An Bhruiséil,18.11.2020

COM(2020) 737 final

2020/0328(NLE)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

Forais agus cuspóirí an togra

Chun soláthar leordhóthanach gan bhriseadh a áirithiú de tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha nach dtáirgtear cainníocht leordhóthanach díobh nó nach dtáirgtear in aon chor san Aontas, agus chun aon suaitheadh sa mhargadh i gcás na dtáirgí sin a sheachaint, cuireadh roinnt dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialacha ar fionraí go páirteach nó go hiomlán le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle (dá ngairtear ‘an Rialachán’ anseo feasta).

Déantar an Rialachán a thabhairt cothrom le dáta gach sé mhí chun freastal ar riachtanais thionscal an Aontais. Tá athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún, le cúnamh ó Ghrúpa na gCeisteanna Taraife Eacnamaíocha, ar gach iarraidh ó na Ballstáit le haghaidh fionraíochtaí taraife uathrialaitheacha.

Tar éis an athbhreithnithe sin, measann an Coimisiún go bhfuil bonn cirt le fionraí na ndleachtanna i gcás roinnt táirgí nua, ar táirgí iad nach liostaítear faoi láthair san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán. I ndáil le roinnt táirgí eile, is gá na coinníollacha a mhodhnú i dtaca le tuairisc an táirge, aicmiú an táirge, rátaí dleachta an táirge, agus i dtaca leis an gceanglas maidir le húsáid deiridh an táirge nó i dtaca leis an dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach. Táirgí a bhfuil fionraí dleachta ag gabháil leo nach bhfuil chun leas eacnamaíoch an Aontais níos mó, beartaítear iad a aistarraingt.

Comhsheasmhacht le forálacha beartais atá sa réimse beartais cheana

Níl tionchar ag an togra seo ar thíortha a bhfuil comhaontú um thrádáil fhabhrach acu leis an Aontas ná ar thíortha is iarrthóirí nó ar iarrthóirí ionchasacha i ndáil le comhaontuithe fabhracha leis an Aontas (e.g. Córas Ginearálaithe um Fhabhair; córas na trádála leis an ngrúpa tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin; Comhaontuithe Saorthrádála).

Comhsheasmhacht le beartais eile de chuid an Aontais

Tá an togra i gcomhréir le beartais an Aontais i réimse na talmhaíochta, na trádála, na fiontraíochta, an chomhshaoil, na forbartha agus an chaidrimh sheachtraigh.

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

Bunús dlí

Is é Airteagal 31 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) bunús dlí an togra seo.

Coimhdeacht (maidir le hinniúlacht neamheisiach)

Baineann an togra le hinniúlacht eisiach an Aontais. Dá bhrí sin, níl feidhm ag prionsabal na coimhdeachta maidir leis.

Comhréireacht

Comhlíonann an togra prionsabal na comhréireachta. Mar a shonraítear sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le fionraíochtaí dleachta agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha, tá na bearta a bheartaítear i gcomhréir leis na prionsabail maidir le nósanna imeachta a shimpliú le haghaidh oibreoirí atá i mbun trádáil eachtrach 1 . Ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

An rogha ionstraime

De bhua Airteagal 31 de CFAE, "Déanfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, dleachtanna na Comhtharaife Custaim a shocrú". Dá bhrí sin, Rialachán ón gComhairle an ionstraim iomchuí sa chás seo.

3.TORTHAÍ Ó MHEASTÓIREACHTAÍ EX POST, Ó CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS Ó MHEASÚNUITHE TIONCHAIR

Meastóireachtaí ex post/seiceálacha oiriúnachta ar an reachtaíocht atá ann cheana

Bhí scéim na bhfionraíochtaí uathrialaitheacha faoi réir staidéar meastóireachta a rinneadh in 2013. Is é an chonclúid a bhí ag an meastóireacht go bhfuil an bhunréasúnaíocht atá ann don scéim fós bailí. D’fhéadfadh gur shuntasach iad na coigiltis ar chostais a bheidh ann do ghnólachtaí an Aontais a bhíonn ag allmhairiú earraí faoin scéim. Ar an mbonn céanna, d’fhéadfadh tairbhí níos ginearálta a bheith leis na coigiltis sin, de réir an táirge, na cuideachta agus na hearnála, amhail borradh a chur faoin iomaíochas, modhanna táirgthe a dhéanamh níos éifeachtúla agus poist a chruthú nó a choimeád san Aontas. Is féidir teacht ar na mionsonraí maidir le coigiltis an rialacháin seo sa ráiteas airgeadais reachtach a ghabhann leis seo.

Comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara

Grúpa na gCeisteanna Taraife Eacnamaíocha, grúpa atá comhdhéanta de thoscaireachtaí ó gach Ballstát agus ón Tuirc, thug sé cúnamh don Choimisiún chun an togra seo a mheas. Bhuail an grúpa le chéile trí huaire sular tháinig sé ar chomhaontú faoi na hathruithe a rinneadh ar an togra seo.

Rinne sé measúnú cúramach ar gach iarraidh (iarraidh nua, iarraidh le haghaidh leasú nó iarraidh le haghaidh scriosadh). Rinne sé scrúdú faoi leith ar gach cás chun a áirithiú nach raibh aon dochar á dhéanamh do tháirgeoirí an Aontais agus go raibh sé ag neartú agus ag daingniú iomaíochas táirgthe an Aontais. Is trí bhíthin comhphlé a rinne baill Ghrúpa na gCeisteanna Taraife Eacnamaíocha an measúnú agus chuaigh na Ballstáit i gcomhairle leis na tionscail, leis na comhlachais, leis na comhlachais tráchtála agus leis na páirtithe leasmhara rannpháirteacha eile lena mbaineann.

Na fionraíochtaí taraifí uile a liostaítear bhí siad mar ábhar do na comhaontuithe nó do na comhréitithe a baineadh amach le linn chomhphléití Ghrúpa na gCeisteanna Taraife Eacnamaíocha. Níor luadh aon riosca tromchúiseach ionchasach a mbeadh iarmhairtí do-athraithe aige.

Measúnú tionchair

Is leasú de chineál teicniúil é an leasú atá á bheartú, agus é sin amháin, agus ní bhaineann sé ach le cumhdach na bhfionraíochtaí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle. Dá bhrí sin, ní dhearnadh aon mheasúnú tionchair le haghaidh an togra seo.

Cearta bunúsacha

Níl aon iarmhairt ag an togra ar chearta bhunúsacha.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Ní bheidh tionchar airgeadais ar bith ag an togra seo ar chaiteachas ach beidh tionchar airgeadais aige ar ioncam. Is fiú thart ar EUR 47,6 milliún in aghaidh na bliana na dleachtanna custaim nach mbaileofar de bharr an fhionraíocht a bheith ann. Is fiú EUR 38,1 milliún in aghaidh na bliana an tionchar diúltach ar acmhainní dílse traidisiúnta an bhuiséid (i.e. 80 % den iomlán). Leis an ráiteas airgeadais reachtach leagtar amach ar bhealach níos mionsonraithe impleachtaí buiséadacha an togra.

Is trí bhíthin ollioncam náisiúnta (OIN) na mBallstát, agus é bunaithe ar ranníocaíochtaí acmhainní dílse, a chúiteofar caillteanas ioncaim in acmhainní dílse traidisiúnta.

5.EILIMINTÍ EILE

Pleananna cur chun feidhme agus socruithe faireacháin, meastóireachta agus tuairiscithe

Na bearta a mholtar tá siad á mbainistiú laistigh de chreat Tharaif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh (TARIC) agus tá siad á gcur i bhfeidhm ag riaracháin chustaim na mBallstát.

2020/0328 (NLE)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal  31 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)Chun soláthar leordhóthanach gan bhriseadh a áirithiú de tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha nach dtáirgtear san Aontas, agus, ar an gcaoi sin aon suaitheadh sa mhargadh le haghaidh na dtáirgí sin a sheachaint, cuireadh ar fionraí, i gcás na dtáirgí sin, le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle 2 , na dleachtanna Comhtharaife Custaim den sórt dá dtagraítear in Airteagal 56(2)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 3 . Is féidir na táirgí sin a allmhairiú isteach san Aontas ag rátaí laghdaithe dleachta nó ag rátaí nialasacha dleachta.

(2)I gcás táirgí áirithe nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013, ní tháirgtear méid leordhóthanach díobh nó ní tháirgtear in aon chor iad san Aontas. Dá bhrí sin, tá sé chun leas an Aontais na dleachtanna CCT ar na táirgí sin a chur ar fionraí go hiomlán.

(3)Chun táirgeadh comhtháite ceallraí san Aontas a chur chun cinn i gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2018 dar teideal ‘Europe on the Move – Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean’ [‘An Eoraip ag Gluaiseacht – Soghluaisteacht Inbhuanaithe don Eoraip:slán, nasctha agus glan’] 4 , ba cheart fionraíocht pháirteach a dheonú maidir le dleachtanna CCT i leith táirgí áirithe nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Ina theannta sin, níor cheart ach fionraíocht pháirteach a dheonú maidir le dleachtanna CCT i leith táirgí áirithe atá faoi réir fionraíochtaí iomlána faoi láthair. Is é 31 Nollaig 2021 an dáta ba cheart a shocrú le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithigh ar na fionraíochtaí sin,  chun go mbeifear in ann an tathbhreithniú sin a dhéanamh ag féachaint d'éabhlóid na hearnála ceallraí san Aontas.

(4)Chun forbairtí teicniúla na dtáirgí agus treochtaí eacnamaíocha sa mhargadh a chur san áireamh, is gá tuairisc an táirge, aicmiú an táirge agus an ceanglas maidir le húsáid deiridh an táirge a leasú i gcás fionraíochtaí dleachta CCT áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013.

(5)Rinneadh athbhreithniú ar fhionraíochtaí dleachta CCT áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Ba cheart dátaí nua a shocrú le haghaidh an chéad athbhreithniú sainordaitheach eile.

(6)Níl sé chun leas an Aontais a thuilleadh fionraíocht dleachtanna CCT a choinneáil ar bun i gcás táirgí áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Dá bhrí sin, ba cheart fionraíochtaí na dtáirgí sin a aistarraingt. Thairis sin, i gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le taraif-fhionraíochtaí agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha 5 , ní fhéadfar, ar chúiseanna praiticiúla, iarratais ar fhionraíochtaí taraife nó ar chuótaí a bhreithniú i gcás ina meastar gur lú méid an dleachta custaim nach mbaileofar ná EUR 15 000 in aghaidh na bliana. I dtaca le fionraíochtaí i gcás táirgí nach mbaineann an tairseach sin amach, de réir mar a léirítear leis an athbhreithniú sainordaitheach, ba cheart na fionraíochtaí sin a aistarraingt as an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013.

(7)Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 a leasú dá réir.

(8)Chun nach gcuirfear isteach ar chur i bhfeidhm scéim na taraif-fhionraíochta uathrialaithí agus chun na treoirlínte a leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le taraif-fhionraíochtaí agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha a chomhlíonadh, ba cheart na hathruithe dá bhforáiltear leis an Rialachán seo maidir le fionraíochtaí na dtáirgí lena mbaineann a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021. Ba cheart an Rialachán seo a thabhairt i bhfeidhm ar bhonn práinne,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

   Thar ceann na Comhairle

   An tUachtarán

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

1.1. AINM AN TOGRA:

Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 lena ndéantar na dleachtanna uathrialaitheacha Comhtharaife Custaim ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí

2.LÍNTE BUISÉID:

Caibidil agus Airteagal: Caibidil 12, Airteagal 120

An méid arna bhuiséadú le haghaidh na bliana 2021: 17 605 700 000

3.AN TIONCHAR AIRGEADAIS

   Ní bheidh tionchar airgeadais ar bith ag an togra

X Ní bheidh tionchar airgeadais ar bith ag an togra seo ar chaiteachas ach beidh tionchar airgeadais aige ar ioncam - is mar seo a leanas a bheidh an éifeacht:

(EUR milliún go dtí an chéad deachúil)

Líne buiséid

Ioncam

Tréimhse 12 mhí dar tús ll/mm/bbbb

[Bliain 2021]

Airteagal 120

Tionchar ar acmhainní dílse

01/01/2021

-38,1

Staid tar éis na gníomhaíochta

[2021 – 2025]

Airteagal 120

- 38,1 EUR milliún/ bliain

Tá 83 dtáirge nua san iarscríbhinn. Na dleachtanna nach mbaileofar de bharr an fhionraíocht a bheith ann, arna ríomh ar bhonn réamh‑mheastacháin an Bhallstáit iarrthaigh le haghaidh na tréimhse 2021 go dtí 2025, is fiú EUR 37,6 milliún in aghaidh na bliana iad.

Ar bhonn na staitisticí atá ann cheana i ndáil leis na blianta roimhe sin, is dealraitheach, áfach, gur gá an méid sin a mhéadú faoi mheánfhachtóir, meánfhachtóir a meastar gurb ionann é agus 1,8 chun allmhairí a thagann isteach go Ballstáit eile a bhfuil na fionraíochtaí céanna in úsáid acu a chur san áireamh. Is éard atá i gceist leis sin dleachtanna nach mbaileofar arbh fhiú EUR 67,7 milliún in aghaidh na bliana iad.

I gcás ceithre fhionraíocht atá ann cheana, méadaíodh an ráta nialasach dleachta. Is ionann sin agus méadú EUR 0,3 milliún in aghaidh na bliana i gcás bailiú dleachtanna, agus é sin de réir meastachán ar bhonn staitisticí 2019.

Tarraingíodh siar 116 dtáirge ón Iarscríbhinn seo, rud a léiríonn gur tugadh isteach dleachtanna custaim athuair. Is ionann sin agus méadú EUR 19,8 milliún in aghaidh na bliana i gcás bailiú dleachtanna, mar a mheastar ar bhonn staitisticí 2019.

Ar bhonn a bhfuil thuas meastar gurb é 67,7 – 19,8 – 0,3 = EUR 47,6 milliún (an méid comhlán, lena n‑áirítear costais bhailithe) x 0.8 = EUR 38,1 milliún in aghaidh na bliana le haghaidh na tréimhse 01.01.2021 - 31.12.2025 an tionchar a bheidh ag an Rialachán seo i dtaca le caillteanas ioncaim do bhuiséad an Aontais.

4.BEARTA FRITHCHALAOISE

I gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais, déanfar seiceálacha ar úsáid deiridh roinnt de na táirgí a chumhdaítear leis an Rialachán seo ón gComhairle.

Thairis sin, féadfaidh na Ballstáit aon rialú custaim a mheasann siad is cuí de réir a gcuid bainistíochta riosca a dhéanamh, mar a fhoráiltear in Airteagal 46 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais.

(1)    IO C 363, 13.12.2011, lch. 6.
(2)    Rialachán (AE) uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).
(3)    Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe a chur ar fionraí agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1344/2011 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 201).
(4)    COM(2018) 293 final
(5)    IO C 363, 13.12.2011, lch. 6.

An Bhruiséil,18.11.2020

COM(2020) 737 final

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí


IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 mar a leanas:

(1)scriostar na rónna a bhfuil na sraithuimhreacha seo a leanas acu:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 agus 0.7855;

(2)cuirtear na rónna a leagtar amach sa tábla thíos in ionad na rónna san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 a bhfuil na sraithuimhreacha céanna acu:

Sraithuimhir

Cód CN

TARIC

Tuairisc

Ráta dleachta uathrialaí

Aonad Forlíontach

An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach

‘0.6748

ex 0709 59 10

10

Cantarnaidí úra nó fuaraithe, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol

 (1)(2)

0 %

-

31.12.2025

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú:

aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi fho-cheannteideal 3823 19 10,

eistir mheitile d’aigéid shailleacha atá faoi cheannteideal 2915 nó 2916,

alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteidil 2905 17, 2905 19 nó 3823 70 a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú,

alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteideal 2905 16, íon nó measctha, a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú,

aigéad stéarach atá faoi fho-cheannteideal 3823 11 00,

earraí atá faoi cheannteideal 3401, nó

aigéid shailleacha a bhfuil íonacht ard acu atá faoi cheannteideal 2915

 (2)

0 %

-

31.12.2021

0.6789

ex 1512 19 10

10

Ola cróch bréige scagtha (CAS RN 8001-23-8) a úsáidtear i monarú

aigéid líonoiléach chomhchuingigh atá faoi cheannteideal 3823 nó

eistir eitile nó eistir mheitile d’aigéad líonoiléach atá faoi cheannteideal 2916

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Purée mangó:

nach as dlúthán é,

den ghéineas Mangifera,

a bhfuil luach Brix 14 nó níos mó, ach luach nach mó ná 20 aige

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna

 (2)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Purée baghsanchaor gan síolta nach bhfuil biotáille bhreise curtha leis, bíodh siúcra breise curtha leis nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.6723

ex 2008 99 91

20

Castáin uisce Shíneacha (Eleocharis dulcisEleocharis tuberosa), scafa, nite, bánaithe, fuaraithe agus mear-reoite go hindibhidiúil a úsáidtear i monarú táirgí, i dtionscal an bhia, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú

 (1)(2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Sú anainn:

nach as dlúthán é,

den ghéineas Ananas,

ag a bhfuil luach Brix is mó ná 11 ach nach mó ná 16,

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna

 (2)

8 %

-

31.12.2025

0.7393

ex 2712 90 99

10

Cumasc de 1ailcéiní ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de 1ailcéiní arb é 24 adamh carbóin nó níos mó a bhfad slabhra, ach ina bhfuil cion nach mó ná 1 % d'1ailcéiní ar mó ná 70 adamh carbóin a bhfad slabhra

0 %

-

31.12.2022

0.6658

ex 2805 12 00

10

Cailciam ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm púdair nó sreinge (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6836

ex 2811 22 00

15

Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 60676-86-0),

i bhfoirm púdair

ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó, de réir meáchain

arb é 0,7 μm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 μm, méid airmheáin an ghráinne ann

ina bhfuil cion 70 % de na cáithníní nach mó ná 3 μm a dtrastomhas

0 %

-

31.12.2022

0.5110

ex 2818 10 91

20

Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), alúmanáit mhaignéisiam (CAS RN 12068-51-8) agus na halúmanáití tearc-chré seo a leanas: itriam, lantanam, agus neoidimiam, ina bhfuil, de réir meáchain (arna ríomh mar ocsaídí):

cion 94 % nó níos mó ach nach mó ná 98,5 % d’ocsaíd alúmanaim,

cion 2 % (± 1,5 %) d’ocsaíd mhaignéisiam,

cion 1 % (± 0,6 %) d’ocsaíd itriam,

agus

ceachtar acu – cion 2 % (± 1,2 %) d’ocsaíd lantanaim nó

cion 2 % (± 1,2 %) d’ocsaíd lantanaim agus ocsaíd neoidimiam,

ar lú ná 50 % den iomlán, de réir meáchain, an cion de ina bhfuil méid na gcáithníní níos mó ná 10 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6837

ex 2818 30 00

20

Hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)

i bhfoirm púdair,

ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó, de réir meáchain,

ag a bhfuil pointe díscaoilte 263°C nó níos mó,

arb é 4 µm (± 1 µm) méid na gcáithníní inti,

ina bhfuil cion nach mó ná 0,06 % d'iomlán an Na2O, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7897

ex 2825 20 00

10

Hiodrocsaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

-

31.12.2021

0.6819

ex 2825 50 00

30

Ocsaíd chopair (II) (CAS RN  1317-38-0), nach mó ná 100 nm méid na gcáithníní ann

0 %

-

31.12.2025

0.5055

ex 2826 19 90

10

Heiceafluairíd tungstain (CAS RN 7783-82-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5090

ex 2833 29 80

30

Sulfáit siorcóiniam (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2021

0.6632

ex 2840 20 90

10

Bóráit since(CAS RN 12767-90-7)

 

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Déchrómáit photaisiam (CAS RN 7778-50-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

2 %

-

31.12.2021

0.4222

ex 2841 90 85

10

Ocsaíd chóbailt(III) litiam (CAS RN 12190-79-3) ag a bhfuil cion cóbailt de 59 % ar a laghad

2.7 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir toirte

0 %

-

31.12.2024

0.6633

2903 39 21

Défhluaraimeatán (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dóideacaclóraipeinticiogla[12.2.1.16,9.02,13.05,10]ochtaideacai-7,15-dé-éin (CAS RN 13560-89-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

2 %

-

31.12.2021

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bróma-2-clóra-1-fluaraibeinséin (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nítrimeatán (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nítreatán (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nítreaprópán (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6612

ex 2904 99 00

25

Clóiríd défhluaraimeatánsulfóinile (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluara-4-nítribeinséin (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.4934

ex 2905 39 95

10

Própán-1,3-dé-ól (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bróma-5-iada-beinséinmeatánól (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trífhluaraifeanól (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluaraifeanól (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Meitileitilidéin)bis[3,5-débhróma-4-(2,3-débhróma-2-meitiolprópocsa)]-beinséin (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trímheatocsatolúéin (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Clóra-2,5-démheatocsaibeinséin (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Eatocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Bútocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Própocsaprópán-2-ól (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2021

0.6660

ex 2910 90 00

50

Éitear feinile 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salaiciolaildéad (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hiodrocsa-p-ainíosaildéad (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Meantá-1(6),8-dé-éan-2-ón (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4932

ex 2914 50 00

20

3'-Hiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hiodrocsa-3,4-déhiodra-1(2H)-naftailéanón (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4948

ex 2914 79 00

60

4'-treas-Búitil-2,6'-démheitil-3,5'-déníotraicéitifeanón (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2021

0.5119

ex 2915 39 00

60

Aicéatáit dóideac-8-éinile (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Aicéatáit dóideaca-7,9-dé-éinile (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Aicéatáit dóideac-9-éinile (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7541

ex 2915 90 30

10

Láráit mheitile (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4954

ex 2915 90 70

60

Eitil-6,8-déchlóra-ochtánóáit (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.3466

ex 2916 13 00

30

Púdar monaimeatacrioláite since (CAS RN 63451-47-8), bíodh ann nó ná bíodh cion nach mó ná 17 %, de réir meáchain, d’eisíontais mhonaraíochta

 

0 %

-

31.12.2025

0.4931

ex 2916 20 00

60

Aigéad 3-cioglaiheicsiolpróipianach (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4930

ex 2916 39 90

30

Clóiríd 2,4,6-trímheitilbeansóile (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6794

ex 2916 39 90

41

Clóiríd 4-bróma-2,6-défhluaraibeansóile (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6661

ex 2916 39 90

53

Aigéad 5-iada-2-meitilbeansóch (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4918

ex 2917 19 80

50

Aigéad teitrideacáindé-óch (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4945

ex 2917 39 95

20

Débhúitil-1,4-beinséindécharbocsaláit (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Ainhidríd naftailéin-1,8-décharbocsaileach (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dé-ainhidríd bheinséin-1,2:4,5-teitreacarbocsaileach (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-meitil-2-nítriteireataláit (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6814

ex 2918 99 90

13

Clóiríd 2-meatocsa-2-meitilbeansóile (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6901

ex 2918 99 90

18

2-Hiodrocsa-2-(4-feanocsaifeinil)própánóáit eitile (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6747

ex 2918 99 90

85

Tríneicseapac-Eitil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5038

ex 2920 29 00

20

Trios(meitilfeinil)foisfít (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Défhoisfít bhis(2,4-déchúimilfeinil)peinteiritríotóil (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7559

ex 2920 90 10

15

Carbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

-

31.12.2021

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pineacólató)débhórón (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4917

ex 2921 29 00

40

Deacaimeitiléindé-aimín (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cioglaiheacsáindémheatánaimín (CAS RN 2579-20-6)

0 %

-

31.12.2021

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aimínibeinsithrífhluairíd (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Dé-iseapróipiolanailín (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6947

ex 2922 19 00

35

Eatánól 2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa] (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aimínifeanocsa)eatán (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aclóinífein (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aimíneitil)feanól (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Aimín-5-clóraibeinsifeanón (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Clóra-2-(meitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7853

ex 2922 49 85

13

Aigéad glicionáit—4-meitilbeinséin-1-sulfónach beinsile (1/1) (CAS RN 1738-76-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.6948

ex 2922 49 85

30

Tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, de mheitiolaimíonaicéatáit sóidiam

0 %

-

31.12.2021

0.6650

ex 2922 49 85

65

Hidreaclóiríd aimíneamalónáite dé-eitile (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5063

ex 2923 90 00

75

Hiodrocsaíd teitreitiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil:

cion 35 % (± 0,5 %) de hiodrocsaíd teitreitiolamóiniam de réir meáchain,

cion nach mó ná 1 000 mg/kg de chlóiríd,

cion nach mó ná 2 mg/kg d'iarann agus

cion nach mó ná 10 mg/kg de photaisiam,

0 %

-

31.12.2025

0.3689

ex 2924 19 00

23

Aicriolaimíd (CAS RN 79-06-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

2 %

-

31.12.2021

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N'-1,4-Feiniléinbis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Própocsúr (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N'-(2,5-démheitil-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabútaraimíd] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Clóraibeansaimíd (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-Déchlóra-5-fluara[1,1'-défheinil]-2-il)aicéataimíd (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cipirmeitrin (ISO) gona steiré-isiméirí (CAS RN 52315-07-8) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6259

ex 2926 90 70

26

Ciafluaitrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain, a úsáidtear chun táirgí bithicídeacha a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Meatabrómúrón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Ocsaím aicéataildéid (CAS RN 107-29-9) i dtuaslagán uiscí

0 %

-

31.12.2025

0.6635

ex 2928 00 90

50

Tuaslagán uiscí de shalann déshóidiam aigéid 2,2'(hiodrocsa-imíni)biseatánsulfónaigh (CAS RN 133986-51-3) ag a bhfuil cion salainn is mó ná 33,5 % ach nach mó ná 36,5 % de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-mearcaipteitil)tia)-1-própáintiól (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2022

0.6769

ex 2930 90 98

22

Teambaitrí-ón (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ag a bhfuil íonacht 94,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6873

ex 2930 90 98

26

Foilpéad (ISO)(CAS RN 133-07-3) ag a bhfuil íonacht 97,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6617

ex 2930 90 98

53

Sulfón bis(4-clóraifeinil) (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Tia-úiré (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6917

ex 2931 90 00

63

Clóireitéinildémheitilsiolán (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2021

0.6946

ex 2931 90 00

65

Heacsafluarafosfáit bhis(4-treas-búitilfeinil)iadóiniam (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6620

ex 2932 20 90

65

4-(Meatocsacarbóinil)-5-ocsa-2,5-déhidreafúrán-3-óláit sóidiam (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-Búitil-3-beansafúráinil)(4-hiodrocsa-3,5-dé-iadaifeinil)meatánón (CAS RN 1951-26-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Meitil-3,4-déhiodra-2H-1,5-beinsidhé-ocsaipin-3-ón (CAS RN 28940-11-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-Démheitil-3,5,8-trí-ocsaidhéchiogla[5,1,0]ochtán (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fiprinil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain agus a úsáidtear chun táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6835

ex 2933 21 00

55

Hidreaclóiríd 1-aimínihiodantóine (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Démheitilhiodantóin (CAS RN 77-71-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6812

ex 2933 39 99

14

(1:2) Hidreaclóiríd N,4-démheitil-1-(feinilmeitil)- 3-pipearidinaimín (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2022

0.4842

ex 2933 39 99

20

Púdar piritióin copair (CAS RN 14915-37-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6813

ex 2933 39 99

26

Déhidreaclóiríd 2-[4-(hiodraisinilmeitil)feinil]-piridín (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Clóra-5-clóraimeitilpiridín (CAS RN 70258-18-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6773

ex 2933 49 10

50

Aigéad 1-cioglapróipil-6,7,8-trífhluara-1,4-déhiodra-4-ocsa-3-cuineoilíncharbocsaileach (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4927

ex 2933 49 90

30

Cuineoilín (CAS RN 91-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-Ocsa-1,2-déhidripirimidin-4-il)beansaimíd (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Meitil-2-ocsaipeirhidripirimidín-4-iolúiré (CAS RN 1129-42-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6774

ex 2933 69 80

13

Meitribúisín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Clóra-4,6-démheatocsa-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 3140-73-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6951

ex 2933 69 80

17

Beansaguánaimín (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2021

0.5131

ex 2933 69 80

55

Tearbúitrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4957

ex 2933 69 80

60

Aigéad cianarach (CAS RN 108-80-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4985

ex 2933 79 00

70

L-(+)-tartráit (S)-N-[(dé-eitiolaimín)meitil]-alfa-eitil-2-ocsa-1-piorólaidíneaicéataimíde (CAS RN  754186-36-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6872

ex 2933 99 80

16

Pireadáit (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6829

ex 2933 99 80

21

Heicseafluarafosfáit(V) 3-ocsaíde 1-(bis(démheitiolaimín)meitiléin)-1H-[1,2,3]trí-asól[4,5-b]piridiniam (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(Sailicioglaimín)-1,2,4-trí-asól (CAS RN 36411-52-6)

 

 

0 %

-

31.12.2025

0.6933

ex 2933 99 80

87

Cairfeantrasón-eitil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4955

ex 2934 20 80

60

Beinsitiasól-2-il-(Z)-2-trítealoscaimín-2-(2-aimínitiasól-4-il)-tia-aicéatáit (CAS RN 143183-03-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-beinsitiasól-2-iolsulfainil)-2-meitiolprópán-2-aimín (CAS RN 3741-80-8)

0 %

-

31.12.2025

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Dé-eitil-9H-tia-ocsaintéin-9-ón (CAS RN 82799-44-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Clóra-eitil)-1-pipioraisínil]débheansa(b,f)(1,4)tiasaipín (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6893

ex 2934 99 90

44

Própacanasól (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5133

ex 2934 99 90

86

Déthianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Feiniléin)bis(4H-3,1-beansocsaisin-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5036

ex 2935 90 90

42

Peanocsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6777

ex 2935 90 90

54

Própocsacarbasón-sóidiam (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Tolúéansulfóinil)-N'-(3-(p-tolúéansulfóinilocsai)feinil)úiré (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(Feinilcarbamóil)amín]feinil}beinséansulfónaimíd (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flasasulfúrón (CAS RN 104040-78-0) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4944

ex 2938 90 30

10

Glicirheasáit amóiniam (CAS RN 53956-04-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Táirge imoibriúcháin d’eastóscán Acacia mearnsii, clóiríd amóiniam agus formaildéad (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2021

0.5091

ex 3204 11 00

20

Dathán C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Yellow 241

0 %

-

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Ullmhóid ruaimeanna easraithe ina bhfuil:

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nó Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

bíodh C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) inti nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.6652

ex 3204 12 00

70

Dathán C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 25

0 %

-

31.12.2025

0.6603

ex 3204 17 00

33

Dathán C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:1

0 %

-

31.12.2025

0.5100

ex 3204 19 00

73

Dathán C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Blue 104

0 %

-

31.12.2021

0.6726

ex 3208 90 19

55

Ullmhóid ina bhfuil cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de réir meáchain de comhpholaiméir de phróipiléin agus ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin agus d'ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin, d'iseabúitéin agus d'ainhidríd mhailéach i dtuaslagán orgánach

0 %

-

31.12.2021

0.5031

ex 3215 90 70

40

Púdar dúigh tirim ina bhfuil bun roisín hibridigh (a rinneadh as roisín aicrileach agus roisín poileistir) atá measctha le:

céir;

polaiméir ina bhfuil bun vinile, agus

dathán

a bhfuiltear lena úsáid chun buidéil tonóra le haghaidh fótachóipirí, meaisíní facsála, printéirí agus gléasanna ilfheidhmeacha a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.4863

ex 3402 11 90

10

Iséitianáit mheitile láróile sóidiam

0 %

-

31.12.2021

0.6725

ex 3506 91 90

50

Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de chomhpholaiméirí bútaidhé-éine stiréine nó de chomhpholaiméirí isipréine stiréine agus

cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de pholaiméirí pinéine nó de chomhpholaiméirí peintidhé-éine

agus í tuaslagtha iontu seo a leanas:

Céatón eitile meitile (CAS RN 78-93-3)

Heaptán (CAS RN 142-82-5), agus

Tolúéin (CAS RN 108-88-3) nó nafta tuaslagach alafatach éadrom (CAS RN 64742-89-8)

 

0 %

-

31.12.2021

0.6759

ex 3802 10 00

10

Meascán de charbón agus de phoileitiléin ghníomhachtaithe, i bhfoirm púdair

0 %

-

31.12.2025

0.6874

ex 3808 92 30

10

Mancóiseib (ISO) (CAS RN 8018-01-7) arna hallmhairiú i gcéadphacáistithe ina bhfuil 500 kg nó níos mó

 (1)

0 %

-

31.12.2025

0.5048

ex 3808 93 90

20

Ullmhóid arb é atá inti beinsil(púirín-6-il)aimín i dtuaslagán gliocóil, ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 1,88 % nó níos mó ach nach mó ná 2,00 % de bheinsil(púirín-6-il)aimín

de chineál a úsáidtear i rialaitheoirí fáis plandaí

0 %

-

31.12.2025

0.5030

ex 3808 93 90

30

Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 1,8 % de pharai-nítrifeanóláit sóidiam,

cion 1,2 % d’ortai-nítrifeanóláit sóidiam,

cion 0,6 % de 5-nítreaguaidheacóláit sóidiam

a bhfuiltear lena úsáid chun rialaitheoir fáis plandaí a mhonarú 

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5088

ex 3808 93 90

50

Ullmhóid i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 55 % nó is mó de Ghibrilin A4,

cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de Ghibrilin A7,

cion 90 % nó níos mó de Ghibrilin A4 agus Gibrilin A7, den dá cheann acu le chéile

cion nach mó ná 10 % de mheascán uisce agus Gibriliní eile arb ann dóibh go nádúrtha

de chineál a úsáidtear i rialaitheoirí fáis plandaí

0 %

-

31.12.2021

0.6532

ex 3808 94 20

30

Brómaclóra-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 32718-18-6) ina bhfuil:

1,3-Déchlóra-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 118-52-5),

1,3-Débhróma-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 77-48-5),

1-Bróma,3-clóra-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 16079-88-2), agus/nó

1-Clóra,3-bróma-5,5-démheitilimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 126-06-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6904

ex 3811 21 00

12

Easróir ina bhfuil:

eistir d’aigéad sucanach poiliseabúiteinile agus de pheinteiritríotól (CAS RN 103650-95-9),

cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha, de réir meáchain, agus

cion clóiríde nach mó ná 0,05 % de réir meáchain

a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6906

ex 3811 21 00

14

Easróir:

ina bhfuil sucsainimíd phoiliseabúitéine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 147880-09-9),

ina bhfuil cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha de réir meáchain,

ina bhfuil cion clóiríde, de réir meáchain, nach mó ná 0,05 %, 

ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is lú ná 15,

a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6907

ex 3811 21 00

16

Glantach ina bhfuil:

Salann cailciam ó ailcilfeanól bhéite-aimíneacarbóinile (táirge imoibriúcháin ó bhun Mannich d'ailcilfeanóil)

cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain agus

ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 120,

a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6905

ex 3811 21 00

18

Glantach ina bhfuil:

sulfónáití cailciam ailcioltolúéine fadslabhrúla,

cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, agus

ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 310 nó níos mó ach nach mó ná 340,

a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe  

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6671

ex 3811 21 00

75

Breiseáin ina bhfuil:

Dé-ailcilbeinséansulfónáití cailciam (C10-C14),

cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain,

ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna nach mó ná 10, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6669

ex 3811 21 00

77

Breiseáin frithchúrtha ina bhfuil:

comhpholaiméir d’aicrioláit 2-eitilheicsile agus d’aicrioláit eitile, agus

cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 80 % d'olaí mianracha de réir meáchain

a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6666

ex 3811 21 00

80

Breiseáin ina bhfuil:

sucsainimíd polaimín aramataigh phoiliseabúitiléine

cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain,

ina bhfuil cion nítrigine is mó ná 0,6 % ach nach mó ná 0,9 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6668

ex 3811 29 00

65

Breiseáin arb é atá iontu meascán sulfaraithe d’ola glasraí, de α-olaifíní fadslabhrúla agus d'aigéid shailleacha tallola, ina bhfuil cion sulfair 8 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5062

ex 3815 90 90

30

Catalaíoch, arb é atá ann fuaidreán in ola mhianrach atá comhdhéanta díobh seo a leanas:

coimpléisc theitrihidreafúráin de chlóiríd mhaignéisiam agus de chlóiríd tíotáiniam(III), agus

dé-ocsaíd sileacain

ina bhfuil cion 6,6 % (± 0,6 %) de mhaignéisiam de réir meáchain, agus

ina bhfuil cion 2,3 % (± 0,2 %) de thíotáiniam de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.2783

ex 3815 90 90

80

Catalaíoch arb é atá ann, go príomha, aigéad dénaoiniolnaftailéansulfónach i bhfoirm tuaslagán in iseabútánól

0 %

-

31.12.2025

0.6810

ex 3824 99 92

23

Coimpléisc bhúitiolfosfáta de thíotáiniam(IV) (CAS RN 109037-78-7), iad tuaslagtha in eatánól agus própán-2-ól

0 %

-

31.12.2025

0.4909

ex 3824 99 92

29

Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 99 % d’éitear gliocóil poileitiléine d’aicrioláit 3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) 2-ciana bhúitile, agus

cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de thríoláit soirbíotáin pholocsa-eitiléine (20)

0 %

-

31.12.2025

0.6779

ex 3824 99 92

40

Tuaslagán 2-clóra-5-(clóraimeitil)-piridín (CAS RN 70258-18-3) i gcaolaitheoir orgánach

0 %

-

31.12.2025

0.7742

ex 3824 99 92

52

Leictrilít ina bhfuil:

cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) nó de theitreafluarabóráit litiam (CAS RN 14283-07-9),

cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de mheascán de charbónáit eitiléine (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6) agus/nó de charbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0),

cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de 2,2-dé-ocsaíd 1,3,2-dé-ocsaitialáin (CAS RN 1072-53-3),

a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí mótarfheithiclí a mhonarú

 (2)

3.2 %

-

31.12.2021

0.5050

ex 3824 99 92

61

3’,4’,5’-Trífhluaraidhéfheinil-2-aimín, i bhfoirm tuaslagáin i dtolúéin ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de 3’,4’,5’-trífhluaraidhéfheinil-2-aimín

0 %

-

31.12.2025

0.6720

ex 3824 99 92

68

Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 20 % (±1 %) de thríbheinséin ((3-(tán-búitil)-4-(déchioglocsa)feinil)meatáintrí-il) (CAS RN 1404190-37-9),

Agus í tuaslagtha i:

2-tán-Búitilfeanól, arb é atá ann cion 10 % (± 5 %) (CAS RN 89-72-5)

nafta tuaslagach (peitriliam) trom aramatach, arb é atá ann cion 64 %( ±7 %) (CAS RN 64742-94-5) agus

Naftailéin, arb é atá ann cion 6 % (± 1.0 %) (CAS RN 91-20-3)

 

 

0 %

-

31.12.2025

0.6719

ex 3824 99 92

69

Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de bhis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5)

cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d’olagaiméirí bis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A agus

cion nach mó ná 1 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2021

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Teitrimeitildeic-5-ín-4,7-dé-ól, hiodrocsai-eitioláitithe (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4719

ex 3824 99 93

35

Pairifín ag a bhfuil leibhéal clóirínithe 70 % nó níos mó (CAS RN  63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7313

ex 3824 99 96

45

Púdar ocsaíde alúmanaim cóbailt nicile litiam (CAS RN 177997-13-6):

ar lú ná 10 μm an mhéid atá sna cáithníní ann,

ag a bhfuil íonacht is mó ná 98 % de réir meáchain

3.2 %

-

31.12.2021

0.6628

ex 3824 99 96

46

Gráinneach feiríte since mangainéise, ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 52 % nó níos mó ach nach mó ná 76 % d'ocsaíd iarainn (III),

cion 13 % nó níos mó ach nach mó ná 42 % d'ocsaíd mhangainéise, agus

cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ocsaíd since

0 %

-

31.12.2025

0.6749

ex 3824 99 96

48

Ocsaíd siorcóiniam (ZrO2), arna chobhsú le hocsaíd chailciam (CAS RN 68937-53-1) ag a bhfuil cion 92 % nó níos mó ach nach mó ná 97 % d'ocsaíd siorcóiniam de réir meáchain

 

0 %

-

31.12.2025

0.6897

ex 3901 40 00

30

Poileitiléin ísealdlúis líneach oichtéine (LLDPE), arna táirgeadh le modh catalaíoch Ziegler-Natta i bhfoirm millíní ag a bhfuil:

cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir de réir meáchain,

ráta sreafa leáite (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 g / 10 nóiméad, agus

dlús (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ nó níos mó ach nach mó ná 0,913 g/cm³

a bhfuiltear lena húsáid i bpróiseáil comh-easbhrúcháin ar scannáin le haghaidh pacáistiú bia solúbtha

 (2)

0 %

31.12.2025

0.6920

ex 3901 90 80

53

Comhpholaiméir d’eitiléin agus d'aigéad aicrileach (CAS RN 9010-77-9):

ina bhfuil cion aigéid aicriligh 18,5 % nó níos mó ach nach mó ná 49,5 % de réir meáchain (ASTM D4094), agus

ag a bhfuil ráta sreafa leáite 10g/10 nóiméad nó níos mó (125°C/2,16 kg, ASTM D1238)

0 %

31.12.2025

0.6734

ex 3901 90 80

55

Salann since nó salann sóidiam de chomhpholaiméir d’eitiléin agus d'aigéad aicrileach:

ina bhfuil cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aicrileach de réir meáchain, agus

ag a bhfuil ráta sreafa leáite 1 g/10 nóiméad ag 190 °C/2.16 kg (arna thomhas le ASTM D1238)

0 %

-

31.12.2025

0.5049

ex 3901 90 80

67

Comhpholaiméir nach bhfuil inti ach monaiméirí eitiléine agus aigéid mheataicriligh ina bhfuil cion 11 % nó níos mó d'aigéad meataicrileach de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6736

ex 3903 90 90

65

Comhpholaiméir de stiréin le 2,5-fúráindé-ón agus (1-meitileitil)beinséin i bhfoirm chalógach nó phúdrach (CAS RN 26762-29-8)  

0 %

-

31.12.2025

0.6804

ex 3903 90 90

70

Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 75 % (± 7 %) de stiréin agus

cion 25 % (± 7 %) de mheitilmeatacrioláit

0 %

31.12.2025

0.4981

ex 3904 69 80

81

Pola(fluairíd vinilidéine) (CAS RN 24937-79-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6672

ex 3906 90 90

33

Comhpholaiméir chroí-scealla d’aicrioláit bhúitile agus de mheataicrioláit ailcile, ina bhfuil méid na gcaithníní 5 µm nó níos mó ach gan é níos mó ná 10 µm

0 %

-

31.12.2025

0.6663

ex 3906 90 90

37

Comhpholaiméir de thrímheataicrioláit trímheitiolprópáin agus de mheataicrioláit mheitile (CAS RN 28931-67-1), i bhfoirm micrisféar atá 3 µm ar trastomhas ar an meán

0 %

-

31.12.2025

0.6891

ex 3907 10 00

20

Polocsaimeitiléin ag a bhfuil cupáin foircinn aicéitile, ina bhfuil polaidhémheitilsiolocsán agus snáithíní de chomhpholaiméir d'aigéad teireatalach agus de 1,4-feinildé-aimín

0 %

-

31.12.2022

0.6839

ex 3907 30 00

15

Roisín eapocsaíde, saor ó halaiginí,

ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 2 % d'fhosfar arna ríomh de réir an ábhair sholadaigh, ceangailte go ceimiceach sa roisín eapocsaíde,

nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealasaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 300 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus

ina bhfuil tuaslagóirí

a bhfuiltear lena úsáid i monarú leathán nó rollaí réamhthuile de chineál a úsáidtear chun ciorcaid phriontáilte a tháirgeadh

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6840

ex 3907 30 00

25

Roisín eapocsaíde

ina bhfuil cion 21 % nó níos mó de bhrómas de réir meáchain,

nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 500 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus

ina bhfuil tuaslagóirí

0 %

-

31.12.2025

0.4940

ex 3907 99 80

ex 3913 90 00

30

20

Pola(hiodrocsalcanóáit), ar de phola(3-hiodrocsabútaráit) é den chuid is mó ina bhfuil, den chuid is mó

0 %

-

31.12.2025

0.5057

ex 3907 99 80

80

Comhpholaiméir, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/ nó de dhíorthaigh de agus de chioglaiheacsáindémheatánól, arna críochnú le dé-óil líneacha agus/ nó chioglacha

0 %

-

31.12.2025

0.5032

ex 3909 40 00

20

Púdar roisín theirmithéachtaigh ina ndearnadh na cáithníní maighnéadacha a dháileadh go cothrom, a bhfuiltear lena úsáid i monarú dúigh le haghaidh gléasanna fótachóipeála, meaisíní facsála agus gléasanna ilfheidhmeanna

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6921

ex 3910 00 00

15

Démheitil, siolocsán meitil(próipil(ocsaíd pholapróipiléine)) (CAS RN 68957-00-6), trímheitilsiolocsa-foirceanta

0 %

-

31.12.2021

0.7217

ex 3910 00 00

45

Polaiméir shiolocsáin démheitile, í hiodrocsa-fhoirceanta, ag a bhfuil slaodacht 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

-

31.12.2021

0.5109

ex 3911 90 99

35

Comhpholaiméir mhalartaithe d’eitiléin agus d’ainhidríd mhiléach (EAM)

0 %

-

31.12.2025

0.4953

ex 3912 11 00

40

Púdar dé-aicéatáit ceallalóis

0 %

-

31.12.2025

0.6718

ex 3912 39 85

50

Polacuatairniam (CAS RN 68610-92-4)

0 %

-

31.12.2025

0.4757

ex 3919 10 80

37

Scannán polaiteitreafluaireitiléine:

atá 100 µm nó níos mó ar tiús,

nach mó ná 100 % an fadú go pointe an bhriste atá ann,

brataithe ar thaobh amháin le greamachán sileacain brú-íogair

0 %

-

31.12.2025

0.4761

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

43

26

Scannán aicéatáit vinile eitiléine:

atá 100 µm nó níos mó ar tiús,

atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach nó greamachán UV-íogair aicrileach agus le líneálach poileistir nó polapróipiléine

0 %

-

31.12.2022

0.6886

ex 3919 10 80

63

Scannán frithchaiteach arb é atá ann

ciseal de roisín aicrileach ar a bhfuil inphriontaí in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe,

ciseal de roisín aicrileach ina bhfuil coirníní gloine leabaithe,

ciseal de roisín aicrileach atá cruaite ag oibreán trasnascthach mealaimín,

ciseal miotail,

greamachán aicrileach, agus

scannán scaoilteáin

0 %

-

31.12.2025

0.4947

ex 3919 90 80

65

Scannáin fhéinghreamaitheacha dar tiús 40 µm nó níos mó, ach nach tibhe ná 475 µm, ina bhfuil ciseal amháin nó níos mó de theireataláit phoileitléine thrédhearcach, mhiotalaithe nó dhaite, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le bratú scríobdhíonach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair agus líneálach scaoilte

0 %

-

31.12.2025

0.4925

ex 3919 90 80

70

Dioscaí snasúcháin féinghreamaitheacha de pholúireatán micreapóiriúil, bíodh siad brataithe le pillín nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.4964

ex 3919 90 80

82

Scannán frithchaiteach arb é atá ann:

ciseal polúireatáin,

ciseal de mhicrisféir ghloine,

ciseal d’alúmanam miotalaithe, agus

greamachán, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le líneálach scaoilteáin,

bíodh sé ina chiseal pola(clóiríd vinile) nó ná bíodh,

ciseal ina bhfuil inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe

0 %

-

31.12.2025

0.6640

ex 3920 10 40

40

Scannán cisealach feadánach déanta as poileitiléin go príomha:

arb é atá ann bacainn thrí-chisil ina bhfuil ciseal lárnach d’alcól vinile eitiléine atá brataithe ar gach taobh le ciseal polaimíde, brataithe ar gach taobh le ciseal amháin, ar a laghad, de phoileitiléin,

atá 55 µm nó níos mó ar tiús, san iomlán

ag a bhfuil trastomhas 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm

0 %

-

31.12.2025

0.3357

ex 3920 62 19

48

Leatháin nó rollaí pola(teireataláit eitléine):

atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal roisín aicriligh eapocsaigh,

atá 37 µm (± 3 μm) ar tiús, san iomlán

0 %

-

31.12.2025

0.2589

ex 3920 62 19

52

Scannán teireaftaláite poileitléine, naftaláite poileitléine nó scannán poileistir chomhchosúil, é brataithe ar thaobh amháin de le miotal agus/nó le hocsaídí miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion níos lú ná 0,1 % d'alúmanam, nach bhfuil níos mó ná 300 µm ar tiús, agus ag a bhfuil friotachas dromchla nach mó ná 10 000 ohm (in aghaidh na cearnóige) (arna chinneadh le modh ASTM D 257)

0 %

-

31.12.2023

0.6911

ex 3921 19 00

40

Scannán trédhearcach micreapóiriúil de phoileitiléin atá beangaithe le haigéad aicrileach, atá i bhfoirm rollaí, agus:

atá 98 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead,

atá 15 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36 µm, ar tiús,

de chineál a úsáidtear chun deighilteoirí ceallraí alcailí a mhonarú

3.2 %

-

31.12.2021

0.7263

ex 3921 19 00

45

Scannán micreaphorúil aonchisealach polapróipiléine nó scannán micreaphorúil tríchisil polapróipiléine, poileitiléine agus polapróipiléine:

ag a bhfuil crapadh treo táirgeachta trasnaí (TD) nialasach,

atá 8 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús, san iomlán,

atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 900 mm, ar leithead,

atá níos mó ná 200 m, ach nach mó ná 8 000 m, ar fad, agus

ag a bhfuil meánmhéid póire idir 0,02 µm agus 0,1 µm

bíodh sé lannaithe le mata neamhfhite polapróipiléine atá 50 go 200 µm ar tiús, nó ná bíodh sé

bíodh sé brataithe le gníomhaí dromchlach nó ná bíodh

bíodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 1 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh

bíodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 0,5 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh

3.2 %

-

31.12.2021

0.6742

ex 3921 90 55

40

Scannán fabraice tríchisealach, ina rollaí,

ina bhfuil ciseal inmheánach atá 100 % de Thafata Níolóin nó de Thafata Níolón/poileistear measctha,

atá brataithe ar an dá thaobh le polaimíd,

nach mó ná 135 μm ar tiús,

ina bhfuil meáchan iomlán nach mó ná 80 g/m 2

0 %

31.12.2025

0.7335

ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

50

48

Páirteanna maisiúla cumhdaithe inmheánacha nó seachtracha arb é atá iontu:

comhpholaiméir de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilinítríle (ABS), bíodh sí measctha le polacarbónáit nó ná bíodh, agus

scannán PVC (clóiríd pholaivinile),

nach bhfuil cisil copair, nicile ná cróimiam iontu,

a bhfuiltear lena n-úsáid chun na páirteanna le haghaidh mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705 a mhonarú

 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6717

ex 3926 90 97

23

Cumhdach plaisteach a bhfuil fáiscíní air le haghaidh scáthán cúlfhéachana seachtrach mótarfheithiclí

0 %

p/st

31.12.2025

0.3850

ex 3926 90 97

43

Meascán uisce ag a bhfuil cion micrisféar tolla forbartha 19 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain, micrisféir tholla fhorbartha de chomhpholaiméir aicrilinítríle, mheataicrilinítríle, mheataicrioláite iseabóirnile nó de chomhpholaiméir mheataicrioláite eile, atá 3 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 4,95 μm

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Osán coscáin rubair:

ina bhfuil téada teicstíle,

ag a bhfuil tiús tiachóige 3,2 mm,

ar a bhfuil teirminéal cuasach miotalach atá brúite ar an dá fhoirceann, agus

ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin nó níos mó,

a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6844

ex 4016 93 00

30

Gaiscéad rubair eitiléin-próipiléin-dé-éine dronuilleogach:

atá 72 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 825 mm, ar fad,

atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 155 mm, ar leithead,

arb é 150 °C nó níos mó, ach nach mó ná 240 °C a theocht uasta,

ag a bhfuil eis-sreabhadh ábhair cheadaithe nach mó ná 0,3 mm san áit a bhfuil scoilt an mhúnlá

0 %

-

31.12.2025

0.6884

ex 5403 39 00

10

Aonfhiliméad in-bhithmhillte (caighdeán Eorpach 14995) nach mó ná 33 deiciteics, ina bhfuil de réir meáchain, ar a laghad cion 98 % de pholalachtaíd (PLA), a bhfuiltear lena úsáid chun fabraicí scagacháin do thionscal an bhia a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5059

ex 5603 13 10

20

Éadach neamhfhite cásmhúnlaithe poileitiléine, a bhfuil bratú air,

ina bhfuil meáchan is mó ná 80 g/m² ach nach mó ná 105 g/m² agus

ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 75 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)

0 %

31.12.2025

0.5987

ex 5603 14 90

60

Snáithíní éadaí neamhfhite, arb é atá iontu substaintí casta teireataláit phoileitléine:

ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 g/m²,

nach bhfuil lannaithe

ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin de réir aicme íosta scagachán DIN 60335-2-69:2008 M

atá inphléatáilte

0 %

31.12.2023

0.4978

ex 6909 19 00

20

Rollóirí nó liathróidí sileacain nítríde (Si3N4)

0 %

-

31.12.2025

0.7619

ex 7006 00 90

40

Plátaí de ghloine aoil sóide nó bóraisileacáite de cháilíocht néimiteach sárchasta nó néimiteach casta:

atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar fad,

atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead,

atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,1 mm, ar tiús,

ar a bhfuil bratú indiam-stán-oscaíde ag a bhfuil friotaíocht 80 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 Ω ar thaobh amháin,

ag a bhfuil ciseal éighníomhaithe dé-ocsaíde sileacain (SiO2) idir ciseal indiam-stán-ocsaíde agus dromchla gloine, nó nach bhfuil an méid sin aige

ar a bhfuil bratú frith-fhrithchaithimh ilchisealach ar an taobh eile agus

imill mheaisínithe (seaimféaráilte), nó nach bhfuil an méid sin orthu

0 %

-

31.12.2023

0.6870

ex 7009 10 00

40

Scáthán siar leictricrómatach féinmhaolaithe arb é atá ann:

taca scátháin

cásáil phlaisteach agus

ciorcad chomhtháite

a bhfuiltear lena úsáid chun na mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.5021

ex 7019 19 10

20

Snáth 10,3 teics nó níos mó ach nach mó ná 11,9 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá 4,83 μm nó níos mó ach nach mó ná 5,83 μm ar trastomhas den chuid is mó

0 %

-

31.12.2025

0.5020

ex 7019 19 10

25

Snáth 5,1 teics nó níos mó ach nach mó ná 6,0 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá 4,83 μm nó níos mó ach nach mó ná 5,83 μm ar trastomhas den chuid is mó

0 %

-

31.12.2025

0.4853

ex 7202 99 80

10

Fearó-diospróisiam, ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 78 % nó níos mó diospróisiam, agus

cion 18 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % iarainn

0 %

-

31.12.2025

0.7502

ex 7318 24 00

40

Eilimintí ailt shrianta feadáin nó píopa:

déanta as cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4PH nó as cruach de réir shonraíocht chruach uirlise S7,

arna dtáirgeadh trí mhúnlú insteallta miotail,

ag a bhfuil 38 HRC (± 1) nó 53 HRC (+ 2/– 1) de chruas rockwell,

atá 7 mm x 4 mm x 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm x 20 mm x 10 mm, ar tomhas

0 %

-

31.12.2023

0.6680

ex 7326 90 98

40

Meáchain iarainn agus cruach

bíodh codanna d'ábhair eile iontu nó ná bíodh

bíodh codanna de mhiotail eile iontu nó ná bíodh

bídís dromchlachóireáilte nó ná bídís

bídís priontáilte nó ná bídís

de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a tháirgeadh

0 %

-

31.12.2025

0.5029

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

ex 7606 12 99

10

21

25

Leatháin agus barraí as cóimhiotail litiam-alúmanaim

0 %

-

31.12.2022

0.5487

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

48

49

51

52

53

56

Scragall alúmanaim ina rollaí:

ag a bhfuil íonacht 99,99 % de réir meáchain,

atá 0,021 mm nó níos mó ach nach mó ná 0,2 mm, ar tiús,

atá 500 mm ar leithead,

ar a bhfuil ciseal ocsaíde dromchla atá idir 3 agus 4 nm ar tiús,

ag a bhfuil uigeacht chiúbach is mó ná 95 %

0 %

-

31.12.2021

0.4050

ex 7607 11 90

60

Scragall mín alúmanaim ag a bhfuil na paraiméadair seo a leanas:

ina bhfuil cion 99,98 % nó níos mó d'alúmanam,

atá 0,070 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,125 mm, ar tiús

ag a bhfuil uigeacht chiúbach,

de chineál a úsáidtear le haghaidh éitseáil ardvoltais

3.7 %

-

31.12.2021

0.7698

ex 7607 20 90

10

Scragall alúmanaim, ina rollaí:

atá brataithe ar thaobh amháin de le polapróipiléin nó polapróipiléin agus polapróipiléin atá modhnaithe le haigéad agus brataithe ar an taobh eile de le polaimíd agus teireaftaláit phoileitléine, ina bhfuil cisil ghreamacháin eatarthu,

atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar leithead,

atá 0,138 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,168 mm, ar tiús,

a bhfuiltear lena úsáid chun cumhdaigh cealla cadhnraí ian litiam a mhonarú

 (2)

3.7 %

-

31.12.2021

0.6730

ex 8101 96 00

10

Sreang thungstain ina bhfuil cion 99 % de thungstan nó níos mó de réir meáchain:

nach mó ná 50 µm a huastoise trasghearrthach

ag a bhfuil friotaíocht 40 Ohm nó níos mó, ach nach mó ná 300 Ohm an fhriotaíocht ag 1 mhéadar ar fad

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Púdar maignéisiam

ag a bhfuil íonacht is mó ná 99,5 % de réir meáchain

arb é 0,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,8 mm, méid na gcáithníní ann

0 %

-

31.12.2025

0.4904

ex 8108 90 30

45

Sreang cóimhiotail tíotáiniam-alúmanaim-vanaidiam (TiAl6V4), atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas agus atá i gcomhréir le caighdeáin 4928, 4965 nó 4967

0 %

-

31.12.2025

0.6805

ex 8113 00 90

20

Scarthóir ciúbóideach atá déanta as comhábhar cairbíde sileacain alúmanaim (AlSiC) a úsáidtear i bpacáistíocht modúl IGBT

0 %

-

31.12.2025

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Méarchláir shileacain nó phlaisteacha:

ina bhfuil páirteanna déanta de mhiotal coitianta, agus

bíodh páirteanna plaisteacha iontu nó ná bíodh,

ina bhfuil roisín eapocsach atá treisithe le snáithínghloine nó adhmad,

bídís priontáilte nó dromchlachóireáilte nó ná bíodh,

bíodh seoltóirí leictreacha iontu nó ná bíodh

bíodh seicne nasctha leis an méarchlár nó ná bíodh,

bíodh scannán cosantach aonchisealach nó ilchisealach orthu nó ná bíodh

0 %

p/st

31.12.2025

0.4996

ex 8407 90 90

20

Dlúthchóras Innill Gás Peitriliam Leachtaithe (GPL):

ag a bhfuil 6 shorcóir,

ag a bhfuil aschur 75 kW nó níos mó, ach nach mó ná 80 kW,

ag a bhfuil comhlaí ionraoin agus sceithchomhlaí modhnaithe le hoibriú go leanúnach i bhfeidhmeanna tromshaothair,

a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6160

ex 8414 30 81

ex 8414 80 73

60

30

Comhbhrúiteoirí rothlacha heirméiteacha le haghaidh cuisneáin hidreafluaracarbóin (HFC):

a oibrítear le sruth ailtéarnach (SA) aon phas ‘ann/as’ nó mótair luais-inathraithe ‘sruth díreach gan scuab’ (BLDC),

ag a bhfuil rátáil cumhachta ainmniúil nach mó ná 1,5 kW,

ag a bhfuil voltas rátaithe 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V,

nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar airde,

nach mó ná 150 mm, a dtrastomhas seachtrach,

ina bhfuil aonadmheáchain nach mó ná 15 kg,

a bhfuiltear lena n-úsáid chun teaschaidéil fearas teaghlaigh, lena n-áirítear triomadóirí éadaí a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2023

0.7317

ex 8414 80 22

20

Comhbhrúiteoir seicne aeir:

ag a bhfuil sreabhadh 4,5 l/min nó níos mó ach nach mó ná 7 l/min,

ag a bhfuil ionchur cumhachta nach mó ná 8,1 W, agus

ag a bhfuil a bhfuil toilleadh tomhaiste brú nach mó ná 400 hPa (0,4 bar)

de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh suíochán mótarfheithiclí

0 %

-

31.12.2022

0.6842

ex 8415 90 00

60

Bloc alúmanaim atá sádráilte le lasair, le haghaidh feadán a nascadh le comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin gluaisteán:

ina bhfuil línte naisc lúbtha easbhrúite alúmanaim, arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, a dtrastomhas seachtrach,

ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6860

ex 8415 90 00

65

Triomadóir glacadóra inbhainte stuatháite alúmanaim, ina bhfuil eilimintí polaimíde agus ceirmeacha:

atá 143 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 292 mm, ar fad,

atá 31 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99 mm, ar trastomhas,  

ina bhfuil meáchan nach lú ná 0,12 kg agus nach mó ná 0,9 kg, 

arb é nach mó ná 0,2 mm a fhad spaglainne agus nach mó ná 0,06 mm a thiús spaglainne, agus 

nach mó na 0,06 mm na caithníní soladacha ann ar trastomhas,

a bhfuiltear lena úsáid chun córais aerchóirithe a mhonarú

 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6821

ex 8436 99 00

10

Páirt ina bhfuil:

mótar SA aonphas,

giaráil eipichioglach,

lann ghearrtha

agus bíodh an méid seo a leanas ann nó ná bíodh:

toilleoir,

Páirt a bhfuil bolta snáithithe feistithe air

a bhfuiltear lena húsáid chun mionghearrthóirí don ghairdín a mhonarú

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.7380

ex 8481 80 59

30

Comhla shilte dhá bhealach atá feirthe, ag a bhfuil:

ar a laghad, 5 pholl asraoin, ach gan níos mó ná 16 pholl asraoin, atá 0,05 mm, ar a laghad, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas,

ráta sreafa 330 cm3/nóiméad, ar a laghad, ach nach mó ná 5 000 cm3/nóiméad,

brú oibríochta 19 MPa, ar a laghad, ach nach mó ná 300 MPa

0 %

-

31.12.2022

0.7518

ex 8481 90 00

40

Armatúr comhla:

chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh,

arb é atá ann crann agus lann,

ag a bhfuil, ar a laghad, 3 pholl, ach nach mó ná 8 bpoll ar an lann,

atá déanta as miotal agus/nó cóimhiotal nó cóimhiotail

0 %

-

31.12.2023

0.4997

ex 8483 40 90

80

Giarbhosca tras-seolta:

nach bhfuil níos mó ná 3 ghiar ann,

ina bhfuil córas luasmhoillithe uathoibríoch agus

córas malartaithe cumhachta,

a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteideal 8427

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6854

ex 8501 10 10

20

Mótar sioncronach le haghaidh miasniteoir, ina bhfuil fearas rialúcháinsreafa uisce

atá 24 mm (+/- 0,3) ar fad, gan acastóir,

atá 49,3 mm (+/- 0,3) ar trastomhas

ag a bhfuil voltas rátaithe 220 V AC nó níos mó ach nach mó ná 240 V AC,

ag a bhfuil minicíocht rátaithe 50 Hz nó níos mó ach nach mó ná 60 Hz,

ag a bhfuil cumhacht ionchuir nach mó ná 4 W,

ag a bhfuil luas rothlaithe 4rpm nó níos mó ach nach mó ná 4,8isn,

ag a bhfuil casmhóimint aschuir nach lú ná 10kgf/cm

0 %

-

31.12.2022

0.6858

ex 8501 10 99

64

Mótar SD chun suíomh uilleach an fhlapa a rialú chun sreabhadh gais a choigeartú sa scóig aeir agus sa chomhla AGS (athshruthú an gháis sceite):

ag a bhfuil caighdeán cosanta iontrála (IP) IP69,

ag a bhfuil luas rótair nach mó ná 6 500 isn nuair nach bhfuil sé luchtaithe,

ag a bhfuil voltas rátaithe 12,0 V (+/- 0,1),

ag a bhfuil raon teochta sonraithe  - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 165  C,

bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh,

bíodh nascóir innill ann nó ná bíodh,

bíodh feire ann nó ná bíodh,

nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar trastomhas (gan an feire a áireamh),

nach mó ná 90 mm ar airde foriomlán (ón mbonn go dtí an pinniún)

0 %

-

30.06.2021

0.6880

ex 8501 10 99

65

Gníomhróir turbaluchtaire leictreach:

ina bhfuil mótar SD,

ina bhfuil fearas giaranna comhtháite,

ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 200 N nó níos mó ag teocht chomhthimpeallach ardaithe nach lú ná 140 C,

ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 250 N nó níos mó i ngach suíomh dá bhuille,

ag a bhfuil buille éifeachtach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm,

bíodh comhéadan diagnóiseach ionsúite ann nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.6627

ex 8501 10 99

75

Mótar SD atá flosctha go buan

leis a bhfuil tochrán ilphas

arb é 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, a thrastomhas seachtrach,

ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 12 000 isn,

ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 27 V,

0 %

-

31.12.2025

0.4731

ex 8501 31 00

37

Mótar SD atá flosctha go buan

ina bhfuil tochrán d’ilphas,

arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 90 mm, a thrastomhas seachtrach, lena n-áirítear feire feistiúcháin,

ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 15 000 isn,

ag a bhfuil aschur 45 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 W agus

ag a bhfuil voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 V,

bíodh diosca tiomána ann, nó ná bíodh,

bíodh cás an chromáin ann, nó ná bíodh,

bíodh fean ann, nó ná bíodh,

bíodh cóimeáil chlaibín ann, nó ná bíodh,

bíodh giar gréine ann, nó ná bíodh,

bíodh ionchódóir luais agus treo rothlaigh ann, nó ná bíodh,

bíodh braiteoir luais nó braiteoir treo rothlaigh ann de chineál taifeora nó de chineál éifeacht Hall ann, nó ná bíodh,

bíodh feire suite ann, nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2024

0.5577

ex 8501 31 00

50

Mótair SD, gan scuab: 

arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a dtrastomhas seachtrach,

arb é 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V a voltas soláthair,

ag a bhfuil aschur 300 W nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 750 W,

ag a bhfuil torc 2,00 Nm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 7,00 Nm,

ag a bhfuil luas rátaithe 600 rpm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 3 100 rpm,

bíodh ulóg iontu nó ná bíodh,

bíodh braiteoir/rialaitheoir cumhachtstiúrtha leictreonaigh iontu nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2022

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

53

45

Mótar srutha dhírigh flosctha go buan atá gan scuaba agus réidh le haghaidh gluaisteáin:

arb é nach mó ná 4 100 isn a luas sonraithe,

arb é 400 W, ach nach mó ná 1,3 kW (ag 12 V) a aschur íosta,

arb é 85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a thrastomhas feire,

arb é 335 mm a fhad uasta, tomhaiste ó thús an tseafta go dtí a chríoch lasmuigh,

arb é nach mó ná 265 mm a fhad feirthe, arna thomhas ón bhfeire go dtí an críoch laistigh,

ar a bhfuil feireadh alúmanaim dísle-theilgthe nó feireadh leatháin cruach nach mó ná dhá-phíosa (feireadh bunúsach lena n-áirítear comhpháirteanna leictreacha, agus feire ar a bhfuil tollphoill arb é 2 an t-íosmhéid agus 11 an t-uasmhéid tollphoill air) bíodh comhpháirt séalaithe (eitre ina bhfuil O-fháinne agus bealadh) ann, nó ná bíodh,

státar ag a bhfuil dearadh T-fhiacaile aonair agus a bhfuil tochráin chorna aonair i dtoipeolaíocht 9/6 nó 12/8 ann, agus

maighnéid dromchla,

bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí leis nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.6161

ex 8503 00 99

55

Státar le haghaidh mótar gan scuab:

arb é 206,6 mm (± 0,5) a thrastomhas inmheánach,

arb é 265,0 mm (± 0,2) a thrastomhas seachtrach, agus

atá 37,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 47,8 mm, ar leithead,

de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní níocháin, niteoir-triomadóir nó triomadóirí a bhfuil drumaí tiomána dírí feistithe iontu

0 %

p/st

31.12.2025

0.7764

ex 8504 31 80

55

Claochladán leictreach:

ag a bhfuil toilleadh 0,22 kVA nó níos mó, ach nach mó ná 0,24 kVA,

ag a bhfuil raon teochta oibríochta + 10 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C,

ina bhfuil ceithre nó cúig thochrán sreinge copair chúpláilte go hionduchtach,

ag a bhfuil 11 nó 12 phionna naisc ag a bhun, agus

nach mó a thoisí ná 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7788

ex 8505 11 00

68

Bloic atá déanta as neoidimiam, iarann agus bórón nó as cóimhiotail de samairiam agus de chóbalt, bídís clúdaithe le sinc nó ná bídís, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a maighnéadaithe:

atá 13,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar fad,

atá 7,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,2 mm, ar leithead,

atá 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,7 mm, ar airde

0 %

-

31.12.2024

0.6857

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

73

35

Earraí i gcruth barraí plánacha, barraí stuacha nó muinchillí aon cheathrú, atá déanta as feirít nó as cóbalt, nó as samairiam nó as aon mhiotal tearc-chré eile, nó as a gcóimhiotal, bídís tarmhúnlaithe le polaiméirí nó ná bídís, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe:

atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 60 mm, ar fad,

atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar leithead,

atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm, ar tiús

0 %

p/st

31.12.2022

0.7641

ex 8507 60 00

13

Cnuasaitheoirí leictreacha ian litiam priosmacha:

atá 173,0 mm (± 0,3 mm) ar leithead,

atá 45,0 mm (± 0,3 mm) ar tiús,

atá 125,0 mm (± 0,3 mm) ar airde,

ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,67 V (± 0,01 V), agus

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 94 Ah agus/nó 120 Ah,

a bhfuiltear lena n‑úsáid i monarú ceallraí in-athluchtaithe feithiclí leictreacha

 (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6685

ex 8507 60 00

15

Cnuasaitheoirí sorcóireacha ian litiam nó modúil shorcóireacha ian litiam :

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 8,8 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 18 Ah,

ag a bhfuil voltas ainmniúil 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V,

ag a bhfuil cumhacht 300 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 648 Wh,

a bhfuiltear lena n‑úsáid i monarú rothar leictreach

 (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6625

ex 8507 60 00

17

Taisc-cheallra ian litiam dúisithe, arb é atá ann ceithre chill thánaisteacha ian-litiam in-athluchtaithe:

ag a bhfuil voltas rátaithe 12 V,

atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 355 mm, ar fad,

atá 170 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 180 mm, ar leithead,

atá 180 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 195 mm, ar airde,

ina bhfuil meáchan 10 kg nó níos mó, ach nach mó ná 15 kg

ag a bhfuil lucht ainmniúil 60 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 80 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.7663

ex 8507 60 00

18

Taisc-cheallra polaiméire ian-litiam feisithe le córas bainistithe ceallra agus le comhéadan can-bus:

nach bhfuil níos mó ná 1600 mm ar fad,

nach bhfuil níos mó ná 448 mm ar leithead,

nach bhfuil níos mó ná 395 mm ar airde,

ag a bhfuil voltas ainmniúil 280 V nó níos mó, ach nach mó ná 400 V,

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 9,7 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 10,35 Ah,

ag a bhfuil voltas luchtúcháin 110 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 230 V, agus

ina bhfuil 6 mhodúl ina bhfuil 90 cill nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 96 cill atá faoi chásáil chruach,

a bhfuiltear lena úsáid chun feithiclí is féidir a luchtú trína bplugáil isteach i bhfoinse seachtrach fuinnimh leictrigh atá faoi cheannteideal 8703

 (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.7717

ex 8507 60 00

22

Córas ceallra comhtháite, i gcás miotail a bhfuil coimeádáin ann, ina bhfuil:

ceallra ian-litiam ag a bhfuil voltas 48 V (± 5 V) agus toilleadh 0,44 kWh (± 0,05 kWh),

córas bainistithe ceallra,

athsheachadán,

tiontaire ísealvoltais (SA/SD),

nascóir amháin, ar a laghad

a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí hibrideacha a mhonarú

 (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.2907

ex 8507 60 00

30

Taisc-cheallra ian-litiam sorcóireach nó modúl ian-litiam sorcóireach, atá 63 mm nó níos mó ar fad, atá 7,2 mm nó níos mó ar trastomhas, ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 1 200 mAh nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i chun ceallraí in-athluchtaithe a mhonarú

 (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6703

ex 8507 60 00

33

Taisc-cheallra ian litiam:

atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,000 mm, ar fad,

atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,000 mm, ar leithead,

atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,500 mm, ar airde,

ina bhfuil 75 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 200 kg, meáchain,

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil nach lú ná 150 Ah agus nach mó ná 500 Ah,

ag a bhfuil voltas aschur ainmniúil 230V SA (Líne go neodrach) nó voltas ainmniúil 64V (± 10 %)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6702

ex 8507 60 00

37

Taisc-cheallra ian litiam:

atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 000 mm, ar fad,

atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 300 mm, ar leithead,

atá 2 000 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 800 mm, ar airde,

ina bhfuil 1 800 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 3 000 kg, meáchain,

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2 800 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 7 200 Ah an toilleadh ainmniúil

1.3 %

-

31.12.2021

0.5548

ex 8507 60 00

50

Modúil le haghaidh ceallraí taisc-cheallraí leictreacha ian-litiam a chóimeáil:

atá 298 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar fad,

atá 33,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 209 mm, ar leithead,

atá 75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 228 mm, ar airde,

ina bhfuil meáchan 3,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 17 kg, agus

ag a bhfuil fuinneamh ainmniúil 458 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 2 158 Wh

1.3 %

-

31.12.2021

0.5342

ex 8507 60 00

65

Cill ian litiam shorcóireach:

ag a bhfuil 3,5 VSD go 3,7 VSD,

ag a bhfuil 300 mAh go 900 mAh, agus

atá 10,0 mm go 14,5 mm ar trastomhas

1.3 %

-

31.12.2021

0.7888

ex 8507 60 00

68

Taisc-cheallra ian litiam i bhfeireadh miotail:

atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 225 mm, ar fad,

atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 75 mm, ar leithead

atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 285 mm, ar airde

ag a bhfuil voltas ainmniúil 2,1 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 V an voltas ainmniúil, agus

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2,5 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 325 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Taisc-cheallra ian-litiam dronuilleogach

ar a bhfuil cásáil mhiotail,

atá 173 mm (± 0,15 mm) ar fad,

atá 21 mm (± 0,1 mm) ar leithead,

atá 91 mm (± 0,15 mm) ar airde,

ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,3 V agus,

ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 21 Ah nó níos mó

1.3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Ceallraí ian litiam in-athluchtaithe:

atá 700 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 820 mm, ar fad,

atá 935 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 660 mm, ar leithead,

atá 85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 mm, ar airde,

ina bhfuil 250 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 700 kg, meáchain,

nach mó ná 175 kWh a gcumhacht,

ag a bhfuil voltas ainmniúil 400 V

1.3 %

-

31.12.2021

0.5014

ex 8508 70 00

ex 8537 10 98

20

98

Cártaí ciorcad leictreonach:

atá nasctha le chéile agus leis an gcárta rialúcháin mótair ag sreang nó ag minicíocht raidió, agus

a rialaíonn feidhmíocht folúsghlantóirí (casadh air nó as agus toilleadh súite) de réir clár stóráilte,

bídís feistithe le táscairí a thaispeánann feidhmíocht an fholúsghlantóra (toilleadh súite agus/nó 'mála deannaigh lán' agus/nó 'scagaire lán'), nó ná bídís

0 %

p/st

31.12.2025

0.6856

ex 8512 20 00

30

Modúl soilsithe, ina bhfuil ar a laghad:

dhá LED,

lionsaí gloine nó plaisteacha, a fhócasaíonn nó a scaipeann an solas a astaíonn na LEDanna,

frithchaiteoirí a atreoraíonn an solas a astaíonn na LEDanna,

i bhfeireadh alúmanaim a bhfuil radaitheoir air, suite ar bhrac ina bhfuil gníomhróir

0 %

p/st

31.12.2025

0.6863

ex 8512 30 90

20

Dordánaí rabhaidh le haghaidh córas braiteora páirceála i gcásáil phlaisteach a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil:

ina bhfuil clár ciorcad priontáilte,

ina bhfuil nascóir,

bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh,

a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6689

ex 8529 90 65

28

Cóimeáil leictreonach ina bhfuil, ar a laghad:

clár ciorcad priontáilte ag a bhfuil,

FPGA (Eagar Geataí Inríomhchláraithe sa Réimse) amháin nó níos mó agus/nó próiseálaithe le haghaidh feidhmeanna ilmheáin agus próiseáil físchomharthaí,

Flaischuimhne,

cuimhne oibríochta,

bíodh USB, HDMI, VGA-, RJ-45 agus/nó comhéadan ilmheáin eile amháin nó níos mó inti, nó ná bíodh

soicéid agus plugaí chun scáileán LCD, soilsiú LED agus painéal rialúcháin a nascadh

0 %

p/st

31.12.2025

0.4893

ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Clár ciorcad priontáilte le haghaidh soláthar voltais agus comharthaí rialúcháin a dháileadh go díreach ar chiorcad rialúcháin ar phainéal gloine TFT de mhodúl LCD

0 %

p/st

31.12.2025

0.4890

ex 8529 90 92

25

Modúil LCD, nach bhfuil comhcheangailte le saoráidí scáileáin tadhaill, nach bhfuil iontu ach an méid seo a leanas:

gloine TFT amháin nó níos mó nó cealla plaisteacha,

slogaide teasa miotal dísle-theilgthe,

aonad cúlsolais,

clár ciorcad priontáilte amháin le micririaltán, agus

comhéadan LVDS (comharthaíocht difreálaí ísealvoltais),

a bhfuiltear lena n‑úsáid i monarú raidiónna le haghaidh mótarfheithiclí

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6654

ex 8529 90 92

37

Laftáin daingniúcháin agus laftáin chumhdacháin de chóimhiotail alúmanaim ina bhfuil:

sileacan agus maignéisiam,

atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 200 mm, ar fad,

Ar chruth sonrach le húsáid i monarú teilifíseán

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6629

ex 8529 90 92

63

Modúl LCD

arb é 14,5 cm nó níos mó, ach nach mó ná 38,5 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann,

bíodh scáileán tadhaill ann, nó ná bíodh,

ina bhfuil cúlsolas LED,

ina bhfuil clár ciorcad priontáilte ina bhfuil EEPROM (cuimhne inléite amháin in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach), micririaltán, glacadóir LVDS (comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) agus comhpháirteanna eile, idir chomhpháirteanna gníomhacha agus éighníomhacha,

ag a bhfuil plocóid ann le haghaidh soláthar cumhachta, agus comhéadain CAN agus LVDS ann,

bíodh comhpháirteanna leictreonacha le haghaidh coigeartuithe dinimiciúla dathanna leis, nó ná bíodh,

i bhfeireadh, bíodh feidhmeanna rialúcháin meicniúla, tadhall-íogaire nó éadadhaill ann, nó ná bíodh, agus bíodh córas fuaraithe gníomhach ann, nó ná bíodh,

atá oiriúnach lena shuiteáil i mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.5018

ex 8529 90 92

67

Painéal taispeána LCD daite le haghaidh monatóirí LCD atá faoi cheannteideal 8528:

arb é 14,48 cm nó níos mó, ach nach mó ná 31,24 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann,

bíodh scáileán tadhaill ann, nó ná bíodh,

ina bhfuil cúlsolas, micririaltán,

ina bhfuil rialaitheoir-CAN ("Controller Area Network", líonra achair rialaitheora) a bhfuil comhéadan amháin LVDS ("Low-Voltage Differential Signalling", comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) nó níos mó ann, agus ina bhfuil soicéad CAN/soláthair cumhachta amháin nó níos mó, nó ina bhfuil rialtán APIX (Automotive Pixel Link, nasc picteilín uathghluaisneach) a bhfuil comhéadan APIX ann,

i bhfeireadh, bíodh slogaide teasa i gcúl an fheirthe, nó ná bíodh,

gan modúl próiseála comharthaí,

bíodh aisfhotha haptach agus fuaim-aisfhotha ag gabháil leis, nó ná bíodh,

a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6781

ex 8529 90 92

85

Modúl LCD daite i bhfeireadh:

arb é14.48 cm nó níos mó, ach nach mó ná 26 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann,

gan scáileán tadhaill,

ina bhfuil cúlsolas agus micririaltán,

ina bhfuil rialtán CAN ("Controller Area Network", líonra achair rialaitheora), comhéadan LVDS ("Low-Voltage Differential Signalling", comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) agus rialtán CAN/cumhachta,

gan modúl próiseála comharthaí,

ina bhfuil leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán picteilíní agus lena aghaidh sin amháin,

ina bhfuil fearas innealta chun an scáileán taispeána a bhogadh,

lena ionchorprú go buan i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6849

ex 8536 69 90

60

Soicéid agus plocóidí leictreacha nach bhfuil níos mó ná 12,7 mm ar fad, nó nach bhfuil níos mó ná 10,8 mm ar trastomhas, a bhfuiltear lena n‑úsáid i dtáirgeadh áiseanna éisteachta agus próiseálaithe gutha

 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5028

ex 8536 69 90

84

Soicéad USB (bus uilíoch srathachnó plocóid USB i bhfoirm aonair nó in ilfhoirm le haghaidh nascadh le feistí USB eile, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6864

ex 8537 10 91

50

Modúl rialúcháin fiúsanna i bhfeireadh plaisteach, ina bhfuil bracanna feistiúcháin, ina bhfuil:

soicéid, bíodh fiúsanna iontu nó ná bíodh,

poirt naisc,

clár ciorcad priontáilte ina bhfuil micreaphróiseálaí leabaithe, micrealasc agus athsheachadán

de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi chaibidil 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6889

ex 8537 10 98

35

Aonad rialúcháin leictreonach gan chuimhne, le haghaidh voltais 12 V, le haghaidh córas malartaithe faisnéise i bhfeithiclí (le haghaidh nascadh seirbhís fuaime, teileafónaíochta, loingseoireachta, cheamara agus seirbhís cairr gan sreang) ina bhfuil:

2 chnaipe rothlacha

27 mbrúchnaipe nó níos mó

soilse LED

2 chiorcad iomlánaithe chun comharthaí rialúcháin a ghlacadh agus a sheoladh trí bhus-LIN

0 %

p/st

31.12.2025

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Aeróg inmheánach le haghaidh córas glasála dorais gluaisteáin:

ina bhfuil modúl aeróige i bhfeireadh plaisteach,

ar a bhfuil cábla ceangail a bhfuil pluga air,

ar a bhfuil dhá bhrac feistiúcháin ar a laghad,

bíodh PCB ann nó ná bíodh, lena n-áirítear ciorcaid chomhtháite, dé-óidí agus trasraitheoirí,

a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Cábla ceangail ceithre chroíleacán ina bhfuil dhá nascóir bhaineanna chun comharthaí digiteacha a tharchur ó chórais loingseoireachta agus fuaime chuig nascóir USB, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6867

ex 8544 30 00

85

Cábla sínteach dhá chroíleacán ar a bhfuil dhá nascóir, ina bhfuil ar a laghad:

groiméad rubair,

brac feistiúcháin miotail

de shórt a úsáidtear chun braiteoirí luais feithicle a cheangal i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6853

ex 8544 42 90

70

Seoltóirí leictreacha:

ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V,

nach bhfuil níos mó ná 120 cm ar fad,

a bhfuil nascóirí feistithe orthu,

a bhfuiltear lena n‑úsáid i monarú áiseanna éisteachta, pacáistí gabhálas agus próiseálaithe gutha

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6861

ex 8544 49 93

30

Seoltóirí leictreacha:

ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V,

de chóimhiotal platanaim agus iridiam,

brataithe le pola(teitreafluaireitiléine),

gan nascóirí,

a bhfuiltear lena n‑úsáid i monarú áiseanna éisteachta, ionphlanduithe agus próiseálaithe gutha

 (2)

0 %

m

31.12.2025

0.5002

ex 8545 90 90

40

Foshraith snáithín theicniúil chisealach fhrithchreimneach de chuid cisil idirleatóra gáis:

a bhfuil a fad snáithín, láidreacht fleisce, póiriúlacht, seoltas teirmeach agus friotaíocht leictreach rialaithe,

atá níos lú ná 600 µm ar tiús,

ina bhfuil meáchan achair is lú ná 500 gsm

0 %

31.12.2021

0.6707

ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Giall cailpéir coscáin as d'iarann teilgthe insínte, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6869

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Giarbhosca hidridinimiciúil uathoibríoch

ina bhfuil tiontaire casmhóiminte hiodrálach,

gan bosca aistrithe agus gan seafta liáin,

bíodh difreálach tosaigh ann, nó ná bíodh,

a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6648

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Seafta tras-seolta i bplaistigh threisithe snáithín carbóin arb é ata ann píosa uathúil gan aon alt sa lár

atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 m, ar fad,

ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 9 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

60

15

Cás aistrithe gluaisteáin ar a bhfuil ionchur aonair, agus aschur déach, chun torc a dháileadh idir na hacastóirí tosaigh agus cúil i bhfeireadh alúmanaim, nach mó a thoisí ná 565 × 570 × 510 mm:

ina bhfuil gníomhróir ar a laghad,

bíodh dáileadh inmheánach le slabhra ann nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2024

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Inslitheoir teanntóige uachtaraí:

ina bhfuil coimeádán miotail ar a bhfuil trí scriú feistiúcháin, agus 

ar a bhfuil imthaca rubair,

a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6859

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Umar aeir ionraoin nó asraoin de chóimhiotal alúmanaim, arna mhonarú i gcomhréir le caighdeán EN AC 42100:

ag a bhfuil plánacht achair inslithe nach mó ná 0,1 mm,

ag a bhfuil cainníocht cáithníní cheadaithe 0,3 mg in aghaidh an umair,

a bhfuil fad 2 mm nó níos mó idir na póireanna ann,

nach bhfuil méid na bpóireanna ann níos mó ná 0,4 mm, agus

nach bhfuil níos mó ná 3 cinn de na póireanna ann níos mó ná 0,2mm

de chineál a úsáidtear i dteasmhalartóirí le haghaidh córais fuaraithe cairr

0 %

p/st

31.12.2025

0.7716

ex 8708 91 35

20

Ducht fuaraithe turbaluchtairí arb é atá ann:

ducht de chóimhiotal alúmanaim ag a bhfuil ar a laghad coimeádán miotail amháin agus ar a laghad dhá pholl feistiúcháin,

píobán rubair le fáiscíní,

feire as cruach dhosmálta atá an-díonach ar chreimeadh [SUS430JIL],

a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt:

atá fuaite,

atá fillte ina fhoirm phacála thríthoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, nó cúisín sábháilteachta réidh (nach bhfuil fillte), bíodh foirmiú teirmeach air nó ná bíodh

0 %

p/st

31.12.2025

0.6688

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

20

30

Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt:

atá fuaite,

atá fillte,

a bhfuil nascadh sileacóin air atá curtha go tríthoiseach le haghaidh foirmiú cuach mála aeir agus séalú mála aeir ualachrialaithe

atá oiriúnach le haghaidh teicneolaíocht teannta fuaraithe

0 %

p/st

31.12.2025

0.6686

ex 8714 10 90

10

Feadáin istigh le haghaidh slata gabhail gluaisrothar:

de chruach charbóin SAE1541,

ar a bhfuil ciseal cróimiam chrua de 20 μm (+ 15 μm/ – 5 μm),

a bhfuil a mballaí 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil siad níos mó ná 1,6 mm, ar tiús,

ag a bhfuil fadú go briseadh 15 %,

atá tollta

0 %

p/st

31.12.2025

0.6848

ex 8714 10 90

70

Radaitheoirí gluaisrothar i gcoinsíneacht 100 píosa nó níos mó

0 %

p/st

31.12.2022

0.6879

ex 8714 96 10

10

Troitheáin, a bhfuiltear lena n‑úsáid chun rothair a mhonarú (lena n‑áirítear rothair leictreacha)

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6878

ex 8714 99 90

30

Cuaillí diallaite, a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú (lena n‑áirítear rothair leictreacha)

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4883

ex 9001 90 00

85

Painéal treoraithe solais atá déanta as meataicrioláit pholaimeitile:

bíodh sé gearrtha nó ná bíodh,

bíodh sé priontáilte nó ná bíodh,

a bhfuiltear lena úsáid chun aonaid chúlsolais le haghaidh teilifíseán réscáileáin a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7590

ex 9002 11 00

18

Cóimeáil lionsa arb é atá inti cumhdach i gcruth sorcóra atá déanta as miotal nó plaisteach agus eilimintí optúla ina bhfuil:

réimse radhairc cothrománach go dtí méid uasta 120 céim,

réimse radhairc trasnánach go dtí méid uasta 92 chéim,

fad fócasach go dtí méid uasta 7,50 mm,

le hoscailt choibhneasta de mhéid uasta F/2,90,

ag a bhfuil trastomhas uasta 22 mm

0 %

-

31.12.2023

0.5692

ex 9002 11 00

20

Lionsaí:

nach bhfuil níos mó ná 95 mm × 55 mm × 50 mm ar tomhas,

ag a bhfuil taifeach 160 líne/mm nó níos fearr, agus

ag a bhfuil cóimheas zúmála 3

0 %

-

31.12.2022

0.5025

ex 9401 90 80

10

Diosca raicíneach lena úsáid i monarú suíochán insínte le haghaidh gluaisteán

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4846

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Múnlaí scála cairr chábla, bíodh mótar ann nó ná bíodh, lena bpriontáil

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6950

ex 9607 20 10

10

Sleamhnóirí, téip chaol ar a bhfuil fiacla zip suite, bioráin/boscaí agus páirteanna fáiscíní sleamhnáin eile, atá déanta as táirmhiotal a bhfuiltear lena n‑úsáid chun zipeanna a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6949

ex 9607 20 90

10

Zipeanna caola ar a bhfuil ladhracha plaisteacha slabhracha a bhfuiltear lena n‑úsáid chun zipeanna a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2025’

‘(1)

Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóireachta an phróiseáil.

(2)

Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)

(3)

Ní chuirtear ar fionraí ach an dleacht ad valorem. Leanfaidh an dleacht shonrach de bheith infheidhme.’

(3) cuirtear na rónna seo a leanas isteach de réir ord na chéad chóid CN agus TARIC den bheart comhfhreagrach arna léiriú sa dara colún agus sa tríú colún, faoi seach:

Sraithuimhir

Cód CN

TARIC

Tuairisc

Ráta dleachta uathrialaí

Aonad Forlíontach

An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach

‘0.8021

2804 70 10

Fosfar dearg

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

Fosfar, seachas fosfar dearg

0 %

-

31.12.2023

0.7974

ex 2903 39 19

40

3-(Brómaimeitil)peantán (CAS RN 3814-34-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Débhrómaidhéfheinil (CAS RN 13029-09-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Bróma-9,9'-spiridhé[9H-fluairéin] (CAS RN 171408-76-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Déchlóra-1,3-déníotra-5-(trífhluaraimeitil)beinséin (CAS RN 29091-09-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Teitrihiodra-1-naftól (CAS RN 529-33-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(tras-4-Próipilcioglaiheicsil)cioglaiheacsanón (CAS RN 82832-73-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7955

ex 2915 24 00

10

Ainhidríd aicéiteach (CAS RN 108-24-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7980

ex 2916 19 95

60

2-Fluarapróp-2-eanóáit mheitile (CAS RN 2343-89-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh inti nó ná bíodh cion darb uasmhéid 7 % den chobhsaitheoir 2,6-dé-treas-búitil-p-creasól (CAS RN 128-37-0) agus nítrít teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

3-Meitil-2-bútanóáit mheitile (CAS RN 924-50-5) ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7931

ex 2916 20 00

25

Clóiríd chioglaiheacsáncarbóinile (CAS RN 2719-27-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

Aigéad 2-cioglapróipiolaicéiteach (CAS RN 5239-82-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7929

ex 2916 39 90

16

Aigéad 3-fluara-5-iada-4-meitilbeansóch (CAS RN 861905-94-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8008

ex 2918 29 00

40

Aigéad 3-hiodrocsa-4-nítribeansóch (CAS RN 619-14-7) ag a bhfuil íonacht 96,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7934

ex 2918 99 90

43

Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-teitrimeitileitiléindé-aimín (CAS RN 110-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 897671-69-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 1198395-24-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Meitil-N-(2-hiodrocsa-eitil)-p-tolúidín (CAS RN 2842-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Beinsiolaimíneatánól (CAS RN 104-63-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8000

ex 2924 19 00

18

Aicrioláit 2-(((búitiolaimín)carbóinil)ocsa)eitile (CAS RN 63225-53-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Iadasucsainimíd (CAS RN 516-12-1) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-Beansóilfeinil)sulfainil]feinil}-2-meitil-2-[(4-meitilfeinil)sulfainil]própán-1-ón (CAS RN 272460-97-6) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-(3-(démheatocsaimeitilsilil)próipil)eitiléindé-aimín (CAS RN 3069-29-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-Hiodrocsacúmairin (CAS RN 1076-38-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7984

ex 2932 20 90

23

1,4-Dé-ocsán-2,5-dé-ón (CAS RN 502-97-6) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7978

ex 2932 99 00

68

3,9-Dé-eitilidéin-2,4,8,10-teitrea-ocsaispiora[5.5]aondeacán (CAS RN 65967-52-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7930

ex 2932 99 00

73

Aigéad 5-fluara-3-meitilbeansafúrán-2-carbocsaileach (CAS RN 81718-76-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7936

ex 2932 99 00

78

2,2-Défluara-1,3-beinsidhé-ocsól-5-carbocsaláit mheitile (CAS RN 773873-95-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7954

ex 2932 99 00

83

6,11-Déhidridhébheins[b,e]ocsaipin-11-ón (CAS RN 4504-87-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7938

ex 2933 19 90

43

2-(3,5-démheitil-1H-piorasól-4-il)aicéatáit threas-búitile (CAS RN 1082827-81-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7937

ex 2933 29 90

23

1,1'-Tiacarbóinilbis(imíodasól) (CAS RN 6160-65-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7976

ex 2933 39 99

83

Clóiríd 2-hiodrocsa-4-asóiniaispiora[3,5]naonáin (CAS RN 15285-58-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7925

ex 2933 39 99

84

Dé-eitil(3-piridil)bórán (CAS RN 89878-14-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7981

ex 2933 39 99

86

1-Ocsaíd 3-(N-hiodrocsacarbaimimidióil)piridín (CAS RN 92757-16-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7939

ex 2933 39 99

87

6-Clóra-N-(2,2-démheitiolpróipil)piridín-3-carbocsaimíd (CAS RN 585544-20-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7986

ex 2933 39 99

88

4-Aimín-3-clóra-6-(4-clóra-2-fluara-3-meatocsaifeinil)-5-fluaraipiridín-2-carbocsaláit bheinsile (CAS RN 1390661-72-9) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7952

ex 2933 69 80

33

2,4,6-Tríchlóra-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 108-77-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7927

ex 2933 99 80

60

2-[(6,11-Déhiodra-5H-débheins[b,e]asaipin-6-il)-meitil]-1H-isiondól-1,3(2H)-dé-ón (CAS RN 143878-20-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7971

ex 2933 99 80

70

Eistear eitile aigéid 5-(bis-(2-hiodrocs-eitil)-aimín)-1-meitil-1H-beinsimíodasól-2-bútánóch (CAS RN 3543-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8014

ex 2933 99 80

80

Pioról-2-carbocsaildihíd (CAS RN 1003-29-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7926

ex 2934 99 90

65

Beansa[b]tiaifein-10-meatocsaicioglaiheaptánón (CAS RN 59743-84-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7944

ex 2934 99 90

70

1,3,4-tiaidhé-asóilidín-2,5-déthión (CAS RN 1072-71-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7928

ex 2935 90 90

44

4-[2-(7-Meatocsa-4,4-démheitil-1,3-dé-ocsa-3,4-déhidriseacuineoilin-2(1H)-il)eitil]beinséansulfónaimíd (CAS RN 33456-68-7) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7943

ex 3201 90 20

10

Úsc uiscebhunach de ghál síneach dearg (Gallachinensis), ina bhfuil cion tainnine 85 % nó níos lú, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7975

ex 3801 10 00

10

Graifít shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5):

ag a bhfuil struchtúr cáithnín thánaistigh a comhiomlánaíodh ó chaithníní príomhúla atá níos lú,

gan bhratú ar an dromchla,

ag a bhfuil méid caithnín dar luach d50 13,5 (± 0,5),

ag a bhfuil achar dromchla sonrach (de réir tomhas BET) atá níos lú ná 2,0 m2/g,

ag a bhfuil dlús tapáilte: 1,10 ~ 1,70 g/cm3 ,

ag a bhfuil toilleadh díluchtaithe sonrach 351,0 mAh/g (±3,0),

ag a bhfuil éifeachtúlacht tosaigh 94,0 % (± 1,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7994

ex 3801 10 00

20

Graifít shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5) ag a bhfuil:

sainachar dromchla (arna thomhas de réir BET) 0,8 m2/g (± 0,25),

dlús tapáilte: 0,85 g/cm3 (± 0,10),

méid cáithnín dá seasann an luach d50 de 21,0 µm (± 2,0),

ag a bhfuil toilleadh díluchtaithe sonrach 351,0 mAh/g (±3,0),

éifeachtúlacht tosaigh 94,0 % (± 2,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7998

ex 3815 90 90

38

Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 80 % nó níos mó de dhé[β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine (CAS RN 886463-10-1),

cion nach mó ná 17 % de [β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine

0 %

-

31.12.2025

0.7999

ex 3815 90 90

48

Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 88 % nó níos mó de α-(2-beansóilbeansóil)-ω-[(2-beansóilbeansóil)ocsa]-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1246194-73-9),

cion nach mó ná 12 % of α-(2-beansóilbeansóil)-ω-hiodrocsa-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1648797-60-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7950

ex 3902 90 90

65

Comhpholaiméir bútaidhé-éin-stiréine bhróimínithe (CAS RN 1195978-93-8) ina bhfuil cion bróimín 60 % nó níos mó ach nach mó ná 68 %, de réir meáchain, sna foirmeacha sin a shainmhínítear i Nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39

0 %

-

31.12.2025

0.7953

ex 3910 00 00

65

Comhpholaiméir leachtach atá bunaithe ar pholaidhémheitilsiolocsán ag a bhfuil grúpaí eapocsaíde teirminéalacha (CAS RN 2102536-93-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8009

ex 3911 90 99

38

Meascán ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 90 % (± 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus

cion 10 % (± 1 %) de chomhpholaiméir bhútaidhé-éine stiréine hidriginithe (CAS RN 66070-58-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8010

ex 3911 90 99

48

Meascán ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 90 % (± 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus

10 % (± 1 %) de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine (CAS RN 9010-79-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7949

ex 3920 61 00

40

Scragaill theirmeaplaisteacha easbhrúite nó scannáin pholacarbónáite:

ag a bhfuil uigeacht dromchla neamhlonrach ar an dá thaobh díobh,

atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 µm, ar tiús,

atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, agus

atá 915 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 500 m, ar fad, 

a bhfuiltear lena n-úsáid chun earraí ais-fhrithchaiteacha a tháirgeadh

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.8011

ex 3920 62 19

ex 3920 62 90

68

20

Scannán pola(teireaftaláit eitléine) ina rollaí:

atá 50 μm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 μm ar tiús, agus

atá cumhdaithe le ciseal miotail lómhair spriúchta amhail ór nó pallaidiam atá 0,02 μm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 μm, ar tiús

0 %

-

31.12.2025

0.8005

ex 3920 99 28

48

Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh, ina rollaí:

atá 900 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1016 mm, ar leithead,

ag a bhfuil bailchríoch neamhlonrach,

atá 0,4 mm (± 8 %) ar tiús,

ag a bhfuil fadú go briseadh 480 % nó níos mó (ASTM D412 (Die C)),

ag a bhfuil neart teanntachta 470 (± 10) kg/cm² i dreo innealra (ASTM D412 (Die C)),

ag a bhfuil cruach Shore 90 (± 3) (ASTM D2240),

ag a bhfuil neart stróicthe 100 (± 10) kg/cm²  (ASTM D624 (Die C)),

arb é 165 °C (± 10 °C) a leáphointe

0 %

-

31.12.2025

0.8024

ex 5603 14 10

20

Snáithíní éadaí neamhfhite, arb é atá iontu substaintí casta teireataláit phoileitléine:

ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 g/m²

atá lannaithe ar thaobh amháin le seicin nó le seicin agus le halúmanam

ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin de réir aicme íosta scagachán DIN 60335-2-69:2008 M

atá inphléatáilte

0 %

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Cartúis ionsúite carbóin ceirmigh, ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas:

déanmhas sorcóireach ilcheallach faoi chumhdach ceirmigh bhácáilte easbhrúite,

ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de charbón gníomhachtaithe de réir meáchain,

ina bhfuil, de réir meáchain cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de cheanglóir ceirmeach,

atá 29 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 41 mm, ar trastomhas,

nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar fad,

atá bácáilte ag teocht 800 °C nó níos mó, agus

le haghaidh asú gal,

de chineál a úsáidtear i gcóimeáil ionsúirí gal breosla i gcórais bhreosla mótarfheithiclí

0 %

p/st

31.12.2025

0.7913

ex 7506 20 00

20

Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile atá i gcomhréir le caighdeán ASME SB-582/UNS N06030:

atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús,

atá 250 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 219 mm, ar leithead

0 %

-

31.12.2025

0.7997

ex 7616 99 90

35

Pláta alúmanaim:

atá 36 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49 mm, ar fad,

atá 29,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar leithead,

atá 0,18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,66 mm, ar tiús,

a bhfuil téip pholapróipiléine feistithe ann:

atá 6,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16,5 mm, ar fad,

atá 39 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 56 mm, ar leithead,

ag a bhfuil na saintréithe chun gur féidir alt soladach a chruthú ar a bhfuil ciseal seachtrach tiachóige trí phróiseas leáite lena n-áirithítear sceithdhíonacht agus brúdhíonacht séalú Cille,

atá seasmhach in aghaidh tionchar leictrilíte,

a bhfuiltear lena n-úsáid chun cealla ceallra ian litiam a mhonarú le haghaidh ceallraí mótarfheithiclí

 (2)

3 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Maignéisiam neamhshaoirsithe ina bhfuil cion 93 % nó níos mó ach nach mó ná 99,7 % de mhaignéisiam, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7942

ex 8108 90 30

35

Barraí agus sreanga de thíotáiniam ina bhfuil cion tíotáiniam 98,8 % nó níos mó ach nach mó ná 99,9 %, atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas

0 %

-

31.12.2025

0.8012

ex 8406 82 00

10

Galtuirbín tionsclaíoch:

ag a bhfuil aschur 5 MW nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 MW,

arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 140 bar agus teocht nach mó ná 540 ° C,

a bhfuil comhlaí dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a n-oibrítear le seirbheachomhla hiodrálach ag a bhfuil nach mó ná 12 bhar

0 %

-

31.12.2025

0.7961

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

55

60

Corp buinne le haghaidh uillinn agus dáileadh insteallta breosla a rialáil:

i gcruth sorcóireach,

atá déanta as cruach dhosmálta,

ina bhfuil 4 pholl nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó 16 pholl,

ag a bhfuil ráta sreafa 100 cm3/nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 500 cm3/nóiméad

0 %

-

31.12.2025

0.7965

ex 8409 91 00

75

Feireadh comhla insteallta breosla le haghaidh réimse leictreamaighnéadach a ghiniúint chun an chomhla insteallta a ghníomhú:

arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas ionraoin,

arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas asraoin,

ar a bhfuil corna leictreach ag a bhfuil friotaíocht 10 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 Ω agus a bhfuil ceangal leictreach ar a fhoirceann,

cumhdach plaisteach atá múnlaithe thart ar fheadán cruaiche dosmálta

0 %

-

31.12.2025

0.7967

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

80

70

Snáthaid bhuinne le haghaidh sreabhadh breosla an innill a oscailt agus a dhúnadh:

ag a bhfuil 2 pholl,

ag a bhfuil 4 eitre,

atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas,

atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar fad,

atá déanta as cruach dhosmálta agus ar a bhfuil plátáil chrua-chróim

0 %

-

31.12.2025

0.7969

ex 8413 30 20

40

Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail:

ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa,

ina bhfuil ceamfhearsaid,

ag a bhfuil sceitheadh sreabháin 15 cm3 sa nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 1 800 cm3 sa nóiméad,

Comhla bhrúrialúcháin leictreach

0 %

-

31.12.2025

0.7970

ex 8413 30 20

50

Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail:

ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa,

arna dhearadh le ceangal leis an gcromfhearsaid,

ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach

0 %

-

31.12.2025

0.7996

ex 8418 99 90

20

Bloc nasctha alúmanaim atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe:

cruaite go faghairt T6 nó T5,

nach bhfuil níos mó ná 150 g de réir meáchain,

atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar leithead,

ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin

0 %

-

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Próifíl triomadóra ghlactha atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe:

ag a bhfuil plánacht phrásála nach mó ná 0,2 mm,

ina bhfuil meáchan 100 g nó níos mó, ach nach mó ná 600 g,

ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin

0 %

-

31.12.2025

0.7979

ex 8479 89 97

55

Líne meaisíní eochróra uathoibríoch chomhtháite chun rollaí glótháin i gcealla ceallra ian litiam sorcóireacha a mhonarú trí thochrán, cóimeáil bloic, gearradh catóide, deighilteora agus anóide

0.8 %

-

31.12.2021

0.7982

ex 8479 89 97

65

Líne meaisíní eochróra uathoibríoch chomhtháite chun cealla ceallra a chóimeáil i gceallraí ian litiam sorcóireacha ag a bhfuil luas 300 páirt in aghaidh an nóiméid agus na líne táirgthe

0.8 %

-

31.12.2021

0.7964

ex 8479 90 70

40

Feireadh le haghaidh páirt rótair an aonaid mheicniúil lena n-áirithítear coigeartú ghluaiseacht na ceamfhearsaide le hais na cromfhearsaide:

i gcruth ciorclach,

atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe,

nach bhfuil níos mó ná 8 gcuasán ola ann,

ag a bhfuil cruas Rockwell 55 nó níos mó,

ag a bhfuil dlús 6,5 g/cm3 nó níos mó, ach nach mó ná 6,7 g/cm3

0 %

-

31.12.2025

0.7968

ex 8481 30 91

ex 8481 30 99

30

50

Comhla seiceála meicniúla (neamh-fhillte) chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh:

ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 250 MPa,

ag a bhfuil ráta sreafa 45 cm3/nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 55 cm3/nóiméad,

ina bhfuil 4 pholl inraoin agus gach poll ionraoin 1,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,6 mm, ar trastomhas,

atá déanta as cruach

0 %

-

31.12.2025

0.7960

ex 8481 80 59

ex 8481 90 00

70

80

Comhla shilte

atá déanta as cruach,

ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas,

ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas

0 %

-

31.12.2025

0.7972

ex 8527 29 00

ex 8529 90 65

10

38

Modúl glacadóra raidió satailíte:

i gcruth dronuilleogach agus arb é 70,5 x 44,9 x 10,5 mm a thoisí,

ina bhfuil slogaide teasa agus clár ciorcad priontáilte ina bhfuil friotóirí, toilleoirí, trasraitheoirí, cornaí, dé-óidí agus ciorcaid iomlánaithe,

atá in ann comharthaí radaimhinicíochta a phróiseáil,

ag a bhfuil aonad meánmhinicíochta,

a bhfuiltear lena úsáid chun na táirgí atá faoi cheannteidil 8527 a mhonarú

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7987

ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

15

50

Caighean imthaca gránach ailt treoluais thairisigh transaim sféarach, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle, atá déanta as ábhar atá oiriúnach lena charbrú, ag a bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,57 %, gaibhnithe, casta, puinseáilte, meilte agus cruaite

0 %

-

31.12.2025

0.7988

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

25

45

Feireadh ailt treoluais thairisigh transaim de chineál gráin le haghaidh casmhóimint ón inneall a tharchur agus le haghaidh tarchur chuig rothaí na mótarfheithiclí, i bhfoirm raoin sheachtraigh:

ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8

snáithe,

ina bhfuil splíon ionbhlóideach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 38,

atá le rith ar imthacaí gránacha atá déanta as cruach, ina bhfuil cion carbóin 0,48 % nó níos mó ach nach mó ná 0,57 %,

gaibhnithe, casta, meilte agus cruaite

0 %

-

31.12.2025

0.7989

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

35

50

Feireadh tríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh:

atá 67,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99,0 mm, ar thrastomhas laistigh,

ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,95 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49,2 mm, ar trastomhas,

ina bhfuil splíona seachtrach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 41,

gaibhnithe, casta, rollta agus cruaite

0 %

-

31.12.2025

0.7990

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

45

55

Raon istigh ar a bhfuil alt treoluais thairisigh transaim, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle:

6 riain gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8, atá oiriúnach le haghaidh imthacaí gránacha atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 24,0 mm, ar trastomhas,

gaibhnithe, casta, meilte agus cruaite

0 %

-

31.12.2025

0.7991

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

55

60

Ladhar thríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh, mar pháirt de chóras tiomána na feithicle:

ina bhfuil 3 thruinniún atá 17,128 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,468 mm, ar trastomhas,

gaibhnithe, casta, bróisteáilte agus cruaite

0 %

-

31.12.2025

0.7973

ex 9002 11 00

23

Lionsaí:

ina bhfuil fócas innealta, zúmáil innealta, cró innealta,

ina bhfuil scagaire gearrtha infridheirg lasctha leictreonach,

ag a bhfuil fad fócasach inchoigeartaithe nach lú nach 2,7 mm agus nach mó ná 55 mm,

ina bhfuil meáchan nach mó ná 100 g,

atá níos lú ná 70 mm ar fad,

nach bhfuil níos mó ná 60 mm ar trastomhas

0 %

-

31.12.2025’

(2)

Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)’