An Bhruiséil,8.11.2017

SWD(2017) 363 final

DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN

ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR

a ghabhann leis an doiciméad

Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

lena leasaítear Treoir 92/106/CEE maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit

{COM(2017) 648 final}
{SWD(2017) 362 final}


Bileog Achoimre Feidhmiúcháin

Measúnú tionchair ar an leasú ar 9Threoir 2/106/CEE maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit

A. An gá atá le beart

Cén fhadhb atá ann agus cén fáth ar fadhb í ar leibhéal an Aontais?

Cé gur cuireadh leis an aistriú módach leis an Treoir maidir le hIompar Comhcheangailte, níl méadú leordhóthanach tagtha ar an nglacadh le hiompar idirmhódach san Eoraip chun an sprioc aistrithe mhódaigh a leagtar síos sa Pháipéar Bán a foilsíodh sa bhliain 2011 a ghnóthú. Is amhlaidh sin de bharr na nithe seo :

A) an easpa infheistíochtaí i mbonneagar idirmhódach, agus go háirithe i gcríochfoirt trasloingsithe, agus

B) laigí sa Treoir maidir le hIompar Comhcheangailte, ar laigí iad a sainaithníodh i meastóireacht an Chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT):

1)Cur chun feidhme neamhéifeachtach na Treorach de bharr critéir chasta chúnga incháilitheachta agus na heaspa coinníollacha éifeachtacha forfheidhmithe;

2)Tacaíocht eacnamaíoch a bhí neamhéifeachtach agus neamhleor : raon feidhme cúng na mbeart tacaíochta, tacaíocht eacnamaíoch a bhí neamhleor, faireachán teoranta, agus easpa sásra athbhreithnithe a bheith in easnamh

Téann na fadhbanna sin i bhfeidhm ar gach gníomhaí sa slabhra iompair lasta idirnáisiúnta, lena n-áirítear seoltóirí, iompróirí lasta, agus údaráis náisiúnta a bhfuil baint acu le forfheidhmiú na gcoinníollacha iompair chomhcheangailte, etc. Ina theannta sin, cuireann siad bac ar chur chun feidhme éifeachtach na mbeart tacaíochta.

Mura ndéantar beart, beidh an t-iompar idirmhódach chomh neamhiomaíoch agus atá sé faoi láthair i dtaca le hiompar de bhóthar agus ní bhainfear amach an sprioc aistrithe mhódaigh don bhliain 2030 a leagadh síos sa Pháipéar Bán a foilsíodh sa bhliain 2011, rud as a dtiocfaidh seachtrachtaí marthanacha. .

Cad é ba cheart a bhaint amach?

Is é aidhm don tionscnamh feabhas a chur ar éifeachtacht na Treorach maidir le hIompar Comhcheangailte (sainmhíniú casta, dreasachtaí teoranta agus forálacha as dáta) agus feabhas a chur ar na bearta tacaíochta measartha neamhéifeachtach atá ann cheana atá ceaptha dul i ngleic leis an gcliseadh rialála agus margaidh atá ag cur bac le glacadh níos leithne le hiompar idirmhódach (aistriú módach). Baineann laigí na Treorach go háirithe leis an sainmhíniú ar Iompar Comhcheangailte, leis na teorainneacha a ghabhann le dreasachtaí fioscacha agus leis na forálacha as dáta atá bainteach le doiciméid iompair. Is iad seo na trí phríomhchuspóir shonracha atá i gceist: 1) an sainmhíniú ar choinníollacha incháilitheachta iompair chomhcheangailte a shoiléiriú; 2) iomaíochas an iompair chomhcheangailte a spreagadh a thuilleadh; 3) an infheistíocht a dhéantar i gcríochfoirt iompair idirmhódaigh a mhéadú agus acmhainn na gcríochfort sin a mhéadú

Cad é an breisluach atá le beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais (coimhdeacht)?

Tá gá le beart comhordaithe a dhéanamh ar leibhéal an Aontais i raon feidhme na Treorach maidir le hIompar Comhcheangailte chun aghaidh a thabhairt ar na seachtrachtaí diúltacha iompair (go háirithe i gcás iompar de bhóthar) agus chun aistriú módach a chur chun cinn ar mhaithe leis na spriocanna a leagtar síos sa Pháipéar Bán maidir le hIompar a foilsíodh sa bhliain 2011, sa Straitéis maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí agus i mbeartais eile an Aontais sa réimse a ghnóthú. Chuige sin, tá sainmhíniú comhchoiteann nuachóirithe agus critéir chomhchoiteanna ag teastáil chun a áirithiú go mbeidh na tairbhí a bheartaítear sa Treoir infheidhme ar bhealach comhsheasmhach ar fud an Aontais, go háirithe ós rud é gur oibríochtaí trasteorann atá in 81 % de na hoibríochtaí iompair idirmhódaigh ar fad san Aontas. Dá mba rud é go mbainfeadh na Ballstáit úsáid as sainmhínithe éagsúla, go bhforfheidhmeoidís an Treoir ar bhealaí éagsúla agus go gcuirfidís scéimeanna éagsúla tacaíochta i bhfeidhm, d’fhéadfadh nach mbeadh oibreoirí in ann tairbhe a bhaint as na dreasachtaí dá bhforáiltear ar fud an tslabhra iompair.

B. Réitigh

Cad iad na roghanna lenar féidir na cuspóirí a bhaint amach? An bhfuil rogha thosaíochta ann nó nach bhfuil? Mura bhfuil, cén fáth?

Cuimsíonn na roghanna beartais pacáistí de bhearta beartais lena dtugtar aghaidh ar na cuspóirí sonracha agus, rud ba shonraí fós, ar na príomhchúiseanna leis na fadhbanna a sainaithníodh:

Rogha bheartais 1 (rogha 1): Mionleasú a dhéanamh agus díriú ar shimpliú : i gcomparáid leis an mbonnlíne, is é atá i gceist leis an rogha seo an sainmhíniú a shimpliú (i.e. fad na céime bóthair a shocrú ag 150 km); glacadh le doiciméid leictreonacha shimplí mar chruthúnas incháilitheachta agus an dreasacht fhioscach a leathnú chuig iompróirí de bhóthar i gcás ina n-úsáidtear modhanna seachas iompar d’iarnród ar an gcéim neamhbhóthair (e.g. iompar d’uiscebhealaí intíre nó iompar muirí);

Rogha bheartais 2. Na critéir incháilitheachta a shimpliú agus a rialú (sainmhíniú) agus tacaíocht eacnamaíoch níos éifeachtaí a chur ar fáil. Tá dhá fhorogha ann:

- an rogha a ngabhann uaillmhianta teoranta léi (rogha 2A): an raon geografach a leathnú chun go n-áireofaí leis iompar comhcheangailte náisiúnta; sainmhíniú comhchoiteann a thabhairt ar an gcéim bhóthair (150 km nó 20 %, cibé acu is mó); glacadh le haonaid lóid shainaitheanta ISO/ILU amháin; sainmhíniú soiléir a thabhairt ar na ceanglais le haghaidh incháilitheacht a chruthú; agus níos mó roghanna a sholáthar le haghaidh tacaíocht eacnamaíoch

- an rogha a ngabhann uaillmhianta níos airde léi (rogha 2B): de bhreis ar rogha 2A, an fhéidearthacht go mbeadh roinnt solúbthachta ag na Ballstáit maidir le fad na céime bóthair; aonaid lóid a leathnú chun go n-áireofaí leo aonaid de gach méid; beart tacaíochta éigeantach le haghaidh críochfoirt a thógáil.

Rogha bheartais 3 (rogha 3) : Na critéir incháilitheachta (sainmhíniú) a athrú chun gach cineál iompair idirmhódaigh a chumhdach le bearta tacaíochta éigeantacha : raon geografach leathnaithe, faoi mar a bheartaítear le rogha 2; gan teorainneacha a chur le céimeanna bóthair, le céimeanna neamhbhóthair ná le haonaid lóid; gan aon cheanglais sonraí a chur i bhfeidhm le haghaidh incháilitheacht a chruthú; bearta tacaíochta éigeantacha (córas tairbheach) do gach cineál iompair idirmhódaigh

Is í rogha 2B an rogha thosaíochta, rud lena n-áiritheofar go mbainfear amach an sprioc aistrithe mhódaigh don bhliain 2030 agus gurb airde an toradh ar infheistíocht (B/C) agus an éifeachtúlacht chomhshaoil a bheidh ag baint léi ná iad sin atá ag baint le rogha 3.

Cé na tuairimí atá ag na páirtithe leasmhara éagsúla? Na páirtithe leasmhara éagsúla agus na bearta is rogha leo

Tá na geallsealbhóirí go léir ar aon tuairim, tríd is tríd, nach féidir an status quo (an bhonnlíne) a choinneáil agus gur cheart tacaíocht a thabhairt do bhearta lena soiléirítear an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte, lena n-éascaítear a fhorfheidhmiú agus lena gcuirtear bearta leathnaithe tacaíochta ar fáil. Níltear ar aon tuairim faoi chineál na mbeart tacaíochta: cé go bhfuil oibreoirí i bhfabhar bearta tacaíochta a leathnú chuig gach cineál iompair idirmhódaigh agus sainordú a thabhairt ina leith (rogha 3), b’fhearr leis na Ballstáit go mbeadh roinnt solúbthachta ann sna bearta tacaíochta ba cheart dóibh a chur i bhfeidhm nó a chuirfidh siad i bhfeidhm (rogha 2A agus rogha 2B). Tá na Ballstáit i bhfabhar solúbthacht a chur leis an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte fad is a fhanfaidh céimeanna bóthair "chomh gairid agus is féidir" (rogha 2B). Tá formhór na bpáirtithe leasmhara (2/3 díobh, ar oibreoirí iad den chuid is mó) i bhfabhar an raon geografach a leathnú chuig iompar comhcheangailte náisiúnta (rogha 2A, rogha 2B agus rogha 3). Tabhair faoi deara: Maidir leis na díolúintí a dtugtar díolúintí "cabatáiste" orthu, tá formhór na bpáirtithe leasmhara (na hoibreoirí agus na Ballstáit) i bhfabhar na forálacha reatha a choinneáil ar bun, cé go leagann na Ballstáit béim ar an ngá atá ann le coinníollacha forfheidhmithe níos fearr a áirithiú agus, ar an mbealach sin, a áirithiú nach bhféadfaí na rialacha "cabatáiste" a shárú tríd an Treoir maidir le hIompar Comhcheangailte.

C. Tionchar na rogha tosaíochta

Cad iad buntáistí na rogha tosaíochta (más ann di; murab ann, cad iad buntáistí na bpríomhroghanna)?

- acmhainn láidir chun an sprioc aistrithe mhódaigh 30 % d’iompar lasta (>300 km) a ghnóthú faoin mbliain 2030;

- dea-thionchar ar an tionscal (oibreoirí) maidir le coigiltí (costas laghdaithe) a thiocfaidh as coinníollacha níos soiléire a bheith ann i gcur chun feidhme na Treorach, úsáid a bhaint as doiciméid leictreonacha iompair agus modhanna leictreonacha, tacaíocht eacnamaíoch leathnaithe, etc... Meastar gurb ionann na coigiltí sin agus thart ar €64.6 billiún don tréimhse idir an bhliain 2022 agus an bhliain 2030.

- dea-thionchar maidir le coigiltí costais sheachtraigh (de bharr aistriú módach) thart ar €1.62 billiún don tréimhse idir an bhliain 2022 agus an bhliain 2030,

- dea-thionchar maidir leis an gcruthú fostaíochta a mheastar a bheidh ann de bharr tuilleadh infheistíochtaí i gcríochfoirt, rud a meastar go mbeidh tairbhe eacnamaíoch €361.41 milliún ag baint leis don tréimhse idir 2020 agus 2030

Cad iad costais na rogha tosaíochta (más ann di; murab ann, cad iad costais na bpríomhroghanna)?

- is ionann agus €2.9 billiún an costas breise comhcheangailte do na húdaráis i dtaca le bearta tacaíochta breise (bearta tacaíochta oibríochtúla agus bearta tacaíochta infheistíochta) sa tréimhse 2022 agus 2030.

Cén tionchar a imreofar ar FBManna agus ar an iomaíochas?

Cé gur cuideachtaí measartha mór nó cuideachtaí móra iad formhór na n-oibreoirí idirmhódacha i réimse an iompair d’iarnród agus na loingseoireachta, is fiontair bheaga agus mheánmhéide iad formhór na n-oibreoirí in iompar de bhóthar agus in iompar d’uiscebhealaí intíre. Maidir leo sin, meastar gurb amhlaidh, a bhuí leis an sainmhíniú leathan ar na critéir incháilitheachta, go mbeidh aistriú méadaithe chuig iompar idirmhódach ag gabháil le tionchar rogha 2B. Mar sin féin, d’fhéadfadh gurbh amhlaidh, dá dtabharfaí sonraí struchtúrtha leictreonacha isteach chun críocha rialaithe, go mbeadh costais infheistíochta measartha ard ann d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide atá ag gabháil don oibríocht iompair a eagrú agus na sonraí a ullmhú (e.g. €137, 250 in aghaidh na cuideachta), cé go meastar go mbeidh na coigiltí cothrom le €145.000 in aghaidh na cuideachta in aghaidh na bliana. Ba cheart, dá bhrí sin, gur thionchar beag dearfach a bheadh sa tionchar ar oibreoirí de bhóthar is fiontair bheaga agus mheánmhéide atá ag úsáid na gcóras nua.

An imreofar tionchar suntasach ar bhuiséid náisiúnta agus ar údaráis riaracháin náisiúnta?

Mar a luaitear thuas, bheadh costais bhreise i gceist d’údaráis náisiúnta chun na rialacha a fhorfheidhmiú leis an rogha thosaíochta (cé go mbeadh na costais sin i bhfad ní ba lú ná na coigiltí don tionscal).

An mbeidh aon tionchar suntasach eile i gceist?

Mar a luaitear thuas, meastar go mbeidh dea-thionchar suntasach comhshaoil ag an tionscnamh (coigiltí seachtracha €1.62 billiún don tréimhse idir an bhliain 2022 agus an bhliain 2030) agus go mbeidh tionchar aige ar an líon foriomlán post a bheidh ar fáil ar leibhéal an Aontais (idir 1428 bpost agus 4759 bpost 2022 agus 2030).

Comhréireacht?

Ní théann an rogha thosaíochta thar a bhfuil riachtanach chun an bhunfhadhb a réiteach agus cuspóirí an tionscnaimh a ghnóthú. Beidh roinnt solúbthachta ag na Ballstáit maidir le cur i bhfeidhm roinnt de na forálacha (an sainmhíniú ar an gcéim bhóthair) agus leis na bearta tacaíochta a dhéanfar. Ina theannta sin, áiritheofar go mbeidh tuiscint chomhchoiteann ann ar an mbuntacar rialacha.

D. Iarobair

Cathain a dhéanfar athbhreithniú ar an mbeartas?

Foráiltear maidir le coinníollacha faireacháin nuachóirithe agus sásra athbhreithnithe a chur i bhfeidhm agus leis an gcéad tuarascáil a fhoilsiú cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach.