4.5.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 158/11


Foilsiú iarratais ar ainm a chlárú de bhun Airteagal 50(2)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

(2023/C 158/06)

Lena fhoilsiú seo, tugtar an ceart chun cur i gcoinne an iarratais de bhun Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1) laistigh de 3 mhí ó dháta an fhoilsithe seo.

DOICIMÉAD AONAIR

“Ciliegia di Lari”

Uimh. AE: PGI-IT-02855 - 30.6.2022

STFC ( ) TGFC (X)

1.   Ainm nó ainmneacha [STFC nó TGFC]

“Ciliegia di Lari”

2.   Ballstát nó Tríú Tír

An Iodáil

3.   Tuairisc ar an táirge talmhaíochta nó ar an mbia-ábhar

3.1.    Cineál táirge [mar atá sé in Iarscríbhinn XI]

Aicme 1.6. Torthaí, glasraí agus gránaigh, iad úr nó próiseáilte

3.2.    Tuairisc ar an táirge lena mbaineann an t-ainm in (1)

Tagraíonn an tásc geografach faoi chosaint “Ciliegia di Lari” do thorthaí an tsilín mhilis Prunus avium L, ar den fhine Rosaceae iad. Clúdaítear ann réimse leathan cineálacha, idir cineál na feola íogair agus cineál na feola crua a bhfuil cnag ann, na craicne lonracha agus iad idir dath dearg geal agus dath dearg dorcha. Tá cineálacha áitiúla éagsúla ann freisin, cineálacha a chuireann leis an raon atá ar fáil do thomhaltóirí agus a chuireann cáilíochtaí breise ar fáil. Is iad na cineálacha sin:

Adriana, Big star, Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Bigarreau Napoleon, Black star, Celeste, Durone di Vignola, Early bigi, Early Korvik, Early star, Folfer, Ferrovia, Giorgia, Grace star, Isabella, Kordia, Kossara, Lala star, Lapins, Lory strong, New star, Prime Giant, Regina, Rita, Rocket, Sabrina, Samba, Sandra, Sylvia, SMS 280, Stella, Summer charm, Sunburst, Sweet Early, Sweet Heart, Van, Vera, Frisco, Royal Helen, Red Pacific, Nimba, Marysa, Durone giallo, Bella di Pistoia agus Durone nero I.

Saothróga áitiúla agus traidisiúnta: Crognolo, Cuore, Del Paretaio, Di Giardino, Di Nello, Di Guglielmo, Gambolungo, Marchiana, Morella, Papalina, Orlando, Precoce di Cevoli, Siso agus Usigliano.

Nuair a chuirtear ar fáil lena thomhailt é, ní mór na saintréithe seo a leanas a bheith ag an tásc geografach faoi chosaint “Ciliegia di Lari”:

Saintréithe cáilíochta

blas atá milis agus torthúil go nádúrtha

na gais agus iad ceangailte leis an toradh

méid siúcra nach lú ná 14° Brix.

Méid

Ní mór méid 22 mm ar a laghad a bheith i dtorthaí atá beartaithe lena n-ithe úr, cé is moite de thorthaí de chineálacha áitiúla nó traidisiúnta, arb é 13 mm an t-íosmhéid dóibh.

Saintréithe a bhaineann le sláinte agus saintréithe aeistéitiúla na dtorthaí

bíonn siad iomlán agus gan damáiste

bíonn siad glan, agus saor ó ábhair eachtracha shofheicthe ar bith

bíonn siad sláintiúil, iad saor ó mhúscán agus is féidir iarmhair táirgí sláinte plandaí a fheiceáil orthu

bíonn siad saor ó lotnaidí.

3.3.    Beatha (maidir le táirgí de thionscnamh ainmhíoch amháin) agus amhábhair (maidir le táirgí próiseáilte amháin)

3.4.    Céimeanna sonracha sa táirgeadh nach mór dóibh tarlú sa limistéar geografach sainithe

Ní mór “Ciliegia di Lari” a fhás sa limistéar a shainítear i bpointe 4.

3.5.    Sainrialacha maidir le slisniú, grátáil, agus pacáistiú etc. an táirge dá dtagraíonn an t-ainm cláraithe

Is féidir “Ciliegia di Lari” a chur ar fáil lena thomhailt i bpacáistíocht atá séalaithe ar bhealach a fhágann nach féidir, a luaithe a osclófar é, í a athúsáid.

Silíní atá beartaithe lena bpróiseáil agus nach féidir a chur ar fáil don tomhaltóir deiridh mar thorthaí úra, is féidir iad a dhíol i mbulc.

3.6.    Sainrialacha maidir le lipéadú an táirge dá dtagraíonn an t-ainm cláraithe

Ní mór na tásca seo a leanas a bheith ar gach pacáistíocht:

a)

CILIEGA DI LARI TGFC

b)

Lógó “Ciliegia di Lari”, ar a bhfuil cur síos thíos

c)

Lógó Eorpach TGFC sa réimse céanna radhairc ina bhfuil an lógó dá dtagraítear thuas, pointe (b);

d)

ainm agus seoladh (gnó) an phacálaí.

Ceadaítear freisin úsáid a bhaint as tásca ar tagairtí iad do chuideachtaí, d’ainmneacha, d’ainmneacha gnólachtaí, do thrádmharcanna príobháideacha agus do chuibhreannais, ar choinníoll nach bhfuil aon chiall mholta leo agus nach dócha go gcuirfidh siad an ceannaitheoir ná an tomhaltóir ar míthreoir.

I gcás na silíní atá beartaithe lena bpróiseáil, ní mór na focail “Ciliegia di Lari TGFC le haghaidh próiseála” a bheith ar thaobh amháin ar a laghad den phacáistíocht nó den choimeádán i gcarachtair sholéite, chomh maith leis an bhfaisnéis a cheanglaítear de réir dlí. Is mar seo a leanas lógó “Ciliegia di Lari”:

Image 1

Is féidir le méid an lógó a bheith éagsúil de réir na pacáistíochta, ach caithfidh na toisí caighdeánacha fanacht i gcomhréir.

4.   Sainiú achomair ar an limistéar geografach

Cuimsíonn limistéar táirgthe an tásc geografach faoi chosaint “Ciliegia di Lari” críoch riaracháin na mbardas seo a leanas: Casciana Terme – Lari, Terricciola agus Crespina-Lorenzana.

5.   Nasc leis an limistéar geografach

Tá an t-iarratas ar aitheantas “Ciliegia di Lari” bunaithe ar a cháil stairiúil agus ar cháilíocht an táirge. Tá sé seo amhlaidh mar gheall ar ghnéithe sonracha den limistéar geografach atá tairbheach do shaothrú crann silíní. Áirítear orthu sin an ithir agus an aeráid, tosca talmhaíochta, sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíocha. Leis an idirghníomhaíocht idir na fachtóirí sin, rinneadh nasc idir clú an táirge agus an áit féin, a mhéid a ceanglaíodh é leis an ainm Lari.

De thoradh stair fhada tháirgeadh “Ciliegia di Lari”, tá dlúthchaidreamh curtha ar bun leis na tomhaltóirí. Is mór acu an tsaincháilíocht ar leith: binneas nádúrtha. Glacann tomhaltóirí leis gur airde an praghas ag an díolphointe ná an praghas ar shilíní ó áiteanna eile.

Bhí an limistéar geografach críochaithe dá dtagraítear i bpointe 4 ina limistéar suntasach táirgthe silíní i gcónaí, mar a léirítear i staidéir agus suirbhéanna stairiúla a rinneadh le déanaí (M. Basso, S. Natali,1959; A. Funghi, 2004; údair éagsúla, arna chur in eagar ag R. Massai, 2013).

Is éard is saintréithe do limistéar táirgthe “Ciliegia di Lari” ithreacha agus dálaí aeráide atá an-oiriúnach chun crainn silíní a shaothrú. Bíonn tionchar díreach ag na fachtóirí seo ar cháilíocht an toraidh, cáilíocht arb í a mbinneas nádúrtha is cúis léi (méid siúcra i gcéimeanna Brix).

Is iad na huigeachtaí ithreach mar aon le patrúin teochta agus báistí an dá fhachtóir is saintréith do limistéar táirgthe “Ciliegia di Lari” agus is féidir leo tionchar a imirt ar cháilíocht na dtorthaí: an mhilseacht arna sloinneadh i gcéimeanna Brix.

Is gaineamh, síolta agus cré atá in ithreacha talmhaíochta an limistéir, agus a bhuí leis an méid uisce is féidir a stóráil iontu de ghnáth, tá na saintréithe fisiceacha acu a fhágann go bhfuil crainn ag na saothróirí a forbraíodh go cothrom ar feadh na dtrí chéim fheaneolaíoch: bláthú, téachtadh agus maolú na dtorthaí. Tá na céimeanna sin ríthábhachtach chun torthaí a tháirgeadh agus an tiúchan siúcra is fearr is féidir a bheith iontu (céimeanna Brix).

Tá go leor fachtóirí ar saintréithe de phatrúin teochta agus báistí an limistéir táirgthe iad, fachtóirí atá tairbheach maidir le silíní atá go milis go nádúrtha a tháirgeadh, gan aon fhachtóir diúltach a bheith ag gabháil leo. Ní gnách go mbíonn sioc déanach sa cheantar, ar rud é a d’fhéadfadh bac a chur ar bhláthú. Bíonn báisteach mheasartha ann in éineacht le teochtaí éadroma an earraigh, rud a chinntíonn go mbíonn an bláthú agus na torthaí is fearr is féidir ann. Mar an gcéanna, mar gheall ar an mbáisteach neamhrialta le linn na céime deiridh den aibiú, is beag fadhb a bhíonn ann maidir le silíní a bheith ag scoilteadh.

Leis an tuiscint ar shaothrú na silíní a d’fhorbair feirmeoirí an cheantair thar thréimhse fhada, tá siad ábalta an tairbhe is mó a bhaint as saintréithe nádúrtha na talún a mheaitseáil le hacmhainneacht na gcineálacha éagsúla – meascán atá riachtanach chun torthaí ardchaighdeáin a tháirgeadh.

Is leathan an raon cineálacha a cheadaítear le haghaidh “Ciliegia di Lari” agus sin mar thoradh ar an gcothromaíocht a d’aimsigh na táirgeoirí idir an cumas dul in oiriúint don timpeallacht agus sásamh custaiméirí a bhaint amach, i bhfocail eile: an tsineirgíocht fhónta rathúil idir na silíní, an timpeallacht agus na hacmhainní daonna.

Sa raon cineálacha atá ann, tá idir torthaí ina bhfuil feoil bhog go leor acu agus torthaí ina bhfuil feoil chrua agus a bhfuil téagar iontu, agus is idir dearg geal agus dearg dorcha atá an dath a bhíonn orthu. Saintréithe eile de chuid an raoin is ea na cineálacha éagsúla áitiúla atá ann, cineálacha a chuireann leis an rogha atá ar fáil do thomhaltóirí agus a thairgeann cáilíochtaí breise (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio [Geirmphlasma an chrainn silíní] — 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla Propagazione delle Specie Legnose, Firenze, 1999).

“Ciliegia di Lari” sna meáin

I measc na bhfoilseachán ina luaitear “Ciliegia di Lari” tá: L'Italia del biologico [An Iodáil Orgánach], 2002, leathanach 86, Guida Touring Club italiano; Elena Tedeschi, Toscana inconsueta. Appunti ed itinerari per viaggiare oltre [An Toscáin nach bhfuil aithne uirthi, nótaí agus cúrsaí taistil i gcomhair turais ar chúl éaga], 2017, goWare;

Frutta e Ortaggi in Italia [Torthaí úra agus glasraí], 2005, Guida Touring Club italiano.

Reputation in the past and present [Dea-cháil san am atá caite agus san am i láthair]. Nuachtscannán arna dháileadh go náisiúnta sna pictiúrlanna— La settimana INCOM, Uimh. 01925, “Italy, Lari (Pisa): the fourth cherry festival” [An Iodáil, Lari (Pisa): an ceathrú féile silíní], 26 Bealtaine 1960, an chuideachta scannán INCOM a rinne, arna thabhairt ar láimh ag Luce Instituto ina dhiaidh sin. Taispeánann an eipeasóid gur cuid de gnáthstór focal agus de chaint tráchtála ó shin i leith é an t-ainm “Ciliegia di Lari”.

Fós sa lá atá inniu ann, déantar silíní an limistéir chríochaithe a shamhlú le maitheas agus binneas. Dá bhrí sin, is torthaí iad atá inaitheanta ag tomhaltóirí ag díolphointí i slabhraí móra miondíola ina ndíoltar an táirge faoin ainm “Ciliegia di Lari”.

Fágann na tosca sin go léir gur aithin tomhaltóirí táirge an limistéir chríochaithe dá dtagraítear in Airteagal 3 thuas mar “Ciliegia di Lari” riamh agus gur mar sin a aithníonn siad é go fóill.

Cúlra stairiúil

Mar atá ráite ag údair éagsúla, tá fréamhacha ársa le saothrú “Ciliegia di Lari” i gcnoic Pisa. Cuireadh taithí na bhfeirmeoirí áitiúla ar aghaidh ó ghlúin go glúin, ar taithí í a bhfuil tacaíocht aici ó thaighde leanúnach agus ó chur i bhfeidhm teicnící saothraithe ar leith, agus ar dá toradh a réitíodh an bealach chun go mbeadh rath ar shaothrú “Ciliegia di Lari” de réir a chéile, agus é mar chuid d’oidhreacht stairiúil, thraidisiúnta agus chultúrtha limistéir ina bhfuil Lari ar an lárionad ó thaobh an chaomhnaithe agus na forbartha de.

Go stairiúil, leag doiciméid éagsúla béim ar chultúr agus ar thraidisiún na gcéadta bliain de shaothrú na silíní sna limistéir chríochaithe dá dtagraítear in Airteagal 3. Ón 18ú haois ar aghaidh, ba é an silín an rogha táirge sa mhargadh úd faoi stuara Lari a bhí ar cheann de na margaí ba mhó agus ba mheasúla i gcúige Pisa suas go dtí na 1950í. Bhí meas ag mórdhíoltóirí agus tomhaltóirí orthu, mar gheall ar an mblas álainn a bhí orthu agus mar gheall go dtagaidís in aibíocht go luath, rud a chuir borradh breise faoin táirgeadh, mar a chuir an praghas maith a íocadh as na silíní sin freisin. (Tremolanti E., “Profilo storico delle cultivar di ciliegio con particolare riguardo al territorio larigiano” [Próifíl stairiúil na saothróg silíní le tagairt speisialta do réigiún Lari], In Spunti di Natura economica: cenni di storia di cerealicoltura, panificazione, viticoltura e cultivar di ciliegio [Pointí de chineál eacnamaíoch: stair achomair ar shaothrú gránach, arán a dhéanamh, fíonsaothrú agus saothróga silíní] CLD Libri, Calcinaia (Pi), 2010).

I bhfianaise thábhacht eacnamaíoch agus chultúrtha na silíní do Lari, sa bhliain 1957 reáchtáladh an chéad “Fhéile Silíní” i Lari a bhuí le tionscnamh a chuir roinnt daoine áitiúla ar bun. Gan dabht, tá sé ar cheann de na himeachtaí dá leithéid is seanbhunaithe agus is fearr aithne, agus freastalaíonn na céadta cuairteoirí air. Ó 1957 i leith, bhí suas le 66 “Féile Oidhreachta Lari” ann gach bliain go dtí an lá atá inniu ann. Chomh maith lena fheiceálacht i réimse foilseachán, leis an leanúnachas sin léirítear an tábhacht eacnamaíoch agus chultúrtha a bhaineann leis an “Ciliegia di Lari” don cheantar inar cruthaíodh é go stairiúil.

Is léir an meas ar an táirge mar chomhábhar freisin in oidis na milseog a bhíonn le feiceáil ar an idirlíon, ar na suíomhanna gréasáin popcuisine.it agus gazzettadelgusto.it mar shampla. Tá oidis foilsithe freisin i leabhair chócaireachta, cosúil le Il gelato a modo mio [Mo bhealach féin le huachtar reoite], Simone Bonini, Giunti 2016.

Tagairt d’fhoilsiú na sonraíochta táirge

Tá téacs iomlán na sonraíochta táirge le fáil ar an suíomh gréasáin seo a leanas:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nó mar rogha ar an méid sin:

trí dhul go díreach chuig leathanach baile don bheartas ón Aireacht um Thalmhaíocht, Bia, Foraoiseacht agus Turasóireacht (www.politicheagricole.it) agus cliceáil ar “Qualità” [Cáilíocht] (ar thaobh na láimhe deise ar bharr an scáileáin), agus ansin ar “Prodotti DOP IGP STG” [Táirgí STFC TGFC STR] (ar thaobh na láimhe clé den scáileán) agus ar deireadh ar “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [Sonraíochtaí a cuireadh faoi bhráid an Aontais].


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.