Strasbourg, 12.12.2023

COM(2023) 636 final

2023/0462(COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1024/2012 agus (AE) 2018/1724 a mhéid a bhaineann le ceanglais áirithe a leagtar síos le Treoir (AE) XXXX/XXXX

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

{SEC(2023) 637 final} - {SWD(2023) 663 final} - {SWD(2023) 664 final}


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

Gabhann an togra seo leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Treoir lena leagtar síos ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann eintitis tríú tír 1 , chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí aon leibhéal amháin trédhearcachta a bhaint amach ar fud an Aontais.

Leis an Treoir atá beartaithe, cheanglófaí ar na Ballstáit cláir náisiúnta a bhunú agus a choinneáil ar bun chun trédhearcacht na ngníomhaíochtaí ionadaíochta leasa a dhéanann eintitis a áirithiú, chomh maith le húdaráis a ainmniú a bheadh freagrach as na cláir sin. Ina theannta sin, cheanglófaí leis an Treoir atá beartaithe ar na Ballstáit údaráis mhaoirseachta a ainmniú a mbeadh sé de fhreagracht orthu maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh agus forfheidhmiú na n‑oibleagáidí a leagtar amach sa Treoir atá beartaithe, chomh maith le faisnéis a mhalartú leis na húdaráis mhaoirseachta i mBallstáit eile agus leis an gCoimisiún, i gcás ina n‑údarófaí sin a dhéanamh faoin Treoir atá beartaithe.

Ba cheart an comhar riaracháin agus an malartú faisnéise idir na húdaráis náisiúnta inniúla, agus an Coimisiún chomh maith, dá bhforáiltear leis an Treoir atá beartaithe a chur chun feidhme trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (córas IMI) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 2 . Chuige sin, ba cheart na nósanna imeachta um chomhar riaracháin is gá a bhunú i gcóras IMI. Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 a leasú dá réir.

Ina theannta sin, chun an tualach riaracháin ar eintitis dhlítheanacha agus ar dhaoine nádúrtha a thagann faoi raon feidhme na Treorach atá beartaithe a íoslaghdú, ba cheart Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 3 a leasú chun foráil a dhéanamh maidir le rochtain éasca ar líne ar fhaisnéis i ndáil leis na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn as an Treoir, agus chun a áirithiú gur féidir an nós imeachta maidir le clárú a cheanglaítear leis an Treoir sin a rochtain agus a chur i gcrích go hiomlán ar líne.

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

An bunús dlí

Tá Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) 2018/1724 araon bunaithe ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), lena ndéantar foráil maidir le bearta a ghlacadh chun bunú agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú. I gcomhréir leis an riail nach mór aon bhunús dlí amháin a bheith ag an ngníomh leasaitheach agus ag an ngníomh atá á leasú, tá aon bhunús dlí amháin ag an togra seo agus ag an dá Rialachán a bhfuil sé beartaithe iad a leasú leis an togra sin.

Coimhdeacht (i gcás inniúlacht neamheisiach)

Ní féidir leis na Ballstáit cuspóir an togra seo, mar atá úsáid a bhaint as uirlisí comhair agus tairseacha digiteacha atá ar bun cheana ar leibhéal an Aontais chun cur chun feidhme na Treorach atá beartaithe lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha, a ghnóthú go héifeachtach, ní féidir leo an cuspóir sin a bhaint amach go neamhspleách. Dá bhrí sin, tá gá le gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais.

Comhréireacht

Leis an togra seo, baintear úsáid as uirlisí agus tairseacha TF atá ann cheana in ionad cinn nua a bhunú. Dá bhrí sin ní théann an togra thar a bhfuil riachtanach chun a chuspóir a ghnóthú.

An rogha ionstraime

Le hAirteagal 114 CFAE, tugtar an chumhacht don reachtóir rialacháin agus treoracha a ghlacadh.

Ós rud é go leasófaí Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) 2018/1724 leis an togra seo, agus i gcomhréir leis an bprionsabal gur cheart, ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, gníomh leasaitheach a bheith ar aon chineál leis an mbunghníomh, is é rialachán an ionstraim dlí iomchuí.

3.TORTHAÍ AR MHEASTÓIREACHTAÍ EX POST, AR CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS AR MHEASÚNUITHE TIONCHAIR

Measúnú tionchair

Rinneadh measúnú tionchair 4 i gcomhthéacs ullmhú an togra ón gCoimisiún le haghaidh Treoir lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha.

Áirítear ar an rogha beartais tosaíochta a sainaithníodh sa mheasúnú tionchair a) leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 chun an comhar riaracháin agus an malartú faisnéise dá bhforáiltear leis an tionscnamh a chur chun feidhme trí úsáid a bhaint as uirlisí TF atá ann cheana agus b) leasú ar Rialachán (AE) 2018/1724 chun foráil a dhéanamh maidir le rochtain éasca ar líne ar fhaisnéis maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn as an rogha beartais sin agus chun a áirithiú go mbeidh rochtain ar an nós imeachta clárúcháin a cheanglaítear leis an rogha beartais sin agus cur i gcrích an nós imeachta sin go hiomlán ar líne.

Cearta bunúsacha

Níl aon tionchar ag an togra seo ar chearta bunúsacha cé is moite d’aon tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann de thoradh na Treorach atá beartaithe lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha.

Tá measúnú ar thionchar an togra sin ar chearta bunúsacha le fáil in COM(2023) 637 final.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Leagtar amach in COM(2023) 637 final na costais is gá chun síneadh a chur le córas IMI chun comhar riaracháin agus malartú faisnéise a chumasú dá bhforáiltear leis an Treoir atá beartaithe lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha.

5.EILIMINTÍ EILE

Míniúchán mionsonraithe ar fhorálacha sonracha an togra

Is rialachán teicniúil é an rialachán atá beartaithe agus tá sé ag gabháil leis an togra le haghaidh Treoir lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha. 

Le hAirteagal 1 leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 a mhéid a bhaineann le húsáid chóras IMI arna bhunú leis an Rialachán sin chun críoch na Treorach atá beartaithe. D’fhágfadh sé sin gurbh fhéidir an comhar riaracháin a bheith ann agus na malartuithe faisnéise a dhéanamh idir na húdaráis náisiúnta inniúla, agus an Coimisiún chomh maith, an comhar riaracháin agus na malartuithe faisnéise dá bhforáiltear le hAirteagal 11(4), Airteagal 16(5) agus (6), Airteagal 17(2), (4) agus (5) agus Airteagal 18 den Treoir atá le cur chun feidhme le córas IMI.

Le hAirteagal 2 leasaítear Rialachán (AE) 2018/1724 a mhéid a bhaineann le húsáid na tairsí aonair digití arna bunú leis an Rialachán sin chun críoch na Treorach atá beartaithe. Chun na críche sin, cuirtear pointe le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin chun a áirithiú go mbeidh rochtain ar fhaisnéis maidir le cearta, oibleagáidí agus rialacha a leagtar síos sa Treoir atá beartaithe, go mbeidh an rochtain sin le fáil ar an Tairseach Aonair Dhigiteach. Ina theannta sin, cuirtear réimsí leis an tábla in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin chun a fhoráil go n‑áiritheoidh na Ballstáit gur féidir le húsáideoirí an clárú dá bhforáiltear leis an Treoir atá beartaithe a rochtain agus a chur i gcrích go hiomlán ar líne.

2023/0462 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1024/2012 agus (AE) 2018/1724 a mhéid a bhaineann le ceanglais áirithe a leagtar síos le Treoir (AE) XXXX/XXXX

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 5 ,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún 6 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)Le Treoir (AE) [XXXX/XXXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 7 , leagtar síos ceanglais chomhchuibhithe maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann le hionadaíocht leasa a dhéantar thar ceann eintiteas tríú tír, chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí aon leibhéal amháin trédhearcachta a bhaint amach ar fud an Aontais.

(2)Tá an comhar riaracháin agus an malartú faisnéise idir na húdaráis náisiúnta ainmnithe, nó na húdaráis mhaoirseachta, agus an Coimisiún, dá bhforáiltear le Treoir (AE) XXXX/XXXX le cur chun feidhme trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (córas IMI) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 8 . Chuige sin, ba cheart na nósanna imeachta um chomhar riaracháin is gá a bhunú i gcóras IMI. Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 a leasú dá réir.

(3)Ina theannta sin, chun an tualach riaracháin ar eintitis dhlítheanacha agus ar dhaoine nádúrtha a thagann faoi raon feidhme Threoir (AE) XXXX/XXXX a íoslaghdú, ba cheart Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 9 a leasú chun foráil a dhéanamh maidir le rochtain éasca ar líne ar fhaisnéis maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn as Treoir (AE) XXXX/XXXX, agus chun a áirithiú gur féidir an nós imeachta maidir le clárú a cheanglaítear leis an Treoir sin a rochtain agus a chur i gcrích go hiomlán ar líne,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

San Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, cuirtear isteach an pointe (17) nua seo a leanas:

‘17. Treoir (AE) [XXXX/XXXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an XXXX lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha agus lena leasaítear Treoir (AE) 2019/1937*: Airteagal 11(4), Airteagal 16(5) agus (6), Airteagal 17(2), (4) agus (5) agus Airteagal 18.

____________________

IO L […], […], lch. […], ELI: ….’.

Airteagal 2
Leasuithe ar Rialachán (AE) 2018/1724

Leasaítear Rialachán (AE) 2018/1724 mar a leanas:

(1)in Iarscríbhinn I, pointe J. Gnólacht a thosú, a reáchtáil agus a dhúnadh, cuirtear an pointe (12) seo a leanas isteach:

‘12. trédhearcacht na hionadaíochta leasa’;

(2)in Iarscríbhinn II, leasaítear an tábla mar a leanas:

(a)cuirtear an réimse seo a leanas leis an dara colún Nósanna imeachta:

‘Clárú na hionadaíochta leasa i gcomhréir le Treoir (AE) XXXX/XXXX*

____________________

*Treoir (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an XXXX lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha agus lena leasaítear Treoir (AE) 2019/1937 (IO L [...], [...], lch. [...], ELI: …).’;

(b)cuirtear an réimse seo a leanas isteach sa tríú colún Aschur ionchasach faoi réir measúnú ar an iarratas a dhéanfaidh an túdarás inniúil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, i gcás inarb ábhartha:

‘Deimhniú maidir le clárú agus eisiúint na hUimhreach Ionadaíochta Leasa Eorpaigh’.

Airteagal 3
Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

(1)    COM(2023) 637 final.
(2)    Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle na 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena naisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (Rialachán IMI) ( IO L 316, 14.11.2012, lch. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(3)    Rialachán (AE) Uimh. 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (IO L 295, 21.11.2018, lch. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
(4)    SWD(2023) 663.
(5)    IO C […], […], lch. […].
(6)    IO C […], […], lch. […].
(7)    Treoir (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an XXXX lena mbunaítear ceanglais chomhchuibhithe sa mhargadh inmheánach maidir le trédhearcacht na hionadaíochta leasa a dhéantar thar ceann tríú tíortha agus lena leasaítear Treoir (AE) 2019/1937 (IO L [...], [...], lch. [...], ELI: …).
(8)    Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle na 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena naisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (Rialachán IMI) ( IO L 316, 14.11.2012, lch. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(9)    Rialachán (AE) Uimh. 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (IO L 295, 21.11.2018, lch. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).