An Bhruiséil,3.6.2021

COM(2021) 281 final

2021/0136(COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a mhéid a bhaineann le creat a bhunú le haghaidh na Céannachta Digití Eorpaí

{SEC(2021) 228 final} - {SWD(2021) 124 final} - {SWD(2021) 125 final}


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

Forais agus cuspóirí an togra

Gabhann an meabhrán míniúcháin seo leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus le seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach (eIDAS) 1 . Is é is aidhm don ionstraim dlí foráil a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas i dtaca le húsáid trasteorann:

rochtain ar réitigh ríomh-shainaitheantais atá an-slán agus iontaofa,

seirbhísí poiblí agus príobháideacha a bheith ag brath ar réitigh iontaofa shlána maidir le céannacht dhigiteach,

cumhacht a thabhairt do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha úsáid a bhaint as réitigh maidir le céannacht dhigiteach,

na réitigh sin a nascadh le tréithe éagsúla, ar réitigh iad lenar féidir sonraí céannachta a chomhroinnt ar bhealach spriocdhírithe atá teoranta do riachtanais na seirbhíse ar leith a iarradh,

glacadh a bheith le seirbhísí iontaoibhe cáilithe san Aontas agus coinníollacha comhionanna maidir lena soláthar.

Is éard atá ag teacht chun cinn sa mhargadh timpeallacht úrnua ina bhfuil an bhéim á cur ar thréithe sonracha a bhaineann le céannachtaí digiteacha a sholáthar agus lena bheith ag brath orthu seachas ar thréithe sonracha a bhaineann leis na céannachtaí digiteacha dochta a sholáthar agus a úsáid. Tá méadú ar an éileamh ar réitigh maidir le céannacht dhigiteach lenar féidir na cumais sin a sholáthar agus idir ghnóthacháin éifeachtúlachta agus ardleibhéal muiníne á chur ar fáil ar fud an Aontais, san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí araon, ag brath ar an ngá atá le húsáideoirí a bhfuil leibhéal ard dearbhaithe acu a shainaithint agus a fhíordheimhniú.

Léiríodh sa mheastóireacht a rinneadh ar an Rialachán eIDAS 2 nach leor an Rialachán atá ann faoi láthair chun aghaidh a thabhairt ar na héilimh nua sin ón margadh, de dheasca, den chuid is mó, na srianta bunúsacha a chuirtear leis an earnáil phoiblí, na bhféidearthachtaí teoranta agus na castachta do sholáthraithe príobháideacha ar líne maidir le nascadh leis an gcóras, a infhaighteacht neamhleor réitigh ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra fúthu i ngach Ballstát agus a sholúbthacht neamhleor maidir le tacú le héagsúlacht cásanna úsáide. Ina theannta sin, réitigh maidir le céannachta nach dtagann faoi raon feidhme eIDAS, amhail na réitigh sin a thairgeann soláthraithe meán sóisialta agus institiúidí airgeadais, is ábhair imní iad maidir le príobháideacht agus le cosaint sonraí. Ní féidir leo freagairt go héifeachtach d’éilimh nua an mhargaidh agus ní bhíonn for-rochtain trasteorann acu chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha earnála i gcás ina bhfuil sainaithint íogair agus teastaíonn leibhéal ard cinnteachta uathu.

Maidir le fógra a thabhairt i leith scéim ríomh-shainaitheantais amháin ar a laghad, níl sin déanta ach ag 14 Bhallstát ó tháinig cuid an ríomh-shainaitheantais den Rialachán i bhfeidhm i Meán Fómhair 2018. Mar thoradh air sin, níl rochtain ag ach 59 % de chónaitheoirí an Aontais ar scéimeanna ríomh-shainaitheantais atá iontaofa agus slán thar theorainneacha. Níl ach 7 scéim iomlán móibíleach a fhreagraíonn d’ionchais reatha úsáideoirí. Ós rud é nach nóid iomlán feidhmiúla gach ceann de na nóid theicniúla lena n‑áirithítear an nasc le creat idir-inoibritheachta eIDAS, tá teorainn le rochtain trasteorann; is beag seirbhís phoiblí ar líne ar féidir teacht orthu sa bhaile ar bhonn trasteorann trí líonra eIDAS.

Trí chreat um Chéannacht Eorpach Dhigiteach a chur ar fáil bunaithe ar athbhreithniú an chreata reatha, ba cheart ar a laghad 80 % de shaoránaigh a bheith in ann úsáid a bhaint as réiteach maidir le céannacht dhigiteach chun príomhsheirbhísí poiblí a rochtain faoi 2030. Ina theannta sin, leis an tslándáil agus leis an rialú a chuirfear ar fáil sa Creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach, ba cheart go dtabharfaí lánmhuinín do shaoránaigh agus do chónaitheoirí go mbeidh teacht ag gach duine tríd an gcreat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach ar na modhanna le rialú a dhéanamh maidir le cé aige a bheidh rochtain ar a nasc digiteach agus leis na sonraí áirithe ar a mbeidh rochtain. Chuige sin freisin, teastóidh leibhéal ard slándála maidir le gach gné de sholáthar na céannachta digití, lena n‑áirítear maidir le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisiúint, agus leis an mbonneagar chun sonraí na céannachta digití a bhailiú, a stóráil agus a nochtadh.

Ina theannta sin, leis an gcreat eIDAS atá ann faoi láthair, ní chumhdaítear soláthar na dtréithe leictreonacha, amhail teastais leighis nó cáilíochtaí gairmiúla, rud a fhágann go bhfuil sé deacair aitheantas dlíthiúil uile-Eorpach na ndintiúr sin a áirithiú i bhfoirm leictreonach. Ina theannta sin, leis an Rialachán eIDAS, ní féidir le húsáideoirí comhroinnt sonraí céannachta a theorannú dá bhfuil fíorghá leis chun seirbhís a sholáthar.

Cé go léirítear sa mheastóireacht ar an Rialachán eIDAS gur éirigh go maith leis an gcreat chun seirbhísí iontaoibhe a sholáthar, creat lena gcuirtear leibhéal ard iontaoibhe ar fáil agus lena n‑áirithítear glacadh agus úsáid fhormhór na seirbhísí iontaoibhe, is gá níos mó a dhéanamh chun comhchuibhiú agus chun glacadh iomlán a bhaint amach. I gcás deimhnithe cáilithe ar fhíordheimhniú láithreán gréasáin, ní mór saoránaigh a bheith in ann brath orthu agus tairbhiú den fhaisnéis shlán iontaofa faoi cé atá taobh thiar de shuíomh gréasáin, rud lena laghdófar calaois.

Ina theannta sin, d’fhonn freagairt do dhinimic na margaí agus d’fhorbairtí teicneolaíocha, sa togra seo cuirtear trí sheirbhís iontaoibhe cháilithe nua le liosta reatha eIDAS seirbhísí, eadhon seirbhísí cartlannaithe dhigitigh a sholáthar, mórleabhair leictreonacha agus gléasanna cruthaithe ríomhshínithe agus ríomhshéala a bhainistiú.

Sa togra seo déantar cur chuige comhchuibhithe maidir le slándáil a chur ar fáil do shaoránaigh a bhraitheann ar chéannacht dhigiteach Eorpach ina ndéantar ionadaíocht orthu ar líne freisin, agus do sholáthraithe seirbhíse ar líne a bheidh in ann brath go hiomlán ar réitigh maidir le céannacht dhigiteach agus glacadh leo, beag beann ar an áit inar eisíodh iad. Tugtar le tuiscint sa togra seo go bhfuil athrú i ndán d’eisitheoirí réitigh um chéannacht dhigiteach Eorpach, réitigh lena soláthrófar ailtireacht theicniúil choiteann agus creat tagartha coiteann agus caighdeáin choiteanna lena bhforbairt i gcomhar leis na Ballstáit. Maidir le forbairt réitigh nua um chéannacht dhigiteach sna Ballstáit, is gá cur chuige comhchuibhithe chun nach gcuirfear leis an ilroinnt a bhíonn ann de thoradh na húsáide a bhaintear as réitigh éagsúla go náisiúnta. Le cur chuige comhchuibhithe, neartófar an Margadh Aonair freisin mar go mbeadh saoránaigh, cónaitheoirí eile agus gnólachtaí in ann seirbhísí poiblí agus príobháideacha araon a rochtain ar líne ar bhealach slán, saoráideach agus aonfhoirmeach ar fud an Aontais. Bheadh úsáideoirí in ann brath ar éiceachóras feabhsaithe le haghaidh ríomh-shainaitheantais agus seirbhísí iontaoibhe a d’aithneofaí agus a nglacfaí leo i ngach áit san Aontas.

Chun ilroinnt agus bacainní mar gheall ar chaighdeáin éagsúla a sheachaint, glacfaidh an Coimisiún Moladh an tráth céanna leis an togra seo. Sa Mholadh seo leagfar amach próiseas chun tacú le cur chuige coiteann lena mbeidh na Ballstáit agus páirtithe leasmhara ábhartha eile ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach obair a dhéanamh, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, i dtreo bosca uirlisí a fhorbairt chun éagsúlacht cineálacha cur chuige a sheachaint agus chun nach gcuirfear cur chun feidhme an chreata um Chéannacht Eorpach Dhigiteach.

Comhsheasmhacht le forálacha beartais atá sa réimse beartais cheana

Sa togra seo cuirtear leis an Rialachán eIDAS atá ann faoi láthair maidir le ról na mBallstát mar sholáthraithe céannachtaí dlíthiúla agus leis an gcreat chun ríomhsheirbhísí iontaoibhe a sholáthar san Aontas Eorpach. Tá an togra comhlántach agus iomlán chomhleanúnach le hionstraimí beartais eile ar leibhéal an Aontais arb é is aidhm dóibh tairbhí an mhargaidh inmheánaigh a thabhairt chuig an saol digiteach, go háirithe trí mhéadú a dhéanamh ar na deiseanna atá ag saoránaigh cheana maidir le seirbhísí trasteorann a rochtain. I ndáil leis an méid sin, sa togra cuirtear chun feidhme an sainordú polaitiúil dár fhoráil an Chomhairle Eorpach 3 agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh 4 chun creat uile-Aontais um chéannachtaí leictreonacha poiblí a chur ar fáil, creat lena n‑áiritheofar go mbeidh rochtain ag aon saoránach nó ag aon chónaitheoir ar ríomh-shainaitheantas Eorpach a bheidh slán, ríomh-shainaitheantas ar féidir é a úsáid aon áit san Aontas le sainaithint agus le fíordheimhniú a dhéanamh chun seirbhísí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach a rochtain, rud a ligfidh do shaoránaigh rialú a dhéanamh ar na sonraí a chuirtear in iúl agus ar an gcaoi a n‑úsáidtear iad.

Comhsheasmhacht le beartais eile de chuid an Aontais

Tá an togra comhsheasmhach leis na tosaíochtaí le haghaidh an chlaochlaithe dhigitigh mar a leagtar amach sa straitéis dar teideal ‘Todhchaí Digiteach na hEorpa a Múnlú’ 5 agus is togra é lena dtacófar leis na spriocanna a léiríodh i dTeachtaireacht Deich mBliana Digiteacha na hEorpa 6 . Maidir le haon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta faoin Rialachán seo, ba cheart an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhréir iomlán leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS anseo feasta) 7 . Ina theannta sin, leis an Rialachán seo tugtar isteach coimircí sonracha maidir le cosaint sonraí.

Chun ardleibhéal slándála a áirithiú, tá an togra comhsheasmhach freisin le beartais an Aontais a bhaineann leis an gcibearshlándáil 8 . Ceapadh an togra chun laghdú a dhéanamh ar ilroinnt, trí na ceanglais ghinearálta maidir le cibearshlándáil a chur i bhfeidhm ar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe a rialaítear leis an Rialachán eIDAS.

Thairis sin, tá an togra seo comhleanúnach le beartais earnála eile a bhraitheann ar úsáid a bhaint as céannachtaí leictreonacha, as ríomhdhearbhuithe tréithe agus as seirbhísí iontaoibhe eile. Áirítear leis sin an Rialachán maidir leis an Tairseach Aonair Dhigiteach 9 , arb é atá i gceist leis ceanglais le comhlíonadh san earnáil airgeadais a bhaineann le frithsciúradh airgid agus le maoiniú na sceimhlitheoireachta, le tionscnaimh chun dintiúir slándála sóisialta a chomhroinnt, le haghaidh ceadúnas tiomána digiteach nó le haghaidh doiciméid taistil dhigiteacha amach anseo agus le haghaidh tionscnaimh eile a leagtar amach chun an t‑ualach riaracháin a laghdú do shaoránaigh agus do ghnólachtaí a bhraitheann go hiomlán ar na deiseanna a chuirtear ar fáil trí chlaochlú digiteach na nósanna imeachta san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Thairis sin, leis an tiachóg, beidh ríomhshínithe cáilithe ann lena bhféadfar rannpháirtíocht pholaitiúil a éascú 10 .

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

Bunús dlí

Is é is aidhm don tionscnamh seo tacú le claochlú an Aontais i dtreo Margadh Aonair Digiteach. Ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar dhigitiú na seirbhísí trasteorann poiblí agus príobháideacha a bhraitheann ar úsáid a bhaint as réitigh maidir le céannacht dhigiteach, is baolach, laistigh den chreat dlíthiúil atá ann faoi láthair, go mbeidh ar shaoránaigh aghaidh a thabhairt ar bhacainní i gcónaí agus nach mbeidh siad in ann leas iomlán a bhaint as seirbhísí ar líne gan bhac ar fud an Aontais agus nach mbeidh siad ábalta a bpríobháideachas a chaomhnú. Leis na heasnaimh atá ar an gcreat dlíthiúil um sheirbhísí iontaoibhe atá ann faoi láthair, is baolach freisin go dtiocfadh méadú ar an ilroinnt agus go laghdófaí ar mhuinín dá mba rud é go bhfágfaí faoi na Ballstáit féin é. Dá bhrí sin, aithnítear Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), mar an bunús dlí ábhartha don tionscnamh seo.

Coimhdeacht (i gcás inniúlacht neamheisiach)

Ba cheart saoránaigh agus gnólachtaí a bheith in ann tairbhiú d’infhaighteacht réitigh um chéannacht dhigiteach atá an-slán agus iontaofa, réitigh ar féidir úsáid a bhaint astu ar fud an Aontais, agus d’inaistritheacht ríomhdhearbhuithe tréithe atá nasctha le céannacht. De thoradh forbairtí teicneolaíochta, éileamh an mhargaidh agus éileamh na n‑úsáideoirí, tá gá le réitigh trasteorann atá níos áisiúla don úsáideoir a bheith ar fáil, réitigh lenar féidir seirbhísí ar líne a rochtain ar fud an Aontais, rud nach féidir a thairiscint leis an Rialachán eIDAS san fhoirm atá ann faoi láthair.

Tá úsáideoirí imithe i dtaithí go mór anois ar réitigh a bheith ar fáil ar fud an domhain agus iad ag glacadh leis na réitigh Sínithe Isteach Shingil a sholáthraíonn na hardáin mhóra sna meán sóisialta a úsáid, mar shampla, chun rochtain seirbhísí ar líne a rochtain. Ní féidir leis na Ballstáit féin aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a chruthaítear sa mhéid sin, ó thaobh cumhacht mhargaidh na soláthraithe móra, dúshláin a éilíonn idir-inoibritheacht agus ríomh-shainaitheantais iontaofa ar leibhéal an Aontais. Ina theannta sin, ríomhdhearbhuithe tréithe a eisítear agus a glactar leo i mBallstát amháin, amhail deimhnithe sláinte leictreonach, is minic nach n‑aithnítear ná nach nglactar go dlíthiúil leo i mBallstáit eile. Is baolach leis an méid sin go mbeidh na Ballstáit ag forbairt réitigh ilroinnte go náisiúnta, réitigh nach féidir a oibriú thar theorainneacha.

Maidir le soláthar Seirbhísí Iontaoibhe, cé go ndéantar iad a rialáil agus a fheidhmiú i gcomhréir, den chuid is mó, leis an obair dhlíthiúil atá ann faoi láthair, is baolach le cleachtais náisiúnta freisin go mbeidh ilroinnt níos mó ann dá ndeasca.

I ndeireadh na dála, is ar leibhéal an Aontais is fearr is oiriúnaí na modhanna a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí chun tréithe céannachta agus dintiúir duine a shainaithint ar bhonn trasteorann agus a mhalartú trí réitigh um chéannacht dhigiteach atá an-slán agus iontaofa a úsáid, i gcomhréir le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí. Chuige sin, teastaíonn ríomh-shainaitheantas atá iontaofa agus slán mar aon le creat rialála lena nasctar iad le tréithe agus le dintiúirí ar leibhéal an Aontais. Is le hidirghabháil ar leibhéal an Aontais amháin is féidir na coinníollacha comhchuibhithe a leagan síos lena n‑áiritheofar rialú agus rochtain na n‑úsáideoirí ar sheirbhísí digiteacha trasteorann ar líne mar aon le creat idir-inoibritheachta lena n‑éascófar do sheirbhísí ar líne a bheith ag brath ar réitigh um chéannacht dhigiteach atá slán, beag beann ar an áit san Aontas inar eiseofar iad nó ina mbeidh cónaí ar shaoránach. Mar a léirítear den chuid is mó san athbhreithniú ar an Rialachán eIDAS, ní dócha go mbeadh idirghabháil náisiúnta chomh héifeachtúil ná chomh héifeachtach céanna. 

Comhréireacht

Tá an tionscnamh seo comhréireach leis na cuspóirí atá á lorg, lena gcuirfear ionstraim iomchuí ar fáil chun an struchtúr idir-inoibritheachta is gá a shocrú chun éiceachóras féiniúlachta digití de chuid an Aontais a chruthú, ar éiceachóras é lena gcuirfear le céannachtaí dlíthiúla arna n‑eisiúint ag na Ballstáit agus maidir le saintréithe aitheantais dhigitigh cháilithe agus neamhcháilithe a sholáthar. Is soiléir mar a chuirtear sa mhéid seo leis an gcuspóir maidir le feabhas a chur ar an Margadh Aonair Digiteach trí bhíthin creat dlíthiúil níos comhchuibhithe. Le Tiachóga comhchuibhithe na Céannachta Digití Eorpaí atá le heisiúint ag na Ballstáit ar bhonn comhchaighdeán teicniúil, déantar cur chuige coiteann a chur ar fáil freisin don Aontas, cur chuige a rachaidh chun tairbhe d’úsáideoirí agus do pháirtithe a bheidh ag brath ar infhaighteacht réitigh um chéannacht dhigiteach ar bhonn trasteorann atá slán. Leis an tionscnamh seo, tugtar aghaidh ar na srianta atá ar an mbonneagar idir-inoibritheachta ríomh-shainaitheantais atá ann faoi láthair agus atá bunaithe ar aitheantas frithpháirteach scéimeanna náisiúnta ríomh-shainaitheantais éagsúla. Agus na cuspóirí a leagadh síos don tionscamh seo á gcur san áireamh, meastar go bhfuil sé comhréireach go leor agus gur dócha go mbeidh na costais i gcomhréir leis na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann. Tiocfaidh costais airgeadais agus riaracháin as an Rialachán atá beartaithe, costais a bheidh le híoc ag na Ballstáit mar eisitheoirí Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, ag na seirbhísí iontaoibhe agus ag soláthraithe seirbhíse ar líne. Is dócha, áfach, gur lú na costais ná na buntáistí suntasacha a d’fhéadfadh a bheith ann do shaoránaigh agus d’úsáideoirí, buntáistí a d’eascródh go díreach ón méadú ar an aitheantas trasteorann agus ar an glacadh le seirbhísí céannachta digití agus le tréithe digiteacha.

Na costais a bheidh ann agus na caighdeáin nua le haghaidh soláthraithe seirbhíse iontaoibhe agus soláthraithe seirbhíse ar líne á gcruthú, mar aon leis na costais a bheidh ann le linn ailínithe leo, ní féidir iad nó iad a sheachaint má tá cuspóir na hinúsáidteachta agus na hinrochtaineachta le baint amach. Is éard atá i gceist leis an tionscamh leas a bhaint as an infheistíocht atá déanta cheana ag na Ballstáit ina gcuid scéimeanna náisiúnta ríomh-shainaitheantais agus cur leis an infheistíocht sin. Ina theannta sin, na costais bhreise arna nginiúint sa togra, ceapadh iad le tacú le comhchuibhiú agus is é an bonn cirt atá leo an tuiscint go ndéanfar laghdú ar an ualach riaracháin agus ar chostais chomhlíonta san fhadtéarma dá mbarr. Na costais a bhaineann le glacadh tréithe fíordheimhnithe na céannachta digití in earnálacha rialáilte, is féidir a mheas go bhfuil siad riachtanach agus comhréireach a mhéid a thacaíonn siad leis an gcuspóir foriomlán agus a mhéid a sholáthraíonn siad na bealaí inar féidir le hearnálacha rialáilte oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh chun úsáideoir a shainaithint go dlíthiúil.

An rogha ionstraime

Is é an bonn cirt le rialachán a roghnú mar ionstraim dlí an gá atá le coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú sa Mhargadh Inmheánach chun an Chéannacht Dhigiteach Eorpach a chur i bhfeidhm trí bhíthin chreat comhchuibhithe arb é is aidhm dó idir-inoibritheacht rianúil a chruthú agus ríomh-shainaitheantais atá an-slán agus iontaofa a chur ar fáil do shaoránaigh agus do chuideachtaí Eorpacha ar fud an Aontais. 

3.TORTHAÍ Ó MHEASTÓIREACHTAÍ EX POST, Ó CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS Ó MHEASÚNUITHE TIONCHAIR

Meastóireachtaí ex post/seiceálacha oiriúnachta ar an reachtaíocht atá ann cheana

Rinneadh meastóireacht ar fheidhmiú an Rialacháin eIDAS mar chuid den phróiseas athbhreithnithe a cheanglaítear le hAirteagal 49 den Rialachán eIDAS. Is iad príomhthorthaí na meastóireachta maidir le céannacht dhigiteach nár baineadh amach acmhainneacht eIDAS. Níor tugadh fógra ach i leith líon teoranta ríomh-shainaitheantas, rud lena dteorannaítear go dtí thart ar 59 % de dhaonra an Aontais cumhdach na scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith. Ina theannta sin, tá teorainn leis an nglacadh le ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal na soláthraithe seirbhíse araon. Freisin, maidir le seirbhísí a bhfuil rochtain orthu trí ríomh-shainaitheantas baile, dealraíonn sé nach bhfuil ach roinnt díobh sin atá nasctha le bonneagar eIDAS náisiúnta. Sa staidéar meastóireachta, fuarthas amach freisin gur cosúil go bhfuil raon feidhme agus fócas reatha an Rialacháin eIDAS rótheoranta agus ró neamhleor maidir le scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar thug Ballstáit an Aontais fógra ina leith agus maidir le rochtain ar sheirbhísí poiblí ar líne a chumasú. Formhór mór na riachtanas maidir le céannacht dhigiteach agus le cian-fhíorheimhniú, is leis an earnáil phríobháideach a bhaineann siad, go háirithe i réimsí amhail baincéireacht, teileachumarsáid agus oibreoirí ardán a bhfuil ceangal dlí orthu céannacht a gcustaiméirí a fhíorú. Tá teorainn leis an mbreisluach a bhaineann leis an Rialachán eIDAS maidir le céannacht dhigiteach mar gheall ar a ísle atá a chumhdach, a laghad glactha atá leis, agus a laghad úsáide a bhaintear as.

Na fadhbanna a sainaithníodh sa togra seo, tá siad nasctha leis an easnamh atá ar an gcreat eIDAS atá ann faoi láthair agus ar na hathruithe comhthéacsúla bunúsacha maidir le margaí, le forbairtí sochaíocha agus teicneolaíocha lena spreagtar riachtanais nua na n‑úsáideoirí agus an mhargaidh.

Comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara

Seoladh comhairliúchán poiblí an 24 Iúil 2020 agus dúnadh é an 2 Deireadh Fómhair 2020. Fuair an Coimisiún 318 fhreagra san iomlán. Fuair an Coimisiún 106 freagra ar shuirbhé spriocdhírithe le páirtithe leasmhara freisin. Bailíodh tuairimí ó Bhallstáit freisin i gcruinnithe agus i suirbhéanna déthaobhacha agus iltaobhacha éagsúla a eagraítear ó thús na bliana 2020. Áirítear leis sin go háirithe suirbhé le hionadaithe na mBallstát ón Líonra Comhair eIDAS i mí Iúil/Lúnasa 2020 agus ceardlanna tiomnaithe éagsúla. Rinne an Coimisiún dianagallaimh ag an gCoimisiún freisin le hionadaithe tionscail agus bhuail sé le páirtithe leasmhara gnó in earnálacha éagsúla (e.g. ríomhthráchtáil, sláinte, seirbhísí airgeadais, oibreoirí teileachumarsáide, monaróirí trealaimh etc.) i gcruinnithe déthaobhacha.

Ba dhíol sásaimh d’fhormhór mór na bhfreagróirí ar an gcomhairliúchán poiblí oscailte gur cruthaíodh céannacht dhigiteach aonair a bhfuil glacadh leis go huilíoch agus a bhraitheann ar na céannachtaí dlíthiúla arna n‑eisiúint ag na Ballstáit. Tugann na Ballstáit a dtacaíocht, den chuid is mó, maidir leis an ngá leis an Rialachán eIDAS atá ann faoi láthair a threisiú, rud a thugann deis do shaoránaigh rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí agus príobháideacha araon agus aithníonn siad an gá atá le seirbhís iontaoibhe a bhunú lena gceadófar eisiúint agus úsáid trasteorann ríomhdhearbhuithe tréithe. Ar an iomlán, chuir na Ballstáit béim ar an ngá atá le Creat um Chéannacht Dhigiteach a fhorbairt, creat a bhunófar ar thaithí agus ar láidreacht na réiteach náisiúnta, agus é mar aidhm aige sineirgí a aimsiú agus tairbhiú d’infheistíochtaí a dhéanfar. Rinne go leor páirtithe leasmhara tagairt don chaoi inar léirigh paindéim COVID‑19 an luach atá le sainaithinteas slán cianda do chách chun seirbhísí poiblí agus príobháideacha a rochtain. Maidir le seirbhísí iontaoibhe, aontaíonn formhór na ngníomhaithe gur éirigh go maith leis an gcreat atá ann faoi láthair, ach gur theastaigh roinnt beart breise chun cleachtais áirithe a bhaineann le sainaitheantas cianda agus le maoirseacht náisiúnta a chomhchuibhiú tuilleadh. Páirtithe leasmhara ar bonn custaiméirí náisiúnta den chuid is mó atá acu, chuir siad níos mó dá gcuid amhrais in iúl maidir leis an luach breise atá le Creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach.

Ag dul i gcoitiantacht atá an tuiscint san earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach gurb iad Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí an ionstraim is iomchuí lena gcuirfear ar a gcumas d’úsáideoirí a roghnú cén uair a roinnfidh siad tréithe éagsúla agus cén soláthraí seirbhíse príobháideach lena roinnfidh siad iad, ag brath ar an gcás úsáide agus ar an tslándáil is gá don idirbheart faoi seach. Maidir le céannachtaí digiteacha a stóráiltear go slán ar ghléasanna móibíleacha, aithníodh gur príomhacmhainní iad maidir le réiteach a sheasfaidh an aimsir. Tá an margadh príobháideach (e.g. Apple, Google, Thales) chomh leis na rialtais ag dul sa treo sin cheana féin.

Bailiú agus úsáid saineolais

Tá an togra bunaithe ar an bhfaisnéis a bailíodh mar chuid den chomhairliúchán le páirtithe leasmhara chun críche mheasúnú tionchair agus thuarascálacha meastóireachta an Rialacháin eIDAS i bhfianaise na n‑oibleagáidí athbhreithnithe a leagtar amach in Airteagal 49 an Rialacháin eIDAS. Eagraíodh go leor cruinnithe le hionadaithe agus le saineolaithe na mBallstát.

Measúnú tionchair

Rinneadh measúnú tionchair le haghaidh an togra seo. An19 Márta 2021, d’eisigh an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála tuairim dhiúltach le roinnt barúlacha. Tar éis don atíolacadh athbhreithnithe dul faoi bhráid an Bhoird an 5 Bealtaine 2021, thug an Bord tuairim dhearfach uaidh.

Déanann an Coimisiún scrúdú ar roghanna éagsúla beartais chun cuspóir ginearálta an tionscnaimh seo a bhaint amach, is é sin feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, go háirithe i ndáil le réitigh maidir le ríomh-shainaitheantais atá slán agus iontaofa a sholáthar agus a úsáid.

Sa mheasúnú tionchair scrúdaítear an cás bunlíne, na roghanna beartais agus a dtionchair ar na trí rogha beartais a breithníodh. Le gach rogha tá breithniú polaitiúil ina rogha, breithniú a bhunaítear ar leibhéal na huaillmhéine. Sa chéad rogha tá leibhéal íseal uaillmhéine agus tacar beart arb é is aidhm dóibh den chuid is mó éifeachtacht agus éifeachtúlacht an Rialacháin eIDAS atá ann faoi láthair a neartú. Trí fhógra éigeantach maidir le ríomh-shainaitheantais náisiúnta a fhorchur agus trí chuíchóiriú a dhéanamh ar na hionstraimí atá ar fáil cheana chun aitheantas frithpháirteach a bhaint amach, tá an chéad rogha bunaithe ar riachtanais na saoránach a chomhlíonadh trí bheith ag brath ar infhaighteacht scéimeanna ríomh-shainaitheantais éagsúla náisiúnta a bhfuil sé mar aidhm acu a bheith idir-inoibritheach.

Sa dara rogha, léirítear leibhéal uaillmhéine meánach agus is é is aidhm di den chuid is mó na féidearthachtaí a leathnú maidir le sonraí atá nasctha le céannacht malartú go slán, agus is rogha í lena gcomhlánaítear ríomh-shainaitheantais rialtais agus lena dtacaítear leis an athrú atá ag teacht ar sheirbhísí céannachta tréithbhunaithe. Bheadh sé mar aidhm leis an rogha seo freastal ar éileamh na n‑úsáideoirí agus seirbhís iontaoibhe cháilithe nua a chruthú chun ríomhdhearbhuithe tréithe a sholáthar, ar ríomhdhearbhuithe iad atá nasctha le foinsí iontaofa agus atá infhorfheidhmithe ar bhonn trasteorann. Chuirfeadh sé sin le raon feidhme an Rialacháin eIDAS atá ann faoi láthair maidir le eIDAS agus thacódh sé leis an oiread cásanna úsáide agus is féidir ag brath ar an ngá le tréithe céannachta atá nasctha le duine a bhfuil leibhéal ard dearbhaithe acu.

Sa tríú rogha, arb í an rogha thosaíochta, tá leibhéal uaillmhéine dá airde agus is é is aidhm di rialáil a dhéanamh ar sholáthar thiachóg na céannachta digití duine an-slán arna heisiúint ag na Ballstáit. Measadh an rogha thosaíochta a bheith oiriúnach chun aghaidh a thabhairt ar chuspóirí an tionscnaimh seo ar an mbealach is éifeachtaí. Chun aghaidh a thabhairt ar na cuspóirí beartais go hiomlán, leis an rogha thosaíochta, déantar forbairt ar an gcuid is mó de na bearta a measúnaíodh faoi rogha a haon (iontaoibh ar chéannachtaí dlíthiúla arna ndearbhú ag na Ballstáit agus infhaighteacht modhanna ríomh-shainaitheantais a aithnítear go frithpháirteach) agus faoi rogha a dó (ríomhdhearbhuithe tréithe a aithnítear go dleathach ar bhonn trasteorann).

Maidir leis an gcreat ginearálta um Sheirbhísí Iontaobhais, i bhfianaise leibhéal na huaillmhéine, tá gá le tacar beart nach n‑éilítear leo cur chuige céim ar chéim chun na cuspóirí beartais a bhaint amach.

Leis an tseirbhís iontaoibhe cháilithe nua le haghaidh gléasanna cruthaithe ríomhshínithe agus ríomhshéala cianda a bhainistiú, bheadh neart buntáistí ann i dtaca le slándáil, le haonfhoirmeacht, le deimhneacht dhlíthiúil agus le rogha na dtomhaltóirí, buntáistí atá nasctha le gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cháilithe a dhearbhú i ndáil leis na ceanglais lena gcomhlíonadh ag na soláthraithe seirbhíse iontaoibh cáilithe lena ndéantar na gléasanna sin a bhainistiú. Leis na forálacha nua, threiseofaí an creat rialála agus maoirseachta foriomlán um seirbhísí iontaoibhe a sholáthar.

Tugtar míniú mionsonraithe ar thionchair na roghanna beartais ar chatagóirí éagsúla páirtithe leasmhara in Iarscríbhinn 3 den Mheasúnú Tionchair ina dtacaítear leis an tionscnamh seo. Tá an measúnú cainníochtúil agus cáilíochtúil araon. Léirítear sa staidéar measúnaithe Tionchair gur féidir a mheas, ós rud é nach féidir roinnt de na míreanna costais a chainníochtú, gur EUR 3.2+ billiún an t‑íoschostas inchainníochtaithe. Meastar gur fiú EUR 3.9 billiún – 9.6 billiún na sochair inchainníochtúla iomlána. Maidir leis na tionchair eacnamaíocha níos leithne, táthar ag súil go mbeidh tionchar dearfach ag an rogha thosaíochta ar nuálaíocht, ar thrádáil idirnáisiúnta agus ar iomaíochas, go gcuirfear leis an bhfás eacnamaíoch agus go ndéanfar infheistíocht bhreise i réitigh maidir le céannachta dhigiteach dá toradh uirthi. Mar shampla, táthar ag súil gur sochair EUR 1,268 milliún tar éis 10 bliana (le ráta glactha 67 %) a ghinfear le hinfheistíocht bhreise EUR 500 milliún de thoradh na n‑athruithe reachtacha faoi rogha 3.

Táthar ag súil freisin go n‑imreoidh an rogha thosaíochta tionchar dearfach ar fhostaíocht, eadhon go nginfear idir 5,000 agus 27,000 post breise thar na 5 bliana tar éis an chur chun feidhme. Is é an míniú ar an méid sin an infheistíocht bhreise agus na costais laghdaithe le haghaidh gnólachtaí a bhraitheann ar réitigh maidir le ríomh-shainaitheantais a úsaid.

Táthar ag súil gur leis an tríú rogha is mó a imreofar tionchar dearfach ar an gcomhshaol, rogha lena bhfuiltear ag súil feabhas a chur ar a mhéid a ghlacfar le ríomh-shainaitheantas agus a bhaintear úsáid as, agus lena n‑imreofar tionchar dearfach ar an laghdú astaíochtaí a bhaineann le seachadadh na seirbhíse poiblí.

Le mórleabhair leictreonacha déantar cruthúnas agus rian iniúchta do-athraithe a sholáthar d’úsáideoirí chun idirbhearta agus taifid sonraí a sheicheamhú agus sláine sonraí á cosaint san am céanna. Cé nár chuid den mheasúnú tionchair an tseirbhís iontaoibhe sin, cuireann sé leis na seirbhísí iontaoibhe atá ann cheana toisc go gcomhthiomsaítear stampáil ama sonraí agus seicheamhú na sonraí sin le cinnteacht faoi thionscnóir na sonraí, rud atá cosúil le ríomhshíniú. Tá gá leis an tseirbhís iontaoibhe sin chun cosc a chur le hilroinnt an mhargaidh inmheánaigh, trí chreat dlíthiúil uile-Eorpach aonair a shainiú, creat lena gcumasófar aitheantas trasteorann seirbhísí iontaoibhe lena dtacaítear le hoibriú mhórleabhair leictreonacha cháilithe. Dá bhrí sin, tá sláine sonraí an-tábhachtach i dtaca le sonraí a chomhthiomsú ó fhoinsí díláraithe, i dtaca le réitigh fhéinrialála maidir le céannachta, i dtaca le húinéireacht sócmhainní digiteacha a shannadh, chun próisis ghnó a thaifeadadh i dtaca le comhlíontacht le critéir inbhuanaitheachta a iniúchadh agus i dtaca le cásanna úsáide éagsúla sna margaí caipitil.

Oiriúnacht Rialála agus simpliú

Sa togra seo leagtar síos bearta a mbeidh feidhm acu maidir le húdaráis phoiblí, le saoránaigh agus le soláthraithe seirbhíse ar líne. Laghdófar ar an gcostas riaracháin agus ar an gcostas comhlíonta ar chórais riaracháin phoiblí agus laghdófar ar na costais oibriúcháin agus ar chaiteachas a bhaineann le slándáil le haghaidh soláthraithe seirbhíse ar líne. Tairbheoidh saoránaigh den laghdú ar an ualach riaracháin, iad ag brath ar mhodhanna digiteacha chun tréithe céannachta digití a bhfuil an luach dlí céanna leo a mhalartú go slán ar bhonn trasteorann. Tairbheoidh soláthraithe ríomh-shainaitheantais freisin den choigilteas i gcostais chomhlíonta.

Cearta bunúsacha

Ós rud é go dtagann sonraí pearsanta faoi raon feidhme gnéithe áirithe den Rialachán, tá na bearta ceaptha chun an reachtaíocht maidir le cosaint sonraí a chomhlíonadh go hiomlán. Mar shampla, leis an togra cuirtear feabhas ar roghanna chun sonraí a roinnt agus chun nochtadh discréideach a chumasú. Beidh an t‑úsáideoir in ann rialú a dhéanamh ar an méid sonraí a chuirfear ar fáil do pháirtithe is úsáideoirí agus beidh sé ar an eolas faoi na tréithe a theastaíonn chun seirbhís ar leith a sholáthar. Cuirfidh soláthraithe seirbhíse na Ballstáit ar an eolas faoin rún atá acu brath ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, rud a chuirfeadh ar a gcumas do na Ballstáit cinntiú gur soláthraithe seirbhíse amháin, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, a iarrfaidh tacair sonraí íogaire a bhaineann le sláinte, mar shampla.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Chun cuspóirí an tionscnaimh seo a bhaint amach ar an mbealach is fearr, is gá roinnt gníomhaíochtaí a mhaoiniú ar leibhéal an Choimisiúin, i gcás ina bhfuil sé beartaithe thart ar 60 FTE a leithdháileadh sa tréimhse 2022-2027 agus ar leibhéal na mBallstát trína rannpháirtíocht ghníomhach sna sainghrúpaí agus sna coistí atá nasctha le hobair an tionscnaimh agus ar gníomhaíochtaí iad atá comhdhéanta d’ionadaithe ó na Ballstáit. Is suas le EUR 30 825 milliún a bheidh sna hacmhainní airgeadais iomlána is gá chun an togra a chur chun feidhme sa tréimhse 2022-2027, acmhainní ar a n‑áirítear EUR 8 825 milliún de chostais riaracháin agus suas le EUR 22 milliún i gcaiteachas oibríochtúil faoi chumhdach an Chláir don Eoraip Dhigiteach (ar feitheamh ar chomhaontú). Leis an maoiniú tacófar leis na costais a bhaineann le cothabháil, forbairt, óstáil, oibriú agus tacaíocht a thabhairt do na seirbhísí iontaoibhe ríomh-shainaitheantais agus do bhloic thógála le haghaidh na seirbhísí iontaoibhe. Ina theannta sin, d’fhéadfaidh sé tacú le deontais chun seirbhísí a nascadh le héiceachóras Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, chun caighdeáin agus sonraíochtaí teicniúla a fhorbairt. Ar deireadh, leis an maoiniú tacófar freisin le suirbhéanna agus déanfar staidéar ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht an rialacháin chun a chuspóirí a bhaint amach. Sa ‘ráiteas airgeadais’ atá nasctha leis an tionscnamh seo tugtar forléargas mionsonraithe ar na costais atá i gceist.

5.EILIMINTÍ EILE

Pleananna cur chun feidhme, agus socruithe faireacháin, meastóireachta agus tuairiscithe

Déanfar faireachán agus meastóireacht ar na tionchair i gcomhréir leis na Treoirlínte maidir le Rialáil Níos Fearr lena gcumhdaítear cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Rialacháin atá beartaithe. Is cuid thábhachtach den togra é an socrú faireacháin, go háirithe i bhfianaise na n‑easnamh atá ar an gcreat tuairiscithe reatha, mar a léiríodh sa staidéar meastóireachta. I dteannta na gceanglas tuairiscithe a tugadh isteach sa Rialachán atá beartaithe, ceanglais a bhfuil sé mar aidhm acu bunachar sonraí agus anailís níos fearr a áirithiú, déanfaidh an creat faireacháin faireachán ar na nithe seo a leanas: 1) a mhéid a cuireadh na hathruithe riachtanacha chun feidhme i gcomhréir leis na bearta a glacadh; 2) cibé acu a cuireadh na hathruithe riachtanacha ar na córais náisiúnta ábhartha i bhfeidhm nó nár cuireadh; 3) cibé acu a cloíodh na heintitis rialáilte leis na hathruithe riachtanacha ar na hoibleagáidí comhlíonta. Beidh an Coimisiún Eorpach (1, 2 agus 3) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (2 agus 3) freagrach as sonraí a bhailiú bunaithe ar tháscairí réamhshainithe.

Maidir le cur i bhfeidhm na hionstraime atá beartaithe, déanfaidh an Coimisiún Eorpach agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta measúnú, trí shuirbhéanna bliantúla, ar an méid seo a leanas: 1) rochtain ar mhodhanna ríomh-shainaitheantais le haghaidh shaoránaigh uile an Aontais; 2) méadú ar aitheantas trasteorann agus ar ghlacadh le scéimeanna ríomh-shainaitheantais; 3) bearta lena spreagfar an glacadh atá ag an earnáil phríobháideach le seirbhísí nua céannachta digití agus le seirbhísí nua céannachta digití a fhorbairt.

Baileoidh an Coimisiún Eorpach faisnéis chomhthéacsúil, trí shuirbhéanna bliantúla, ar an méid seo a leanas: 1) méid an mhargaidh le haghaidh na gcéannachtaí digiteacha; 2) caiteachas ar sholáthar poiblí atá nasctha le céannacht dhigiteach; 3) sciar na ngnólachtaí a chuireann a gcuid seirbhísí ar fáil ar líne; 4) sciar na n‑idirbheart ar líne dar gá sainaithint láidir custaiméirí; 5) sciar na saoránaigh de chuid an Aontais a úsáideann seirbhísí príobháideacha agus poiblí ar líne.

Míniúchán mionsonraithe ar fhorálacha sonracha an togra

Le hAirteagal 6a den dréacht-Rialachán, ceanglaítear ar na Ballstáit Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisiúint faoi scéim ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith, i gcomhréir le caighdeáin theicniúla choiteanna tar éis an mheasúnaithe comhlíontachta éigeantaigh agus an deimhnithe dheonaigh laistigh den chreat Eorpach um dheimhniú cibearshlándála, mar a bunaíodh leis an nGníomh um Chibearshlándáil. Sa dréacht-Rialachán, tá forálacha lena áirithiú go mbeidh an deis ag daoine nádúrtha agus dlítheanacha sonraí sainaitheantais duine agus ríomhdhearbhuithe tréithe a iarraidh, a stóráil, a chomhthiomsú agus a úsáid go slán chun fíordheimhniú a dhéanamh ar líne agus as líne agus chun earraí agus seirbhísí poiblí agus príobháideacha ar líne a rochtain faoi rialú an úsáideora. Tá an deimhniú sin gan dochar do RGCS sa bhrí nach féidir oibríochtaí um próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le tiachóg na Céannachta Digití a dheimhniú ach amháin de bhun Airteagal 42 agus Airteagal 43 RGCS.

In Airteagal 6b den togra, leagtar amach forálacha sonracha i dtaca leis na ceanglais is infheidhme maidir le páirtithe is úsáideoirí chun calaois a chosc agus chun go n‑áiritheofar fíordheimhniú sonraí sainaitheantais duine agus ríomhdhearbhuithe tréithe de thionscnamh Thiachóg na Céannachta Eorpaí Digití.

Chun níos mó modhanna ríomh-shainaitheantais a chur ar fáil lena n‑úsáid ar bhonn trasteorann agus chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht phróiseas an aitheantais fhrithpháirtigh de chuid scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith, tá sé éigeantacht do na Ballstáit scéim ríomh-shainaitheantais amháin ar a laghad a fhógairt in Airteagal 7. Ina theannta sin, cuirtear isteach forálacha in Airteagal 11d chun sainaithint uathúil a éascú d’fhonn sainaithint uathúil agus leanúnach daoine nádúrtha a áirithiú. Baineann sé sin le cásanna ina n‑éilítear sainaithint a dhéanamh faoin dlí amhail i réimse na sláinte, i réimse an airgeadais chun oibleagáidí maidir le frithsciúradh airgid a chomhlíonadh, nó i réimse an dlí. Chun na críche sin, ceanglófar ar na Ballstáit sainaitheantóir uathúil agus leanúnach a chur san áireamh sa tacar íosta sonraí sainaitheantais duine. Leis an deis atá ag na Ballstáit brath ar dheimhniúchán chun comhréireacht leis an Rialachán a áirithiú agus próiseas an athbhreithnithe piaraí a á ionadú ar an gcaoi sin, cuirtear feabhas ar éifeachtúlacht an aitheantais fhrithpháirtigh.

I Roinn 3 cuirtear i láthair forálacha nua maidir le iontaoibh trasteorann ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí chun a áirithiú gur féidir le húsáideoirí brath ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a úsáid chun seirbhísí ar líne a rochtain, ar seirbhísí iad arna soláthar ag comhlachtaí poiblí agus ag soláthraithe seirbhíse príobháideacha agus dá n‑éilítear fíordheimhniú láidir úsáideora.

I gCaibidil III maidir le seirbhísí iontaoibhe, leasaítear Airteagal 14 maidir le gnéithe idirnáisiúnta le go bhféadfaidh an Coimisiún cinntí cur chun feidhme a ghlacadh, cinntí lena ndearbhaítear coibhéis na gceanglas a chuirtear i bhfeidhm maidir le seirbhísí iontaoibhe atá bunaithe i dtríú tíortha agus coibhéis na seirbhísí a sholáthraíonn siad, chomh maith le comhaontuithe um aitheantas frithpháirteach a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 218 CFAE.

Maidir leis an bhforáil ghinearálta is infheidhme maidir le seirbhísí iontaoibhe, lena n‑áirítear soláthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe, leasaítear Airteagail 17, 18, 20, 21 agus 24 chun go mbeidh siad ag teacht leis na rialacha is infheidhme maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise san Aontas. Maidir leis na modhanna atá le húsáid ag soláthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe chun céannacht na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha dár eisíodh na deimhnithe cáilithe a fhíorú, rinneadh comhchuibhiú agus soiléiriú ar na forálacha maidir le modhanna cian-sainaitheantais a úsáid chun a áirithiú go gcuirtear na rialacha céanna i bhfeidhm ar fud an Aontais.

I gCaibidil III cuirtear Airteagal 29a nua i láthair chun na ceanglais a shainiú maidir le seirbhís cháilithe chun gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cianda a bhainistiú. Bheadh nasc díreach idir an tseirbhís iontaoibhe cháilithe nua agus na bearta ar a ndéanfaidís forbairt, ar bearta iad dá dtagraítear agus a mheastar sa mheasúnú tionchair, go háirithe bearta maidir le ‘comhchuibhiú an phróisis deimhnithe maidir le ríomhshíniú cianda’ agus bearta eile lena n‑éilítear comhchuibhiú na gcleachtas maoirseachta atá ag na Ballstáit.

D’fhonn a áirithiú go mbeidh úsáideoirí in ann a aithint cé atá taobh thiar de shuíomh gréasáin, leasaítear Airteagal 45 chun ceangal a chur ar sholáthraithe brabhsálaithe gréasáin úsáid deimhnithe cáilithe ar fhíordheimhniú láithreán gréasáin a éascú.

Tá trí roinn nua i gCaibidil III.

Cuirtear isteach sa roinn nua 9 bhforálacha maidir leis na héifeachtaí dlíthiúla ríomhdhearbhuithe tréithe, lena n‑úsáid in earnálacha sainithe agus leis na ceanglais maidir le dearbhuithe tréithe cáilithe. D’fhonn ardleibhéal iontaoibhe a áirithiú, cuirtear isteach in Airteagal 45d foráil maidir le dearbhú tréithe i gcoinne foinsí barántúla. Cuirtear ceanglas in Airteagal 45e chun a chinntiú gur féidir le húsáideoirí Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí tairbhiú d’infhaighteacht ríomhdhearbhuithe tréithe agus gur féidir na dearbhuithe sin a eisiúint chuig Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí. Ina ionad sin, in Airteagal 45f, tá rialacha breise maidir le ríomhdhearbhuithe seirbhísí tréithe a sholáthar, lena n‑áirítear maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Faoi roinn 10 nua is féidir seirbhísí cartlannaithe dhigitigh a sholáthar ar leibhéal an Aontais. Le hAirteagal 45g maidir le ríomhsheirbhísí cartlannaithe dhigitigh cáilithe, comhlánaítear Airteagal 34 agus Airteagal 40 maidir le seirbhísí caomhnaithe cáilithe le haghaidh ríomhshínithe agus ríomhshéalaí cáilithe.

Le halt 11 nua bunaítear creat le haghaidh seirbhísí iontaoibhe maidir le cruthú agus le cothabháil mórleabhar leictreonach agus mórleabhar leictreonach cáilithe. I mórleabhar leictreonach, comhthiomsaítear stampáil ama sonraí agus seicheamhú na sonraí le cinnteacht faoi thionscnóir na sonraí ar bhealach atá cosúil le ríomhshíniú agus tá sé de bhuntáiste breise leis an mórleabhar leictreonach gur féidir samhlacha rialachais níos díláraithe a bheith ann, samhlacha a oireann do chomhair ilpháirtí. Tá sé seo tábhachtach le haghaidh cásanna úsáide éagsúla is féidir a fhorbairt ar mhórleabhair leictreonacha.

Cabhraíonn mórleabhair leictreonacha le cuideachtaí costais a shábháil trí chomhordú ilpháirtí a dhéanamh níos éifeachtúla, níos sábháilte agus le maoirseacht rialála a éascú. In éagmais rialachán Eorpach, is baolach go socróidh reachtóirí náisiúnta caighdeáin éagsúla ar leibhéal náisiúnta. Chun cosc a chur le hilroinnt an mhargaidh inmheánaigh, is gá creat dlíthiúil uile-Eorpach aonair a shainiú, creat lena gcumasófar aitheantas trasteorann seirbhísí iontaoibhe lena dtacaítear le hoibriú mhórleabhair leictreonacha cháilithe. Beidh feidhm ag an gcaighdeán uile-Eorpach seo maidir le hoibreoirí nód d’ainneoin reachtaíocht thánaisteach eile de chuid an Aontais. I gcás ina mbaintear leas as mórleabhair leictreonacha chun tacú le bannaí a eisiúint agus/nó a thrádáil, nó le haghaidh criptea-shócmhainní, ba chearta na cásanna úsáide a bheith i gcomhréir leis na rialacha airgeadais uile is infheidhme, mar shampla leis an Treoir maidir le Margaí in Ionstraimí Airgeadais 11 , leis an Treoir maidir le Seirbhísí Íocaíochta 12 agus leis an Rialachán maidir le Margaí Criptea-Shócmhainní 13 . Nuair a bhaineann cásanna úsáide le sonraí pearsanta, beidh ar sholáthraithe seirbhíse cloí le RGCS.

In 2017 bhain 75 % de na cásanna úsáide maidir le mórleabhair leictreonacha le baincéireacht agus le hairgeadas. Tá cásanna úsáide maidir le mórleabhair leictreonacha ag éirí níos ilghnéithí sa lá atá inniu ann, agus 17 % acu sna meáin agus sa chumarsáid; 15 % díobh sa déantúsaíocht agus in acmhainní nádúrtha, 10 % in earnáil an rialtais, 8 % san árachas, 5 % sa mhiondíol, 6 % san iompar, 5 % i bhfóntais 14 .

Ar deireadh, tá Airteagal 48b nua ag Caibidil VI chun a áirithiú go mbaileofar staidrimh ar úsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí chun faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht an Rialacháin leasaithe.

2021/0136 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a mhéid a bhaineann le creat a bhunú le haghaidh na Céannachta Digití Eorpaí

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 15 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 dar teideal ‘Todhchaí Dhigiteach na hEorpa a mhúnlú’ 16 , fógraítear athbhreithniú ar Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, athbhreithniú arb é is aidhm dó éifeachtacht an Rialacháin a fheabhsú, na sochair a bhaineann leis a leathnú chuig an earnáil phríobháideach, agus céannachtaí digiteacha iontaofa do gach Eorpach a chur chun cinn.

(2)I gconclúidí na Comhairle Eorpaí an 1-2 Deireadh Fómhair 2020 17 , iarradh ar an gCoimisiún a mholadh go ndéanfaí creat uile-Aontais a fhorbairt le haghaidh ríomh-shainaitheantas poiblí slán, lena náirítear sínithe digiteacha idir-inoibritheacha, ionas go mbeidh smacht ag daoine ar a gcéannacht agus ar a sonraí ar líne mar aon le rochtain a chinntiú i dtaca le seirbhísí digiteacha poiblí, príobháideacha agus trasteorann.

(3)Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 9 Márta 2021 dar teideal ‘Compás Digiteach 2030: an modh Eorpach le haghaidh na nDeich mBliana Digiteacha’ 18 leagtar síos cuspóir creat de chuid an Aontais arb é an toradh a bheidh air, faoi 2030, go mbainfear úsáid fhorleathan as céannacht iontaofa faoi rialú úsáideoirí, rud lena gcuirfear ar chumas gach úsáideora a nidirghníomhaíochtaí ar líne agus a láithreacht féin a rialú.

(4)Le cur chuige níos comhchuibhithe maidir le sainaithinteas digiteach, ba cheart go laghdófaí na rioscaí agus na costais a bhaineann leis an ilroinnt atá ann faoi láthair mar gheall gur réitigh éagsúla atá in úsáid go náisiúnta agus neartófar an Margadh Aonair trí ligean do shaoránaigh, do chónaitheoirí eile de réir mar a shainítear sa dlí náisiúnta agus do ghnólachtaí sainaithint a dhéanamh ar líne ar bhealach saoráideach aonfhoirmeach ar fud an Aontais. Ba cheart rochtain a bheith ag gach duine ar sheirbhísí poiblí agus príobháideacha a bhraitheann ar éiceachóras feabhsaithe le haghaidh seirbhísí iontaoibhe agus ar chruthúnais chéannachta fhíoraithe agus dearbhuithe tréithe, amhail céim ollscoile a bhfuil aitheantas dlíthiúil aici agus a nglactar léi i ngach áit san Aontas. Is é is aidhm don chreat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach aistriú ón spleáchas ar na réitigh náisiúnta amháin maidir le céannacht dhigiteach chuig soláthar ríomhdhearbhuithe tréithe a bheidh bailí ar an leibhéal Eorpach. Ba cheart go dtairbheodh soláthraithe ríomhdhearbhuithe tréithe de shraith rialacha atá soiléir agus aonfhoirmeach agus ba cheart córais riaracháin phoiblí a bheith in ann brath ar dhoiciméid leictreonacha i bhformáid ar leith.

(5)Chun tacú le hiomaíochas gnólachtaí Eorpacha, ba cheart soláthraithe seirbhíse ar líne a bheith in ann brath ar réitigh maidir le céannacht dhigiteach a bhfuil aitheantas acu ar fud an Aontais, gan beann ar an mBallstát inar eisíodh iad, ag tairbhiú ar an gcaoi sin de chur chuige comhchuibhithe Eorpach maidir le hiontaoibh, le slándáil agus le hidir-inoibritheacht. Ba cheart go mbeadh úsáideoirí agus soláthraithe seirbhíse araon in ann tairbhiú den luach dlíthiúil céanna a thugtar do ríomhdhearbhuithe tréithe ar fud an Aontais.

(6)Tá feidhm ag Rialachán (AE) 2016/679 19 maidir le próiseáil sonraí pearsanta i gcur chun feidhme an Rialacháin seo. Dá bhrí sin, ba cheart coimircí sonracha a leagan síos leis an Rialachán seo chun cosc a chur ar sholáthraithe modhanna ríomh-shainaitheantais agus ar ríomhdhearbhuithe tréithe maidir le sonraí pearsanta ó sheirbhísí eile a chomhcheangal leis na sonraí pearsanta a bhaineann leis na seirbhísí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo.

(7)Is gá na coinníollacha comhchuibhithe a leagan amach creat chun Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a bhunú lena neisiúint ag na Ballstáit, creat lenar cheart a chur ar chumas shaoránaigh uile an Aontais agus ar chumas cónaitheoirí eile mar a shainítear sa dlí náisiúnta sonraí a bhaineann lena gcéannacht a chomhroinnt ar bhealach atá soláimhsithe saoráideach agus faoi smacht an úsáideora amháin. Na teicneolaíochtaí a úsáidtear chun na cuspóirí sin a bhaint amach, ba cheart iad a fhorbairt d’fhonn an leibhéal is airde slándáil, áisiúlacht don úsáideoir agus inúsáidteacht fhairsing a bhaint amach. Ba cheart do na Ballstáit rochtain chothrom ar shainaitheantas digiteach a áirithiú dá náisiúnaigh agus cónaitheoirí uile.

(8)Chun comhlíontacht le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta a áirithiú i gcomhréir le dlí an Aontais, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse a chur in iúl do na Ballstáit go bhfuil rún acu brath ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí. Leis sin, beidh na Ballstáit in ann úsáideoirí a chosaint ar chalaois agus cosc a chur ar úsáid neamhdhleathach a bhaint as sonraí céannachta agus as ríomhdhearbhuithe tréithe chomh maith lena áirithiú i dtaca le próiseáil sonraí íogaire, amhail sonraí sláinte, gur féidir le páirtithe is úsáideoirí iad a fhíorú i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta.

(9)Ba cheart do gach Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí ligean d’úsáideoirí fíordheimhniú agus ríomh-shainaithint ar líne agus as líne thar theorainneacha d’fhonn raon leathan seirbhísí poiblí agus príobháideacha a rochtain. Gan dochar do shainchearta na mBallstát a mhéid a bhaineann lena náisiúnaigh agus a gcónaitheoirí a shainaithint, is féidir le Tiachóga freastal freisin ar riachtanais institiúideacha riarachán poiblí, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais. Bheadh tábhacht le húsáid as líne ina lán earnálacha, lena náirítear san earnáil sláinte ina gcuirtear seirbhísí ar fáil go minic trí idirghníomhú aghaidh ar aghaidh le duine agus ba cheart ríomhoidis a bheith in ann brath ar chóid QR nó ar theicneolaíochtaí comhchosúla chun barántúlacht a fhíorú. Agus é ag brath ar an leibhéal dearbhaithe ‘ard’, ba cheart go dtairbheodh Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí den acmhainneacht a ghabhann le réitigh chrioscaíldíonacha amhail gnéithe slána, chun na ceanglais slándála faoin Rialachán seo a chomhlíonadh. Trí Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, beidh úsáideoirí in ann ríomhshínithe agus ríomhshéalaí cáilithe a bhfuil glacadh leo ar fud an Aontais a chruthú agus a úsáid. Chun simpliú agus laghdú costais a bhaint amach do dhaoine agus do ghnólachtaí ar fud an Aontais, lena náirítear trí chumhachtaí ionadaíochta agus ríomh-shainordaithe a chumasú, ba cheart do na Ballstáit Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisiúint, tiachóga a bheidh ag brath ar chomhchaighdeáin chun idir-inoibritheacht rianúil agus leibhéal ard slándála a áirithiú. Is iad údaráis inniúla na mBallstát amháin a fhéadfaidh leibhéal ard muiníne a sholáthar agus céannacht duine a shuíomh agus dá bhrí sin is iadsan amháin a fhéadfaidh dearbhú i dtaca leis an duine a éilíonn nó a dhearbhaíonn céannacht áirithe gurb é an duine a mhaíonn sé nó sí. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, go mbeadh Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí ag brath ar chéannacht dhlíthiúil saoránach, cónaitheoirí nó eintiteas dlíthiúil eile. Chuirfí leis an muinín as Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí toisc go bhfuil sé de cheangal ar na páirtithe eisiúna bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur chun feidhme chun leibhéal slándála a áirithiú a bheadh i gcomhréir leis na rioscaí a eascraíonn as cearta agus as saoirsí na ndaoine nádúrtha, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.

(10)Chun ardleibhéal slándála agus iontaofachta a bhaint amach, leis an Rialachán seo bunaítear na ceanglais maidir le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí. Ba cheart gur chomhlachtaí creidiúnaithe de chuid na hearnála poiblí nó na hearnála príobháidí arna nainmniú ag na Ballstáit a dheimhneodh comhréireacht Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí leis na ceanglais sin. Dá mbainfí leas as scéim um dhearbhú bunaithe ar infhaighteacht chaighdeán comhaontaithe leis na Ballstáit, ba cheart leibhéal ard iontaoibhe agus idir-inoibritheachta a áirithiú. Ba cheart deimhniú a bheith ag brath go háirithe ar na scéimeanna Eorpacha ábhartha um dheimhnithe cibearshlándála arna mbunú de bhun Rialachán (AE) 2019/881 20 . Ba cheart na deimhnithe sin a bheith gan dochar do dheimhnithe a mhéid a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta de bhun Rialachán (CE) 2016/679.

(11)Le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí ba cheart an leibhéal is airde slándáil a áirithiú do na sonraí pearsanta a úsáidtear le haghaidh fíordheimhnithe, cibé acu a stóráiltear na sonraí sin go háitiúil nó ar réitigh néalbhunaithe, agus na leibhéil éagsúla riosca á gcur san áireamh. Úsáid na bithmhéadrachta chun fíordheimhniú a dhéanamh, tá sin ar cheann de na modhanna sainaitheanta lena ndéantar leibhéal ard muiníne a sholáthar, go háirithe nuair a úsáidtear í in éineacht le heilimintí eile fíordheimhnithe. Ós rud é gur saintréith uathúil de chuid an duine í an bhithmhéadracht, tá gá le bearta eagraíochtúla agus slándála chun an bhithmhéadracht a úsáid, bearta atá i gcomhréir leis an riosca a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an bpróiseáil sin do chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha agus i gcomhréir le Rialachán 2016/679.

(12)Chun a áirithiú go mbeidh an Creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach oscailte don nuálaíocht, don fhorbairt theicneolaíoch agus don todhchaí, ba cheart na Ballstáit a spreagadh chun boscaí gainimh a chur ar bun i gcomhpháirt chun réitigh nuálacha a thástáil i dtimpeallacht rialaithe shlán, go háirithe chun feabhas a chur ar fheidhmiúlacht, ar chosaint sonraí pearsanta, ar shlándáil agus ar idir-inoibritheacht na réiteach agus chun nuashonruithe ar thagairtí teicniúla agus ar cheanglais dhlíthiúla a fhorbairt amach anseo. Leis an timpeallacht sin, ba cheart Gnóthais Bheaga agus Mheánmhéide san Eoraip, gnólachtaí nuathionscanta agus nuálaithe aonair agus taighdeoirí a chothú.

(13) Le Rialachán (AE) 2019/1157 21 , faoi mhí Lúnasa 2021, neartófar slándáil cártaí aitheantais a bhfuil gnéithe slándála feabhsaithe acu. Ba cheart do na Ballstáit a mheas an bhféadfaí fógra a thabhairt dóibh faoi scéimeanna ríomh-shainaitheantais chun síneadh a chur le hinfhaighteacht trasteorann modhanna ríomh-shainaitheantais.

(14)Ba cheart an próiseas fógartha maidir le scéimeanna ríomh-shainaitheantais a shimpliú agus dlús a chur leis chun rochtain ar réitigh fíordheimhnithe agus sainaitheantais atá saoráideach iontaofa, slán agus nuálach a chur chun cinn agus, i gcás inarb ábhartha, soláthraithe céannachta príobháideacha a spreagadh chun scéimeanna ríomh-shainaitheantais a thairiscint d’údaráis na mBallstát le haghaidh fógra a thabhairt mar scéimeanna náisiúnta cártaí ríomh-shainaitheantais faoi Rialachán 910/2014.

(15)Le cuíchóiriú na nósanna imeachta atá ann faoi láthair maidir le fógra a thabhairt agus le hathbhreithniú piaraí, cuirfear cosc le cuir chuige ilchineálacha maidir le measúnú a dhéanamh ar scéimeanna éagsúla ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith agus lena néascófar cothú muiníne idir na Ballstáit. Le sásraí nua simplithe, ba chóir comhar idir na Ballstát a chothú maidir le slándáil agus le hidir-inoibritheacht a scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith.

(16)Ba cheart go dtairbheodh na Ballstáit d’uirlisí nua solúbtha chun comhlíontacht a áirithiú le ceanglais an Rialacháin seo agus leis na Gníomhartha Cur Chun Feidhme ábhartha. Leis an Rialachán seo, ba cheart ligeando na Ballstáit úsáid a bhaint as tuarascálacha agus as measúnuithe a rinne comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá creidiúnaithe nó a rinneadh i scéimeanna deonacha um dheimhniú i ndáil le slándáil TFC, amhail scéimeanna deimhniúcháin atá le bunú ar leibhéal an Aontais faoi Rialachán (AE) 2019/881, chun tacú lena néilimh maidir leis na scéimeanna nó le codanna díobh a ailíniú le ceanglais an Rialacháin maidir le hidir-inoibritheacht agus le slándáil na scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith.

(17)Baineann soláthraithe seirbhíse úsáid as na sonraí céannachta a soláthraíodh sa tacar sonraí sainaitheantais duine atá ar fáil ó scéimeanna ríomh-shainaitheantais de bhun Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 chun céannacht dhlíthiúil an úsáideora sin a mheaitseáil le húsáideoirí ó Bhallstát eile. Mar sin féin, in ainneoin na húsáide a bhaintear as tacar sonraí eIDAS, chun meaitseáil chruinn a áirithiú, teastaíonn faisnéis bhreise i mórán cásanna, faoin úsáideoir agus faoi nósanna imeachta uathúla sonracha maidir le sainaithint ar an leibhéal náisiúnta. Chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt d’inúsáidteacht modhanna ríomh-shainaitheantais, leis an Rialachán seo ba cheart go gceanglófaí ar na Ballstáit bearta sonracha a dhéanamh chun meaitseáil cheart chéannachta a áirithiú le linn an phróisis ríomh-shainaitheanta. Chun na críche céanna, leis an Rialachán seo ba cheart an tacar sonraí éigeantacha íosta a leathnú agus ba cheart úsáid sainaitheantóir leictreonach atá uathúil agus leanúnach a cheangal i gcomhréir le dlí an Aontais sna cásanna sin inar gá an túsáideoir a shainaithint go dlíthiúil arna iarraidh sin dó nó di ar bhealach uathúil leanúnach.

(18)I gcomhréir le Treoir (AE) 2019/882 22 , ba cheart daoine faoi mhíchumas a bheith in ann úsáid a bhaint as Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, as seirbhísí iontaoibhe agus as táirgí úsáideora deiridh a úsáidtear chun na seirbhísí sin a sholáthar ar bhonn comhionann le húsáideoirí eile.

(19)Leis an Rialachán seo, níor cheart gnéithe a bhaineann le conarthaí a thabhairt i gcrích nó le bailíocht na gconarthaí sin, ná oibleagáidí dlíthiúla eile leis an Rialachán seo ach oiread a chumdach i gcás ina bhfuil ceanglais foirme a leagtar síos leis an dlí náisiúnta nó le ndlí an Aontais. Ina theannta sin, níor cheart ach oiread difear a dhéanamh do cheanglais náisiúnta foirme a bhaineann le cláir phoiblí, go háirithe cláir thráchtála agus talún.

(20)Tá ag méadú ar an tábhacht a bhaineann le seirbhísí iontaoibhe a sholáthar agus a úsáid sa trádáil agus sa chomhar idirnáisiúnta. Tá creataí iontaoibhe á mbunú ag comhpháirtithe idirnáisiúnta an Aontais faoi Rialachán (AE) Uimh. 910/2014. Dá bhrí sin, chun aithint na seirbhísí sin agus a soláthraithe a éascú, le reachtaíocht cur chun feidhme féadfar na coinníollacha a shocrú faoina bhféadfaí a mheas go bhfuil creataí iontaoibhe tríú tíortha coibhéiseach leis an gcreat iontaoibhe le haghaidh seirbhísí agus soláthraithe iontaoibhe cáilithe sa Rialachán seo, coinníollacha a bheidh mar chomhlánú ar an bhféidearthacht go dtabharfar aitheantas frithpháirteach do sheirbhísí agus do sholáthraithe iontaoibhe arna mbunú san Aontas agus i dtríú tíortha i gcomhréir le hAirteagal 218 den Chonradh.

(21)Leis an Rialachán seo ba cheart forbairt a dhéanamh ar ghníomhartha an Aontais lena náirithítear margaí inchoimhlinte agus cothroma san earnáil dhigiteach. Go sonrach, cuireann sé le Rialachán XXX/XXXX [an Ionstraim um Margaí Digiteacha], lena dtugtar isteach rialacha le haghaidh soláthraithe ardán croísheirbhísí a ainmnítear mar mhaoir gheata agus Rialachán, i measc nithe eile, lena gcuirtear cosc ar mhaoir gheata ceangal a chur ar úsáideoirí gnó seirbhís sainaitheanta a úsáid, a thairiscint nó idiroibriú léi i gcomhthéacs seirbhísí arna dtairiscint ag úsáideoirí gnó a úsáideann ardán croísheirbhísí an mhaoir geata sin. Le hAirteagal 6(1)(f) de Rialachán XXX/XXXX [an Ionstraim um Margaí Digiteacha], ceanglaítear ar mhaoir gheata ligean d’úsáideoirí gnó agus do sholáthraithe seirbhísí coimhdeacha rochtain ar an gcóras oibriúcháin céanna, agus ar na gnéithe crua-earraí nó bogearraí céanna atá ar fáil nó atá in úsáid ag maor geata i soláthar aon seirbhíse coimhdí agus idir-inoibritheacht a bheith acu ina leith. De réir Airteagal 2(15) de [an Ionstraim um Margaí Digiteacha] is cineál seirbhísí coimhdeacha iad seirbhísí sainaitheanta. Ba cheart, dá bhrí sin, úsáideoirí gnó agus soláthraithe seirbhísí coimhdeacha a bheith in ann rochtain a fháil ar na gnéithe crua-earraí nó bogearraí sin, amhail gnéithe slána i bhfóin chliste, agus ba cheart go mbeidís in ann idiroibriú i gcomhar leo trí bhíthin Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí nó trí bhíthin modhanna ríomh-shainaitheanta na mBallstát ar tugadh fógra ina leith.

(22)Chun na hoibleagáidí cibearshlándála a fhorchuirtear ar sholáthraithe seirbhísí iontaoibhe a chuíchóiriú, agus chun é a chur ar a gcumas do na soláthraithe sin agus dá núdarás inniúil faoi seach tairbhiú den chreat dlíthiúil arna bhunú le Treoir XXXX/XXXX (Treoir NIS2), ceanglaítear ar seirbhísí iontaoibhe bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla a dhéanamh de bhun Threoir XXXX/XXXX (Treoir NIS2), amhail bearta lena dtugtar aghaidh ar theipeanna córais, ar earráid dhaonna, ar ghníomhaíochtaí mailíseacha nó ar fheiniméin nádúrtha chun na rioscaí do shlándáil na gcóras gréasán agus faisnéise a bhainistiú, córais a mbaineann na soláthraithe sin úsáid astu agus a gcuid seirbhísí á soláthar acu agus chun fógra a thabhairt i leith teagmhais shuntasacha agus cibearbhagairtí suntasacha i dTreoir XXXX/XXXX (Treoir NIS2). Maidir le teagmhais a thuairisciú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí iontaoibhe fógra a thabhairt i leith aon teagmhais a bhfuil tionchar suntasach aige ar sheirbhísí a sholáthar, lena náirítear tionchar an bhí ann de dheasca gadaíochta nó feistí a cailleadh, damáistí a rinneadh ar cháblaí nó teagmhais a tharla i gcomhthéacs daoine a shainaithint. Na ceanglais maidir le ceanglais bainistíochta riosca cibearshlándála agus na hoibleagáidí tuairiscithe faoi Threoir XXXXXX [NIS2], ba cheart iad a mheas mar chomhlánú ar na ceanglais a fhorchuirtear ar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe faoin Rialachán seo. I gcás inarb iomchuí, na húdaráis inniúla a ainmníodh faoi Threoir XXXX/XXXX (Treoir NIS2), ba cheart leanúint de na cleachtais nó treoraíocht náisiúnta atá bunaithe i ndáil le ceanglais slándála agus tuairiscithe a chur chun feidhme agus le maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas sin faoi Rialachán (AE) Uimh. 910/2014. Ní dhéanann aon cheanglas de bhun an Rialacháin seo difear don oibleagáid maidir le fógra a thabhairt i leith sáruithe i ndáil le sonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2016/679.

(23)Ba cheart aird chuí a thabhairt ar chomhar éifeachtach a áirithiú idir údaráis NIS (slándáil na gcóras gréasán agus faisnéise) agus údaráis eIDAS. I gcásanna nach ionann an comhlacht maoirseachta faoin Rialachán seo agus na húdaráis inniúla arna nainmniú faoi Threoir XXXX/XXXX [NIS2], ba cheart do na húdaráis sin oibriú le chéile i ndlúthchomhar agus go tráthúil, tríd an bhfaisnéis ábhartha a mhalartú chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht éifeachtach ar na soláthraithe seirbhíse iontaoibhe agus go gcomhlíonfaidh siad na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo agus i dTreoir XXXX/XXXX [NIS2]. Go sonrach, faoi Threoir XXXXX/XXXX [NIS2], ba cheart na comhlachtaí maoirseachta faoin Rialachán seo a bheith i dteideal a iarraidh ar an údarás inniúil an fhaisnéis ábhartha is gá a sholáthar chun an stádas cáilíochta a dheonú agus chun gníomhaíochtaí maoirseachta a dhéanamh lena fhíorú go gcomhlíonann soláthraithe seirbhíse iontaoibhe na ceanglais ábhartha faoi NIS 2 nó lena cheangal orthu neamhchomhlíontacht a leigheas.

(24)Tá sé ríthábhachtach foráil a dhéanamh maidir le creat dlíthiúil chun go néascófar aitheantas trasteorann idir na córais dlí náisiúnta atá ann cheana a bhaineann le ríomhsheirbhísí seachadta cláraithe. Leis an gcreat sin, d’fhéadfaí deiseanna nua margaidh a chur ar fáil freisin do sholáthraithe seirbhísí iontaoibhe an Aontais chun ríomhsheirbhísí seachadta cláraithe uile-Eorpacha nua a thairiscint agus d’fhéadfaí a áirithiú go náiritheofar sain-aitheantas na bhfaighteoirí le leibhéal muiníne níos airde ná sainaitheantas an tseoltóra.

(25)Den chuid is mó, faisnéis a bhaineann le céannacht na saoránach, faisnéis amhail seoltaí, aois, cáilíochtaí gairmiúla, ceadúnais tiomána agus ceadanna eile agus sonraí íocaíochta, ní féidir le saoránaigh ná le cónaitheoirí eile iad a roinnt go digiteach ar bhealach atá slán agus le hardleibhéal cosanta sonraí.

(26)Ba cheart go bhféadfaí tréithe digiteacha iontaofa a eisiúint agus a láimhseáil agus rannchuidiú leis an ualach riaracháin a laghdú, rud lena dtabharfaí cumhacht do shaoránaigh agus do chónaitheoirí eile na tréithe sin a úsáid ina nidirbhearta príobháideacha agus poiblí. Úinéireacht ar cheadúnas tiomána bailí arna eisiúint ag údarás i mBallstát amháin, mar shampla, ba cheart saoránaigh agus cónaitheoirí eile a bheith in ann sin a léiriú, léiriú is féidir leis na húdaráis ábhartha i mBallstáit eile a fhíorú agus ar féidir leo brath air, agus ba cheart iad a bheith in ann brath ar fhaisnéis aitheantais slándála sóisialta na saoránach nó na gcónaitheoir eile nó ar dhoiciméid taistil dhigiteacha amach anseo i gcomhthéacs trasteorann.

(27)Aon eintiteas lena mbailítear, lena gcruthaítear agus lena neisítear tréithe ríomhdhearbhaithe amhail dioplómaí, ceadúnais, teastais bhreithe, ba cheart dó a bheith in ann teacht chun bheith ina soláthraithe ríomhdhearbhú tréithe. Ba cheart do pháirtithe is úsáideoirí úsáid a bhaint as ríomhdhearbhuithe tréithe mar dhearbhuithe atá coibhéiseach le ríomhdhearbhuithe i bhformáid pháipéir. Dá bhrí sin, níor cheart éifeacht dhlíthiúil a shéanadh ar ríomhdhearbhú tréithe ar an bhforas gur i bhfoirm leictreonach atá sé ná ar an bhforas nach gcomhlíonann sé ceanglais an ríomhdhearbhaithe tréithe. Chuige sin, ba cheart ceanglais ghinearálta a leagan síos chun a áirithiú i dtaca leis an éifeacht dhlíthiúil atá ag ríomhdhearbhú tréithe cáilithe go mbeidh sí coibhéiseach le ríomhdhearbhuithe a eisítear go dleathach i bhformáid pháipéir. Ba cheart feidhm a bheith ag na ceanglais sin ach gan dochar do dhlí an Aontais ná don dlí náisiúnta lena sainítear ceanglais bhreise a bhaineann go sonrach le hearnáil faoi leith a mhéid a bhaineann le foirm le bunéifeachtaí dlíthiúla agus, go háirithe, ríomhdhearbhú tréithe cáilithe a aithint ar bhealach trasteorann, i gcás inarb iomchuí.

(28)Ní mór do sholáthraithe seirbhíse príobháideacha glacadh le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí chun go mbeidh siad ar fáil agus go mbeidh siad inúsáidte go forleathan. Maidir le páirtithe is úsáideoirí príobháideacha a sholáthraíonn seirbhísí i réimsí an iompair, an fhuinnimh, na baincéireachta agus na seirbhísí airgeadais, na slándála sóisialta, na sláinte, an uisce óil, na seirbhísí poist, an bhonneagair dhigitigh, an oideachais nó na teileachumarsáide, ba cheart dóibh glacadh le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí chun seirbhísí a sholáthar i gcás ina néilítear fíordheimhniú láidir le haghaidh sainaithint ar líne leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais nó le hoibleagáid chonarthach. Maidir le hardáin an-mhóra ar líne mar a shainítear in Airteagal 25.1 de Rialachán [tagairt do Rialachán DSA], i gcás ina gceanglaíonn siad ar úsáideoirí fíordheimhniú a dhéanamh chun seirbhísí ar líne a rochtain, ba cheart sainordú a thabhairt do na hardáin sin glacadh le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí arna hiarraidh sin don úsáideoir. Níor cheart aon oibleagáid a bheith ar úsáideoirí an tiachóg a úsáid chun seirbhísí príobháideacha a rochtain, ach dá mba mhian leis na húsáideoirí a dhéanamh amhlaidh, ba cheart d’ardáin mhóra ar líne glacadh le Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí chun na críche sin agus prionsabal an íoslaghdaithe sonraí á urramú ag an am céanna. I bhfianaise a thábhachtaí atá ardáin mhóra ar líne mar gheall ar a fhairsinge atá an rochtain atá acu, go háirithe mar a shloinntear an rochtain sin de réir líon fhaighteoirí na seirbhíse agus na nidirbheart eacnamaíoch, is gá an méid seo chun cosaint na núsáideoirí ar chalaois a mhéadú agus chun ardleibhéal cosanta sonraí a chinntiú. Ba cheart cóid iompair féinrialála a fhorbairt ar leibhéal an Aontais (‘cóid iompair’) chun cur le hinfhaighteacht agus le hinúsáidteacht fhorleathan maidir le modhanna ríomh-shainaitheantais lena náirítear Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo. Leis na cóid iompair, ba cheart glacadh forleathan modhanna ríomh-shainaitheantais a éascú, lena náirítear glacadh Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí ag na soláthraithe seirbhíse sin nach bhfuil incháilithe mar ardáin an-mhóra ar líne agus a bhraitheann ar sheirbhísí ríomh-shainaitheantais tríú páirtí le haghaidh fíordheimhniú úsáideora. Ba cheart iad a fhorbairt laistigh de 12 mhí tar éis an Rialachán seo a ghlacadh. Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na bhforálacha sin maidir le hinfhaighteacht agus le hinúsáidteacht Thiachóga Chéannacht Dhigiteach Eorpach 18 mhí tar éis a gcur chun feidhme agus i bhfianaise an mheasúnaithe sin, ba cheart dó athbhreithniú a dhéanamh ar na forálacha lena áirithiú go nglacfar leis na forálacha sin trí bhíthin Gníomhartha Tarmligthe.

(29)Ba cheart do Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a ligean gur féidir tréithe a nochtadh ar bhonn teicniúil do pháirtithe is úsáideoirí. Ba cheart an ghné sin a bheith ina bunghné den dearadh amach anseo, gné lena gcuirfí dlús le háisiúlacht agus le cosaint sonraí pearsanta, lena náirítear íoslaghdú ar phróiseáil sonraí pearsanta.

(30)Maidir leis na tréithe a chuireann na soláthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe ar fáil mar chuid den dearbhú tréithe cáilithe, ba cheart don soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe iad a fhíorú go díreach de réir na bhfoinsí barántúla nó ba cheart iad a fhíorú trí idirghabhálaithe ainmnithe atá aitheanta ar an leibhéal náisiúnta nó ar an leibhéal náisiúnta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais chun críche malartú slán tréithe dearbhaithe a dhéanamh idir céannacht nó dearbhú tréithe soláthraithe seirbhíse agus páirtithe is úsáideoirí.

(31)Ba cheart don sainaitheantas leictreonach slán agus don soláthar ríomhdhearbhaithe tréithe solúbthacht agus réitigh bhreise a chur ar fáil d’earnáil na seirbhísí airgeadais lenar féidir custaiméirí a shainaithint agus tréithe sonracha a mhalartú, chun ceanglais maidir le dícheall cuí custaiméara a chomhlíonadh, mar shampla, faoin Rialachán maidir le Frithsciúradh Airgid [tagairt le cur isteach tar éis ghlacadh an togra], nó chun ceanglais oiriúnachta a eascraíonn as reachtaíocht cosanta infheisteoirí a chomhlíonadh, nó chun tacú le comhlíonadh ceanglas maidir le fíordheimhniú láidir custaiméara le haghaidh logáil isteach i gcuntas agus tús a chur le hidirbhearta i réimse na seirbhísí íocaíochta.

(32)Le seirbhísí fíordheimhnithe láithreán gréasáin, cuirtear dearbhú ar fáil d’úsáideoirí go bhfuil eintiteas fíor agus dlisteanach taobh thiar den láithreán gréasáin. Cabhraítear leis na seirbhísí sin iontaoibh agus muinín a chothú maidir le gnó a sheoladh ar líne, mar go mbeidh tomhaltóirí muiníneach as láithreán gréasáin atá fíordheimhnithe. Is ar bhonn deonach a bhaineann suíomhanna gréasáin úsáid as seirbhísí fíordheimhnithe láithreán gréasáin. Chun go mbainfí úsáid as fíordheimhniú láithreán gréasáin chun iontaoibh a mhéadú, agus taithí níos fearr a chur ar fáil don úsáideoir agus cur leis an bhfás sa mhargadh inmheánach, áfach, leagtar síos leis an Rialachán seo na hoibleagáidí íosta maidir le slándáil agus le dliteanas do sholáthraithe seirbhísí fíordheimhnithe láithreáin gréasáin agus dá seirbhísí. Chuige sin, do bhrabhsálaithe gréasáin, ba cheart tacaíocht agus idir-inoibritheacht le deimhnithe Cáilithe a áirithiú le haghaidh fíordheimhnithe láithreán gréasáin de bhun Rialachán (AE) Uimh. 910/2014. Ba cheart go naithneofaí agus go dtaispeánfaí dearbhuithe Cáilithe le haghaidh fíordheimhniithe láithreán gréasáin d’fhonn leibhéal ard dearbhaithe a chur ar fáil, rud lena gcuirfí ar a gcumas d’úinéirí láithreán gréasáin a gcéannacht a dhearbhú mar úinéirí láithreáin ghréasáin agus lena gcuirfí ar a gcumas d’úsáideoirí úinéirí an láithreáin gréasáin a shainaithint le leibhéal ard cinnteachta. Chun a núsáid a chur chun cinn tuilleadh, ba cheart d’údaráis phoiblí sna Ballstáit breithniú a dhéanamh ar dheimhnithe Cáilithe le haghaidh fíordheimhniú láithreán gréasáin a chur san áireamh ina láithreáin ghréasáin.

(33)Thug a lán Ballstát ceanglais náisiúnta isteach le haghaidh seirbhísí lena soláthraítear cartlannú digiteach atá slán agus iontaofa chun doiciméid leictreonacha a chaomhnú go fadtéarmach agus chun seirbhísí iontaoibhe gaolmhara a bheith ann. Chun deimhneacht dhlíthiúil agus muinín a áirithiú, tá sé fíor-riachtanach creat dlíthiúil a chur ar fáil lena néascófar aithint seirbhísí cartlannaithe leictreonacha cáilithe ar bhonn trasteorann. Leis an gcreat sin, d’fhéadfaí deiseanna nua margaidh a chur ar fáil do sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe an Aontais freisin.

(34)Le mórleabhair leictreonacha cháilithe, déantar sonraí a thaifeadadh ar bhealach a áirithíonn uathúlacht, barántúlacht agus seicheamhú ceart na niontrálacha sonraí ar bhealach crioscaíldíonach. I mórleabhar leictreonach, comhthiomsaítear éifeacht stampáil ama sonraí le cinnteacht faoi thionscnóir na sonraí ar bhealach atá cosúil le ríomhshíniú agus tá sé de bhuntáiste breise leis an mórleabhar gur féidir samhlacha rialachais níos díláraithe a bheith ann, samhlacha a oireann do chomhair ilpháirtí. Mar shampla, leis an mórleabhar, cruthaítear rian iniúchóireachta iontaofa maidir le bunáitíocht tráchtearraí sa trádáil trasteorann, tacaítear le cearta maoine intleachtúla, cumasaítear solúbthacht sna margaí leictreachais, cuirtear bonn faoi ardréitigh maidir le céannacht fhéinrialála agus tacaítear le seirbhísí poiblí níos éifeachtúla agus níos claochlaithí. Chun cosc a chur le hilroinnt an mhargaidh inmheánaigh, tá sé tábhachtach creat dlíthiúil uile-Eorpach a shainiú, creat lenar féidir seirbhísí iontaoibhe a aithint ar bhonn trasteorann chun sonraí a thaifeadadh i mórleabhair leictreonacha.

(35)Leis an deimhniú mar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe, ba cheart deimhneacht dhlíthiúil a chur ar fáil maidir le cásanna úsáide lena gcuirtear le mórleabhair leictreonacha. Sa tseirbhís iontaoibhe sin le haghaidh mórleabhair leictreonacha agus mórleabhair leictreonacha cháilithe agus sa deimhniú mar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe le haghaidh mórleabhair leictreonacha, ba cheart iad a chur ar fáil d’ainneoin an ghá do chásanna úsáide dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta a chomhlíonadh. Cásanna úsáide a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta, ní mór dóibh Rialachán (AE) 2016/679 a chomhlíonadh. Cásanna úsáide a bhaineann le criptea-shócmhainní, ba cheart iad a bheith i gcomhréir leis na rialacha airgeadais uile is infheidhme, mar shampla leis an Treoir maidir le Margaí in Ionstraimí Airgeadais 23 , leis an Treoir maidir le Seirbhísí Íocaíochta 24 agus leis an Rialachán maidir le Margaí Criptea-Shócmhainní a bheidh ann amach anseo 25 .

(36)Chun ilroinnt agus bacainní a sheachaint, mar gheall ar chaighdeáin éagsúla agus ar shrianta teicniúla éagsúla, agus chun próiseas comhordaithe a áirithiú lena seachnófar baol do chur chun feidhme an chreata um Chéannacht Dhigiteach Eorpach a bheidh ann amach anseo, tá gá le próiseas le haghaidh dlúthchomhar struchtúrtha idir an Coimisiún, na Ballstáit agus an earnáil phríobháideach. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, ba cheart do na Ballstáit comhoibriú lena chéile laistigh den chreat a leagtar amach i Moladh XXX/XXXX ón gCoimisiún [An bosca uirlisí le haghaidh cur chuige comhordaithe i leith an chreata um Chéannacht Dhigiteach Eorpach] 26 chun Bosca Uirlisí le haghaidh an chreata um Chéannacht Dhigiteach Eorpach a shainaithint. Ba cheart an méid seo a leanas a áirithiú sa Bhosca Uirlisí; ailtireacht theicniúil chuimsitheach agus creat tagartha, sraith comhchaighdeán agus tagairtí teicniúla agus sraith treoirlínte agus cur síos ar dhea-chleachtais lena gcumhdaítear gach gné ar a laghad d’fheidhmiúlachtaí, agus d’idir-inoibritheacht Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí lena náirítear ríomhshíniú, agus den tseirbhís iontaoibhe cháilithe le haghaidh dearbhú tréithe mar a leagtar amach sa Rialachán seo. Sa chomhthéacs sin, ba cheart do na Ballstáit teacht ar chomhaontú freisin maidir le gnéithe coiteanna de shamhail ghnó agus de struchtúr na dtáillí a bhaineann le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, gnéithe lena néascófar do chuideachtaí beaga agus meánmhéide glacadh leo i gcomhthéacs trasteorann. Maidir le hinneachar an bhosca uirlisí, ba cheart é a fhorbairt i gcomhthráth le toradh an phlé agus an phróisis maidir le glacadh an Chreata um Chéannacht Dhigiteach Eorpach, toradh ar cheart a léiriú ann.

(37)Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí de bhun Airteagal 42 de Rialachán (AE) 2018/1525 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 27 .

(38)Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) 910/2014 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) 910/2014 mar a leanas:

(1)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1:

‘Leis an Rialachán seo, féachtar lena áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach mar is ceart, agus le leibhéal leordhóthanach slándála a sholáthar i gcás modhanna ríomh-shainaitheantais agus i gcás seirbhísí iontaoibhe. Chun na gcríoch seo, déantar é seo a leanas leis an Rialachán:

(a)leagtar síos ann na coinníollacha faoina soláthróidh agus faoina naithneoidh na Ballstáit modhanna ríomh-shainaitheantais do shainaithint daoine nádúrtha nó dlítheanacha a thagann faoi scéim ríomh-shainaitheantais Ballstáit eile ar tugadh fógra ina leith,

(b)leagtar síos ann na rialacha maidir le seirbhísí iontaoibhe, go háirithe i gcás ríomh-idirbheart;

(c)bunaítear creat dlí ann le haghaidh ríomhshínithe, ríomhshéalaí, ríomhstampaí ama, ríomhdhoiciméad, ríomhsheirbhísí seachadta cláraithe agus seirbhísí deimhnithe d’fhíordheimhniú láithreán gréasáin, cartlannú leictreonach agus ríomhdhearbhú tréithe, bainistiú gléasanna cruthaithe ríomhshínithe agus ríomhshéalaí cianda, agus mórleabhair leictreonacha;

(d)leagtar síos ann na coinníollacha faoina neiseoidh na Ballstáit Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí.’;

(2)Leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.    Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar thug Ballstát fógra ina leith, le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a d’eisigh na Ballstáit agus maidir le soláthraithe seirbhíse iontaoibhe atá bunaithe san Aontas.

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘3.    Ní dhéanann an Rialachán seo difear don dlí náisiúnta ná do dhlí an Aontais a bhaineann le conarthaí a thabhairt i gcrích ná le bailíocht na gconarthaí sin, ná le hoibleagáidí dlíthiúla eile ná le hoibleagáidí nós imeachta a bhaineann go sonrach le hearnáil faoi leith a mhéid a bhaineann le foirm, le bunéifeachtaí dlíthiúla’;

(3)Leasaítear Airteagal 3 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

‘(2).    Ciallaíonn ‘modh ríomh-shainaitheantais’ aonad ábhartha agus/nó neamhábhartha, lena n‑áirítear Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí nó cártaí aitheantais náisiúnta de bhun Rialachán 2019/1157, aonad ina bhfuil sonraí sainaitheantais duine, a mbaintear úsáid as chun seirbhís ar líne nó as líne a fhíordheimhniú;’;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (4):

‘(4).    ciallaíonn ‘scéim ríomh-shainaitheantais’ córas chun ríomh-shainaitheantas a dhéanamh lena ndéantar modhanna ríomh-shainaitheantais a eisiúint do dhaoine nádúrtha nó dlítheanach nó do dhaoine nádúrtha a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu ar dhaoine dlítheanacha;’;

(c)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (14):

‘(14).    ciallaíonn ‘deimhniú le haghaidh ríomhshínithe’ ríomhdhearbhú nó sraith ríomhdhearbhuithe a dhéanann sonraí bailíochtaithe ríomhshínithe a nascadh le duine nádúrtha agus lena ndearbhaítear ar a laghad ainm nó ainm bréige an duine sin;’;

(d)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (16):

‘(16).    ciallaíonn ‘seirbhís iontaoibhe’ ríomhsheirbhís a chuirtear ar fáil de ghnáth in aghaidh íocaíochta agus a bhfuil na nithe seo leanas inti:

(a)ríomhshínithe, ríomhshéalaí, nó ríomhstampaí ama, ríomhsheirbhísí seachadta leictreonacha atá cláraithe agus, ríomhdhearbhú tréithe, agus deimhnithe a bhaineann leis na seirbhísí sin a chruthú, a fhíorú agus a bhailíochtú;

(b)cruthú, fíorú agus bailíochtú deimhnithe le haghaidh fíordheimhniú láithreán gréasáin;

(c)caomhnú ríomhshínithe, ríomhshéalaí nó na deimhnithe a bhaineann leis na seirbhísí sin;

(d) cartlannú leictreonach doiciméad leictreonach;

(e)bainistiú a dhéanamh ar ghléasanna cruthaithe ríomhshínithe agus ríomhshéalaí cianda;

(f)sonraí leictreonacha a thaifeadadh i mórleabhar leictreonach.’;

(e)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (21):

‘(21).    ciallaíonn ‘táirge’ crua-earraí nó bogearraí, nó comhpháirteanna ábhartha crua-earraí agus/nó bogearraí, atá beartaithe lena n‑úsáid chun ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe a sholáthar;’;

(f)cuirtear pointe (23 a) agus pointe (23b) seo a leanas isteach:

‘(23a)    ciallaíonn ‘gléas cruthaithe sínithe cáilithe cianda’ gléas ríomhshínithe cáilithe lena ndéanann soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe na sonraí um chruthú ríomhshínithe a ghiniúint, a bhainistiú nó a dhúbláil thar ceann sínitheora;

(23b)    ciallaíonn ‘gléas cruthaithe séala cáilithe cianda’ gléas cruthaithe ríomhshéala cáilithe lena ndéanann soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe na sonraí um chruthú ríomhshínithe a ghiniúint, a bhainistiú nó a dhúbláil thar ceann cruthaitheora séala;’;

(g)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (29):

‘(29).    ciallaíonn ‘deimhniú le haghaidh ríomhshéala’ ríomhdhearbhú nó sraith ríomhdhearbhuithe lena ndéantar sonraí bailíochtaithe ríomhshéala a nascadh le duine dlítheanach agus lena ndearbhaítear ainm an duine sin;’;

(h)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (41):

‘(41).    ciallaíonn ‘bailíochtú’ an próiseas trína bhfíoraítear agus trína ndeimhnítear go bhfuil ríomhshíniú nó ríomhshéala nó sonraí sainaitheantais duine nó ríomhdhearbhú tréithe bailí;’

(i)cuirtear pointe (42) go pointe (55) isteach:

‘(42).    Is éard is ‘Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí’ ann táirge agus seirbhís lenar féidir leis an úsáideoir sonraí, dintiúir agus tréithe atá nasctha lena chéannacht a stóráil, iad a sholáthar do pháirtithe is úsáideoirí arna n‑iarraidh sin dóibh, agus iad a úsáid le haghaidh fíordheimhniúcháin, ar líne agus as líne, le haghaidh seirbhís i gcomhréir le hAirteagal 6a; agus chun ríomhshínithe agus ríomhshéalaí cáilithe a chruthú;

(43)    is éard is ‘tréith’ ann gné, saintréith nó cáilíocht a bhaineann le duine nádúrtha nó le duine dlítheanach nó le heintiteas, i bhfoirm leictreonach;

(44)    ciallaíonn ‘ríomhdhearbhú tréithe’ ríomhdhearbhú i bhfoirm leictreonach lenar féidir tréithe a fhíordheimhniú;

(45)    ciallaíonn ‘ríomhdhearbhú tréithe cáilithe’ ríomhdhearbhú tréithe, ríomhdhearbhú a eisíonn soláthraithe seirbhíse iontaoibhe agus lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn V;

(46)    is éard is ‘foinse bharántúil’ ann stór nó córas a choinnítear faoi fhreagracht comhlachta phoiblí nó eintitis phríobháidigh, agus is éard atá ann tréithe maidir le duine nádúrtha nó le duine dlítheanach agus a meastar faoi gurb é príomhfhoinse na faisnéise sin é nó a bhfuil aitheantas aige mar fhoinse bharántúil sa dlí náisiúnta;

(47)    ciallaíonn ‘cartlannú leictreonach’ seirbhís lena n‑áirithítear go bhfaightear, go stóráiltear, go scriostar agus go dtarchuirtear sonraí nó doiciméid leictreonacha d’fhonn a sláine, cruinneas a dtionscnaimh agus a ngnéithe dlíthiúla a ráthú i rith na tréimhse caomhnaithe;

(48)    ciallaíonn ‘seirbhís chartlannaithe dhigitigh cháilithe’ seirbhís lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 45g;

(49)    ciallaíonn ‘Marc Iontaoibhe Thiachóg na Céannachta Digití de chuid an Aontais’ léiriú a thabhairt, ar bhealach simplí, so-aitheanta agus soiléir, gur eisíodh Tiachóg na Céannachta Digití i gcomhréir leis an Rialachán seo;

(50)    ciallaíonn ‘fíordheimhniú láidir úsáideora’ fíordheimhniú bunaithe ar úsáid a bhaint as dhá ghné nó níos mó a aicmítear mar eolas, mar sheilbh agus mar oidhreacht de chuid an úsáideora, agus iad neamhspleách ar bhealach nach gcuireann sárú ar cheann amháin díobh as d’iontaofacht na gceann eile, agus go ndeartar iad ar bhealach lena gcosnaítear rúndacht shonraí an fhíordheimhniúcháin;

(51)    ciallaíonn ‘cuntas úsáideora’ sásra trínar féidir le húsáideoir seirbhísí poiblí nó príobháideacha a rochtain ar na téarmaí agus ar na coinníollacha arna mbunú ag an soláthraí seirbhíse;

(52)    ciallaíonn ‘dintiúr’ cruthúnas ar chumais, ar thaithí, ar cheart nó ar chead duine;

(53)    ciallaíonn ‘mórleabhar leictreonach’ taifead leictreonach crioscaíldíonach sonraí, lena soláthraítear barántúlacht agus sláine na sonraí atá ann, a gcruinneas maidir le dáta agus le ham, agus a n‑ordú croineolaíoch’;

(54)    ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ aon fhaisnéis mar a shainmhínítear i bpointe 1 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679.’;

(55)    ciallaíonn ‘sainaithint uathúil’ próiseas ina ndéantar sonraí sainaitheantais duine nó modhanna sainaitheantais duine a mheaitseáil le cuntas atá ann cheana a bhaineann leis an duine céanna nó ina ndéantar iad a nascadh leis an duine sin.’;

(4)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5:

Airteagal 5

Ainmneacha bréige in idirbheart leictreonach

Gan dochar don éifeacht dhlíthiúil a thugtar d’ainmneacha bréige faoin dlí náisiúnta, ní cheadófar ainmneacha bréige a úsáid in idirbhearta leictreonacha.’;

(5)i gCaibidil II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cheannteidil:

‘ROINN I

RÍOMH-SHAINAITHEANTAS’;

(6)Scriostar Airteagal 6;

(7)cuirtear isteach na hAirteagail (6 a, 6b, 6c agus 6d) seo a leanas:

Airteagal 6a

Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí

1.    Chun a áirithiú go mbeidh rochtain shlán, iontaofa agus rianúil ag gach duine nádúrtha agus dlítheanach san Aontas ar sheirbhísí trasteorann poiblí agus príobháideacha, eiseoidh gach Ballstát Tiachóg na Céannachta Digití laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2.    Maidir le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí:

(a)eiseoidh Ballstát iad;

(b)eiseofar iad faoi shainordú ó Bhallstát;

(c)eiseofar iad go neamhspleách ach arna naithint ag Ballstát.

3.    Le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpach, cuirfear ar a chumas don úsáideoir na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)maidir leis na sonraí aitheantais de chuid an duine dhlítheanaigh agus an ríomhdhearbhú tréithe is gá le fíordheimhniú a dhéanamh ar líne agus as líne chun seirbhísí poiblí agus príobháideacha ar líne a úsáid, iad a iarraidh agus a fháil, iad a stóráil, a roghnú, a chomhthiomsú agus a roinnt ar bhealach atá trédhearcach don úsáideoir agus inrianaithe aige;

(b)sínigh trí bhíthin ríomhshínithe cáilithe.

4.    Le Tiachóga na Céannachta Digití, go háirithe:

(a)cuirfear comhéadan coiteann ar fáil:

(1)do sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe agus neamhcháilithe maidir le ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe agus neamhcháilithe nó deimhnithe cáilithe agus neamhcháilithe eile chun na ríomhdhearbhuithe agus na deimhnithe sin a eisiúint chuig Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí;

(2) do páirtithe is úsáideoirí chun sonraí sainaitheantais duine agus ríomhdhearbhuithe tréithe a iarraidh agus a bhailíochtú;

(3)chun sonraí sainaitheantais duine, ríomhdhearbhú tréithe nó sonraí eile amhail dintiúir a thíolacadh do pháirtithe is úsáideoirí, ar mhodh logánta nach gá rochtain idirlín don tiachóg;

(4)ionas gur féidir leis an úsáideoir idirghníomhaíocht le Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a cheadú agus chun ‘Marc Iontaoibhe Thiachóg na Céannachta Digití de chuid an Aontais’ a thaispeáint;

(b)lena áirithiú nach mbeidh fáil ag soláthraithe seirbhíse iontaoibhe na bhfndearbhuithe tréithe cáilithe ar aon fhaisnéis faoi úsáid na dtréithe sin;

(c)chun na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 8 a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann le leibhéal dearbhaithe ‘ard’, go háirithe mar a chuirtear i bhfeidhm iad ar na ceanglais maidir le céannacht a phromhadh agus a fhíorú, agus le modhanna ríomh-shainaitheantais a bhainistiú agus a fhíordheimhniú;

(d)chun sásra a chur ar fáil lena áirithiú go mbeidh an páirtí is úsáideoir in ann an túsáideoir a fhíordheimhniú agus ríomhdhearbhuithe tréithe a fháil;

(e)lena áirithiú go ndéanfar ionadaíocht ar an duine nádúrtha nó dlítheanach go huathúil agus go seasmhach leis na sonraí sainaitheantais duine dá dtagraítear in Airteagal 12(4), pointe (d).

5.    Soláthróidh na Ballstáit sásraí bailíochtaithe le haghaidh Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí:

(a)lena áirithiú gur féidir a mbarántúlacht agus an mbailíocht a fhíorú;

(b)chun ligean do pháirtithe is úsáideoirí a fhíorú go bhfuil dearbhuithe tréithe bailí;

(c)chun ligean do pháirtithe is úsáideoirí agus do na soláthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe barántúlacht agus bailíocht na sonraí sainaitheantais duine a luadh a fhíorú.

6.    Déanfar Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisiúint faoi scéim ríomh-shainaitheantais leibhéal ‘ard’ dearbhaithe, scéim ar tugadh fógra ina leith. Beidh úsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí saor in aisce do dhaoine nádúrtha.

7.    Beidh smacht iomlán ag an úsáideoir ar Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí. Maidir le húsáid na tiachóige, ní bhaileoidh eisitheoir Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí faisnéis nach bhfuil riachtanach chun na seirbhísí tiachóige a sholáthar, ná ní chomhthiomsóidh sé sonraí sainaitheantais duine agus aon sonra pearsanta eile a stóráiltear nó a bhaineann le húsáid Thiachóg na Céannachta Digití Eorpa le sonraí pearsanta ó aon seirbhís eile a thairgeann an t‑eisitheoir sin ná ó sheirbhísí tríú páirtí nach bhfuil riachtanach chun na seirbhísí tiachóige a sholáthar, mura rud é go n‑iarrann an t‑úsáideoir é ar bhealach sainráite. Sonraí pearsanta a bhaineann le soláthar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, coinneofar iad ar leithligh go fisiciúil agus go loighciúil ó shonraí ar bith eile a a choinnítear. Má chuireann páirtithe príobháideacha Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí ar fáil i gcomhréir le mír 1 (b) agus (c), beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha Airteagal 45f mír 4.

8.    Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 11 maidir le Tiachóg na Céannachta Digití Eorpach.

9.    Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 24(2), pointí (b), (e), (g) agus (h) maidir leis na Ballstáit a eisíonn Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí.

10.    Féachfar chuige go mbeidh rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí i gcomhréir le ceanglais inrochtaineachta Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2019/882.

11.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, bunóidh an Coimisiún sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla agus caighdeáin thagartha le haghaidh na gceanglas dá dtagraítear i míreanna 3, 4 agus 5 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme maidir le cur chun feidhme Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí. Glacfar an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).

Airteagal 6b

Páirtithe is Úsáideoirí Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí

1.    I gcás ina mbeartaíonn na páirtithe is úsáideoirí brath ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí arna n‑eisiúint i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfaidh siad an méid sin a chur in iúl don Bhallstát ina bhfuil an páirtí is úsáideoir bunaithe d’fhonn a áirithiú go comhlíonfar na ceanglais a leagtar amach i ndlí an Aontais nó i ndlí náisiúnta maidir le seirbhísí sonracha a sholáthar. Nuair a chuirfidh na páirtithe is úsáideoirí a rún in iúl maidir le brath ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, cuirfidh siad an Ballstát ar an eolas freisin faoin úsáid atá beartaithe a bhaint as Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí.

2.    Déanfaidh na Ballstáit sásra comhchoiteann a chur chun feidhme d’fhonn na páirtithe is úsáideoirí a fhíordheimhniú

3.    Beidh na páirtithe is úsáideoirí freagrach as cur i gcrích an nós imeachta maidir le fíordheimhniú a dhéanamh ar shonraí sainaitheantais duine agus ar ríomhdhearbhú tréithe de thionscnamh Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí.

4.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, bunóidh an Coimisiún sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla le haghaidh na gceanglas dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme maidir le cur chun feidhme Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear 6a(10).

Airteagal 6c

Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a dheimhniú

1.    Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a bheidh deimhnithe nó ar eisíodh ráiteas comhréireachta ina leith faoi scéim cibearshlándála de bhun Rialachán (AE) 2019/881 agus ar foilsíodh a dtagairtí in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, toimhdeofar go bhfuil siad i gcomhréir leis na ceanglais ábhartha i ndáil le cibearshlándáil a leagtar amach in Airteagal 6a, míreanna 3, 4 agus 5 a mhéid a chumhdófar na ceanglais sin leis an deimhniú nó leis an ráiteas comhréireachta nó le codanna díobh.

2.    Deimhneofar de bhun Rialachán (AE) 2016/679 go gcomhlíonfar na ceanglais a leagtar amach i míreanna 3, 4 agus 5 d’Airteagal 6a a bhaineann leis na hoibríochtaí próiseála sonraí pearsanta a rinne eisitheoir Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí.

3.    Is comhlachtaí creidiúnaithe poiblí nó príobháideacha arna n‑ainmniú ag na Ballstáit a dheimhneoidh comhréireacht Thiachóg na Céannachta Dhigití Eorpaí leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 6a míreanna 3, 4 agus 5.

4.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún liosta na gcaighdeán le haghaidh dheimhniú Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear i mír 3.

5.    Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún ainmneacha agus seoltaí na gcomhlachtaí poiblí nó príobháideacha dá dtagraítear i mír 3. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar fáil do na Ballstáit.

6.    Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 47, a mhéid a bhainfidh le critéir shonracha a bhunú a bheidh le comhlíonadh ag na comhlachtaí a ainmneofar agus dá dtagraítear i mír 3.

Airteagal 6d

Foilsiú liosta de Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí

1.    Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas gan aon mhoill mhíchuí maidir le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisíodh de bhun Airteagal 6 agus a bheidh deimhnithe ag na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 6c mír 3. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas freisin gan moill mhíchuí i gcás ina gcealófar an deimhniú.

2.    Ar bhonn na faisnéise a fhaightear, déanfaidh an Coimisiún liosta de Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí arna ndeimhniú a bhunú, a fhoilsiú agus a chothabháil.

3.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún na formáidí agus na nósanna imeachta is infheidhme chun críocha mhír 1 maidir le cur chun feidhme Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear in Airteagal 6a(10).

(8)déantar an ceannteideal seo a leanas a chur isteach roimh Airteagal 7:

‘ROINN II

SCÉIMEANNA RÍOMH-SHAINAITHEANTAIS’;

(9)cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte d’Airteagal 7:

‘De bhun Airteagal 9(1), laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi scéim ríomh-shainaitheantais amháin ar a laghad lena n‑áirítear modh ríomh-shainaitheantais amháin ar a laghad:’;

(10)in Airteagal 9 cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 2 agus 3:

‘2.    Foilseoidh an Coimisiún liosta de na scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith de bhun mhír 1 den Airteagal seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh mar aon leis an mbunfhaisnéis ina dtaobh.

3.    Foilseoidh an Coimisiún in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh na leasuithe ar an liosta dá dtagraítear i mír 2 laistigh d’aon mhí amháin tar éis dó an fógra sin a fháil.’;

(11)cuirtear an tAirteagal 10a seo a leanas isteach:

Airteagal 10 a

Sárú slándála Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí

1.    I gcás ina sárófar Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisítear de bhun Airteagal 6 agus na sásraí bailíochtaithe dá dtagraítear in Airteagal 6a(5), pointí (a), (b) agus (c) nó i gcás ina gcuirfear a slándáil i scothbhaol i bpáirt ar bhealach a dhéanfaidh difear d’iontaofacht nó d’iontaofacht Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí eile, déanfaidh an Ballstát eisiúna eisiúint agus bailíocht Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a chur ar fionraí gan mhoill agus cuirfidh sé na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas dá réir sin.

2.    I gcás ina réiteofar an sárú nó an scothbhaol dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an Ballstát eisiúna eisiúint agus úsáid Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a athbhunú agus cuirfidh sé na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi gan mhoill mhíchuí.

3.    Mura leigheastar an sárú nó an scothbhaol dá dtagraítear i mír 1 laistigh de 3 mhí ón bhfionraí nó ón gcúlghairm, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí lena mbaineann a tharraingt siar agus cuirfidh sé na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoin tarraingt siar dá réir. I gcás ina mbeidh bonn cirt leis an tarraingt siar de bharr a thromchúisí atá an sárú, déanfar Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí lena mbaineann a tharraingt siar gan mhoill.

4.    Foilseoidh an Coimisiún na leasuithe comhfhreagracha a dhéanfar ar an liosta dá dtagraítear in Airteagal 6d in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gan aon mhoill mhíchuí.

5.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, sonróidh an Coimisiún a thuilleadh na bearta dá dtagraítear i míreanna 1 agus 3 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme maidir le cur chun feidhme Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear 6a(10).

(12)cuirtear an tAirteagal 11a seo a leanas isteach:

Airteagal 11 a

Sainaithint Uathúil.

1.    Nuair a bhainfear úsáid as modhanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith agus as Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí le haghaidh fíordheimhniúcháin, áiritheoidh na Ballstáit sainaithint uathúil.

2.    Chun críocha an Rialacháin seo, sa tacar íosta sonraí sainaitheantais duine dá dtagraítear in Airteagal 12.4.(d), cuirfidh na Ballstáit aitheantóir uathúil marthanach san áireamh i gcomhréir le dlí an Aontais, chun an t‑úsáideoir a shainaithint arna iarraidh sin dóibh sna cásanna sin ina gceanglaítear leis an dlí an t‑úsáideoir an shainaithint.

3.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, sonróidh an Coimisiún a thuilleadh na bearta dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme maidir le cur chun feidhme Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear 6a(10).

(13)Leasaítear Airteagal 12 mar a leanas:

(a)i mír 3, scriostar pointe (c) agus pointe (d);

(b)i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

‘(d)    tagairt do thacar íosta sonraí sainaitheantais duine is gá chun ionadaíocht a dhéanamh ar dhuine nádúrtha nó dlítheanach ar bhealach uathúil agus seasmhach;’;

(c)i mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a)    malartú faisnéise, taithí agus dea-chleachtais maidir leis na scéimeanna ríomh-shainaitheantais, go háirithe maidir le ceanglais theicniúla a bhaineann le hidir-inoibritheacht, le sainaitheantas uathúil agus le leibhéil dearbhaithe;’;

(14)cuirtear an tAirteagal 12a seo a leanas isteach:

Airteagal 12 a

Deimhniú scéimeanna leictreonacha ríomh-shainaitheantais

1.    Maidir le scéimeanna leictreonacha ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith, is féidir le comhlachtaí poiblí nó príobháideacha arna n‑ainmniú ag na Ballstáit a gcomhréireacht leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagail 6a, 8 agus 10 a dheimhniú.

2.    Ní bheidh feidhm ag athbhreithniú piaraí na scéimeanna ríomh-shainaitheantais dá dtagraítear in Airteagal 12(6), pointe (c) maidir le scéimeanna ríomh-shainaitheantais ná le cuid de na scéimeanna a deimhníodh i gcomhréir le mír 1. Féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as deimhniú nó as ráiteas comhréireachta ón Aontas arna eisiúint i gcomhréir le scéim Eorpach ábhartha um dheimhniú cibearshlándála arna bunú de bhun Rialachán (AE) 2019/881 chun a léiriú go gcomhlíonann na scéimeanna sin na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 8(2) maidir le leibhéil dearbhaithe scéimeanna ríomh-shainaitheantais.

3.    Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún ainmneacha agus seoltaí an chomhlachta phoiblí nó phríobháidigh dá dtagraítear i mír 1. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar fáil do na Ballstáit.’;

(15)cuirtear an ceannteideal seo a leanas isteach i ndiaidh Airteagal 12a:

‘ROINN III

SPLEÁCHAS TRASTEORANN AR MHODHANNA RÍOMH-SHAINAITHEANTAIS’;

(16)cuirtear isteach Airteagal 12b agus Airteagal 12c mar a leanas:

‘Airteagal 12b

Spleáchas trasteorann ar Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí

1.    I gcás ina mbeidh ríomh-shainaitheantas ag teastáil ó na Ballstáit trí mhodh ríomh-shainaitheantais agus trí fhíordheimhniú faoin dlí náisiúnta nó trí chleachtas riaracháin chun seirbhís ar líne arna soláthar ag comhlacht poiblí, glacfaidh siad freisin le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí arna n-eisítear i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.    Maidir le páirtithe príobháideacha is úsáideoirí a sholáthraíonn seirbhísí, i gcás ina gceanglaítear orthu, leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais, fíordheimhniú láidir úsáideora a úsáid chun sainaithint ar líne a dhéanamh, nó i gcás ina gceanglaítear fíordheimhniú láidir úsáideora le hoibleagáid chonarthach, lena n-áirítear i réimsí an iompair, an fhuinnimh, na baincéireachta agus airgeadais, na slándála sóisialta, na sláinte, an uisce óil, na seirbhísí poist, an bhonneagair dhigitigh, an oideachais nó na teileachumarsáide, glacfaidh páirtithe príobháideacha is úsáideoirí freisin le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí arna n‑eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 6a.

3.    Maidir le hardáin an-mhóra ar líne mar a shainítear in Airteagal 25.1 Rialachán [tagairt do Rialachán DSA), i gcás ina gceanglaíonn siad ar úsáideoirí fíordheimhniú a dhéanamh chun seirbhísí ar líne a rochtain, glacfaidh siad freisin le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpacha arna n‑eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 6a, ar iarraidh deonach amháin ag an úsáideoir agus i ndáil leis na tréithe íosta is gá le haghaidh na seirbhís sonraí ar líne a bhfuil fíordheimhniú á iarraidh ina leith, amhail cruthúnas aoise.

4.    Forbróidh an Coimisiún cóid iompair féinrialála ar leibhéal an Aontais (‘cóid iompair’) chun cur le hinfhaighteacht agus le hinúsáidteacht Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo. Leis na cóid iompair sin, áiritheofar go mbeidh glacadh le modhanna ríomh-shainaitheantais lena n‑áirítear Tiachóga na Céannachta Digití na Eorpa laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo go háirithe ag soláthraithe seirbhíse a bhraitheann ar sheirbhísí ríomh-shainaitheantais tríú páirtí le haghaidh fíordheimhniú úsáideoirí. Déanfaidh an Coimisiún forbairt na gcód iompair sin a éascú i ndlúthchomhar leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir agus spreagfaidh sé soláthraithe seirbhíse le forbairt na gcód iompair a chur i gcrích laistigh de 12 mhí ón dáta a nglacfar an Rialachán seo agus iad a chur chun feidhme go héifeachtach laistigh de 18 mí ón dáta a nglacfar an Rialachán.

5.    Laistigh de 18 mí tar éis chur in úsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar bhonn fianaise lena léirítear infhaighteacht agus inúsáidteacht Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, measúnú an dtabharfar sainordú do sholáthraithe seirbhíse príobháideacha ar líne breise glacadh le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí ar iarraidh dheonach ón úsáideoir. Ar na critéir mheasúnaithe is féidir a áireamh, tá raon an bhoinn úsáideoirí, láithreacht trasteorann soláthraithe seirbhíse, forbairt theicneolaíoch, forbairt ar phatrúin úsáide. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh bunaithe ar an measúnú sin, maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar na ceanglais maidir le haitheantas a thabhairt do Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí faoi phointí 1 go 4 den Airteagal seo.

6.    Chun críocha an Airteagail seo, ní bheidh Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí faoi réir na gceanglas dá dtagraítear in Airteagail 7 agus 9.

Airteagal 12c

Aitheantas frithpháirteach modhanna ríomh-shainaitheantais eile

1.    I gcás ina gceanglófar faoin dlí náisiúnta nó i gcomhréir leis an gcleachtas náisiúnta riaracháin ríomh-shainaitheantas a úsáid trí mhodh ríomh-shainaitheantais agus fíordheimhnithe a úsáid le rochtain a fháil ar sheirbhís ar líne a sholáthraíonn comhlacht poiblí i mBallstát amháin, aithneofar sa chéad Bhallstát an modh ríomh-shainaitheantais a eisítear i mBallstát eile chun an tseirbhís sin ar líne a fhíordheimhniú ar bhonn trasteorann, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha a leanas:

(a)go neisítear an modh ríomh-shainaitheantais faoi scéim ríomh-shainaitheantais a áirítear sa liosta dá dtagraítear in Airteagal 9;

(b)go bhfreagraíonn leibhéal dearbhaithe an mhodha ríomh-shainaitheantais do leibhéal dearbhaithe atá comhionann le nó níos airde ná an leibhéal dearbhaithe a éilíonn an comhlacht poiblí ábhartha le rochtain a fháil ar an tseirbhís sin ar líne sa Bhallstát lena mbaineann, agus in aon chás, leibhéal dearbhaithe nach lú ná leibhéal dearbhaithe ‘suntasach’;

(c)i gcás ina núsáideann an comhlacht poiblí sa Bhallstát lena mbaineann an leibhéal dearbhaithe ‘suntasach’ nó ‘ard’ maidir leis an tseirbhís ar líne sin a rochtain.

Bainfear amach an t‑aitheantas sin tráth nach déanaí ná 6 mhí ón dáta a fhoilseoidh an Coimisiún an liosta dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír.

2.    Féadfaidh comhlachtaí poiblí aitheantas a thabhairt do mhodh ríomh-shainaitheantais a eiseofar laistigh de raon feidhme scéim ríomh-shainaitheantas a áireofar ar an liosta a fhoilseoidh an Coimisiún de bhun Airteagal 9 agus a fhreagróidh do leibhéal dearbhaithe ‘íseal’, chun an tseirbhís a chuireann na comhlachtaí ar líne sin ar fáil a fhíordheimhniú ar bhonn trasteorann.

(17)In Airteagal 13, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.    D’ainneoin mhír 2 den Airteagal seo, beidh soláthraithe seirbhíse iontaoibhe faoi dhliteanas as aon damáiste a dhéanfar d’aonghnó nó le faillí d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach más rud é nach gcomhlíonann siad na hoibleagáidí faoin Rialachán seo agus na hoibleagáidí bainistíochta riosca cibearshlándáil faoi Airteagal 18 de Threoir XXXX/XXXX [NIS2].’;

(18)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 14:

Airteagal 14

Gnéithe idirnáisiúnta

1.    Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 48(2), lena leagtar amach na coinníollacha faoinar féidir a mheas i dtaca le ceanglais tríú tír is infheidhme maidir leis na soláthraithe seirbhíse iontaoibhe atá bunaithe ar a chríoch, agus i dtaca leis na seirbhísí iontaoibhe a sholáthraíonn siad, go bhfuil siad coibhéiseach leis na ceanglais is infheidhme maidir le soláthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe atá bunaithe san Aontas agus leis na seirbhísí iontaoibhe cáilithe a sholáthraíonn siad.

2.    I gcás inar ghlac an Coimisiún gníomh cur chun feidhme de bhun mhír 1 nó i gcás inar thug sé comhaontú idirnáisiúnta i gcrích maidir le haitheantas frithpháirteach seirbhísí iontaoibhe i gcomhréir le hAirteagal 218 den Chonradh, measfar i dtaca le seirbhísí iontaoibhe a sholáthar soláthraithe atá bunaithe sa tríú tír lena mbaineann go bhfuil siad coibhéiseach le seirbhísí iontaoibhe cáilithe a sholáthair soláthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe atá bunaithe san Aontas.’;

(19)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15:

Airteagal 15

Rochtain do dhaoine faoi mhíchumas

Féachfar chuige go mbeidh rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar sholáthar seirbhíse Iontaobhais agus ar tháirgí úsáideora deiridh a úsáidtear chun na seirbhísí sin a sholáthar i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta in Iarscríbhinn I de Threoir 2019/882 maidir leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí.’;

(20)Leasaítear Airteagal 17 mar a leanas:

(a)leasaítear mír 4 mar a leanas:

(1)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c) de mhír 4:

‘(c)    maidir le húdaráis inniúla náisiúnta ábhartha na mBallstát lena mbaineann, údaráis a ainmneofar de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [NIS2], chun iad a chur ar an eolas faoi aon sárú suntasach ar shlándáil nó teip ó thaobh sláine de a dtagann siad ar an eolas fúthu agus a gcuid cúraimí á gcomhlíonadh acu, i gcás ina mbaineann an sárú suntasach ar shlándáil nó an teip ó thaobh sláine de le Ballstáit eile, cuirfidh an comhlacht maoirseachta pointe teagmhála aonair an Bhallstáit lena mbaineann a ainmnítear ar an eolas, de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX (NIS2);’;

(2)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f):

‘(f)    comhoibriú leis comhlachtaí maoirseachta a bhunaítear faoi Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe, trína gcur ar an eolas gan aon mhoill maidir le torthaí iniúchtaí ar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe, i gcás ina ndearnadh sárú ar rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta agus maidir le sáruithe slándála ar sáruithe i ndáil le sonraí pearsanta iad;’;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

‘6.    Faoin 31 Márta gach bliain, cuirfidh gach comhlacht maoirseachta tuarascáil ar a phríomhghníomhaíochtaí le linn na bliana féilire roimhe sin faoi bhráid an Choimisiúin.’;

(c)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:

‘8.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, sonraíodh an Coimisiún a thuilleadh cúraimí na nÚdarás Maoirseachta dá dtagraítear i mír 4 agus saineoidh sé na formáidí agus na nósanna imeachta le haghaidh na tuarascála dá dtagraítear i mír 6. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(21)Leasaítear Airteagal 18 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Airteagal 18:

‘Cúnamh frithpháirteach agus comhar’;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.    Comhoibreoidh comhlachtaí maoirseachta d’fhonn dea‑chleachtas agus faisnéis maidir le soláthar seirbhísí iontaoibhe a mhalartú.’;

(c)cuirtear isteach na Airteagail 4 agus 5 seo a leanas:

‘4.    Maidir le comhlachtaí maoirseachta agus údaráis inniúla náisiúnta faoi Threoir (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [NIS2], comhoibreoidh siad lena chéile agus tabharfaidh siad cúnamh dá chéile chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh soláthraithe seirbhíse iontaoibhe na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo agus i dTreoir (AE) XXXX/XXXX [NIS2]. Iarrfaidh an comhlacht maoirseachta ar an údarás inniúil náisiúnta faoi Threoir XXXX/XXXX [NIS2] gníomhaíochtaí maoirseachta a dhéanamh lena fhíorú go gcomhlíonann soláthraithe seirbhíse iontaoibhe na ceanglais faoi Threoir XXXX/XXXX (NIS2), ceangal a chur ar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe aon mhainneachtain i dtaca leis na ceanglais sin a chomhlíonadh a leigheas, torthaí aon ghníomhaíochtaí maoirseachta atá nasctha le soláthraithe seirbhíse iontaoibhe a chur ar fáil go tráthúil agus na comhlachtaí maoirseachta a chur ar an eolas faoi theagmhais ábhartha ar tugadh fógra fúthu i gcomhréir le Treoir XXXX/XXXX [NIS2].

5.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún na socruithe nós imeachta is gá chun an comhoibriú idir na hÚdaráis Mhaoirseachta dá dtagraítear i mír 1 a éascú.’;

(22)Leasaítear Airteagal 20 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1

‘1.    Déanfaidh comhlacht measúnaithe comhréireachta iniúchadh ar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe ar a gcostas féin gach 24 mhí ar a laghad. Deimhneofar san iniúchadh go gcomhlíonann na soláthraithe cáilithe seirbhíse iontaoibhe agus na seirbhísí iontaoibhe cáilithe a chuireann siad ar fáil na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo agus in Airteagal 18 de Threoir (AE) XXXX/XXXX [NIS2]. Déanfaidh soláthraithe cáilithe seirbhíse iontaoibhe an tuarascáil ar mheasúnú comhréireachta a thagann as sin a chur faoi bhráid an chomhlachta maoirseachta laistigh de 3 lá oibre tar éis iad a fháil’;

(b)i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh:

‘I gcás ina ndealróidh sé go bhfuil sárú ann ar rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta, cuirfidh an comhlacht maoirseachta torthaí a iniúchtaí in iúl do na húdaráis mhaoirseachta faoi Rialachán (AE) 2016/679.’;

(c)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 3 agus 4:

‘3.    I gcás nach gcomhlíonann soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe aon cheann de na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, ceanglóidh an comhlacht maoirseachta air leigheas a chur ar fáil laistigh de theorainn ama socraithe, más infheidhme.

i gcás mainneachtain an tsoláthraí sin i dtaca le leigheas a chur ar fáil agus, i gcás inarb infheidhme laistigh den teorainn ama a leagfaidh an comhlacht maoirseachta síos, féadfaidh an comhlacht maoirseachta, agus aird á tabhairt go háirithe aige ar mhéid, ar fhad agus ar iarmhairtí na mainneachtana sin, féadfaidh sé stádas cáilithe an tsoláthraí sin nó na seirbhíse lena mbaineann a tharraingt siar agus, i gcás inarb infheidhme laistigh de theorainn ama shocraithe, féadfaidh an comhlacht maoirseachta a iarraidh air ceanglais Threoir XXXX/XXXX[NIS2] a chomhlíonadh. Cuirfidh an comhlacht maoirseachta an comhlacht dá dtagraítear in Airteagal 22(3) ar an eolas chun na liostaí iontaofa dá dtagraítear in Airteagal 22(1) a thabhairt cothrom le dáta.

Cuirfidh an comhlacht maoirseachta an soláthraí cáilithe seirbhísí iontaoibhe ar an eolas faoi aistarraingt a stádais cháilithe nó faoi aistarraingt stádas cáilithe na seirbhíse lena mbaineann.

4.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún, uimhir thagartha do na caighdeáin seo a leanas:

(a)na comhlachtaí measúnaithe comhréireachta a chreidiúnú agus don tuarascáil measúnaithe creidiúnachta dá dtagraítear i mír 1;

(b)na ceanglais iniúchta lena ndéanfaidh na comhlachtaí measúnaithe comhréireachta a measúnú comhréireachta ar na soláthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe dá dtagraítear i mír 1, arna gcomhlíonadh ag na comhlachtaí measúnaithe comhréireachta;

(c)na scéimeanna um measúnú comhréireachta le measúnú comhréireachta a dhéanamh ar sholáthraithe seirbhíse iontaoibhe cáilithe ag na comhlachtaí measúnaithe comhréireachta agus leis an tuarascáil ar an measúnú comhréireachta dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(23)Leasaítear Airteagal 21 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

‘2.    Fíoróidh an comhlacht maoirseachta cibé an bhfuil an soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe agus na seirbhísí iontaoibhe a sholáthraíonn sé ag comhlíonadh na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, agus go háirithe, na ceanglais i gcomhair soláthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe agus i gcomhair na seirbhísí iontaoibhe cáilithe a sholáthraíonn siad.

Chun a fhíorú go gcomhlíonann an soláthraí seirbhíse iontaoibhe na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 18 de Dir XXXX [NIS2], iarrfaidh an comhlacht maoirseachta ar na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Dir XXXX [NIS2] gníomhaíochtaí maoirseachta a dhéanamh ina leith sin agus faisnéis a sholáthar faoin toradh laistigh de thrí lá tar éis a gcur i gcrích.

I gcás ina dtagann an comhlacht maoirseachta ar an gconclúid go gcomhlíonann an soláthraí seirbhísí iontaoibhe agus na seirbhísí iontaoibhe a sholáthraíonn sé na ceanglais dá dtagraítear sa chéad fhomhír, deonóidh an comhlacht maoirseachta an stádas cáilithe don soláthraí seirbhíse iontaoibhe agus do na seirbhísí iontaoibhe a sholáthraíonn sé, agus cuirfidh sí an comhlacht dá dtagraítear in Airteagal 22(3) ar an eolas faoin méid sin chun go ndéanfar na liostaí iontaoibhe dá dtagraítear in Airteagal 22(1) a thabhairt cothrom le dáta, tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an fógra i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo.

I gcás nach gcuirfear an fíorú i gcrích laistigh de thrí mhí, cuirfidh an comhlacht maoirseachta na cúiseanna leis an moill in iúl don soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe agus luafaidh sé an tréimhse a thógfaidh sé an fíorú a chur i gcrích.’;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

‘4.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, saineoidh an Coimisiún, formáidí agus nósanna imeachta an fhógra agus an fhíoraithe chun críocha mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(24)in Airteagal 23, cuirtear mír 2a leis:

‘2a.    Beidh feidhm ag mír 1 agus mír 2 freisin maidir le soláthraithe seirbhíse iontaoibhe atá bunaithe i dtríú tíortha agus maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn siad, ar choinníoll go mbeidh aitheantas arna thabhairt dóibh san Aontas i gcomhréir le hAirteagal 14.’;

(25)Leasaítear Airteagal 24 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.    Agus deimhniú cáilithe nó ríomhdhearbhú cáilithe tréithe á eisiúint ag soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe do sheirbhís iontaoibhe, fíoróidh soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe céannacht agus, más infheidhme, aon tréithe shonrach de chuid an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh a n‑eisítear an deimhniú cáilithe nó an ríomhdhearbhú tréithe cáilithe dó.

Déanfaidh an soláthraí cáilithe seirbhíse iontaoibhe an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad fhomhír a fhíorú go díreach nó trí bhrath ar thríú páirtí, ar cheann de na bealaí seo a leanas:

(a)trí mhodh ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 8 maidir leis na leibhéil dearbhaithe ‘suntasach’ nó ‘ard’;

(b)trí ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe nó trí dheimhniú ríomhshínithe cháilithe nó ríomhshéala cháilithe a eisítear i gcomhréir le pointe (a), (c) nó (d);

(c)trí mhodhanna sainaitheantais eile a úsáid lena náiritheofar sainaithint an duine nádúrtha le leibhéal ard muiníne, modhanna a ndearbhóidh comhlacht um measúnú comhréireachta a gcomhréireacht;

(d)trí láithreacht fhisiciúil an duine nádúrtha nó ionadaí údaraithe an duine dhlítheanaigh trí na nósanna imeachta iomchuí agus i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta mura bhfuil modhanna eile ar fáil.’;

(b)cuirtear an mhír 1a seo a leanas isteach:

‘1a.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, leagfaidh an Coimisiún amach, sonraíochtaí, caighdeáin agus nósanna imeachta teicniúla íosta i ndáil le fíorú céannachta agus tréithe i gcomhréir le mír 1, pointe c. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(c)leasaítear mír 2 mar a leanas:

(1)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

‘(d)    roimh dhul isteach i gcaidreamh conarthach, aon duine ar mian leis seirbhís iontaoibhe incháilithe a úsáid, a chur ar an eolas, ar bhealach soiléir, cuimsitheach agus sothuigthe, i spás poiblí ar furasta teacht air agus go leithleach, faoi na téarmaí beachta agus na coinníollacha beachta a bhaineann le húsáid na seirbhíse sin, lena n‑áirítear aon teorannú maidir lena húsáid;’;

(2)cuirtear isteach na pointí nua (fa) agus (fb) seo a leanas:

‘(fa)    beartais iomchuí a bheith acu agus bearta comhfhreagracha a dhéanamh chun bainistiú a dhéanamh ar rioscaí dlíthiúla, gnó, oibríochtúla agus rioscaí díreacha nó indíreacha eile do sholáthar na seirbhíse iontaoibhe cáilithe. D’ainneoin fhorálacha Airteagal 18 de Threoir AE XXXX/XXX [NIS2], áireofar ar na bearta sin an méid seo a leanas ar a laghad:

(i) bearta a bhaineann le nósanna imeachta clárúcháin agus bordála maidir le seirbhís;

(ii) bearta a bhaineann le seiceálacha nós imeachta nó riaracháin;

(iii) bearta a bhaineann le seirbhísí a bhainistiú agus a chur chun feidhme.

(fb)    fógra a thabhairt don chomhlacht maoirseachta agus, i gcás inarb infheidhme, do chomhlachtaí ábhartha eile maidir le haon sárú nó briseadh atá nasctha ar chur chun feidhme na mbeart dá dtagraítear i mír (fa), pointí (i), (ii) agus, (iii), ar sárú nó briseadh é a bhfuil tionchar suntasach aige ar an tseirbhís iontaoibhe a sholáthraítear nó ar na sonraí pearsanta a choimeádtar inti.’;

(3)cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (g) agus (h):

‘(g)    bearta iomchuí a dhéanamh in aghaidh sonraí a bhrionnú, a ghoid nó a mhíleithreasú nó, gan cheart, sonraí a scriosadh, a athrú nó a dhéanamh dorochtana;

(h)    déanfaidh sé taifead ar an bhfaisnéis ábhartha uile a bhaineann le sonraí a eisíonn an soláthraí cáilithe seirbhísí iontaoibhe agus a fhaigheann sé agus coinneoidh sé ar fáil é cibé fad is gá tar éis dheireadh ghníomhaíochtaí uile an tsoláthraí cháilithe seirbhísí iontaoibhe chun fianaise a sholáthar in imeachtaí dlíthiúla agus chun leanúnachas na seirbhíse a áirithiú. Féadfar an taifeadadh sin a dhéanamh go leictreonach;’;

(4)scriostar pointe (j);

(d)cuirtear an mhír 4a seo a leanas isteach:

‘4a.    Beidh feidhm dá réir sin ag mír 3 agus mír 4 maidir le ríomhdhearbhuithe tréithe a chúlghairm.’;

(e)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

‘5.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán le haghaidh na gceanglas dá dtagraítear i mír 2. Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíonfaidh córais agus táirgí iontaofa na caighdeáin sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(f)cuirtear an mhír 6 seo a leanas isteach:

‘6.    Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh maidir leis na bearta breise dá dtagraítear i mír 2(fa).’;

(26)In Airteagal 28, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

‘6.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le deimhnithe cáilithe na ríomhshínithe: Toimhdeofar go bhfuiltear ag comhlíonadh na gceanglas a leagar síos in Iarscríbhinn I, i gcás ina gcomhlíonfaidh deimhniú cáilithe le haghaidh ríomhshínithe na caighdeáin sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(27)In Airteagal 29, cuirtear an mhír nua 1 a seo a leanas leis:

‘1a.    Maidir le sonraí um chruthú ríomhshínithe a ghiniúint, a bhainistiú nó a dhúbláil thar ceann an tsínitheora, ní fhéadfaidh ach soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe a chuireann seirbhís iontaoibhe cháilithe ar fáil le haghaidh bhainistiú gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cáilithe cianda.’;

(28)cuirtear an tAirteagal 29 a seo a leanas isteach:

Airteagal 29 a

Ceanglais maidir le seirbhís cháilithe chun gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cianda a bhainistiú

1.    Is iad seo a amháin a fhéadfaidh gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cáilithe cianda a bhainistiú mar sheirbhís cháilithe:

(a)soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe a ghineann nó a bhainistíonn sonraí maidir le cruthú ríomhshínithe thar ceann an tsínitheora;

(b)d’ainneoin phointe (1)(d) d’Iarscríbhinn II, soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe nach ndéanann dúbláil ar na sonraí maidir le cruthú ríomhshínithe ach amháin chun cúltaca a dhéanamh ar choinníoll go gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas:

ní mór na tacair shonraí macasamhlaithe bheith ar aon leibhéal slándála leis an tacar sonraí bunaidh;

ní rachaidh líon na dtacar sonraí macasamhlaithe thar an líon is lú a bheidh riachtanach chun leanúnachas na seirbhíse a áirithiú.

(c)soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe a chomhlíonann aon cheanglas arna sainaithint sa tuarascáil deimhniúcháin a bhaineann leis an sainghléas cruthaithe sínithe cianda arna eisiúint de bhun Airteagal 30.

2.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún sonraíochtaí teicniúla agus uimhreacha tagartha na gcaighdeán seo chun críocha mhír 1.’;

(29)In Airteagal 30, cuirtear an mhír 3a seo a leanas isteach:

‘3a.    Beidh an deimhniú dá dtagraítear i mír 1 bailí go ceann 5 bliana, ar choinníoll go ndéanfar measúnú rialta leochaileachtaí gach ré bliain. I gcás ina sainaithnítear leochaileachtaí agus nach leigheastar iad, déanfar an deimhniú a tharraingt siar.’;

(30)In Airteagal 31, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘3.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún formáidí agus nósanna imeachta is infheidhme chun críche mhír 1. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(31)Leasaítear Airteagal 32 mar a leanas:

(a)i mír 1, cuirtear an fhomhír seo a leanas leis:

Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos sa chéad fhomhír á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíonfar na caighdeáin dá dtagraítear i mír 3 sin trí na ríomhshínithe cáilithe a bhailíochtú.

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘3.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán le haghaidh fhíorú na ríomhshínithe cáilithe. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(32)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 34:

Airteagal 34

Seirbhís chaomhnaithe cháilithe le haghaidh ríomhshínithe cáilithe

1.    Is soláthraí cáilithe seirbhísí iontaoibhe agus soláthraí den chineál sin amháin a fhéadfaidh seirbhís chaomhnaithe cháilithe le haghaidh ríomhshínithe cáilithe a sholáthar, ar soláthraí é a úsáidfidh nósanna imeachta agus teicneolaíochtaí a mbeidh sé ar a gcumas iontaofacht an ríomhshínithe cháilithe a shíneadh amach thar an tréimhse bhailíochta theicniúil.

2.    Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos i mír 1 á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíonfaidh na socruithe maidir leis an tseirbhís chaomhnaithe cháilithe do ríomhshínithe cáilithe na caighdeáin dá dtagraítear i mír 3.

3.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán le haghaidh na seirbhíse caomhnaithe le haghaidh ríomhshínithe cáilithe. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear In Airteagal 48(2).’;

(33)Leasaítear Airteagal 37 mar a leanas:

(a)cuirtear an mhír 2 a seo a leanas isteach:

‘2a.    Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais maidir le ríomhshéalaí ardleibhéil dá dtagraítear in Airteagal 36 agus i mír 5 den Airteagal seo á gcomhlíonadh i gcás ina gcomhlíonfar na caighdeáin sin dá dtagraítear i mír 4 le ríomhshéala ardleibhéil.

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

‘4.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le deimhniú ardleibhéil. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear In Airteagal 48(2).’;

(34)Leasaítear Airteagal 38 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.    Comhlíonfaidh deimhnithe cáilithe le haghaidh ríomhshéalaí na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn III. Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn III á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíonfaidh deimhniú cáilithe le haghaidh ríomhshéala na caighdeáin dá dtagraítear i mír 6.’;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

‘6.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le deimhnithe ríomhshéala. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear In Airteagal 48(2).’;

(35)cuirtear an tAirteagal 39 a seo a leanas isteach:

Airteagal 39 a

Ceanglais maidir le seirbhís cháilithe chun gléasanna cruthaithe ríomhshéala cianda a bhainistiú

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 29a maidir le seirbhís cháilithe chun gléasanna cruthaithe ríomhséala cianda a bhainistiú.’;

(36)Leasaítear Airteagal 42 mar a leanas:

(a)cuirtear an mhír 1a nua seo a leanas isteach:

‘1a.    Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos i mír 1 á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíonfar na caighdeáin dá dtagraítear i mír 2 tríd an dáta agus an t‑am a nascadh le sonraí agus tríd an bhfoinse chruinn ama.’;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2

‘2.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán chun an dáta agus an t‑am a nascadh le sonraí agus tríd an bhfoinse chruinn ama. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(37)Leasaítear Airteagal 44 mar a leanas:

(a)cuirtear an mhír 1a seo a leanas isteach:

‘1a.    Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos i mír 1 á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíonfar na caighdeáin dá dtagraítear i mír 2 leis an bpróiseas seolta agus glactha sonraí.

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

‘2.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le próisis seolta agus ghlactha sonraí. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(38)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 45:

Airteagal 45

Ceanglais maidir le deimhnithe cáilithe ar fhíordheimhniú láithreán gréasáin

1.    Comhlíonfaidh dearbhuithe cáilithe le haghaidh fíordheimhnithe láithreán gréasáin na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn IV. Measfar go mbeidh dearbhuithe cáilithe le haghaidh fíordheimhnithe láithreán gréasáin i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn IV i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na caighdeáin dá dtagraítear i mír 3.

2.    Tabharfaidh brabhsálaithe gréasáin aitheantas do dheimhnithe cáilithe le haghaidh fíordheimhniú láithreán gréasáin dá dtagraítear i mír 1. Chun na gcríoch sin, áiritheoidh brabhsálaithe gréasáin go ndéanfar na sonraí céannachta a sholáthraítear trí úsáid a bhaint as aon cheann de na modhanna a thaispeáint ar bhealach atá soláimhsithe don úsáideoir. Áiritheoidh brabhsálaithe gréasáin tacaíocht agus idir-inoibritheacht le deimhnithe cáilithe le haghaidh fíordheimhniú láithreán gréasáin dá dtagraítear i mír 1, cé is moite d’fhiontair a mheastar a bheith ina micreafhiontair agus ina bhfiontair bheaga, i gcomhréir le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún, sna chéad 5 bliana dá bhfeidhm mar sholáthraithe seirbhíse brabhsála gréasáin.

3.    Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, soláthróidh an Coimisiún na sonraíochtaí teicniúla agus uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le fíordheimhniú láithreán gréasáin dá dtagraítear i mír 1. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(39)cuirtear na ranna 9, 10 agus 11 seo a leanas isteach i ndiaidh Airteagal 45:

‘ROINN 9

RÍOMHFHIANÚ TRÉITHE

Airteagal 45a

Éifeachtaí dlíthiúla ríomhdhearbhaithe tréithe

1.    Ní shéanfar ar ríomhdhearbhú tréithe éifeacht dhlíthiúil ná inghlacthacht mar fhianaise in imeachtaí dlíthiúla mar gheall ar é bheith i bhformáid leictreonach amháin.

2.    Beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna le ríomhdhearbhú tréithe cáilithe agus atá le dearbhuithe arna n‑eisiúint go dleathach i bhformáid pháipéir.

3.    Maidir le ríomhdhearbhú tréithe cáilithe a eisíodh i mBallstát amháin, sainaithneofar é mar ríomhdhearbhú tréithe cáilithe in aon Bhallstát eile.

Airteagal 45b

Ríomhdhearbhú tréithe i seirbhísí poiblí

I gcás ina n‑éilítear ríomh-shainaitheantas faoin dlí náisiúnta trí mhodh ríomh-shainaitheantais agus trí fhíordheimhniú, chun seirbhís ar líne a sholáthraíonn comhlacht poiblí a rochtain, ní chuirfear sonraí sainaitheantais duine i bhdearbhú tréithe in ionad ríomh-shainaitheantais trí mhodh ríomh-shainaitheantais agus fíordheimhniú le haghaidh ríomh-shainaitheantais, mura bhfuil siad ceadaithe go sonrach ag an mBallstát nó ag an gcomhlacht poiblí. I gcás den sórt sin, glacfar freisin le ríomhdhearbhú cáilithe tréithe ó Bhallstáit eile.

Airteagal 45c

Ceanglais maidir le dearbhú tréithe cáilithe

1.    Comhlíonfaidh ríomhdhearbhú tréithe na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn V. Measfar go mbeidh ríomhdhearbhú tréithe i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn V i gcás ina gcomhlíonfaidh sé na caighdeáin dá dtagraítear i mír 4.

2.    Ní bheidh ríomhdhearbhú tréithe faoi réir aon cheanglas sainordaitheach sa bhreis ar na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn V.

3.    Má chúlghairtear ríomhdhearbhú tréithe tar éis a chéadeisiúna, caillfidh sé a bhailíocht ón nóiméad a chúlghairfear é, agus ní dhéanfar a stádas a athshlánú in aon imthosca ar bith.

4.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le ríomhdhearbhú tréithe cáilithe, maidir le cur chun feidhme Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear in Airteagal 6a(10).

Airteagal 45d

Fianú tréithe de réir na bhfoinsí barántúla

1.    Áiritheoidh na Ballstáit, maidir leis na tréithe a liostaítear in Iarscríbhinn VI ar a laghad, i gcás ina mbraitheann na tréithe sin ar fhoinsí barántúla laistigh den earnáil phoiblí, go ndéanfar bearta lenar féidir le soláthraithe ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe, trí mhodhanna leictreonacha arna iarraidh sin don úsáideoir, barántúlacht na dtréithe a fhíorú go díreach de réir na bhfoinsí barántúla ábhartha ar an leibhéal náisiúnta nó trí idirghabhálaithe ainmnithe atá aitheanta ar an leibhéal náisiúnta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais.

2.    Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus na caighdeáin ábhartha idirnáisiúnta á gcur san áireamh, leagfaidh an Coimisiún amach na sonraíochtaí, na caighdeáin agus na nósanna imeachta teicniúla íosta a bhaineann le catalóg na dtréithe agus le scéimeanna ríomhdhearbhaithe tréithe agus le nósanna imeachta fíoraithe ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe trí bhíthin gníomh cur chun feidhme maidir le cur chun feidhme Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí dá dtagraítear in Airteagal 6a(10).

Airteagal 45e

Ríomhdhearbhú tréithe Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí a eisiúint

Soláthróidh soláthraithe ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe comhéadan le Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí arna n‑eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 6a.

Airteagal 45f

Rialacha breise maidir le seirbhísí ríomhdhearbhaithe tréithe a sholáthar

1.    Ní dhéanfaidh soláthraithe seirbhísí ríomhdhearbhaithe tréithe cáilithe ná neamhcháilithe sonraí pearsanta a bhaineann le soláthar na seirbhísí sin a chomhcheangal le sonraí pearsanta ó aon seirbhís eile a thairgeann siad.

2.    Déanfar sonraí pearsanta a bhaineann le soláthar seirbhísí ríomhdhearbhaithe tréithe a choimeád ar leithligh go loighciúil ó shonraí eile atá á gcoinneáil.

3.    Sonraí pearsanta a bhaineann le seirbhísí ríomhdhearbhaithe tréithe cáilithe, coinneofar iad ar leithligh go fisiciúil agus go loighciúil ó shonraí ar bith eile arna gcoinneáil.

4.    Soláthróidh soláthraithe seirbhísí ríomhdhearbhaithe tréithe cáilithe na seirbhísí sin faoi eintiteas dlíthiúil ar leith.

ROINN 10

SEIRBHÍSÍ CARTLANNAITHE DHIGITIGH CÁILITHE

Airteagal 45g

Seirbhísí cartlannaithe dhigitigh cáilithe

Is soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe agus soláthraí den chineál sin amháin a fhéadfaidh seirbhísí cartlannaithe dhigitigh cáilithe le haghaidh ríomhdhoiciméad a sholáthar, ar soláthraí é a úsáidfidh nósanna imeachta agus teicneolaíochtaí a mbeidh sé ar a gcumas iontaofacht an ríomhdhoiciméid a shíneadh amach thar an tréimhse bhailíochta theicniúil.

Laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bunóidh an Coimisiún uimhreacha tagartha na gcaighdeán maidir le seirbhísí cartlannaithe dhigitigh. Glacfar an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).

ROINN 11

RÍOMH-MHÓRLEABHAIR

Airteagal 45h

Éifeachtaí dlíthiúla ríomh-mhórleabhar

1.    Ní shéanfar ar mhórleabhair éifeacht dhlíthiúil ná a inghlacthacht mar fhianaise in imeachtaí dlíthiúla ar an aon fhoras amháin go bhfuil sé i bhfoirm leictreonach nó ar an bhforas nach gcomhlíonann sé ceanglais maidir le mórleabhair cháilithe.

2.    Maidir le ríomh-mhórleabhar cáilithe, toimhdeofar uathúlacht agus barántúlacht a shonraí, cruinneas an dáta agus an ama, agus ordú croineolaíoch seicheamhach laistigh den mhírleabhar.

Airteagal 45i

Ceanglais maidir le ríomh-mhórleabhair cháilithe

1. Comhlíonfaidh ríomh-mhórleabhair cháilithe na ceanglais seo a leanas:

(a)soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe amháin nó níos mó a chruthóidh iad;

(b)áirithítear leo uathúlacht, barántúlacht agus seicheamhú ceart na niontrálacha sonraí arna dtaifeadadh sa mhórleabhar;

(c)áiritheoidh siad ord ceard croineolaíoch seicheamhach na sonraí sa mhórleabhar agus cruinneas dáta agus am iontráil na sonraí;

(d)déanfaidh siad taifead ar shonraí sa chaoi gur féidir aon athrú ar na sonraí ina dhiaidh sin a bhrath láithreach.

2.    Toimhdeofar go bhfuil na ceanglais a leagtar síos i mír 1 á gcomhlíonadh, i gcás ina gcomhlíontar na caighdeáin dá dtagraítear i mír 3 leis an mórleabhair.

3.    Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, uimhreacha tagartha na gcaighdeán a bhunú maidir leis na próisis chun tacar sonraí a chur i gcrích agus a chlárú agus chun ríomh-mhórleabhair cháilithe a chruthú. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 48(2).’;

(40)Cuirtear an tAirteagal 48a seo a leanas isteach:

Airteagal 48 a

Ceanglais tuairiscithe

1.    Áiritheoidh na Ballstáit go mbaileofar staitisticí i ndáil le feidhmiú Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí agus na seirbhísí iontaoibhe cáilithe.

2.    Áireofar sna staitisticí a bhaileofar i gcomhréir le mír 1 an méid seo a leanas:

(a)líon na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha a bhfuil Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí acu;

(b)cineál agus líon na seirbhísí lena nglactar le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí;

(c)teagmhais agus aga neamhfhónaimh an bhonneagair ar an leibhéal náisiúnta lena bhfuil cosc á chur le húsáid Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí.

3.    Na staitisticí dá dtagraítear i mír 2, déanfar iad a chur ar fáil don phobal i bhformáid oscailte, formáid a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín.

4.    Faoi mhí an Mhárta gach bliain, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis na staitisticí arna mbailiú i gcomhréir le mír 2.’;

(41)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 49:

Airteagal 49

Athbhreithniú

1.    Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus cuirfear tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle laistigh de 24 mhí tar éis a theacht i bhfeidhm. Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht go háirithe an iomchuí é go ndéanfaí raon feidhme an Rialacháin seo nó na forálacha sonracha a ghabhann leis a modhnú, agus aird á tabhairt ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, mar aon lena bhfuil ag titim amach ó thaobh na teicneolaíochta, an mhargaidh agus an dlí de. I gcás inar gá, beidh togra le haghaidh leasaithe ar an Rialachán seo ag gabháil leis an tuarascáil sin.

2.    Áireofar sa tuarascáil mheastóireachta measúnú ar infhaighteacht agus ar inúsáidteacht na modhanna sainaitheantais lena n‑áirítear Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo agus déanfar a mheasúnú an dtabharfar sainordú do gach soláthraí seirbhíse príobháideach ar líne a bhraitheann ar sheirbhísí ríomh-shainaitheantais tríú páirtí le haghaidh fíordheimhniú úsáideoirí, sainordú glacadh le húsáid mhodhanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith agus Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí.

3.    De bhreis air sin, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle gach 4 bliana tar éis an tuarascáil dá dtagraítear sa chéad mhír ar an dul chun cinn chun maidir le cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach.

(42)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 51:

Airteagal 51

Bearta idirthréimhseacha

1.    Gléasanna cruthaithe sínithe slána ar cinneadh a gcomhréireacht i gcomhréir le hAirteagal 3(4) de Threoir 1999/93/CE, measfar go fóill gur gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cáilithe iad faoin Rialachán seo [dáta – IO cuirtear isteach tréimhse ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2.    Deimhnithe cáilithe a eisítear do dhaoine nádúrtha faoi Threoir 1999/93/CE, measfar gur deimhnithe cáilithe go fóill iad le haghaidh ríomhshínithe faoin Rialachán seo go dtí [dáta – PO cuirtear isteach tréimhse ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].’.

(43)Leasaítear Iarscríbhinn I i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo;

(44)Cuirtear an téacs a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn II;

(45)Leasaítear Iarscríbhinn III i gcomhréir le hIarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo;

(46)Leasaítear Iarscríbhinn IV i gcomhréir le hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo;

(47)cuirtear Iarscríbhinn V nua isteach mar a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo;

(48)cuirtear Iarscríbhinn VI nua leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 20ú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

1.LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH 

1.1.Teideal an togra/tionscnaimh

Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach, lena leasaítear an Rialachán eIDAS

1.2.Réimsí beartais lena mbaineann 

Réimse beartais:    An Margadh Inmheánach

       Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach

1.3.Baineann an togra/tionscnamh le 

 beart nua 

 beart nua a leanann treoirthionscadal/réamhbheart 28  

síneadh ar bheart atá ann cheana 

 beart nó bearta a chumasc nó a atreorú i dtreo beart eile/beart nua 

1.4.Cuspóirí

1.4.1.Cuspóirí ginearálta

Is é cuspóir ginearálta don tionscnaimh seo feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, i ndáil, go háirithe, le seirbhísí poiblí agus príobháideacha trasteorann agus trasearnála a sholáthar agus a úsáid, ar seirbhísí iad a bhraitheann ar infhaighteacht agus ar úsáid réiteach ríomh-shainaitheantais atá an-slán agus iontaofa. Cuidíonn an cuspóir seo leis na cuspóirí straitéiseacha a leagtar amach sa Teachtaireacht ‘Todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú’.

1.4.2.Cuspóirí sonracha

Cuspóir Sonrach Uimh. 1

Rochtain ar réitigh iontaofa shlána maidir le céannacht dhigiteach a sholáthar, réitigh is féidir a úsáid thar theorainneacha, chun ionchais úsáideoirí agus éileamh ón margadh a chomhlíonadh;

Cuspóir Sonrach Uimh. 2

A áirithiú gur féidir le seirbhísí poiblí agus príobháideacha a bheith ag brath ar réitigh iontaofa slána maidir le céannacht dhigiteach,

Cuspóir Sonrach Uimh. 3

Smacht iomlán a thabhairt do shaoránaigh ar a sonraí pearsanta agus a slándáil a áirithiú agus réitigh maidir le céannachta dhigiteach á n‑úsáid acu;

Cuspóir Sonrach Uimh. 4

Coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir le soláthar seirbhíse iontaoibhe cáilithe san Aontas agus le glacadh na seirbhísí sin.

1.4.3.An toradh/ na torthaí agus an tionchar a bhfuil coinne leo

Sonraítear an tionchar a bheadh ag an togra/tionscnamh ar na tairbhithe/grúpaí ar a bhfuil sé dírithe.

Ar an iomlán, táthar ag súil gurb iad is mó a thairbheoidh den tionscamh úsáideoirí deiridh/saoránaigh, soláthraithe seirbhíse ar líne, soláthraithe seirbhíse ar líne, soláthraithe Aip Tiachóige agus soláthraithe poiblí agus príobháideacha seirbhísí céannachta digití. Leis an tionscamh táthar ag súil go ndéanfar rochtain ar réitigh iontaofa shlána maidir le céannacht dhigiteach a sholáthar, réitigh is féidir a úsáid ar bhonn trasteorann, chun ionchais úsáideoirí agus éileamh ón margadh a chomhlíonadh; a áirithiú gur féidir le seirbhísí poiblí agus príobháideacha a bheith ag brath ar réitigh iontaofa shlána maidir le céannacht dhigiteach ar bhonn trasteorann; rialú iomlán a thabhairt do shaoránaigh ar a sonraí pearsanta agus a slándáil a áirithiú le linn dóibh réitigh maidir le céannacht dhigiteach a úsáid; agus coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir le soláthar seirbhíse iontaoibhe cáilithe san Aontas agus le glacadh na seirbhísí sin.

Chomh maith leis an tsaoráid maidir le rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí agus príobháideacha araon, thairbheodh saoránaigh agus cuideachtaí go díreach d’áisiúlacht agus de sholáimhsitheacht an chomhéadain um fhíordheimhniú tiachóg agus bheadh siad in ann idirbhearta a dhéanamh a éilíonn gach leibhéal dearbhaithe (e.g. idir logáil isteach ar na meáin shóisialta agus ar fheidhmchláir r‑Shláinte).

D’fhéadfadh buntáistí breise a bheith mar thoradh ar chur chuige neartaithe príobháideachais trí dhearadh ós rud é nach mbeadh gá le hidirghabhálaithe sa phróiseas lena ndearbhaítear na tréithe, rud a chuirfeadh ar a chumas don saoránach cumarsáid dhíreach a dhéanamh leis an tseirbhís agus le soláthraithe dintiúr. Le slándáil sonraí mhéadaithe na tiachóige, chuirfí cosc le goid aitheantais, rud lena gcuirfí cosc le caillteanas airgeadais do shaoránaigh agus do ghnólachtaí na hEorpa.

I dtéarmaí an fháis eacnamaíoch de, táthar ag súil go laghdófar an neamhchinnteacht a bheidh ann do ghníomhaithe an mhargaidh trí chóras atá bunaithe ar chaighdeáin a thabhairt isteach, agus táthar ag súil freisin go mbeidh tionchar dearfach aige sin ar an nuálaíocht.

Agus rud tábhachtach, leis an laghdú ar an neamhchinnteachta, táthar ag súil go gcuirfear ar fáil rochtain níos cuimsithí ar sheirbhísí poiblí agus príobháideacha a bhaineann le hearraí poiblí amhail oideachas agus sláinte, earraí nach bhfuil rochtain ag roinnt grúpaí sóisialta orthu faoi láthair. Mar shampla, roinnt saoránach faoi mhíchumas, ar minic gur saoránaigh atá i gceist a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, nó saoránaigh atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, d’fhéadfadh sé gur lú an rochtain a bheadh acu ar sheirbhísí dar gá láithreacht fhisiciúil de ghnáth, mura ndéantar iad a sholáthar go háitiúil.

1.4.4.Táscairí feidhmíochta

Sonraítear na táscairí chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar ghnóthacháin.

Gné an fhaireacháin agus na meastóireachta agus cuspóirí ábhartha

Táscaire

Freagracht as an mbailiú

Foinse/foinsí

An t‑iarratas

Rochtain ar mhodhanna ríomh-shainaitheantais le haghaidh shaoránaigh uile an Aontais

Líon na saoránach Eorpach agus na ngnólachtaí dár eisíodh ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith / Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí agus líon na ndintiúr aitheantais a eisíodh (deimhnithe tréithe).

An Coimisiún Eorpach agus Údaráis Náisiúnta Inniúla (NCA)

Sonraí a bhaineann le suirbhé bliantúil nó le M&E a bhailigh na hÚdaráis Náisiúnta Inniúla

Rochtain ar mhodhanna ríomh-shainaitheantais le haghaidh shaoránaigh uile an Aontais

Líon na saoránach Eorpach agus na ngnólachtaí a úsáideann ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith go rialta / Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí agus dintiúir aitheantais (deimhnithe tréithe).

An Coimisiún Eorpach agus Údaráis Náisiúnta Inniúla (NCA)

Sonraí a bhaineann le suirbhé bliantúil nó le M&E a bhailigh na hÚdaráis Náisiúnta Inniúla

Aitheantas trasteorann agus an glacadh le scéimeanna ríomh-shainaitheantais a mhéadú, agus é mar aidhm glacadh uilíoch a bhaint amach

Líon na soláthraithe seirbhíse ar líne a ghlacann le ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith / Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí agus dintiúir aitheantais (deimhnithe tréithe).

an Coimisiún Eorpach

Suirbhé bliantúil

Aitheantas trasteorann agus an glacadh le scéimeanna ríomh-shainaitheantais a mhéadú, agus é mar aidhm glacadh uilíoch a bhaint amach

Líon na n‑idirbheart ar líne ag ríomh-shainaitheantais ar líne / Tiachóga na Céannachta Digití Eorpaí agus dintiúir aitheantais (deimhnithe tréithe)(san iomlán agus ar bhonn trasteorann).

an Coimisiún Eorpach

Suirbhé bliantúil

An earnáil phríobháideach a spreagadh le glacadh le seirbhísí nua céannachta digití agus seirbhísí nua céannachta digití a fhorbairt.

Líon na seirbhísí dearbhaithe tréithe nua arna n‑eisiúint go príobháideach lena gcomhlíontar caighdeáin lena gcomhtháthú i dTiachóg na Céannachta Digití Eorpaí

An Coimisiún Eorpach agus Údaráis Náisiúnta Inniúla (NCA)

Suirbhé bliantúil

Faisnéis chomhthéacsúil

An earnáil phríobháideach a spreagadh le glacadh le seirbhísí nua céannachta digití agus seirbhísí nua céannachta digití a fhorbairt.

méid an mhargaidh le haghaidh na céannachta digití;

an Coimisiún Eorpach

Suirbhé bliantúil

An earnáil phríobháideach a spreagadh le glacadh le seirbhísí nua céannachta digití agus seirbhísí nua céannachta digití a fhorbairt.

Caiteachas ar sholáthar poiblí atá nasctha le céannacht dhigiteach;

An Coimisiún Eorpach agus Údaráis Náisiúnta Inniúla

Suirbhé bliantúil

Aitheantas trasteorann agus an glacadh le scéimeanna ríomh-shainaitheantais a mhéadú, agus é mar aidhm glacadh uilíoch a bhaint amach

% de na fiontair a bhfuil díolacháin ríomhthráchtála earraí nó seirbhísí acu

an Coimisiún Eorpach

Eurostat

Aitheantas trasteorann agus an glacadh le scéimeanna ríomh-shainaitheantais a mhéadú, agus é mar aidhm glacadh uilíoch a bhaint amach

Sciar na n‑idirbheart ar líne dar gá sainaithint láidir custaiméirí (san iomlán)

an Coimisiún Eorpach

suirbhé bliantúil

Rochtain ar mhodhanna ríomh-shainaitheantais le haghaidh shaoránaigh uile an Aontais

céatadán de dhaoine aonair a dhéanann ríomhthráchtáil

céatadán de dhaoine a fhaigheann rochtain ar sheirbhísí poiblí ar líne

an Coimisiún Eorpach

Eurostat

1.5.Forais an togra/tionscnaimh 

1.5.1.Na ceanglais is gá a chomhlíonadh sa ghearrthéarma nó san fhadtéarma, lena náirítear amlíne mhionsonraithe maidir le cur chun feidhme céimneach an tionscnaimh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát. Beidh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a bhunú laistigh de 24-48 mhí (go táscach) ó ghlacadh an rialacháin. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos na sonraíochtaí teicniúla agus na caighdeáin thagartha le haghaidh ailtireacht theicniúil an chreata um Chéannacht Dhigiteach Eorpach laistigh de 12-24 mhí (go táscach) ó ghlacadh an rialacháin.

1.5.2.Breisluach a bhaineann le rannpháirtíocht an Aontais (d’fhéadfadh an breisluach a bheith ann mar thoradh ar fhachtóirí éagsúla, e.g. gnóthachain de thoradh comhordú, deimhneacht dhlíthiúil, breis éifeachtachta nó comhlántachtaí). Chun críocha an phointe seo, is é a chiallaíonn “breisluach a bhaineann le rannpháirteachas AE” an luach a thagann as idirghabháil an Aontais ar luach é atá sa bhreis ar an luach a bheadh ann dá mbeadh na Ballstáit ag feidhmiú leo féin.

Cúiseanna le beart a dhéanamh ar leibhéal na hEorpa (ex‑ante)

De bharr an éilimh mhéadaithe atá ag saoránaigh gnólachtaí agus soláthraithe seirbhíse ar réitigh maidir le céannacht dhigiteach atá soláimhsithe, slán agus neamhdhíobhálach don phríobháideacht agus ar féidir iad a úsáid ar bhonn trasteorann, is mó an luach a d’fhéadfadh a bheith ag gníomhaíocht bhreise ar leibhéal an Aontais ná ar leibhéal na mBallstát aonair, mar a léirítear sa mheastóireacht ar an Rialachán eIDAS.

An breisluach ar leibhéal an Aontais a mheastar a ghinfear (ex‑post)

Le cur chuige níos comhchuibhithe ar leibhéal an Aontais, cur chuige a bheadh bunaithe ar an athrú bunúsach ón iontaoibhe ar réitigh maidir le céannacht dhigiteach amháin chuig ríomhdhearbhuithe tréithe, d’áiritheofaí gur féidir le saoránaigh agus le gnólachtaí seirbhísí poiblí agus príobháideacha a rochtain aon áit san Aontas Eorpach agus iad ag brath ar chruthúnais chéannachta fíoraithe agus ar thréithe. Bheadh soláthraithe seirbhíse ar líne in ann glacadh le réitigh maidir le céannacht dhigiteach, gan beann ar an áit inar eisíodh iad, ag brath ar chur chuige coiteann Eorpach maidir le muinín, le slándáil agus le hidir-inoibritheacht. Is féidir le húsáideoirí agus le soláthraithe seirbhíse araon tairbhiú den luach dlíthiúil céanna a thugtar ríomhdhearbhuithe tréithe ar fud an Aontais, rud a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis nuair is gá gníomhaíocht chomhordaithe, nuair a bhíonn deimhnithe sláinte digiteacha i gceist mar shampla. Ina theannta sin, thairbheodh seirbhísí iontaoibhe a sholáthraíonn ríomhdhearbhuithe tréithe de mhargadh Eorpach a bheith ar fáil dá gcuid seirbhísí. Mar shampla, na costais a bhaineann le timpeallacht a áirithiú atá an-iontaofa agus slán chun Seirbhís Iontaobhais Cáilithe a sholáthar, is fusa iad a chúiteamh ar leibhéal an Aontais de bharr barainneachtaí scála. Is le creat de chuid an Aontais amháin is féidir inaistritheacht iomlán trasteorann céannachtaí dlíthiúla agus an ríomhdhearbhú tréithe atá nasctha léi a áirithiú, rud a fhágann gur féidir muinín a chur i ndearbhuithe céannachta arna ndéanamh ag Ballstáit eile.

1.5.3.Ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí eile den sórt sin san am a chuaigh thart

Is é an Rialachán eIDAS (Rialachán 910/2014) (eIDAS) an t‑aon chreat trasteorann amháin le haghaidh ríomh-shainaitheantais iontaofa (eID) daoine nádúrtha agus dlítheanacha, agus seirbhísí iontaoibhe. Cé nach bhfuil aon amhras faoi thábhacht an róil atá ag ríomh-shainaitheantas sa mhargadh inmheánach, tá athrú mór tagtha ó glacadh é. Glacadh ríomh-shainaitheantas in 2014, agus tá sé bunaithe ar chórais náisiúnta ríomh-shainaitheantais de réir caighdeán éagsúil agus díríonn sé ar sciar réasúnta beag de na riachtanais atá ag saoránaigh agus gnólachtaí maidir le ríomh-shainaitheantas: rochtain shlán ar sheirbhísí poiblí ar bhonn trasteorann. Na seirbhísí ar díríodh orthu, baineann siad leis an 3 % de dhaonra an Aontais a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach ann a rugadh iad.

Ó shin i leith, tá méadú as cuimse tagtha ar dhigitiú fheidhmeanna uile na sochaí. Le paindéim COVID‑19, go háirithe, imríodh tionchar an-mhór ar luas an digitithe. Dá thoradh sin, tá soláthar seirbhísí poiblí agus príobháideacha araon ag éirí níos digití de réir a chéile. Tá saoránaigh agus gnólachtaí ag súil le slándáil agus le háisiúlacht ard a bhaint amach le haghaidh aon ghníomhaíocht ar líne amhail dearbhuithe cánach a thíolacadh, clárú in ollscoil eachtrach, cuntas bainc a oscailt nó iasacht a iarraidh go cianda, carr a fháil ar cíos, gnólacht a chur ar bun i mBallstát eile, íocaíochtaí idirlín a fhíordheimhniú, tairiscint a chur isteach ar ghlao ar líne ar thairiscintí, agus tuilleadh nach iad.

Dá thoradh sin, tá méadú an-mhór tagtha ar an éileamh atá ar mhodhanna chun sainaithint agus fíordheimhniú a dhéanamh ar líne, agus chun faisnéis a bhaineann lenár gcéannacht, lenár dtréithe nó lenár gcáilíochtaí (sainaitheantas, seoltaí, aois, ach cáilíochtaí gairmiúla freisin, ceadúnais tiomána agus ceadanna eile agus córais íocaíochta) a mhalartú go digiteach agus go slán agus le hardleibhéal cosanta sonraí.

Leis an méadú spreagadh athrú ó bhonn, ag bogadh i dtreo réitigh atá ardfhorbartha agus áisiúil atá in ann sonraí infhíoraithe éagsúla agus teastais an úsáideora a chomhtháthú. Bíonn úsáideoirí ag súil le timpeallacht fhéinchinntithe inar féidir éagsúlacht dintiúir agus tréithe éagsúla a iompar agus a chomhroinnt, mar shampla, do ríomh-shainaitheantas náisiúnta, do theastais ghairmiúla, do phasanna iompair phoiblí nó, i gcásanna áirithe, ticéid dhigiteacha cheolchoirme fiú. Is éard atá iontu tiachóga féinrialála aipbhunaithe mar a thugtar orthu agus déantar iad a bhainistiú trí ghléas móibíleach an úsáideora ionas gur féidir seirbhísí éagsúla a rochtain go slán agus go héasca, idir sheirbhísí poiblí agus sheirbhísí príobháideach, faoina rialú iomlán.

1.5.4.Comhoiriúnacht don Chreat Airgeadais Ilbhliantúil agus sineirgíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann le hionstraimí iomchuí eile

Leis an tionscnamh tacaítear le hiarracht théarnaimh na hEorpa trí na huirlisí riachtanacha a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, e.g. seirbhísí áisiúla ríomh-shainaitheantais agus iontaoibhe chun cabhrú leo tabhairt faoina ngníomhaíochtaí laethúla ar líne ar bhealach iontaofa agus slán. Dá bhrí sin, tá sé i gcomhréir go hiomlán le cuspóirí CAI.

Tá caiteachas oibríochtúil le maoiniú faoi DEP SO5. Conarthaí soláthair lena dtacaítear le caighdeáin agus le sonraíochtaí teicniúla a fhorbairt, chomh maith leis an gcostas a bhaineann le bloic thógála le haghaidh eID agus seirbhísí iontaoibhe a chothabháil, meastar gur costas suas le 3-4 M EURO gach bliain a bheidh orthu. Is gá cinneadh a dhéanamh maidir le leithdháileadh beacht an bhuiséid seo agus cláir oibre amach anseo á sainmhíniú. Deontais lena dtacaítear le seirbhísí poiblí agus príobháideacha a nascadh leis an éiceachóras ríomh-shainaitheantas, bheidís ina mórthacaíocht chun cuspóirí an togra a bhaint amach. Meastar gur costas aonuaire EUR 25 000 an soláthraí an costas a bheadh ar sholáthróir seirbhíse chun an API is gá de chuid na tiachóige ríomh-shainaitheantais a chomhtháthú. Dá gcuirfí ar fáil é, a luaithe a bheadh dáileadh an bhuiséid le haghaidh an chéad chláir oibre eile á phlé, le buiséid le haghaidh deontais suas le EUR 0.5 milliún an Ballstát, thacófaí le mais chriticiúil seirbhísí a nascadh.

Maidir le cruinnithe de chuid an tsainghrúpa a bhaineann leis na gníomhartha cur chun feidhme a fhorbairt, gearrfar táille ar rannóg an riaracháin de DEP, táille suas le méid iomlán 0.5 M EURO.

Sineirgí le hionstraimí eile

Leis an tionscnamh seo, cuirfear creat ar fáil chun ríomh-shainaitheantas agus chun seirbhísí ríomh-shainaitheantais a sholáthar san Aontas, ar seirbhísí iad ar féidir le hearnálacha sonracha brath orthu chun ceanglais dhlíthiúla earnáilsonracha a chomhlíonadh, mar shampla ceanglais maidir le doiciméid dhigiteacha taistil, le ceadúnais tiomána dhigiteacha etc. Mar an gcéanna, tá an togra ag teacht le cuspóirí Rialachán 2019/1157 lena ndéantar slándáil cártaí aitheantais náisiúnta agus doiciméid chónaithe a neartú. Faoin Rialachán seo, tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit cártaí aitheantais náisiúnta nua a chur chun feidhme faoi Lúnasa 2021, cártaí nua a bhfuil na gnéithe slándála nuashonraithe acu. A luaithe a bheidh siad forbartha, féadfaidh na Ballstáit na cártaí aitheantais náisiúnta nua a uasghrádú ionas gur féidir fógra a thabhairt ina leith mar scéimeanna ríomh-shainaitheantais mar a shainmhínítear faoin Rialachán seo iad.

Leis an tionscnamh, cuideofar freisin le réimse an chustaim a athrú ina thimpeallacht leictreonach gan pháipéar i gcomhthéacs an tionscnaimh chun timpeallacht fhuinneog aonair an Aontais Eorpaigh a fhorbairt le haghaidh custaim. Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin i dtaca leis an togra a bheidh ann amach anseo go gcuideofar le beartais soghluaisteachta na hEorpa trí éascú a dhéanamh ar cheanglais tuairiscithe dlíthiúla na n‑oibreoirí muirí arna socrú i gcomhthéacs thimpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí, rud a bheidh i bhfeidhm ón 15 Lúnasa 2025. Is amhlaidh an scéal maidir leis an ngaol leis an Rialachán maidir le faisnéis leictreonach ar iompar lastais, Rialachán lena gcuirtear oibleagáid ar údaráis na mBallstát glacadh le faisnéis leictreonach faoi lastas. Ina theannta sin, beidh Aip Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí in ann déileáil le dintiúir na dtiománaithe, na bhfeithiclí agus na n‑oibríochtaí a cheanglaítear le creat dlíthiúil an Aontais Eorpaigh i réimse an iompair de bhóthar (e.g. ceadúnais tiomána dhigiteacha/Treoir 2006/126/CE). Déanfar sonraíochtaí a fhorbairt tuilleadh i gcomhthéacs an chreata seo. D’fhéadfadh an tionscnamh a bheidh ann amach anseo cuidiú le múnlú a dhéanamh ar thionscnaimh a bheidh i réimse an chomhordaithe slándála sóisialta a bheidh ann amach, amhail an fhéidearthacht Pas Slándála Sóisialta na hEorpa a fhorbairt, pas lena bhféadfaí forbairt a dhéanamh ar na cúltacaí iontaoibhe atá á dtairiscint ag na céannachtaí ar tugadh fógra dóibh faoi eIDAS.

Leis an tionscnamh seo, tacaítear le cur chun feidhme RGCS (2016/679) tríd an úsáideoir a chur i gceannas ar an gcaoi a n‑úsáidtear na sonraí pearsanta. In éineacht leis an nGníomh um Chibearslándáil nua agus a scéimeanna comónta um dheimhniú cibearslándála, sa tionscnamh seo cuirtear ardleibhéal comhlántachta ar fáil. Chomh maith leis sin, maidir le comhsheasmhacht leis an nGníomh um Chibearshlándáil agus leis an ngá atá le raon níos leithne gníomhaithe sa bhreis ar dhaoine agus ar chuideachtaí amhail meaisíní, réada, soláthraithe agus gléasanna IoT (Idirlíon na Rudaí Nithiúla) ó eIDAS, déantar iad a áirithiú leis an ngá atá le haitheantas uathúil.

Tá tadhallphointí tábhachtacha sa Rialachán maidir leis an Tairseach Aonair Dhigiteach (SDGR) freisin agus tá sé i gcomhréir leis an tionscnamh seo. Is é is cuspóir do SDGT seirbhísí riaracháin phoiblí a nuachóiriú go hiomlán agus éascú a dhéanamh ar rochtain ar líne ar an bhfaisnéis, ar na nósanna imeachta riaracháin agus ar na seirbhísí cúnaimh atá de dhíth ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí agus iad ina gcónaí nó ag feidhmiú i dtír eile san Aontas. Leis an tionscnamh, cuirtear bunghnéithe ar fáil chun tacú leis na cuspóirí maidir leis an bprionsabal aonuaire a dhéanamh oibríochtúil faoin Tairseach Aonair Dhigiteach.

Ina theannta sin, tá comhleanúnachas sa tionscamh leis an Straitéis Eorpach maidir le Sonraí agus maidir leis an Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialachas sonraí Eorpach, rudaí lena gcuirtear creat ar fáil chun tacú le feidhmchláir shonraíbhunaithe i gcásanna ina n‑éilítear tarchur sonraí céannachta duine ionas gur féidir le húsáideoirí a bheith i gceannas agus anaithnid go hiomlán.

1.5.5.Measúnú ar na roghanna éagsúla maoinithe atá ar fáil, lena náirítear na féidearthachtaí athshannadh a dhéanamh

Leis an tionscnamh déanfar forbairt ar na bloic thógála le haghaidh eID agus ar na seirbhísí iontaoibhe a forbraíodh faoi chlár SCE, agus atá á gcomhtháthú in DEP.

Ina theannta sin, is féidir leis na Ballstáit maoiniú a iarraidh ón RRF chun an bonneagar is gá a chur ar bun nó chun an bonneagar a fheabhsú.

1.6.Fad agus tionchar airgeadais an togra/tionscnaimh

 tréimhse theoranta 

   i bhfeidhm ón [LL/MM]BBBB go dtí an [LL/MM]BBBB

   Tionchar airgeadais ó BBBB go dtí BBBB i gcás leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus ó BBBB go dtí BBBB i gcás leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí.

 tréimhse neamhtheoranta

Cuirfear chun feidhme é le linn na tréimhse tosaigh BBBB go BBBB,

agus cuirfear ag feidhmiú go hiomlán ina dhiaidh sin é.

1.7.Modh/modhanna bainistíochta atá beartaithe 29  

 Bainistíocht dhíreach a dhéanann an Coimisiún

 ina ranna, lena n‑áirítear an chuid sin den fhoireann atá i dtoscaireachtaí an Aontais;

   trí na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

 Bainistíocht atá comhroinnte leis na Ballstáit

 Bainistíocht indíreach trí chúraimí a bhaineann le cur chun feidhme an bhuiséid a shannadh dóibh seo a leanas:

 tríú tíortha nó na comhlachtaí a d’ainmnigh siad;

 eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a ngníomhaireachtaí (le sonrú);

 BEI agus an Ciste Eorpach Infheistíochta;

 comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagail 70 agus 71 den Rialachán Airgeadais;

 comhlachtaí dlí phoiblí;

 comhlachtaí a rialaítear faoin dlí príobháideach agus a bhfuil misean seirbhíse poiblí acu sa mhéid go gcuireann siad ráthaíochtaí leordhóthanacha airgeadais ar fáil;

 comhlachtaí a rialaítear faoi dhlí príobháideach Ballstáit, a gcuirtear de chúram orthu comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí a chur chun feidhme, agus a sholáthraíonn ráthaíochtaí leordhóthanacha airgeadais;

 daoine a gcuirtear de chúram orthu gníomhaíochtaí sonracha a chur chun feidhme in CBES de bhun Theideal V de CAE, ar daoine iad a aithnítear sa bhunghníomh ábhartha.

I gcás ina sonraítear níos mó ná modh bainistíochta amháin, tabhair sonraí sa roinn ‘Nótaí’ le do thoil.

Nótaí

[...]

[...]

2.BEARTA BAINISTÍOCHTA 

2.1.Rialacha faireacháin agus tuairiscithe 

Sonraítear minicíocht na mbeart agus na coinníollacha atá leo

Déanfar athbhreithniú ar an Rialachán den chéad uair dhá bhliain tar éis a chur i bhfeidhm go hiomlán agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin. Ní mór don Choimisiún a na torthaí a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Thairis sin, i gcomhthéacs chur i bhfeidhm na mbeart, baileoidh na Ballstáit staidreamh i ndáil le húsáid agus le feidhmiú Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí agus seirbhísí iontaoibhe cáilithe. Baileofar an staidreamh i dtuarascáil a chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin ar bhonn bliantúil.

2.2.Córas bainistíochta agus rialaithe 

2.2.1.An bonn cirt atá leis na modhanna bainistíochta, le sásraí cur chun feidhme an mhaoinithe, leis na coinníollacha íocaíochta agus leis an straitéis rialaithe atá beartaithe

Leis an Rialachán bunaítear rialacha níos comhchuibhithe maidir le seirbhísí ríomh-shainaitheantais agus le seirbhísí iontaoibhe a sholáthar sa mhargadh inmheánach agus, ag an am céanna, áirithítear go n‑urramaítear iontaoibh agus rialú na n‑úsáideoirí ar a gcuid sonraí féin. Leis na rialacha nua seo, ceanglaítear sonraíochtaí agus caighdeáin theicniúla a fhorbairt, agus ceanglaítear maoirseacht agus comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na n‑údarás náisiúnta. Ina theannta sin, déanfar na bloic thógála ghaolmhara le haghaidh eID, ríomhshíniú etc. a bhainistiú agus a sholáthar faoi DEP. Is gá freisin na hacmhainní is gá chun cumarsáid agus caibidlíocht a dhéanamh le tríú tíortha maidir le haitheantas frithpháirteach do sheirbhísí iontaoibhe a chur san áireamh.

Chun aghaidh a thabhairt ar na cúraimí sin, is gá acmhainní iomchuí a sholáthar do sheirbhísí an Choimisiúin. Meastar go dteastóidh 11 FTE chun an Rialachán nua a fhorfheidhmiú; 4-5 FTE le haghaidh na hoibre dlíthiúla, 4-5 FTE chun díriú ar an obair theicniúil, agus 2 FTE le haghaidh comhordaithe agus for-rochtain idirnáisiúnta agus tacaíocht riaracháin.

2.2.2.Faisnéis faoi na rioscaí a aithníodh agus na córais rialaithe inmheánacha a cuireadh ar bun chun na rioscaí a mhaolú

An easpa comhchuibhithe idir na córais náisiúnta, tá sin ar cheann de na príomh-shaincheisteanna is cúis leis na heasnaimh atá ar an gcreat reachtach atá ann faoi láthair. Chun an fhadhb sin a réiteach sa tionscnamh reatha, beifear ag brath go mór ar chaighdeáin tagartha agus ar shonraíochtaí teicniúla atá lena sainiú i ngníomhartha cur chun feidhme.

Tabharfaidh sainghrúpa tacaíocht don Choimisiún agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á bhforbairt. Ina theannta sin, oibreoidh an Coimisiún i gcomhar leis na Ballstáit chun comhaontú ar chineál teicniúil an chórais a bheidh ann amach anseo, chun cosc a chur le briseadh breise le linn chur chun cinn an togra.

2.2.3.Meastachán ar chostéifeachtúlacht na rialuithe agus an bonn cirt atá leis sin (cóimheas ‘costais rialaithe ÷ luach na gcistí gaolmhara arna mbainistiú’) agus measúnú ar an leibhéal riosca earráide a mheastar a bheidh ann (tráth an íocaíocht a dhéanamh agus tráth an clár a dhúnadh) 

Maidir leis an gcaiteachas a bhaineann le cruinnithe de chuid an tsainghrúpa, i bhfianaise an luacha ísil in aghaidh an idirbhirt (e.g. costais taistil a aisíoc le toscaire le haghaidh cruinnithe más rud é gur cruinniú fisiciúil atá i gceist), is cosúil gur leor nósanna imeachta rialaithe inmheánaigh caighdeánacha.

Chomh maith leis sin, i gcás treoirthionscadail a dhéanfar faoi PCI, ba cheart gur leor gnáthnósanna imeachta caighdeánacha DG CNECT.

2.3.Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc 

Sonraítear na bearta coisctheacha agus cosanta atá ann cheana nó atá beartaithe, e.g. ón Straitéis Frithchalaoise.

Leis na bearta coiscthe calaoise is infheidhme don Choimisiún atá ann cheana, cumhdófar aon leithreasú breise is gá maidir leis an Rialachán seo.

3.AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH 

3.1.Ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus na línte buiséid ar a nimreofar tionchar 

Línte buiséid atá ann cheana

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil:

Líne bhuiséid

An cineál  
caiteachais

Ranníocaíocht

Líon  

LD/LN 30 .

ó thíortha de chuid CSTE 31

ó thíortha is iarrthóirí 32

ó thríú tíortha

de réir bhrí Airteagal 21(2)(b) den Rialachán Airgeadais

2

02 04 05 01 cur in úsáid

Difreáilte.

NÍL

/NÍL

NÍL

2

02 01 30 01 caiteachas tacaíochta le haghaidh an Chláir don Eoraip Dhigiteach

ND

7

20 02 06 Caiteachas riaracháin

ND

NÍL

Línte nua bhuiséid atá á n‑iarraidh

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil:

Líne bhuiséid

Saghas 
caiteachais

Ranníocaíocht

Líon  

LD/LN

ó thíortha de chuid CSTE

ó thíortha is iarrthóirí

ó thríú tíortha

de réir bhrí Airteagal 21(2)(b) den Rialachán Airgeadais

[XX.YY.YY.YY]

TÁ/NÍL

TÁ/NÍL

TÁ/NÍL

TÁ/NÍL

3.2.An tionchar airgeadais a mheastar a bheidh ag an togra ar leithreasuithe 

3.2.1.Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh aige ar leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí 

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

   Éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Ceannteideal an chreata airgeadais  
bhliantúil

Líon

2

AS: CNECT

Bliain 
2022

Bliain 
2023

Bliain 
2024

Bliain 
2025

Bliain 
2026

Bliain 
2027

IOMLÁN

□ Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

Déanfar cinneadh maidir le leithdháileadh an bhuiséid agus na cláir oibre á gceapadh. Is iad na huimhreacha a luaitear an t‑íosmhéid is gá le haghaidh cothabhála agus uasghrádaithe 33 .

 Líne bhuiséid 34  02 04 05

Gealltanais

(1 a)

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

22 000

Íocaíochtaí

(2a)

1 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2 000

22 000

Líne bhuiséid

Gealltanais

(1b)

Íocaíochtaí

(2b)

Leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú as imchlúdach na gclár sonrach 35  

Líne bhuiséid 02 01 03 01

(3)

0 048

0 144

0.144

0.072

0.072

0.072

0.552

IOMLÁN leithreasuithe 
le haghaidh DG CNECT

Gealltanais

=1a+ 1b + 3

2 048

4 144

4 144

4 072

4 072

4 072

22 552

Íocaíochtaí

=2 a+ 2b

+3

1 048

3 144

4 144

4 072

4 072

4 072

2 000

22 552

 IOMLÁN leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

Gealltanais

(4)

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

22 000

Íocaíochtaí

(5)

1 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2 000

22 000

□ IOMLÁN leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú as an imchlúdach le haghaidh cláir shonracha

(6)

0 048

0 144

0 144

0 072

0 072

0 072

0 552

IOMLÁN leithreasuithe  
faoi CHEANNTEIDEAL 2 
den chreat airgeadais ilbhliantúil

Gealltanais

=4+ 6

2 048

4 144

4 144

4 072

4 072

4 072

22 552

Íocaíochtaí

=5+ 6

0 048

4 144

4 144

4 072

4 072

4 072

2 000

22 552

Ceannteideal an chreata airgeadais  
bhliantúil

7

‘Caiteachas riaracháin’

Chun an chuid seo a líonadh isteach, ba cheart leas a bhaint as na ‘sonraí buiséid de chineál riaracháin’ atá le hiontráil ar dtús san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Ráiteas Airgeadais Reachtach (Iarscríbhinn V a ghabhann leis na rialacha inmheánacha) agus a uaslódáiltear chuig an gcóras DECIDE chun críocha comhairliúcháin idirsheirbhíse.

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain 
2022

Bliain 
2023

Bliain 
2024

Bliain 
2025

Bliain 
2026

Bliain 
2027

IOMLÁN

AS: CNECT

□ Acmhainní daonna

0 776

1 470

1 470

1 470

1 470

1 318

7 974

□ Caiteachas Riaracháin

0 006

0 087

0 087

0 087

0 016

0 016

0 299

IOMLÁN AS CNECT

Leithreasuithe

0 782

1 557

1 557

1 557

1 486

1 334

8 273

IOMLÁN leithreasuithe 
faoi CHEANNTEIDEAL 7 
den chreat airgeadais ilbhliantúil
 

(Iomlán gealltanas = Iomlán íocaíochtaí)

0 782

1 557

1 557

1 557

1 486

1 334

8 273

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain 
2022

Bliain 
2023

Bliain 
2024

Bliain 
2025

Bliain 
2026

Bliain 
2027

IOMLÁN

IOMLÁN leithreasuithe  
faoi CHEANNTEIDIL 1 go 7 
den chreat airgeadais ilbhliantúil
 

Gealltanais

2 830

5 701

5 701

5 629

5 558

5 408

30 825

Íocaíochtaí

1 830

4 701

5 701

5 629

5 558

5 406

2 000

30 825

3.2.2.An taschur a mheastar a chisteofar le leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí 

Leithreasuithe faoi chomhair gealltanas in EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Sonraítear cuspóirí agus aschuir

Bliain 
2022

Bliain 
2023

Bliain 
2024

Bliain 
2025

Bliain 
2026

Bliain 
2027

IOMLÁN

Cineál 36

Meánchostas

NÍL

Costas

NÍL

Costas

NÍL

Costas

NÍL

Costas

NÍL

Costas

NÍL

Costas

Líon iomlán

Costas iomlán

CUSPÓIR SONRACH Uimh. 1 37

Rochtain ar réitigh iontaofa shlána maidir le céannacht dhigiteach a sholáthar, réitigh is féidir a úsáid thar theorainneacha, chun ionchais úsáideoirí agus éileamh ón margadh a chomhlíonadh

Suirbhéanna/staidéir bhliantúla

1

0 050

1

0 050

1

0 050.05

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

Fo-iomlán do chuspóir sonrach Uimh. 1

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0300

CUSPÓIR SONRACH Uimh. 2...

Seirbhísí poiblí agus príobháideacha a bheith ag brath ar réitigh iontaofa shlána maidir le céannacht dhigiteach;

Suirbhéanna/staidéir

1

0 050

1

0 050

1

0 050.05

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

Fo-iomlán do chuspóir sonrach Uimh. 2

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

CUSPÓIR SONRACH Uimh. 3...

Rialú iomlán a thabhairt do shaoránaigh ar a sonraí pearsanta agus a slándáil a áirithiú agus réitigh maidir le céannachta dhigiteach á n‑úsáid acu;;

Suirbhéanna/staidéir

1

0 050

1

0 050

1

0 050.05

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

Fo-iomlán do chuspóir sonrach Uimh. 3

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

CUSPÓIR SONRACH Uimh. 4...

Coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir le soláthar seirbhíse iontaoibhe cáilithe san Aontas agus le glacadh na seirbhísí sin.

Suirbhéanna/staidéir

1

0 050

1

0 050

1

0 050.05

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

Fo-iomlán do chuspóir sonrach Uimh. 4

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

1

0 050

6

0 300

IOMLÁN

4

0 200

4

0 200

4

0 200

4

0 200

4

0 200

4

0 200

24

1 200

3.2.3.Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh aige ar leithreasuithe de chineál riaracháin 

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasuithe de chineál riaracháin

   Éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasuithe de chineál riaracháin, mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain 
2022

Bliain 
2023

Bliain 
2024

Bliain 
2025

Bliain 
2026

Bliain 
2027

IOMLÁN

CEANNTEIDEAL 7 
den chreat airgeadais ilbhliantúil

Acmhainní daonna

0 776

1 470

1 470

1 470

1 470

1 318

7 974

Caiteachas riaracháin eile

0 006

0 087

0 087

0 087

0 0162

0 0162

0 299

Fo‑iomlán CHEANNTEIDEAL 7 
den chreat airgeadais ilbhliantúil

0 782

1 557

1 557

1 557

1 486

1 334

8 273

Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7 38  
of the multiannual financial framework

Acmhainní daonna

Caiteachas eile  
de chineál riaracháin

Cuirtear na costais riaracháin faoi DEP

0 048

0 144

0 144

0 072

0 072

0 072

0,552

Fo-iomlán 
lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7 
den chreat airgeadais ilbhliantúil

0 048

0 144

0 144

0 072

0 072

0 072

0,552

IOMLÁN

0 830

1 701

1 701

1 629

1 558

1 406

8 825

Na leithreasuithe is gá le haghaidh acmhainní daonna agus caiteachas eile de chineál riaracháin, cumhdófar iad leis na leithreasuithe sin san Ard-Stiúrthóireacht atá sannta cheana do bhainistíocht an bhirt agus/nó atá athshannta laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d’fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha.

3.2.4.Na hacmhainní daonna a mheastar a bheidh riachtanach

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear acmhainní daonna.

   Éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear acmhainní daonna mar a mhínítear thíos:

Sloinnfear an meastachán in aonaid de choibhéis lánaimseartha

Bliain 
2022

Bliain 2023

Bliain 2024

Bliain 2025

Bliain 2026

Bliain 2027

20 01 02 01 (Ceanncheathrú agus Oifigí Ionadaíocht an Choimisiúin)

4

8

8

8

8

7

20 01 02 03 (Toscaireachtaí)

01 01 01 01 (Taighde indíreach)

01 01 01 11 (Taighde díreach)

Línte buiséid eile (sonraítear)

20 02 01 (AC, END, INT ón ‘imchlúdach iomlánaíoch’)

2

3

3

3

3

3

20 02 03 (AC, AL, END, INT agus JPD sna toscaireachtaí)

XX 01 xx yy zz   39

- sa Cheanncheathrú

- i dToscaireachtaí

01 01 01 02 (AC, END, INT - Taighde indíreach)

01 01 01 12 (AC, END, INT - Taighde díreach)

Línte buiséid eile (sonraítear)

IOMLÁN

6

11

11

11

11

10

Is é XX an réimse beartais nó an teideal buiséid lena mbaineann.

Soláthrófar na hacmhainní daonna is gá le baill foirne ón Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil bainistíocht an bhirt faoina gcúram cheana agus/nó ar athshannadh a gcúraimí laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d’fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha.

Cur síos ar na cúraimí a bheidh le déanamh:

Oifigigh agus pearsanra sealadach

Is é a dhéanfaidh na hoifigigh den chuid is mó obair dhlíthiúil, gníomhaíochtaí comhordaithe agus idirbheartaíocht le tríú tíortha agus le comhlachtaí a bhaineann le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do sheirbhísí iontaoibhe.

Pearsanra seachtrach

Ba cheart do shaineolaithe náisiúnta tacú le bunú teicniúil agus feidhmiúil an chórais. Ba cheart do AC tacú freisin le cúraimí teicniúla lena n‑áirítear na bloic thógála a bhainistiú.

3.2.5.Comhoiriúnacht don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha 

I gcás an togra/tionscnaimh seo:

   is féidir é a mhaoiniú ina iomláine trí athshannadh laistigh den cheannteideal ábhartha den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI).

Mínítear an cineál athchláraithe a bhfuil gá leis, ag sonrú na línte buiséid lena mbaineann mar aon leis na méideanna comhfhreagracha. Cuirtear tábla excel ar fáil i gcás mór-athshannadh.

   is gá an corrlach gan leithdháileadh faoin gceannteideal ábhartha de CAI a úsáid agus/nó na hionstraimí speisialta a shainítear sa Rialachán maidir le CAI a úsáid.

Mínítear an méid a bhfuil gá leis, agus sonraítear na ceannteidil agus na línte buiséid lena mbaineann, na méideanna comhfhreagracha agus na hionstraimí atá beartaithe a úsáid.

   is gá athbhreithniú ar CAI.

Mínítear an méid a bhfuil gá leis, agus sonraítear na ceannteidil agus na línte buiséid lena mbaineann agus na méideanna comhfhreagracha.

3.2.6.Ranníocaíochtaí ó thríú páirtithe 

I gcás an togra/tionscnaimh seo:

   ní dhéantar foráil maidir le cómhaoiniú le tríú páirtithe

   déantar foráil maidir leis an gcómhaoiniú le tríú páirtithe atá réamh‑mheasta thíos:

Leithreasuithe in EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain 
Neamhbhainteach 40

Bliain 
N+1

Bliain 
N+2

Bliain 
N+3

Cuir isteach na blianta go léir a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féachtar pointe 1.6)

Iomlán

Sonraítear an comhlacht cómhaoinithe 

IOMLÁN leithreasuithe cómhaoinithe

 

3.3.An tionchar a mheastar a bheidh ar ioncam 

   Ní bheidh tionchar airgeadais ar bith ag an togra/tionscnamh ar ioncam.

   Beidh an tionchar airgeadais seo a leanas ag an togra/tionscnamh:

   ar acmhainní dílse

   ar ioncam eile

má tá an t‑ioncam sannta do línte caiteachais, sonraítear sin    

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Líne buiséid ioncaim:

Leithreasuithe atá ar fáil don bhliain airgeadais reatha

Tionchar an togra/tionscnaimh 41

Bliain 
Neamhbhainteach

Bliain 
N+1

Bliain 
N+2

Bliain 
N+3

Cuir isteach na blianta go léir a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féachtar pointe 1.6)

Airteagal ………….

I gcás ioncam ilghnéitheach atá ‘sannta’, sonraítear na línte buiséid a n‑imrítear tionchar orthu.

[...]

Aon rud eile (e.g. an modh nó an fhoirmle a úsáideadh chun an tionchar ar ioncam a ríomh nó aon fhaisnéis eile).

[...]

IARSCRÍBHINN 
leis an RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

Ainm an togra/tionscnaimh:

Togra le haghaidh Rialachán maidir le creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach lena leasaítear an rialachán eIDAS

1.LÍON agus COSTAS na nACMHAINNÍ DAONNA A MHEASTAR A BHEITH RIACHTANACH

2.COSTAS CAITEACHAIS RIARACHÁIN EILE

3.COSTAIS RIARACHÁIN IOMLÁNA

4.MODHANNA RÍOFA a ÚSÁIDTEAR chun COSTAIS A MHEAS

4.1.Acmhainní daonna

4.2.Caiteachas riaracháin eile

Ní mór go mbeadh an iarscríbhinn seo ag gabháil leis an ráiteas airgeadais reachtach nuair atá an comhairliúchán idirsheirbhísí á sheoladh.

Úsáidtear na táblaí sonraí mar fhoinse le haghaidh na dtáblaí atá sa ráiteas airgeadais reachtach. Tá siad á soláthar le haghaidh úsáid inmheánach laistigh den Choimisiún amháin.

(1)Costas na nacmhainní daonna a mheastar a bheith riachtanach

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear acmhainní daonna

   Éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear acmhainní daonna mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

4.3.Soláthrófar na hacmhainní daonna is gá le baill foirne ón Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil bainistíocht an bhirt faoina gcúram cheana agus/nó ar athshannadh a gcúraimí laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d’fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha.

4.4.

4.5.

Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7

den chreat airgeadais ilbhliantúil

Bliain 2022

Bliain 2023

Bliain 2024

Bliain 2025

Bliain 2026

Bliain 2027

IOMLÁN

FTE

Leithreasuithe

FTE

Leithreasuithe

FTE

Leithreasuithe

FTE

Leithreasuithe

FTE

Leithreasuithe

FTE

Leithreasuithe

FTE

Leithreasuithe

01 01 01 01 Taighde Indíreach 42

01 01 01 11 Taighde díreach

Eile (sonraítear)

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foireann sheachtrach ó leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí (na seanlínte ‘BA’).

- sa Cheanncheathrú

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÍOCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i dtoscaireachtaí an Aontais

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÍOCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 Taighde Indíreach

01 01 01 12 Taighde díreach

Eile (sonraítear) 43

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÍOCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línte buiséid eile a bhaineann le hAcmhainní Daonna (sonraítear)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fo-iomlán Acmhainní Daonna – lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7

Iomlán Acmhainní Daonna (Ceannteidil uile CAI)

6

0 776

11

1 470

11

1 470

11

1 470

11

1 470

10

1 318

60

7 974

Soláthrófar na hacmhainní daonna is gá le baill foirne ón Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil bainistíocht an bhirt faoina gcúram cheana agus/nó ar athshannadh a gcúraimí laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d’fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha.

4.6.Costas Caiteachais riaracháin eile

4.7.Ní éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfí leithreasuithe riaracháin

4.8.Éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear leithreasuithe faoi chomhair riaracháin mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

CEANNTEIDEAL 7

den chreat airgeadais ilbhliantúil

Bliain 2022

Bliain 2023

Bliain 2024

Bliain 2025

Bliain 2026

Bliain 2027

Iomlán

Sa cheanncheathrú nó laistigh de chríoch an Aontais:

 

 

 

 

 

 

 

20 02 02 06 01 - Misin agus caiteachais ionadaíochta

 0,006

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0.081 

20 02 06 02 - Costais a bhaineann le comhdhálacha agus cruinnithe

20 02 06 03 - Coistí 44  

 

0 072

0 072

0 072

0 0012

0 012

 0 218

20 02 06 04 Staidéir agus comhairliúcháin

 

20 04 – Caiteachas TF (corparáideach) 45  

 

 

 

 

 

 

 

Línte buiséid eile nach mbaineann le hAcmhainní Daonna (sonraítear i gcás inár gá)

 

 

 

 

 

 

 

I dtoscaireachtaí an Aontais

 

 

 

 

 

 

 

20 02 07 01 – Costais mhisin, comhdhálacha agus ionadaíochta

 

 

 

 

 

 

 

20 02 07 02 – Oiliúint bhreise a chur ar an bhfoireann

 

 

 

 

 

 

 

20 03 05 – Bonneagar agus lóistíocht

 

 

 

 

 

 

 

Línte buiséid eile nach mbaineann le hAcmhainní Daonna (sonraítear i gcás inár gá)

 

 

 

 

 

 

 

Fo-iomlán eile - CHEANNTEIDEAL 7

den chreat airgeadais ilbhliantúil

 0 006

0 087

 0 087

  0 087

 0 016

 0 016

0.299 

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7 

den chreat airgeadais ilbhliantúil

Bliain 2022

Bliain 2023

Bliain 2024

Bliain 2025

Bliain 2026

Bliain 2027

Iomlán

Caiteachas ar chúnamh teicniúil agus riaracháin (gan foireann sheachtrach a áireamh) as leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí (na seanlínte ‘BA’):

0 048

0 144

0 144

0 072

0 072

0 072

0 552

- sa Cheanncheathrú

 

 

 

 

 

 

 

- i dtoscaireachtaí an Aontais

 

 

 

 

 

 

 

Caiteachas eile bainistíochta le haghaidh taighde

 

 

 

 

 

 

 

Caiteachas beartais TF ar chláir oibríochtúla 46  

Caiteachas corparáideach TF ar chláir oibríochtúla 47

Línte buiséid eile nach mbaineann le hAcmhainní Daonna (sonraítear i gcás inár gá)

 

 

 

 

 

 

 

Fo-iomlán Eile – Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7

den chreat airgeadais ilbhliantúil

0 048

0 144

0 144

0 072

0 072

0 072

0 552

Caiteachas riaracháin iomlán eile (ceannteidil uile CAI)

0 054

0 231

0 231

0 159

0 088

0 088

0 8515.Costais riaracháin iomlána (gach Ceannteideal CAI)

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Achoimre

Bliain 2022

Bliain 2023

Bliain 2024

Bliain 2025

Bliain 2026

Bliain 2027

Iomlán

Ceannteideal 7 – Acmhainní Daonna

0 776

1 470

1 470

1 470

1 470

1 318

7 974

Ceannteideal 7 – Caiteachas riaracháin eile

0 006 

0 087

0 087 

0 087

0 016 

0 016 

0 218 

Ceannteideal fo-iomlán 7

 

 

 

 

 

 

 

Lasmuigh de Cheannteideal 7 – Acmhainní Daonna

 

 

 

 

 

 

 

Lasmuigh de Cheannteideal 7 – Caiteachas riaracháin eile

0 048 

0 144

0 144

0 072

0 072

0 072

0 552

Ceannteidil Fo-iomlána Eile

 

 

 

 

 

 

 

1.IOMLÁN

2.CEANNTEIDEAL 7 agus Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7

0 830

1 701

1 701

1 629

1 558

1 406

8 825

(1)Soláthrófar na leithreasuithe den chineál riaracháin is gá leis na leithreasuithe a sannadh do bhainistíocht an ghnímh cheana féin agus/nó a ath-imlonnaíodh, mar aon le haon leithdháileadh breise, más gá, a d’fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha.

6.Modhanna ríofa a úsáidtear chun costais a mheas

(a) Acmhainní daonna

Leagtar amach sa chuid seo an modh ríofa a úsáidtear chun meastóireacht a dhéanamh ar na hacmhainní daonna a mheastar a bheith riachtanach (toimhde maidir le hualach oibre, lena n‑áirítear poist ar leith (próifílí oibre Sysper 2), catagóirí foirne agus na meánchostais chomhfhreagracha)

1.CEANNTEIDEAL 7 den chreat airgeadais ilbhliantúil

2.NB: Tá na meánchostais le haghaidh gach catagóire foirne ag an gCeanncheathrú ar fáil ar BudgWeb:

3. https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

4. Oifigigh agus pearsanra sealadach

5.7 oifigeach AD (lena n‑áirítear 1 oifigeach ó CNECT/F.3 in 2023-2024) x EUR 152 000 / bliain in 2023-2027 (leath den mhéid sin in 2022 mar gheall ar an nglacadh a bhfuiltear ag súil leis faoi lár 2022);

6.1 oifigeach AST x EUR 152 000 in aghaidh na bliana in 2023-2027 (leath den mhéid sin in 2022 mar gheall ar an nglacadh a bhfuiltear ag súil leis faoi lár 2022)

7.

8. Pearsanra seachtrach

9.AC 1 x EUR 82 000 in aghaidh na bliana in 2023-2027 (leath den mhéid sin in 2022 mar gheall ar an nglacadh a bhfuiltear ag súil leis faoi lár 2022) (fachtóir innéacsaithe arna chur i bhfeidhm)

10.CRÍOCH 2 x EUR 86 000 in aghaidh na bliana in 2023-2027 (leath den mhéid sin in 2022 mar gheall ar an nglacadh a bhfuiltear ag súil leis faoi lár 2022)

11.

12.Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7 den chreat airgeadais ilbhliantúil

13. Na poist a fhaigheann maoiniú ón mbuiséad taighde amháin 

14.

15. Pearsanra seachtrach

16.

7.Caiteachas riaracháin eile

Tabhair sonraí maidir leis an modh ríofa a úsáidtear le haghaidh gach líne bhuiséid

agus go háirithe na toimhdí bunúsacha (e.g. líon na gcruinnithe in aghaidh na bliana, meánchostais, etc.)

17.CEANNTEIDEAL 7 den chreat airgeadais ilbhliantúil

18.Cruinnithe coiste démhíosúla x EUR 12 000/cruinniú 2022-2024 chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh. Cruinnithe coiste bliantúla ina dhiaidh sin chun gníomhartha cur chun feidhme nuashonraithe a ghlacadh.

19.Taisteal idir Lucsamburg agus an Bhruiséil is mó atá i gceist le costais mhisin, agus áirítear freastal ar chomhdhálacha, cruinnithe le Ballstáit agus le páirtithe leasmhara eile freisin.

20.

21.Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 7 den chreat airgeadais ilbhliantúil

22.Maidir le cruinnithe an tsainghrúpa, gearrfar an táille ar líne riaracháin DEP.

23.Táthar ag súil go dtionólfar cruinnithe míosúla (ar chostas EUR 12 000) le linn ullmhú an ghnímh cur chun feidhme (lár 2022-2024) agus lasmuigh den tréimhse sin, foráiltear maidir le cruinnithe démhíosúla chun comhordú ar fud an AE a áirithiú i dtaca le cur chun feidhme teicniúil.

24.

 

(1)    IO L 257/73 an 28.8.2014
(2)    [cuirtear isteach an tagairt nuair a ghlacfar é]
(3)    https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdfhttps://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
(4)    Aitheasc ar Staid an Aontais, 16 Meán Fómhair 2020, féachtar https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/SPEECH_20_1655
(5)    Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún – Todhchaí Digiteach na hEorpa a Múnlú
(6)    Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún Compás Digiteach 2030: an modh Eorpach do na Deich mBliana Digiteacha.
(7)    Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE, IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.
(8)    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2391https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/IP_20_2391
(9)    Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, ar nósanna imeachta agus ar sheirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar, IO L 295, 21.11.2018, lch. 1.
(10)    an Plean Gníomhaíochta um an Daonlathas Eorpach, COM/2020/790 final.
(11)    Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE Téacs atá ábhartha maidir le LEE IO L 173, 12.6.2014, lgh. 349–496.
(12)    Treoir 2015/2366 (AE) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE, IO L 337, 23.12.2015, lgh. 35–127).
(13)    Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Margaí Criptea-shócmhainní, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2019/1937, COM(2020)593 final.
(14)    Gartner, Blockchain Evolution, 2020.
(15)    IO C , lch. .
(16)    COM/2020/67 final
(17)    https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/02/european-council-conclusions-1-2-october-2020/
(18)    COM/2021/118 final/2
(19)    Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n‑aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí), IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.
(20)    Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil), IO L 151, 7.6.2019, lch. 15
(21)    Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus ar dhoiciméid chónaithe arna n-eisiúint chuig saoránaigh an Aontais agus chuig baill a dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta (IO L 188, 12.7.2019, lch. 67).
(22)    Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (IO L 151, 7.6.2019, lch. 70).
(23)    Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE Téacs atá ábhartha maidir le LEE IO L 173, 12.6.2014, lgh. 349–496.
(24)    Treoir 2015/2366 (AE) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoracha 2002/65/CE, 2009/110/CE agus 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE, IO L 337, 23.12.2015, lgh. 35–127).
(25)    Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Margaí Criptea-shócmhainní, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2019/1937, COM(2020)593 final.
(26)    [cuir isteach an tagairt nuair a ghlacfar an rialachán seo]
(27)    Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE, (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).
(28)    Dá dtagraítear in Airteagal 58(2)(a) nó (b) den Rialachán Airgeadais.
(29)    Is féidir mionsonraí ar na modhanna bainistíochta agus tagairtí don Rialachán Airgeadais a fheiceáil ar shuíomh gréasáin Ard‑Stiúrthóireacht an Bhuiséid: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/GA/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
(30)    LD = Leithreasuithe difreáilte / LN = Leithreasuithe neamhdhifreáilte.
(31)    CSTE: Comhlachas Saorthrádála na hEorpa.
(32)    Tíortha is iarrthóirí agus, nuair is iomchuí, tíortha ó na Balcáin Thiar a d’fhéadfadh a bheith ina n‑iarrthóirí.
(33)    I gcás ina mbeidh an costas iarbhír níos mó ná na méideanna atá léirithe, maoineofar na costais faoi 02 04 05 01
(34)    De réir ainmníocht oifigiúil an bhuiséid.
(35)    Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó bearta de chuid an Aontais (seanlínte ‘BA’) a chur chun feidhme, taighde indíreach, taighde díreach.
(36)    Is ionann aschuir agus táirgí agus seirbhísí atá le soláthar (e.g.: líon na malartuithe mac léinn a fhaigheann maoiniú, iomlán km de bhóithre a rinneadh, etc.).
(37)    Mar a thuairiscítear i bpointe 1.4.2. ‘Cuspóir(í) sonrach(a)...’
(38)    Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó bearta de chuid an Aontais (seanlínte ‘BA’) a chur chun feidhme, taighde indíreach, taighde díreach.
(39)    Fo‑uasteorainn d’fhoireann sheachtrach arna cumhdach ag leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí (na seanlínte ‘BA’).
(40)    Is í bliain N an bhliain ina gcuirfear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh. Is gá an chéad bhliain cur chun feidhme a mheastar a bheidh ann a chur in ionad ‘N’ (mar shampla: 2021). Is gá an rud céanna a dhéanamh i gcás na mblianta eile.
(41)    Maidir le hacmhainní dílse traidisiúnta (dleachtanna talmhaíochta, tobhaigh siúcra), ní mór na méideanna a luaitear a bheith ina nglanmhéideanna, i.e. méideanna comhlána agus 20 % de na costais bhailiúcháin a bheith bainte astu.
(42)    Roghnaítear an líne bhuiséid ábhartha, nó sonraítear ceann eile más gá; i gcás ina bhfuil níos mó línte buiséid i gceist, ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir an fhoireann de réir gach líne bhuiséid lena mbaineann
(43)    Roghnaítear an líne bhuiséid ábhartha, nó sonraítear ceann eile más gá; i gcás ina bhfuil níos mó línte buiséid i gceist, ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir an fhoireann de réir gach líne bhuiséid lena mbaineann
(44)    Sonraítear an cineál coiste agus an grúpa lena mbaineann sé.
(45)    Teastaíonn tuairim AS DIGIT – Foireann Infheistíochtaí TF (féachtar na Treoirlínte maidir le Maoiniú TF, C(2020)6126 final an 10.9.2020, lch 7)
(46)    Teastaíonn tuairim AS DIGIT – Foireann Infheistíochtaí TF (féachtar na Treoirlínte maidir le Maoiniú TF, C(2020)6126 final an 10.9.2020, lch 7)
(47)    Áirítear san ítim seo córais áitiúla riaracháin agus ranníocaíochtaí le córais chorparáideacha TF a chómhaoiniú (féachtar na Treoirlínte maidir le Maoiniú TF, C(2020)6126 final an 10.9.2020)

An Bhruiséil,3.6.2021

COM(2021) 281 final

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an togra le haghaidh

Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a mhéid a bhaineann le creat a bhunú le haghaidh na Céannachta Digití Eorpaí

{SEC(2021) 228 final} - {SWD(2021) 124 final} - {SWD(2021) 125 final}


IARSCRÍBHINN I

In Iarscríbhinn I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

‘(i)    an fhaisnéis, nó an láthair ina bhfuil na seirbhísí maidir le stádas bailíochta deimhnithe is féidir a úsáid chun fiosruithe a dhéanamh faoi stádas bailíochta an deimhnithe cháilithe;’.

IARSCRÍBHINN II

CEANGLAIS MAIDIR LE GLÉASANNA CRUTHAITHE RÍOMHSHÍNITHE CÁILITHE

1.    Áiritheoidh gléasanna ríomhshínithe cáilithe, trí bhíthin modhanna iomchuí teicniúla agus nós imeachta, an méid seo a leanas:

(a)go ndéantar caomhnú réasúnta ar rúndacht na sonraí maidir le cruthú ríomhshínithe a úsáidtear i gcruthú ríomhshínithe;

(b)nach n-úsáidtear sonraí maidir le cruthú ríomhshínithe a úsáidtear i gcruthú ríomhshínithe ach aon uair amháin go praiticiúil;

(c)nach féidir na sonraí maidir le cruthú ríomhshínithe a úsáidtear i gcruthú ríomhshínithe, le cinnteacht réasúnta, a dhéanamh amach agus go bhfuil an síniú á chosaint go hiontaofa ar bhrionnú le teicneolaíocht atá ar fáil faoi láthair;

(d)gur féidir leis an sínitheoir dlisteanach cosaint a dhéanamh le hiontaoibh ó úsáid pháirtithe eile ar na sonraí maidir le cruthú ríomhshínithe a úsáidtear i gcruthú ríomhshínithe.

2.    Ní athróidh gléasanna cruthaithe ríomhshínithe cáilithe na sonraí a bheidh le síniú ná ní chuirfidh siad cosc leis na sonraí sin a chur i láthair an tsínitheora roimh an síniú.

IARSCRÍBHINN III

In Iarscríbhinn III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

‘(i)    an fhaisnéis, nó an láthair ina bhfuil na seirbhísí maidir le stádas bailíochta deimhnithe is féidir a úsáid chun fiosruithe a dhéanamh faoi stádas bailíochta an deimhnithe cháilithe;’.

IARSCRÍBHINN IV

In Iarscríbhinn IV, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (j):

‘(j)    an fhaisnéis, nó láthair ina bhfuil na seirbhísí stádais bhailíochta deimhnithe is féidir a úsáid chun fiosruithe a dhéanamh faoi stádas bailíochta an deimhnithe cháilithe.’.

IARSCRÍBHINN V

CEANGLAIS MAIDIR LE RÍOMHDHEARHBÚ TRÉITHE CÁILITHE

Beidh an méid seo a leanas i ríomhdhearbhú tréithe cáilithe:

(a)léiriú, i bhfoirm atá oiriúnach do phróiseáil uathoibrithe ar a laghad, gur eisíodh an dearbhú mar ríomhdhearbhú tréithe cáilithe;

(b)tacar sonraí a léiríonn gan athbhrí an soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe a eisíonn ríomhdhearbhú tréithe cáilithe lena n-áirítear ar a laghad, an Stát ina mbeidh an soláthraí bunaithe agus:

i gcás duine dhlítheanaigh: ainm agus, nuair is infheidhme, an chláruimhir mar a shonraítear sna taifid oifigiúla,

i gcás duine nádúrtha: ainm an duine;

(c)tacar sonraí lena léirítear gan débhrí an t-eintiteas lena mbaineann na tréithe fianaithe; má úsáidtear ainm bréige, léireofar sin go soiléir;

(d)an tréith dhearbhuithe nó na tréithe dearbhuithe, lena n-áirítear, más infheidhme, an fhaisnéis is gá chun raon feidhme na dtréithe sin a shainaithint;

(e)sonraí maidir le tús agus le deireadh thréimhse bhailíochta an dearbhuithe;

(f)cód céannachta an dearbhuithe, nach mór dó a bheith uathúil le haghaidh an tsoláthraí seirbhíse iontaoibhe cháilithe agus más infheidhme, an léiriú ar scéim na ndearbhuithe ar cuid de é an dearbhú tréithe;

(g)ríomhshíniú ardleibhéil nó ríomhshéala ardleibhéil ón soláthraí seirbhíse iontaoibhe cáilithe eisiúna;

(h)an láthair ina bhfuil an dearbhú lena dtacaítear leis an ríomhshíniú ardleibhéil nó le ríomhshéala ardleibhéil dá dtagraítear i bpointe (h) ar fáil saor in aisce;

(i)an fhaisnéis, nó an láthair ina bhfuil na seirbhísí maidir le stádas bailíochta deimhnithe is féidir a úsáid chun fiosruithe a dhéanamh faoin dearbhú cáilithe.IARSCRÍBHINN VI

ÍOSLIOSTA TRÉITHE

De bhreis ar Airteagal 45d, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar bearta a ligfidh do sholáthraithe ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe fíorú a dhéanamh, trí mhodhanna leictreonacha, agus arna iarraidh sin don úsáideoir, ar bharántúlacht na dtréithe seo a leanas i gcoinne de réir na foinse barántúla ábhartha ar an leibhéal náisiúnta nó trí idirghabhálaithe ainmnithe atá aitheanta ar an leibhéal náisiúnta, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais agus i gcásanna ina mbraitheann na tréithe sin ar fhoinsí barántúla laistigh den earnáil phoiblí:

1.Seoladh;

2.Aois:

3.Inscne;

4.Stádas sibhialta;

5.Comhdhéanamh an teaghlaigh;

6.Náisiúntacht;

7.Cáilíochtaí oideachais, teidil agus ceadúnais;

8.Cáilíochtaí gairmiúla, teidil agus ceadúnais;

9.Ceadanna poiblí agus ceadúnais;

10.Sonraí airgeadais agus sonraí cuideachta.