An Bhruiséil,14.6.2019

COM(2019) 208 final

2019/0101(COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

Forais agus cuspóirí an togra

An 13 Nollaig 2018, thug an Chúirt Ghinearálta breithiúnas i gCaingean Dhíreach T-339/16 (Ville de Paris/Commission), i gCaingean Dhíreach T-352/16 (Ville de Bruxelles/Commission) agus i gCaingean Dhíreach T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Commission) a tugadh i gcoinne Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) 1 . Leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/646 na fachtóirí comhréireachta a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar an bhfuil na teorainneacha astaíochta á gcomhlíonadh ag an bhfeithicil le linn tástáil astaíochtaí fíorthiomána (RDE). Úsáideadh na fachtóirí comhréireachta a bhfuiltear ina gcoinne chun laghdú a dhéanamh de réir a chéile ar an neamhréireacht idir na hastaíochtaí arna dtomhas i bhfíorthiomáint agus na hastaíochtaí sin arna dtomhas i saotharlann.

Ní rialaíonn an Chúirt ar riachtanas teicniúil na bhfachtóirí comhréireachta. Is éard atá tugtha chun feasa aici go ndéantar modhnú “de facto” le Rialachán (AE) 2016/646 ar an teorainn 80 mg/km a bhunaítear le Rialachán (AE) 715/2007 trí leibhéal astaíochtaí a cheadú i dtástálacha astaíochtaí fíorthiomána is airde ná an leibhéal a cheadaítear nuair a thomhaistear astaíochtaí faoi dhálaí saotharlainne. Tá sé tugtha chun feasa ag an gCúirt gurb é an reachtóir é féin agus é sin amháin a d’fhéadfadh na fachtóirí comhréireachta a thabhairt isteach óir baineann sé le heilimint riachtanach de ghníomh reachtach (Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 2 ). Dá bhrí sin, neamhnigh an Chúirt an chuid sin de Rialachán (AE) 2016/646 lena mbunaítear na fachtóirí comhréireachta.

Is de chineál páirteach é an neamhniú. Dá bhrí sin, an nós imeachta tástála RDE a bhunaítear le Rialachán (AE) 2016/427 ón gCoimisiún 3 agus a leasaítear fós le Rialachán (AE) 2016/646 4 , Rialachán (AE) 2017/1154 5 agus Rialachán (AE) 2018/1832 6 , tá sé i bhfeidhm go fóill agus ní mór é a dhéanamh le linn an chineálcheadaithe .

An gá atá leis an togra reatha a ghlacadh, is toradh díreach é ar an mbreithiúnas ón gCúirt Ghinearálta i gCaingean Dhíreach T-339/16, i gCaingean Dhíreach T-352/16 agus i gCaingean Dhíreach T-391/16, agus is ríthábhachtach é a ghlacadh gan mhoill chun neamhchinnteacht dhlíthiúil a sheachaint maidir leis na cineálcheaduithe a deonaíodh cheana ó bhí 1 Meán Fómhair 2017 ann agus maidir leis na cineálcheaduithe amach anseo. Go deimhin, tá sé bunriachtanach soiléireacht a bheith ag na hoibreoirí eacnamaíocha maidir leis na rialacha is infheidhme a luaithe is féidir agus in aon chás, go dtí go dtiocfaidh an breithiúnas in éifeacht, an 23 Feabhra 2020. D’fhonn an baol neamhchinnteachta dlíthiúla a d’fhéadfadh a bheith ann a íoslaghdú, tá an tréimhse in Airteagal 3 socraithe ag trí lá.

D’fhonn neamhchinnteacht dhlíthiúil a sheachaint maidir leis na cineálcheaduithe a deonaíodh cheana ó bhí 1 Meán Fómhair 2017 ann, tá moill 12 mhí ar a mhéad (i.e. 23 Feabhra 2020) curtha ag an gCúirt Ghinearálta le héifeachtaí an neamhnithe chun am a thabhairt don Choimisiún leis an mbreithiúnas a chur chun feidhme.

Idir an dá linn, agus chun nach mbeidh ualach míchuí ar na déantóirí a chuir san áireamh cheana agus iad ag dearadh a bhfeithiclí an nós imeachta RDE a glacadh níos luaithe, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún a mholadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na fachtóirí comhréireachta a glacadh cheana a athbhunú.

Ina theannta sin, molann an Coimisiún freisin an reachtóir cumhacht a thabhairt don Choimisiún na fachtóirí comhréireachta atá leagtha amach ag an reachtóir a athbhreithniú anuas gach bliain chun go léireofar an dul chun cinn ó thaobh chruinneas an trealaimh tomhais iniompartha de. Tabharfaidh sin caoi ar astaíochtaí ocsaídí nítrigine (NOx) le linn fíorthiomána a laghdú tuilleadh fós de réir a chéile.

Comhsheasmhacht le forálacha beartais atá sa réimse beartais cheana

Glactar rialacháin maidir le hastaíochtaí mar chuid de chreat an Aontais Eorpaigh le haghaidh cineálcheadú carranna, veaineanna, trucailí, busanna agus cóistí. Déantar gach caighdeán “Euro” i ndiaidh a chéile a léiriú le huimhreacha Arabacha i gcás feithiclí saothair éadroim (carranna agus veaineanna) agus le huimhreacha Rómhánacha i gcás feithiclí tromshaothair (trucailí, busanna agus cóistí). Is iad na caighdeáin is déanaí Euro 6 le haghaidh feithiclí saothair éadroim, agus Euro VI le haghaidh feithiclí tromshaothair:

Is creat coiteann dlí í Treoir 2007/46/CE 7 le haghaidh cineálcheadú carranna, veaineanna, trucailí, busanna agus cóistí.

Leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 Euro 5 agus Euro 6 na teorainneacha astaíochta le haghaidh carranna agus truailleáin rialáilte, go háirithe ocsaídí nítrigine (NOx, i.e. astaíochtaí NO agus NO2 agus iad curtha le chéile) ag 80 mg/km.

Le Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 leasaítear agus cuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí.

Le Rialachán 2017/1151 (An Nós Imeachta Tástála Comhchuibhithe Domhanda d’Fheithiclí Éadroma) agus Rialachán 2018/1832 (Astaíochtaí Fíorthiomána 4) sainítear na nósanna imeachta tástála nua le haghaidh cineálcheadú feithiclí agus tugtar caoi ar thástáil astaíochtaí fíorthiomána, lena náirítear tástáil arna déanamh i saotharlanna deimhnithe neamhspleácha.

Le Rialachán 595/2009/CE ceanglaítear ar fheithiclí agus innill tromshaothair nua teorainneacha astaíochta nua a chomhlíonadh agus tugtar isteach ceanglais bhreise maidir le rochtain ar fhaisnéis.

Le Rialachán (AE) 582/2011 ón gCoimisiún cuirtear chun feidhme agus leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI).

Le gach caighdeán astaíochta Euro i ndiaidh a chéile tá laghduithe an-mhór tagtha ar astaíochtaí cáithníní gáis sceite ó thaobh maise de (ÁC) agus ó thaobh an lín de (LC) agus ar astaíochtaí truailleán eile amhail hidreacarbóin (HC) agus aonocsaíd charbóin (CO). Ach maidir le hastaíochtaí NOx – agus go háirithe astaíochtaí dé-ocsaíde nítrigine (NO2) – ó iompar de bhóthar, níor tháinig laghdú chomh mór orthu sin lena raibh súil leis le tabhairt isteach na gcaighdeán Euro ó 1991 i leith. Is é an fáth atá leis sin gur minic gurb airde na hastaíochtaí faoi dhálaí “fíorthiomána” ná na hastaíochtaí a thomhaistear sa tástáil chineálcheadaithe (go háirithe i gcás feithiclí díosail).

Chun dul i ngleic leis an ardleibhéal astaíochtaí ar an mbóthar ó fheithiclí paisinéirí, réimse ina bhfuarthas neamhréireacht mhór sa tástáil saotharlainne le blianta beaga anuas, cheap an Coimisiún an nós imeachta tástála RDE, agus tá feidhm leis sin ó bhí an 1 Meán Fómhair 2017 ann. Leis an nós imeachta tástála sin is fearr a léirítear na hastaíochtaí iarbhír ar an mbóthar agus laghdaítear an neamhréireacht idir na hastaíochtaí a thomhaistear le linn fíorthiomána agus na hastaíochtaí a thomhaistear i saotharlann, agus úsáidtear anailíseoirí astaíochtaí iniompartha ar bord chun astaíochtaí a thomhas i dtástáil réalaíoch ar an mbóthar.

Is comhlánú é an nós imeachta RDE ar an nós imeachta saotharlainne chun a sheiceáil go mbeidh leibhéil na nastaíochtaí nítrigine NOx agus an LC a tomhaiseadh sa tástáil saotharlainne, go mbeidh siad fós íseal faoi dhálaí fíorthiomána. Feithiclí saothair éadroim a bhfuil an leagan is déanaí de na caighdeáin astaíochta “Euro 6d-TEMP” nó “Euro 6d” mar dheimhniú acu, deimhnítear iad le tástálacha astaíochtaí fíorthiomána.

Chomh maith le modhnú suntasach ar an gcóras tástála, le Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus faireachas margaidh orthu tabharfar caoi ar fhaireachas margaidh éifeachtach a dhéanamh ar fheidhmíocht chomhshaoil feithiclí.

Comhsheasmhacht le beartais eile de chuid an Aontais

Tá feabhas tagtha ar cháilíocht an aeir san Aontas Eorpach le tamall de dheacáidí anuas, a bhuí le comhiarrachtaí idir an tAontas Eorpach agus na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla. Áirítear ar an bhfeabhas sin laghduithe idir 10 % agus 70 %, de réir an truailleáin, ar astú astú truailleán aeir ó bhí 2000 ann (agus laghdú 42 % i gcás NOx). D’éirigh le hiarrachtaí astaíochtaí a rialú trí cheanglais cosanta comhshaoil a thabhairt isteach san earnáil iompair agus chuir sé sin leis na laghduithe freisin. 8  

Mar sin féin, tá fadhbanna móra fós ag cathracha ar fud an Aontais Eorpaigh maidir le tiúchan dé-ocsaíde nítrigine (NO2) taobh amuigh, agus is i réimse an iompair de bhóthar fós a bhíonn an líon is mó sáruithe ar na luachanna teorantacha a leagadh síos leis an Treoir maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus aer níos glaine don Eoraip (Treoir 2008/50/CE) chun cosaint ar phriacail do shláinte an duine agus don chomhshaol. Thuairiscigh 19 mBallstát sáruithe ar na luachanna teorantacha i gcás na bliana 2016 9 , agus is i limistéir uirbeacha a bhí an chuid is mó de na sáruithe sin agus iad mar thoradh ar astaíochtaí arda NOx (NO + NO2) ón trácht áitiúil. Cuireann astaíochtaí NOx ó charranna agus veaineanna díosail go mór leis sin, agus d’fhéadfadh sé gurbh airde go mór na hastaíochtaí sin faoi dhálaí fíorthiomána ná na teorainneacha astaíochta rialála a thomhaistear i sraith tástála saotharlainne. 10  

Tá laghdú déanta de réir a chéile ar na teorainneacha astaíochta NOxx sainordaitheacha le haghaidh carranna díosail san Aontas Eorpach ó 500 mg/km ag Euro 3 (níor sonraíodh aon teorainn NOx le haghaidh feithiclí díosail Euro 1 agus Euro 2) go dtí 80 mg/km ag Euro 6 11 . Tá fianaise ann, áfach, gurb amhlaidh, d’ainneoin na dteorainneacha NOx sin atá ag dul i ndéine agus a fhíoraítear faoi dhálaí saotharlainne agus i sraith tástála chaighdeánaithe, nár tháinig laghdú chomh mór céanna ar na hastaíochtaí NOx iarbhír faoi dhálaí fíorthiomána (Weiss et al., 2011).

Mar fhreagairt air sin, tá an nós imeachta astaíochtaí fíorthiomána (RDE) ceaptha ag an gCoimisiún. Tá an nós imeachta tástála nua sin ríthábhachtach maidir le hastaíochtaí fíorthiomána NOx ó charranna díosail a rialú. Tháinig sé i bhfeidhm chun críoch faireacháin go luath in 2016 mar chomhlánú ar an tástáil saotharlainne agus tá sé infheidhme maidir le cineálacha feithicle nua amhail ón 1 Meán Fómhair 2017; beidh feidhm aige maidir le gach feithicil nua amhail ón 1 Meán Fómhair 2019.

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

Bunús dlí

Is é Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) bunús dlí an togra seo.

Coimhdeacht (maidir le hinniúlacht neamheisiach)

I gcomhréir le reachtaíocht eile maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí, tá an beart atá faoi chaibidil bunaithe ar Airteagal 114 CFAE lena náirithítear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Is gá bearta ón Aontas Eorpach ionas nach dtiocfaidh bacainní chun cinn don mhargadh aonair, go háirithe i réimse an tionscail gluaisteán, agus mar gheall ar chineál trasnáisiúnta an truaillithe aeir agus an athraithe aeráide. Cé gur in aice lena bhfoinse a bhíonn an tionchar is measa ag na mórthruailleáin aeir thocsaineacha, ní ar an leibhéal áitiúil amháin a imrítear tionchar ar cháilíocht an aeir; is fadhb thromchúiseach chomhshaoil é an truailliú trasteorann agus is minic a bhaineann sé an toradh de na réitigh náisiúnta. Léirítear i samhaltú atmaisféarach go gcuireann an truailliú a astaítear i mBallstát amháin leis an truailliú i mBallstáit eile. Is gá bearta comhaontaithe ar leibhéal an Aontais le fadhb an truaillithe aeir a réiteach.

Comhréireacht

Tá an togra comhréireach mar déantar foráil leis maidir leis an athrú dlíthiúil is gá agus, san am céanna, ní théann sé thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí a bhaint amach arb éard iad astaíochtaí truailleán ó mhótarfheithiclí a laghdú ar thaobh amháin agus cinnteacht dhlíthiúil a áirithiú do dhéantóirí feithiclí ar an taobh eile. Déantar foráil leis maidir leis na coinníollacha dlíthiúla is gá chun cothrom iomaíochta do dhéantóirí a choinneáil a mhéid is féidir.

An rogha ionstraime

Is iomchuí Rialachán a úsáid óir is leasú é ar Rialachán atá ann cheana.

3.TORTHAÍ Ó MHEASTÓIREACHTAÍ EX POST, Ó CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS Ó MHEASÚNUITHE TIONCHAIR

Meastóireachtaí ex post/seiceálacha oiriúnachta ar an reachtaíocht atá ann cheana

Neamhbhainteach

Comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara

Chuir an Coimisiún ceistneoir chuig na páirtithe leasmhara sa tionscal gluaisteán sular glacadh na fachtóirí comhréireachta RDE. Sa cheistneoir sin iarradh faisnéis theicniúil agus sonraí teicniúla chun eolas a dhéanamh do mheasúnú an Choimisiúin. Bhain na ceisteanna leis na trí ní seo a leanas:

a) Comhdhéanamh an fhlít feithiclí díosail nua ó thaobh teicneolaíochtaí laghdaithe NOx de;

b) Aon sonraí atá ar fáil maidir le feidhmíocht astaíochtaí fíorthiomána reatha na bhfeithiclí sin;

c) Faisnéis maidir le féidearthacht feabhsaithe chineálaigh a bhfeidhmíochta astaíochtaí fíorthiomána NOx.

Fuarthas ceithre fhreagra. Is ó Chomhlachas Mhonaróirí Gluaisteán na hEorpa (ACEA), ón gComhlachas um Rialú Astaíochtaí trí Chatalaíoch (AECC), ó chomhlachas déantóirí feithiclí (a thug freagra ar choinníoll anaithnideachta) agus ó mhórsholáthróir Leibhéal 1 (a thug freagra ar choinníoll anaithnideachta) a fuarthas na freagraí sin. Níor thug aon déantóir feithiclí ar leith faisnéis d’ainneoin iarrataí i scríbhinn agus roinnt iarrataí ó bhéal sna meithleacha ábhartha. As na ceithre fhreagra a fuarthas, is i bhfreagra AECC agus i bhfreagra an tsoláthróra Leibhéal 1 amháin a bhí faisnéis agus sonraí ábhartha. Tharla nach bhféadfaí mórán úsáide a bhaint as an dá fhreagra eile sa chomhthéacs áirithe seo.

Bailiú agus úsáid saineolais

Sular glacadh Rialachán (AE) 2016/646, rinne Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin meitea-staidéar ar na sonraí astaíochtaí NOx ó thástálacha Córas Iniompartha Tomhais Astaíochtaí (PEMS) a rinneadh ar fheithiclí díosail Euro 6. Bhí 36 chineál éagsúla feithicle díosail agus 234 thuras tástála ar leith sa tacar sonraí a fuarthas ón staidéar sin. Bhí an tacar sonraí cuimsitheach agus iontaofa agus léirigh sé gurbh é 4 (i.e. ceithre oiread na teorann NOx rialála) leibhéal airmheánach astaíochtaí NOx na bhfeithiclí díosail Euro 6 ar an mbóthar.

Measúnú tionchair

Ní gá measúnú tionchair a dhéanamh i leith an togra seo. Ní dhéantar leis an tionscnamh seo ach athrú ar an ionstraim dlí lena mbunaítear na fachtóirí comhréireachta céanna atá ann cheana agus is gá chun an nós imeachta tástála RDE a chur i bhfeidhm i gceart, agus cumhacht a thabhairt don Choimisiún an fachtóir comhréireachta a athbhreithniú anuas tuilleadh chun é a chur in oiriúint don dul chun cinn teicniúil. Níl aon tionchar ag na fachtóirí comhréireachta ar na teorainneacha astaíochta reatha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus a ndearnadh measúnú tionchair orthu nuair a bhíothas ag glacadh Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 12 .

Cearta bunúsacha

Níl aon iarmhairt ag an togra seo maidir le cosaint na gceart bunúsach.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Neamhbhainteach.

5.EILIMINTÍ EILE

Pleananna cur chun feidhme, agus socruithe faireacháin, meastóireachta agus tuairiscithe

Neamhbhainteach.

Doiciméid mhíniúcháin (le haghaidh treoracha)

Neamhbhainteach.

2019/0101 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 13 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)Tá Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 14 ar cheann de na gníomhartha rialála ar leithligh faoin gcreat cineálcheadaithe a leagtar síos le Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 15 .

(2)Le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ceanglaítear ar fheithiclí saothair éadroim nua teorainneacha astaíochta áirithe (caighdeáin Euro 5 agus Euro 6) a chomhlíonadh agus leagtar síos ceanglais bhreise maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí. Na forálacha teicniúla sonracha ba ghá chun an Rialachán sin a chur chun feidhme, is i Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún 16 a leagadh amach iad agus dá éis sin i Rialachán (AE) Uimh. 2017/1151 ón gCoimisiún 17 .

(3)De réir a chéile, tá géaraithe go mór ar na ceanglais chineálcheadaithe a bhaineann le hastaíochtaí ó mhótarfheithiclí trí chaighdeáin Euro a thabhairt isteach agus a athbhreithniú dá éis sin. Cé go bhfuil laghduithe móra bainte amach ag feithiclí i gcoitinne ó thaobh astaíochtaí na dtruailleán rialáilte de, níorbh amhlaidh cás na nastaíochtaí NOx ó innill díosail ná cáithníní ó innill ghásailín insteallta dhírigh, arna suiteáil i bhfeithiclí saothair éadroim go háirithe. Is gá, dá bhrí sin, bearta a dhéanamh chun an scéal sin a réiteach.

(4)Rinne an Coimisiún anailís mhionsonraithe ar na nósanna imeachta, na tástálacha agus na ceanglais le haghaidh cineálcheadú a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ar bhonn a chuid taighde féin agus faisnéis sheachtrach, agus shuigh sé gur mó i bhfad na hastaíochtaí a ghintear ó fhíorthiomáint feithiclí Euro 5 nó Euro 6 ar an mbóthar ná na hastaíochtaí a thomhaistear ar an tSraith Nua Eorpach Tiomána (NEDC), go háirithe i dtaca le hastaíochtaí NOx ó fheithiclí díosail.

(5)Mar thoradh air sin, cheap an Coimisiún modheolaíocht nua le tástáil a dhéanamh ar astaíochtaí ó fheithiclí faoi dhálaí fíorthiomána, an nós imeachta tástála astaíochtaí fíorthiomána (RDE). Tugadh isteach an nós imeachta tástála RDE le Rialachán (AE) 2016/427 ón gCoimisiún 18 agus le Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún 19 , rud a tugadh isteach dá éis sin i Rialachán (AE) 2017/1151 agus a feabhsaíodh tuilleadh le Rialachán (AE) 2017/1154 ón gCoimisiún 20 .

(6)Le Rialachán (AE) 2016/646 21 tugadh isteach na dátaí a chuirfear an nós imeachta tástála RDE i bhfeidhm, chomh maith leis na critéir chomhlíontachta le haghaidh RDE. Chun na críche sin, úsáideadh fachtóirí comhréireachta a bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith chun aird a thabhairt ar neamhchinnteachtaí staitistiúla agus teicniúla na dtomhas a rinneadh trí bhíthin Córais Iniompartha Tomhais Astaíochtaí (PEMS).

(7)An 13 Nollaig 2018, thug an Chúirt Ghinearálta breithiúnas sna Cásanna Uamtha T-339/16, T-352/16 agus T-391/16 22 maidir le caingean le haghaidh neamhniú Rialachán (AE) 2016/646. Neamhnigh an Chúirt Ghinearálta an chuid sin de Rialachán (AE) 2016/646 lenar bunaíodh na fachtóirí comhréireachta a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar an bhfuil na teorainneacha astaíochta a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 á gcomhlíonadh ag torthaí tástálacha RDE. Shuigh an Chúirt gurb é an reachtóir agus é sin amháin a d’fhéadfadh na fachtóirí comhréireachta sin a thabhairt isteach óir bhain siad le heilimint riachtanach de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

(8)Níor cheistigh an Chúirt Ghinearálta an chúis theicniúil atá leis na fachtóirí comhréireachta. Dá bhrí sin, agus ó tharla go bhfuil neamhréireacht ann fós idir na hastaíochtaí a thomhaistear le linn na fíorthiomána agus na hastaíochtaí a thomhaistear sa tsaotharlann, is iomchuí na fachtóirí comhréireachta a thabhairt isteach i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

(9)Chun caoi a thabhairt do dhéantóirí ar na teorainneacha astaíochta Euro 6 a chomhlíonadh i gcomhthéacs nóis imeachta tástála RDE, ba cheart na critéir chomhlíontachta le haghaidh RDE a thabhairt isteach in dhá chéim. Le linn na chéad chéime, arna iarraidh sin don déantóir, ba cheart fachtóir comhréireachta a bheith i bhfeidhm, ach ní úsáidfear ach an fachtóir comhréireachta deiridh mar an dara céim. Ba cheart don Choimisiún na fachtóirí comhréireachta deiridh a choimeád faoi athbhreithniú i bhfianaise an dul chun cinn teicniúil.

(10)Le Conradh Liospóin tugadh deis don reachtóir cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun gníomhartha neamhreachtacha a bhfuil feidhm ghinearálta leo a ghlacadh chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe de ghníomh reachtach a fhorlíonadh nó a leasú. I bprionsabal, freagraíonn na bearta is féidir a chumhdach le tarmligean cumhachtaí, dá dtagraítear in Airteagal 290(1) CFAE, dóibh sin a chumhdaítear leis an nós imeachta rialála lena ngabhann grinnscrúdú a bhunaítear le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle 23 . Dá bhrí sin, tá sé riachtanach, na forálacha sin de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nóis imeachta rialála lena ngabhann grinnscrúdú a chur in oiriúint d’Airteagal 290 CFAE.

(11)Chun gur féidir leis an gCoimisiún a chion a dhéanamh le cuspóirí an Aontais ó thaobh cháilíocht an aeir de a bhaint amach agus le hastaíochtaí ó fheithiclí a laghdú, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith na rialacha mionsonraithe maidir leis na nósanna imeachta, na tástálacha agus na ceanglais shonracha le haghaidh cineálcheadú. Ba cheart a áireamh ar an tarmligean sin Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a fhorlíonadh trí na rialacha athbhreithnithe sin agus ar na sraitheanna tástála a úsáidtear chun astaíochtaí a thomhas; na ceanglais le haghaidh chur chun feidhme an toirmisc ar úsáid feistí sáraithe a laghdaíonn éifeachtacht córas rialaithe astaíochtaí; na bearta is gá le haghaidh chur chun feidhme na hoibleagáide atá ar dhéantóir rochtain neamhshrianta chaighdeánaithe a chur ar fáil ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí; nós imeachta tomhais coigeartaithe do cháithníní a ghlacadh. Ba cheart a áireamh thairis sin ar an tarmligean Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a leasú chun na fachtóirí comhréireachta deiridh a athbhreithniú chun íslithe chun an dul chun cinn teicniúil i PEMS a léiriú, agus na luachanna teorantacha atá bunaithe ar mhais na gcáithníní a athchalabrú agus luachanna teorantacha atá bunaithe ar líon na gcáithníní a thabhairt isteach. Tá sé ríthábhachtach an Coimisiún dul i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus na comhairliúcháin sin a dhéanamh i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Thar gach ní, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile san am céanna le saineolaithe na mBallstát, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(12)Chun a áirithiú go leanfar den chur chun feidhme i bhfianaise an dul chun cinn teicniúil, aon nós imeachta rialála lena ngabhann grinnscrúdú agus atá ar feitheamh tráth theacht i bhfeidhm don Rialachán seo agus ar thug an coiste a thuairim ina leith cheana, ba cheart é a chríochnú i gcomhréir le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(13)Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú do chur chun feidhme Airteagal 4(2) agus (3) de Rialachán (AE) Uimh. 715/2007. Ba cheart na cumhachtaí sin a chleachtadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 24 .

(14)Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha a leagan síos maidir le hastaíochtaí ó mhótarfheithiclí chun cur le baint amach na mbunchuspóirí ó thaobh cháilíocht an aeir de, a ghnóthú go leordhóthanach óir féadfar mótarfheithiclí a bhfuil cineálcheadú bailí acu a mhargú thar theorainneacha náisiúnta agus, de bharr scála agus éifeachtaí na gníomhaíochta, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(15)Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 mar a leanas:

(1)Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2(2):

“2. Féadfar cineálcheadú a dheonaítear faoin Rialachán seo a leathnú ó fheithiclí atá cumhdaithe ag mír 1 chuig feithiclí M1, M2, N1 agus N2, má iarrann an déantóir sin, faoi mar a shainmhínítear iad in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, nach mó a mais tagartha ná 2 840 kg agus a chomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo. ”;

(2)in Airteagal 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

“Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: ”;

(3)leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.Léireoidh na déantóirí go bhfuil gach feithicil nua a dhíolfar, a chlárófar nó a chuirfear i seirbhís sa Chomhphobal cineálcheadaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo. Léireoidh na déantóirí chomh maith go mbeidh gach feiste athsholáthair rialaithe truaillithe nua a mbeidh cineálcheadú riachtanach dóibh agus a dhíolfar nó a chuirfear i seirbhís sa Chomhphobal cineálcheadaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Áirítear ar na hoibleagáidí sin na teorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a chomhlíonadh. Chun a shuí an bhfuil na teorainneacha astaíochta Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 d’Iarscríbhinn I á gcomhlíonadh, déanfar na luachanna astaíochta a shuitear in aon tástáil bhailí astaíochtaí fíorthiomána (RDE) a roinnt ar an bhfachtóir comhréireachta infheidhme a leagtar amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I. Beidh an toradh fós faoi bhun na dteorainneacha astaíochta Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 den Iarscríbhinn sin.”;

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4. Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na nósanna imeachta agus na ceanglais shonracha dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3 a bhunú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 15(2). ”;

(4)leasaítear Airteagal 5 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.    Feisteoidh an déantóir na feithiclí ionas go mbeidh na comhpháirteanna ar dóigh dóibh difear a dhéanamh d’astaíochtaí deartha, déanta agus cóimeáilte sa chaoi gur féidir leis an bhfeithicil, sa ghnáthúsáid, an Rialachán seo a chomhlíonadh.”;

(b)i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhráití:

“3.Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14a chun mír 1 agus mír 2 a fhorlíonadh trí cheanglais shonracha a leagan síos agus na nósanna imeachta, na tástálacha agus na ceanglais shonracha le haghaidh cineálcheadú a leagtar amach sa mhír seo a cheapadh maidir leis na nithe seo a leanas go háirithe:”;

(5)in Airteagal 6(7), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara habairt:

“Mura mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil fós nó mura mbeidh an Rialachán seo á chomhlíonadh fós aici an tráth sin, cuirfidh an déantóir ar fáil í laistigh de shé mhí ó dháta an chineálcheadaithe. ”;

(6)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

Airteagal 8

Gníomhartha tarmligthe maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún bearta tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14a chun Airteagal 6 agus Airteagal 7 a fhorlíonadh. Áireofar leis sin sonraíochtaí teicniúla a bhaineann leis an gcaoi a soláthrófar faisnéis OBD agus faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí a shainiú agus a thabhairt cothrom le dáta, agus aird faoi leith á tabhairt ar riachtanais shonracha FBManna.”

(7)leasaítear Airteagal 10 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1. Le héifeacht ón 2 Iúil 2007, arna iarraidh sin don déantóir, ní fhéadfaidh na húdaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí nó le hídiú breosla feithiclí, a dhiúltú cineálcheadú CE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú le haghaidh cineál nua feithicle, ná clárú feithicle nua, a díol nó a cur i seirbhís a thoirmeasc i gcás ina gcomhlíonfaidh an fheithicil sin an Rialachán seo, agus go háirithe na luachanna teorantacha Euro 5 a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn I nó na luachanna teorantacha Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 d’Iarscríbhinn I, faoi réir an dara fomhír d’Airteagal 4(1).”

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4 agus mhír 5:

“4. Le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2014, agus ón 1 Meán Fómhair 2015 i gcás feithiclí de chatagóir N1 aicme II agus aicme III agus i gcás feithiclí de chatagóir N2, diúltóidh na húdaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí nó le hídiú breosla, cineálcheadú CE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú i leith cineálacha nua feithicle nach gcomhlíonann an Rialachán seo, agus go háirithe na luachanna teorantacha Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 d’Iarscríbhinn I.

Le linn aon tástáil bhailí RDE, is tríd an bhfachtóir comhréireachta a bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith, agus a leagtar amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 4(1), a chur san áireamh a thabharfar chun feasa na luachanna teorantacha Euro 6 a bheith á gcomhlíonadh nó a mhalairt.

5. Le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2015, agus ón 1 Meán Fómhair 2016 i gcás feithiclí de chatagóir N1 aicme II agus aicme III agus de chatagóir N2, measfaidh na húdaráis náisiúnta, i gcás feithiclí nua nach gcomhlíonfaidh an Rialachán seo, agus go háirithe na luachanna teorantacha Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 d’Iarscríbhinn I [“mar a chinnfear i gcomhréir leis an dara fomhír de mhír 4”,] nach mbeidh deimhnithe comhréireachta bailí a thuilleadh chun críocha Airteagal 18 de Threoir 2007/46/CE agus, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí nó le hídiú breosla, toirmiscfidh siad clárú na bhfeithiclí sin nó toirmiscfidh siad a ndíol nó a gcur i seirbhís.

Le linn aon tástáil bhailí RDE, is tríd an bhfachtóir comhréireachta a bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith, agus a leagtar amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 4(1), a chur san áireamh a shuífear an bhfuil na luachanna teorantacha Euro 6 á gcomhlíonadh.”;

(8)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11(1):

“1. Feistí nua athsholáthair rialaithe truaillithe a ceapadh le go bhfeisteofaí iad i bhfeithiclí a cheadaítear faoin Rialachán seo, toirmiscfidh na húdaráis náisiúnta a ndíol nó a suiteáil i bhfeithicil mura de chineál iad ar deonaíodh cineálcheadú ina leith i gcomhlíonadh an Rialacháin seo.”;

(9)in Airteagal 12(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“1. Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le dreasachtaí airgeadais a bhfuil feidhm acu maidir le feithiclí a tháirgtear go srathach agus a chomhlíonann an Rialachán seo.”;

(10)in Airteagal 14, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:

“2. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14a chun na bearta seo a leanas a ghlacadh ar bhonn thorthaí Chlár Tomhais Cáithníneach UNECE a reáchtáladh faoi choimirce an Fhóraim Dhomhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí, gan an leibhéal cosanta comhshaoil laistigh den Aontas a ísliú:

(a)    an Rialachán seo a leasú chun athbhreithniú a dhéanamh ar na luachanna teorantacha bunaithe ar mhais na gcáithníní agus bunaithe ar líon na gcáithníní a leagtar amach in Iarscríbhinn I;

(b)    an Rialachán seo a fhorlíonadh trí nós imeachta tomhais coigeartaithe do líon na gcáithníní a ghlacadh.

3. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14a:

(a) lena bhforlíontar an Rialachán seo chun na nósanna imeachta, na tástálacha agus na ceanglais, chomh maith leis na sraitheanna tástála a úsáidtear chun astaíochtaí a thomhas, a oiriúnú chun go léireofar astaíochtaí fíorthiomána go leormhaith;

(b) an Rialachán seo a leasú chun na fachtóirí comhréireachta deiridh a bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith agus a leagtar amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I a chur in oiriúint do dhul chun cinn teicniúil.”;

(11)cuirtear isteach an tAirteagal seo 14a a leanas:

“Airteagal 14a

An tarmligean a fheidhmiú

1.Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.Déanfar an chumhacht gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 5(3), Airteagal 8 agus Airteagal 14(2) agus (3) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ... [an dáta teacht i bhfeidhm]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 5(3), Airteagal 8 agus Airteagal 14(2) agus (3) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna nainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 5(3), Airteagal 8 agus Airteagal 14(2) agus (3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”

(12)cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15:

“Airteagal 15

Nós imeachta coiste

1.Déanfaidh an Coiste dá dtagraítear in Airteagal 40(1) de Threoir 2007/46/CE cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.”;

(13)leasaítear Iarscríbhinn I i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Ní dhéanfaidh an Rialachán difear do nósanna imeachta atá ar feitheamh faoi Airteagal 5(3), Airteagal 8 agus Airteagal 14(2) agus (3) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ina bhfuil a thuairim tugtha cheana féin ag an gcoiste i gcomhréir le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

(1)    IO L 109, 26.4.2016, lch. 1.
(2)    Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, IO L 171, 29.6.2007, lch. 1.
(3)    Rialachán (AE) 2016/427 ón gCoimisiún an 10 Márta 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6), IO L 82, 31.3.2016, lch. 1.
(4)    Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6), IO L 109, 26.4.2016, lch. 1.
(5)    Rialachán (AE) 2017/1154 ón gCoimisiún an 7 Meitheamh 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1151 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 agus Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hastaíochtaí fíorthiomána ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6), IO L 175, 7.7.2017, lch. 708.
(6)    Rialachán (AE) 2018/1832 an 5 Samhain 2018 ón gCoimisiún lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún chun na tástálacha agus na nósanna imeachta cineálcheadaithe i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála a fheabhsú, lena náirítear na tástálacha agus na nósanna imeachta sin a bhaineann le comhréireacht inseirbhíse agus astaíochtaí fíorthiomána agus chun gairis a thabhairt isteach chun faireachán a dhéanamh ar ídiú breosla agus fuinnimh leictrigh, IO L 301, 27.11.2018, lch. 1.
(7)    Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (Treoir Réime), IO L 263, 9.10.2007, lch. 1.
(8)    Féach: COM (2018) 330 A Europe that protects: Clean air for all [Eoraip a chosnaíonn: Aer glan do chách].
(9)    Féach: EEA, 2019. Air Quality in Europe – 2018 report [Cáilíocht an Aeir san Eoraip – tuarascáil 2018]. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018  
(10)    Is ó thrácht ar bhóithre a thagann timpeall 40 % de na hastaíochtaí ocsaídí nítrigine san Aontas. Is ó fheithiclí díosail a thagann timpeall 80 % de na hocsaídí nítrigine go léir a astaítear ó thrácht.
(11)    Tugadh isteach luach teorantach NOx Euro 6 in 2007 agus tháinig sé i bhfeidhm maidir le cineálacha nua i Meán Fómhair 2014 agus maidir le feithiclí nua i Meán Fómhair 2015.
(12)    Doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin – Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú, lena leasaítear Treoir 72/306/CEE agus Treoir ../../CE – Measúnú Tionchair {COM (2005) 683 críochnaitheach}./* SEC/2005/1745 */
(13)    IO C , , lch. .
(14)    Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, IO L 171, 29.6.2007, lch. 1.
(15)    Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat i gcomhair mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (Treoir Réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).
(16)    Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún an 18 Iúil 2008 lena gcuirtear chun feidhme agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (IO L 199, 28.7.2008, lch. 1).
(17)    Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 2017 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 (IO L 175, 7.7.2017, lch. 1).
(18)    Rialachán (AE) 2016/427 ón gCoimisiún an 10 Márta 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) (IO L 82, 31.03.2016, lch. 1).
(19)    Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) (IO L 109, 26.04.2016, lch. 1).
(20)    Rialachán (AE) 2017/1154 ón gCoimisiún an 7 Meitheamh 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1151 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 agus Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hastaíochtaí fíorthiomána ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) (IO L 175, 07.07.2017, lch. 708).
(21)    Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) (IO L 109, 26.04.2016, lch. 1).
(22)    Breithiúnas an 13 Nollaig 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles agus Ayuntamiento de Madrid v Commission, T-339/16, T-352/16 agus T-391/16, AE:T:2018:927.
(23)    Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (IO L 184, 17.7.1999, lch. 23).
(24)    Rialachán (AE) 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

An Bhruiséil,14.6.2019

COM(2019) 208 final

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí


IARSCRÍBHINN

Cuirtear an Tábla seo 2a a leanas isteach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007:

 Tábla 2a

Fachtóirí Comhréireachta Astaíochtaí Fíorthiomána

Ocsaídí nítrigine (NOx)

Líon cáithníní (LC)

Aonocsaíd charbóin (CO)( 1 )

Lánhidreacarbóin (THC)

Lánhidreacarbóin agus ocsaídí nítrigine le chéile THC + NOx)

CFtruailleán-deiridh (2)

1,43

1,5

-

-

-

CFtruailleán-sealadach (3)

2,1

1,5

-

-

-

(1) Déanfar astaíochtaí CO a thomhas agus a thaifeadadh i gcás gach tástála RDE.

(2) Is é CF truailleán-deiridh an fachtóir comhréireachta a úsáidtear chun a shuí an bhfuil na teorainneacha astaíochta Euro 6 á gcomhlíonadh trí aird a thabhairt ar na neamhchinnteachtaí teicniúla a ghabhann le húsáid na gCóras Iniompartha Tomhais Astaíochtaí (PEMS).

(3) Is é CF truailleán-sealadach an fachtóir comhréireachta sealadach a fhéadfar a úsáid arna iarraidh sin don déantóir de rogha ar CFtruailleán-deiridh le linn tréimhse cúig bliana agus ceithre mhí tar éis na ndátaí a shonraítear in Airteagal 10(4) agus (5).”.