24.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

CI 131/1


TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN

Creat Sealadach Géarchéime le haghaidh bearta státchabhrach chun tacú leis an ngeilleagar tar éis ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine

(2022/C 131 I/01)

1.   IONSAÍ NA RÚISE I GCOINNE NA HÚCRÁINE, A THIONCHAR AR GHEILLEAGAR AN AONTAIS AGUS AN GÁ ATÁ LE BEARTA SEALADACHA STÁTCHABHRACH

1.

An 22 Feabhra 2022, thug an Rúis aitheantas do na limistéir nach bhfuil faoi rialú rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk san Úcráin mar eintitis neamhspleácha. An 24 Feabhra 2022, rinne an Rúis ionsaí míleata gan chúis gan údar i gcoinne na hÚcráine. D’fhreagair an tAontas Eorpach (AE) agus na comhpháirtithe idirnáisiúnta láithreach ar an sárú tromchúiseach ar iomláine chríochach, ar cheannasacht agus ar neamhspleáchas na hÚcráine trí bhearta sriantacha (smachtbhannaí) a fhorchur. Forchuireadh smachtbhannaí i gcoinne na Bealarúise freisin, de dheasca a róil maidir le hionsaí míleata na Rúise a éascú. Glacadh bearta breise le linn na seachtainí ina dhiaidh sin agus d’fhéadfaí bearta eile a ghlacadh de réir mar a thiocfaidh athrú ar chúrsaí. Chinn an Rúis frithbhearta sriantacha eacnamaíocha áirithe (1) dá cuid féin a dhéanamh.

2.

Beidh iarmhairtí eacnamaíocha ar iomlán an mhargaidh inmheánaigh ag ionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine, ag na smachtbhannaí a forchuireadh agus ag na frithbhearta arna ndéanamh ag an Rúis, mar shampla. Is iomaí bealach, idir dhíreach agus neamhdhíreach, a d’fhéadfadh gnóthais san Aontais a bheith buailte. Féadfaidh tionchar a bheith orthu i bhfoirm éilimh laghdaithe, bristeacha i gconarthaí agus i dtionscadail atá ann cheana, leis an láimhdeachas a chaillfear dá dheasca sin, agus suaitheadh sna slabhraí soláthair, go háirithe maidir le hamhábhair agus réamhtháirgí, nó ionchuir eile gan a bheith ar fáil a thuilleadh nó gan a bheith inacmhainne go heacnamaíoch.

3.

De dheasca ionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tharla suaitheadh i slabhraí soláthair an Aontais i leith allmhairí táirgí áirithe ón Úcráin, go háirithe gránaigh agus olaí plandúla, agus i leith onnmhairí ón Aontais chuig an Úcráin. Bhí tionchar suntasach ar an margadh fuinnimh de bharr méaduithe ar phraghsanna leictreachais agus gáis san Aontas. An dóchúlacht go ndéanfadh an Rúis ionsaí míleata i gcoinne na hÚcráine, bhí tionchar aige sin ar an margadh fuinnimh cheana féin sna seachtainí roimh an ionsaí fisiciúil. Bíonn tionchar ag praghsanna arda fuinnimh ar roinnt earnálacha eacnamaíocha, lena n-áirítear roinnt de na hearnálacha a bhí buailte go dona ag paindéim COVID-19, amhail earnáil an iompair agus earnáil na turasóireachta. Tá an tionchar le haireachtáil ar na margaidh airgeadais freisin, go háirithe i ndáil le hábhair imní a bhaineann leis an leachtacht agus luaineacht an mhargaidh i dtrádáil tráchtearraí. Mar gheall ar an ionsaí míleata a rinne an Rúis i gcoinne na hÚcráine, tá easáitiú mór saoránach Úcránach ann go hinmheánach agus i dtíortha comharsanachta, agus tá rabharta daoine easáitithe nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo ag teacht chuig an Aontas, rud a bhfuil iarmhairtí móra daonnúla agus eacnamaíocha ag baint leis.

4.

An ghéarchéim gheopholaitiúil a d’eascair as ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá tionchar thar a bheith tromchúiseach ag an ngéarchéim sin ar na hearnálacha talmhaíochta, próiseála bia, iascaigh agus dobharshaothraithe. Bíonn praghsanna arda leasacháin mar thoradh ar phraghsanna arda fuinnimh. Na srianta sin ar allmhairí leasacháin ón Rúis agus ón mBealarúis, tá tionchar acu ar an soláthar leasacháin freisin. Is dócha go mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha ag an ngéarchéim maidir le soláthar grán (go háirithe arbhar Indiach agus cruithneacht) agus olashíolta (lus na gréine, ráibe) nó díorthaigh stáirse ón Úcráin agus ón Rúis don Aontas, rud a spreagfaidh ardú mór ar phraghsanna beatha beostoic. Is in earnáil na feirmeoireachta stoic is mó a airítear comhthionchar na méaduithe costas sin ar fhuinneamh, leasachán, gráinní agus olaí (2). Is táirgeoir agus onnmhaireoir tábhachtach olaí glasraí í an Úcráin freisin (lus na gréine go háirithe), agus dá bhrí sin, tá méadú ar phraghsanna na dtáirgí sin ag déanamh difear d’earnáil na próiseála bia agus ag cur iallach ar lucht na hearnála roghanna eile a lorg.

5.

Is ábhar imní eile é nach féidir táirgí an Aontais a bheith ag sreabhadh chun na hÚcráine i gcónaí ná b’fhéidir chun na Rúise ná na Bealarúise ach an oiread mar gheall ar an gcogadh nó na smachtbhannaí. Dhéanfadh an méid sin an difear is mó do hearnálacha na fíona agus na biotáille, bianna próiseáilte (lena n-áirítear torthaí agus glasraí próiseáilte), seacláid, milseogra, bainne foirmle do naíonáin, agus bia do pheataí i gcás na Rúise, torthaí agus glasraí i gcás na Bealarúise, agus formhór na dtáirgí talmhaíochta i gcás na hÚcráine.

6.

Is measa na staide mar gheall ar an méadú géar ar chostais táirgeachta, méadú ar tháinig cuid de mar thoradh ar an méadú ar chostais leasachán nítrigine de dheasca an mhéadaithe as cuimse ar phraghas an gháis nádúrtha, ach mar gheall ar úsáid dhíreach fuinnimh i bpróisis táirgeachta thalmhaíochta chomh maith leis sin. Toisc gur táirgeoirí agus onnmhaireoirí tábhachtacha iad an Rúis agus an Bhealarúis maidir leis na trí phríomhchineálacha leasachán (nítrigin, fosfar agus potaisiam), beidh na praghsanna leasachán níos airde fós de dheasca smachtbhannaí.

7.

I bhfianaise an mhéid sin, chinn an Coimisiún an Teachtaireacht seo a ghlacadh chun na critéir a shonrú maidir leis an measúnú ar chomhoiriúnacht leis an margadh inmheánach na bearta Státchabhrach a fhéadfaidh na Ballstáit a dhéanamh chun ceartú a dhéanamh ar thionchar na n-éifeachtaí eacnamaíocha tar éis ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus ar na smachtbhannaí eacnamaíocha a glacadh ina dhiaidh sin agus na frithbhearta arna ndéanamh ag an Rúis, mar shampla (3). Tá freagairt chomhordaithe eacnamaíoch ó na Ballstáit agus ó institiúidí an Aontais ríthábhachtach chun na hiarmhairtí diúltacha sóisialta agus eacnamaíocha láithreacha ar gheilleagar an Aontais a mhaolú, chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus poist a chaomhnú agus chun na coigeartuithe struchtúracha is gá a éascú mar fhreagairt ar an staid eacnamaíoch nua atá ann mar thoradh ar ionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

1.1.   Smachtbhannaí arna bhforchur ag an Aontas agus na comhpháirtithe idirnáisiúnta

8.

Tar éis ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine, ionsaí a bhí gan chúis gan údar, tháinig Comhairle an Aontais Eorpaigh ar chomhaontú maidir le roinnt pacáistí de bhearta sriantacha.

9.

An 23 Feabhra 2022, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir le pacáiste ina raibh na nithe seo a leanas: (i) smachtbhannaí spriocdhírithe i gcoinne an 351 chomhalta de Dhúma Stáit na Rúise agus 27 nduine aonair breise, (ii) srianta ar chaidreamh eacnamaíoch le limistéir réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine nach bhfuil faoi rialú rialtais, agus (iii) srianta ar rochtain na Rúise ar mhargaí agus seirbhísí caipitil agus airgeadais an Aontais (4).

10.

An 25 Feabhra 2022, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir le smachtbhannaí eile i gcoinne na Rúise atá dírithe ar na nithe seo a leanas: (i) an earnáil airgeadais, (ii) na hearnálacha fuinnimh, spáis agus iompair (eitlíocht), (iii) earraí dé-úsáide, (iv) rialú onnmhairiúcháin agus maoiniú onnmhairiúcháin, (v) beartas víosaí, agus (vi) bearta breise i gcoinne Rúisigh aonair agus i gcoinne daoine aonair eile (lena n-áirítear Bealarúisigh) (5).

11.

An 28 Feabhra 2022 chinn an Chomhairle aerspás na hEorpa a chosc ar aerárthaigh na Rúise, agus ghlac sí bearta coisctheacha chun a áirithiú nach mbeidh Banc Ceannais na Rúise in ann a chúlchistí idirnáisiúnta a úsáid ar bhealaí a bhainfeadh an bonn de thionchar na bearta a rinneadh (6). Ghlac an Chomhairle smachtbhannaí breise i gcoinne daoine Rúiseacha freisin (7).

12.

An 1 Márta 2022, ghlac an Chomhairle na bearta breise seo a leanas: (i) baineadh bainc áirithe Rúiseacha ón gcóras teachtaireachtaí SWIFT (8), (ii) bearta i gcoinne na bréagaisnéise arna scaipeadh ag na cuideachtaí meán cumarsáide Russia Today agus Sputnik atá faoi úinéireacht Stáit na Rúise (9).

13.

An 2 Márta 2022 de dheasca ról na Bealarúise maidir leis an ionsaí míleata a éascú, chinn an Chomhairle smachtbhannaí breise a thabhairt isteach ina coinne, smachtbhannaí a bhaineann leis an trádáil in earraí a úsáidtear chun táirgí tobac, táirgí mianraí, táirgí clóiríde potaisiam (“potais”), táirgí adhmaid, táirgí stroighne, táirgí iarainn agus cruach agus táirgí rubair a tháirgeadh nó a mhonarú. Thoirmeasc sí freisin earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a onnmhairiú go dtí an Bhealarúis nó iad a úsáid sa Bhealarúis, onnmhairí earraí agus teicneolaíocht a d’fhéadfadh cuidiú le forbairt mhíleata, theicneolaíoch, cosanta agus slándála na Bealarúise, agus onnmhairí innealra, agus cuireadh srianta ar sholáthar seirbhísí gaolmhara (10). Ghlac an Chomhairle bearta aonair i gcoinne 22 duine aonair ón mBealarúis freisin (11).

14.

An 9 Márta 2022, ghlac an Chomhairle bearta breise lena ndírítear ar earnáil airgeadais na Bealarúise, lena n-áirítear toirmeasc i dtaca le SWIFT ar thrí bhanc de chuid na Bealarúise, toirmeasc ar idirbhearta le Banc Ceannais na Bealarúise, teorainneacha ar insreafaí airgeadais ón mBealarúis chuig an Aontas agus toirmeasc ar nótaí bainc atá ainmnithe in euro a sholáthar don Bhealarúis (12). Thug an Chomhairle bearta sriantacha breise isteach freisin maidir le hearraí loingseoireachta muirí agus teicneolaíocht cumarsáide raidió a onnmhairiú chun na Rúise. Ina theannta sin, d’fhorchuir an Chomhairle bearta sriantacha ar 160 duine aonair breise (13). Ar an 15 Márta 2022 (14), tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir le bearta breise earnála agus aonair i gcoinne na Rúise. Chinn an Chomhairle an méid seo a leanas a dhéanamh go háirithe: (i) idirbhearta le fiontair áirithe atá faoi úinéireacht an stáit a thoirmeasc, (ii) soláthar aon tseirbhís rátála creidmheasa mar aon le rochtain ar aon tseirbhís síntiúis i ndáil le gníomhaíochtaí rátála creidmheasa d’aon duine nó eintiteas Rúiseach a thoirmeasc, (iii) cur le liosta na ndaoine a bhfuil baint acu le bonn cosanta agus tionsclaíoch na Rúise, ar a bhforchuirtear srianta onnmhairithe níos déine maidir le hearraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a d’fhéadfadh cur le feabhsú teicneolaíoch na Rúise ar a hearnáil cosanta agus slándála, (iv) infheistíochtaí nua in earnáil fuinnimh na Rúise a thoirmeasc, agus srian cuimsitheach a thabhairt isteach ar onnmhairiú trealaimh, teicneolaíochta agus seirbhísí don tionscal fuinnimh, agus (v) tuilleadh srianta trádála a thabhairt isteach maidir le hiarann agus cruach, chomh maith le só-earraí (15). Ina theannta sin, chinn an Chomhairle smachtbhanna a chur ar olagarcaí, brústocairí agus bolscairí, agus ar chuideachtaí ríthábhachtacha sna hearnálacha eitlíochta, míleata, dé-úsáide, longthógála agus tógála innealra (16).

15.

I ndlúthchomhar leis an Aontas, d’fhorchuir comhpháirtithe idirnáisiúnta smachtbhannaí freisin, go háirithe Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Ríocht Aontaithe, Ceanada, an Iorua, an tSeapáin, An Chóiré Theas, an Eilvéis agus an Astráil.

1.2.   Gnóthais agus teaghlaigh a ndéanann praghsanna arda gáis agus leictreachais nó suaitheadh sa soláthar fuinnimh difear dóibh

16.

Tá méadú sonrach tagtha ar phraghsanna an gháis agus an leictreachais de dheasca na géarchéime atá ann faoi láthair, praghsanna a bhí ag leibhéil ard sa tréimhse roimh an ionsaí. Sa chomhthéacs sin, tagraíonn an Coimisiún don bhosca uirlisí a chuir sé i láthair i mí Dheireadh Fómhair 2021 (17) (“Teachtaireacht mhí Dheireadh Fómhair”) agus Teachtaireacht REPowerEU an 8 Márta 2022 (“Teachtaireacht REPowerEU”) (18) , (19).

17.

Tá drochthionchar ag praghsanna fuinnimh an-ard ar an ngeilleagar mar aon le cumhacht ceannaigh shaoránaigh an Aontais, go háirithe na saoránaigh is leochailí. Roimh ionsaí na Rúise, mheas an Banc Ceannais Eorpach go laghdóidh suaitheadh praghsanna fuinnimh fás OTI faoi thuairim agus 0.5 pointe céatadáin in 2022. Praghsanna fuinnimh a leanfaidh de bheith ard, is dócha go gcuirfidh siad le bochtaineacht agus go ndéanfaidh siad difear d’iomaíochas gnólachtaí. Tá costais mhonaraíochta níos airde roimh thionscail dianfhuinnimh go háirithe. I gcásanna áirithe, tá gnóthais ann a d’fhéadfadh a ngníomhaíocht leantach a bheith i mbaol de dheasca na méaduithe praghsanna sin, gnóthais a bheadh brabúsach murach sin, agus is dócha go mbeadh tionchar aige sin ar an bhfostaíocht.

18.

Is léir go bhfuil an bosca uirlisí a chuir an Coimisiún i láthair i mí Dheireadh Fómhair 2021 úsáideach, agus tá sé curtha i bhfeidhm go forleathan. Ghlac formhór na mBallstát bearta i gcomhréir leis an mbosca uirlisí. Maolaíodh na billí fuinnimh leis na bearta sin i gcás tuairim is 71 mhilliún teaghlach agus roinnt milliún fiontar beag agus meánmhéide (“FMBanna”) agus micrifhiontar. Tá costais fhoriomláin na mbeart sin thar EUR 23 bhilliún.

19.

Tá treoir bhreise ar fáil i dTeachtaireacht REPowerEU, mar aon le gníomhaíochtaí nua chun borradh a chur faoi fhuinneamh glas, chun soláthairtí a éagsúlú agus chun an t-éileamh a laghdú, lena n-áirítear bearta ullmhúcháin le haghaidh an gheimhridh seo chugainn. Má cuirtear dlús leis an aistriú glas, laghdófar astaíochtaí, laghdófar an spleáchas ar bhreoslaí iontaise allmhairithe agus tabharfar cosaint ar arduithe ar phraghsanna. Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, an ghéarchéim atá ann faoi láthair a leigheas. Sa ghearrthéarma, áfach, d’fhéadfadh tacaíocht shealadach a bheith ag teastáil chun cabhrú le cuideachtaí a bhfuil praghsanna arda fuinnimh os a gcomhair.

1.3.   An gá atá ann le dlúthchomhordú Eorpach i leith bearta náisiúnta cabhrach

20.

Nuair a chuirtear rialú na státchabhrach san Aontas i bhfeidhm go spriocdhírithe agus go comhréireach, áirithítear go bhfuil na bearta tacaíochta náisiúnta ag cuidiú go héifeachtach leis na gnóthais agus na hoibrithe atá buailte ag an ngéarchéim atá ann faoi láthair. Le rialú na státchabhrach san Aontas áirithítear freisin nach n-ilroinnfear margadh inmheánach an Aontais agus go mbeidh cothroime iomaíochta ann amach anseo. Tá sé tábhachtach go gcoinneofaí an margadh inmheánach slán chun an brú seachtrach a sheasamh agus chun rásaí fóirdheontas a sheachaint, i gcás inar bhféadann Ballstáit le pócaí teanna níos mó a chaitheamh ná na comharsan, rud a dhéanfadh dochar don chomhtháthú laistigh den Aontas.

1.4.   Bearta Státchabhrach iomchuí

21.

Mar chuid d’iarracht fhoriomlán na mBallstát chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a d’eascair ón staid gheopholaitiúil, leagtar amach sa Teachtaireacht seo na deiseanna atá ag na Ballstáit faoi rialacha an Aontais maidir leis an státchabhair chun an leachtacht a áirithiú mar aon le rochtain na ngnóthas ar mhaoiniú, go háirithe i gcás na FMBanna atá ag dul i ngleic le dúshláin eacnamaíocha le linn na géarchéime atá ann faoi láthair.

22.

Faoi mar a leagadh amach i dTeachtaireacht mhí Dheireadh Fómhair, ní hionann bearta a théann chun tairbhe tomhaltóirí neamhthráchtála fuinnimh agus Státchabhair, ar choinníoll nach dtéann siad chun tairbhe earnála faoi leith ná gnóthais faoi leith go hindíreach. Féadann na Ballstáit, mar shampla, íocaíochtaí sóisialta sonracha a thabhairt dóibh siúd is mó atá i mbaol, rud a d’fhéadfadh cuidiú leo a mbillí fuinnimh a íoc sa ghearrthéarma, nó féadann siad tacaíocht a thabhairt le haghaidh feabhsuithe maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, agus iad ag áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh go héifeachtach

23.

Ní hionann bearta a théann chun tairbhe tomhaltóirí tráchtála fuinnimh agus Státchabhair, ar choinníoll gur de chineál ginearálta iad na bearta sin. Mar shampla, féadann na bearta neamhroghnacha sin a bheith i bhfoirm laghduithe ginearálta ar chánacha nó ar thobhaigh, ráta laghdaithe ar sholáthar gáis nádúrtha, leictreachais nó téimh ceantair nó costas laghdaithe líonra. A mhéid a cháilítear idirghabhálacha náisiúnta mar chabhair, féadtar a mheas go bhfuil siad comhoiriúnach le rialacha maidir le Státchabhair má chomhlíonann siad ceanglais áirithe. Mar shampla, cabhair i bhfoirm laghduithe i gcánacha comhchuibhithe comhshaoil lena n-urramaítear na híosleibhéil cánach agus na rialacha a leagtar amach sa Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh (20) agus atá i gcomhréir le forálacha Rialacháin Bhlocdhíolúine, féadfar í a chur i bhfeidhm sna Ballstáit gan réamhfhógra a thabhairt don Choimisiún ina leith.

24.

Iarrtar ar na Ballstáit féachaint an bhféadfaí, ar bhealach neamh-idirdhealaitheach, ceanglais a leagan síos a bhaineann le cosaint an chomhshaoil nó le cinnteacht an tsoláthair chun cabhair a dheonú faoi roinn 2.4 den Teachtaireacht seo. D’fhéadfadh sé sin, mar shampla, a bheith sna foirmeacha seo a leanas (21):

a.

Ceangal a chur ar an tairbhí sciar áirithe den tomhaltas fuinnimh a shásamh le fuinneamh inathnuaite, e.g. trí chomhaontuithe ceannaigh cumhachta nó trí infheistíochtaí díreacha i nginiúint fuinnimh ó fhuinneamh inathnuaite;

b.

Infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh a éileamh, an tomhaltas fuinnimh a laghdú i gcoibhneas leis an aschur eacnamaíoch e.g. trí thomhaltas a laghdú i gcás próisis táirgthe, téamh nó iompar;

c.

Infheistíochtaí a éileamh chun tomhaltas gáis nádúrtha a laghdú nó a éagsúlú, e.g. trí bhearta leictriúcháin a bhaineann foinsí inathnuaite fuinnimh nó trí réitigh chiorclacha amhail athúsáid dramhghás;

d.

Solúbthacht infheistíochtaí a éileamh, le gur fusa a bheidh sé próisis ghnó a chur in oiriúint do chomharthaí praghais ar mhargaí leictreachais.

25.

Féadfaidh na Ballstáit cabhair a dheonú freisin chun an díobháil a rinne tarluithe eisceachtúla a chúiteamh faoi Airteagal 107(2)(b) CFAE. An Státchabhair sin a bhfuil sé mar aidhm léi an díobháil a tharlaíonn go díreach de dheasca na dtarluithe eisceachtúla atá ann faoi láthair maidir le hionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine a mhaolú, féadfaidh sí iarmhairtí díreacha áirithe na smachtbhannaí eacnamaíocha a forchuireadh mar fhreagairt ar an ionsaí a chumhdach freisin, mar aon leis na frithbhearta a dhéanann difear diúltach don tairbhí i ndáil lena ghníomhaíocht eacnamaíoch a shaothrú nó i ndáil le cuid shonrach agus inscartha dá ghníomhaíocht eacnamaíoch a shaothrú

26.

Ní mór do na Ballstáit fógra a thabhairt faoi na bearta cabhrach sin agus measúnóidh an Coimisiún iad go díreach faoi Airteagal 107(2)(b) CFAE. Féadfar an cabhair sin a dheonú do ghnóthais atá i gcruachás.

27.

Ní thagann iompar daoine easáitithe agus ábhair dhaonnúil, i bprionsabal, faoi rialacha an Aontais maidir le státchabhair, fad a bhíonn an Stát ag gníomhú dóibh i bhfeidhmiú cumhachtaí poiblí (seachas gníomhaíocht eacnamaíoch a dhéanamh) agus fad nach gceannaítear na seirbhísí iompair ar leibhéal atá os coinn phraghas an mhargaidh.

28.

Cabhair a dheonaíonn na Ballstáit do ghnóthais faoin Teachtaireacht seo, cabhair a sheoltar trí institiúidí creidmheasa mar idirghabhálaithe airgeadais, rachaidh sí chun tairbhe na ngnóthas sin go díreach. Féadfaidh sí buntáiste neamhdhíreach a bhronnadh ar na hidirghabhálaithe airgeadais, áfach. Mar sin féin, faoi choimircí ranna 2.2 agus 2.3, níl de chuspóir ag na buntáistí neamhdhíreacha sin inmharthanacht, leachtacht nó sócmhainneacht na n-institiúidí creidmheasa a chaomhnú ná a athbhunú. Dá thoradh sin, ní cháileofaí an chabhair sin mar thacaíocht airgeadais phoiblí urghnách faoi Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc) (22) ná faoi Rialachán 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Rialachán an tSásra Réitigh Aonair) (23), agus ní mheasúnófaí í faoi na rialacha maidir le Státchabhair is infheidhme i leith na hearnála baincéireachta (24).

29.

Cabhair a dheonódh Ballstáit d’institiúidí creidmheasa faoi Airteagal 107(2)(b) CFAE chun díobháil a bhain dóibh go díreach mar gheall ar an ngéarchéim atá ann faoi láthair a chúiteamh agus nach ndeonófaí chun inmharthanacht, leachtacht nó sócmhainneacht institiúid ná eintitis a chaomhnú ná a athbhunú, ní cháileofaí an chabhair sin mar thacaíocht airgeadais phoiblí urghnách faoin Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc ná faoi Rialachán an tSásra Réitigh Aonair, agus ní mheasúnófaí í faoi na rialacha maidir le Státchabhair is infheidhme i ndáil leis an earnáil baincéireachta (25).

30.

Dá dtarlódh sé de dheasca na géarchéime atá ann faoi láthair agus na smachtbhannaí a bhforchuirtear i ndáil leis an ionsaí sin, go mbeadh gá ag na hinstitiúidí airgeadais le tacaíocht airgeadais phoiblí urghnách (féach Airteagal 2(1)(28) den Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc agus Airteagal 3(1)(29) de Rialachán an tSásra Réitigh Aonair) i bhfoirm leachtachta, athchaipitlithe, nó birt maidir le sócmhainní bearnaithe, ní mór measúnú an gcomhlíonann an beart coinníollacha Airteagal 32(4)(d) den Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc agus Airteagal 18(4)(d)(i), (ii) nó (iii) de Rialachán an tSásra Réitigh Aonair. I gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha sin, ní mheasfaí go mbeadh an institiúid creidmheasa a gheobhadh an tacaíocht airgeadais phoiblí urghnách sin i mbéal cliseadh nó ar dóigh dó cliseadh.

31.

A mhéid a thugann na bearta sin aghaidh ar fhadhbanna a bhaineann le hionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus na smachtbhannaí a forchuireadh i ndáil leis an ionsaí sin, mheasfaí go dtagann siad faoi phointe 45 de Theachtaireacht Baincéireachta 2013 (26), teachtaireacht ina leagtar amach eisceacht ar an gceanglas i ndáil le comhroinnt ualaigh maidir le scairshealbhóirí agus creidiúnaithe sóisearacha.

32.

Cabhair a dheonaítear faoin Teachtaireacht seo ní bheidh sí coinníollach ar athshuíomh ghníomhaíocht táirgthe nó ghníomhaíocht eile an tairbhí ó thír eile in LEE go dtí críoch an Bhallstáit a dheonaíonn an cabhair. Dealraíonn sé go mbeadh an coinníoll sin díobhálach don mhargadh inmheánach. Tá an méid sin beag beann ar líon iarbhír na bpost a gcaillfí le linn don tairbhí a bheith ag cur faoi in LEE.

33.

Ní dheonófar cabhair faoin Teachtaireacht seo do ghnóthais atá faoi smachtbhannaí arna nglacadh ag an Aontas, lena n-áirítear na nithe seo a leanas ach gan a bheith teoranta dóibh:

a.

daoine, eintitis nó comhlachtaí arna n-ainmniú go sonrach sna gníomhartha dlí lena bhforchuirtear na smachtbhannaí sin;

b.

gnóthais atá faoi úinéireacht nó faoi rialú daoine, eintiteas nó comhlachtaí a bhfuil na smachtbhannaí arna nglacadh ag an Aontas dírithe orthu; nó

c.

gnóthais atá gníomhach i dtionscail a bhfuil smachtbhannaí arna nglacadh ag an Aontas dírithe orthu, sa mhéid is go mbainfeadh an chabhair an bonn de chuspóirí na smachtbhannaí lena mbaineann.

1.5.   Infheidhmeacht Airteagal 107(3)(b) CFAE

34.

De bhun Airteagal 107(3)(b) CFAE féadfaidh an Coimisiún a dhearbhú go bhfuil sé comhoiriúnach le cabhair an mhargaidh inmheánaigh “suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar Ballstáit a leigheas”. Sa chomhthéacs sin, rialaigh cúirteanna an Aontais nach mór don suaitheadh tionchar a bheith aige ar gheilleagar iomlán an Bhallstáit lena mbaineann nó ar chuid thábhachtach den gheilleagar sin, agus ní hamháin tionchar a bheith aige ar gheilleagar cheann amháin dá chuid réigiún nó ar chodanna dá chríoch. Thairis sin, tá sé sin i gcomhréir leis an ngá atá le léirmhíniú beacht a dhéanamh ar aon fhoráil eisceachtúil amhail Airteagal 107(3)(b) CFAE (27). Chuir an Coimisiún an léirmhíniú sin i bhfeidhm go comhsheasmhach ina phróiseas cinnteoireachta (28).

35.

Leis an ionsaí a rinne an Rúis i gcoinne na hÚcráine, leis na smachtbhannaí eacnamaíocha a fhorchuir an tAontas nó a chomhpháirtithe idirnáisiúnta agus na frithbhearta arna ndéanamh ag an Rúis, mar shampla, measann an Coimisiún gur cruthaíodh éiginnteachtaí suntasacha eacnamaíocha, gur cuireadh isteach ar shreafaí trádála agus ar shlabhraí soláthair agus gur tháinig méaduithe móra eisceachtúla ar phraghsanna, méaduithe nach raibh coinne leo, go háirithe ar phraghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais, ach ar phraghsanna ábhar ionchuir agus amhábhar agus earraí príomhúla eile freisin, lena n-áirítear san earnáil agraibhia. I dteannta a chéile, tá na héifeachtaí sin ina gcúis le suaitheadh tromchúiseach ar an ngeilleagar sna Ballstáit uile. Bíonn éifeachtaí díreacha nó indíreacha ag suaitheadh sa slabhra soláthair agus ag an méadú ar an éiginnteacht, agus bíonn tionchar acu ar go leor earnálacha. Ina theannta sin, bíonn tionchar ag ardú ar phraghsanna fuinnimh ar nach mór gach gníomhaíocht eacnamaíoch i ngach Ballstát. Dá réir sin, measann an Coimisiún go mbíonn tionchar ag suaitheadh tromchúiseach eacnamaíoch ar réimse leathan earnálacha eacnamaíocha i ngach Ballstát. Ar an mbonn sin, measann an Coimisiún gurb iomchuí na critéir a leagan síos chun measúnú a dhéanamh ar bhearta státchabhrach a fhéadfaidh na Ballstáit a ghlacadh chun an suaitheadh tromchúiseach sin a leigheas.

36.

Tá bonn cirt faoi leith le Státchabhair agus is féidir a dhearbhú go bhfuil sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach ar bhonn Airteagal 107(3)(b) CFAE, ar feadh tréimhse teoranta, más rud é go réitíonn sí an ganntanas leachtachta a bhfuil gnóthais ag dul i ngleic leis, gnóthais a bhfuil tionchar díreach nó indíreach ag suaitheadh tromchúiseach an gheilleagair orthu arb é ionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine is cúis leis, a bhfuil tionchar ag na smachtbhannaí orthu, smachtbhannaí arna bhforchur ag an Aontas nó ag a chomhpháirtithe idirnáisiúnta chomh maith le tionchar na bhfrithbheart eacnamaíoch arna ndéanamh ag an Rúis, mar shampla.

37.

Sa Teachtaireacht seo leagann an Coimisiún amach na critéir don mheasúnú comhoiriúnachta a chuirfidh sé i bhfeidhm i bprionsabal maidir leis an gcabhair a dheonóidh na Ballstáit sa chomhthéacs sin faoi Airteagal 107(3)(b) CFAE. Dá bhrí sin, ní mór do na Ballstáit a thaispeáint, maidir leis na bearta státchabhrach a chuirtear in iúl don Choimisiún agus a thagann faoi raon feidhme na Teachtaireachta seo, go bhfuil na bearta sin riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar an Bhallstáit lena mbaineann a leigheas agus go bhfuil ceanglais uile na Teachtaireachta seo á gcomhlíonadh.

38.

Bearta Státchabhrach a dtugtar fógra ina leith agus a ndéantar measúnú orthu faoin Teachtaireacht seo, tá sé beartaithe go dtacóidh siad le gnóthais atá gníomhach san Aontas, ar gnóthais iad ar a bhfuil tionchar ag an ionsaí míleata Rúiseach agus/nó ag iarmhairtí na smachtbhannaí eacnamaíocha a forchuireadh agus na frithbhearta díoltacha arna ndéanamh ag an Rúis, mar shampla. Ní fhéadfar aon úsáid a bhaint as na bearta cabhrach chun an bonn a bhaint de na héifeachtaí a bheartaítear le smachtbhannaí arna bhforchur ag an Aontas nó ag a chomhpháirtithe idirnáisiúnta agus ní mór dóibh rialacha frith-imchéimniúcháin na rialachán is infheidhme a chomhlíonadh go hiomlán (29). Thar aon ní eile, maidir le daoine nádúrtha nó le heintitis atá faoi réir na smachtbhannaí, ní mór a sheachaint go mbainfeadh siad tairbhe dhíreach nó indíreach as na bearta sin (30).

39.

Féadfar bearta Státchabhrach a thagann faoi raon feidhme na Teachtaireachta seo a charnadh lena chéile i gcomhréir leis na ceanglais i ranna sonracha na Teachtaireachta seo. Féadfar bearta maidir le Státchabhair a chumhdaítear leis an Teachtaireacht seo a charnadh le cabhair faoi Rialacháin de minimis (31) nó le cabhair faoi na Rialacháin Bhlocdhíolúine (32), ar choinníoll go ndéantar forálacha agus rialacha carntha na Rialachán sin a urramú. Féadfar bearta Státchabhrach a chumhdaítear leis an Teachtaireacht seo a charnadh le cabhair a deonaítear faoin gCreat Sealadach maidir le COVID-19 (33), ar choinníoll go ndéantar na rialacha carntha a mbaineann leo a urramú. Nuair a dheonaíonn Ballstáit iasachtaí nó ráthaíochtaí don tairbhí faoin gCreat Sealadach maidir le COVID-19 agus faoin Teachtaireacht seo freisin agus nuair a ríomhtar méid foriomlán na hiasachta ar bhonn riachtanais leachtachta fhéindearbhaithe an tairbhí, ní mór do na Ballstáit a áirithiú nach gcumhdófar na riachtanais leachtachta sin le cabhair ach aon uair amháin. Ar an gcaoi chéanna, maidir le cabhair faoin Teachtaireacht seo, féadfar í a charnadh le cabhair faoi Airteagal 107(2)(b) CFAE ach ní fhéadfar róchúiteamh a dhéanamh ar an díobháil a bhain don tairbhí.

2.   Bearta sealadacha Státchabhrach

2.1.   Méideanna teoranta cabhrach

40.

Lasmuigh de na féidearthachtaí atá ann faoi láthair agus atá bunaithe ar Airteagal 107(3)(c) CFAE, féadfaidh réiteach iomchuí, riachtanach agus spriocdhírithe a bheith i gceist má thugtar méideanna teoranta cabhrach go sealadach do ghnóthais ar a bhfuil tionchar ag ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus/nó na smachtbhannaí a forchuireadh nó na frithbhearta díoltacha a rinneadh mar fhreagairt orthu.

41.

Measfaidh an Coimisiún an Státchabhair sin a bheith comhoiriúnach leis an margadh inmheánach ar bhonn Airteagal 107(3)(b) CFAE, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas (leagtar amach na forálacha sonracha le haghaidh earnáil na talmhaíochta príomhúla, earnáil an iascaigh agus earnáil an dobharshaothraithe i bpointe 42):

a.

Ní sháróidh an chabhair fhoriomlán EUR 400 000 in aghaidh an ghnóthais ag tráth ar bith (34). Féadfar an chabhair a dheonú i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach agus íocaíochta nó foirmeacha eile amhail airleacain inaisíoctha, ráthaíochtaí (35), iasachtaí (36) agus cothromas ar choinníoll nach sáraíonn luach ainmniúil iomlán na mbeart sin an uasteorann foriomlán EUR 400 000 in aghaidh an ghnóthais; ní mór figiúirí comhlána a bheith sna figiúirí ar fad a úsáidfear, is é sin, roimh aon asbhaint chánach nó táille eile;

b.

deonaítear an chabhair ar bhonn scéime a bhfuil buiséad measta aici;

c.

deonófar an chabhair tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022 (37);

d.

deonaítear an chabhair do ghnóthais a ndéanann an ghéarchéim difear dóibh;

e.

an chabhair a dheonaítear do ghnóthais atá gníomhach i bpróiseáil agus i margú táirgí talmhaíochta (38), deonaítear í ar choinníoll nach gcuirfear ar aghaidh go páirteach nó go hiomlán í chuig na táirgeoirí príomhúla agus nach socrófar í ar bhonn phraghas nó chainníocht na dtáirgí arna gcur ar an margadh ag na gnóthais lena mbaineann nó arna gceannach ó na táirgeoirí príomhúla, mura rud é, sa chás deireanach sin, nár cuireadh na táirgí ar an margadh nó gur úsáideadh iad chun críocha neamhbhia amhail driogadh, meatánú nó múiríniú ag na gnóthais lena mbaineann.

42.

De mhaolú ar phointe 41 (a), tá feidhm ag na coinníollacha sonracha seo a leanas maidir le cabhair a dheonaítear do ghnóthais atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil táirgí talmhaíochta (39), sna hearnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe (40), mar aon le coinníollacha phointe 41 Error! No bookmark name given.(b) go (d):

a.

nach sáróidh an chabhair fhoriomlán ag am ar bith EUR 35 000 in aghaidh an ghnóthais (41); féadfar an chabhair a dheonú i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach agus íocaíochta nó foirmeacha eile amhail airleacain inaisíoctha, ráthaíochtaí (42), iasachtaí (43) agus cothromas ar choinníoll nach sáraíonn luach ainmniúil iomlán na mbeart sin an uasteorann foriomlán EUR 35 000 in aghaidh an ghnóthais; is figiúirí comhlána a bheidh sna figiúirí ar fad a úsáidfear, is é sin, roimh aon asbhaint chánach nó táille eile;

b.

nach bhfuil cabhair do ghnóthais atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil táirgí talmhaíochta socraithe ar bhonn phraghas nó chainníocht na dtáirgí arna gcur ar an margadh;

c.

nach mbainfidh cabhair do ghnóthais atá gníomhach in earnálacha an iascaigh agus an dobharshaothraithe le haon cheann de na catagóirí cabhrach dá dtagraítear in Airteagal 1(1)(a) go (k), de Rialachán (AE) Uimh. 717/2014 (44).

43.

I gcás ina bhfuil gnóthas gníomhach i roinnt earnálacha a bhfuil feidhm ag uasmhéideanna éagsúla maidir leo i gcomhréir le pointí 41Error! No bookmark name given.(a) agus 42Error! No bookmark name given.(a), ní mór do an Ballstát lena mbaineann a áirithiú, ar bhealaí iomchuí amhail deighilt cuntas, go n-urramófar an uasteorainn ábhartha maidir le gach ceann de na gníomhaíochtaí sin agus nach sárófar an t-uasmhéid foriomlán EUR 400 000 in aghaidh an ghnóthais. I gcás ina bhfuil gnóthas gníomhach sna hearnálacha a chumhdaítear le pointe 42Error! No bookmark name given.(a), níor cheart an t-uasmhéid foriomlán EUR 35 000 a shárú in aghaidh an ghnóthais.

44.

Maidir le bearta arna ndeonú faoin Teachtaireacht seo i bhfoirm airleacan inaisíoctha, ráthaíochtaí, iasachtaí nó ionstraimí in-aisíoctha eile, féadfar iad a chomhshó i gcineálacha eile cabhrach amhail deontais, ar choinníoll go ndéanfar an comhshó faoin 30 Meitheamh 2023 ar a dhéanaí agus go gcomhlíonfar na coinníollacha sa roinn seo.

2.2.   Tacaíocht leachtachta i bhfoirm ráthaíochtaí

45.

Chun rochtain ar leachtacht a áirithiú do ghnóthais a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim atá ann faoi láthair orthu, is féidir le ráthaíochtaí poiblí maidir le hiasachtaí ar feadh tréimhse teoranta agus maidir le méid na hiasachta a bheith ina réiteach iomchuí riachtanach agus spriocdhírithe le linn na n-imthosca reatha.

46.

Maidir le príomhshuim na hiasachta foluití céanna, ní fhéadfar ráthaíochtaí a dheonaítear faoin roinn seo a charnadh le cabhair arna deonú faoi roinn 2.3 den Teachtaireacht seo ná vice versa ná le cabhair arna deonú faoi ranna 3.2 nó 3.3 den Chreat Sealadach maidir le COVID-19. Féadfar ráthaíochtaí a dheonaítear faoin roinn seo a charnadh le haghaidh iasachtaí éagsúla ar choinníoll nach sáróidh méid foriomlán na hiasachta in aghaidh an tairbhí na huasteorainneacha a leagtar amach i bpointe 47(e) den Teachtaireacht seo. Féadfaidh tairbhí tairbhe a bhaint go comhthreomhar as bearta iomadúla faoin roinn seo ar choinníoll nach sáróidh méid foriomlán na n-iasachtaí in aghaidh an tairbhí na huasteorainneacha a leagtar amach i bpointe 47(e).

47.

Maidir leis an Státchabhair sin atá i bhfoirm ráthaíochtaí poiblí, measfaidh an Coimisiún go bhfuil an chabhair sin comhoiriúnach leis an margadh inmheánach ar bhonn Airteagal 107(3)(b) CFAE ar na coinníollacha seo a leanas:

a.

Cuirtear ráthaíochtaí poiblí ar fáil i gcás iasachtaí aonair nua a thugtar do ghnóthais;

b.

Socrófar préimheanna ráthaíochta in aghaidh iasachtaí aonair ar íosleibhéal, rud a mhéadóidh de réir a chéile fad na méaduithe ar an iasacht ráthaithe, mar a leagtar amach sa tábla seo a leanas:

An cineál faighteora

Le haghaidh an 1ú bliain

Le haghaidh 2ú –3ú bliain

Le haghaidh 4ú -6ú bliain

FBManna

25bps

50bps

100bps

Fiontair mhóra

50bps

100bps

200bps

c.

Mar rogha malartach, féadfaidh na Ballstáit fógra a thabhairt faoi scéimeanna, agus an tábla thuas á mheas acu mar bhonn, ach trína bhféadfaí fad ráthaíochta, préimheanna ráthaíochta agus cumhdach ráthaíochta a mhodhnú do gach príomhshuim iasachta foluiteach ar leith (mar shampla, d’fhéadfadh cumhdach ráthaíochta níos ísle fritháireamh a dhéanamh ar thréimhse níos faide nó d’fhéadfadh sé préimheanna ráthaíochta níos ísle a cheadú); féadfar préimh chomhréidh a úsáid ar feadh ré iomlán na ráthaíochta, má tá sé níos mó ná na préimheanna íosta le haghaidh an 1ú bliain a leagtar amach sa tábla thuas maidir le gach cineál tairbhí, arna choigeartú i gcomhréir le fad tréimhse ráthaíochta agus cumhdach ráthaíochta faoin mír seo;

d.

Deonófar an ráthaíocht faoin 31 Nollaig 2022 ar a dhéanaí;

e.

Méid foriomlán na n-iasachtaí in aghaidh an tairbhí, dá ndeonófar ráthaíocht faoin roinn seo, ní sháróidh sé:

(i)

15 % de mheánláimhdeachas bliantúil iomlán an tairbhí sna trí thréimhse chuntasaíochta dhúnta dheireanacha; nó

(ii)

50 % de na costais fuinnimh thar an 12 roimh an mí ina ndéantar an t-iarratas ar chabhair a thíolacadh;

(iii)

ar bhonn bonn cirt iomchuí a dhéanfaidh an Ballstát a sholáthar don Choimisiún chun go ndéanfar measúnú air (i dtaca leis na dúshláin a bhí roimh an tairbhí le linn na géarchéime atá ann faoi láthair, mar shampla) (45), féadfar méid na hiasachta a mhéadú chun na riachtanais leachtachta a chumhdach ón tráth a dheonaítear í le haghaidh an 12 mhí atá le teacht le haghaidh FBManna (46) agus le haghaidh na 6 mhí atá le teacht le haghaidh fiontair mhóra. Na riachtanais leachtachta a chumhdaítear cheana féin le bearta cabhrach faoin gCreat Sealadach maidir le COVID-19 ní fhéadfar iad a chumhdach le bearta a ghlactar faoin Teachtaireacht seo. Ba cheart na riachtanais leachtachta a bhunú trí fhéindeimhniúchán an tairbhí (47);

f.

Tá fad na ráthaíochta teoranta do thréimhse sé bliana ar a mhéad, mura ndéanfar modhnú uirthi de réir phointe 47(c), agus ní fhéadfaidh an ráthaíocht dul thar:

(i)

90 % de phríomhshuim na hiasachta i gcás ina iompróidh an institiúid chreidmheasa agus an Stát caillteanais go comhréireach agus faoi na coinníollacha céanna; nó

(ii)

35 % de phríomhshuim na hiasachta i gcás ina leagtar caillteanais i dtosach ar an Stát agus ina dhiaidh sin amháin ar na hinstitiúidí creidmheasa (i.e. ráthaíocht chéadchaillteanais); agus

(iii)

sa dá chás thuas, nuair a thagann laghdú ar mhéid na hiasachta le himeacht ama, mar shampla toisc go bhfuil an iasacht á haisíoc, ní mór an méid faoi ráthaíocht a laghdú go comhréireach;

g.

Bainfidh an ráthaíocht le hiasachtaí infheistíochta agus/nó le hiasachtaí caipitil oibre;

h.

Féadfar ráthaíochtaí a sholáthar go díreach do thairbhithe deiridh nó d’institiúidí creidmheasa agus d’institiúidí airgeadais eile mar idirghabhálaithe airgeadais. Ba cheart na hinstitiúidí creidmheasa nó na hinstitiúidí airgeadais eile, a mhéid is féidir, buntáistí na ráthaíochtaí poiblí a chur ar aghaidh chuig na tairbhithe deiridh. Ní mór don idirghabhálaí airgeadais a bheith in ann a thaispeáint go n-oibríonn sé sásra lena n-áirithítear go gcuirtear na tairbhí uile ar aghaidh a mhéid is féidir do na tairbhithe deiridh i bhfoirm méideanna maoiniúcháin níos airde, punann a bhfuil riosca níos mó ag baint leo, ceanglas comhthaobhachta níos ísle, préimheanna ráthaíochta níos ísle nó rátaí úis níos ísle ná mar a bheadh gan na ráthaíochtaí poiblí sin.

2.3.   Tacaíocht leachtachta i bhfoirm iasachtaí fóirdheonaithe

48.

Chun rochtain ar leachtacht a áirithiú do ghnóthais a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim atá ann faoi láthair orthu, d’fhéadfadh rátaí úis fóirdheonaithe ar feadh tréimhse teoranta agus méid na hiasachta a bheith ina réiteach iomchuí riachtanach agus spriocdhírithe le linn na n-imthosca reatha.

49.

Maidir le príomhshuim na hiasachta foluití chéanna, ní dhéanfar iasachtaí a dheonaítear faoin roinn seo a charnadh le cabhair arna deonú faoi roinn 2.2 den Teachtaireacht seo agus vice versa. Féadfar iasachtaí agus ráthaíochtaí a dheonaítear faoin Teachtaireacht seo a charnadh i gcás iasachtaí éagsúla ar choinníoll nach sáróidh méid foriomlán na n-iasachtaí in aghaidh an tairbhí na huasteorainneacha a leagtar amach i bpointe 47(d) nó i bpointe 50(e). Féadfaidh tairbhí tairbhe a bhaint go comhthreomhar as iasachtaí fóirdheonaithe iomadúla faoin roinn seo ar choinníoll nach sáróidh méid foriomlán na n-iasachtaí in aghaidh an tairbhí na huasteorainneacha a leagtar amach i bpointe 50(e).

50.

Maidir le Státchabhair i bhfoirm iasachtaí fóirdheonaithe mar fhreagairt ar an ngéarchéim atá ann faoi láthair, déanfaidh an Coimisiún í a mheas mar chabhair atá comhoiriúnach leis an margadh inmheánach ar bhonn Airteagal 107(3)(b) CFAE, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

a.

Ní dheonaítear na hiasachtaí d’institiúidí creidmheasa ná d’institiúidí airgeadais eile;

b.

Féadfar na hiasachtaí a dheonú ar rátaí úis laghdaithe atá comhionann ar a laghad leis an mbonnráta (bliain 1 IBOR nó a choibhéis mar atá foilsithe ag an gCoimisiún (48)) atá ar fáil an 1 Feabhra 2022 é sin nó tráth an fhógra, móide na corrlaigh riosca creidmheasa mar a leagtar amach sa tábla thíos:

An cineál faighteora

Corrlach an riosca creidmheasa le haghaidh an 1ú bliain

Corrlach an riosca creidmheasa le haghaidh 2ú -3ú bliain

Corrlach an riosca creidmheasa le haghaidh 4ú-6ú bliain

FBManna

25 bps (49)

50 bps (49)

100 bps

Fiontair mhóra

50 bps

100 bps

200 bps

c.

Mar rogha malartach, féadfaidh na Ballstáit fógra a thabhairt faoi scéimeanna, agus an tábla thuas á mheas mar bhonn, ach trína bhféadfar aibíocht iasachta agus leibhéal na gcorrlach riosca creidmheasa a mhodhnú, mar shampla, féadfar corrlach riosca creidmheasa comhréidh a úsáid le haghaidh thréimhse iomlán na hiasachta, má tá sé níos airde ná an corrlach riosca creidmheasa íosta le haghaidh an 1ú bliain maidir le gach cineál tairbhí, arna choigeartú de réir aibíocht na hiasachta faoin mír (50) seo;

d.

Síneofar conarthaí na n-iasachtaí faoin 31 Nollaig 2022 ar a dhéanaí agus is é sé bliana an fad uasta leo, mura ndéanfar iad a mhodhnú i gcomhréir le pointe 50(c);

e.

Ní sháróidh méid foriomlán na n-iasachtaí in aghaidh an tairbhí na méideanna seo a leanas:

(i)

15 % de mheánláimhdeachas bliantúil iomlán an tairbhí sna trí thréimhse chuntasaíochta dhúnta dheireanacha; nó

(ii)

50 % de na costais fuinnimh thar an 12 mhí roimh an mí ina gcuirtear isteach an t-iarratas ar chabhair;

(iii)

ar bhonn bonn cirt iomchuí a dhéanfaidh na Ballstát a sholáthar don Choimisiún (i dtaca leis na dúshláin a bhí roimh an tairbhí le linn na géarchéime atá ann faoi láthair, mar shampla) (51), féadfar méid na hiasachta a mhéadú chun na riachtanais leachtachta a chumhdach ón tráth a dheonaítear í le haghaidh na 12 mhí atá le teacht le haghaidh FBManna (52) agus le haghaidh na 6 mhí atá le teacht le haghaidh fiontair mhóra. Na riachtanais leachtachta a chumhdaítear cheana féin le bearta cabhrach faoin gCreat Sealadach maidir le COVID-19, ní fhéadfar iad a chumhdach faoin Teachtaireacht seo. Ba cheart na riachtanais leachtachta a bhunú trí fhéindeimhniúchán an tairbhí (53);

f.

Bainfidh na hiasachtaí le riachtanais infheistíochta agus/nó le hiasachtaí caipitil oibre;

g.

Féadfar iasachtaí a sholáthar go díreach do thairbhithe deiridh nó trí institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais eile mar idirghabhálaithe airgeadais. I gcás den sórt sin, ba cheart do na hinstitiúidí creidmheasa nó na hinstitiúidí airgeadais eile, a mhéid is féidir, buntáistí na rátaí fóirdheonaithe úis ar iasachtaí a chur ar aghaidh chuig na tairbhithe deiridh. Ní mór don idirghabhálaí airgeadais a bheith in ann a thaispeáint go n-oibríonn sé sásra lena n-áirithítear go gcuirtear na buntáistí ar aghaidh chuig na tairbhithe deiridh a mhéid is féidir gan coinníoll a chur ar dheonú iasachtaí fóirdheonaithe faoin roinn seo chun iasachtaí atá ann cheana a athmhaoiniú.

2.4.   Cabhair um chostas breise i ngeall ar mhéaduithe fíor-thromchúiseacha ar phraghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais

51.

Lasmuigh de na féidearthachtaí atá ann faoi láthair atá bunaithe ar Airteagal 107(3)(c) CFAE agus na féidearthachtaí a leagtar amach thuas, d’fhéadfadh tacaíocht shealadach méaduithe thar a bheith tromchúiseach ar phraghas an gháis nádúrtha agus an leictreachais a mhaolú, ar méaduithe iad nach mbeadh gnóthais in ann a chur ar aghaidh ná a oiriúnú dóibh sa ghearrthéarma. D’fhéadfadh sé sin na hiarmhairtí a mhaolú do ghnóthais agus cuidiú leo déileáil leis na méaduithe móra ar chostais atá ann mar thoradh ar an ngéarchéim atá ann faoi láthair, agus d’fhéadfadh sé an brú boilscithe ó mhéaduithe ar phraghsanna fuinnimh a laghdú freisin. D’fhéadfadh gá a bheith le tacaíocht bhreise chun gníomhaíocht leanúnach gnóthas dianfhuinnimh a chumasú.

52.

Measfaidh an Coimisiún an Státchabhair sin a bheith comhoiriúnach leis an margadh inmheánach ar bhonn Airteagal 107(3)(b) CFAE, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

a.

Deonófar an chabhair tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022;

b.

Féadfar an chabhair a dheonú i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach (54) agus íocaíochta nó foirmeacha eile amhail airleacain inaisíoctha, ráthaíochtaí (55), iasachtaí (56) agus cothromas ar choinníoll nach mó luach ainmniúil iomlán na mbeart sin ná an déine cabhrach agus na huasteorainneacha cabhrach is infheidhme. Is figiúirí comhlána a bheidh sna figiúirí ar fad a úsáidfear, is é sin, roimh aon asbhaint chánach nó táille eile;

c.

Maidir le cabhair arna deonú i bhfoirm airleacan inaisíoctha, ráthaíochtaí, iasachtaí nó ionstraimí in-aisíoctha eile, féadfar í a chomhshó i gcineálacha eile cabhrach amhail deontais, ar choinníoll go ndéanfar an comhshó faoin 30 Meitheamh 2023 ar a dhéanaí agus go gcomhlíonfar na coinníollacha sa roinn seo;

d.

Deonaítear an chabhair ar bhonn scéime a bhfuil buiséad measta aici. Féadfaidh na Ballstáit an chabhair a theorannú do ghníomhaíochtaí a thacaíonn le réimsí eacnamaíocha sonracha a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo don gheilleagar nó do shláine agus athléimneacht an mhargaidh inmheánaigh. Mar sin féin, ní mór na teorainneacha sin a cheapadh go ginearálta agus ní bheidh teorannú saorga ar thairbhithe féideartha mar thoradh orthu;

e.

Déantar na costais incháilithe faoin mbeart seo a ríomh bunaithe ar an méadú ar chostais gáis nádúrtha agus leictreachais a bhaineann le hionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Is ionann an costas incháilithe agus toradh an lín aonad gáis nádúrtha agus leictreachais a fhaigheann an gnóthas ó sholáthróirí seachtracha mar thomhaltóir deiridh (57) i dtréimhse idir an 1 Feabhra 2022 agus an 31 Nollaig 2022 ar a dhéanaí (“tréimhse incháilithe”) agus méadú áirithe ar an bpraghas a íocann an gnóthas in aghaidh an aonaid a thomhlaítear (arna thomhas in EUR/MWh, mar shampla). Déanfar an méadú sin ar an bpraghas a ríomh mar an difríocht idir an praghas aonaid a íocann an gnóthas i mí áirithe le linn na tréimhse incháilithe agus dúbailt (200 %) an phraghais aonaid a íocann an gnóthas ar an meán don tréimhse thagartha ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021 (58);

f.

Ní rachaidh an chabhair fhoriomlán in aghaidh an ghnóthais thar 30 % de na costais incháilithe suas le huasmhéid EUR 2 mhilliún ag tráth ar bith;

g.

Féadfaidh an t-údarás deonúcháin réamhíocaíocht a dhéanamh leis an ngnóthas i gcás ina ndeonaítear an chabhair sula dtabhaítear na costais incháilithe. Agus é sin á dhéanamh aige, féadfaidh an t-údarás deonúcháin brath ar mheastacháin ar an gcostas incháilithe ar choinníoll go n-urramaítear na huasteorainneacha cabhrach i bpointe 52(f). Ceanglaítear ar an údarás deonúcháin na huasteorainneacha ábhartha a fhíorú ex-post ar bhonn an chostais iarbhír arna thabhú agus aisghlámadh a dhéanamh ar aon chabhair a sháraíonn na huasteorainneacha sin tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse incháilithe;

h.

Féadfar cabhair a dheonaítear faoin bpointe 52 seo a charnadh le cabhair a dheonaítear faoi roinn 2.1, ar choinníoll nach dtéann an méid iomlán thar EUR 2 milliún.

53.

I gcásanna áirithe d’fhéadfadh sé go mbeidh gá le tuilleadh cabhrach chun a áirithiú go leanfar de ghníomhaíocht eacnamaíoch. Chuige sin, féadfaidh na Ballstáit cabhair a dheonú a sháraíonn na luachanna a ríomhadh de bhun phointe 52(e) agus (f), i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas, chomh maith leis na coinníollacha i bpointí 52(a) go (d) agus (g):

a.

Tá an gnóthas incháilithe más “gnó dianfhuinnimh” é de réir bhrí an chéad chóir d’Airteagal 17(1)(a) den Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh (59), i.e. nuair is ionann ceannacháin táirgí fuinnimh (lena n-áirítear táirgí fuinnimh seachas gás nádúrtha agus leictreachas) agus 3.0 % ar a laghad den luach táirgthe (60);

b.

Tá an gnóthas incháilithe má thabhaíonn sé caillteanais oibriúcháin (61), agus an méadú ar an gcostas incháilithe mar a shainmhínítear i bpointe 52(e), ní mór gurb ionann é agus 50 % ar a laghad den chaillteanas oibriúcháin sa tréimhse incháilithe mar a shainmhínítear i bpointe 52(e);

c.

Nach sáraíonn an chabhair fhoriomlán 50 % de na costais incháilithe agus nach mó í ná 80 % de chaillteanais oibriúcháin an ghnóthais;

d.

Nach sáraíonn an chabhair fhoriomlán EUR 25 mhilliún in aghaidh an ghnóthais ag tráth ar bith;

e.

I gcás gnóthais atá gníomhach in earnáil dianfhuinnimh nó i bhfo-earnáil a liostaítear in Iarscríbhinn I, féadfar an chabhair fhoriomlán a mhéadú go dtí uasmhéid 70 % de na costais incháilithe a bhaineann le táirgeadh na dtáirgí sna hearnálacha nó sna fo-earnálacha a liostaítear in Iarscríbhinn I agus d’fhéadfadh sé gurb é 80 % ar a mhéad de chaillteanais oibriúcháin na ngníomhaíochtaí sin a bheidh i gceist. Ní fhéadfaidh an chabhair fhoriomlán a bheith níos mó ná EUR 50 milliún in aghaidh an ghnóthais tráth ar bith, sa chaoi nach féidir le gníomhaíochtaí nach liostaítear in Iarscríbhinn I níos mó ná EUR 25 milliún a fháil. I gcás ina bhfuil gnóthas gníomhach i roinnt earnálacha a bhfuil feidhm ag na huasmhéideanna éagsúla maidir leo i gcomhréir leis an bpointe 53 seo, áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann, ar bhealach iomchuí, amhail deighilt cuntas, go n-urramófar an uasteorainn ábhartha do gach ceann de na gníomhaíochtaí sin agus nach sárófar an t-uasmhéid foriomlán EUR 50 milliún in aghaidh an ghnóthais;

f.

Féadfar cabhair faoin bpointe 53 seo a charnadh le cabhair faoi roinn 2.1, ar choinníoll nach sárófar na huasteorainneacha atá sonraithe faoi phointí 53(d) nó 53(e), cibé acu is infheidhme.

3.   FAIREACHÁN AGUS TUAIRISCIÚ

54.

Ní mór do na Ballstáit faisnéis ábhartha a fhoilsiú maidir le gach cabhair aonair os cionn EUR 100 000 (62) a deonaíodh faoin Teachtaireacht seo, agus os cionn EUR 10 000 (63) in earnáil phríomhúil na talmhaíochta agus sna hearnálacha iascaigh, ar an suíomh gréasáin cuimsitheach Státchabhrach nó ar uirlis TF an Choimisiúin (64) laistigh de 12 mhí ó thráth an deonaithe.

55.

Ní mór do na Ballstáit tuarascálacha bliantúla a chur faoi bhráid an Choimisiúin (65).

56.

Ní mór do na Ballstáit a áirithiú go gcoimeádfar taifid mhionsonraithe maidir le cabhair a dheonú dá bhforáiltear sa Teachtaireacht seo. Maidir leis na taifid sin, ina mbeidh an fhaisnéis uile is gá chun a shuíomh gur comhlíonadh na coinníollacha is gá, ní mór iad a choimeád ar feadh 10 mbliana tar éis don chabhair a bheith deonaithe agus ní mór iad a chur ar fáil don Choimisiún arna iarraidh sin dó.

57.

Féadfaidh an Coimisiún faisnéis bhreise a iarraidh maidir leis an gcabhair a deonaíodh, go háirithe lena fhíorú ar comhlíonadh na coinníollacha a leagadh síos sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheasadh an beart cabhrach.

58.

Chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Teachtaireachta seo, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar na Ballstáit faisnéis chomhiomlán a sholáthar maidir le húsáid na mbeart Státchabhrach chun an suaitheadh tromchúiseach ar an ngeilleagar de dheasca na géarchéime atá ann faoi láthair agus na mbeart sriantach gaolmhar a leigheas.

4.   FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

59.

Cuireann an Coimisiún an Teachtaireacht seo i bhfeidhm ón 1 Feabhra 2022, ag féachaint don tionchar eacnamaíoch atá ag ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus na smachtbhannaí ina dhiaidh. Tá údar cuí leis an Teachtaireacht sin de bharr na n-imthosca eisceachtúla atá ann faoi láthair agus ní chuirfear i bhfeidhm í i ndiaidh na ndátaí a shonraítear anseo.

60.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar gach roinn faoin Teachtaireacht seo roimh an 31 Nollaig 2022 ar bhonn cúinsí tábhachtacha iomaíochta nó eacnamaíocha, agus ar bhonn na bhforbairtí idirnáisiúnta chomh maith. I gcás ina mbeidh sé ina chuidiú, féadfaidh an Coimisiún soiléiriú breise a chur ar fáil maidir leis an gcur chuige atá aige i ndáil le saincheisteanna ar leith.

61.

Áirithíonn an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena mbaineann, go ndéanfar measúnú tapa ar bhearta tar éis dó fógra soiléir iomlán a fháil maidir leis na bearta a chumhdaítear leis an Teachtaireacht seo. Ba cheart do na Ballstáit an Coimisiún a chur ar an eolas maidir lena bhfuil beartaithe acu agus ba cheart dóibh fógra a thabhairt i dtaobh pleananna chun bearta den sórt sin a thabhairt isteach a luaithe agus is féidir agus ar bhealach chomh cuimsitheach agus is féidir. Cuirfidh an Coimisiún treoir agus cúnamh ar fáil do na Ballstáit sa phróiseas sin.

(1)  Mar shampla, an 6 Márta 2022, ghlac Rialtas Chónaidhm na Rúise le Foraithne Uimh. 299 Leasú ar mhír 2 den mhodheolaíocht chun an méid cúitimh a chinneadh a bheidh le híoc le sealbhóir na paitinne le linn dó cinneadh a dhéanamh faoi úsáid an aireagáin, an samhail áisiúlachta, an cinneadh maidir le húsáid an aireagáin, gan a thoiliú, agus an nós imeachta chun é a íoc. Foráiltear leis an leasú seo “gan aon chúiteamh a dhéanamh as aireagán, samhail áisiúlachta nó dearadh tionsclaíoch a úsáid de chuid ‘sealbhóirí paitinne’ ó Stáit eachtracha a dhéanann ‘gníomhartha neamhchairdiúla’”.

(2)  Is í an Úcráin an ceathrú soláthróir seachtrach is mó bia don Aontas, agus is soláthróir mór gránach (52 % den arbhar Indiach a allmhairíonn an Aontas, 19 % den chruithneacht bhog) olaí plandúla (23 %), agus olashíolta (22 %, go háirithe síol ráibe: 72 %) í. Tá praghsanna domhanda arda ar bhia cheana féin, agus d’fhéadfadh méadú breise a theacht orthu i bhfianaise na staide.

(3)  Mar shampla, de réir Bhunachar Sonraí Domhanda Branda na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI), Bunachar Sonraí Dearaí Domhanda EDMI, bunachar sonraí PatentSight faoi seach, i Márta 2022, bhí thart ar 150 000 trádmharc, 2 000 dearadh tionsclaíoch agus 44 000 paitinn i seilbh ghnólachtaí an Aontais i bhfeidhm sa Rúis. Is leis na hearnálacha seo a leanas den chuid is mó a bhaineann trádmharcanna de chuid an Aontais atá faoi chosaint sa Rúis: cógaisíocht, cosmaidí, earraí gluaisteán, ceimiceáin agus earraí tomhaltais, faisean agus só-earraí. I bhfianaise na téarmaíochta doiléire a bhaineann leis an leasú ar mhodheolaíocht an chúitimh atá le híoc le sealbhóirí paitinní le Foraithne Uimh. 299 an 6 Márta 2022 (féach fonóta 1) a ghlac Rialtas na Rúise agus nochtadh eacnamaíoch ghnóthais an Aontais agus a gcuid sócmhainní doláimhsithe sa Rúis, d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar leathan agus díobhálach ag beart den sórt sin ar ghnóthais an Aontais.

(4)  Rialachán (AE) 2022/259 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 1); Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/260 agus 2022/261 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 3; IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 15); Rialachán (AE) 2022/262 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 74); Rialachán (AE) 2022/263 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sin (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 77); Cinneadh (CBES) 2022/264 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 95); Cinneadh (CBES) 2022/265 agus 2022/267 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 98; IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 114); agus Cinneadh (CBES) 2022/266 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sin (IO L 42 I, 23.2.2022, lch. 109).

(5)  Cinneadh (CBES) 2022/327 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 48, 25.2.2022, lch. 1); Rialachán (AE) 2022/328 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 49, 25.2.2022, lch. 1); Cinneadh (CBES) 2022/329 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 50, 25.2.2022, lch. 1); Rialachán (AE) 2022/330 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 51, 25.2.2022, lch. 1); Cinneadh (CBES) 2022/331 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 52, 25.2.2022, lch. 1); Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/332 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 53, 25.2.2022, lch. 1); Cinneadh (AE) 2022/333 ón gComhairle an 25 Feabhra 2022 maidir le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na Rúise maidir le heisiúint víosaí do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh agus Chónaidhm na Rúise a éascú a chur ar fionraí go páirteach (IO L 54, 25.2.2022, lch. 1).

(6)  Rialachán (AE) 2022/334 ón gComhairle an 28 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 57, 28.2.2022, lch. 1), agus Cinneadh (CBES) 2022/335 ón gComhairle an 28 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 57, 28.2.2022, lch. 4).

(7)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/336 ón gComhairle an Dé Luain 28 Feabhra 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 58, 28.2.2022, lch. 1) agus Cinneadh (CBES) 2022/337 ón gComhairle an Dé Luain 28 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 59, 28.2.2022, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) 2022/345 ón gComhairle an 1 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 63, 2.3.2022, lch. 1), agus Cinneadh (CBES) 2022/346 ón gComhairle an 1 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 63, 2.3.2022, lch. 5).

(9)  Rialachán (AE) 2022/350 ón gComhairle an 1 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 65, 2.3.2022, lch. 1), agus Cinneadh (CBES) 2022/351 ón gComhairle an 1 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 65, 2.3.2022, lch. 5).

(10)  Rialachán (AE) 2022/355 ón gComhairle an 2 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis (IO L 67, 2.3.2022, lch. 1), agus Cinneadh (CBES) 2022/356 ón gComhairle an 2 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2012/642/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis (IO L 67, 2.3.2022, lch. 103).

(11)  Rialachán (AE) 2022/345 ón gComhairle an 1 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 63, 2.3.2022, lch. 1), agus Cinneadh (CBES) 2022/354 ón gComhairle an 2 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i leith gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, nó ar bagairt iad ar an méid sin (IO L 63, 2.3.2022, lch. 5).

(12)  Rialachán (AE) Uimh. 2022/398 ón gComhairle an 9 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis agus rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha arna thabhairt ag an Rúis faoin Úcráin (IO L 82, 9.3.2022, lch. 1).

(13)  Rialachán (AE) 2022/394 ón gComhairle an 9 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 81, 9.3.2022, lch. 1).

(14)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/427 ón gComhairle an 15 Márta 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 87, 15.3.2022, lch. 1); Rialachán (AE) 2022/428 ón gComhairle an 15 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 87 I, 15.3.2022, lch. 13).

(15)  Rialachán (AE) 2022/428 ón gComhairle an 15 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 87 I, 15.3.2022, lch. 13), agus Cinneadh (CBES) 2022/430 ón gComhairle an 15 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 87 I, 15.3.2022, lch. 56).

(16)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/427 ón gComhairle an 15 Márta 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 87 I, 15.3.2022, lch. 1, agus Cinneadh (CBES) 2022/429 ón gComhairle an 15 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 87 I, 15.3.2022, lch. 44)..

(17)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, COM(2021) 660 final an 13 Deireadh Fómhair 2021 – Ag dul i ngleic le praghsanna fuinnimh méadaitheacha: bosca uirlisí don ghníomhaíocht agus don tacaíocht.

(18)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, COM(2022) 108 final an 8 Márta 2022 – REPowerEU: Comhghníomhaíocht Eorpach ar mhaithe le fuinneamh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe.

(19)  Tríd an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil a bunaíodh le Rialachán (AE) 2021/240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Feabhra 2021 (IO L 57, 18.2.2021, lch. 1), tacaíonn an Coimisiún leis na Ballstáit, arna iarraidh sin, atá athchóirithe á gceapadh agus á gcur chun feidhme acu chun fuinneamh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe a áirithiú.

(20)  Treoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 lena ndéantar athstruchtúrú ar an gcreat Comhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas (IO L 283, 31.10.2003, lch. 51).

(21)  Iarrtar ar na Ballstáit leas a bhaint as na féidearthachtaí chun cabhair a dheonú, cabhair a formheasadh faoi na treoirlínte maidir le Státchabhair don aeráid, do chosaint an chomhshaoil agus don fhuinneamh 2022, go háirithe i ndáil le fuinneamh inathnuaite, éifeachtúlacht fuinnimh nó bearta eile dícharbónaithe.

(22)  IO L 173, 12.6.2014, lch. 190, féach Airteagal 2(1)(28) den Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc.

(23)  IO L 225, 30.7.2014, lch. 1, féach Airteagal 3(1)(29) de Rialachán an tSásra Réitigh Aonair.

(24)  Teachtaireacht maidir le hathchaipitliú na n-institiúidí airgeadais le linn na géarchéime atá ann faoi láthair: teorannú na cabhrach go dtí an t-íosmhéid is gá agus coimircí i gcoinne saobhadh iomaíochta míchuí (IO C 10, 15.1.2009, lch. 2); Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le sócmhainní bearnaithe a láimhseáil in earnáil airgeadais an Chomhphobail. (IO C 72, 26.3.2009, lch. 1); Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le filleadh ar an inmharthanacht agus measúnú na mbeart athstruchtúraithe san earnáil airgeadais le linn na géarchéime atá ann faoi láthair faoi na rialacha státchabhrach (IO C 195, 19.8.2009, lch. 9); Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm, ón 1 Eanáir 2011, rialacha státchabhrach chun tacú le bearta i bhfabhar institiúidí airgeadais i gcomhthéacs na géarchéime airgeadais (IO C 329, 7.12.2010, lch. 7); Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm, ón 1 Eanáir 2012, rialacha státchabhrach chun tacú le bearta i bhfabhar institiúidí airgeadais i gcomhthéacs na géarchéime airgeadais (IO C 356, 6.12.2011, lch. 7); agus Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm, ón 1 Lúnasa 2013, rialacha státchabhrach chun tacú le bearta i bhfabhar institiúidí airgeadais i gcomhthéacs na géarchéime airgeadais (“Teachtaireacht Baincéireachta 2013”) (IO C 216, 30.7.2013, lch. 1).

(25)  Aon bheart chun tacú le hinstitiúidí creidmheasa nó le hinstitiúidí airgeadais eile arb ionann é agus Státchabhair de réir bhrí Airteagal 107(1) CFAE agus nach dtagann faoin Teachtaireacht seo, ní mór fógra a thabhairt don Choimisiún ina leith agus measúnófar é faoi na rialacha ábhartha maidir le Státchabhair.

(26)  Faoi mar a shainmhínítear i bhfonóta 24.

(27)  Cásanna uamtha T-132/96 agus T-143/96 Freistaat Sachsen agus páirtithe eile v An Coimisiún, EU:T:1999:326, mír 167.

(28)  Cinneadh 98/490/CE ón gCoimisiún i gCás C 47/96 Crédit Lyonnais (IO L 221, 8.8.1998, lch. 28), pointe 10.1; Cinneadh 2005/345/CE ón gCoimisiún i gCás C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (IO L 116, 4.5.2005, lch. 1), pointí 153 et seq.; agus Cinneadh 2008/263/CE ón gCoimisiún i gCás C 50/06 BAWAG (IO L 83, 26.3.2008, lch. 7), pointe 166. Féach Cinneadh ón gCoimisiún i gCás NN 70/07 Northern Rock (IO C 43, 16.2.2008, lch. 1); Cinneadh ón gCoimisiún i gCás NN 25/08 Cúnamh tarrthála do Risikoabschirmung WestLB (IO C 189, 26.7.2008, lch. 3); Cinneadh ón gCoimisiún an 4 Meitheamh 2008 maidir le Státchabhair C 9/08 SachsenLB (IO L 104, 24.4.2009, lch. 34); agus Cinneadh ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2017 i gcás SA.32544 (2011/C) Athstruchtúrú TRAINOSE S.A (IO L 186, 24.7.2018, lch. 25).

(29)  Mar shampla, Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle an 31 Iúil 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 229, 31.7.2014, lch. 1).

(30)  I bhfianaise staid shonrach dhá ghéarchéim a rinne difear do ghnóthais ar bhealaí éagsúla, féadfaidh na Ballstáit a roghnú cabhair a chur ar fáil faoin Teachtaireacht seo do ghnóthais atá i gcruachás freisin.

(31)  Rialachán (AE) Uimh. 1407/2013 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 maidir le hAirteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm maidir le cabhair de minimis (IO L 352, 24.12.2013, lch. 1); Rialachán (AE) Uimh. 1408/2013 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 maidir le hAirteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm maidir le cabhair de minimis san earnáil talmhaíochta (IO L 352, 24.12.2013, lch. 9); Rialachán (AE) Uimh. 717/2014 ón gCoimisiún an 27 Meitheamh 2014 maidir le hAirteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm maidir le cabhair de minimis san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe (IO L 190, 28.6.2014, lch. 45); agus Rialachán (AE) Uimh. 360/2012 ón gCoimisiún an 25 Aibreán 2012 maidir le hAirteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm maidir le cabhair de minimis arna deonú do ghnóthais a sholáthraíonn seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne (IO L 114, 26.4.2012, lch. 8).

(32)  Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagail 107 agus 108 den Chonradh (Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine); Rialachán (AE) Uimh. 702/2014 ón gCoimisiún an 25 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach in earnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta agus i gceantair thuaithe comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh IO L 193, 1.7.2014, lch. 1; agus Rialachán (AE) Uimh. 1388/2014 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach do ghnóthais atá gníomhach i dtáirgeadh, i bpróiseáil agus i margú táirgí iascaigh agus táirgí dobharshaothraithe comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO L 369, 24.12.2014, lch. 37).

(33)  Teachtaireacht ón gCoimisiún - Creat Sealadach maidir le bearta Státchabhrach chun tacú leis an ngeilleagar le linn ráig reatha COVID-19 (IO C 91I, 20.3.2020, lch. 1), arna leasú le Teachtaireachtaí C(2020) 2215 (IO C 112I, 4.4.2020, lch. 1), C(2020) 3156 (IO C 164, 13.5.2020, lch. 3), C(2020) 4509 (IO C 218, 2.7.2020, lch. 3), C(2020) 7127 (IO C 340I, 13.10.2020, lch. 1), C(2021) 564 (IO C 34, 1.2.2021, lch. 6), agus C(2021) 8442 (IO C 473, 24.11.2021, lch. 1) ón gCoimisiún.

(34)  Cabhair a dheonaítear ar bhonn scéimeanna arna bhformheas faoin roinn seo agus a aisíocadh roimh chabhair nua a dheonú faoin roinn seo ní chuirfear san áireamh é nuair a chinntear ar sáraíodh an uasteorainn lena mbaineann.

(35)  Nuair a dheonaítear cabhair i bhfoirm ráthaíochtaí faoin roinn seo, beidh feidhm ag na coinníollacha breise i bpointe 47(h).

(36)  Nuair a dheonaítear cabhair i bhfoirm iasachtaí faoin roinn seo, beidh feidhm ag na coinníollacha breise i bpointe 50(g).

(37)  Má dheonaítear an chabhair i bhfoirm buntáiste cánach, ní mór gur tharla an dliteanas cánach ar deonaíodh an buntáiste sin ina leith tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022.

(38)  Faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2(6) agus Airteagal 2(7) de Rialachán (CE) Uimh. 702/2014 ón gCoimisiún an 25 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach in earnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta agus i gceantair thuaithe comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh IO L 193, 1.7.2014, lch. 1.

(39)  Faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2(5) de Rialachán (CE) Uimh. 702/2014 ón gCoimisiún an 25 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach in earnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta agus i gceantair thuaithe comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh IO L 193, 1.7.2014, lch. 1.

(40)  Faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 717/2014 ón gCoimisiún an 27 Meitheamh 2014 maidir le hAirteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm maidir le cabhair de minimis san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe (IO L 190, 28.6.2014, lch. 45).

(41)  Cabhair a dheonaítear ar bhonn scéimeanna arna bhformheas faoin roinn seo agus a aisíocadh roimh chabhair nua a dheonú faoin roinn seo ní chuirfear san áireamh é nuair a chinntear ar sáraíodh an uasteorainn lena mbaineann.

(42)  Nuair a dheonaítear cabhair i bhfoirm ráthaíochtaí faoin roinn seo, beidh feidhm ag na coinníollacha breise i bpointe 47(h).

(43)  Nuair a dheonaítear cabhair i bhfoirm iasachtaí faoin roinn seo, beidh feidhm ag na coinníollacha breise i bpointe 50(g).

(44)  Rialachán (AE) Uimh. 717/2014 ón gCoimisiún an 27 Meitheamh 2014 maidir le hAirteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm maidir le cabhair de minimis san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe (IO L 90, 28.6.2014, lch. 45).

(45)  D’fhéadfadh baint a bheith ag an mbonn cirt ábhartha le tairbhithe atá gníomhach in earnálacha a bhfuil tionchar ag éifeachtaí díreacha nó indíreacha an ionsaithe orthu, lena n-áirítear smachtbhannaí arna bhforchur ag an Aontas, ag a chomhpháirtithe idirnáisiúnta, chomh maith le frithbhearta arna ndéanamh ag an Rúis, mar shampla. Féadfar a áireamh leis na héifeachtaí sin suaitheadh i slabhraí soláthair nó íocaíochtaí atá gan íoc ón Rúis nó ón Úcráin, rioscaí méadaithe cibear-ionsaithe nó ardú ar phraghsanna i gcás ionchuir shonracha nó amhábhair shonracha a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim atá ann faoi láthair orthu.

(46)  Mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine.

(47)  Féadfar caipiteal oibre agus costais infheistíochta araon a áireamh sa phlean leachtachta.

(48)  Bunrátaí arna ríomh i gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an athbhreithniú ar an modh chun na rátaí tagartha agus lascaine a shocrú (IO C 14, 19.1.2008, lch. 6) agus arna bhfoilsiú ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta ag https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(49)  Ba cheart an ráta úis ilghnéitheach íosta (bunráta móide na corrlaigh riosca creidmheasa) a bheith ar a laghad 10 bps in aghaidh na bliana.

(50)  Ba cheart an ráta úis ilghnéitheach íosta (bunráta móide na corrlaigh riosca creidmheasa) a bheith ar a laghad 10 bps in aghaidh na bliana.

(51)  D’fhéadfadh baint a bheith ag an mbonn cirt ábhartha le tairbhithe atá gníomhach in earnálacha a bhfuil tionchar ag éifeachtaí díreacha nó indíreacha ionsaí na Rúise orthu, lena n-áirítear bearta sriantacha eacnamaíocha arna ndéanamh ag an Aontas, ag a chomhpháirtithe idirnáisiúnta, chomh maith le frithbhearta arna ndéanamh ag an Rúis. Féadfar a áireamh leis na héifeachtaí sin suaitheadh i slabhraí soláthair nó íocaíochtaí atá gan íoc ón Rúis nó ón Úcráin, rioscaí méadaithe cibear-ionsaithe nó ardú ar phraghsanna i gcás ionchuir shonracha nó amhábhair shonracha a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim atá ann faoi láthair orthu.

(52)  Mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine.

(53)  Féadfar caipiteal oibre agus costais infheistíochta araon a áireamh sa phlean leachtachta.

(54)  Má dheonaítear an chabhair i bhfoirm buntáiste cánach, ní mór gur tharla an dliteanas cánach ar deonaíodh an buntáiste sin ina leith tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022.

(55)  Nuair a dheonaítear cabhair i bhfoirm ráthaíochtaí faoin roinn seo, beidh feidhm ag na coinníollacha breise i bpointe 47(h).

(56)  Nuair a dheonaítear cabhair i bhfoirm ráthaíochtaí faoin roinn seo, beidh feidhm ag na coinníollacha breise i bpointe 50(g).

(57)  Mar atá léirithe ag an ngnóthas e.g. bunaithe ar an mbille féin. Ní áireofar ach an tomhaltas deiridh; eisiatar díolacháin agus táirgeadh dílis.

(58)  (p(t) - p(ref) * 2) * q(t), i gcás ina seasann p don phraghas aonaid, q don chainníocht a thomhlaítear, ref don tréimhse thagartha ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021 agus t an mhí áirithe le linn na tréimhse ón 1 Feabhra go dtí an 31 Nollaig 2022.

(59)  Treoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 lena ndéantar athstruchtúrú ar an gcreat Comhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas (IO L 283, 31.10.2003, lch. 51).

(60)  Bunaithe ar thuarascálacha cuntasaíochta airgeadais le haghaidh na bliana féilire 2021 nó ar na cuntais bhliantúla is déanaí atá ar fáil.

(61)  Meastar go bhfuil caillteanais oibriúcháin ag an ngnóthas nuair is diúltach atá EBITDA (tuilleamh roimh ús, cánacha, dímheas, agus amúchadh, cé is moite de laguithe aonuaire) le haghaidh na tréimhse incháilithe.

(62)  Ag tagairt don fhaisnéis a cheanglaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 agus d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 702/2014 ón gCoimisiún. I gcás airleacain inaisíoctha, ráthaíochtaí, iasachtaí, iasachtaí fo-ordaithe agus foirmeacha eile, cuirfear isteach luach ainmniúil na hionstraime foluití in aghaidh an tairbhí. I gcás buntáistí cánach agus íocaíochta, is féidir méid cabhrach na cabhrach aonair a léiriú sna raonta.

(63)  Ag tagairt don fhaisnéis a cheanglaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 702/2014 ón gCoimisiún agus Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1388/2014 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2014. I gcás airleacain inaisíoctha, ráthaíochtaí, iasachtaí, iasachtaí fo-ordaithe agus foirmeacha eile, cuirfear isteach luach ainmniúil na hionstraime foluití in aghaidh an tairbhí. I gcás buntáistí cánach agus íocaíochta, is féidir méid cabhrach na cabhrach aonair a léiriú sna raonta.

(64)  Tugann an cuardach poiblí maidir le trédhearcacht na Státchabhrach rochtain ar shonraí maidir le dámhachtain aonair Státchabhrach arna soláthar ag Ballstáit i gcomhréir le ceanglais trédhearcachta Eorpacha maidir le Státchabhair agus is féidir teacht orthu ag https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

(65)  IO L 140, 30.4.2004, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

Earnálacha agus fo-earnálacha atá buailte go dona

 

Cód NACE

Tuairisc

1.

14.11

Monarú éadaí leathair

2.

24.42

Táirgeadh alúmanaim

3.

20.13

Monarú ceimiceán bunúsach eile neamhorgánach

4.

24.43

Táirgeadh luaidhe, since agus stáin

5.

17.11

Monarú laín

6.

07.29

Mianadóireacht mianta miotail eile neamhfheiriúla

7.

17.12

Monarú páipéir agus páipéarchláir

8.

24.10

Monarú buniarainn agus bunchruach agus fearó-chóimhiotal

9.

20.17

Monarú rubair shintéisigh i bhfoirmeacha príomhúla

10.

24.51

Teilgean iarainn

11.

20.60

Monarú snáithíní de dhéantús an duine

12.

19.20

Monarú táirgí peitriliam scagtha

13.

24.44

Táirgeadh copair

14.

20.16

Monarú plaisteach i bhfoirmeacha príomhúla

15.

13.10

Ullmhú agus sníomh snáithíní teicstíle

16.

24.45

Táirgeadh miotail neamhfheiriúil eile

17.

23.31

Monarú tíleanna ceirmeacha agus leac ceirmeach

18.

13.95

Monarú ábhar neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

19.

23.14

Monarú snáithíní gloine

20.

20.15

Monarú leasúchán agus comhdhúl nítrigine

21.

16.21

Monarú leathán veiníre agus painéal atá bunaithe ar adhmad

22.

23.11

Monarú gloine comhréidh

23.

23.13

Monarú tollghloiní

24.

 

Na fo-earnálacha seo a leanas in earnáil na ngás tionsclaíoch (20.11):

 

20.11.11.50

20.11.12.90

Hidrigin

Comhdhúile ocsaigine neamhorgánacha de neamh-mhiotail

25.

 

Na fo-earnálacha seo a leanas i monarú na hearnála ceimiceán bunúsach orgánach eile (20.14):

 

20.14.12.13

20.14.12.23

20.14.12.25

20.14.12.43

20.14.12.45

20.14.12.47

20.14.12.50

20.14.12.60

20.14.12.70

20.14.12.90

20.14.23.10

20.14.63.33

20.14.63.73

20.14.73.20

20.14.73.40

Cioglaiheacsán

Beinséin

Tolúéin

o-Xiléin

p-Xiléin

m-Xiléin agus isiméirí xiléine measctha

Stiréin

Eitilbeinséin

Cúiméin

Hidreacarbóin thimthriallacha eile

Gliocól eitiléine (eatáindé-ól)

2,2-Ocsaidé-eatánól (gliocól dé-eitiléine; digól)

Ocsaíorán (ocsaíd eitiléine)

Beansól (beinséin), tolúól (tolúéin) agus xileol (xiléiní)

Naftailéin agus meascáin eile de hidreacarbóin aramatacha (seachas beansól, tolúól, xileol)

26.

 

An fho-earnáil seo a leanas i monarú táirgí mianraí neamh-mhiotalacha eile nach n-aicmítear in áit ar bith eile (23.99):

 

23.99.19.10

Olann slaige, olann charraige agus olanna mianraí den chineál céanna agus meascáin díobh sin, i mbulc, ina leatháin nó ina rollaí