9.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 427/30


OIFIG AN IONCHÚISITHEORA PHOIBLÍ EORPAIGH

Foilsiú na gcuntas críochnaitheach don bhliain airgeadais 2021

(2022/C 427/30)

Is féidir teacht ar leagan iomlán na gcuntas deiridh anseo:

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EPPO-Annual-accounts-2021.pdf