.

Taithí oibre ar thuarascálacha, ceisteanna parlaiminte, achainíocha, treoracha eolais nó doiciméid chumarsáide scríofa eile a dhréachtú i réimse na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, an chothaithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe nó sláinte plandaí;

8.

Taithí oibre ar phlé le hinstitiúidí nó geallsealbhóirí an Aontais Eorpaigh, ar ullmhú le haghaidh cruinnithe agus idirbheartaíocht ar leibhéal an Aontais Eorpaigh i réimse na sábháilteachta bia agus beatha, an chothaithe, sláinte ainmhithe, leas ainmhithe nó sláinte plandaí agus ar pháirt a ghlacadh sna cruinnithe nó san idirbheartaíocht sin.

Deireadh IARSCRÍBHINN II. Cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs.


IARSCRÍBHINN III

NA RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE COMÓRTAIS OSCAILTE

FAISNÉIS GHINEARÁLTA

Gach áit a ndéantar tagairt do dhaoine d’inscne ar leith i bpróiseas roghnúcháin de chuid EPSO, glactar leis gur ag tagairt do dhaoine d’aon inscne eile atáthar freisin.

Maidir leis an áit dheireanach le dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas, i gcás ina ngnóthóidh roinnt iarrthóirí an marc céanna, rachaidh siad ar fad ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas. Aon iarrthóir a ligfear isteach sa chomórtas arís mar thoradh ar achomharc ar éirigh leis, tabharfar cuireadh chun na chéad chéime eile den phróiseas dó.

Maidir leis an áit dheireanach ar an bpainéal, i gcás ina ngnóthóidh roinnt iarrthóirí an marc céanna, cuirfear iad go léir ar an bpainéal. Aon iarrthóir a ligfear isteach sa chomórtas arís mar thoradh ar achomharc ar éirigh leis ag an gcéim seo den chomórtas, cuirfear ar an bpainéal é.

1.   NA DAOINE AR FÉIDIR LEO IARRATAS A DHÉANAMH

1.1.   Coinníollacha ginearálta agus coinníollacha sonracha

Tá coinníollacha ginearálta agus coinníollacha sonracha gach réimse nó próifíle (eolas ar theangacha san áireamh), tá siad luaite sa roinn “Na coinníollacha incháilitheachta”.

Maidir le cáilíochtaí, taithí oibre agus eolas ar theangacha, bíonn na coinníollacha sonracha ina leith éagsúil ó phróifíl go chéile. San iarratas, ba cheart duit a oiread eolais is féidir a thabhairt, a bhaineann le dualgais an phoist , i dtaobh do cháilíochtaí agus do thaithí oibre (nuair a iarrtar sin) de réir an méid atá ráite sa roinn “Na coinníollacha incháilitheachta” thuas.

(a)

Dioplómaí agus/nó teastais: Caithfidh gach dioplóma, is cuma cé acu i mBallstát den Aontas nó i dtír nach Ballstát den Aontas í a eisíodh, a bheith aitheanta ag comhlacht oifigiúil de chuid Ballstáit, e.g. roinn oideachais. Cuirfidh an bord roghnúcháin san áireamh na difir idir córais oideachais.

Maidir le hoideachas iar-mheánscoile agus oiliúint ghairmiúil, oiliúint theicniúil agus sainoiliúint, luaigh na hábhair a ndearnadh staidéar orthu, fad an chúrsa agus cé acu cúrsa lánaimseartha, cúrsa páirtaimseartha nó rang oíche a bhí ann.

(b)

Maidir le taithí oibre (má iarrtar sin), ní chuirfear san áireamh í ach amháin sa chás go mbaineann sí le dualgais an phoist agus más rud é:

gur fíorobair éifeachtach a bhí inti,

gur obair ar íocaíocht a bhí inti,

go raibh caidreamh íochtaránachta nó soláthar seirbhíse i gceist léi, agus

faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

obair dheonach: más obair ar íocaíocht a bhí inti agus go raibh na huaireanta oibre sa tseachtain agus an fad a mhair an phost ar nós uaireanta oibre agus fad gnáthphoist,

tréimhsí oiliúna: más tréimhsí oiliúna ar íocaíocht a bhí iontu,

seirbhís mhíleata éigeantach: is cuma cé acu sular baineadh an dioplóma amach nó ina dhiaidh a rinneadh an tseirbhís mhíleata, agus ní chuirfear san áireamh tréimhse seirbhíse níos faide ná an tréimhse atá leagtha síos i ndlí an Bhallstáit i gceist,

saoire mháithreachais/atharthachta/altramais: má bhí an tsaoire leagtha síos sa chonradh fostaíochta,

dochtúireacht: 3 bliana ar a mhéad a chuirfear san áireamh, ar choinníoll gur baineadh amach an dochtúireacht, agus is cuma cé acu obair ar íocaíocht nó obair gan íocaíocht a bhí sa dochtúireacht, agus

obair pháirtaimseartha: is ar bhonn pro rata a ríomhfar obair pháirtaimseartha, ar bhonn an lín uaireanta an chloig a oibríodh, e.g. mheasfaí gur 3 mhí oibre ab ea obair leathama a mhair 6 mhí.

1.2.   Doiciméid tacaíochta

Ag céimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin, iarrfar ort doiciméad oifigiúil a sholáthar a chruthaíonn do náisiúntacht (e.g. pas, cárta aitheantais), agus ní mór an doiciméad sin a bheith bailí an dáta deiridh le hiarratais a dhéanamh (i gcás iarratas ina bhfuil dhá chuid, is é dáta deiridh na chéad choda den iarratas an dáta sin).

Ní mór bunchóipeanna nó cóipeanna deimhnithe de na nithe seo a leanas a chur ar fáil i leith gach tréimhse oibre:

doiciméid ó iarfhostóir(í) agus ó fhostóir(í) reatha ina bhfuil cineál agus leibhéal na ndualgas a rinneadh luaite, dáta tosaigh agus dáta deiridh na tréimhse, agus suaitheantas agus stampa oifigiúil an chomhlachta ar an bpáipéar mar aon le hainm agus síniú an duine a bhí i gceannas; nó

conradh/conarthaí fostaíochta agus an chéad duillín pá agus an duillín pá deiridh, maille le cur síos mionsonraithe ar na dualgais a rinneadh;

(i gcás taithí oibre gan tuarastal, e.g. féinfhostaíocht nó fostaíocht sna gairmeacha liobrálacha) sonraisc nó foirmeacha ordaithe agus na dualgais a rinneadh sonraithe iontu, nó aon doiciméad tacaíochta oifigiúil eile a bhaineann le hábhar;

(i gcás comórtais d’ateangairí comhdhála ina n-iarrtar taithí oibre), doiciméid a léiríonn an líon laethanta a oibríodh agus na teangacha a ndearnadh ateangaireacht astu agus go dtí iad, agus a bhain go sonrach le hateangaireacht chomhdhála.

Is gnách nach dteastaíonn aon doiciméid tacaíochta chun d’eolas ar theangacha a chruthú, ach amháin i gcás comórtas do theangeolaithe agus sainphróifílí áirithe.

Féadfar iarraidh ort, ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin, breis eolais nó breis doiciméad a chur ar fáil. Cuirfidh EPSO in iúl duit cé na doiciméid tacaíochta nach mór duit a chur ar fáil agus cathain nach mór iad a chur ar fáil.

1.3.   Comhdheiseanna agus socruithe speisialta

Má tá tú faoi mhíchumas nó má tá fadhb shláinte agat, agus go bhféadfadh sin bac a chur ort na trialacha a dhéanamh, luaigh sin i d’iarratas agus abair cé na cineálacha socruithe speisialta atá de dhíth ort. Má thagann míchumas nó fadhb shláinte ort i ndiaidh duit an t-iarratas a bhailíochtú, ní mór duit EPSO a chur ar an eolas a luaithe is féidir é ar an dóigh thíosluaite.

Tabhair do d’aire nach mór duit, chun go gcuirfear d’iarratas san áireamh, teastas ó chomhlacht stáit de chuid do Bhallstáit nó teastas dochtúra a thabhairt do EPSO. Scrúdófar do chuid doiciméad tacaíochta sa chaoi is go bhféadfar freastal réasúnta a dhéanamh ort más gá.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le foireann inrochtana EPSO:

trí ríomhphost EPSO-accessibility@ec.europa.eu

facs + 32 22998081 nó

tríd an bpost:

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

2.   CÉ A DHÉANFAIDH MEASÚNÚ ORM?

Ceaptar bord roghnúcháin chun iarrthóirí a chur i gcomparáid le chéile agus na hiarrthóirí is fearr díobh a roghnú ar bhonn inniúlachtaí, buanna agus cáilíochtaí, i bhfianaise na riachtanas atá leagtha amach san fhógra comórtais. Is é an bord roghnúcháin sin a chinneann leibhéal deacrachta thrialacha an chomórtais agus a fhaomhann a bhfuil iontu i bhfianaise moltaí ó EPSO.

Chun neamhspleáchas an bhoird roghnúcháin a chinntiú, tá diantoirmeasc ar iarrthóirí agus ar aon duine nach ball den bhord é iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil le haon cheann de bhaill an bhoird, ach amháin le linn trialacha ós rud é gur cuid díobh plé díreach a bheith ag iarrthóirí agus ag an mbord le chéile.

Iarrthóirí ar mian leo a gcás a mhíniú nó a gcearta a éileamh, is i scríbhinn is éigean dóibh sin a dhéanamh, agus aon chomhfhreagras atá acu do bhall ar leith de bhord roghnúcháin, is chuig EPSO is éigean dóibh é a chur. Cuirfidh EPSO an comhfhreagras ar aghaidh chuig an mbord. Tá toirmeasc ar na hiarrthóirí aon chumarsáid dhíreach nó indíreach nach gcomhlíonann na nósanna imeachta sin a dhéanamh, agus is féidir go ndícháileofar ón gcomórtas iad dá bharr

Meastar gur coinbhleacht leasa é cóngas gaoil nó nasc ordlathach a bheith idir iarrthóir agus ball de bhord roghnúcháin, go háirithe. Iarrtar ar bhaill bord roghnúcháin aon chóngas dá leithéid a chur in iúl do EPSO a luaithe a fhaigheann siad a fhios sin. Measfaidh EPSO gach cás ar bhonn leithligh agus déanfaidh sé aon bheart is iomchuí. Mura ndéantar sin is féidir go mbeidh mar thoradh air go gcuirfear bearta araíonachta i bhfeidhm ar an mball den bhord roghnúcháin agus go ndícháileofar an t-iarrthóir ón gcomórtas (féach 4.4).

Foilsítear ainmneacha baill an bhoird roghnúcháin ar shuíomh gréasáin EPSO (www.eu-careers.eu) roimh thosach an Ionaid Measúnaithe/roimh thosach chéim an mheasúnaithe.

3.   CUMARSÁID

3.1.   Cumarsáid a dhéanamh le EPSO

Ba cheart duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad chun go mbeidh tú ar an eolas faoi dhul chun cinn atá déanta agat sa chomórtas. Mura féidir leat sin a dhéanamh de dheasca fadhb theicniúil ar thaobh EPSO, ní mór duit EPSO a chur ar an eolas faoi sin láithreach agus tríd suíomh greasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga).

Forchoimeádann EPSO an ceart gan eolas a thabhairt atá tugtha go soiléir san fhógra comórtais seo, in iarscríbhinní an fhógra comórtais seo, nó ar shuíomh gréasáin EPSO, an roinn “ceisteanna coitianta” san áireamh.

I ngach comhfhreagras a bhaineann le hiarratas, iarrtar ort d’ainm a lua (an t-ainm a thug tú i do chuntas EPSO), mar aon le d’uimhir iarratais agus uimhir thagartha an phróisis roghnúcháin.

Cuireann EPSO i bhfeidhm prionsabail an Chóid um Dhea-iompraíocht Riaracháin, arna fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_ga). Dá réir sin, forchoimeádann EPSO an ceart deireadh a chur le haon chomhfhreagras atá míchuí (i.e. comhfhreagras atá liodánach, tarcaisneach, agus/nó nach mbaineann le hábhar).

3.2.   Rochtain ar fhaisnéis

Tá cearta sonracha ag iarrthóirí sonraí áirithe a bhaineann leo go pearsanta a rochtain, cearta atá acu de bharr na hoibleagáide cúiseanna a thabhairt, ionas go bhféadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh cinntí diúltúcháin.

Ach i dteannta na hoibleagáide sin cúiseanna a thabhairt, tá rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin le cur san áireamh, rúndacht a chinntíonn neamhspleáchas an bhoird agus oibiachtúlacht an roghnaithe. Ar chúiseanna rúndachta, ní féidir an meon atá ag baill aonair de bhord roghnúcháin i leith measúnuithe ar iarrthóirí aonair ná i leith measúnuithe comparáideacha, ní féidir sin a nochtadh.

Na cearta rochtana sin, is cearta iad a bhaineann go sonrach le hiarrthóirí i gcomórtas oscailte, agus is féidir nach mbeidh aon chearta ag iarrthóirí sa bhreis ar na cearta a luaitear sa roinn seo faoin reachtaíocht atá ann maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid.

3.2.1.   Faisnéis a nochtar go huathoibríoch

Gheobhaidh tú go huathoibríoch an t-eolas seo a leanas ar fad i do chuntas EPSO i ndiaidh gach céim den phróiseas roghnúcháin:

na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire: do thorthaí agus tábla a bhfuil na freagraí a thug tú ann mar aon le huimhir nó tagairt na bhfreagraí cearta. Ní féidir, ar chúinse ar bith, rochtain a fháil ar théacs ná ar fhreagraí na gceisteanna,

incháilitheacht: deirtear cé acu ar tugadh cead duit páirt a ghlacadh sa chomórtas nó nár tugadh; murar tugadh an cead sin duit, deirtear cé na coinníollacha incháilitheachta nár comhlíonadh,

Talent Screener (an scagthóir buanna): do thorthaí agus tábla ina bhfuil ualú gach ceiste, na pointí a tugadh do na freagraí a thug tú agus do scór iomlán,

na réamhthrialacha: do thorthaí,

na trialacha idirmheánacha: do thorthaí, mura bhfuil tú ar na hiarrthóirí ar tugadh cuireadh chun na chéad chéime eile dóibh,

an t-ionad measúnaithe/céim an mheasúnaithe: mura bhfuil tú dícháilithe, do phas inniúlachtaí ina léireofar na marcanna foriomlána a ghnóthaigh tú i ngach inniúlacht agus ráiteas an bhoird roghnúcháin ina mbeidh aiseolas cainníochtúil agus cáilíochtúil ar a fheabhas a chruthaigh tú san ionad measúnaithe/i gcéim an mheasúnaithe.

Is é is gnáiche nach nochtann EPSO d’iarrthóirí aon cheann de na téacsanna a úsáideadh sna trialacha ná i gcleachtaí na dtrialacha arae bíonn sé beartaithe iad sin a úsáid arís i gcomórtais eile. I gcás téacsanna áirithe, ámh, is féidir go ndéanfaidh EPSO, ar bhonn eisceachtúil, na téacsanna sin a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin, ar chuntar:

go bhfuil na trialacha thart,

go bhfuil na torthaí socraithe agus gur cuireadh in iúl do na hiarrthóirí iad, agus

nach bhfuil sé beartaithe iad a úsáid arís i gcomórtas eile.

3.2.2.   Faisnéis a iarraidh

Is ceadmhach duit cóip neamhcheartaithe de do chuid freagraí sna trialacha scríofa a iarraidh, ar chuntar gur ceisteanna iad nach bhfuil sé beartaithe a úsáid arís i gcomórtas eile. Ní dhéanfar, ar chúinse ar bith, freagraí cás-staidéar a chur ar fáil.

Tá scripteanna ceartaithe agus na sonraí marcála, go háirithe, faoi chumhdach rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin agus ní nochtfar iad.

Féachann EPSO leis an oiread faisnéise is féidir a chur ar fáil d’iarrthóirí, i gcomhréir leis an oibleagáid atá air cúiseanna a thabhairt, le rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin agus leis na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta. Is i bhfianaise na dtosca sin a mheasfar gach iarraidh ar faisnéis.

Is tríd an roinn “teagmháil a dhéanamh linn” ar shuíomh gréasáin EPSO (www.eu-careers.eu) ba cheart gach iarraidh ar fhaisnéis a dhéanamh, laistigh de dheich lá tar éis fhoilsiú do thorthaí i do chuntas EPSO.

4.   GEARÁIN AGUS DEACRACHTAÍ

4.1.   Deacrachtaí teicniúla

Má thagann mórdheacracht theicniúil nó eagraíochtúil romhat ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin, iarrtar ort EPSO a chur ar an eolas ina thaobh láithreach agus tráth nach déanaí ná 3 lá féilire i ndiaidh theacht chun cinn na faidhbe sa chaoi go bhféadfar an cás a bhreathnú agus beart a dhéanamh chun é a leigheas. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga).

Iarrtar ort d’ainm (an t-ainm a thug tú i do chuntas EPSO) a lua i ngach comhfhreagras, mar aon le d’uimhir iarratais agus uimhir thagartha an phróisis roghnúcháin.

I gcás fadhb a tharla lasmuigh den ionad trialacha (e.g. fadhb a bhaineann le hiarratas nó coinne a dhéanamh), déan teagmháil le EPSO (féach roinn 3.1) agus mínigh go haicearrach cad í an fhadhb.

I gcás fadhb a tharla san ionad trialacha iarrtar ort:

na feitheoirí a chur ar an eolas láithreach sa chaoi gur féidir réiteach a aimsiú san ionad féin. I gcás ar bith, iarraidh ar na feitheoirí an gearán atá agat a chur i scríbhinn, agus

teagmháil a dhéanamh le EPSO tráth nach déanaí ná 3 lá féilire i ndiaidh na trialach trí shuíomh gréasáin EPSO https://epso.europa.eu/help_ga agus cur síos gairid a thabhairt dóibh ar an bhfadhb.

4.2.   Nósanna imeachta um athbhreithniú inmheánach

4.2.1.   Earráidí sna ceisteanna ilrogha ar ríomhaire

Déanann EPSO agus na bord roghnúcháin grinnrialú cáilíochta go seasta ar an mbunachar de cheisteanna ilrogha.

Má mheasann tú nár fhéad tú ceann amháin nó níos mó de na ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a fhreagairt toisc earráid a bheith inti nó iontu, tá tú i dteideal iarraidh ar an mbord roghnúcháin an cheist nó na ceisteanna a athbhreithniú (faoin “nós imeachta neodrúcháin”).

Faoin nós imeachta sin féadfaidh an bord roghnúcháin cinneadh ar an gceist ina bhfuil an earráid a chur ar ceal agus na marcanna don cheist sin a athdháileadh ar na ceisteanna eile. Is d’iarrthóirí a raibh an cheist earráideach le freagairt acu, agus dóibh siúd amháin, a dhéanfaidh an t-athríomh pointí difear. Ní thiocfaidh aon athrú dá thoradh sin ar scéim mharcála na dtrialacha a leagtar amach sna codanna ábhartha den fhógra comórtais seo.

Ag seo an dóigh le gearán a dhéanamh faoi thriail ceisteanna ilrogha ar ríomhaire:

nós imeachta: déan teagmháil le EPSO (féach roinn 3.1) trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga),

teanga: sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 don chomórtas i gceist,

sprioc-am: ní mór an gearán a dhéanamh laistigh de 10 lá féilire tar éis an dáta a rinne tú na trialacha ar ríomhaire,

faisnéis bhreise: déan cur síos ar an gceist ionas go bhféadfar í a aithint, agus mínigh chomh soiléir agus is féidir cad í an earráid a deirtear a bheith ann.

Iarrataí a gheofar i ndiaidh an sprioc-ama nó iarrataí nach bhfuil cur síos soiléir iontu ar an gceist/ar na ceisteanna atá á conspóid/á gconspóid agus ar an earráid/na hearráidí a deirtear a bheith ann, ní chuirfear san áireamh iad.

Gearáin nach bhfuil luaite iontu, cuir i gcás, ach fadhbanna aistriúcháin a deirtear a bheith ann, agus gan aon sonraí eile tugtha, ní chuirfear san áireamh iad.

Tá an nós imeachta athbhreithniúcháin céanna i bhfeidhm maidir le hearráidí sa chleachtadh inbhosca ríomhphoist.

4.2.2.   Iarrataí ar athbhreithniú

Féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh ar aon chinneadh a rinne an bord roghnúcháin nó EPSO lena gcinntear do thorthaí nó lena gcinntear cé acu a rachaidh tú ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas nó a dhíbreofar thú.

Is féidir iarrataí ar athbhreithniú a bheith bunaithe ar:

míréireacht ábhartha i bpróiseas an chomórtais, agus/nó

an bord roghnúchán nó EPSO gan na Rialacháin Foirne, an fógra comórtais, iarscríbhinní an fhógra comórtais agus/nó an cásdlí a chomhlíonadh.

Tabhair do d’aire nach ceadmhach duit agóid a dhéanamh in aghaidh bhailíocht aon mheasúnaithe a rinne an bord roghnúcháin ar a fheabhas a chruthaigh tú i dtriail ná in aghaidh a ábhartha atá do cháilíochtaí agus do thaithí oibre. Is breith fiúntais measúnú sin an bhoird roghnúcháin agus ní haon chruthúnas é iarrthóir a bheith ag easaontú leis an mbreith a thug an bord ar a thrialacha, a thaithí agus/nó a cháilíochtaí, ní haon chruthúnas sin go bhfuil earráid déanta ag an mbord. Ní bheidh toradh dearfach ar aon iarrataí ar athbhreithniú a dhéanfar ar an mbonn sin.

Ag seo an dóigh le hiarraidh ar athbhreithniú a dhéanamh:

nós imeachta: déan teagmháil le EPSO trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga),

teanga: sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 don chomórtas i gceist,

sprioc-am: ní mór an iarraidh a dhéanamh laistigh de 10 lá féilire tar éis an dáta a foilsíodh an cinneadh atá á chonspóid,

faisnéis bhreise: luaigh go soiléir an cinneadh atá á chonspóid agat agus cúiseanna na conspóide.

Iarrataí a gheofar i ndiaidh an sprioc-ama, ní chuirfear san áireamh iad.

Laistigh de 15 lá oibre gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarraidh. An comhlacht a rinne an cinneadh atá á chonspóid, déanfaidh sé anailís air agus déanfaidh sé cinneadh i leith d’iarrata, agus a luaithe is féidir é cuirfear freagra réasúnaithe chugat.

Más toradh dearfach a bhíonn ar d’iarraidh, cuirfear isteach sa phróiseas roghnúcháin arís thú ag an gcéim a raibh tú dulta a fhad leis nuair a díbríodh thú, is cuma cén chéim atá sroichte sa chomórtas faoin tráth sin.

4.3.   Modhanna eile le conspóid a dhéanamh

4.3.1.   Gearáin riaracháin

I do cháil mar iarrthóir i gcomórtas oscailte, tá sé de cheart agat gearán riaracháin a chur faoi bhráid Stiúrthóir EPSO ina cháil mar údarás ceapacháin.

Ní fhéadfaidh tú gearán a dhéanamh i gcoinne cinneadh a rinneadh, nó i gcoinne cinneadh nach ndearnadh, a bhfuil tionchar díreach láithreach aige ar do stádas dlí mar iarrthóir, ach amháin más léir gur sáraíodh rialacha an phróisis roghnúcháin. Ní féidir le Stiúrthóir EPSO breith fiúntais a thug bord roghnúcháin a chur ar ceal (féach roinn 4.2.2).

Ag seo an dóigh le gearán riaracháin a dhéanamh:

nós imeachta: déan teagmháil le EPSO trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga),

teanga: sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 don chomórtas i gceist,

sprioc-am: laistigh de thrí mhí tar éis fógra a bheith tugtha faoin gcinneadh atá á chonspóid nó tar éis an dáta ar cheart cinneadh a bheith déanta roimhe,

faisnéis bhreise: luaigh go soiléir an cinneadh atá á chonspóid agat agus cúiseanna na conspóide.

Iarrataí a gheofar i ndiaidh an sprioc-ama, ní chuirfear san áireamh iad.

4.3.2.   Achomhairc bhreithiúnacha

I do cháil mar iarrthóir i gcomórtas oscailte, tá sé de cheart agat achomharc breithiúnach a chur faoi bhráid na Cúirte Ginearálta, faoi Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Airteagal 91 de na Rialacháin Foirne.

Tabhair do d’aire nach mbeidh achomhairc i gcoinne cinntí a rinne EPSO seachas an bord roghnúcháin, nach mbeidh siad inghlactha os comhair na Cúirte Ginearálta mura ndearnadh achomharc riaracháin roimhe sin faoi Airteagal 90(2) de na Rialacháin Foirne (féach roinn 4.3.1). Go háirithe, is amhlaidh atá i gcás cinntí a bhaineann leis na critéir incháilitheachta ghinearálta, arb é EPSO a dhéanann iad seachas an bord roghnúcháin.

Ag seo an dóigh le hachomharc breithiúnach a dhéanamh:

nós imeachta: gabh chuig suíomh gréasáin na Cúirte Ginearálta (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   An tOmbudsman Eorpach

Is féidir le gach saoránach den Aontas Eorpach agus gach duine atá ina chónaí san Aontas Eorpach gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh.

Sula ndéanfaidh tú sin, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis na hinstitiúidí agus na comhlachtaí lena mbaineann agus na foirmeáltachtaí riaracháin iomchuí a chomhlíonadh (féach ranna 4.1– 4.3).

Ní bheidh mar thoradh ar ghearán a chur faoi bhráid an Ombudsman síneadh a chur leis na sprioc-amanna atá ann le gearáin riaracháin nó achomhairc bhreithiúnacha a dhéanamh.

Ag seo an dóigh le gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman:

nós imeachta: gabh chuig suíomh gréasáin an Ombudsman Eorpaigh (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Dícháiliú ón bpróiseas roghnúcháin

Féadfar tú a dhícháiliú ag aon chéim den phróiseas roghnúcháin má fhaigheann EPSO amach:

gur chruthaigh tú níos mó ná cuntas EPSO amháin,

go ndearna tú iarratas ar theaglaim réimsí nó próifílí nach bhfuil ceadaithe,

nach gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta ar fad,

go ndearna tú dearbhuithe bréagacha nó dearbhú nach raibh na doiciméid chuí mar thaca leis,

nach ndearna tú coinne chun na trialacha a dhéanamh nó nach ndearna tú na trialacha iad féin,

go ndearna tú séitéireacht i dtriail,

nár dhearbhaigh tú san fhoirm iarratais na teangacha nach mór a bheith agat i gcomhréir leis an bhFógra Comórtais seo, nó nár dhearbhaigh tú na híosleibhéil a theastaíonn sna teangacha sin,

gur fhéach tú le dul i dteagmháil le ball den bhord roghnúcháin ar dhóigh neamhúdaraithe,

nár chuir tú in iúl do EPSO go bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann a bhaineann le ball den bhord roghnúcháin,

gur i dteanga seachas an teanga/na teangacha a leagadh síos san fhógra comórtais a líon tú isteach d’iarratas (féadfar teanga eile a úsáid i gcásanna áirithe, e.g. ainmneacha dílse, teidil oifigiúla, teidil poist sna doiciméid tacaíocht agus in ainmneacha/teidil dioplómaí), agus/nó

go ndearna tú nó gur scríobh tú sainmharc i dtrialacha scríofa a mharcáiltear gan aon ainm luaite leo nó i dtrialacha praiticiúla.

Caithfidh daoine atá ag lorg post in institiúidí an Aontais Eorpaigh a léiriú go bhfuil siad sár-ionraic. Aon duine a dhéanann calaois nó iarracht ar chalaois, is féidir go ngearrfar pionós air, rud a d’fhéadfadh é a dhéanamh neamh-incháilithe do chomórtais eile ina dhiaidh sin.

Deireadh IARSCRÍBHINN III. Cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs.


IARSCRÍBHINN IV

SAMPLAÍ D’ÍOSCHÁILÍOCHTAÍ, DE RÉIR TÍRE AGUS GRÁID, A FHREAGRAÍONN, I bPRIONSABAL, DO NA CINN A IARRTAR SNA FÓGRAÍ COMÓRTAS

Cliceáil anseo má tá leagan soléite de na samplaí uait.

 

AST-SC 1 go AST-SC 6

AST 1 go AST 7

AST 3 go AST 11

AD 5 go AD 16

TÍR

Oideachas meánscoile (lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile)

Oideachas iar-mheánscoile (cúrsa ardoideachais nach cúrsa ollscoile é nó cúrsa gearr ollscoile a mhair 2 bhliain ar a laghad)

Oideachas ar leibhéal ollscoile (a mhair 3 bliana ar a laghad)

Oideachas ar leibhéal ollscoile (a mhair 4 bliana nó níos mó)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of “Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Deireadh IARSCRÍBHINN IV. Cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs.