An Bhruiséil,30.11.2016

COM(2016) 767 final

2016/0382(COD)

Togra le haghaidh

TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in
athnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}
{SWD(2016) 419 final}


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

•1.1Forais agus cuspóirí an togra

Trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, cuireann Foinsí inathnuaite Fuinnimh (FIF) le maolú ar an athrú aeráide, baintear amach forbairt inbhuanaithe, déantar an comhshaol a chosaint agus feabhsaítear sláinte an phobail. Ina theannta sin, is léir le tamall anuas an tionchar dearfach atá ag an bhfuinneamh inathnuaite ar an bhfás cuimsitheach eacnamaíoch, ar chruthú post agus ar shlándáil fuinnimh ar fud na hEorpa a neartú.

Cumhdaítear na gnéithe sin in Airteagal 194 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, airteagal a thugann inniúlachtaí don Aontas fuinneamh inathnuaite a chur chun cinn.

Le fada anuas, bhí an tAontas Eorpach (AE) ar thús cadhnaíochta ar an leibhéal domhanda ó thaobh foinsí inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn agus a fhorbairt, ag stiúradh iarrachtaí chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, ag spreagadh an athraithe chuig geilleagar ísealcharbóin agus fás eacnamaíoch ardacmhainneachta. Ar cheann de na príomhthosaíochtaí polaitiúla atá ag an gCoimisiún, tá sé ráite cheana ag an Uachtarán Juncker go bhfuil sé mar uaillmhian ag an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta domhanda i réimse an fhuinnimh inathnuaite. Ní hamháin gur ceart go gcumhdóidh an uaillmhian sin an cuspóir go méadófar an úsáid a bhainfear as fuinneamh inathnuaite ach go soláthróidh cuideachtaí Eorpacha comhpháirteanna tábhachtacha laistigh agus lasmuigh den Aontas.

Sa chreat 2020 atá ann faoi láthair, leagtar síos sprioc 20 % san Aontas maidir le tomhaltas fuinnimh, sprioc atá ag brath ar spriocanna náisiúnta a bheidh ceangailteach ó thaobh an dlí go dtí 2020. Chun trédhearcacht a sholáthar d’infheisteoirí agus d’oibreoirí eacnamaíocha eile, bhain éifeacht leis na Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta don Fhuinneamh inathnuaite agus leis an bhfaireachán débhliantúil dá bhforáiltear le Treoir 2009/28/CE maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus, ar an mbealach sin, chuidigh sé leis an méadú tapa a tháinig ar sciar an fhuinnimh inathnuaite ó 10.4 % in 2007 go 17 % in 2015.

I mí Dheireadh Fómhair 2014, tháinig an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú maidir le creat aeráide agus fuinnimh 2030 lena nathdhearbhaítear tiomantas fadtéarmach an Aontais maidir lena straitéis uaillmhianach i réimse an fhuinnimh inathnuaite. Sa chreat nua sin, leagtar síos gurb é sprioc an Aontais Eorpaigh gur fuinneamh inathnuaite é 27 % ar a laghad an sciar den tomhaltas fuinnimh san Aontas in 2030. Tá an sprioc sin ceangailteach ar leibhéal an Aontais agus déanfar í a chomhlíonadh trí rannchuidiú ó na Ballstáit aonair ar an tuiscint go mbainfear sprioc an Aontais amach i dteannta a chéile. Ina theannta sin, leis an gcreat nua is féidir an sprioc a bhaint amach i dteannta a chéile cé nach gcuirfear cosc ar na Ballstáit a gcuid spriocanna náisiúnta, lena náirítear spriocanna níos uaillmhianaí, a leagan síos. Féadfaidh Ballstáit tacú le fuinneamh inathnuaite, faoi réir rialacha Státchabhrach.

Mhol an Chomhairle Eorpach 1 don Choimisiún roinnt uaireanta athbhreithniú agus forbairt a dhéanamh ar reachtaíocht a bhaineann inter alia le fuinneamh inathnuaite chun taca a chur faoin sprioc chomhaontaithe. Chomh maith leis sin, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún an reachtaíocht maidir le fuinneamh inathnuaite a thíolacadh agus uaillmhian na sprice a mhéadú tuilleadh go 30 % ar a laghad.

Mura gcuirtear beartais nua i bhfeidhm, léiríonn réamh-mheastacháin chóras fuinnimh an Aontais nach mbeadh de thoradh ar na beartais atá ag na Ballstáit agus ag an Aontas faoi láthair ach, thart ar, 24.3 % den tomhaltas fuinnimh inathnuaite in 2030. Bheadh an leibhéal sin cuid mhaith faoi bhun na sprice 27 % ar a laghad atá ina cheanglas ar leibhéal an Aontais maidir le húsáid fuinnimh inathnuaite, mar a chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach é, agus chuirfeadh sé cosc ar an Aontas na gealltanais a tugadh i gComhaontú Pháras 2015 a chomhlíonadh ar bhonn comhpháirteach. Anuas air sin, dá leanfaí de na beartais faoi mar atá, bheadh an-bhaol ann go mbainfí an bonn ó uaillmhian pholaitiúil an Aontais a bheith ar thús cadhnaíochta domhanda maidir le fuinneamh inathnuaite. Ina theannta sin, ligfeadh an tAontas uaidh na sochair a thiocfadh as an tslándáil a bhaineann le soláthar fuinnimh ó fhoinsí dúchasacha a mhéadú agus rannpháirtíocht tomhaltóirí sa chóras fuinnimh a laghdú.

Mar sin, léiríonn an anailís atá mar bhunús leis an togra seo i dtaca le hathmhúnlú ar an Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite (an Togra) go gcaithfidh athrú i bhfoirm creata ar leibhéal an Aontais as a dtiocfaidh bearta ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus réigiúnach, go gcaithfidh athrú teacht ar bheartais chun go mbainfear amach an sprioc 27 % ar a laghad ar leibhéal an Aontais. Is amhlaidh atá an cás ach go háirithe nuair a chuirtear san áireamh go bhfuil méid iarbhír an easnaimh le hais na sprice faoi réir éiginnteacht dhosheachanta ó tharla gur gá an meastachán a bhunú ar thoimhdí, gurb é os cionn 27 % an sciar d’fhuinneamh inathnuaite san Aontas an leibhéal is ísle is gá a bhaint amach, agus go gcaithfidh comharthaí beartais atá soiléir agus cobhsaí a bheith ann go luath sa phróiseas chun teacht ar an infheistíocht mhór a theastaíonn má táthar leis an mbearna i mbuiséad an Aontais a líonadh (e.g 254 billiún EURO i gcomhair fuinneamh inathnuaite amháin i gcás leictreachas a ghiniúint).

Ag an am céanna, agus in éagmais creat rialála nuashonraithe, tá baol ann go dtiocfaidh difríochtaí níos mó chun cinn laistigh den Aontas, sa chaoi is nach leanfaidh ach na Ballstáit is feidhmiúla den mhéadú atá ag teacht ar a gconair tomhaltais fuinnimh inathnuaite, fad nach mbeidh aon spreagadh ann do na Ballstáit atá ag titim ar gcúl cur le táirgeadh agus tomhaltas fuinnimh inathnuaite. Anuas air sin, bheadh costas níos mó i gceist dá mbeadh an dlús iarrachtaí sin ann i roinnt bheag Ballstát agus dhéanfadh sé an margadh inmheánach fuinnimh a shaobhadh tuilleadh.

Ina theannta sin, is iomchuí go háirithe gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais i bhfianaise na difríochta bunúsaí idir creat 2020 agus creat 2030. In ainneoin go bhféadfadh cur i gcrích na gcuspóirí faoi chreat 2020 a bheith ag brath go mór ar cé chomh láidir is atá na spriocanna náisiúnta ceangailteacha agus, ar an dóigh sin, rogha mhór a fhágáil ag na Ballstáit maidir leis na bearta náisiúnta a roghnóidís, tá creat 2030 bunaithe ar sprioc atá ceangailteach ar leibhéal an Aontais nach ndéantar a aistriú ina spriocanna náisiúnta.

Trí oibriú i gcomhpháirtíocht leis na Ballstáit, mar sin, is fearr a fhéadfar sprioc 2030 de chuid an Aontais a bhaint amach, ag cur gníomhaíochtaí náisiúnta na mBallstát le chéile agus tacú leo trí chreat bearta de réir mar a leagtar amach iad sa togra seo. In earnáil an leictreachais, beidh Ballstáit in ann leictreachais inathnuaite a chur chun cinn trí scéimeanna tacaíochta náisiúnta cost-éifeachtúla a chur chun feidhme, scéimeanna atá faoi réir rialacha Státchabhrach agus coinníollacha creata arna sainmhíniú ar leibhéal an Aontais, lena náirítear rialacha maidir le rannpháirtíocht trasteorann. Ach sciar níos mó den mhargadh a bheith ag an bhfuinneamh inathnuaite, beifear in ann leas a bhaint as a bhfuil de phoitéinseal fós gan saothrú in earnáil an téimh agus an fhuaraithe. Bainfear é sin amach ar bhealach solúbtha trí iarrachtaí ó na Ballstáit. In earnáil an iompair, ó tharla gur ann do thrádáil trasteorann i mbithbhreoslaí, ní mór cur chuige comhchuibhithe a bheith ann.

Sa chomhthéacs sin, is mír chomhordaithe thábhachtach de chreat foriomlán fuinnimh agus aeráide 2030 an togra maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh, lena náirítear (i) pleanáil, ina ndéanann Ballstáit pleananna náisiúnta maidir le fuinneamh agus aeráid a cheapadh; (ii) tuairisciú agus faireachán, ina ndéanann Ballstáit an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme a bpleananna náisiúnta a thuairisciú; agus (iii) líonadh bearnaí/beart ceartaitheach, ina dtabharfaidh an Coimisiún faoi athbhreithniú níos cuimsithí ar an dul chun cinn maidir le fuinneamh inathnuaite.

Don Aontas Eorpach, i gcás giniúint leictreachais inathnuaite amháin 2 , meastar go mbeidh thart ar nó níos mó ná 1 trilliún EUR i gceist maidir leis na riachtanais infheistíochta ó 2015 go 2030. Sa chomhthéacs sin, is den riachtanas cur le cinnteacht infheisteoirí agus, ar an ábhar sin, is ceann de chuspóirí sonracha an togra é. Ní mór é sin a chur i gcomhthéacs trína thabhairt ar aird gurbh fhiú $48.8 billiún infheistíocht an Aontais i bhfuinneamh inathnuaite in 2015 agus gur laghdú thart ar 60 % é sin i gcomparáid le 2011, laghdú nárbh é is cúis leis an laghdú ar chostas na teicneolaíochta amháin. Dá bharr sin, in ainneoin go bhfuil an tAontas fós ar thús cadhnaíochta ó thaobh infheistíochtaí per capita maidir le fuinneamh inathnuaite, tá sciar dá infheistíocht fhoriomlán i bhfuinneamh inathnuaite ag laghdú go pras, ó bheagnach leath na hinfheistíochta foriomláine in 2010 go dtí an cúigiú cuid in 2015.

Lena chois sin, ní mór do chreat nuashonraithe na míreanna nua atá i bhfeidhm cheana féin i réimse na ninfheistíochtaí a chur san áireamh. Deis don Aontas Eorpach é creat 2030 ó thaobh infheistíochtaí de agus chun fás agus poist a chruthú. Caithfidh an tAontas Eorpach a dhéanamh cinnte go bhfuil na dálaí cearta le haghaidh infheistíochtaí curtha ar bun. Den mheon sin, mar chuid den Phlean Infheistíochta don Eoraip agus de Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE), léiríodh gur rannchuidigh an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) go mór le hinfheistíochtaí in earnáil an fhuinnimh inathnuaite. Ar na hidirbhearta CSIE atá formheasta ag an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI), tá 23 % díobh in earnáil an fhuinnimh. Baineann beagnach leath na dtionscadal san earnáil sin le hinfheistíochtaí i bhfuinneamh inathnuaite. Léiríonn sé sin go bhfuil an-spéis ag infheisteoirí príobháideacha páirt a ghlacadh i dtionscadail nithiúla ar fud an Aontais óir meastar gur earnáil thábhachtach í le haghaidh an aistrithe fuinnimh san Aontas Eorpach agus gur earnáil straitéiseach í chun infheistíocht a dhéanamh. Tá CSIE dírithe go mór ar infheistíochtaí ísealcharbóin, lena náirítear fuinneamh inathnuaite, sa tréimhse 2014-2020.

Chomh maith leis sin, ba cheart glacadh leis freisin gur deis le haghaidh tuilleadh infheistíochtaí i bhfuinneamh inathnuaite é an togra chun tréimhse ghníomhaíochta CSIE mar aon lena acmhainn airgeadais a mhéadú faoi dhó. Mar chuid den togra go leanfaí de CEIS go 2020, tá an cuspóir ann go gcuirfear suas le 40 % de na hinfheistíochtaí sa bhonneagar ar fáil agus go mbeidh ionú nuálaíochta ann i gcás tionscadail a bhaineann le COP21. Chun go dtarlóidh sé sin, caithfidh tionscadail fuinnimh inathnuaite, mar aon le héifeachtúlacht fuinnimh, leanúint de bheith ina gcuid thábhachtach de na hinfheistíochtaí in earnáil an fhuinnimh. Ar an ábhar sin, tá sé riachtanach go gcloítear leis na comharthaí is gá sa chaoi go mbeidh sé soiléir do na hearnálacha príobháideacha agus poiblí san Aontas céard iad beartais an Aontais amach anseo. Sa chomhthéacs sin, bunaítear leis an togra an creat ceart rialála. Is den riachtanas é infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh inathnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh agus i nuachóiriú agus comhtháthú na margaí fuinnimh Eorpacha chun go ndéanfar geilleagar an Aontais a dhícharbónú. Ach is den riachtanas é an infheistíocht chéanna go háirithe chun go ndéanfar fás agus poist a chruthú ar fud na hEorpa agus chun go gcuirfear le hiomaíochas domhanda an Aontais óir beidh an buntáiste teicneolaíoch a thiocfaidh as an infheistíocht sin ríthábhachtach do thionsclaíocht na hEorpa.

Agus ar deireadh, is gá freisin athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat fuinnimh inathnuaite atá ann faoi láthair chun na hathruithe domhanda atá tar éis tarlú ó 2009 a chur san áireamh toisc gur láidre iad iomaitheoirí ar leibhéal domhanda a bhuí leis an méadú ar a gcuid infheistíochta san fhuinneamh inathnuaite. Má theastaíonn ón Aontas Eorpach a bheith ar thús cadhnaíochta, ní mór creat láidir fuinnimh inathnuaite a bheith ann chun tacú le húsáid fuinnimh inathnuaite sna hearnálacha uile. Chomh maith leis sin, rachaidh sé sin chun sochair do thionsclaíocht na hEorpa ó thaobh buntáistí iomaíocha de.

Leis an togra, leagtar síos na prionsabail lena bhféadfaidh Ballstáit a chinntiú, i dteannta a chéile agus ar bhonn leanúnach, go sroichfidh an sciar d’fhuinneamh inathnuaite i dtomhaltas deiridh fuinnimh an Aontais 27 % ar a laghad faoi 2030 ar dhóigh éifeachtúil ó thaobh costas de sna trí earnáil leictreachais (FIF-L), téamh agus fuarú (FIF-T+F) agus iompar (FIF-I) agus na cuspóirí sonracha seo a leanas á gcur san áireamh:

aghaidh a thabhairt ar an éiginnteacht a bhaineann le hinfheistíocht, ag cur san áireamh cuspóirí dícharbónaithe sa mheántéarma agus san fhadtéarma;

úsáid éifeachtúil ó thaobh costas de agus comhtháthú leictreachais inathnuaite sa mhargadh a áirithiú;

deimhin a dhéanamh de go mbainfear amach i dteannta a chéile an sprioc maidir le fuinneamh inathnuaite ar fud an Aontais in 2030, agus creat beartais a chur ar bun i gcomhordú le Rialachas an Aontais Fuinnimh chun aon bhearna a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint;

forbairt a dhéanamh ar acmhainn dícharbónaithe bithbhreoslaí ardfhorbartha agus ról bithbhreoslaí biabhunaithe a shoiléiriú tar éis 2020;

forbairt a dhéanamh ar acmhainn an fhuinnimh inathnuaite san earnáil téimh agus fuaraithe.

Ar an ábhar sin, tá sé d’aidhm ag na bearta sa togra dul i ngleic leis na ceisteanna atá ann cheana, ar bhealach comhréireach, ceisteanna a chuireann srian ar an úsáid a bhaintear as fuinneamh inathnuaite, amhail éiginnteacht infheisteora, bacainní riaracháin, an gá le cost-éifeachtúlacht na húsáide a bhaintear as fuinneamh inathnuaite a fheabhsú, an gá leis an creat beartais a nuashonrú agus an riosca atá ann nach mbeidh daoine sásta tacú leis an aistriú fuinnimh idir seo agus 2030.

1.2.•Comhsheasmhacht le forálacha beartais atá sa réimse beartais cheana

Tá an togra seo i gcomhréir leis na tograí maidir le Dearadh an Mhargaidh agus Rialachas an Aontais Fuinnimh chomh maith leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh, Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais ó Iúil 2015 agus an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill atá beartaithe, an Rialachán maidir le Talamhúsáid, Athrú ar Thalamhúsáid agus Foraoiseacht (LULUCF) ó Iúil 2016.

Ní mór féachaint ar an togra i dteannta na dtionscadal thuasluaite, nach leor iad astu féin chun cur ar chumas an Aontais 27 % ar a laghad d’fhuinneamh inathnuaite sa tomhaltas deiridh fuinnimh a bhaint amach ar bhealach éifeachtúil ó thaobh costas de faoi 2030.

Cuireann an togra le forbairt ar mhargadh leictreachais atá oiriúnach d’fhuinneamh inathnuaite faoin Tionscnamh Deartha Margaidh, áit a bhfuil margaí gearrthéarmacha lánfhorbartha agus comhtháite, a bhfuil ról lárnach ag an tsolúbthacht chun luach margaidh an fhuinnimh inathnuaite a fheabhsú, agus ina bhféadfaidh gineadóirí fuinnimh inathnuaite sciar níos airde dá nioncam a fháil ó na margaí fuinnimh, agus an gá le tacaíocht phoiblí a laghdú dá bharr. Sa bhreis air sin, comhlánaíonn an togra an Tionscnamh Deartha Margaidh trí bhearta nua a thabhairt isteach arb é is aidhm dóibh na hinfheistíochtaí is gá a mhealladh ar dhóigh éifeachtúil ó thaobh costas de agus go tráthúil mar aon leis an ualach riaracháin ar tháirgeoirí fuinnimh inathnuaite a laghdú tuilleadh, lena náirítear tomhaltóirí a tháirgeann a dteas agus a leictreachas féin ó fhoinsí inathnuaite.

Is comhlánú ar Rialachas an Aontais Fuinnimh an togra trí na dálaí a chruthú sna trí earnáil (leictreachas, téamh agus fuarú, agus iompar) chun gur fusa sprioc an Aontais a bhaint amach ar bhealach comhchoiteann. Ag an am céanna, leis an tionscnamh rialachais, déantar oibleagáidí reatha pleanála, tuairiscithe agus faireacháin an acquis fuinnimh a chuíchóiriú agus a chomhtháthú, lena náirítear na hoibleagáidí maidir le fuinneamh inathnuaite tar éis 2020, rud a bheidh ina chabhair chun súil a choimeád ar an dul chun cinn a dhéanfar chun an sprioc san Aontas ina iomláine a bhaint amach, chun athbhreithniú a dhéanamh ar na huaillmhianta a léirítear sna pleananna náisiúnta agus gníomhú más léir go bhfuil bearna ann san uaillmhian chomhchoiteann nó nach bhfuil an uaillmhian á baint amach.

Is é is aidhm don Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh (TEF) agus don Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh (TFFF), faoi seach, baint amach na sprice maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a éascú agus feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Is comhlánú ar iarrachtaí na mBallstát na forálacha maidir le téamh agus fuarú sa TEF agus sa TFFF atá beartaithe chun gur fusa an sciar den mhargadh atá ag foinsí inathnuaite fuinnimh in earnáil an téimh agus an fhuaraithe a mhéadú faoin dá ghníomhaíocht sna forálacha a leagtar síos sa togra seo agus sa Rialachán maidir le Rialachas. Ar an gcaoi sin, caomhnófar a mhéid solúbthachta agus is féidir chun go léireofar na difríochtaí náisiúnta idir na córais sin ach, ag an am céanna, deimhin a dhéanamh de go ndéanfar an rannchuidiú is gá chun sprioc fhoriomlán 2030 a bhaint amach.

I gcomhthéacs an athbhreithnithe ar Scéim an Aontais maidir le Trádáil Astaíochtaí (STA AE) don tréimhse tar éis 2020, is mó an tábhacht a bheidh ag STA AE chun comhartha níos láidre infheistíochta maidir le teicneolaíochtaí ísealcharbóin a sholáthar, lena náirítear fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite, agus cinnteoidh sé go mbainfear leas níos fearr as sineirgí a d’fhéadfadh a bheith ann idir na beartais maidir le fuinneamh inathnuaite agus athrú aeráide. Ní leor praghsanna STA a shocrófar faoi STA AE athbhreithnithe, áfach, chun go mbainfear amach an sprioc cheangailteach 27 % ar a laghad ar leibhéal an Aontais i bhfuinneamh inathnuaite. Leis na forálacha maidir le tacaíocht d’fhuinneamh inathnuaite in earnáil an leictreachais, cinnteofar go mbeidh na sásanna sin go hiomlán comhlántach le STA chun aon tionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ann ar phraghas an charbóin a laghdú a oiread is féidir.

Anuas air sin, leis an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill atá beartaithe, moltar go socrófar spriocanna ceangailteacha maidir le laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa do na hearnálacha nach bhfuil cumhdaithe faoi STA AE agus faoi LULUCF, ach ní léirítear an chaoi a bhféadfaí iad a bhaint amach go cost-éifeachtúil. Léiríonn réamh-mheastacháin chóras fuinnimh an Aontais go bhfuil gá le beartais maidir le fuinneamh inathnuaite in earnáil an leictreachais, san earnáil téimh agus fuaraithe agus in earnáil an iompair chun an sprioc nach bhfuil cumhdaithe faoi STA a bhaint amach ar bhealach cost-éifeachtúil.

Tá sé mar aidhm ag Rialachán LULUCF atá beartaithe astaíochtaí agus aistrithe carbóin ón talmhaíocht agus ón bhforaoiseacht a áireamh i gcreat aeráide agus fuinnimh 2030 de chuid an Aontais. Is ar mhaithe le leanúint d’inbhuanaitheacht na bithmhaise foraoiseachta a úsáidtear in earnáil an fhuinnimh a dheimhniú atá critéir threisithe inbhuanaitheachta an Aontais maidir le bithfhuinneamh, trí cheanglas LULUCF a chinntíonn go ndéanfar cuntas ceart ar astaíochtaí carbóin mar thoradh ar úsáid na bithmhaise foraoiseachta chun fuinneamh a tháirgeadh.

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

•2.1.Bunús dlí

Tá an togra seo bunaithe ar Airteagal 194(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arb é an bunús dlí é le bearta maidir le fuinneamh é. Is iomchuí an Conradh a úsáid toisc go bhfuil bunús dlí sonrach ann i gcomhair cúrsaí fuinnimh.

•2.2.Prionsabal na coimhdeachta

Tugtar aghaidh ar phrionsabal na coimhdeachta sa togra seo toisc nach bhfuil inniúlachtaí eisiacha ag an Aontas maidir le beartas fuinnimh inathnuaite. Forbairt é an togra ar an méadú atá ag teacht ar thábhacht an fhuinnimh mar dhúshlán polaitiúil agus eacnamaíoch agus ar an dlúthghaol atá aige le réimsí beartas maidir le slándáil an tsoláthair fuinnimh, an tathrú aeráide, an margadh inmheánach agus forbairt eacnamaíoch agus sóisialta.

An gá le gníomhaíocht ón Aontas Eorpach

Tá gá le gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais chun deimhin a dhéanamh de go gcuirfidh gach Ballstát leis an sprioc 27 % ar a laghad atá ina cheanglas ar leibhéal an Aontais maidir le húsáid fuinnimh inathnuaite agus go mbainfear an sprioc amach i dteannta a chéile agus ar dhóigh éifeachtúil ó thaobh costas de. Iarrtar ar Bhallstáit a leibhéil uaillmhéine féin a leagan amach, lena náirítear na conairí a fhreagraíonn dá gcúinsí agus dá roghanna náisiúnta féin. Beidh conair líneach ar fud an Aontais ina cabhair chun súil a choimeád ar an dul chun cinn a dhéanfar chun an sprioc san Aontas ina iomláine a bhaint amach agus gan a bheith ceangailteach ar na Ballstáit ina naonar. Ní mór tacaíocht do leictreachas inathnuaite a leathnú amach de réir a chéile chun aghaidh a thabhairt ar ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh agus chun cumas trádála trasteorann a áirithiú, go háirithe i gcás rialacha coiteanna maidir le breoslaí iompair.

Maidir le hearnáil an leictreachais, tá margadh cumhachta comhtháite aonair curtha ar bun ag an Aontas ina bhfuil príomhphrionsabail, rialacha maidir le fadhbanna coiteanna agus rialacha a bhaineann le gnéithe trasteorann á mbunú ar leibhéal an Aontais. Fágann sé sin, i gcás fuinneamh inathnuaite freisin, gur gá aghaidh a thabhairt ar na gnéithe trasteorann sin ar leibhéal an Aontais trí rialacha sonracha.

Tá gné thrasteorann i gceist i gcás cuid de na rioscaí inbhuanaitheachta a bhaineann le forbairt an bhithfhuinnimh agus, ar an ábhar sin, féadfaidh sé gur éifeachtúla a bheidh sé aghaidh a thabhairt orthu ar leibhéal an Aontais. Is fíor sin go háirithe i gcás iarmhairtí comhshaoil amhail an tathrú aeráide agus cailliúint na bithéagsúlachta. Lena chois sin, is gá creat comhchuibhithe Aontais a bheith ann maidir le hinbhuanaitheacht na bithmhaise a úsáidtear le haghaidh teasa agus cumhachta chun gur fusa bithmhais a thrádáil agus chun an margadh inmheánach i mbreoslaí bithmhaise a chur chun cinn.

Mura mbeadh gníomhaíocht ann ach ag leibhéal na mBallstát, léiríonn anailís gur dócha go ndéanfaí an margadh inmheánach fuinnimh a shaobhadh agus a ilroinnt agus, mar thoradh air sin, bheadh costais fhoriomlána níos airde ar fhuinneamh inathnuaite ar fud an Aontais agus bhainfí níos lú úsáide as.

Breisluach an Aontais Eorpaigh

Ídítear beagnach 50 % d’fhuinneamh an Aontais in earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus tá 75 % de thomhaltas an Aontais san earnáil sin ag brath ar fhuinneamh ó fhoinsí iontaise. Toisc nach ann do straitéis uile-Eorpach, is mó fós í an éiginnteacht i measc infheisteoirí agus rinneadh na margaí áitiúla a ilroinnt dá bharr agus, ar an ábhar sin, is deacair do thomhaltóirí rogha a dhéanamh bunaithe ar na tosaíochtaí atá acu féin agus toisc nach ann do bheartais rialála lena gcuirtear dreasachtaí ar fáil maidir le táirgeadh díláraithe fuinnimh. D’fhéadfadh treoir ón Aontas san earnáil sin a bheith ina cabhair chun margadh comhtháite Aontais maidir le fuinneamh inathnuaite in earnáil an téimh agus an fhuaraithe a chur ar bun. Dá bhrí sin, moltar roinnt roghanna do na Ballstáit maidir leis an gcaoi chun aghaidh a thabhairt ar a bhfuil de phoitéinseal fós gan saothrú san earnáil.

Toisc go bhfuil gné áitiúil ag baint le téamh agus fuarú, leagtar síos creat foriomlán leis an togra chun úsáid an fhuinnimh inathnuaite a spreagadh san earnáil sin ach, ag an am céanna, tugtar an deis do na Ballstáit iad féin a chur in oiriúint do chúinsí áitiúla ar an mbealach is éifeachtúla ó thaobh costas de.

Ídítear thart ar aon trian d’éileamh iomlán an Aontais ar fhuinneamh in earnáil an iompair agus cumhdaítear an téileamh sin ina iomláine nach mór le hola. In ainneoin go bhfuil tús curtha leis an aistriú go fuinneamh malartach íseal-astaíochtaí in earnáil an iompair, aistriú atá á spreagadh leis an Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite, tá an earnáil tite go mór ar gcúl ar earnálacha eile ar chúiseanna éagsúla, lena náirítear easpa dreasachtaí láidre chun cur leis an nuálaíocht sna fuinnimh agus sna teicneolaíochtaí a theastaíonn don dícharbónú san fhadtéarma agus don éagsúlú fuinnimh in earnáil an iompair mar aon le ceisteanna bonneagair a bhaineann le leictriú an iompair (a bhfuil aghaidh á tabhairt air trí chur chun feidhme na Treorach maidir le Breosla Malartach agus na bearta atá beartaithe faoin athbhreithniú ar an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh).

Trí ghníomhaíocht chomhchoiteann ar leibhéal an Aontais, déanfar deimhin de go mbainfear amach cuspóirí an bheartais (e.g. forbairt a dhéanamh ar phoitéinseal dícharbónaithe bithbhreoslaí ardfhorbartha) i dteannta a chéile ar an gcostas is ísle is féidir.

Beidh creat fuinnimh agus aeráide uile-Aontais maidir le fuinneamh inathnuaite in 2030 ina chabhair chun faireachán a dhéanamh ar bheartais fuinnimh na mBallstát agus chun tacú leo sa chaoi go soláthrófar córas fuinnimh atá inbhuanaithe, slán agus inacmhainne do phobal an Aontais. A bhuí le creat reachtach intuartha de chuid an Aontais atá ar thús cadhnaíochta in earnáil na bhfuinneamh inathnuaite i dtreo 2030 agus a thacaíonn le beartas na bhfuinneamh inathnuaite a chur in oiriúint don Eoraip, lena neartaítear go háirithe an cur chuige margadhbhunaithe maidir le fuinneamh inathnuaite agus lena gcuirtear chun cinn leathnú amach na tacaíochta trasteorann, is fusa do Bhallstáit beartais náisiúnta a cheapadh i dtreo sprioc 2020, rud a chinntíonn go bhfuil beartais maidir le fuinneamh inathnuaite comhleanúnach le cuspóirí eile fuinnimh agus aeráide, mar atá an Scéim Trádála Astaíochtaí, an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill agus sprioc 2030 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh. D’fhéadfadh creat ar leibhéal an Aontais lena leagtar síos prionsabail ardleibhéil maidir le scéimeanna tacaíochta cinnteacht a sholáthar d’infheisteoirí, cinnteacht a bhféadfadh sé gur baineadh an bonn uaithi roimhe seo i ngeall ar an siar agus aniar ó thaobh cúrsaí beartais de, nó i ngeall ar bhearta cúlghabhálacha a bhí á gcur i bhfeidhm ag Ballstáit áirithe.

Trí ghníomhú ar leibhéal an Aontais, d’fhéadfaí dul i ngleic le roinnt bacainní ar infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha (e.g. bacainní maidir le nósanna imeachta údarúcháin), aghaidh a thabhairt ar an easpa i gcomhordú ar an leibhéal náisiúnta agus spreagadh a thabhairt don chumas riaracháin tionscadail trasteorann agus scéimeanna tacaíochta a chur chun feidhme.

Mar thoradh ar ghníomhaíocht an Aontais, soláthrófar cinnteacht d’infheisteoirí i gcreat rialála ar fud an Aontais, úsáid chomhsheasmhach agus chost-éifeachtúil an fhuinnimh inathnuaite san Aontas agus oibriú éifeachtúil an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh ach, ag an am céanna, tabharfar urraim do phoitéinseal na mBallstát cineálacha difriúla fuinnimh inathnuaite a tháirgeadh de réir a rogha meascáin fuinnimh.

Chuige sin, coinníonn na Ballstáit rogha leathan agus solúbthacht chun forbairt an fhuinnimh inathnuaite in aon earnáil dá ngeilleagar a chur chun cinn sa dóigh is fearr a oireann dá bpoitéinseal agus dá gcúinsí náisiúnta féin, lena náirítear an rogha chun an sprioc ar leibhéal an Aontais a bhaint amach trí thacú le húsáid fuinnimh inathnuaite i mBallstáit eile, i gcomhréir le tograí maidir le dearadh an mhargaidh.

Dá bhrí sin, comhlíonann an togra prionsabal na coimhdeachta.

2.3.Prionsabal na comhréireachta agus an rogha ionstraimí

Comhlíonann an togra prionsabal na comhréireachta óir leagtar síos ann gníomhaíochtaí ón Aontas a dhéanfaidh deimhin de go sroichfidh an tAontas an sprioc 27 % ar a laghad ach a thabharfaidh solúbthacht do Bhallstáit na gníomhaíochtaí beartaithe a chur chun feidhme agus forbairt a dhéanamh ar an earnáil fuinnimh inathnuaite is fearr a oireann dá gcás, dá dtosaíochtaí agus dá bpoitéinseal náisiúnta, ar choinníoll go mbainfidh siad amach i dteannta a chéile an sprioc 27 % ar a laghad.

Is athrú ó bhonn é an sprioc ar leibhéal an Aontais sa chreat beartais do 2030, mar atá ó spriocanna náisiúnta atá ceangailteach ó thaobh an dlí a cheadaíonn do Bhallstáit rogha mhór a bheith acu maidir lena mbearta náisiúnta féin go sprioc atá ceangailteach ó thaobh dlí ar leibhéal an Aontais. Sa chomhthéacs sin, ní bheadh mar thoradh ar bhearta náisiúnta amháin ach iarrachtaí nach bhfuil cost-éifeachtúil agus atá scaipthe ar bhealach éagothrom ar fud an Aontais, rud a d’fhágfadh nach mbainfí úsáid leordhóthanach as fuinneamh inathnuaite i margadh inmheánach an Aontais agus go bhféadfadh sé tarlú nach mbeifí in ann an sprioc chomhaontaithe a bhaint amach. Dá bharr sin, mura mbeadh ann ach bearta náisiúnta amháin faoi na sásraí rialachais atá beartaithe, níor leor na ráthaíochtaí go mbainfí an sprioc amach, nó go mbainfí an sprioc amach ar an mbealach is cost-éifeachtúla is féidir, go seachnófaí an deis a bheith ag Ballstát gan a chion a dhéanamh chun an sprioc a bhaint amach agus go laghdófaí ilroinnt margaidh. Le gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais, mar sin, féadtar creat atá cobhsaí agus láidir a chur ar bun lena bhféadtar cuspóir ceangailteach an Aontais a bhaint amach gur fuinneamh inathnuaite é ar a laghad 27 % den fhuinneamh in 2030 agus go roinntear ar bhealach cóir idir Ballstáit na hiarrachtaí a dhéantar, gan dul thar na bearta is gá chun a chinntiú go mbeidh an iarracht choiteann chomh héifeachtúil agus is féidir ó thaobh costas de.

Maidir le sainfhorálacha earnála, ídítear beagnach 50 % d’fhuinneamh an Aontais in earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus faightear 75 % de riachtanais breosla chun críocha téimh agus fuaraithe ó bhreoslaí iontaise fós. Dá bhrí sin, is den riachtanas é dícharbónú a dhéanamh ar earnáil an téimh agus an fhuaraithe má tá an tAontas chun cloí le cuspóirí fadtéarmacha dícharbónaithe agus cinnteacht an tsoláthair fuinnimh a fheabhsú. Idir seo agus 2030, ba cheart go dtiocfadh nach mór leathchuid 3 den rannchuidiú chun sprioc an Aontais maidir le fuinneamh inathnuaite a bhaint amach ó earnáil an téimh agus an fhuaraithe. Léiríonn an dúshlán sin an gá atá le gníomhaíocht san earnáil shonrach sin. Tugann na roghanna atá beartaithe in earnáil an téimh agus an fhuaraithe treoir do na Ballstáit i dtaca leis an gcur chuige atá le roghnú chun tacú le méadú ar an sciar den mhargadh atá ag foinsí inathnuaite fuinnimh san earnáil chun sciar an rannchuidithe sin a bhaint amach ar bhealach éifeachtúil ó thaobh costas de ach, ag an am céanna, solúbthacht iomlán a bheith acu sa chaoi a ndéantar a bpleananna comhtháite aeráide agus fuinnimh a dhearadh. Dá nglacfadh gach Ballstát an beart atá molta, chumhdódh sé sin a bheag nó a mhór aon cheathrú den bhearna idir an cás mura dtiocfadh athrú ar an mbeartas atá ann faoi láthair agus an sprioc 27 % ar a laghad ar leibhéal an Aontais.

Ní dhéantar aon athrú ar shainchumais thábhachtacha náisiúnta, amhail an ceart atá ag Ballstát na coinníollacha a chinneadh maidir lena acmhainní fuinnimh a shaothrú, a rogha idir teicneolaíochtaí éagsúla fuinnimh agus struchtúr ginearálta a sholáthair fuinnimh. Ina theannta sin, cuimsítear i gcreat inbhuanaitheachta an Aontais maidir le bithfhuinneamh critéir íosta chun táirgeadh inbhuanaithe agus úsáid éifeachtúil na bithmhaise in earnáil an iompair agus in earnáil an téimh agus an fhuaraithe a léiriú. Leanann na forálacha inbhuanaitheachta cur chuige atá bunaithe ar riosca agus ní bhaineann siad le gineadóirí teasa agus leictreachais amháin.

Ar deireadh, áirithítear an chomhréireacht trí chothromaíocht a aimsiú idir cuspóirí an iomaíochais, cinnteacht agus inbhuanaitheacht an tsoláthair fuinnimh agus trí thairbhí fadtéarmacha na gníomhaíochta atá beartaithe tar éis 2030 a mheas, agus ní ar bhonn tionchair sa ghearrthéarma nó sa mheántéarmacha amháin.

Mar sin, tá an leibhéal sriantachta a chuirtear i bhfeidhm i gcomhréir leis an gcuspóir.

2.4.An rogha ionstraime

Is Treoir í an ionstraim a roghnaíodh a chaithfidh na Ballstáit a chur chun feidhme. Ionstraim iomchuí í an Treoir chun fuinneamh inathnuaite a chur chun cinn óir sainíonn sí cuspóirí an Aontais atá le baint amach ach, ag an am céanna, fágtar solúbthacht leordhóthanach ag an Ballstáit í a chur chun feidhme sa dóigh is fearr a oireann dá gcúinsí náisiúnta féin. Ar an ábhar sin, ní áirítear ach forálacha teoranta lena bhforchuirtear gníomhaíocht éigeantach, agus ní dhéantar é ach go heisiach chun an úsáid riachtanach ar fud an Aontais is fearr ó thaobh costais de a mhéadú (e.g. Airteagal 5 den togra maidir le páirt-oscailt éigeantach scéimeanna tacaíochta).

Tá leasú substainteach ar an Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite i gceist sa togra, agus leis an teicníc athmhúnlaithe is féidir téacs reachtach aonair a ghlacadh rud a fhágann go ndéantar an leasú inmhianaithe go comhuaineach, go gcódaítear an leasú sin le forálacha an ghnímh nár athraíodh, agus go ndéantar an gníomh sin a aisghairm. Ar an ábhar sin, is ionstraim iomchuí an Treoir athmhúnlaithe agus tá sí i gcomhréir le gealltanas an Choimisiúin faoin gcomhaontú idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr 4 .

3.TORTHAÍ Ó MHEASTÓIREACHTAÍ EX POST, Ó CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS Ó MHEASÚNUITHE TIONCHAIR

3.1.Meastóireacht REFIT

Cuireadh meastóireacht cláir um fheidhmíocht rialála (REFIT) ar an Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite i gcrích idir 2014 agus 2016. Tíolactar torthaí na meastóireachta sin i nDoiciméad Inmheánach Oibre ar leith de chuid na meastóireachta REFIT agus cuirtear i láthair iad in éineacht leis an Measúnú Tionchair a ghabhann leis an togra.

Baineadh de thátal as an meastóireacht REFIT gur éirigh leis an gcuspóir sciar an fhuinnimh inathnuaite i dtomhaltas deiridh fuinnimh an Aontais a mhéadú i mbealach inbhuanaithe. Bhain éifeacht ar leith leis na spriocanna ceangailteacha náisiúnta, leis na Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta don Fhuinneamh inathnuaite agus leis an bhfaireachán débhliantúil dá bhforáiltear leis an Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite chun trédhearcacht a sholáthar d’infheisteoirí agus d’oibreoirí eacnamaíocha eile, agus, a bhuí leo, rinneadh deimhin de go mbeadh faisnéis ardchaighdeáin ar fáil maidir le margaí agus beartais fuinnimh inathnuaite sna Ballstáit. Léirítear é sin leis an méadú tapa a tháinig ar úsáid fuinnimh inathnuaite tar éis dháta glactha na Treorach, méadú ó 10.4 % de sciar na bhfoinsí inathnuaite in 2007 go 17 % in 2015.

Rannchuidigh na forálacha dlíthiúla sin, mar aon le beartais náisiúnta bhreise agus bearta neamhrialála eile, le cuspóirí beartais fuinnimh agus aeráide an Aontais a bhaint amach go foriomlán agus, mar thoradh air sin, gearradh siar ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, rinneadh slándáil an tsoláthair fuinnimh a chosaint tuilleadh agus cuireadh chun cinn ceannaireacht sa nuálaíocht, cruthú fostaíochta, glacadh an phobail agus forbairt réigiúnach. Tá a nábharthacht, comhleanúnachas, éifeachtúlacht, éifeachtacht agus breisluach maidir le cuspóirí foriomlána fuinnimh agus athrú aeráide an Aontais cruthaithe. Faoi láthair, is é an fuinneamh inathnuaite an taon rogha dhícharbónaithe in earnáil an leictreachais a úsáidtear ag ráta atá cóngarach don mhéid a éilítear faoi chásanna fadtéarmacha na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA) chun teorann 2◦C os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha a chur leis an ardú ar an teocht domhanda.

Ina ainneoin sin, fiú má tá ag éirí leis an Aontas Eorpach ina iomláine agus leis na Ballstáit uile cé is moite de Bhallstát amháin a spriocanna fuinnimh inathnuaite foriomlána do 2020 a bhaint amach faoi láthair, ní bhainfear amach an sprioc faoi 2020 mura gcoinníonn na Ballstáit orthu ag cur úsáid na bhfoinsí inathnuaite chun cinn d’fhonn go bhféadfaidh siad freastal ar an méadú ar a néilimh fuinnimh. Lena chois sin, is gá iarrachtaí breise a dhéanamh chun ráta úsáide reatha an fhuinnimh inathnuaite i gcúrsaí iompair a mhéadú chun deimhin a dhéanamh de go mbainfear amach an sprioc 10 % san earnáil. I ngeall ar an éiginnteacht rialála a tháinig as an bplé fada polaitiúil maidir le conas aghaidh a thabhairt ar an riosca a bhaineann le hAthrú Díreach sa Talamhúsáid (ILUC) i gcás bithbhreoslaí biabhunaithe, imríodh tionchar diúltach ar úsáid fuinnimh inathnuaite in earnáil an iompair.

3.2.Comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara

3.2.1. Modhanna comhairliúcháin, na príomhearnálacha a bhfuiltear ag díriú orthu agus próifíl ghinearálta na bhfreagróirí

Bhí raon leathan páirtithe leasmhara, lena náirítear Ballstáit agus Údaráis Rialála Náisiúnta, páirteach sa phróiseas chun an togra a ullmhú. Mar chuid den phróiseas sin, bhí comhairliúchán poiblí 12 sheachtain, ceardlann do pháirtithe leasmhara an 5 Feabhra 2016, plé tiomnaithe ag an bhFóram Eorpach um Rialáil Leictreachais i bhFlórans agus rinneadh plé déthaobhach go leor.

Seoladh comhairliúchán poiblí an 18 Samhain 2015 agus fágadh ar oscailt é go dtí an 10 Feabhra 2016. 614 fhreagra san iomlán a fuair an Coimisiún. Sheol comhlachais náisiúnta agus uile-Aontais 340 freagra, arb é 58 % de na freagraí. As measc na bhfreagraí sin, tháinig 110 ó chomhlachais tionscail (18 % de na freagraí san iomlán) agus chuir tionscal an fhuinnimh inathnuaite 90 freagra isteach (15 %). Ina theannta sin, tháinig 186 fhreagra go díreach ó ghnóthais (30 %). Ghlac 19 rialtas náisiúnta agus 22 údarás réigiúnacha nó áitiúla páirt sa chomhairliúchán seo chomh maith. Ní mór a thabhairt ar aird an pháirt shuntasach a ghlac daoine aonair, comharchumainn fuinnimh agus eagraíochtaí neamhrialtasacha sa phróiseas.

Ina theannta sin, chuir an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar líne ar bun maidir le hinbhuanaitheacht bithfhuinnimh ón 10 Feabhra go dtí an 10 Bealtaine 2016 a fuair breis agus 950 freagra. Comhlánaíodh é seo trí chomhdháil théamach do na páirtithe leasmhara a bhí ar siúl an 12 Bealtaine 2016.

3.2.2 Achoimre ar thuairimí na bpáirtithe leasmhara

Dearbhaíonn an measúnú mionsonraithe ar na freagraí a tháinig as an gcomhairliúchán poiblí go raibh an chuid is mó de na freagróirí ar aon tuairim maidir le roinnt míreanna a cuireadh ar aghaidh le linn an chomhairliúcháin féin, lena náirítear inter alia an gá atá le creat reachtach de chuid an Aontais atá cobhsaí intuartha le haghaidh fuinneamh inathnuaite, an tábhacht atá le bearta comhlántacha a shainiú sa Treoir athmhúnlaithe chun deimhin a dhéanamh de go mbainfear amach an sprioc cheangailteach 27 % ar a laghad ar leibhéal an Aontais agus an ábharthacht a bhaineann le margadh a fhorbairt atá in oiriúint d’fhuinneamh inathnuaite. Mar sin féin, níl na páirtithe leasmhara ar aon tuairim maidir le ceisteanna eile, amhail raon feidhme geografach na scéimeanna tacaíochta agus neamhchosaint an fhuinnimh inathnuaite ar dhálaí an mhargaidh (e.g. seoladh tosaíochta agus freagrachtaí as cothromú).

Maidir leis an ról atá ag eintitis phríobháideacha agus phoiblí i margadh an leictreachais, tacaítear go láidir le gníomhaíocht bhreise ón Aontas chun tomhaltóirí fuinnimh agus údaráis áitiúla a chumhachtú. Tacaíonn tromlach mór na bhfreagraí le rialacha níos láidre ón Aontas a dheimhníonn go bhféadfaidh tomhaltóirí a dteas agus a leictreachas féin a tháirgeadh agus a stóráil agus go bhféadfaidh siad a bheith rannpháirteach sna margaí fuinnimh ábhartha uile ar dhóigh neamh-idirdhealaitheach agus shimplí, lena náirítear trí chomhbhailitheoirí. I gcás córais féintomhaltais, tacaíonn an-chuid freagróirí le nochtadh gearrthéarmach don mhargadh a mhéadú trí luacháil a dhéanamh ar aon bharrachas leictreachais a sheoltar isteach san eangach ag praghas an mhargaidh mhórdhíola. Tugann roinnt gineadóirí fuinnimh inathnuaite le fios, áfach, go bhfuil gá fós le scéimeanna tacaíochta margadhbhunaithe i gcás córais féintomhaltais mionscála le linn an aistrithe i dtreo dearadh margaidh athchóirithe. Tacaíonn roinnt freagróirí le rochtain éascaithe ar mhaoiniú i gcomhair tionscnaimh áitiúla maidir le fuinneamh inathnuaite.

Meabhraíonn na páirtithe leasmhara gur cheart cosc a chur le hathruithe cúlghabhálacha ar na scéimeanna tacaíochta. Sainaithnítear an tábhacht a bhaineann le míreanna eile chun cobhsaíocht na ninfheistíochtaí a fheabhsú; ina measc sin, áirítear deireadh le bacainní riaracháin, comhtháthú breise ar an margadh agus córas neartaithe maidir le cosaint infheistíochtaí nach gcuimsítear faoin gConradh um Chairt Fuinnimh. Chomh maith leis sin, tugann roinnt freagróirí le fios gur gá a dhéanamh cinnte go gcuirfear an Treoir athmhúnlaithe chun feidhme go pras, i bhfad roimh 2021, chun comharthaí tráthúla beartais a thabhairt agus tuar a dhéanamh d’infheisteoirí.

Mhaígh roinnt Ballstát go háirithe gur gá an ceart atá ag Ballstáit a meascán fuinnimh féin a roghnú agus na teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite atá roghnaithe acu a fhorbairt, e.g. ar chúiseanna a bhaineann le héagsúlú, gur gá an ceart sin a dheimhniú go mór mór agus scéimeanna tacaíochta á ndearadh. Mhaígh siad freisin nach mór comhtháthú fuinnimh inathnuaite sa mhargadh a eagrú ar bhealach comhordaithe agus nach féidir é a fhágáil faoi nósanna imeachta nach bhfuil leanúnach agus atá ag brath ar sceidil fógra aonair Ballstát, agus faoi na nósanna imeachta sin amháin.

Agus ar deireadh, meastar go bhfuil sé ríthábhachtach creat reachtach stóinsithe a bheith cumhdaithe faoin Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite chun go mbainfear amach an sprioc 27 % ar a laghad maidir le húsáid fuinnimh inathnuaite faoi 2030. Tá formhór na bhfreagróirí i bhfabhar bearta coisctheacha chun bearna i mbaint amach na sprice a sheachaint ach, lena chois sin, measann siad gur gá bearta ceartaitheacha a chur chun feidhme más amhlaidh gur mar sin atá an cás. Maíonn cuid de na páirtithe leasmhara, amhail rialálaithe fuinnimh, go gcaithfear deimhin a dhéanamh de go mbeidh aon bhearta comhlántacha comhsheasmhach le scéimeanna tacaíochta náisiúnta.

Tugadh le fios sa chomhairliúchán poiblí gur ar na bacainní is mó ar úsáid an fhuinnimh inathnuaite a mhéadú in earnáil an iompair bhí, inter alia, easpa creat reachtach cobhsaí don tréimhse tar éis 2020, an plé fada ar inbhuanaitheacht bithbhreoslaí, agus an costas ard ar fheithiclí leictreacha. Léirigh formhór mór na bhfreagróirí go mbeadh scéim oibleagáide ar leibhéal an Aontais maidir le breoslaí a tháirgtear ó fhoinsí inathnuaite a chur ar an margadh ina beart éifeachtach nó an-éifeachtach chun tomhaltas breoslaí inathnuaite inbhuanaitheacha in earnáil an iompair san Aontas a chur chun cinn agus chun an úsáid a bhaintear as feithiclí leictreacha a mhéadú.

Ina theannta sin, baineadh de thátal as an bhFóram Eorpach um Rialáil Leictreachais a bhí ar siúl i bhFlórans an 13/14 Meitheamh 2016 agus ar ghlac Ballstáit, Údaráis Rialála Náisiúnta agus páirtithe leasmhara tábhachtacha páirt ann gur cheart an creat maidir le fuinneamh inathnuaite don tréimhse tar éis 2020 a bhunú ar dhearadh margaidh feabhsaithe atá in oiriúint do chomhtháthú iomlán fuinnimh inathnuaite agus ar chomhartha láidir i dtaca le praghas carbóin trí Scéim an Aontais maidir le Trádáil Astaíochtaí atá treisithe agus gur cheart, nuair is gá agus más gá, tacaíocht shonrach i gcomhair fuinneamh inathnuaite a bheith margadhbhunaithe agus saobhadh sa mhargadh a laghdú a oiread agus is féidir. Chuige sin, mhol an Fóram don Choimisiún rialacha coiteanna maidir le scéimeanna tacaíochta a fhorbairt mar chuid den athbhreithniú ar an Treoir maidir le Fuinneamh inathnuaite a éascóidh cur chuige margadhbhunaithe agus níos réigiúnbhunaithe i dtaca le fuinneamh inathnuaite.

Léirigh an comhairliúchán poiblí maidir le hinbhuanaitheacht bithfhuinnimh nach bhfuiltear ar aon tuairim maidir le buntáistí agus rioscaí an bhithfhuinnimh agus maidir leis an ngá atá le beartas nua ón Aontas. Ina ainneoin sin, mhaígh móramh mór na bhfreagróirí gurb é an maolú ar an athrú aeráide príomhchuspóir an bheartais maidir le hinbhuanaitheacht bithfhuinnimh.

Léirigh roinnt údarás poiblí agus roinnt fiontar poiblí mar aon le táirgeoirí bithbhreosla agus bithleachtanna, cuideachtaí foraoiseachta agus roinnt Ballstát gurbh fhearr leo an cás bunlíne, i.e. gan aon cheanglais bhreise inbhuanaitheachta ón Aontas. Ceann de na fáthanna is mó a luaitear is ea go bhfuil reachtaíocht eile ann a chumhdaíonn na rioscaí ionchasacha a bhaineann le húsáid na bithmhaise chun fuinneamh a tháirgeadh, mar aon leis an riosca a bhaineann le hualach ró-throm riaracháin.

Os a choinne sin, tacaíonn cuid mhaith táirgeoirí agus úsáideoirí bithfhuinnimh san Aontas, chomh maith le roinnt Ballstát, le gníomhaíocht bhreise ón Aontas chun go gcuimseofar an bhithmhais a úsáidtear in earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus in earnáil an leictreachais i gcritéir inbhuanaitheachta an Aontais. Le déanaí, thug Buanchoiste Foraoiseachta an Aontais, an grúpa comhairleach maidir le gníomhaíocht an Aontais i dtaca le foraoisí, thug sé le fios go raibh sé i bhfabhar critéir inbhuanaitheachta atá bunaithe ar riosca i gcás bithmhais foraoiseachta a thabhairt isteach.

Tacaíonn raon leathan páirtithe leasmhara, lena náirítear tionscal an adhmaid, táirgeoirí laín agus páipéir san áireamh, agus eagraíochta neamhrialtasacha comhshaoil leis na ceanglais éifeachtúlachta maidir le bithmhais a úsáid chun fuinneamh a tháirgeadh. Chomh maith leis sin, tá eagraíochtaí neamhrialtasacha i bhfabhar uasteorainn a bheith ar úsáid bithfhuinnimh, mar aon le srianta ar bhunábhair nó ar fhoinsí áirithe, agus ceanglais chomhshaoil agus shóisialta maidir le táirgeadh bithmhaise.

Go ginearálta, d’iarr na páirtithe leasmhara go mbeifí comhsheasmhach sa chaoi a gcuirtear i bhfeidhm bearta a bhaineann le bunábhair áirithe, beag beann ar a núsáid deiridh: ciallaíonn sé sin, mar shampla, gur ceart na rialacha ceannann céanna a bheith ann i gcás bithmhais thalmhaíoch a úsáidtear chun bithbhreoslaí a tháirgeadh nó bithghás le haghaidh teasa agus leictreachais.

3.3.Bailiú agus úsáid saineolais

Coimisiúnadh conraitheoirí seachtracha chun na príomhstaidéir seo a leanas a scríobh:

Study on the impact assessment for a new Directive mainstreaming deployment of renewable energy and ensuring that the EU meets its 2030 renewable energy target – ECN, Öko-Institut, Eclareon, REBEL, SUER, BBH.

Study on Technical Assistance in Realisation of the 2016 Report on Renewable Energy, in preparation of the Renewable Energy Package for the Period 2020-2030 in the European Union – Öko-Institut, E3-Modelling, Observ’ER, COWI.

Supporting investments into renewable electricity in context of deep market integration of RES-e after 2020: Study on EU-, regional- and national-level options – Cambridge Economic Policy Associates (CEPA)

Study on the sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020 – PricewaterhouseCoopers, Vito, TU Wien, Ollscoil Utrecht, INFRO, Rutter Soceco.

Carbon impacts of biomass consumed in the EU – Forest Research UK, VTT, North Energy, Alterra.

Study on impacts on resource efficiency on future EU demand for bioenergy, IISA, Idufor, EFI, Öko-Institut, IEEP.

3.4.Measúnú tionchair

Níor leagadh síos tacar de roghanna tosaíochta sa Mheasúnú Tionchair a ghabhann leis an Togra ach rinneadh anailís mhionsonraithe ar gach rogha beartais atá ann, anailís ina gcuirtear i láthair gach cur chuige ar bhonn céimnitheach ón gcás 'gnó mar is gnách' (Rogha 0), a chuimsíonn leanúint de bhearta náisiúnta gan gníomhaíochtaí breise ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a áireamh agus cásanna eile a chuimsíonn níos mó beart cuimsitheach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh ar fud na gcúig réimse thíosluaite.

Thug an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála a chéad thuairim ar an Measúnú Tionchair an 16 Meán Fómhair 2016 5 agus d’iarr sé go gcuirfí faoina bhráid arís é. Rinneadh athbhreithniú air sin agus cuireadh é faoi bhráid an Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialála arís an 17 Deireadh Fómhair 2016. Thug an Bord tuairim dhiúltach den dara huair an 4 Samhain 2016 ach níor iarr sé go ndéanfaí tuilleadh athbhreithnithe ar an measúnú tionchair ná go gcuirfí faoina bhráid arís é.

I bhfianaise an méid sin, mheas an Coimisiún go mbeadh sé tráthúil leanúint ar aghaidh le togra athmhúnlúcháin le haghaidh na Treorach maidir le Fuinneamh In-athnuaite agus an tamhras a bhí ar an mBord um Ghrinnscrúdú Rialála sa dara tuairim aige á chur san áireamh freisin. Go sonrach, roghnaigh sé forálacha a bheadh níos comhréirí agus níos éadroime d'earnáil an téimh agus agus an fhuaraithe mar aon le forálacha treisithe sa chreat rialachais chun a áirithiú go mbainfí spriocanna 2030 amach. Chinntigh sé freisin go bhfuil na forálacha atá sa Togra go hiomlán comhoiriúnach leis na rialacha maidir le Státchabhair agus go bhfuil siad comhlántach leo agus nach sáraíonn siad inniúlachtaí an Choimisiúin i réimse na Státchabhrach. Is prionsabail ghinearálta iad na forálacha atá beartaithe lenar gá scéimeanna atá margadhbhunaithe agus cost-éifeachtúil a úsáid (i gcás inar gá sin). Tá sé sin go hiomlán i gcomhréir le dearadh nua an mhargaidh agus cabhraíonn sé sin le costais ar cháiníocóirí agus ar thomhaltóirí leictreachais a laghdú. Leis na forálacha, cuirtear tuilleadh tacaíochta ar fáil chun cinnteacht a sholáthar d'infheisteoirí ar feadh na tréimhse 2021-2030. Chuir an Coimisiún cuspóirí uile an Aontais Fuinnimh san áireamh. Ar deireadh, tugann sé dá aire na héiginnteachtaí dosheachanta maidir le meastachán a dhéanamh ar an mbearna atá le líonadh, cineál an íoscheanglais a bhaineann le sprioc cheangailteach 27 Ballstát an Aontais Eorpaigh agus an gá atá le dreasachtaí cobhsaí tráthúla le haghaidh na hinfheistíochtaí ina mbeidh ard-agaí tionscanta. Agus aird á tabhairt ar an méid sin thuas ar fad, measann an Coimisiún gur freagra comhréireach é pacáiste foriomlán na mbeart ar na fadhbanna uile atá amach romhainn. Tugtar faisnéis níos mionsonraithe air sin sa chaibidil seo.

(i) Roghanna chun fuinneamh in-athnuaite a mhéadú san earnáil leictreachais (FIF-L)

a) Comhchreat Eorpach i ndáil le scéimeanna tacaíochta: (1) úsáid sásraí margaidh amháin; (2) comhchreat Eorpach i ndáil le tacaíocht chost-éifeachtúil atá bunaithe ar an margadh; (3) glacadh le cabhair le haghaidh infheistíochtaí ar bhonn éigeantach.

Sa Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, is féidir scéimeanna tacaíochta a chur san áireamh, ach fágtar an rogha maidir le scéimeanna tacaíochta ag na Ballstáit. Ba é an toradh a bhí air sin go raibh sé míshásúil nuair a thug Ballstáit scéimeanna tacaíochta isteach a rinneadh a athrú ina dhiaidh sin, ina lán cásanna, nó a rinneadh a chúlghairm go cúlghabhálach. Leis sin, bhí tionchar diúltach aige sin ar mhuinín infheisteoirí. Dá bhrí sin, tá gá le rialacha níos soiléire sa Treoir athmhúnlaithe maidir le Fuinneamh In-athnuaite chun muinín a mhéadú i measc infheisteoirí.

I bhfianaise an méid sin, cuimsíonn Rogha 2 tabhairt isteach prionsabal le haghaidh scéimeanna tacaíochta a fhéadfaidh na Ballstáit a chur i bhfeidhm agus a bhfuil gá leo fós i láthair na huaire chun infheistíochtaí leordhóthanacha a mhealladh ionas go mbainfear sprioc 2030 an Aontais Eorpaigh amach. Áirítear sa rogha seo prionsabail i leith dearadh lena núsáid ag na Ballstáit do scéimeanna tacaíochta agus chun infheisteoirí a chosaint ar athruithe cúlghabhálacha. Tá na prionsabail sin gan dochar do na rialacha maidir le Státchabhair.

Maidir leis an earnáil seo, mheas an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála go dtugann na treoirlínte maidir le státchabhair atá ann cheana féin aghaidh ar fhormhór na gceisteanna a ardaíodh sa Mheasúnú Tionchair agus go naithníonn siad cheana spriocanna 2030 maidir le fuinneamh agus aeráid.

Rogha pholaitiúil é na prionsabail sin a dhaingniú sa reachtaíocht. Ar an gcaoi sin, beidh na forálacha sin ina gcuidiú chun beartas fuinnimh in-athnuaite a chur in oiriúint don Eoraip, fuinneamh in-athnuaite a chur in oiriúint don mhargadh agus cinnteacht a áirithiú le haghaidh infheisteoirí go dtí 2030. Tá níos mó mionsonraí le fáil in Iarscríbhinn 1 den Mheasúnú Tionchair. Sa chomhthéacs sin, leagtar amach sa chreat atá beartaithe prionsabail deartha (i) a áirithíonn cinnteacht leordhóthanach le haghaidh infheisteoirí ar feadh na tréimhse 2021-2030 agus (ii) a éilíonn go núsáidfear, nuair is gá sin, scéimeanna atá bunaithe ar an margadh agus scéimeanna cost-éifeachtúla atá bunaithe ar an gcleachtas deartha is fearr atá ag teacht chun cinn. Tá prionsabail an Togra seo go hiomlán i gcomhréir leis na treoshuíomhanna a ghlac an Coimisiún cheana sna Treoirlínte maidir le Státchabhair don Fhuinneamh agus don Chomhshaol agus déanfar breis forbartha orthu i roinnt réimsí go háirithe amhail rannpháirtíocht trasteorann.

Ina theannta sin, tá an creat éifeachtach sa mhéid go náirithíonn sé cinnteacht leordhóthanach le haghaidh infheisteoirí trí phrionsabail deartha ghinearálta i gcomhréir le prionsabail atá bunaithe ar an margadh agus ar an gcleachtas is fearr a bheidh bailí ar feadh na tréimhse 2021-2030.

San am céanna, tá an creat comhréireach agus níl sé ró-shaintreorach ó tharla gur de chineál ginearálta iad na rialacha, agus urramaíonn sé prionsabal na coimhdeachta mar go dtugann sé aird iomlán ar cheart na mBallstát a meascán fuinnimh féin a chinneadh. Chun na críche sin, is gá a shainiú sa chreat rialála reatha an caidreamh idir an ceart, de pháirt amháin, atá ag na Ballstáit a meascán fuinnimh féin a roghnú agus na teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite atá roghnaithe acu a fhorbairt, m.sh. ar mhaithe le héagsúlú, agus an cuspóir, den pháirt eile, chun leibhéal iomaíochta idir na teicneolaíochtaí a áirithiú. Má chuirtear na bunphrionsabail sin den chreat fuinnimh don Eoraip faoi bhráid na Comhairle agus Pharlaimint na hEorpa le haghaidh comhaontú, cuirfear bonn dlisteanach faoin gclár oibre um chomhtháthú margaidh agus glacfaidh an pobal leis dá réir.

Lena chois sin, tá páirtithe leasmhara éagsúla lena náirítear rialálaithe 6 agus roinnt Ballstát i ndiaidh a iarraidh go gcuirfí creat den chineál sin isteach sa Togra i gcomhlántacht le rialacha Státchabhrach is infheidhme.

b) cur chuige réigiúnach atá níos comhardaithe: (1) tacaíocht réigiúnach éigeantach; (2) scéimeanna tacaíochta a pháirt-oscailt ar bhonn éigeantach i dtaca le rannpháirtíocht trasteorann.

Léirítear an dara rogha sa Togra seo (Rogha 1 sa Tuarascáil ar an Measúnú Tionchair), chun páirt-oscailt scéimeanna tacaíochta FIF-L i dtaca le rannpháirtíocht trasteorann a dhéanamh éigeantach. Is féidir costais chórais agus costais tacaíochta fhoriomlána níos ísle a bhaint amach sa rogha seo trína áirithiú go mbeidh infheistíochtaí suite níos mó sna háiteanna sin nuair is fabhraí acmhainneacht agus coinníollacha. Léirítear sna torthaí ón Measúnú Tionchair gurb é an toradh a bheadh ar an mbeart sin go dtiocfadh laghdú EUR 1 billiún in aghaidh na bliana ar chostais na gcóras fuinnimh don tréimhse 2021-2030 agus go dtiocfadh laghdú 3% ar na costais tacaíochta fuinnimh in-athnuaite a bheadh le híoc ag tomhaltóirí.

Tá an rogha seo comhréireach mar nach molann sé ach páirt-oscailt a chur i bhfeidhm de réir a chéile chun teacht le méid na nidirnasc fisiciúil atá ann. Urramaíonn sé prionsabal na coimhdeachta mar nach gcuireann sé teorainn le cumas na mBallstát a scéim tacaíochta a dhearadh agus, dá bhrí sin, nach gcuireann sé isteach ar a gceart a meascán fuinnimh féin a chinneadh.

c) ionstraim airgeadais atá dírithe ar fhuinneamh in-athnuaite: (1) ionstraim airgeadais ar leibhéal an Aontais Eorpaigh ina mbeidh critéir incháilitheachta leathana; (2) ionstraim airgeadais ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a thacaíonn le tionscadail FIF ardriosca.

Is é an sprioc a bheidh faoin réimse seo go mbainfear níos mó úsáide as cistí faoi ionstraimí airgeadais atá ann cheana nó faoi ionstraimí airgeadais nua chun tacú le hard-uaillmhian na mBallstát maidir le leas a bhaint as fuinneamh in-athnuaite. Ba cheart na mionsonraí faoin gcreat cumasúcháin sin a leagan amach i gcomhthéacs ullmhú an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil don tréimhse 2021-2027.

d) Simpliú riaracháin: (1) forálacha atreisithe "ionad ilfhreastail", raonta ama agus nósanna imeachta éascaithe i leith athchumhachtú; (2) nósanna imeachta faoi theorainn ama a cheadú trí fhaomhadh uathoibríoch agus fógra simplí le haghaidh tionscadail bheaga.

Meascán de Roghanna 1 agus 2 is é rogha na tosaíochta don Togra seo chun próiseas deonaithe ceadanna a bhunú le haghaidh tionscadal fuinnimh in-athnuaite a bheidh faoi chúram údarás ainmnithe ("ionad ilfhreastail") amháin, uasteorainn ama i leith an phróisis deonaithe ceadanna, fógra simplí chuig Oibreoirí Córais Dáileacháin le haghaidh tionscadail ar scála beag agus foráil shonrach maidir le dlús a chur leis an bpróiseas deonaithe ceadanna chun gléasraí fuinnimh in-athnuaite atá ann cheana a athchumhachtú. Is féidir próisis deonaithe ceadanna a chur i bhfeidhm leis an rogha sin ar próisis iad atá níos soiléire, níos trédhearcaí, intuartha agus níos sciobtha le haghaidh iarratasóirí.

Tá an rogha sin comhréireach mar gurb é atá ann a bheag nó a mhór go bhfuil na nósanna imeachta i leith an chleachtais is fearr atá ann cheana i gcuid de na Ballstáit á gcur chun feidhme. Níl costais arda i gceist leis. Urramaíonn sí prionsabal na coimhdeachta mar go bhfágann sí an rogha ag na Ballstáit cén chaoi a bhféadfaidh siad na hionaid ilfhreastail a eagrú. Ní chuireann sí isteach ar inneachar na bpróiseas deonaithe ceadanna.

(ii) Roghanna chun fuinneamh in-athnuaite a mhéadú in earnáil an téimh agus an fhuaraithe (FIF-T+F):

a) fuinneamh in-athnuaite a phríomhshruthú sa soláthar téimh agus fuaraithe: (0) leanúint de na bearta náisiúnta reatha gan gníomhaíocht ar bith ón Aontas Eorpach; (1) oibleagáid maidir le FIF-T+F a thabhairt isteach do sholáthraithe breosla iontaise; (2) an oibleagáid chéanna ach do na soláthraithe breosla iontaise uile.

Ba í Rogha 2 rogha na tosaíochta lena gcuirfí de cheangal ar na soláthraithe arna nainmniú ag na Ballstáit, agus lena gcumhdófaí ar a laghad 50% den soláthar fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite faoi mhéid na ndíolachán bliantúil iomlán atá acu go dtí 2030 a phríomhshruthú de réir a chéile (faoi aon phointe céatadáin amháin in aghaidh na bliana).

I dtaca leis an earnáil sin, tá an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála tar éis an cheist a chur cé chomh comhréireach agus a bheadh sé oibleagáid a bhunú maidir le soláthraithe fuinnimh téimh agus fuaraithe. Chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna sin, cuirtear roinnt roghanna in ionad na hoibleagáide sa togra reatha seo ar roghanna iad atá ar fáil do na Ballstáit agus beidh an cur chun feidhme solúbtha ar bhonn náisiúnta dá bhrí sin.

Má chuirimid san áireamh gurb ionann téamh agus fuarú agus an leathchuid, nach mór, den úsáid fuinnimh dheiridh san Aontas Eorpach 7 agus, chomh maith leis sin, gur tháinig méadú níos mó ná 8 bpointe céatadáin idir 2009 agus 2015 ar sciar an fhuinnimh in-athnuaite sa leictreachas, níor tháinig ach níos lú ná 3 phointe céatadáin ar sciar na bhfoinsí in-athnuaite in earnáil an téimh agus an fhuaraithe sa tréimhse chéanna. Dá réir sin, tá gá le beart uaillmhianach a chur i bhfeidhm san earnáil seo ach ach an beart sin a bheith solúbtha fosta.

Tá an rogha seo comhréireach mar nach dtéann sé thar a bhfuil riachtanach le húsáid na bhfoinsí in-athnuaite a mhéadú san earnáil FIF-T+F ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ní chuireann sí ualach trom ar na FBManna.

Tá an rogha seo comhréireach agus comhlántach leis an treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus leis an Treoir Eorpach maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh. Cuirtear éifeachtúlacht fuinnimh chun cinn in earnáil an téimh agus an fhuaraithe trí choigilt fuinnimh agus athnuachan, go háirithe san earnáil tógála. In éineacht leis sin, chuirfeadh na roghanna téimh agus fuaraithe dlús le breosla a mhalartú ó bhreoslaí iontaise go fuinneamh in-athnuaite in earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus rachaidís i ngleic leis an soláthar foirgneamh atá ann cheana. Laghdóidh bearta tiomnaithe fuinnimh in-athnuaite i soláthar an téimh agus an fhuaraithe agus úsáid fuinnimh ar leibhéal na bhfoirgneamh an riosca ar ghaibhniú teicneolaíochta, i.e. nuair nach dtugann an cur chuige atá dírithe ar éifeachtúlacht fuinnimh ach spreagadh do theicneolaíochtaí breoslaí iontaise níos éifeachtúla, ach ar breoslaí iontaise fós iad, teacht in áit teicneolaíochtaí breoslaí iontaise.

b) an úsáid a bhaintear as fuinneamh in-athnuaite agus as dramhtheas i gcórais Téimh agus Fuaraithe Ceantair (TFC): (1) an cleachtas is fearr a roinnt; (2) teastais feidhmíochta fuinnimh agus rochtain a oscailt don earnáil T+F; (3) bearta faoi (1) agus (2) in éineacht le creat treisithe breise atá dírithe ar chearta tomhaltóirí.

Is í Rogha 3 rogha na tosaíochta don Togra seo. Cuirtear ar chumas tomhaltóirí teas in-athnuaite a tháirgeadh go háitiúil leis an rogha sin, agus úsáid a bhaint as córas téimh agus fuaraithe in-athnuaite ceantair chun sineirgí áitiúla a chruthú le húsáideoirí eile, rud a mbeidh tionchar dearfach sóisialta aige. Ach an díscor a bheith ann, bheifí in ann soláthar teasa in-athnuaite breise a chur ar fáil idir 2020 agus 2030, rud a chuirfeadh le maolú ar an athrú aeráide a thuilleadh. In ainneoin go bhféadfadh an díscor iarmhairtí diúltacha a bheith ann do shruthanna ioncaim cuideachtaí téimh agus fuaraithe ceantair áitiúil, dhéanfaí na tionchair sin a chúiteamh trí na tionchair dhearfacha don tsochaí agus don chomhshaol.

Tá an rogha seo comhréireach freisin ós rud é go mbeidh an tualach riaracháin i gcomhchoibhneas díreach lena mhéid a bheidh córais téimh ceantair ar an margadh ar an leibhéal náisiúnta. Go sonrach, ní chuirfear ualach róthrom ar na Ballstáit sin nach bhfuil ach sciar íseal de théamh ceantair acu maidir le deimhniúchán ná maidir leis an éileamh measartha dóchúil ar dhíscor.

Is ionann téamh agus fuarú ceantair agus 10% den soláthar fuinnimh san Aontas Eorpach. D'fhéadfadh na córais téimh agus fuaraithe ceantair cur le sciar an fhuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite i gcóras fuinnimh an Aontais Eorpaigh. Mar shampla, tá acmhainneacht mhór neamhshaothraithe ann chun leas a bhaint as teaschaidéil thionsclaíocha sa téamh ceantair agus meastar go bhfuil níos mó ná 25 % de dhaonra an Aontais Eorpaigh ina gcónaí i gceantair atá oiriúnach d'fheidhmiúcháin téimh ceantair gheoiteirmeacha. Ina theannta sin, is tábhachtach an teicneolaíocht bhonneagair iad na córais téimh ceantair a éascaíonn méadú ar éifeachtúlachtaí comhshóite iomláin atá ag gléasraí dramhaíl-go-fuinneamh 8 .

Ní mór forbairt a dhéanamh ar na seanchórais téimh agus fuaraithe ceantair chun go mbeidh siad in ann déileáil le méadú an tsoláthair fuinnimh in-athnuaite. Leis an infheistíocht sa téamh agus fuarú ceantair atá ann faoi láthair, áfach, ní féidir athrú go soláthar éifeachtúil fuinnimh in-athnuaite .

Tá tacaíocht riaracháin measartha simplí de dhíth ar na bearta feidhmíochta fuinnimh, ach d’fhéadfadh sé sin cur le húsáid fuinnimh in-athnuaite ar bhonn suntasach agus le héifeachtúlacht an bhirt dá bhrí sin.

Sa bhreis air sin, tá an rogha seo comhréireach freisin (mar go gcuireann sí cothroime iomaíochta ar fáil do na hoibreoirí téimh agus fuaraithe ceantair áitiúil agus do rannchuiditheoirí agus úsáideoirí an teasa trí chóras atá inchomparáide agus, ag an am céanna, trédhearcach a chur ar bun) agus urramaíonn sí prionsabal na coimhdeachta (mar go gcuireann sí na prionsabail ar fáil ach urramaíonn sí ról na núdarás náisiúnta agus áitiúil maidir le córais téimh agus fuaraithe ceantair a bhunú).

(i) Roghanna chun fuinneamh ísealcharbóin agus in-athnuaite a mhéadú san earnáil iompair (FIF-I):

(1) oibleagáid maidir le breoslaí in-athnuaite ardfhorbartha a chur ar an margadh san Aontas Eorpach; (2) oibleagáid maidir le breoslaí iompair in-athnuaite ardfhorbartha (lena nairítear bithbhreoslaí ardfhorbartha) a chur ar an margadh san Aontas Eorpach agus bithbhreoslaí biabhunaithe a laghdú de réir raon critéar a chumhdaíonn luas agus méid an laghdaithe; (3) cur le rogha 2, oibleagáid spriocdhírithe maidir le breoslaí in-athnuaite eitlíochta agus muiriompair a chur ar an margadh san Aontas Eorpach; (4) oibleagáid maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú (leanúint den Treoir maidir le Cáilíocht an Bhreosla).

Mheas an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála gur cheart inbhuanaitheacht na mbithbhreoslaí agus a mhéid a d'fhéadfaidís cuidiú chun an sprioc ar leibhéal an Aontais a bhaint amach a shonrú go soiléir agus a mheasúnú ar an gcaoi chéanna agus cineálacha eile bithfhuinnimh. Tá sé i ndiaidh a iarraidh freisin go mbreithneofar rogha bhreise a chuirfidh critéir inbhuanaitheachta fheabhsaithe i bhfeidhm ar gach bithbhreosla.

Sa Mheasúnú Tionchair, rinneadh anailís ar na ceithre rogha beartais sin maidir le gníomhaíocht an Aontais Eorpaigh chun dícharbónú agus éagsúlú fuinnimh na mbreoslaí iompair a chur chun cinn agus tugadh aghaidh ar Athrú Díreach ar an Talamhúsáid (ILUC) i gcás bithbhreoslaí biabhunaithe. Sa chomhthéacs sin, cuireann sé leis an anailís a rinneadh sa Mheasúnú Tionchair a ghabhann leis an Treoir maidir le hAthrú Díreach ar an Talamhúsáid ina ndéantar measúnú ar roinnt roghanna chun an creat inbhuanaitheachta bithbhreoslaí atá ann cheana a dhaingniú, lena náirítear síneadh a chur leis an uasteorainn ar bhithbhreoslaí biabhunaithe agus í a laghdú a thuilleadh go dtí an tréimhse tar éis 2020 chun astaíochtaí ILUC a laghdú a oiread agus is féidir. Lena chois sin, rinneadh measúnú sa Mheasúnú Tionchair maidir le bithfhuinneamh ar na critéir inbhuanaitheachta fhoriomlána i leith bithfhuinnimh a dhaingniú, lena náirítear critéar inbhuanaitheachta nua i leith bithmhais foraoiseachta (a úsáidtear freisin chun bithbhreosla a tháirgeadh) agus síneadh a chur leis na critéir inbhuanaitheachta chun bithmhais a úsáidtear le haghaidh teasa agus cumhachta a chur san áireamh.

Is í Rogha 2 is fearr don Togra seo mar go gcuireann sé le cleachtas an 25 Bhallstát atá i ndiaidh sainorduithe maidir le bithbhreoslaí cumaisc a chur i bhfeidhm, agus tugann an rogha sin níos mó cinnteachta don tionscal i dtaca le héileamh margaidh ar bhithbhreoslaí ardfhorbartha agus an méid acu amach anseo is gá chun infheistíocht agus nuálaíocht mhórscála san earnáil a áirithiú. Is mar gheall ar an rogha sin a laghdófar bithbhreoslaí biabhunaithe de réir a chéile freisin mar a léiríodh i Straitéis don tSoghluaisteacht i dtaca le hAstaíochtaí Ísle, Iúil 2016 9 .

Maidir leis an gconair laghdúcháin atá beartaithe, cuirtear san áireamh na hinfheistíochtaí tábhachtacha a gnóthaíodh san am atá caite go dtí anois, agus tá sí i gcomhréir leis na bithbhreoslaí nua-aimseartha a chur ar an margadh de réir a chéile ar luas réalaíoch. Is fusa agus is simplí an rogha a chur i bhfeidhm mar go gcuireann sí leis an taithí mhór ar bheartas agus ar riarachán a fuarthas ar an leibhéal náisiúnta.

Tugann rogha na tosaíochta aghaidh ar astaíochtaí ILUC agus cuireann sí feidhmíocht ard gás ceaptha teasa maidir le bithbhreoslaí ardfhorbartha chun cinn. Is féidir ILUC a laghdú ar bhonn suntasach trí bhíthin bithbhreoslaí traidisiúnta a laghdú de réir a chéile faoi 2030, lena ndéanfar fócas go príomha ar bhithbhreoslaí olaphlanda-bhunaithe a bhaineann le tionchair ILUC níos airde. Ina theannta sin, mar gheall ar an íoscheanglas maidir le gáis cheaptha teasa a laghdú, chuirfí chun cinn feidhmíocht bharrfheabhsaithe maidir le hastaíochtaí carbóin na suiteálacha nua bithbhreoslaí.

Ina Straitéis don tSoghluaisteacht i dtaca le hAstaíochtaí Ísle, mhaígh an Coimisiún go bhfuil ról teoranta ag bithbhreoslaí biabhunaithe le dícharbónú na hearnála iompair mar gheall ar an gceist faoin rannchuidiú atá acu i ndáiríre le dícharbónú na hearnála iompair. Sa togra i leith na Treorach maidir le ILUC, beartaíodh úsáid a bhaint as cur chuige réamhchúraim agus ghlac na comhreachtóirí leis, ina gcuirtear teorainn nach mó ná 7% faoi 2020 le rannchuidiú bithbhreoslaí biabhunaithe. D'fhág an neamhchinnteacht rialála a bhain leis an Treoir maidir le ILUC a ullmhú agus a chaibidliú go raibh drogall ar infheisteoirí infheistíochtaí nua a dhéanamh san earnáil thar a raibh ann cheana féin.

Bainfear an acmhainneacht amach i leith dhícharbónú na hearnála iompair trí bhíthin bithbhreoslaí biabhunaithe a laghdú de réir a chéile agus bithbhreoslaí níos ardfhorbartha a chur ina nionad. Ina ainneoin sin, chun dul chun cinn an laghdaithe ar na bithbhreoslaí traidisiúnta a mheas, tá sé tábhachtach gan an bonn a bhaint ó na samhlacha gnó go cúlghabhálach arna ndreasú ag an treoir reatha. Dá bhrí sin, is é is aidhm don chonair atá beartaithe chun an sciar de bhithbhreoslaí traidisiúnta a laghdú de réir a chéile go seachnófar sócmhainní tréigthe agus caillteanas post neamhbheartaithe. Cuirfear na hinfheistíochtaí tábhachtacha a gnóthaíodh go dtí seo san áireamh freisin agus tá sin i gcomhréir le bithbhreoslaí nua-aimseartha a chur ar an margadh ar bhonn réalaíoch. Léiríonn an chonair bheacht laghdaithe de réir a chéile a leagtar amach sa Togra seo measúnú polaitiúil eolasach ar cad is cur chuige tomhaiste ann maidir le cobhsaíocht infheistíochtaí agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú san iompar.

(iv) Roghanna chun a chur ar chumas tomhaltóirí úsáid a bhaint as fuinneamh in-athnuaite agus iad a chur ar an eolas faoi:

a) A chur ar chumas tomhaltóirí leictreachas in-athnuaite féintomhaltais a ghiniúint agus a stóráil: (1) Treoir ón Aontas Eorpach faoi fhéintomhaltas; (2) a chur ar chumas saoránach leictreachas in-athnuaite féintomhaltais a úsáid agus a stóráil: (3) Cian-fhéintomhaltas do bhardais.

Is í Rogha 2 rogha na tosaíochta don togra seo mar gur féidir leis an tomhaltóir an cumhachtú is mó is féidir a bhaint amach aisti agus tugtar an deis is mó is féidir don tomhaltóir a bheith rannpháirteach inti, maolaíonn sí na costais tógála eangaí agus na fadhbanna a bhaineann le dáileadh costas eangaí agus spreagann sí úsáid painéal gréine PV dín a rannchuideoidh leis an sprioc fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach.

Tá an rogha sin comhréireach freisin (mar nach mbunaíonn sí ceart uilíoch féintomhaltais) agus urramaíonn sí prionsabal na coimhdeachta (mar nach mbaineann sí an tsaoirse de Bhallstát tacú le teicneolaíocht ar leith, agus mar nach ndéanann sí ach an ceart a bhunú chun an creat a chumasú i leith táirgeadh fuinnimh in-athnuaite dhíláraithe a chur i bhfeidhm).

b) faisnéis a nochtadh faoi leictreachas in-athnuaite: (1) córas ráthaíochtaí maidir le tionscnamh (GO) a neartú; (2) cur le rogha 1 agus GOanna a dhéanamh éigeantach chun críocha nochtadh cumarsáide; (3) cur le rogha 2 agus GOanna a leathnú chun gach foinse giniúna leictreachais a chlúdach.

Meascán de Rogha 1 agus Rogha 2 is é rogha na tosaíochta don togra seo chun an córas a chomhdhlúthú agus chun úsáid a bhaint as GOanna atá éigeantach i leith leictreachas in-athnuaite a nochtadh. Tá cothromaíocht mhaith le fáil ann agus dá bhrí sin, cuireann sé leis an trédhearcacht agus le muinín a chur sa chóras nuair a sheachnaíonn sé costais bhreise riaracháin a d’fhéadfadh teacht chun cinn ón gcóras a leathnú chun gach foinse giniúna a chlúdach.

Tá an rogha seo comhréireach mar nach bhfuil ualach riaracháin iomarcach ann maidir leis an gcóras a bhainistiú (go háirithe do tháirgeoirí ar scála beag). Urramaíonn sé prionsabal na coimhdeachta mar go gceadaíonn sé do na Ballstáit a modh tosaíochta a roghnú chun an córas a bhainistiú.

c) breoslaí in-athnuaite a úsáidtear in earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus in earnáil an iompair a rianú: (1) GOanna leathnaithe chun breoslaí gásacha in-athnuaite a chlúdach; (2) GOanna leathnaithe chun breoslaí leachtacha agus gásacha in-athnuaite a chlúdach; (3) córas rianaithe malartach a fhorbairt i leith breoslaí leachtacha agus gásacha in-athnuaite.

Is iad Rogha 1 do bhreoslaí gásacha agus Rogha 3 do bhreoslaí leachtacha na roghanna tosaíochta don Togra seo. Gabhann buntáistí leis an rogha sin de bharr gur féidir rianú níos stóinsithe a dhéanamh ar bhreoslaí in-athnuaite chun sochair do thomhaltóirí agus is féidir rioscaí calaoise a laghdú maidir le bithbhreoslaí leachtacha. Ina theannta sin, ba cheart trádáil trasteorann i leith breoslaí in-athnuaite a éascú leis na córais sin. Ar deireadh, tá cuma ar Rogha 3 gurb í rogha na tosaíochta í do na breoslaí leachtacha ós rud é go bhfuil sin ag teacht níos fearr leis na córais riaracháin reatha atá curtha i bhfeidhm cheana féin chun inbhuanaitheacht na mbreoslaí sin a rianú.

Tá an rogha seo comhréireach freisin (mar go gcuireann sí le córais atá curtha i bhfeidhm cheana do bhithbhreoslaí, agus tacaíonn sí leis an modh is simplí chun trádáil trasteorann i mbreoslaí gásacha in-athnuaite a éascú) agus urramaíonn sí prionsabal na coimhdeachta (mar go bhfuil sí comhlántach le scéimeanna clárúcháin atá ann cheana do bhreoslaí leachtacha agus gásacha in-athnuaite ar leibhéal náisiúnta).

(v) Roghanna chun a áirithiú go mbainfear ar a laghad 27% d’fhuinneamh in-athnuaite amach sa bhliain 2030:

a) spriocanna náisiúnta 2020: spriocanna náisiúnta 2020 mar bhonnlíne i gcomparáid le bunlíne.

Rogha 1, i.e. chun a áirithiú go bhfuil spriocanna 2020 ag feidhmiú mar bhunlíne tar éis 2020 agus ba é ba rogha tosaíochta don Togra seo. Cuirtear tacaíocht ar fáil sa rogha maidir le sprioc 2020 a choinneáil agus ba cheart nach mbeadh iarrachtaí breise de dhíth, ag glacadh leis go mbaineann na Ballstáit an sprioc sin amach sa chéad dul síos.

Tá an rogha sin comhréireach freisin (mar nach mbeadh iarrachtaí breise de dhíth, ag glacadh leis go mbaineann na Ballstáit an sprioc sin amach sa chéad dul síos) agus urramaíonn sí prionsabal na coimhdeachta (mar nach bhfuil i gceist léi ach síneadh ama a chur leis na spriocanna atá comhaontaithe cheana ag na Ballstáit).

Sa Rialachán maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh, tá sé tábhachtach a chur in iúl go dtugtar aghaidh ar gach rogha eile maidir leis an sprioc 27 % ar a laghad d'fhuinneamh in-athnuaite in 2030 a bhaint amach agus go gcumhdaítear an oibleagáid ar an Aontas Eorpach an sprioc 27% ar a laghad a bhaint amach sa Togra.

b) Conair: Conair líneach i gcoinne conair neamhlíneach.

Ba í Rogha 1, a chuimsíonn conair líneach a shocrú ó sprioc 2020 go 2030, rogha na tosaíochta don Togra seo. Cuireann sí níos mó cinnteachta ar fáil agus ba cheart go gcuideodh sí leis na costais a laghdú agus na rioscaí a sheachaint a bhaineann le sprioc 2030 a bhaint amach.

Tá an rogha seo comhréireach freisin (mar go bhfuil tionchar teoranta aici ar chostas na húsáide ó tharla go bhfuil an teolas teicneolaíochta tagtha in inmhe i gcás an chuid is mó de na seanteicneolaíochtaí) agus urramaíonn sí prionsabal na coimhdeachta (níl ann dáiríre ach módúlacht chun an dul chun cinn a thomhas i gcoinne na sprice ar leibhéal an Aontais Eorpaigh atá comhaontaithe ag na Ballstáit).

c) Sásraí chun bearna uaillmhéine a sheachaint i sprioc an Aontais Eorpaigh maidir le fuinneamh in-athnuaite: (1) uaillmhian na bpleananna náisiúnta a athbhreithniú; (2) clásal athbhreithnithe a chur isteach chun sásraí seachadta breise ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a mholadh ag tráth níos déanaí i gcás gur gá; (3) cur le huaillmhian na mbeart ar fud an Aontais Eorpaigh; (4) spriocanna náisiúnta ceangailteacha a thabhairt isteach.

Meascán de Rogha 1 agus Rogha 2, atá ag brath ar an bpróiseas rialachais chun an sprioc 27% ar a laghad a bhaint amach agus ansin ar chlásal athbhreithnithe chun moladh beart breise ar fud an Aontais Eorpaigh a mheas, ba é rogha na tosaíochta don Togra maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh. Meastar nach bhfuil na roghanna eile inghlactha ó thaobh na polaitíochta de agus d’fhéadfadh sé nach mbeifí in ann teacht ar chomhaontú ina dtaobh gan dochar don chéad chreat buiséadach meántéarma eile.

Tá an cur chuige seo comhréireach freisin (mar nach spreagann sé aon bhearta breise go huathoibríoch a éilíonn cistiú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh) agus urramaíonn sé prionsabal na coimhdeachta (mar go bhfágann sé an rogha ag na Ballstáit chun iarrachtaí breise a dhéanamh).

d) Sásraí chun bearna sheachadta a sheachaint agus a líonadh: (1) pleananna náisiúnta a athbhreithniú; (2) clásal athbhreithnithe a chur isteach chun sásraí seachadta breise ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a mholadh ag tráth níos déanaí i gcás gur gá; (3) cur le huaillmhian na mbeart ar fud an Aontais Eorpaigh; (4) spriocanna náisiúnta ceangailteacha a thabhairt isteach.

Roghnaíodh leagan malartach de Rogha 3 mar rogha tosaíochta don Togra maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh mar go meastar gurb é sin an modh is indéanta chun aon bhearna i leith seachadadh a cheartú. Bheadh tacaíocht le fáil ó Rogha 1 (seachadadh pleananna náisiúnta a athbhreithniú) ar cheart di teacht i bhfeidhm freisin le próiseas rialachais an Aontais Fuinnimh.

Tá an cur chuige seo comhréireach freisin (mar nach spreagann sé aon bhearta breise go huathoibríoch a éilíonn cistiú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh) agus urramaíonn sé prionsabal na coimhdeachta (mar go bhfágann sé an rogha ag na Ballstáit chun iarrachtaí breise a dhéanamh).

(vi) Roghanna le creat inbhuanaitheachta an Aontais Eorpaigh maidir le bithfhuinneamh a neartú:

Lena chois sin, i measúnú tionchair ar inbhuanaitheacht bithfhuinnimh scrúdaíodh roghanna don inbhuanaitheacht bithmhaise a úsáidtear chun teas agus cumhacht a tháirgeadh: (1) Cás bunlíne: ag brath ar ghnéithe eile de chreat aeráide agus fuinnimh 2030 agus ar bhearta náisiúnta chun deimhin a dhéanamh d'inbhuanaitheacht na bithmhaise a úsáidtear chun teas agus cumhacht a tháirgeadh; (2) Critéir inbhuanaitheachta agus critéir laghdaithe gás ceaptha teasa atá ann cheana le haghaidh bithbhreoslaí san iompar a leathnú amach chun bithmhais sholadach agus ghásach sa teas agus sa chumhacht a chuimsiú; (3) Cur le rogha 2, ceanglais inbhuanaitheachta le haghaidh bithmhais foraoiseachta a fhorbairt a thuilleadh mar aon le ceanglas maidir le hastaíochtaí LULUCF sna gealltanais náisiúnta faoi Chomhaontú Pháras a chur san áireamh; (4) Cur le rogha 2 nó 3, ceanglas maidir le héifeachtúlacht fuinnimh i suiteálacha teasa agus cumhachta a chur san áireamh; (5) Cur le rogha 2 nó 3, uasteorainn a chur san áireamh ar úsáid bunábhar áirithe (e.g. lomáin chruinne) chun fuinneamh a tháirgeadh.

Ba í Rogha 3 rogha na tosaíochta don Togra seo mar go meastar gurb é an cur chuige is cost-éifeachtúla chun a áirithiú ar bhonn leanúnach go ndéanfar an laghdú is mó is féidir ar gháis cheaptha teasa de bharr úsáid bithfhuinnimh san Aontas Eorpach tar éis 2020 agus go laghdófar san am céanna na rioscaí a bhaineann leis na hiarmhairtí díobhálacha ar an gcomhshaol i ngeall ar an méadú ar an méid bithmhaise foraoiseachta a bhaintear. Urramaíonn an rogha seo prionsabal na coimhdeachta mar, i gcomhréir leis an gcur chuige rioscabhunaithe, braitheann sí sa chéad dul síos ar na dlíthe agus na caighdeáin náisiúnta chun táirgeadh inbhuanaithe bithmhaise foraoiseachta a léiriú i gcomhair úsáid fuinnimh. Tá sí comhréireach freisin mar nach bhfuil sí infheidhme ach i gcás gineadóirí bithmhaise teasa agus cumhachta ar mhórscála.

3.5.Samhlacha a úsáideadh

Cuireann an Togra le roghanna beartais a rinneadh a mheas i dtaca leis na torthaí ar chásanna samhaltaithe córais fuinnimh. Go sonrach, is é Cás Tagartha an Aontais Eorpaigh 2016 (REF2016) an pointe tosaigh tagartha a úsáidtear sa mheasúnú tionchair a ghabhann leis an Togra agus is ann a thugtar réamh-mheastacháin 2030 ar chórais fuinnimh atá bunaithe ar threochtaí agus ar bheartais reatha.

3.5.1. Na cásanna bunlíne

Ar bhonn REF2016 agus EUCO27 (féach thíos in 3.5.2.), baineadh úsáid as cásanna bunlíne ar leith a dhíríonn aird ar na himpleachtaí tuartha má leantar leis na beartais agus na cleachtais reatha i bhforbairtí na nearnálacha sonracha atá faoi réir idirghabhálacha beartais agus glacadh leis go bhfuil gach earnáil agus gach beartas eile i gcomhréir leis an gcás beartais lárnaigh.

3.5.2. Na cásanna bunlíne

Baineadh úsáid freisin as cás beartais lárnaigh a ceapadh le haghaidh na measúnuithe tionchair a ghabhann leis an togra le haghaidh an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh a athbhreithniú agus an togra le haghaidh an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill. Sa chás seo (ar a dtugtar "EUCO27"), déantar réamh-mheastachán ar na forbairtí tuartha ar fud na nearnálacha chun spriocanna 2030 a bhaint amach agus chun cuidiú le méid na ndúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a aithint chun sciar 27% ar a laghad den fhuinneamh in-athnuaite a bhaint amach ar bhonn cost-éifeachtúil.

Maidir leis an gcur chuige sin atá bunaithe ar chás comhbheartais lena ndéantar ceist amháin ag an am a láimhseáil, measadh gurb é an cur chuige sin an taon mhodh oibriúcháin amháin a bhí ann chun tionchair roghanna beartais ar leith a mheasúnú i gcomhthéacs ginearálta tionscnamh cuimsitheach éagsúil arna gcur chun cinn ag an gCoimisiún mar chuid de thionscnaimh 2016 an Aontais Fuinnimh.

3.5.3. Samhail a úsáideadh

Úsáideadh an fhoireann samhlacha chéanna chun roghanna beartais a mheasúnú atá mar bhonn taca leis an Togra agus a úsáideadh do phacáiste aeráide agus fuinnimh 2020 agus do chreat beartais aeráide agus fuinnimh 2030.

Áirítear san fhoireann samhlacha na samhlacha seo (PRIMES, PRIMES- TAPEM & PRIMES-TREMOVE, Soláthar Bithmhaise PRIMES, GAINS, GLOBIOM-G4M, Prometheus agus CAPRI) atá nasctha le chéile ar dhóigheanna arna sainiú go foirmiúil chun comhleanúnachas i gceapadh cásanna a áirithiú. Is gá na hidirnaisc sin chun croí na hanailíse a chur ar fáil ar fuinneamh, iompar agus treochtaí maidir le hastaíochtaí GCT iad, lena gcumhdaítear an méid seo a leanas:

An córas fuinnimh iomlán (éileamh ar fhuinneamh, soláthar, praghsanna agus infheistíochtaí sa todhchaí) agus na hastaíochtaí agus na haistrithe uile GCT:

An sprioc-am: 1990 go dtí 2050 (céimeanna ama 5 bliana)

Tíreolaíocht: gach ceann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, tíortha is iarrthóirí san Aontas Eorpach agus, i gcás inarb iomchuí an Iorua, an Eilvéis agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin

Tionchair: ar fhuinneamh, iompar agus tionscal (PRIMES), talmhaíocht, foraoiseacht agus talamhúsáid (GLOBIOM-G4M), easrú atmaisféarach, sláinte agus éiceachórais (aigéadú, eotrófú) (GAINS); maicreacnamaíocht ina bhfuil go leor earnálacha, fostaíocht agus leas sóisialta.

Sa Mheasúnú Tionchair ar inbhuanaitheacht bithfhuinnimh, úsáidtear EUCO27 mar chás bunlíne, agus is ann a dhéantar measúnú ar na roghanna beartais leis an dá uirlis samhaltaithe seo a leanas:

GLOBIOM (samhail eacnamaíoch dhomhanda don úsáid talún ) agus G4M (samhail don earnáil foraoiseachta), a thugann réamh-mheastacháin ar phraghsanna tráchtearraí, tionchair ar thalamh, agus astaíochtaí gás ceaptha teasa ón talamhúsáid, athrú ar thalamhúsáid agus earnáil na foraoiseachta.

Green-X (samhail d’fhuinneamh in-athnuaite san Aontas Eorpach), mar aon le ArcGIS Network (samhail gheospásúil le haghaidh slabhraí iompair bithmhaise) agus MULTIREG (samhail ionchuir-aschuir), a dhéanann samhaltú ar mhiondealú foinsí fuinnimh in-athnuaite agus bunábhair bhithfhuinnimh agus astaíochtaí gás ceaptha teasa ón earnáil fuinnimh freisin, agus tionchair shóisialta agus eacnamaíocha amhail oll-bhreisluach, infheistíocht, agus poist.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Sa togra seo, athmhúnlaítear an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite agus táthar ag súil go dtiocfaidh de na bearta nua a leagtar amach in Airteagal 23 agus in Airteagal 25 iarmhairtí buiséadacha agus riaracháin breise teoranta le haghaidh údaráis phoiblí na mBallstát i dtéarmaí na struchtúr riaracháin atá le cur i bhfeidhm. I bhformhór na gcásanna, cuirtear na costais a bhaineann leis na bearta ar aghaidh chuig na tomhaltóirí deiridh a bhainfidh tairbhe as sochair an dícharbónaithe dá réir sin. Níl aon impleacht ag an togra do bhuiséad an Aontais.

5.Míniúchán mionsonraithe ar shainfhorálacha an Togra

Is iad seo a leanas na príomhfhorálacha a athróidh Treoir 2009/28/CE ar bhonn suntasach nó a chuirfidh eilimintí nua leis an Treoir:

Léirítear in Airteagal 1 raon feidhme an Togra seo ina luaitear eilimintí nua don tréimhse tar éis 2020 amhail an sprioc cheangailteach fhoriomlán san Aontas Eorpach, féintomhaltas fuinnimh in-athnuaite, bithbhreoslaí feabhsaithe, inbhuanaitheacht bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise agus critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Tugtar isteach in Airteagal 2 sainmhínithe sonracha nua, i bhfianaise na leasuithe a cuireadh i bhfeidhm ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite.

Leagtar amach in Airteagal 3 sprioc 2030 an Aontais Eorpaigh. Bunaítear spriocanna náisiúnta 2020 mar bhunlíne (i.e. níl cead ag na Ballstáit dul faoi bhun spriocanna náisiúnta 2020 ó 2021 ar aghaidh). Cuirtear tagairt do shásra san áireamh freisin a áiritheoidh go gcoinneofar an bhunlíne agus go seachnófar oscailt bearna maidir leis an sprioc a bhaint amach, an dá ní mar a leagtar amach faoi Rialachán maidir le Rialachas. Chomh maith leis sin, scriostar sprioc FIF-I 10% tar éis 2020.

Leagtar síos in Airteagal 4 na prionsabail ghinearálta a fhéadfaidh na Ballstáit a chur i bhfeidhm agus iad ag dearadh scéimeanna tacaíochta cost-éifeachtúla chun cur chuige atá dírithe ar an margadh agus cur chuige atá in oiriúint don Eoraip a éascú ach iad faoi réir ag rialacha Státchabhrach.

Bunaítear in Airteagal 5 oscailt scéimeanna tacaíochta, i bpáirt agus de réir a chéile, le haghaidh rannpháirtíocht trasteorann in earnáil an leictreachais.

Áirítear in Airteagal 6, nuair a roghnaíonn na Ballstáit tabhairt faoi athbhreithniú, nach ndéanfar athbhreithniú ar mhéid na tacaíochta a thugtar do thionscadail fuinnimh in-athnuaite ná ar na coinníollacha a ghabhann leis an tacaíocht sin ar chaoi go mbeidh tionchar diúltach aige sin ar thionscadail a fuair tacaíocht.

In Airteagal 7, lena rialaítear an dóigh a ndéantar an sciar den fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a ríomh, cuirtear san áireamh laghdú ar sciar uasta na mbithbhreoslaí agus na mbithleachtanna a tháirgtear ó bhia nó ó bharra beatha ag tosú ó 2021 arb é is aidhm dó dul i ngleic le hastaíochtaí ó ILUC. Féadfaidh na Ballstáit íosteorainn a leagan síos agus idirdhealú a dhéanamh idir cineálacha éagsúla bithbhreoslaí agus bithleachtanna arna dtáirgeadh as bia agus as barra beatha, mar shampla trí íosteorainn a leagan síos i dtaca leis an rannchuidiú ó bhithleachtanna arna dtáirgeadh as barra ola, agus athrú indíreach ar thalamhúsáid á chur san áireamh.

In Airteagal 15, cuirtear san áireamh modheolaíocht nua ríofa (atá daingnithe sa Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh) i dtaca le híosleibhéil fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite i bhfoirgnimh nua agus i bhfoirgnimh ar ann dóibh cheana agus a bhféadfaí athchóiriú a dhéanamh orthu.

In Airteagal 16, bunaítear próiseas deonaithe ceadanna do thionscadail fuinnimh in-athnuaite a bheidh faoi chúram údaráis ainmnithe ("ionad ilfhreastail") amháin agus uasteorainn ama i leith an phróisis deonaithe ama.

Tugtar isteach le hAirteagal 17 fógra simplí chuig Oibreoirí Córais Dáileacháin le haghaidh tionscadail ar scála beag agus foráil shonrach maidir le dlús a chur leis an bpróiseas deonaithe ceadanna chun gléasraí fuinnimh in-athnuaite atá ann cheana a athchumhachtú.

In Airteagal 19, cuirtear san áireamh roinnt modhnuithe ar chóras ráthaíochtaí maidir le tionscnamh (i) córas rathaíochtaí maidir le tionscnamh (GOanna) a leathnú chun gás in-athnuaite a chlúdach; (ii) eisiúint GOanna in earnáil an téimh agus an fhuaraithe a dhéanamh éigeantach arna iarraidh sin ag táirgeoir; (iii) úsáid GOanna a dhéanamh éigeantach chun nochtadh cumarsáide i leith FIF-L agus gás in-athnuaite a áirithiú; (iv) le gur féidir GOanna a eisiúint le haghaidh FIF-L a fhaigheann tacaíocht agus a dhéantar a leithdháileadh trí bhíthin ceantála agus an tioncam a chruthaítear a úsáid chun fritháireamh a dhéanamh ar na costais a bhaineann le tacaíocht a thabhairt don fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite; agus (v) na nósanna imeachta riaracháin a fheabhsú trí chaighdeán an Choiste Eorpaigh um Chaighdeánú a chur i bhfeidhm.

Tugann Airteagal 21 cumhacht do thomhaltóirí trína chur ar a gcumas fuinneamh a tháirgeann siad féin a thomhailt gan srianta míchuí, agus íoctar iad as an leictreachas a chuireann siad isteach san eangach.

Leagtar amach in Airteagal 22 forálacha nua maidir le pobail fuinnimh chun a thabhairt de chumhacht dóibh bheith rannpháirteach sa mhargadh.

Is é is aidhm d’Airteagal 23 leas a bhaint as acmhainneacht fuinnimh in-athnuaite in earnáil an téimh agus an fhuaraithe a áiritheoidh rannchuidiú cost-éifeachtúil na hearnála leis an sprioc a bhaint amach, agus margadh níos mó a chruthú le haghaidh FIF-T+F ar fud an Aontais Eorpaigh. Dá réir sin, féachfaidh na Ballstáit le méadú bliantúil 1% sa sciar den fhuinneamh in-athnuaite a bhaint amach sa soláthar téimh agus fuaraithe. Is iad na Ballstáit a chinnfidh cén chaoi a gcuirfidh siad i bhfeidhm é.

In Airteagal 24, tugtar de chumhacht do thomhaltóirí fuinnimh trí fhaisnéis faoi fheidhmíocht fuinnimh téimh ceantair a chur ar fáil dóibh, agus trína chur ar a gcumas stopadh de bheith ag ceannach teasa/fuachta ó chóras téimh/fuaraithe ar leibhéal an fhoirgnimh más féidir leis na tomhaltóirí, nó páirtí thar a gceann, feidhmíocht fuinnimh i bhfad níos fearr a bhaint amach trí bhearta a chuirtear i bhfeidhm ar leibhéal an fhoirgnimh. Osclaítear amach freisin córais áitiúla téimh agus fuaraithe do tháirgeoirí fuinnimh in-athnuaite, táirgeoirí dramhtheasa agus dramhfhuachta agus tríú páirtithe atá ag gníomhú thar a gceann.

Bunaítear le hAirteagal 25 oibleagáid ar sholáthraithe breoslaí ar leibhéal an Aontais Eorpaigh sciar áirithe (6.8 % in 2030) de bhreoslaí íseal-astaíochtaí in-athnuaite (lena náirítear leictreachas in-athnuaite agus bithbhreoslaí ardfhorbartha), chun an dícharbónú agus éagsúlú fuinnimh a spreagadh agus chun rannchuidiú cost-éifeachtúil na hearnála a áirithiú maidir leis an sprioc fhoriomlán a bhaint amach. In Airteagal 7, tugtar aghaidh ar cheisteanna ILUC lena dtugtar isteach laghdú ar sciar uasta de bhithbhreoslaí agus de bhithleachtanna a tháirgtear ó bhia nó ó bharra beatha ó 2021 ar aghaidh. Is le fo-shainordú a chuirtear an tathrú chuig bithbhreoslaí ardfhorbartha chun cinn agus, i ngeall air sin, tiocfaidh méadú bliantúil ar a núsáid chun ar a laghad 3.6 % a bhaint amach faoi 2030. Ar deireadh, tá foráil san airteagal lena bhforáiltear bunachair shonraí náisiúnta a thabhairt isteach chun inrianaitheacht na mbreoslaí a áirithiú agus chun an riosca calaoise a mhaolú.

In Airteagal 26, neartaítear critéir inbhuanaitheachta an Aontais Eorpaigh maidir le bithfhuinneamh atá ann cheana, lena náirítear a raon feidhme a leathnú chun bithmhais agus bithghás a chlúdach le haghaidh téamh agus fuarú agus giniúint leictreachais. Déantar an critéar inbhuanaitheachta maidir le bithmhais talmhaíochta a chuíchóiriú chun an tualach riaracháin a laghdú. Tá an critéar maidir le talamh portaigh a chosaint níos déine de bharr an téacs nua ach is fusa é a fhíorú. Tugtar isteach critéar inbhuanaitheachta rioscabhunaithe nua maidir le bithmhais foraoiseachta mar aon le ceanglas LULUCF chun deimhin a dhéanamh de go ndéanfar cuntasaíocht mar is ceart ar thionchair charbóin mar thoradh ar úsáid na bithmhaise foraoiseachta chun fuinneamh a tháirgeadh. Ina theannta sin, méadaítear an ceanglas feidhmíochta i gcás bithbhreoslaí maidir le gáis cheaptha teasa a laghdú, méadaítear é go 70 % le haghaidh gléasraí nua agus cuirtear ceanglas laghdaithe 80 % i bhfeidhm ar théamh/fuarú agus leictreachas atá bunaithe ar an mbithmhais. Chun an tualach róthrom riaracháin a sheachaint, ní bheidh feidhm ag critéir maidir le gáis cheaptha teasa a laghdú ná ag critéir inbhuanaitheachta an Aontais Eorpaigh maidir le suiteálacha beaga téimh/fuaraithe agus leictreachais bithmhaise a bhfuil a nacmhainn breosla faoi bhun 20 MW. Áirítear in Iarscríbhinn V luachanna réamhshocraithe nuashonraithe do bhithbhreoslaí agus do bhithleachtanna, agus cuirtear Iarscríbhinn VI nua isteach chun modheolaíocht chomhchoiteann cuntasaíochta maidir le gáis cheaptha teasa i gcás breoslaí bithmhaise in earnáil an teasa agus na cumhachta a chur san áireamh, lena náirítear luachanna réamhshocraithe.

In Airteagal 27, déantar soiléiriú ar an gcóras cothromaithe maise agus déantar é a oiriúnú chun comh-dhíleá bithgháis a chlúdach agus chun bithmheatán a instealladh san eangach gáis nádúrtha. San airteagal leasaithe, áirítear an oibleagáid chun aitheantas a thabhairt d’fhianaise ó scéimeanna náisiúnta Ballstát eile arna bhfíorú ag an gCoimisiún. Chun critéir inbhuanaitheachta an Aontais Eorpaigh a chuíchóiriú, scriostar roinnt forálacha neamhoibríochtúla, lena náirítear gur féidir comhaontuithe déthaobhacha a bhunú le tríú tíortha, agus gur féidir leis an gCoimisiún limistéir a aithint chun cosaint a thabhairt d'éiceachórais nó speicis atá neamhchoitianta, faoi bhagairt nó i mbaol a chosaint agus atá aitheanta i gcomhaontuithe idirnáisiúnta nó ar liostaí arna gcur i dtoll a chéile ag eagraíochtaí idir-rialtasacha nó ag an Aontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra. Chomh maith leis sin, déanann sé soiléiriú ar an mbonn dlí lena gceadaítear don Choimisiún na cineálacha cur chuige iniúchóireachta atá le cur i bhfeidhm ag na scéimeanna deonacha a shainiú agus fócas níos láidre á chur ar an ualach riaracháin a laghdú. Ar deireadh, méadaíonn sé rannpháirteachas na mBallstát i rialú na scéimeanna deonacha trí sheiceálacha ar chomhlachtaí deimhniúcháin a cheadú.

Áirítear in Airteagal 28 bonn dlí lena gceadaítear don Choimisiún an mhodheolaíocht ríofa Gás Ceaptha Teasa a thabhairt cothrom le dáta. Déantar soiléiriú freisin ar an úsáid a bhainfear as tuarascálacha na mBallstát faoi mheánastaíochtaí ó thalamhshaothrú.

Déanfar Airteagail 3, 4, 16 (1-8), 22 agus 23, 24 agus 26 de Threoir 2009/28/CE a aisghairm leis an togra seo. Déantar mionleasuithe ar Airteagail 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 25a, 27, 28, 29 de Threoir 2009/28/CE (Airteagail 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 35 agus 36 den togra seo) (e.g. mionsonraí teicniúla nó oiriúnuithe ar leasuithe agus forálacha nua) nó ní dhéantar ach iad a athuimhriú.

6.Faisnéis bhreise

Simpliú agus oiriúnacht rialála

De bharr go socraítear sprioc 2030 ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, cuirtear deis ar fáil chun cur chuige iomlánaíoch a chur i bhfeidhm maidir le húsáid fuinnimh in-athnuaite. Cuimsítear leis sin sprioc fuinnimh in-athnuaite uileghabhálach aonair ar a laghad 27 % don Aontas Eorpach faoi 2030 gan gá ar bith le fo-sprioc ar leith le haghaidh FIF-I. Anuas air sin, áirítear sa Togra bearta ar fud thrí earnáil na bhfuinneamh in-athnuaite a chuireann le seasamh na ninfheistíochtaí san fhuinneamh in-athnuaite, a fheabhsaíonn an creat ginearálta rialála agus a bhaineann tairbhe as acmhainneacht na nearnálacha uile chun rannchuidiú leis an iarracht chomhchoiteann agus sprioc 2030 a bhaint amach.

Is in Airteagal 7 a phléitear ríomh an tomhaltais deiridh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite in earnáil an iompair chun go mbeidh sé ag teacht le ríomh an tomhaltais deiridh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite in earnáil an leictreachais agus in earnáil an téimh agus an fhuaraithe.

Áirítear sa Togra bearta a dhéanann an creat reatha a chuíchóiriú chun tacú leis an leictreachas in-athnuaite (e.g. Airteagal 4 den Togra) agus tugtar aird ar cheisteanna tras-earnálacha (e.g. bacainní riaracháin in Airteagal 15, Airteagal 16 agus Airteagal 17 den Togra).

An reachtaíocht atá ann cheana a aisghairm

Má ghlactar an Togra, déanfar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite atá ann cheana a aisghairm an 1 Eanáir 2021.

Clásal athbhreithnithe/leasaithe/éaga

Áirítear sa Togra clásal athbhreithnithe ginearálta in Airteagal 30.

Athmhúnlú

Gabhann an meabhrúchán míniúcháin seo le Togra chun an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite a athmhúnlú. Glacadh an cur chuige ar leith sin mar go bhfuil athruithe substainteacha nua i gceist leis an athmhúnlú cé go bhfanann roinnt forálacha an ghnímh roimhe sin gan athrú.

Tábla comhghaoil

Ceanglaítear ar na Ballstáit téacs na bhforálacha náisiúnta lena ndéantar an Treoir a thrasuí mar aon le tábla comhghaoil idir na forálacha sin agus an Treoir a chur in iúl don Choimisiún.

Mar gheall ar raon feidhme mór an Togra seo agus an líon oibleagáidí dlíthiúla a bhunaíonn sé, tá gá leis an tábla comhghaoil sin le gur féidir leis an gCoimisiún a chúraimí a dhéanamh mar is cuí maidir le maoirseacht a dhéanamh ar thrasuí na Treorach.

An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)

Ábhar a bhaineann leis an LEE atá sa ghníomh atá beartaithe agus ba cheart, dá bhrí sin, an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a chuimsiú ann.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

2016/0382 (COD)

Togra le haghaidh

TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach Ö ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Õ , agus go háirithe Airteagal 175(1) ð 194(2) ï de , agus Airteagal 95 de i ndáil le hAirteagal 17, Airteagal 18 agus Airteagal 19 den Treoir seo,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 10 ,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún 11 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an Ö ngnáthnós imeachta reachtach Õ a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh 12 ,

De bharr an méid seo a leanas:

ò nua

(1)Rinneadh Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 13 a leasú go suntasach roinnt uaireanta 14 . Ós rud é go bhfuil tuilleadh leasuithe le déanamh uirthi, ba cheart an Treoir sin a athmhúnlú ar mhaithe le soiléireacht.

ê 2009/28/CE Aithris 1 (oiriúnaithe)

ð nua

(2)ð Ar cheann de spriocanna bheartas fuinnimh an Aontais tá foirmeacha inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn. ï Rialú tomhaltais fuinnimh na hEorpa agus an  úsáid mhéadaithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite, mar aon le coigiltis fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh níos fearr, is Ö cuid thábhachtach Õcodanna tábhachtacha den phacáiste beart iad, pacáiste is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún AontaitheÖ Comhaontú Pháras 2015 Õ maidir le hathrú aeráide a chomhlíonadh, mar aon le tuilleadh ceanglas Comhphobail agus idirnáisiúnta maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú tar éis 2012 Ö creat aeráide agus fuinnimh 2030 an Aontais, lena náirítear an sprioc cheangailteach astaíochtaí san Aontas a ghearradh go dtí ar a laghad 40 % faoi bhun leibhéil 1990 faoi 2030 Õ. Tá ról tábhachtach ag na fachtóirí sin Ö Tá ról tábhachtach aige freisin Õ i gcinnteacht an tsoláthair fuinnimh a chur chun cinn mar aon le, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht a chur chun cinn agus i ndeiseanna fostaíochta agus forbartha réigiúnaí a chur ar fáil, go háirithe i gceantair tuaithe agus ceantair iargúlta ðnó i réigiúin ina bhfuil dlús íseal daonraï .

ê 2009/28/CE Aithris 2 (oiriúnaithe)

ð nua

(3)Go háirithe, is cuid de na huirlisí is éifeachtúla uirlisí Ö an-éifeachtúil  Õ iad feabhsuithe teicneolaíocha a mhéadú, dreasachtaí le haghaidh úsáid agus leathnú an iompair phoiblí, úsáid teicneolaíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh agus úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a Ö chur chun cinn Õ ð in earnáil an leictreachais, earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus ï in Ö earnáil Õ Ö an Õ iompair ð , i gcomhar le bearta éifeachtúlachta fuinnimh ï, chun ð astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas ï Ö a laghdú Õ lenar féidir leis an gComhphobal agus achun spleáchas  Ö spleáchas an Aontais Õ ar ð ghás agus ï ar ola allmhairithe a laghdú in earnáil an iompair áit a bhfuil an fhadhb is mó le cinnteacht an tsoláthair fuinnimh, agus tionchar a imirt ar an margadh breosla d'earnaíl an iompair.

ò nua

(4)Bunaíodh le Treoir 2009/28/CE creat rialála maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn lenar leagadh síos spriocanna náisiúnta ceangailteacha maidir leis an sciar foinsí inathnuaite fuinnimh i dtomhaltas fuinnimh agus in earnáil an iompair atá le baint amach faoi 2020. Bunaíodh leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún 22 Eanáir 2014 15 creat le haghaidh bheartais fuinnimh agus aeráide an Aontais amach anseo agus cuireadh chun cinn tuiscint choiteann maidir leis an gcaoi leis na beartais sin a fhorbairt tar éis 2020. Mhol an Coimisiún sciar 27 % d'fhuinnimh inathnuaite a bheith mar sprioc an Aontais do 2030.

(5)D'fhormheas an Chomhairle Eorpach i nDeireadh Fómhair 2014 an sprioc sin, rud a thug le tuiscint go bhféadfaidh na Ballstáit spriocanna náisiúnta níos uaillmhianaí a leagan síos dóibh féin.

(6)Sna rúin A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 [Creat beartais um an aeráid agus an fuinneamh sa tréimhse ó 2020 go 2030] agus The Renewable energy progress report [Tuarascáil dul chun cinn ar an bhfuinneamh inathnuaite] ó Pharlaimint na hEorpa, bhíothas i bhfabhar sprioc cheangailteach 30 % ar a laghad a bheith ag an Aontas do 2030 maidir le tomhaltas deiridh fuinnimh iomlán ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh, agus leagadh béim ar gur cheart an sprioc a chur chun feidhme trí bhíthin spriocanna náisiúnta aonair ag cur san áireamh gach staide ar leith agus phoitéinseal gach Ballstáit.

(7)Tá sé iomchuí, dá bhrí sin, sprioc cheangailteach 27 % ar a laghad d'fhuinnimh inathnuaite a leagan síos don Aontas. Ba cheart do na Ballstáit an méid a dhéanfaidh siad chun an sprioc sin a bhaint amach a shainiú mar chuid dá bpleananna comhtháite náisiúnta don fhuinneamh agus don aeráid trí bhíthin an phróisis rialachais a leagtar amach i Rialachán [Rialachas].

(8)Ach sprioc cheangailteach maidir le fuinneamh inathnuaite a leagan síos don Aontas do 2030, leanfaí d'fhorbairt teicneolaíochtaí a ghineann fuinneamh inathnuaite a spreagadh agus dhéanfaí deimhneacht a áirithiú d'infheisteoirí. D'fhágfadh sprioc a shaineofaí ar leibhéal an Aontais níos mó solúbthachta ag na Ballstáit a spriocanna maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú ar an mbealach is costéifeachtaí is féidir i gcomhréir lena gcúinsí sonracha, na meascáin fuinnimh atá iontu agus a nacmhainní fuinneamh inathnuaite a sholáthar.

(9)Ba cheart na spriocanna náisiúnta arna leagan síos do 2020 a bheith ag teacht le rannchuidiú íosta na mBallstát i dtaca le creat nua 2030. Níor cheart i gcúinsí ar bith go dtitfeadh sciar náisiúnta na bhfoinsí inathnuaite fuinnimh faoi bhun an rannchuidithe sin agus, más rud é go dtarlaíonn amhlaidh, ba cheart do na Ballstáit ábhartha na bearta iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú go gcoinnítear an bhunlíne sin agus chun cuidiú leis an ionstraim airgeadais dá dtagraítear i Rialachán [Rialachas].

(10)Ba cheart do na Ballstáit bearta breise a dhéanamh más rud é nach gcomhlíonann sciar na bhfoinsí inathnuaite fuinnimh ar leibhéal an Aontais conair an Aontais i dtreo na sprice 27 % ar a laghad d'fhuinnimh inathnuaite a bhaint amach. Mar a leagtar amach i Rialachán [Rialachas], má aithníonn an Coimisiún bearna uaillmhéine le linn an mheasúnaithe ar na pleananna comhtháite náisiúnta don fhuinneamh agus don aeráid, féadfaidh an Coimisiún bearta a dhéanamh ar leibhéal an Aontais chun a áirithiú go mbainfear an sprioc amach. Má aithníonn an Coimisiún bearna seachadta fad is atá na tuarascálacha comhtháite náisiúnta ar dhul chun cinn don fhuinneamh agus don aeráid á measúnú, ba cheart do na Ballstáit na bearta a leagtar amach i Rialachán [Rialachas] a chur i bhfeidhm, ar bearta iad a thugann solúbthacht dóibh ó thaobh roghanna de.

(11)Chun tacaíocht a thabhairt do rannchuidithe uaillmhianacha na mBallstát i dtaca le sprioc an Aontais a bhaint amach, ba cheart creat airgeadais a bhunú a bheidh mar aidhm aige infheistíochtaí i dtionscadail fuinnimh inathnuaite a éascú sna Ballstáit sin, agus sin a dhéanamh trí bhíthin ionstraimí airgeadais a úsáid freisin.

(12)Ba cheart don Choimisiún leithdháileadh na gcistí a dhíriú ar chostas caipitil tionscadal foinsí inathnuaite fuinnimh a laghdú, rud a mbeidh tionchar ábhartha aige ar chostas na dtionscadal fuinnimh inathnuaite agus ar a iomaíche agus atá siad.

(13)Ba cheart don Choimisiún malartú dea-chleachtas a éascú idir na húdaráis nó na comhlachtaí inniúla náisiúnta nó réigiúnacha trí, mar shampla, cruinnithe rialta chun teacht ar chur chuige coiteann chun úsáid níos forleithne tionscadal fuinnimh inathnuaite costéifeachtach a chur chun cinn, chun infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nua, solúbtha agus glana a spreagadh, agus chun straitéis leordhóthanach a leagan amach chun teicneolaíochtaí nach gcuidíonn chun astaíochtaí a laghdú nó teicneolaíochtaí nach mbaineann go leor solúbthachta leo a tharraingt siar, ar bhonn critéir thrédhearcacha agus chomharthaí iontaofa praghsála an mhargaidh.

ê 2009/28/CE Aithris 7 (oiriúnaithe)

ð nua

(14)Le Treoir 2001/77/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2001 maidir le leictreachas arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn i margadh inmhéanach an leictreachais 16 , Treoir 2003/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Bealtaine 2003 maidir le húsáid bithbhreoslaí nó breoslaí inathnuaite eile a chur chun cinn in earnáil an iompair 17 , ð agus Rialachán (CE) 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  18 ï, leagadh síos sainmhínithe i dtaca leis na cineálacha éagsúla fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite. Le Treoir 2003/54/EC XXXX/XX/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2003XX maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa leictreachas Ö  19  Õ leagadh síos sainmhínithe i dtaca le hearnáil an leictreachais i gcoitinne. Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléireacht dhlíthiúil is iomchuí na sainmhínithe Ö sin  Õ céanna nó sainmhínithe cosúla a úsáid sa Treoir seo.

ò nua

(15)Tá sé cruthaithe gur bealach éifeachtach iad scéimeanna tacaíochta le haghaidh leictreachas a ghintear ó fhoinsí inathnuaite chun úsáid fuinnimh inathnuaite a chothú. Más rud é go gcinneann na Ballstáit scéimeanna tacaíochta a chur chun feidhme, agus nuair a dhéanfaidh siad amhlaidh, ba cheart an tacaíocht sin a sholáthair i bhfoirm a bheidh a neamhshaobhaí agus is féidir d'fheidhmiú na margaí leictreachais. Chuige sin, leithdháileann líon méadaitheach Ballstát tacaíocht ar bhealach a chiallaíonn go ndeonaítear tacaíocht sa bhreis ar ioncaim ón margadh.

(16)Ba cheart giniúint leictreachas ó fhoinsí inathnuaite a chur in úsáid ar an gcostas is ísle is féidir le haghaidh tomhaltóirí agus cáiníocóirí. Nuair atá scéimeanna tacaíochta á gceapadh acu nó tacaíocht á leithdháileadh, ba cheart do na Ballstáit iarracht a dhéanamh costas córais iomlán na húsáide a íoslaghdú, agus aird iomlán á tabhairt ar riachtanais forbartha na neangach agus na gcóras, ar an meascán fuinnimh atá mar thoradh air sin, agus ar phoitéinseal fadtéarmach na dteicneolaíochtaí.

(17)Má osclaítear na scéimeanna tacaíochta do rannpháirtíocht trasteorann, ní bheidh ach tionchar diúltach teoranta ar an margadh inmheánach fuinnimh agus, faoi chúinsí áirithe, d'fhéadfaí cuidiú leis na Ballstáit sprioc an Aontais a bhaint amach ar bhealach níos costéifeachtúla. Atoradh nádúrtha ar fhorbairt beartais an Aontais maidir le foinsí inathnuaite fuinnimh is ea rannpháirtíocht trasteorann, áit a dtiocfaidh sprioc cheangailteach ar leibhéal an Aontais in ionad spriocanna ceangailteacha náisiúnta. Is iomchuí, dá bhrí sin, a cheangal ar na Ballstáit tacaíocht a oscailt do thionscadail atá lonnaithe i mBallstáit eile, i bpáirt agus de réir a chéile, agus bealaí éagsúla a shainiú ina bhféadfaí an oscailt de réir a chéile sin a chur chun feidhme, agus comhlíonadh fhorálacha an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, lena náirítear Airteagal 30, Airteagal 34 agus Airteagal 110, a áirithiú.

(18)Gan dochar d'oiriúnuithe ar na scéimeanna tacaíochta chun iad a thabhairt i gcomhréir leis na rialacha maidir le státchabhair, ba cheart na beartais maidir le tacaíocht d'fhoinsí inathnuaite fuinnimh a bheith cobhsaí agus níor cheart athruithe a dhéanamh orthu go rómhinic. Bíonn tionchar díreach ag na hathruithe sin ar chostais chaipitiúla airgeadais, ar chostais forbartha tionscadal agus, dá bhrí sin, ar chostas iomlán úsáid foinsí inathnuaite fuinnimh san Aontas. Ba cheart do na Ballstáit cosc a chur le hathbhreithniú ar aon tacaíocht arna tabhairt do thionscadail fuinnimh inathnuaite tionchar diúltach a bheith aige ar an inmharthanacht eacnamaíoch. Sa chomhthéacs sin, ba cheart do na Ballstáit beartais tacaíochta atá costéifeachtach a chur chun cinn agus a ninbhuanaitheacht airgeadais a áirithiú.

(19)Is ríthábhachtach na hoibleagáidí atá ar na Ballstáit dréachtphleananna gníomhaíochta maidir le fuinneamh inathnuaite agus tuarascálacha ar dhul chun cinn a dhréachtú agus oibleagáid an Choimisiúin tuarascáil a thabhairt ar dhul chun cinn na mBallstát, chun trédhearcacht a fheabhsú, soiléireacht a sholáthar d'infheisteoirí agus tomhaltóirí agus chun faireachán éifeachtach a dhéanamh. Déanann Rialachán [Rialachas] na hoibleagáidí sin a chomhtháthú i gcóras rialachais an aontais fuinnimh, áit a ndéantar oibleagáidí pleanála, tuairiscithe agus faireacháin i réimsí an fhuinnimh agus na haeráide a chuíchóiriú. Déantar freisin an tardán trédhearcachta maidir le fuinneamh inathnuaite a chomhtháthú sa ríomhardán níos leithne a bhunaítear le Rialachán [Rialachas].

ê 2009/28/CE Aithris 11 (oiriúnaithe)

(20)Is gá rialacha trédhearcacha agus soiléire a leagan síos maidir leis an sciar fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a ríomh agus maidir leis na foinsí sin a shainiú. In this context, the energy present in oceans and other water bodies in the form of waves, marine currents, tides, ocean thermal energy gradients or salinity gradients should be included.

ê 2009/28/CE Aithris 5

In order to reduce greenhouse gas emissions within the Community and reduce its dependence on energy imports, the development of energy from renewable sources should be closely linked to increased energy efficiency.

ê 2009/28/CE Aithris 8

The Commission communication of 10 January 2007 entitled ‘Renewable Energy Roadmap — Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future’ demonstrated that a 20 % target for the overall share of energy from renewable sources and a 10 % target for energy from renewable sources in transport would be appropriate and achievable objectives, and that a framework that includes mandatory targets should provide the business community with the long-term stability it needs to make rational, sustainable investments in the renewable energy sector which are capable of reducing dependence on imported fossil fuels and boosting the use of new energy technologies. Those targets exist in the context of the 20 % improvement in energy efficiency by 2020 set out in the Commission communication of 19 October 2006 entitled ‘Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential’, which was endorsed by the European Council of March 2007, and by the European Parliament in its resolution of 31 January 2008 on that Action Plan.

ê 2009/28/CE Aithris 9

The European Council of March 2007 reaffirmed the Community’s commitment to the Community-wide development of energy from renewable sources beyond 2010. It endorsed a mandatory target of a 20 % share of energy from renewable sources in overall Community energy consumption by 2020 and a mandatory 10 % minimum target to be achieved by all Member States for the share of biofuels in transport petrol and diesel consumption by 2020, to be introduced in a cost-effective way. It stated that the binding character of the biofuel target is appropriate, subject to production being sustainable, second-generation biofuels becoming commercially available and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels 20 being amended to allow for adequate levels of blending. The European Council of March 2008 repeated that it is essential to develop and fulfil effective sustainability criteria for biofuels and ensure the commercial availability of second-generation biofuels. The European Council of June 2008 referred again to the sustainability criteria and the development of second-generation biofuels, and underlined the need to assess the possible impacts of biofuel production on agricultural food products and to take action, if necessary, to address shortcomings. It also stated that further assessment should be made of the environmental and social consequences of the production and consumption of biofuels.

ê 2009/28/CE Aithris 10

In its resolution of 25 September 2007 on the Road Map for Renewable Energy in Europe 21 , the European Parliament called on the Commission to present, by the end of 2007, a proposal for a legislative framework for energy from renewable sources, referring to the importance of setting targets for the shares of energy from renewable sources at Community and Member State level.

ê 2009/28/CE Aithris 12

The use of agricultural material such as manure, slurry and other animal and organic waste for biogas production has, in view of the high greenhouse gas emission saving potential, significant environmental advantages in terms of heat and power production and its use as biofuel. Biogas installations can, as a result of their decentralised nature and the regional investment structure, contribute significantly to sustainable development in rural areas and offer farmers new income opportunities.

ê 2009/28/CE Aithris 13

In the light of the positions taken by the European Parliament, the Council and the Commission, it is appropriate to establish mandatory national targets consistent with a 20 % share of energy from renewable sources and a 10 % share of energy from renewable sources in transport in Community energy consumption by 2020.

ê 2009/28/CE Aithris 14

The main purpose of mandatory national targets is to provide certainty for investors and to encourage continuous development of technologies which generate energy from all types of renewable sources. Deferring a decision about whether a target is mandatory until a future event takes place is thus not appropriate.

ê 2009/28/CE Aithris 15

The starting point, the renewable energy potential and the energy mix of each Member State vary. It is therefore necessary to translate the Community 20 % target into individual targets for each Member State, with due regard to a fair and adequate allocation taking account of Member States’ different starting points and potentials, including the existing level of energy from renewable sources and the energy mix. It is appropriate to do this by sharing the required total increase in the use of energy from renewable sources between Member States on the basis of an equal increase in each Member State’s share weighted by their GDP, modulated to reflect their starting points, and by accounting in terms of gross final consumption of energy, with account being taken of Member States’ past efforts with regard to the use of energy from renewable sources.

ê 2009/28/CE Aithris 16

By contrast, it is appropriate for the 10 % target for energy from renewable sources in transport to be set at the same level for each Member State in order to ensure consistency in transport fuel specifications and availability. Because transport fuels are traded easily, Member States with low endowments of the relevant resources will easily be able to obtain biofuels from elsewhere. While it would technically be possible for the Community to meet its target for the use of energy from renewable sources in transport solely from domestic production, it is both likely and desirable that the target will in fact be met through a combination of domestic production and imports. To this end, the Commission should monitor the supply of the Community market for biofuels, and should, as appropriate, propose relevant measures to achieve a balanced approach between domestic production and imports, taking into account, inter alia, the development of multilateral and bilateral trade negotiations, environmental, social and economic considerations, and the security of energy supply.

ê 2009/28/CE Aithris 17

The improvement of energy efficiency is a key objective of the Community, and the aim is to achieve a 20 % improvement in energy efficiency by 2020. That aim, together with existing and future legislation including Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings 22 , Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products 23 , and Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services 24 , has a critical role to play in ensuring that the climate and energy objectives are being achieved at least cost, and can also provide new opportunities for the European Union’s economy. Energy efficiency and energy saving policies are some of the most effective methods by which Member States can increase the percentage share of energy from renewable sources, and Member States will thus more easily achieve the overall national and transport targets for energy from renewable sources laid down by this Directive.

ê 2009/28/CE Aithris 18

It will be incumbent upon Member States to make significant improvements in energy efficiency in all sectors in order more easily to achieve their targets for energy from renewable sources, which are expressed as a percentage of gross final consumption of energy. The need for energy efficiency in the transport sector is imperative because a mandatory percentage target for energy from renewable sources is likely to become increasingly difficult to achieve sustainably if overall demand for energy for transport continues to rise. The mandatory 10 % target for transport to be achieved by all Member States should therefore be defined as that share of final energy consumed in transport which is to be achieved from renewable sources as a whole, and not from biofuels alone.

ê 2009/28/CE Aithris 19

To ensure that the mandatory national overall targets are achieved, Member States should work towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their final mandatory targets. They should establish a national renewable energy action plan including information on sectoral targets, while having in mind that there are different uses of biomass and therefore it is essential to mobilise new biomass resources. In addition, Member States should set out measures to achieve those targets. Each Member State should assess, when evaluating its expected gross final consumption of energy in its national renewable energy action plan, the contribution which energy efficiency and energy saving measures can make to achieving its national targets. Member States should take into account the optimal combination of energy efficiency technologies with energy from renewable sources.

ê 2009/28/CE Aithris 20

To permit the benefits of technological progress and economies of scale to be reaped, the indicative trajectory should take into account the possibility of a more rapid growth in the use of energy from renewable sources in the future. Thus special attention can be given to sectors that suffer disproportionately from the absence of technological progress and economies of scale and therefore remain under-developed, but which, in future, could significantly contribute to reaching the targets for 2020.

ê 2009/28/CE Aithris 21

The indicative trajectory should take 2005 as its starting point because that is the latest year for which reliable data on national shares of energy from renewable sources are available.

ê 2009/28/CE Aithris 23

Member States may encourage local and regional authorities to set targets in excess of national targets and to involve local and regional authorities in drawing up national renewable energy action plans and in raising awareness of the benefits of energy from renewable sources.

ê 2009/28/CE Aithris 24

In order to exploit the full potential of biomass, the Community and the Member States should promote greater mobilisation of existing timber reserves and the development of new forestry systems.

ê 2009/28/CE Aithris 25

Member States have different renewable energy potentials and operate different schemes of support for energy from renewable sources at the national level. The majority of Member States apply support schemes that grant benefits solely to energy from renewable sources that is produced on their territory. For the proper functioning of national support schemes it is vital that Member States can control the effect and costs of their national support schemes according to their different potentials. One important means to achieve the aim of this Directive is to guarantee the proper functioning of national support schemes, as under Directive 2001/77/EC, in order to maintain investor confidence and allow Member States to design effective national measures for target compliance. This Directive aims at facilitating cross-border support of energy from renewable sources without affecting national support schemes. It introduces optional cooperation mechanisms between Member States which allow them to agree on the extent to which one Member State supports the energy production in another and on the extent to which the energy production from renewable sources should count towards the national overall target of one or the other. In order to ensure the effectiveness of both measures of target compliance, i.e. national support schemes and cooperation mechanisms, it is essential that Member States are able to determine if and to what extent their national support schemes apply to energy from renewable sources produced in other Member States and to agree on this by applying the cooperation mechanisms provided for in this Directive.

ê 2009/28/CE Aithris 26

It is desirable that energy prices reflect external costs of energy production and consumption, including, as appropriate, environmental, social and healthcare costs.

ê 2009/28/CE Aithris 27

Public support is necessary to reach the Community’s objectives with regard to the expansion of electricity produced from renewable energy sources, in particular for as long as electricity prices in the internal market do not reflect the full environmental and social costs and benefits of energy sources used.

ê 2009/28/CE Aithris 28

The Community and the Member States should strive to reduce total consumption of energy in transport and increase energy efficiency in transport. The principal means of reducing consumption of energy in transport include transport planning, support for public transport, increasing the share of electric cars in production and producing cars which are more energy efficient and smaller both in size and in engine capacity.

ê 2009/28/CE Aithris 29

Member States should aim to diversify the mix of energy from renewable sources in all transport sectors. The Commission should present a report to the European Parliament and the Council by 1 June 2015 outlining the potential for increasing the use of energy from renewable sources in each transport sector.

ê 2009/28/CE Aithris 30

(21)Chun rannchuidiú hidreachumhachta agus cumhachta gaoithe a ríomh chun críocha na Treorach seo, ba cheart éifeachtaí éagsúlachtaí aeráide a rianú trí riail normalúcháin a úsáid. Ina theannta sin, níor cheart leictreachas a tháirgtear in aonaid taisce pumpála ó uisce a pumpáladh in aghaidh fána roimhe sin, níor cheart é a mheas mar leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh.

ê 2009/28/CE Aithris 31

(22)Bíonn leictreachas nó fuinneamh cúnta eile ag teastáil le haghaidh teaschaidéil a chumasaíonn úsáid teasa aeraiteirmigh, geoiteirmigh agus hidriteirmigh ar leibhéal teasa úsáideach. Ba cheart méid an fhuinnimh a úsáidtear chun teaschaidéil a oibriú a bhaint ó iomlán an teasa inúsáidte, dá bhrí sin. Níor cheart a chur san áireamh ach na teaschaidéil sin a bhfuil aschur acu is mó go mór ná an fuinneamh príomhúil is gá chun iad a oibriú.

ê 2009/28/CE Aithris 32

(23)Baineann córais éighníomhacha fuinnimh úsáid as dearadh foirgneamh chun leas a bhaint as an bhfuinneamh. Meastar gur fuinneamh coigilte an fuinneamh sin. Chun nach ndéanfar é a áireamh faoi dhó, níor cheart fuinneamh a mbaintear leas as ar an gcaoi sin a chur san áireamh chun críocha na Treorach seo.

ê 2009/28/CE Aithris 33 (oiriúnaithe)

(24)Tá sciar mór d'aeriompar san áireamh ag roinnt de na Ballstáit san olltomhaltas deiridh fuinnimh. I bhfianaise na srianta teicneolaíochta agus rialála atá i bhfeidhm faoi láthair ar úsáid tráchtála bithbhreoslaí in earnáil an aeriompair, is iomchuí eisceacht i bpáirt a dhéanamh do na Ballstáit sin, agus an méid a théann siad thar 1.5 uair meán-olltomhaltas deiridh fuinnimh in earnáil aeriompair an Chomhphobail Ö Aontais Õ in 2005, is é sin 6.18 %, arna ríomh ag Eurostat, a eisiamh ó ríomh an olltomhaltais deiridh fuinnimh san earnáil náisiúnta aeriompair. Ós rud é gur oileáin iad, agus go bhfuil siad imeallach, bíonn an Chipir agus Málta ag brath ar an aeriompar mar mhodh iompair, agus tá sé riachtanach dá saoránaigh agus dá ngeilleagar. Dá bhrí sin, tá olltomhaltas deiridh fuinnimh in aeriompar náisiúnta ag an gCipir agus Málta atá díréireach ard, i.e. níos mó ná tríd oiread mheán an Chomhphobail Ö Aontais Õ in 2015 agus, dá bhrí sin, déanann na srianta teicneolaíochta agus rialála atá i bhfeidhm faoi láthair difear díréireach dóibh. I gcás na mBallstát sin, dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh go gcumhdóidh an díolmhú an méid a sháraíonn siad meán-olltomhaltas deiridh fuinnimh an Chomhphobail Ö Aontais Õ in 2005, arna ríomh ag Eurostat, i.e. 4.13 %.

ò nua

(25)Chun a áirithiú go gcuirtear san áireamh in Iarscríbhinn IX prionsabail ord na réiteach dramhaíola a bhunaítear le Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 25 , critéir inbhuanaitheachta an Aontais, agus an gá lena áirithiú nach gcruthaítear de dheasca na hIarscríbhinne éileamh breise ar thalamh fad is atá úsáid dramhaíola agus iarmhar á cur chun cinn, ba cheart don Choimisiún, agus measúnú rialta á dhéanamh aige ar an Iarscríbhinn, a mheas a dhéanamh ar amhábhair bhreise nach mbíonn éifeachtaí suntasacha díréireacha acu ar mhargaí le haghaidh (seach)tháirgí, dramhaíl ná iarmhair.

ê 2009/28/CE Aithris 34

To obtain an energy model that supports energy from renewable sources there is a need to encourage strategic cooperation between Member States, involving, as appropriate, regions and local authorities.

ê 2009/28/CE Aithris 35

Whilst having due regard to the provisions of this Directive, Member States should be encouraged to pursue all appropriate forms of cooperation in relation to the objectives set out in this Directive. Such cooperation can take place at all levels, bilaterally or multilaterally. Apart from the mechanisms with effect on target calculation and target compliance, which are exclusively provided for in this Directive, namely statistical transfers between Member States, joint projects and joint support schemes, cooperation can also take the form of, for example, exchanges of information and best practices, as provided for, in particular, in the transparency platform established by this Directive, and other voluntary coordination between all types of support schemes.

ê 2009/28/CE Aithris 36 (oiriúnaithe)

ð nua

(26)Chun deiseanna a chruthú chun an costas a bhaineann le spriocanna an Ö Aontais Õ a leagtar síos sa Treoir seo ach bhant amachÖ a bhaint amach Õ ð agus chun solúbthacht a thabhairt do na Ballstáit a noibleagáid a chomhlíonadh gan dul faoi na spriocanna náisiúnta do 2020 tar éis 2020 ï, is iomchuí tomhaltas sna Ballstáit d'fhuinnimh a tháirgtear ó fhoinsí inathnuaite i mBallstáit eile a éascú, agus cuidiú leis na Ballstáit fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite arna thomhailt i mBallstáit eile a áireamh ina ðsciar féin den fhuinneamh inathnuaiteï spriocanna náisiúnta. Chuige sin, ceanglaítear bearta solúbthachta ð sásraí um chomhordú ï , ach fanann siad faoi rialú na mBallstát chun nach ndéanfar difear dá gcumas a spriocanna náisiúnta a bhaint amach ð chun na hoibleagáidí maidir le tacaíocht a oscailt do thionscadail atá lonnaithe i mBallstáit eile a chomhlánúï . Ö Áirítear Õ i bhfoirm ar na na mbeart solúbthachta ðsásraíï aistrithe staidreamhacha, comhthionscadail idir na Ballstáit nó scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha.

ê 2009/28/CE Aithris 35 (oiriúnaithe)

ð nua

(27)Agus aird chuí á tabhairt ar fhorálacha na Treorach seo Ba cheart na Ballstáit a spreagadh le tabhairt faoi na bealaí comhair iomchuí ar fad i dtaca leis na cuspóirí a leagtar amach sa Treoir seo. D'fhéadfaí an comhar sin a dhéanamh ar gach leibhéal, go déthaobhach nó go hiltaobhach. Cé is moite de na sásraí a bhfuil éifeacht acu ar ríomh an spriocðsciar fuinnimh inathnuaiteï agus ar chomhlíonadh spriocanna, rudaí dá ndéantar foráil go heisiach sa Treoir seo, eadhon aistrithe staidreamhacha idir na Ballstáit, comhthionscadail agus scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha, d'fhéadfadh an comhar bheith i bhfoirm, mar shampla, malartuithe faisnéise agus dea-chleachtas dá bhforáiltear, go háirithe, san ardán trédhearcachta Ö sa ríomhardán Õ a bhunaítear leis an Treoir seo ðle Rialachán [Rialachas],ï agus comhar deonach eile idir gach cineál scéime tacaíochta.

ê 2009/28/CE Aithris 37 (oiriúnaithe)

ð nua

(28)Ba cheart é a bheith indéanta leictreachas allmhairithe, arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh lasmuigh den Ö Aontas Õ Chomhphobal a áireamh i  ðsciar fuinnimh inathnuaiteï spriocanna na mBallstát. However, to avoid a net increase in greenhouse gas emissions through the diversion of existing renewable sources and their complete or partial replacement by conventional energy sources, only electricity produced by renewable energy installations that become operational after the entry into force of this Directive or by the increased capacity of an installation that was refurbished after that date should be eligible to be counted . Chun éifeacht leordhóthanach fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chuirtear in ionad gnáthfhuinnimh sa Chomhphobal Ö san Aontas Õ agus i dtríú tíortha a áireamh, is iomchuí a áirithiú gur féidir na hallmhairithe sin a rianú agus cuntas a thabhairt orthu ar bhealach iontaofa. Déanfar comhaontuithe le tríú tíortha maidir le heagrú an chineáil trádála sin i leictreachas ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a mheas. Más rud é, de bhua cinneadh arna dhéanamh faoin gConradh um Chomhphobal Fuinnimh 26  chuige sin, go mbeidh Ö bhfuil Õ na páirtithe conarthacha sa cChonradh sin faoi cheangal forálacha ábhartha na Treorach seo, beidh Ö ba cheart Õ na bearta comhair idir na Ballstáit dá bhforáiltear sa Treoir sin bheith infheidhme maidir leo.

ê 2009/28/CE Aithris 38

When Member States undertake joint projects with one or more third countries regarding the production of electricity from renewable energy sources, it is appropriate that those joint projects relate only to newly constructed installations or to installations with newly increased capacity. This will help ensure that the proportion of energy from renewable sources in the third country’s total energy consumption is not reduced due to the importation of energy from renewable sources into the Community. In addition, the Member States concerned should facilitate the domestic use by the third country concerned of part of the production of electricity by the installations covered by the joint project. Furthermore, the third country concerned should be encouraged by the Commission and Member States to develop a renewable energy policy, including ambitious targets.

ê 2009/28/CE Aithris 39

Noting that projects of high European interest in third countries, such as the Mediterranean Solar Plan, may need a long lead-time before being fully interconnected to the territory of the Community, it is appropriate to facilitate their development by allowing Member States to take into account in their national targets a limited amount of electricity produced by such projects during the construction of the interconnection.

ê 2009/28/CE Aithris 40 (oiriúnaithe)

(29)Ba cheart an nós imeachta arna úsáid ag an riarachán atá freagrach as maoirseacht armaidir le húdarú, deimhniú agus ceadúnú gléasraí fuinnimh inathnuaite a bheith oibiachtúil, trédhearcach, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach nuair atá rialacha á gcur i bhfeidhm ar thionscadail ar leith. Go háirithe, is iomchuí aon ualach nach bhfuil gá leis a sheachaint, a d'fhéadfadh teacht as tionscadail fuinnimh inathnuaite a aicmiú faoi shuiteálacha a mbaineann riosca ard don tsláinte leo.

ê 2009/28/CE Aithris 42

(30)Ar mhaithe le fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a chur in úsáid go tapa agus i bhfianaise na mbuntáistí móra a bhaineann leo ó thaobh inbhuanaitheachta agus an chomhshaoil de, ba cheart do na Ballstáit, nuair atá rialacha riaracháin, struchtúir pleanála agus reachtaíocht á gcur i bhfeidhm acu, arna gceapadh le haghaidh suiteálacha ceadúnúcháin i dtaca le truailliú a laghdú agus rialú le haghaidh gléasraí tionsclaíocha, chun truailliú aeir a chomhrac agus chun scaoileadh substaintí contúirteacha sa chomhshaol a chosc nó a íoslaghdú, ba cheart dóibh cion na bhfoinsí inathnuaite fuinnimh a chur san áireamh i dtaca le cuspóirí comhshaoil agus athraithe aeráide a bhaint amach, go háirithe i gcomparáid le suiteálacha fuinnimh neamh-inathnuaite.

ê 2009/28/CE Aithris 43

In order to stimulate the contribution by individual citizens to the objectives set out in this Directive, the relevant authorities should consider the possibility of replacing authorisations by simple notifications to the competent body when installing small decentralised devices for producing energy from renewable sources.

ê 2009/28/CE Aithris 44 (oiriúnaithe)

(31)Ba cheart a áirithiú go mbeidh cuspóirí na Treorach seo agus cuspóirí reachtaíocht comhshaoil eile de chuid an Chomhphobail Ö Aontais Õ i gcomhréir lena chéile. Go háirithe, le linn na nósanna imeachta um measúnú, pleanáil nó ceadúnú le haghaidh suiteálacha fuinnimh inathnuaite, ba cheart do na Ballstáit a chur san áireamh reachtaíocht comhshaoil uile an Chomhphobail Ö Aontais Õ agus rannchuidiú na bhfoinsí inathnuaite fuinnimh i dtaca leis na cuspóirí comhshaoil agus athraithe aeráide a bhaint amach, go háirithe i gcomparáid le suiteálacha fuinnimh neamh-inathnuaite.

ê 2009/28/CE Aithris 45 (oiriúnaithe)

(32)Níor cheart bacainní ar thrádáil i dtrealamh agus i gcórais don fhuinneamh inathnuaite a chruthú de dheasca sonraíochtaí náisiúnta teicniúla agus ceanglais eile a thagann faoi raon feidhme Threoir 98/34/CE (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Ö  27  Õ an 22 Meitheamh 1998 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na gcaighdeán agus na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le Seirbhísí na Sochaí Faisnéise 28 maidir le, mar shampla, leibhéil cháilíochta, modhanna tástála nó coinníollacha úsáide. Dá bhrí sin, níor cheart a fhorchur le scéimeanna tacaíochta le haghaidh fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite sonraíochtaí náisiúnta teicniúla a imíonn ó chaighdeáin an Chomhphobail Ö Aontais Õ mar atá ann faoi láthair, nó a éilíonn an trealamh tacaithe nó na córais thacaithe a dheimhniú nó a thástáil in ionad ar leithligh nó ag eintiteas ar leithligh.

ê 2009/28/CE Aithris 46

It is appropriate for Member States to consider mechanisms for the promotion of district heating and cooling from energy from renewable sources.

ê 2009/28/CE Aithris 47 (oiriúnaithe)

(33)Ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, bhí mar thoradh ar na rialacha agus na hoibleagáidí maidir le híoscheanglais le haghaidh úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite i bhfoirgnimh nua agus athchóirithe méaduithe suntasacha ar úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite. Ba cheart na bearta sin a spreagadh i gcomhthéacs níos leithne an Chomhphobail Ö Aontais Õ, ach úsáid níos fuinneamhéifeachtúla fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn trí rialacháin agus cóid tógála.

ê 2009/28/CE Aithris 48 (oiriúnaithe)

ð nua

(34)D'fhéadfadh sé go mbeadh sé iomchuí do na Ballstáit cChun socrú na níosleibhéal le haghaidh úsáid foinsí inathnuaite i bhfoirgnimh a éascú agus a luathú,chun foráil a dhéanamh go mbainfear na leibhéil sin amach trí fhachtóir le haghaidh fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a ionchorprú chun na hioscheanglais maidir le feidhmíocht fuinnimh a bhaint amach faoi Threoir 2002/91/CE, a bhaineann le laghdú cost-optamach ar astaíochtaí carbóin in aghaidh an fhoirgnimh. ðba cheart ríomh na níosleibhéal sin i bhfoirgnimh nua agus i bhfoirgnimh atá ann cheana atá faoi réir mór-athchóirithe a bheith i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach i dTreoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 29  ï

ò nua

(35)Chun a áirithiú go mbunaítear na bearta náisiúnta maidir le hearnáil an téimh agus an fhuaraithe inathnuaite a fhorbairt ar mhapáil agus ar anailís chuimsitheach ar an bpoitéinseal náisiúnta maidir le fuinneamh inathnuaite agus dramhfhuinneamh agus go ndéantar foráil iontu maidir le tuilleadh comhtháthaithe na bhfoinsí fuinnimh inathnuaite agus na bhfoinsí dramhtheasa agus dramhfhuachta, is iomchuí a cheangal ar na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar phoitéinseal náisiúnta na bhfoinsí fuinnimh inathnuaite agus ar úsáid an dramhtheasa agus an dramhfhuachta le haghaidh téimh agus fuarú, go háirithe chun príomhshruthú fuinnimh inathnuaite a éascú i suiteálacha téimh agus fuaraithe agus chun téamh agus fuarú ceantair éifeachtach agus iomaíoch a chur chun cinn, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(41) de Threoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 30 . Chun comhsheasmhacht leis na ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh fuarú agus téimh a áirithiú agus chun an tualach riaracháin a laghdú, ba cheart an measúnú sin a áireamh sna measúnuithe cuimsitheacha a dhéantar agus a dtugtar fógra ina leith i gcomhréir le hAirteagal 14 den Treoir sin.

ê 2009/28/CE Aithris 41

ð nua

(36)Is léir gur chuir an easpa rialacha trédhearcacha agus an easpa comhordaithe idir na comhlachtaí údarúcháin éagsúla bac ar úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite. ðBa cheart an leibhéal castachta a laghdú agus an éifeachtúlacht agus an trédhearcacht a mhéadú trí phointe teagmhála aonair riaracháin a bhunú leis na próisis deonaithe ceadanna ar fad a chomhtháthú nó a chomhordú. ï Therefore the specific structure of the renewable energy sector should be taken into account when national, regional and local authorities review their administrative procedures for giving permission to construct and operate plants and associated transmission and distribution network infrastructures for the production of electricity, heating and cooling or transport fuels from renewable energy sources. Ba cheart na nósanna imeachta um fhormheas riaracháin a chuíchóiriú agus amchláir thrédhearcacha a chur ar bun le haghaidh suiteálacha a úsáideann fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite. Ba cheart na rialacha pleanála agus na treoirlínte a oiriúnú chun trealamh leictreachais agus trealamh téimh agus fuaraithe fuinnimh inathnuaite atá costéifeachtach agus atá chun leasa an chomhshaoil a chur san áireamh. ðBa cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo, agus go háirithe na forálacha maidir le heagrú agus fad an phróisis deonaithe ceadanna, gan dochar don dlí idirnáisiúnta agus Aontais, lena náirítear forálacha chun an chomhshaol agus chun sláinte an duine a chosaint. ï

ò nua

(37)Bacainní móra riaracháin iad nósanna imeachta riaracháin atá fada, agus tá costas ag baint leo. Ba cheart láimhseáil níos éifeachtúla nósanna imeachta a bheith de thoradh ar shimpliú na bpróiseas deonaithe ceadanna, trí sprioc-am soiléir a leagan síos don chinneadh atá le déanamh ag na húdaráis ábhartha maidir le tógáil an tionscadail, agus beidh costais riaracháin laghdaithe ann dá bhrí sin.

(38)Bacainn eile ar úsáid chostéifeachtach foinsí inathnuaite is ea an easpa intuarthachta ag infheisteoirí i dtaca le húsáid na tacaíochta a bhfuiltear ag súil léi ó na Ballstáit. Go háirithe, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh ag infheisteoirí intuarthacht leordhóthanach maidir le húsáid bheartaithe na tacaíochta ag na Ballstáit. Beidh an tionscal in ann slabhra soláthair a phleanáil agus a fhorbairt, agus beidh costas níos ísle ar an iomlán ar an úsáid, dá bhrí sin.

ê 2009/28/CE Aithris 43 (oiriúnaithe)

ð nua

(39)Chun ranníocaíocht ð na micrifhiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide agusï saoránach aonair a spreagadh Ö éascú Õ i dtaca leis na cuspóirí a leagtar amach sa Treoir seo, ba cheart do na húdaráis ábhartha machnamh a dhéanamh ar an bhféidearthachtfógraí simplí don chomhlacht inniúil ð a chur in ionad ï údaruithe agus feistí beaga ðle haghaidh tionscadail bheaga fuinnimh inathnuaite, lena náirítearï  tionscadail  dhíláraithe ð amhail suiteálacha gréine dín. I bhfianaise an gá níos 4mó atá le gléasraí foinsí fuinnimh inathnuaite atá ann cheana a athchumhachtú, ba cheart nósanna imeachta luathaithe a leagan síos le haghaidh deonú ceadanna  ï  chun fuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite.

ê 2009/28/CE Aithris 49

(40)Ba cheart na bearnaí faisnéise agus oiliúna a líonadh, go háirithe in earnáil an téimh agus an fhuaraithe, chun úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn.

ê 2009/28/CE Aithris 50

(41)Sa mhéid is go ndéantar rialú ar ghairm an tsuiteálaí nó ar rochtain ar an ngairm sin, leagtar síos na réamhchoinníollacha maidir leis na cáilíochtaí gairmiúla a aithint i dTreoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint 31 . Tá feidhm leis an Treoir sin, dá bhrí sin, gan dochar do Threoir 2005/36/CE.

ê 2009/28/CE Aithris 51

(42)Cé go leagtar síos le Treoir 2005/36/CE na ceanglais maidir le haitheantas frithpháirteach cáilíochtaí gairmiúla, lena náirítear cáilíochtaí ailtirí, is gá go fóill a áirithiú go ndéanann ailtirí agus pleanálaithe a meas i gceart ar an teaglaim is fearr d'fhoinsí fuinnimh inathnuaite agus teicneolaíochtaí ardéifeachtúlachta sna pleananna agus dearaí a dhéanann siad. Ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, treoir shoiléir a thabhairt ina leith sin. Ba cheart sin a dhéanamh gan dochar d'fhorálacha Threoir 2005/36/CE agus go háirithe Airteagal 46 agus Airteagal 49 de.

ê 2009/28/CE Aithris 52 (oiriúnaithe)

(43)Níl d'fheidhm ag ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna neisiúint chun críche na Treorach seo ach a chruthú Ö thaispeáint Õ don chustaiméir deiridh gur táirgeadh sciar nó cainníocht ar leith den fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite. Is féidir ráthaíocht maidir le tionscnamh a aistriú, go neamhspleách ar an bhfuinneamh lena mbaineann sé, ó shealbhóir amháin go sealbhóir eile. Mar sin féin, chun a áirithiú nach nochtar aonad leictreachais ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite do chustaiméir ach an aon uair amháin, ba cheart comhaireamh dúbailte agus nochtadh dúbailte na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a sheachaint. Níor cheart fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite ar dhíol an táirgeoir an ráthaíocht maidir le tionscnamh a ghabhann leis go leithleach, níor cheart an fuinneamh sin a nochtadh ná a dhíol leis an gcustaiméir deiridh mar fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite. It is important to distinguish between green certificates used for support schemes and guarantees of origin.

ê 2009/28/CE Aithris 53 (oiriúnaithe)

ð nua

(44)Is iomchuí ligean do mhargadh na dtomhaltóirí atá ag teacht chun cinn le haghaidh leictreachas ó fhoinsí inathnuaite cuidiú a thabhairt suiteálacha nua le haghaidh fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a thógáil ð fhorbairt ï. Ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, a bheith in anncheangal ar sholáthróirí leictreachais a nochtann a meascán fuinnimh do chustaiméirí deiridh i gcomhréir le hAirteagal X 3(6) de Threoir [Dearadh Margaidh]2003/54/EC, ð nó soláthróirí leictreachais a mhargaíonn fuinneamh ï le a áireamh ð tomhaltóirí ï faoi íoschéatadán ð threoir tomhaltais fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite, úsáid a bhaint as ï ráthaíochtaí maidir le ó tionscnamh ó shuiteálacha arna dtógáil le déanaí a thairgeann fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite, ar choinníoll go bhfuil an ceanglas sin i gcomhréir le dlí an Chomhphobail .

ê 2009/28/CE Aithris 54 (oiriúnaithe)

ð nua

(45)Is tábhachtach faisnéis a sholáthar i ndáil leis an gcaoi a leithdháiltear an leictreachas tacaithe ar chustaiméirí deiridhi gcomhréir le hAirteagal 3(6) de Threoir 2003/54/CE. Chun cáilíocht na faisnéise sin a fheabhsú le haghaidh tomhaltóirí, go háirithe maidir leis an méid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite arna tháirgeadh ag suiteálacha nua, ba cheart don Choimisiún éifeachtacht na mbeart arna ndéanamh ag na Ballstáit a mheas ðba cheart do na Ballstáit a áirithiú go neisítear ráthaíochtaí maidir le tionscnamh do gach aonad d'fhuinneamh inathnuaite a tháirgtear. Ina theannta sin, d'fhonn cúiteamh dúbailte a sheachaint, níor cheart ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a thabhairt do tháirgeoirí fuinnimh inathnuaite a bhfuil tacaíocht airgeadais á fáil acu cheana. Mar sin féin, ba cheart na ráthaíochtaí sin maidir le tionscnamh a úsáid chun gur féidir leis na tomhaltóirí deiridh faisnéis shoiléir, iontaofa agus leordhóthanach a fháil maidir le tionscnamh inathnuaite na naonad ábhartha fuinnimh. Ina theannta sin, i gcás leictreachas tacaithe, ba cheart na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a cheantáil leis an margadh, agus ba cheart an tioncam a úsáid le fóirdheontais phoiblí a laghdú le haghaidh fuinneamh inathnuaite. ï

ê 2009/28/CE Aithris 55

ð nua

(46)Foráiltear le Treoir 2004/8/CE 2012/27/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le comhghiniúint, arna bunú ar éileamh teasa úsáidigh sa mhargadh inmheánach fuinnimh, a chur chun cinn 32 maidir le ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a chruthaíonn tionscnamh an leictreachais a thairgtear ó ghléasraí comhghiniúna ardéifeachtúlachta. ðMar sin féin, ní shonraítear aon úsáid le haghaidh naï Rráthaíochtaí maidir le tionscnamh sin ní féidir iad a úsáid ð , agus mar sin ba cheart iad a úsáid freisin ï agus úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite i gcomhréir le hAirteagal 3(6) de Threoir 2003/54/CE a nochtadh mar d'fhéadfadh comhaireamh dúbailte agus nochtadh dúbailte a bheith mar thoradh air sin. 2012/27/EC on energy efficiency provides for guarantees of origin for proving the origin of electricity produced from high-efficiency cogeneration plants. However no use is specified for such guarantees of origin cannot, so they should also be used when disclosing the use of energy from renewable sources in accordance with Article 3(6) of Directive 2003/54/EC as this might result in double counting and double disclosure ð chomhghiniúint teasa agus leictreachais ardéifeachtúlachta á nochtadh. ï.

ê 2009/28/CE Aithris 56 (oiriúnaithe)

Guarantees of origin do not by themselves confer a right to benefit from national support schemes.

ò nua

(47)Ba cheart cur leis na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh, atá i bhfeidhm faoi láthair i gcás leictreachas inathnuaite agus foinsí inathnuaite téimh agus fuaraithe, chun gás inathnuaite a áireamh. Dhéanfaí foráil ar an gcaoi sin maidir le bealach comhsheasmhach le tionscnamh gás inathnuaite amhail bithmheatán a chruthú do thomhaltóirí deiridh, agus d'éascódh sé tuilleadh trádála trasteorann sna cineálacha gás sin. D'éascódh sé freisin cruthú ráthaíochtaí maidir le tionscnamh le haghaidh gáis inathnuaite eile amhail hidrigin. 

ê 2009/28/CE Aithris 57 (oiriúnaithe)

ð nua

(48)Is gá tacaíocht a thabhairt do chomhtháthú fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite san eangach tarchurtha agus dáileacháin, agus d'úsáid córais stórála fuinnimh le haghaidh táirgeadh comhtháiteeatramhachð athraitheach ï fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite, ð go háirithe maidir leis na rialacha lena rialaítear seoladh leictreachais agus rochtain ar an eangach. Leagtar síos le Treoir [Dearadh an Mhargaidh Leictreachais] an creat maidir le leictreachas ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chomhtháthú. Mar sin féin, ní áirítear sa chreat sin forálacha maidir le gás ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite a chomhtháthú san eangach gáis. Is gá, dá bhrí sin, iad a áireamh sa Treoir seo. ï

ê 2009/28/CE Aithris 58

The development of renewable energy projects, including renewable energy projects of European interest under the Trans-European Network for Energy (TEN-E) programme should be accelerated. To that end, the Commission should also analyse how the financing of such projects can be improved. Particular attention should be paid to renewable energy projects that will contribute to a significant increase in security of energy supply in the Community and neighbouring countries.

ê 2009/28/CE Aithris 3 (oiriúnaithe)

(49)Aithníodh na deiseanna atá ann fás eacnamaíoch a bhunú trí bhíthin nuálaíochta agus beartas fuinnimh atá inbhuanaithe agus iomaíoch. Bíonn táirgeadh leictreachais ó fhoinsí inathnuaite ag brath go minic ar fhiontair áitiúla nó réigiúnacha (small and medium-sized enterprises (FBManna). Is tábhachtach na deiseanna fáis agus fostaíochtaí a eascraíonn as infheistíochtaí i dtáirgeadh réigiúnach agus áitiúil fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite sna Ballstáit agus sna réigiúin. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit, dá bhrí sin, tacú le bearta náisiúnta agus réigiúnacha forbartha sna ceantair sin, malartú dea-chleachtas i dtáirgeadh fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn idir tionscnaimh forbartha áitiúla agus réigiúnacha agus úsáid maoiniú struchtúrach maoiniú beartais comhtháthúcháin a chur chun cinn sa réimse seo.

ê 2009/28/CE Aithris 4

(50)Má tá fabhar á thabhairt d'fhorbairt an mhargaidh le haghaidh foinsí inathnuaite fuinnimh, is gá a chur san áireamh an tionchar dearfach ar dheiseanna forbartha réigiúnacha agus áitiúla, ar dheiseanna onnmhairiúcháin, ar chomhtháthú sóisialta agus ar dheiseanna fostaíochta, go háirithe maidir le FBManna agus táirgeoirí neamhspleácha fuinnimh.

ò nua

(51)Aithnítear cás ar leith na réigiún is forimeallaí in Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Is minic an earnáil fuinnimh sna réigiúin is forimeallaí a bheith scoite amach, soláthar teoranta a bheith acu agus a bheith spleách ar bhreoslaí iontaise, cé go dtairbhíonn na réigiúin sin d'fhoinsí tábhachta áitiúla fuinnimh inathnuaite. D'fhéadfaí na réigiúin is forimeallaí a úsáid, dá bhrí sin, mar shamplaí den chaoi a bhféadfaí teicneolaíochtaí nuálacha fuinnimh a chur i bhfeidhm don Aontas. Is gá, dá bhrí sin, úsáid fuinnimh inathnuaite a chur chun cinn chun neamhspleáchas níos mó ó thaobh fuinnimh de a bhaint amach do na réigiúin sin agus chun cás ar leith na réigiún sin a aithint i dtéarmaí phoitéinseal an fhuinnimh inathnuaite agus riachtanais tacaíochta an phobail.

ê 2009/28/CE Aithris 6 (oiriúnaithe)

ð nua

(52)Is iomchuí tacú leis an gcéim taispeána agus tráchtálaitheð forbairt ï teicneolaíochtaí díláraithe fuinnimh ða chur san áireamh faoi choinníollacha neamh-idirdhealaitheacha agus gan cur isteach ar infheistíochtaí infreastruchtúir a mhaoiniú ï. Tá go leor buntáistí ag táirgeadh an fuinnimh dhíláthraithe, lena náirítear úsáid foinsí áitiúla fuinnimh, lena náirítear méadú ar chinnteacht an tsoláthair fuinnimh go háitiúil, fad níos lú le taisteal agus laghdú ar an gcaillteanas fuinnimh le linn traschuir. Cothaíonn an dílárú sin forbairt pobail agus comhtháthú freisin, trí fhoinsí ioncaim a sholáthar agus trí phoist a chruthú go háitiúil.

ò nua

(53)Agus tábhacht féintomhaltais fuinnimh inathnuaite ag dul i méid, is gá sainmhíniú a thabhairt ar fhéintomhaltóirí inathnuaite agus creat rialála a thabhairt isteach a thabharfadh de chumhacht d'fhéintomhaltóirí leictreachas a ghineadh, a stóráil, a thomhailt agus a dhíol gach ualaí díréireacha a bheith orthu. Ba cheart féintomhaltas comhpháirteach a cheadú i gcásanna áirithe ionas go bhféadfaidh saoránaigh a bhfuil cónaí orthu in árasáin, mar shampla, tairbhiú de chumhachtú tomhaltóirí a mhéid céanna le saoránaigh i dtithe aon teaghlaigh.

(54)Ba bhreisluach suntasach i dtéarmaí an phobail áitiúil glacadh le fuinneamh inathnuaite agus rochtain ar bhreischaipiteal príobháideach an toradh ar rannpháirtíocht saoránach áitiúil i dtionscadail fuinnimh inathnuaite trí bhíthin phobail fuinnimh inathnuaite. Beidh an rannpháirtíocht áitiúil sin níos tábhachtaí fós i dtaobh acmhainn an fhuinnimh inathnuaite a mhéadú amach anseo.

(55)I ngeall ar shaintréithe sonracha pobal áitiúil fuinnimh inathnuaite i dtéarmaí méide, struchtúr úinéireachta agus an líon tionscadal, d'fhéadfadh sé go gcuirfí bac le cumas iomaíochta na bpobal sin i gcomparáid le gníomhairí ar mhórscála, eadhon iomaitheoirí a bhfuil tionscadail nó punainn níos mó acu. Ar chuid de na bearta chun na míbhuntáistí sin a fhritháireamh tá cuidiú a thabhairt do phobail fuinnimh oibriú sa chóras fuinnimh agus comhtháthú na bpobal sin sa mhargadh a éascú.

(56)Úsáidtear thart ar leath den tomhaltas deiridh fuinnimh san Aontas in earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus, dá bhrí sin, meastar go bhfuil sí ar cheann de na hearnálacha is tábhachtaí i dtaca le dícharbónú na hearnála fuinnimh a luathú. Ina theannta sin, is earnáil straitéiseach í i dtéarmaí cinnteacht an tsoláthair fuinnimh de, toisc go meastar gur cheart 40 % de thomhailt an fhuinnimh inathnuaite faoi 2030 a bheith ag teacht ó fhoinsí inathnuaite téimh agus fuaraithe. In éagmais straitéis chomhchuibhithe ar leibhéal an Aontais, tá an dul chun cinn san earnáil seo mall go leor go fóill de dheasca easpa inmheánaithe na gcostas seachtrach agus ilroinnt na margaí téimh agus fuaraithe.

(57)Tá bearta curtha chun feidhme ag roinnt Ballstát in earnáil an téimh agus an fhuaraithe chun an sprioc maidir le fuinneamh inathnuaite do 2020 a bhaint amach. Mar sin féin, in éagmais spriocanna náisiúnta ceangailteacha tar éis 2020, d'fhéadfadh sé nár leor an chuid eile de na dreasachtaí náisiúnta chun na spriocanna fadtéarmacha maidir le dícharbónú a bhaint amach roimh 2030 agus 2050. Chun iad a thabhairt i gcomhréir leis na spriocanna sin, chun deimhneacht infheisteoirí a neartú agus chun forbairt margaidh foinsí inathnuaite téimh agus fuaraithe a chothú ar fud an Aontais, ach céadphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh a urramú ag an am céanna, is iomchuí iarracht na mBallstát a spreagadh i dtaca le soláthar foinsí inathnuaite téimh agus fuaraithe chun cuidiú a thabhairt an sciar fuinnimh inathnuaite a mhéadú de réir a chéile. I bhfianaise a ilroinnte agus atá roinnt de na margaí téimh agus fuaraithe, tá sé ríthábhachtach solúbthacht a áirithiú agus an iarracht sin á cur i gcrích. Tá sé tábhachtach freisin a áirithiú nach ndéanfaidh na fo-éifeachtaí a bheidh ag úsáid foinsí inathnuaite téimh agus fuaraithe dochar don chomhshaol.

(58)Is ionann an téamh agus fuarú ceantair agus isteach agus amach le 10 % den éileamh teasa ar fud an Aontais, ach tá neamhréireachtaí móra idir na Ballstáit. Aithníodh i straitéis téimh agus fuaraithe an Choimisiúin an poitéinseal atá ann téamh ceantair a dhícharbónú trí éifeachtúlacht fuinnimh níos fearr agus trí úsáid fuinnimh inathnuaite.

(59)Leagtar amach i straitéis an Aontais Fuinnimh ról na saoránach san aistriú fuinnimh, áit a nglacann saoránaigh úinéireacht ar an aistriú fuinnimh, ina mbaineann siad leas as teicneolaíochtaí nua chun a mbillí a laghdú, agus ina mbíonn siad rannpháirteach go gníomhach sa mhargadh.

(60)Ba cheart béim a leagan ar na sineirgíochtaí féideartha idir iarracht chun úsáid foinsí inathnuaite téimh agus fuaraithe a mhéadú agus na scéimeanna atá i bhfeidhm faoi láthair faoi Threoir 2010/31/AE agus Treoir 2012/27/AE. Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit, a mhéid agus is féidir, na struchtúir riaracháin atá ann faoi láthair a úsáid chun an iarracht sin a chur chun feidhme, chun an tualach riaracháin a mhaolú.

(61)I réimse an téimh ceantair, tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, malartú breoslaí go foinsí fuinnimh inathnuaite a chumasú agus gaibhniú rialála agus teicneolaíochta agus bac teicneolaíochta a chosc trí bhíthin cearta neartaithe le haghaidh soláthróirí fuinnimh agus tomhaltóirí deiridh, agus na huirlisí a chur ar fáil do thomhaltóirí deiridh chun gur féidir leo rogha a dhéanamh idir an réiteach ag a bhfuil an fheidhmíocht fuinnimh is airde agus a chuireann san áireamh riachtanais téimh agus fuaraithe na todhchaí i gcomhréir leis na critéir feidhmíochta a bhfuiltear ag súil leo i bhfoirgnimh.

(62)Cuireadh in iúl sa straitéis Eorpach maidir le soghluaisteacht ísealcharbóin a foilsíodh in Iúil 2016, go bhfuil ról teoranta ag bithbhreoslaí in earnáil an iompair a dhícharbónú agus ba cheart deireadh a chur lena núsáid de réir a chéile agus bithbhreoslaí ardfhorbartha a chur ina nionad. Chun ullmhú don aistriú go bithbhreoslaí ardfhorbartha agus an tionchar indíreach foriomlán a bheidh ag an athrú ar thalamhúsáid a íoslaghdú, is iomchuí an méid bithbhreoslaí agus bithleachtanna arna tháirgeadh ó bhia agus ó earraí is féidir a chur san áireamh le sprioc an Aontais a leagtar amach sa Treoir seo, an méid sin a laghdú.

(63)I dTreoir (AE) 2015/1513 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 33 , iarradh ar an gCoimisiún togra cuimsitheach maidir le beartas costéifeachtach agus neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de a chur i láthair gan mhoill do na blianta tar éis 2020 chun peirspictíocht fhadtéarma a chruthú don infheistíocht i mbithbhreoslaí inbhuanaithe a bhfuil riosca íseal ann go mbeidh athrú ar thalamhúsáid mar thoradh orthu agus don infheistíocht i modhanna eile chun earnáil an iompair a dhícharbónú. Má tá oibleagáid maidir le hionchorprú ar sholáthróirí breosla, d'fhéadfadh go mbeadh deimhneacht ann d'infheisteoirí agus go spreagfaí forbairt leanúnach breoslaí iompair ailtéarnacha atá inathnuaite, lena náirítear bithbhreoslaí ardfhorbartha, breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch, agus leictreachais inathnuaite in earnáil an iompair. Is iomchuí an oibleagáid a chur ar sholáthróirí breosla ar an leibhéal céanna i ngach Ballstát chun comhsheasmhacht a áirithiú i sonraíochtaí breosla iompair agus in infhaighteacht an bhreosla sin. Ós rud é go ndéantar breoslaí iompair a thrádáil go héasca, ba cheart go mbeadh soláthróirí breosla sna Ballstáit a bhfuil cion íseal de na hacmhainní ábhartha acu in ann breoslaí inathnuaite a fháil go héasca ó áit éigin eile.

(64)Beidh úsáid breoslaí ardfhorbartha, bithbhreoslaí eile agus bithgháis arna tháirgeadh ón amhábhar a liostaítear in Iarscríbhinn IX, breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch, agus leictreachas inathnuaite d'earnáil an iompair ina chuidiú chun astaíochtaí ísealcharbóin a bhaint amach, rud a spreagfaidh dícharbónú earnáil iompair an Aontais ar bhealach costéifeachtach, agus a fheabhsóidh, inter alia, éagsúlú fuinnimh in earnáil an iompair ach nuálaíocht, fás agus poist i ngeilleagair an Aontais a chur chun cinn ag an am céanna agus an spléachas ar allmhairí fuinnimh a laghdú. An oibleagáid maidir le hionchorprú atá ar sholáthróirí breosla, ba cheart go gcuideodh sé chun forbairt leanúnach breoslaí ardfhorbartha a chur chun cinn, lena náirítear bithbhreoslaí, agus tá sé tábhachtach a áirithiú go dtugtar dreasachtaí freisin maidir le feabhsú fheidhmíocht na mbreoslaí a sholáthraítear chun an oibleagáid sin a chomhlíonadh, ó thaobh na ngás ceaptha teasa de. Ba cheart don Choimisiún feidhmíocht na ngás ceaptha teasa, nuálaíocht theicniúil agus inbhuanaitheacht na mbreoslaí sin a mheasúnú.

(65)Má dhéantar breoslaí iontaise ísealcharbóin arna dtáirgeadh ó dhramhshruthanna iontaise a chur chun cinn, d'fhéadfadh sé sin a bheith ina chuidiú chun cuspóirí beartais an éagsúlaithe fuinnimh agus dícharbónú an iompair a bhaint amach. Tá sé iomchuí, dá bhrí sin, na breoslaí sin a áireamh san oibleagáid maidir le hionchorprú atá ar sholáthróirí breosla.

(66)Ba cheart úsáid amhábhar a bhfuil tionchar íseal acu ar athruithe indíreacha ar an talamhúsáid i gcás a núsáide le haghaidh bithbhreoslaí, a chur chun cinn d'fhonn cuidiú le dícharbónú an gheilleagair. Amhábhair le haghaidh bithbhreoslaí ardfhorbartha, a mbaineann teicneolaíocht níos nuálaí agus níos nua leo agus a bhfuil níos mó tacaíochta de dhíth orthu dá bhrí sin, ba cheart na hamhábhair sin go háirithe a áireamh in Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo. Chun a áirithiú go bhfuil an Iarscríbhinn sin bord ar bord leis na forbairtí teicneolaíochta is déanaí ach éifeachtaí diúltaithe neamhbheartaithe a sheachaint ag an am céanna, ba cheart meastóireacht a dhéanamh tar éis an Treoir a ghlacadh chun an fhéidearthacht an Iarscríbhinn amhábhair nua a chumhdach a mheas.

ê 2009/28/CE Aithris 94

Since the measures provided for in Articles 17 to 19 also have an effect on the functioning of the internal market by harmonising the sustainability and greenhouse gas emissions criteria for biofuels and bioliquids for the target accounting purposes under this Directive, and thus facilitate, in accordance with Article 17(8), trade between Member States in biofuels and bioliquids which comply with those conditions, they are based on Article 95 of the Treaty.

ê 2009/28/CE Aithris 59

Interconnection among countries facilitates integration of electricity from renewable energy sources. Besides smoothing out variability, interconnection can reduce balancing costs, encourage true competition bringing about lower prices, and support the development of networks. Also, the sharing and optimal use of transmission capacity could help avoid excessive need for newly built capacity.

ê 2009/28/CE Aithris 60

Priority access and guaranteed access for electricity from renewable energy sources are important for integrating renewable energy sources into the internal market in electricity, in line with Article 11(2) and developing further Article 11(3) of Directive 2003/54/EC. Requirements relating to the maintenance of the reliability and safety of the grid and to the dispatching may differ according to the characteristics of the national grid and its secure operation. Priority access to the grid provides an assurance given to connected generators of electricity from renewable energy sources that they will be able to sell and transmit the electricity from renewable energy sources in accordance with connection rules at all times, whenever the source becomes available. In the event that the electricity from renewable energy sources is integrated into the spot market, guaranteed access ensures that all electricity sold and supported obtains access to the grid, allowing the use of a maximum amount of electricity from renewable energy sources from installations connected to the grid. However, this does not imply any obligation on the part of Member States to support or introduce purchase obligations for energy from renewable sources. In other systems, a fixed price is defined for electricity from renewable energy sources, usually in combination with a purchase obligation for the system operator. In such a case, priority access has already been given.

ê 2009/28/CE Aithris 61

In certain circumstances it is not possible fully to ensure transmission and distribution of electricity produced from renewable energy sources without affecting the reliability or safety of the grid system. In such circumstances it may be appropriate for financial compensation to be given to those producers. Nevertheless, the objectives of this Directive require a sustained increase in the transmission and distribution of electricity produced from renewable energy sources without affecting the reliability or safety of the grid system. To this end, Member States should take appropriate measures in order to allow a higher penetration of electricity from renewable energy sources, inter alia, by taking into account the specificities of variable resources and resources which are not yet storable. To the extent required by the objectives set out in this Directive, the connection of new renewable energy installations should be allowed as soon as possible. In order to accelerate grid connection procedures, Member States may provide for priority connection or reserved connection capacities for new installations producing electricity from renewable energy sources.

ê 2009/28/CE Aithris 62 (oiriúnaithe)

(67)Ba cheart an costas a bhaineann le soláthróirí nua leictreachais agus gáis ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a cheangal leis na heangacha leictreachais agus gáis a bheith Ö bunaithe ar Õ Ö chritéir Õ atá oibiachtúil,trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach agus ba cheart aird chuí a thabhairt ar an mbuntáiste a thugann táirgeoirí leabaithe leictreachais ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh agus táirgeoirí leabaithe áitiúla gáis ó fhoinsí inathnuaite do na heangacha gáis agus leictreachais.

ê 2009/28/CE Aithris 63

Electricity producers who want to exploit the potential of energy from renewable sources in the peripheral regions of the Community, in particular in island regions and regions of low population density, should, whenever feasible, benefit from reasonable connection costs in order to ensure that they are not unfairly disadvantaged in comparison with producers situated in more central, more industrialised and more densely populated areas.

ê 2009/28/CE Aithris 64

Directive 2001/77/EC lays down the framework for the integration into the grid of electricity from renewable energy sources. However, there is a significant variation between Member States in the degree of integration actually achieved. For this reason it is necessary to strengthen the framework and to review its application periodically at national level.

ê 2009/28/CE Aithris 24 (oiriúnaithe)

ð nua

(68)Chun poitéinseal iomlán bithmhaise a shaothrú ð chun cuidiú le dícharbónú an gheilleagair trína húsáid le haghaidh ábhar agus fuinnimh ï, ba cheart don Chomhphobal Ö Aontas Õ agus do na Ballstáit úsáid ð inbhuanaithe ï níos mó cúltacaí adhmaid atá ann cheana ð agus acmhainní talmhaíochta ï a chur chun cinn mar aon le forbairt córas nua foraoiseachta ð agus táirgthe talmhaíocha ï.

ê 2009/28/CE Aithris 65 (oiriúnaithe)

ð nua

(69)Biofuel production should be sustainable. Ba cheart bithbhreoslaí ð , bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise a tháirgeadh ar bhealach inbhuanaithe i gcónaí. Dá bhrí sin, ba cheart a cheangal go gcomhlíonfaidh bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise ï, arna núsáid chun spriocanna an Ö Aontais Õ a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh, agus iad sin Ö siúd Õ a thairbhíonn de scéimeanna tacaíochta náisiúnta, ba cheart a cheangal go gcomhlíonfaidh siad critéir inbhuanaitheachta ð agus critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa  ï.

ê 2009/28/CE Aithris 66 (oiriúnaithe)

ð nua

(70)Ba cheart don Chomhphobal  Ö Aontas Õ na bearta iomchuí a dhéanamh i gcomhthéacs na Treorach seo, lena náirítear critéir inbhuanaitheachta ðagus critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasaï a chur chun cinn le haghaidh bithbhreoslaí ð agus le haghaidh bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise arna núsáid le haghaidh téimh nó fuarú agus gineadh leictreachais ï agus forbairt bithbhreoslaí den dara agus den tríú glúin sa Chomhphobal agus ar fud an domhain, agus taighde talmhaíochta agus cruthú eolais sna réimsí sin a neartú..

ê 2009/28/CE Aithris 67

The introduction of sustainability criteria for biofuels will not achieve its objective if those products that do not fulfil the criteria and would otherwise have been used as biofuels are used, instead, as bioliquids in the heating or electricity sectors. For this reason, the sustainability criteria should also apply to bioliquids in general.

ê 2009/28/CE Aithris 68 (oiriúnaithe)

(68)     The European Council of March 2007 invited the Commission to propose a comprehensive Directive on the use of all renewable energy sources, which could contain criteria and provisions to ensure sustainable provision and use of bioenergy. Such sustainability criteria should form a coherent part of a wider scheme covering all bioliquids and not biofuels alone. Such sustainability criteria should therefore be included in this Directive. In order to ensure a coherent approach between energy and environment policies, and to avoid the additional costs to business and the environmental incoherence that would be associated with an inconsistent approach, it is essential to provide the same sustainability criteria for the use of biofuels for the purposes of this Directive on the one hand, and Directive 98/70/EC on the other. For the same reasons, double reporting should be avoided in this context. Furthermore, the Commission and the competent national authorities should coordinate their activities in the framework of a committee specifically responsible for sustainability aspects. The Commission should, in addition, in 2009, review the possible inclusion of other biomass applications and the modalities relating thereto.

ê 2009/28/CE Aithris 69 (oiriúnaithe)

ð nua

(71)Níor cheart an éifeacht a bheith ag éileamh méadaithe ar fud an domhain ð táirgeadh amhábhair talmhaíochta ï le haghaidh bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï , agus na dreasachtaí lena núsáid dá bhforáiltear sa Treoir seo, níor cheart an éifeacht a bheith acu scriosadh tailte bithéagsúla a spreagadh . Ba cheart na hacmhainní teoranta sin Ö sin Õ , a aithnítear in ionstraimí éagsúla idirnáisiúnta luach a bheith acu don chine daonna i gcoitinne, ba cheart iad a chaomhnú. Consumers in the Community would, in addition, find it morally unacceptable that their increased use of biofuels and bioliquids could have the effect of destroying biodiverse lands. Ar na cúiseanna sin tTá sé riachtanachÖ, dá bhrí sin, Õ critéir inbhuanaitheachta ð agus critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa  ï a sholáthar lena náirithiú go mbíonn bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï incháilithe le haghaidh na ndreasachtaí nuair Ö is féidir Õ is féidir a ráthú nach Ö nach Õ dtagann siad ðan tamhábhar talmhaíochtaï ó limistéir bhithéagsúla nó, i gcás limistéir atá ainmnithe chun críocha chosaint an dúlra nó chun críochta éiceachórais nó speicis atá neamhchoitianta, faoi bhagairt nó i mbaol a chosaint, taispeánann an túdarás inniúil ábhartha nach gcuireann táirgeadh an amhábhair ðtalmhaíochtaï isteach ar na críocha sin Ö sin Õ. Ba cheart a mheas sna critéir inbhuanaitheachta foraois Ö Ba cheart a mheas go bhfuil foraoisí  Õ bithéagsúil Ö de réir na gcritéar inbhuanaitheachta, Õ más Ö foraoisí príomhúla Õ foraois phríomhúil Ö iad Õ i gcomhréir leis an sainmhíniú arna úsáid ag Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe sa mheasúnú ar acmhainní foraoisí domhanda, a úsáideann tíortha ar fud an domhain chun meid na foraoise príomhúla a thuairisciú nó i gcás ina bhfuil  Ö siad Õ faoi chosaint ag dlí náisiúnta um chosaint an dúlra. Ba cheart Ö a mheas mar fhoraoisí bithéagsúla Õ limistéir ina ndéantar táirgí foraoise neamhadhmaid Ö a bhailiú Õ lena náirítear, ar chuntar gur beag an tionchar a bhíonn ag an duine orthu. Níor cheart cineálacha eile foraoisí, arna sainmhíniú ag Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe, amhail foraoisí nádúrtha modhnaithe, foraoisí agus plandálaithe leathnádúrtha, níor cheart na cineálacha sin foraoisí a mheas mar fhoraoisí príomhúla. Ag féachaint, ina theannta sin, d'fhéarthailte atá an-bhithéagsúil, idir fhéarthailte measartha agus fhéarthailte trópaiceacha, lena náirítear sabhánaí, steipeanna, muiní agus machairí atá an-bhithéagsúil, níor cheart bithbhreoslaí ð ,bithleachtanna agus breoslaí bithmhaiseï a dhéantar as amhábhair ð talmhaíochta ï a thagann as na tailte sin a bheith incháilithe le haghaidh na ndreasachtaí dá bhforáiltear sa Treoir seo. Ba cheart don Choimisiún critéir agus réimsí geografacha iomchuí a bhunú chun na féarthailte an-bhithéagsúil sin a shainmhíniú i gcomhréir leis an bhfianaise eolaíoch is fearr atá ar fáil agus le caighdeáin ábhartha idirnáisiúnta.

ê 2009/28/CE Aithris 70

If land with high stocks of carbon in its soil or vegetation is converted for the cultivation of raw materials for biofuels or bioliquids, some of the stored carbon will generally be released into the atmosphere, leading to the formation of carbon dioxide. The resulting negative greenhouse gas impact can offset the positive greenhouse gas impact of the biofuels or bioliquids, in some cases by a wide margin. The full carbon effects of such conversion should therefore be accounted for in calculating the greenhouse gas emission saving of particular biofuels and bioliquids. This is necessary to ensure that the greenhouse gas emission saving calculation takes into account the totality of the carbon effects of the use of biofuels and bioliquids.

ê 2009/28/CE Aithris 71

In calculating the greenhouse gas impact of land conversion, economic operators should be able to use actual values for the carbon stocks associated with the reference land use and the land use after conversion. They should also be able to use standard values. The work of the Intergovernmental Panel on Climate Change is the appropriate basis for such standard values. That work is not currently expressed in a form that is immediately applicable by economic operators. The Commission should therefore produce guidance drawing on that work to serve as the basis for the calculation of carbon stock changes for the purposes of this Directive, including such changes to forested areas with a canopy cover of between 10 to 30 %, savannahs, scrublands and prairies.

ê 2009/28/CE Aithris 72

It is appropriate for the Commission to develop methodologies with a view to assessing the impact of the drainage of peatlands on greenhouse gas emissions.

ê 2009/28/CE Aithris 73 (oiriúnaithe)

ð nua

(72)Níor cheart talamh a thiontú chun ð amhábhar talmhaíochta le haghaidh ï bithbhreoslaí ð , bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise ï  a tháirgeadh mura rud é nach bhféadfaí caillteanas an stoic carbóin nuair a thiontófaí é a chúiteamh, laistigh de thréimhse réasúnta agus ag cur san áireamh a phráinní is atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide, leis an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bheadh mar thoradh ar tháirgeadh ð agus úsáid ï bithbhreoslaí,  bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï. Chuirfeadh sé sin cosc ar oibreoirí eacnamaíocha taighde a bhfuil ualach ag baint leis agus nach bhfuil gá leis a dhéanamh, agus ar thiontú talún a mbaineann stoc carbóin ard leis agus nach mbeadh incháilithe chun amhábhair ðtalmhaíochtaï a tháirgeadh le haghaidh bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ðagus breoslaí bithmhaiseï. Léiríonn fardail a rinneadh ar stoic charbóin ar fud an domhain gur cheart bogaigh agus limistéir foraoise gan bhriseadh agus clúdach téastair aige is mó ná 30 % a áireamh sa chatagóir sin. Forested areas with a canopy cover of between 10 and 30 % should also be included, unless there is evidence demonstrating that their carbon stock is sufficiently low to justify their conversion in accordance with the rules laid down in this Directive. The reference to wetlands should take into account the definition laid down in the Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat, adopted on 2 February 1971 in Ramsar.

ò nua

(73)Níor cheart amhábhar talmhaíochta le haghaidh táirgeadh bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise a tháirgeadh ar thalamh portaigh mar bheadh de thoradh ar shaothrú amhábhair ar thalamh portaigh caillteanas suntasach stoc carbóin dá ndéanfaí an talamh a dhraenáil chun na críche sin i gcás nach bhféadfaí easnamh draenála den chineál sin a fhíorú go héasca.

(74)Faoi chuimsiú Aontas an Chomhbheartais Talmhaíochta, ba cheart d'fheirmeoirí sraith chuimsitheach de cheanglais comhshaoil a chomhlíonadh chun tacaíocht dhíreach a fháil. Is i gcomhthéacs an bheartais talmhaíochta is éifeachtúla comhlíonadh na gceanglais sin a fhíorú. Ní iomchuí na ceanglais sin a áireamh sa scéim inbhuanaitheachta mar ba cheart a leagan amach sna critéir inbhuanaitheachta le haghaidh bithfhuinnimh rialacha atá oibiachtúil agus a bhfuil feidhm acu ar bhonn domhanda. D'fhéadfadh baol ualach riaracháin nach bhfuil gá leis a bheith ann i gcás comhlíonadh a fhíorú faoin Treoir seo.

(75)Is iomchuí critéir inbhuanaitheachta agus critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a thabhairt isteach ar fud an Aontais le haghaidh breoslaí bithmhaise a úsáidtear i ngineadh leictreachais, téimh agus fuaraithe chun leanúint de laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a áirithiú i gcomparáid le roghanna malartacha breosla iontaise, chun tionchar neamhbheartaithe inbhuanaitheachta a sheachaint agus chun an margadh inmheánach a chur chun cinn.

(76)Chun a áirithiú, in ainneoin an éilimh mhéadaithigh ar bhithmhais foraoiseachta, go ndéantar an saothrú ar bhealach inbhuanaithe i bhforaoisí ina náirithítear athghiniúint, go dtugtar aird speisialta ar limistéir atá ainmnithe go sonrach chun bithéagsúlacht, tírdhreacha agus gnéithe nádúrtha ar leith a chosaint, go gcaomhnaítear acmhainní bithéagsúlachta agus go ndéantar stoic charbóin a rianú, ba cheart don amhábhar adhmaid teacht ó fhoraoisí a shaothraítear i gcomhréir le prionsabail an bhainistithe inbhuanaithe foraoisí, agus ó na foraoisí sin amháin, faoi phróisis foraoise idirnáisiúnta amhail Foraoisí na hEorpa agus ba cheart go gcuirtear chun feidhme iad trí bhíthin dlíthe náisiúnta nó na gcleachtas bainistíochta is fearr ar leibhéal an ghabháltais foraoise. Ba cheart do na hoibreoirí na céimeanna iomchuí a dhéanamh chun an riosca go núsáidfear bithmhais foraoiseachta neamh-inbhuanaithe chun bithfhuinneamh a tháirgeadh a íoslaghdú. Chuige sin, ba cheart do na hoibreoirí cur chuige rioscabhunaithe a chur ar bun. Sa chomhthéacs sin, is iomchuí don Choimisiún treoir oibríochtúil a fhorbairt maidir le comhlíonadh an chur chuige rioscabhunaithe a fhíorú, tar éis dul i gcomhairle le coiste rialachais an aontais fuinnimh agus leis an mbuanchoiste foraoiseachta arna bhunú le Treoir 89/367/CEE ón gComhairle 34 .

(77)Chun an tualach riaracháin a laghdú, ba cheart nach mbeadh feidhm ag na critéir inbhuanaitheachta agus na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ach amháin maidir le leictreachas agus téamh ó bhreoslaí bithmhaise a thairgtear i suiteálacha arb ionann nó arb airde acmhainn breosla dóibh agus 20 MW.

(78)Ba cheart breoslaí bithmhaise a thiontú ina leictreachas agus teas ar bhealach éifeachtúil chun cinnteacht an tsoláthair fuinnimh agus laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a uasmhéadú, agus chun astaíochtaí truailleán aeir a theorannú agus chun an brú ar acmhainní teoranta bithmhaise a íoslaghdú. Ar an ábhar sin, níor cheart tacaíocht phoiblí do shuiteálacha arb ionann nó arb airde acmhainn breosla dóibh agus 20 MW a thabhairt ach do shuiteálacha an-éifeachtúil cumhachta agus téimh in éineacht, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(34) de Threoir 2012/27/AE. Ba cheart ligean do scéimeanna tacaíochta atá ann cheana le haghaidh leictreachas bithmhais-bhunaithe feidhmiú go dtí an dáta deiridh a sannadh dóibh i gcás na suiteálacha bithmhaise uile. Ina theannta sin, níor cheart leictreachas arna tháirgeadh ó bhithmhais i suiteálacha nua arb ionann nó arb airde acmhainn breosla dóibh agus 20 MW a áireamh i mbaint amach spriocanna agus oibleagáidí maidir le fuinneamh inathnuaite i gcás suiteálacha an-éifeachtúil cumhachta agus téimh in éineacht. I gcomhréir leis na rialacha maidir le státchabhair, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann, mar sin féin, tacaíocht phoiblí a thabhairt do shuiteálacha chun fuinneamh inathnuaite a tháirgeadh, agus an leictreachas a thairgeann siad a áireamh i mbaint amach spriocanna agus oibleagáidí maidir le fuinneamh inathnuaite, chun a áirithiú nach mbeifear ag brath níos mó ar bhreoslaí iontaise a mbíonn tionchar níos mó acu ar an aeráid agus ar an gcomhshaol i gcás ina mbeadh, tar éis dóibh gach iarracht a dhéanamh ar an leibhéal teicniúil agus eacnamaíoch suiteálacha an-éifeachtúil téimh agus cumhachta bithmhaise in éineacht a shuiteáil, riosca suntasach ann do na Ballstáit i ndáil le cinnteacht an tsoláthair leictreachais.

(79)Ba cheart an íostairseach maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh bithbhreoslaí agus bithleachtanna a thairgtear i suiteálacha nua a mhéadú chun iarmhéid iomlán na ngás ceaptha teasa a fheabhsú agus chun tuilleadh infheistíochtaí i suiteálacha a bhfuil feidhmíocht íseal acu i dtaobh laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a dhíspreagadh. Cosaintí infheistíochta le haghaidh acmhainní táirgthe bithbhreoslaí agus bithleachtanna is ea an méadú sin.

(80)Ar bhonn taithí a fuarthas i gcur chun feidhme praiticiúil chritéir inbhuanaitheachta an Aontais, is iomchuí ról na scéimeanna deonacha um dheimhniúchán idirnáisiúnta agus náisiúnta chun comhlíonadh na gcritéar inbhuanaitheachta a fhíorú ar bhealach comhchuibhithe.

ê 2009/28/CE Aithris 74

The incentives provided for in this Directive will encourage increased production of biofuels and bioliquids worldwide. Where biofuels and bioliquids are made from raw material produced within the Community, they should also comply with Community environmental requirements for agriculture, including those concerning the protection of groundwater and surface water quality, and with social requirements. However, there is a concern that production of biofuels and bioliquids in certain third countries might not respect minimum environmental or social requirements. It is therefore appropriate to encourage the development of multilateral and bilateral agreements and voluntary international or national schemes that cover key environmental and social considerations, in order to promote the production of biofuels and bioliquids worldwide in a sustainable manner. In the absence of such agreements or schemes, Member States should require economic operators to report on those issues.

ê 2009/28/CE Aithris 75

The requirements for a sustainability scheme for energy uses of biomass, other than bioliquids and biofuels, should be analysed by the Commission in 2009, taking into account the need for biomass resources to be managed in a sustainable manner.

ê 2009/28/CE Aithris 76

Sustainability criteria will be effective only if they lead to changes in the behaviour of market actors. Those changes will occur only if biofuels and bioliquids meeting those criteria command a price premium compared to those that do not. According to the mass balance method of verifying compliance, there is a physical link between the production of biofuels and bioliquids meeting the sustainability criteria and the consumption of biofuels and bioliquids in the Community, providing an appropriate balance between supply and demand and ensuring a price premium that is greater than in systems where there is no such link. To ensure that biofuels and bioliquids meeting the sustainability criteria can be sold at a higher price, the mass balance method should therefore be used to verify compliance. This should maintain the integrity of the system while at the same time avoiding the imposition of an unreasonable burden on industry. Other verification methods should, however, be reviewed.

ê 2009/28/CE Aithris 77

Where appropriate, the Commission should take due account of the Millennium Ecosystem Assessment which contains useful data for the conservation of at least those areas that provide basic ecosystem services in critical situations such as watershed protection and erosion control.

ê 2009/28/CE Aithris 78

It is appropriate to monitor the impact of biomass cultivation, such as through land-use changes, including displacement, the introduction of invasive alien species and other effects on biodiversity, and effects on food production and local prosperity. The Commission should consider all relevant sources of information, including the FAO hunger map. Biofuels should be promoted in a manner that encourages greater agricultural productivity and the use of degraded land.

ê 2009/28/CE Aithris 79 (oiriúnaithe)

ð nua

(81)Is chun leasa an Chomhphobail Ö Aontais Õ atá sé forbairt comhaontuithe iltaobhacha agus déthaobhacha agus scéimeanna deonacha idirnáisiúnta nó náisiúnta a chur chun cinn, scéimeanna a leagann amach na caighdeáin maidir le bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð  agus breoslaí bithmhaise ï inbhuanaithe a tháirgeadh agus a dheimhníonn go gcomhlíonann bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð , agus breoslaí bithmhaise ï na caighdeáin sin. Ar an ábhar sin, ba cheart foráil a dhéanamh maidir leis na comhaontuithe nó na scéimeanna sin Ö ba cheart Õ a a aithint mar scéimeanna a sholáthraíonn sonraí agus fianaise iontaofa, Ö i gcás ina Õ ar choinníoll go gcomhlíonann siad caighdeáin leordhóthanacha i dtaca le hiontaofacht, thrédhearcacht agus iniúchóireacht neamhspleách. ð Chun a áirithiú go ndéantar comhlíonadh na gcritéar inbhuanaitheachta agus na gcritéar maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a fhíorú ar bhealach stóinsithe agus comhchuibhithe agus go háirithe chun calaois a chosc, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún rialacha mionsonraithe cur chun feidhme a leagan síos, lena náirítear caighdeáin leordhóthanacha iontaofachta, trédhearcachta agus iniúchóireachta neamhspleáiche a bheidh le cur i bhfeidhm ag na scéimeanna deonacha. ï

ò nua

(82)Tá tábhacht ról na scéimeanna deonacha ag dul i méid maidir le fianaise a sholáthar ar chomhlíonadh na gcritéar inbhuanaitheachta agus na gcritéar maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise. Is iomchuí don Choimisiún, dá bhrí sin, a cheangal ar scéimeanna deonacha, lena náirítear na scéimeanna sin arna naithint ag an gCoimisiún cheana féin, tuarascáil rialta a thabhairt ar a gcuid gníomhaíochtaí. Ba cheart na tuarascálacha sin a phoibliú chun trédhearcacht a mhéadú agus chun maoirseacht an Choimisiúin a fheabhsú. Ina theannta sin, bheadh sna tuarascálacha sin an fhaisnéis is gá don Choimisiún chun tuarascáil a thabhairt ar oibríocht scéimeanna deonacha d'fhonn dea-chleachtais a aithint agus togra a thíolacadh, más iomchuí, chun na dea-chleachtais sin a chur chun cinn.

(83)Chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a éascú, ba cheart glacadh, i ngach Ballstát, leis an bhfianaise maidir leis na critéir inbhuanaitheachta agus na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh bithmhais le haghaidh fuinnimh arna fáil i gcomhréir le scéim atá aitheanta ag an gCoimisiún. Ba cheart do na Ballstáit cuidiú a thabhairt chun cur chun feidhme cuí phrionsabal deimhniúcháin scéimeanna deonacha a áirithiú trí mhaoirseacht a dhéanamh ar oibríocht na gcomhlachtaí deimhniúcháin a bhfuil creidiúnú acu ón gcomhlacht náisiúnta creidiúnúcháin agus trí na scéimeanna deonacha a chur ar an eolas faoi bharúlacha ábhartha.

ê 2009/28/CE Aithris 80

It is necessary to lay down clear rules for the calculation of greenhouse gas emissions from biofuels and bioliquids and their fossil fuel comparators.

ê 2009/28/CE Aithris 81

Co-products from the production and use of fuels should be taken into account in the calculation of greenhouse gas emissions. The substitution method is appropriate for the purposes of policy analysis, but not for the regulation of individual economic operators and individual consignments of transport fuels. In those cases the energy allocation method is the most appropriate method, as it is easy to apply, is predictable over time, minimises counter-productive incentives and produces results that are generally comparable with those produced by the substitution method. For the purposes of policy analysis the Commission should also, in its reporting, present results using the substitution method.

ê 2009/28/CE Aithris 82 (oiriúnaithe)

ð nua

(84)Chun ualach riaracháin díréireach a sheachaint, ba cheart liosta luachanna réamhshocraithe a leagan síos do chonairí coiteanna táirgeachta do bhithbhreosla ð, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise, ï agus ba cheart an liosta sin a nuashonrú agus a leathnú amach nuair atá tuilleadh sonraí iontaofa ar fáil. Ba cheart oibreoirí eacnamaíocha a bheith i dteideal i gcónaí leibhéal an laghdaithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i dtaca le bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï arna bhunú leis an liosta sin, an leibhéal sin a éileamh. I gcás ina bhfuil an luach réamhshocraithe le haghaidh laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó chonair táirgeachta faoi bhun an íosleibhéil is gá i dtaca le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, ba cheart a cheangal ar tháirgeoirí ar mian leo a gcomhréireacht leis an íosleibhéal sin a léiriú, a thaispeáint go bhfuil na hastaíochtaí iarbhír óna bpróiseas táirgeachta níos ísle ná leibhéal na nastaíochtaí a cuireadh san áireamh agus na luachanna réamhshocraithe á ríomh.

ò nua

(85)Is gá rialacha soiléire a leagan síos maidir le ríomh na laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó bhithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise agus óna dtáirgí comparáide breoslaí iontaise.

(86)I gcomhréir leis an bhfaisnéis reatha theicniúil agus eolaíoch, ba cheart a chur san áireamh i modheolaíocht cuntasóireachta gás ceaptha teasa iompú na mbreoslaí bithmhaise soladacha agus gásacha ina bhfuinnimh deiridh chun bheith i gcomhréir le ríomh an fhuinnimh inathnuaite chun críocha é a áireamh i sprioc an Aontais arna leagan síos sa Treoir seo. Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar leithdháileadh na nastaíochtaí ar chomhtháirgí, seachas dramhaíl ná iarmhair, i gcás ina dtáirgtear leictreachas agus/nó téamh agus fuarú i ngléasraí comhghiniúna nó ilghiniúna.

(87)Chun comhsheasmhacht agus inchomparáideacht coigilteas gás ceaptha teasa i gcás breoslaí bithmhaise le haghaidh téimh agus fuarú agus gineadh leictreachais i mBallstáit éagsúla a áirithiú, is iomchuí táirgí comparáide breoslaí iontaise a chur i bhfeidhm ar bhonn meánastaíochtaí an Aontais in earnálacha an téimh agus an leictreachais.

(88)Más rud é go dtiontaítear talamh a bhfuil stoic charbóin arda san ithir nó san fhásra, chun amhábhair a shaothrú le haghaidh bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise, de ghnáth scaoilfear cuid den charbón stóráilte san atmaisféar, agus foirmeofar dé-ocsaíd charbóin a fhoirmiú dá dheasca sin. An tionchar diúltach gáis cheaptha teasa a bheadh aige sin, d'fhéadfadh sé tionchar dearfach gáis cheaptha teasa bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise a fhritháireamh, méid suntasach i gcásanna áirithe. Ba cheart éifeachtaí iomlána carbóin tiontú den chineál sin a chur san áireamh, dá bhrí sin, agus laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise áirithe á ríomh. Is gá sin chun a áireamh go gcuirtear san áireamh i ríomh an laghdaithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa iomlán na néifeachtaí carbóin a bhíonn ag úsáid bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise.

(89)Agus tionchar gáis cheaptha teasa tiontaithe talún á ríomh, ba cheart d'oibreoirí eacnamaíocha a bheith in ann luachanna iarbhír a úsáid le haghaidh na stoc carbóin a bhaineann leis an talamhúsáid thagartha agus leis an talamhúsáid tar éis an tiontaithe. Ba cheart go mbeidís in ann luachanna caighdeánacha a úsáid freisin. Is í modheolaíocht an phainéil idir-rialtasaigh ar an athrú aeráide an bonn iomchuí le haghaidh na luachanna caighdeánacha sin. Faoi láthair, ní chuirtear an obair sin in iúl ar bhealach is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha a chur i bhfeidhm láithreach. Ba cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, treoirlínte an 10 Meitheamh 2010 a athbhreithniú chun stoic charbóin talún a ríomh chun críche Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir seo, agus comhleanúnachas le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 35 a áirithiú ag an am céanna.

(90)Ba cheart comhtháirgí ó tháirgeadh agus ó úsáid breoslaí a chur san áireamh agus astaíochtaí gás ceaptha teasa á ríomh. Is iomchuí an modh ionadaíochta chun críocha na hanailíse beartais, ach ní chun oibreoirí eacnamaíocha aonair agus coinsíneachtaí aonair breoslaí iompair a rialú. Sna cásanna sin, is é modh an leithdháilte fuinnimh an modh is iomchuí ós rud é go bhfuil sé éasca é a chur i bhfeidhm, tá sé intuartha le himeacht ama, déanann sé dreasachtaí fritorthúla a íoslaghdú agus bíonn torthaí air a bhíonn inchomparáideach, den chuid is mó, leis na torthaí a bhíonn ar an modh ionadaíochta. Chun críocha anailís beartas, ba cheart don Choimisiún, sna tuarascálacha atá á gcur le chéile aige, torthaí a chur in iúl agus an modh ionadaíochta á úsáid.

(91)Ós rud é gurb iad comhtháirgí príomhaidhm an phróisis táirgeachta, ní hionann iad agus fuíll agus fuíll talmhaíochta. Is iomchuí, dá bhrí sin, a shoiléiriú gur fuíll iad fuíll bairr talmhaíochta agus nach comhtháirgí iad. Ní bheidh aon tionchar aige sin ar an modheolaíocht atá ann cheana agus soiléiríonn sé na forálacha atá ann cheana.

(92)An modh atá bunaithe faoi láthair leithdháileadh fuinnimh a úsáid mar riail chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a roinnt idir comhtháirgí, d'oibrigh sé go maith go dtí seo agus ba cheart leanúint leis. An mhodheolaíocht maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a thagann ó chomhghiniúint teasa agus leictreachas nuair atá an chomhghiniúint teasa agus leictreachas á húsáid i bpróiseáil bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise, is iomchuí an mhodheolaíocht sin a chur i gcomhréir leis an modheolaíocht a chuirtear i bhfeidhm nuair is é comhghiniúint teasa agus leictreachais an úsáid deiridh.

(93)Cuirtear san áireamh sa mhodheolaíocht na hastaíochtaí laghdaithe gás ceaptha teasa a thagann ó chomhghiniúint teasa agus leictreachais i gcomparáid le húsáid gléasraí leictreachais agus teasa amháin, trína chur san áireamh áirgiúlacht teasa i gcomparáid le leictreachas, agus áirgiúlacht teasa ag teochtaí éagsúla. Tá sé loighciúil go mbaineann cion níos mó d'iomlán na nastaíochtaí gás ceaptha teasa le teocht níos airde, ná le teas ag teocht íseal, nuair a chomhtháirgtear an teas le leictreachas. Cuirtear san áireamh sa mhodheolaíocht an chonair ar fad i dtreo fuinneamh deiridh, lena náirítear tiontú go teas nó leictreachas.

ê 2009/28/CE Aithris 84

In order to avoid encouraging the cultivation of raw materials for biofuels and bioliquids in places where this would lead to high greenhouse gas emissions, the use of default values for cultivation should be limited to regions where such an effect can reliably be ruled out. However, to avoid a disproportionate administrative burden, it is appropriate for Member States to establish national or regional averages for emissions from cultivation, including from fertiliser use.

ê 2009/28/CE Aithris 83 (oiriúnaithe)

(94)Is iomchuí na sonraí arna núsáid chun na luachanna réamhshocraithe a ríomh a fháil ó fhoinsí neamhspleácha ar saineolaithe iad ó thaobh na heolaíochta de, agus na sonraí sin a nuashonrú de réir mar is iomchuí de réir mar atá obair na bhfoinsí sin á déanamh acu. Ba cheart don Choimisiún spreagadh a thabhairt do na foinsí sin, nuair atá a gcuid oibre á nuashonrú acu, aghaidh a thabhairt ar astaíochtaí ó shaothrú, éifeacht dálaí réigiúnach agus aeráideolaíochta, éifeachtaí saothrúcháin ina núsáidtear modhanna feirmeoireachta inbhuanaithe talmhaíochta agus orgánacha, agus rannchuidiú eolaíoch táirgeoirí, laistigh den Chomhphobal Ö Aontas Õ agus i dtríú tíortha agus sa tsochaí shibhialta.

ê 2009/28/CE Aithris 85 (oiriúnaithe)

ð nua

(95)Tá méadú ag teacht ar an éileamh domhanda le haghaidh tráchtearraí talmhaíochta. Déanfar cuid den éileamh méadaithe sin a shásamh tríd an méid talún a chuirtear ar leataobh le haghaidh talmhaíochta a mhéadú. Bealach amháin chun an méid talún atá ar fáil le haghaidh saothrú a mhéadú is ea talamh a díghrádaíodh go mór nó atá éillithe go dona agus nach féidir a úsáid chun críocha talmhaíochta, dá bhrí sin, sa riocht ina bhfuil sé, an talamh sin a athchóiriú. Ba cheart go gcuirfeadh an scéim inbhuanaitheachta chun cinn úsáid talún díghrádaithe athchóirithe toisc go gcuirfidh cur chun cinn bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ðagus breoslaí bithmhaiseï le fás an éilimh ar thráchtearraí talmhaíochta. Even if biofuels themselves are made using raw materials from land already in arable use, the net increase in demand for crops caused by the promotion of biofuels could lead to a net increase in the cropped area. This could affect high carbon stock land, which would result in damaging carbon stock losses. To alleviate that risk, it is appropriate to introduce accompanying measures to encourage an increased rate of productivity on land already used for crops, the use of degraded land, and the adoption of sustainability requirements, comparable to those laid down in this Directive for Community biofuel consumption, in other biofuel-consuming countries. The Commission should develop a concrete methodology to minimise greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes. To this end, the Commission should analyse, on the basis of best available scientific evidence, in particular, the inclusion of a factor for indirect land-use changes in the calculation of greenhouse gas emissions and the need to incentivise sustainable biofuels which minimise the impacts of land-use change and improve biofuel sustainability with respect to indirect land-use change. In developing that methodology, the Commission should address, inter alia, the potential indirect land-use changes resulting from biofuels produced from non-food cellulosic material and from ligno-cellulosic material.

ê 2009/28/CE Aithris 86

In order to permit the achievement of an adequate market share of biofuels, it is necessary to ensure the placing on the market of higher blends of biodiesel in diesel than those envisaged by standard EN590/2004.

ê 2009/28/CE Aithris 87

In order to ensure that biofuels that diversify the range of feedstocks used become commercially viable, those biofuels should receive an extra weighting under national biofuel obligations.

ê 2009/28/CE Aithris 88

Regular reporting is needed to ensure a continuing focus on progress in the development of energy from renewable sources at national and Community level. It is appropriate to require the use of a harmonised template for national renewable energy action plans which Member States should submit. Such plans could include estimated costs and benefits of the measures envisaged, measures relating to the necessary extension or reinforcement of the existing grid infrastructure, estimated costs and benefits to develop energy from renewable sources in excess of the level required by the indicative trajectory, information on national support schemes and information on their use of energy from renewable sources in new or renovated buildings.

ê 2009/28/CE Aithris 89

When designing their support systems, Member States may encourage the use of biofuels which give additional benefits, including the benefits of diversification offered by biofuels made from waste, residues, non-food cellulosic material, ligno-cellulosic material and algae, as well as non-irrigated plants grown in arid areas to fight desertification, by taking due account of the different costs of producing energy from traditional biofuels on the one hand and of those biofuels that give additional benefits on the other. Member States may encourage investment in research and development in relation to those and other renewable energy technologies that need time to become competitive.

ò nua

(96)Chun cur chun feidhme comhchuibhithe mhodheolaíocht ríofa na nastaíochtaí gás ceaptha teasa a áirithiú agus chun an fhianaise eolaíoch is déanaí a ailíniú, ba cheart é a thabhairt de chumhacht don Choimisiún na prionsabail agus na luachanna modheolaíochta is gá a oiriúnú chun a mheas ar comhlíonadh na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun a chinneadh an bhfuil sonraí beachta maidir le hastaíochtaí saothraithe amhábhair sna tuarascálacha a chuireann na Ballstáit agus tríú tíortha isteach.

ê 2009/28/CE Aithris 22 (oiriúnaithe)

(97)Chun cuspóirí na Treorach seo a bhaint amach, is gá don Chomhphobal Ö Aontas Õ agus do na Ballstáit méid suntasach acmhainní airgeadais a chur ar leataobh le haghaidh taighde agus forbairt i ndáil le teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite. Go háirithe, ba cheart don Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht ardtosaíocht a thabhairt don taighde agus forbairt i ndáil le teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite.

ê 2009/28/CE Aithris 90

(98)Ba cheart a léiriú le cur chun feidhme na Treorach seo, nuair is ábhartha, forálacha Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip um Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i nGnóthaí Comhshaoil, go háirithe mar a chuirtear chun feidhme iad trí Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2004 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis comhshaoil 36 .

ò nua

(99)Chun gnéithe neamhriachtanacha d'fhorálacha na Treorach seo a leasú nó a fhorlíonadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le: liosta na namhábhar le haghaidh táirgeadh bithbhreoslaí ardfhorbartha, a chuidíonn go pointe teoranta le hoibleagáid na soláthróirí breosla in earnáil an iompair; oiriúnú luacha fuinnimh breoslaí iompair don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil; an mhodheolaíocht chun sciar an bhithbhreosla is toradh de bhithmhais a bheith á próiseáil in éineacht le breoslaí iontaise mar chuid den phróiseas comhchoiteann a chinneadh; cur chun feidhme comhaontuithe maidir le haitheantas frithpháirteach ráthaíochtaí maidir le tionscnamh; bunú rialacha chun faireachán a dhéanamh ar chóras na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh; agus rialacha chun tionchar gáis ceaptha teasa bithbhreoslaí, bithleachtanna agus a dtáirgí comparáide breoslaí iontaise a ríomh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

ê 2009/28/CE Aithris 91 (oiriúnaithe)

ð nua

(100)Ba cheart na bearta is gá chun an Treoir seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Treoir 1999/468/CE an 28 Meitheamh 1999 ð Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 37  ï lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme, arna dtabhairt don Choimisiún 38 .

ê 2009/28/CE Aithris 92

In particular, the Commission should be empowered to adapt the methodological principles and values necessary for assessing whether sustainability criteria have been fulfilled in relation to biofuels and bioliquids, to adapt the energy content of transport fuels to technical and scientific progress, to establish criteria and geographic ranges for determining highly biodiverse grassland, and to establish detailed definitions for severely degraded or contaminated land. Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.

ê 2009/28/CE Aithris 93

Those provisions of Directive 2001/77/EC and Directive 2003/30/EC that overlap with the provisions of this Directive should be deleted from the latest possible moment for transposition of this Directive. Those that deal with targets and reporting for 2010 should remain in force until the end of 2011. It is therefore necessary to amend Directive 2001/77/EC and Directive 2003/30/EC accordingly.

ê 2009/28/CE Aithris 95

The sustainability scheme should not prevent Member States from taking into account, in their national support schemes, the higher production cost of biofuels and bioliquids that deliver benefits that exceed the minima laid down in the sustainability scheme.

ê 2009/28/CE Aithris 96 (oiriúnaithe)

ð nua

(101)Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí ginearálta na Treorach seo, eadhon sciar 20 % ð  27 % ar a laghad ï d'fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a bhaint amach in olltomhaltas deiridh fuinnimh an Chomhphobail Ö Aontais Õ agus sciar 10 % d'fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite i dtomhaltas fhuinnimh gach Ballstáit in earnáil an iompair faoi 2020 ð 2030 ï , a ghnóthú go leordhóthanach agus Ö ach Õ gur fearr ,dá bhrí sin  Ö is féidir Õ , de bharr scála na gníomhaíochta, iad a ghnóthú ar leibhéal anChomhphobail Ö Aontais Õ , féadfaidh an Comhphobal Ö tAontas Õ bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh Ö ar an Aontas Eorpach Õ . I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

ê 2009/28/CE Aithris 97

In accordance with point 34 of the Interinstitutional Agreement on better law-making 39 Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interest of the Community, their own tables, illustrating, as far as possible, the correlation between this Directive and the transposition measures, and to make them public.

ò nua

(102)Ba cheart an oibleagáid an Treoir seo a thrasuí sa dlí náisiúnta a theorannú do na forálacha sin ar leasú substainteach iad i gcomparáid leis an Treoir a bhí ann roimhe seo. Baineann an oibleagáid chun na forálacha nár athraíodh a thrasuí leis an Treoir a bhí ann roimhe seo.

(103)I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháinð  40  ï, ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na nionstraimí náisiúnta trasuite.

(104)Ba cheart nár dochar an Treoir seo d'oibleagáidí na mBallstát maidir leis an teorainn ama chun na Treoracha a leagtar amach i gcuid B d'Iarscríbhinn XI a thrasuí sa dlí náisiúnta.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábharagus raon feidhme

Bunaítear leis an Rialachán seo creat coiteann maidir le fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn. Leagtar síos ann spriocanna Ö cheangailteach Õ éigeantacha náisiúnta ð de chuid an Aontais ï maidir le sciar foriomlán an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a bheidh san olltomhaltas deiridh fuinnimh ð in 2030 ï agus maidir le sciar foriomlán an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite in earnáil an iompair. Leagtar síos ann Ö freisin Õ rialacha Ö maidir le Õ haistrithe staidreamhacha idir na Ballstáit, comhthionscadail ð tacaíocht airgeadais don leictreachas arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite, le féintomhaltas leictreachais inathnuaite, le húsáid leictreachais inathnuaite sna hearnálacha téimh, fuaraithe, agus iompair, agus maidir leis an gcomhar réigiúnach ï idir na Ballstáit agus tríú tíortha, le ráthaíochtaí maidir le tionscnamh, le nósanna imeachta riaracháin , Ö agus Õ le heolas agus oiliúint, agus rochtain a thabhairt don fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite ar an eangach leictreachais. Bunaítear leis critéir inbhuanaitheachta agus critéir maidir le ð laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, ï agus do bhithleachtanna, ð agus do bhithbhreoslaí ï .

ê 2009/28/CE Airteagal 2 (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críche an Rialacháin seo, is iad na sainmhínithe atá i dTreoir 2003/54/CE 2009/72/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 41  is infheidhme.

Tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas freisin:

(a) ciallaíonn ‘fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite’ fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite neamh-iontaise, mar atá an ghaoth, an ghrian ð (grianfhuinneamh teirmeach agus grianfhuinneamh fótavoltach) agus ï ð fuinneamh ï aeraiteirmeach, geoiteirmeach, hidriteirmeach agus ð , teas comhthimpeallachta, fuinneamh taoide, toinne agus eile ï fuinneamh aigéin, hidreachumhacht, bithmhais, gás ó líonadh talún, gás ó ionad cóireála camrais, agus bithghás;

ò nua

(b) ciallaíonn ‘teas comhthimpeallach’ fuinneamh teasa agus é ag leibhéal úsáideach teasa a eastósctar nó a ghabhtar le teaschaidéil a dteastaíonn leictreachas nó fuinneamh cúnta eile chun go bhfeidhmeoidh siad, agus ar féidir é a stóráil san aer comhthimpeallach, faoi dhromchla de chré sholadach nó in uisce dromchla. An mhodheolaíocht a úsáidtear agus tuairisciú á dhéanamh ar fhuinneamh teasa a eastósctar nó a ghabhtar le teaschaidéil, is í a úsáidfear chun na luachanna tuairiscithe a bhunú.

ê 2009/28/CE Airteagal 2 (oiriúnaithe)

ð nua

(b)‘aerothermal energy’ means energy stored in the form of heat in the ambient air;

(c)‘geothermal energy’ means energy stored in the form of heat beneath the surface of solid earth;

(d)‘hydrothermal energy’ means energy stored in the form of heat in surface water;

(ec)ciallaíonn ‘bithmhais’ an codán in-bhithmhillte de tháirgí, dramhaíl, agus fuíll de thionscnamh bitheolaíoch ón talmhaíocht, (lena náirítear substaintí cothaitheacha agus ainmhíocha), ón bhforaoiseacht agus ó thionscail ghaolmhara, lena náirítear iascach agus dobharshaothrú, chomh maith leis an gcodán in-bhithmhillte de ð dhramhaíl, lena náirítear ï dramhaíl thionsclaíoch agus uirbeach ð de thionscnamh bitheolaíoch ï ;

(fd)ciallaíonn ‘olltomhaltas deiridh fuinnimh’ na tráchtearraí fuinnimh sin arna seachadadh chun críocha fuinnimh chuig earnáil na tionsclaíochta agus an iompair, chuig teaghlaigh, chuig seirbhísí lena náirítear seirbhísí poiblí, talmhaíocht, foraoiseacht agus iascach, móide an leictreachas agus an teas a thomhlaíonn earnáil an teasa ar mhaithe le leictreachas agus teas a tháirgeadh agus lena náirítear caillteanais leictreachais agus teasa le linn dáilte agus tarchurtha;

(ge)ciallaíonn ‘téamh ceantair’ nó ‘fuarú ceantair’ fuinnimh teirmeach arna dháileadh mar ghail, mar uisce te nó mar leachtanna fuaraithe, as foinse lárnach táirgthe trí bhíthin gréasáin, chuig foirgnimh nó suíomhanna éagsúla, chun críocha téamh nó fuarú a chur ar fáil do spás nó do phróiseas;

(hf)ciallaíonn ‘bithleachtanna’ breosla leachtach chun críocha fuinnimh nach chun críocha iompair, lena náirítear leictreachas agus téamh agus fuarú, arna tháirgeadh ó bhithmhais.

(ig)ciallaíonn ‘bithbhreoslaí’ breosla leachtach nó gásach chun críocha iompair, arna tháirgeadh ó bhithmhais;

(jh)ciallaíonn ‘ráthaíocht maidir le tionscnamh’ doiciméad leictreonach nach bhfuil d’fheidhm leis ach fianaise a thabhairt don chustaiméir deiridh gur ó fhoinsí inathnuaite a táirgeadh sciar nó cainníocht ar leith fuinnimh , mar a cheanglaítear le hAirteagal3(6) de Threoir 2003/54/CE;

(ki)ciallaíonn ‘scéim tacaíochta’ aon ionstraim, scéim nó sásra a chuirfidh Ballstát nó grúpa Ballstát i bhfeidhm, a chuireann chun cinn úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite trí chostas an fhuinnimh sin a laghdú, an praghas ag a bhféadfar é a dhíol a ardú, an chainníocht den fhuinneamh sin a cheannaítear a mhéadú trí bhíthin oibleagáid um fhuinneamh inathnuaite nó eile, nó an chainníocht a ceannaíodh den fhuinneamh sin. Áirítear leis an méid sin, cé nach teoranta dó sin amháin, cúnamh infheistíochta, díolúintí nó laghduithe cánach, aisíocaíochtaí cánach, scéimeanna tacaíochta don oibleagáid um fhuinneamh inathnuaite lena náirítear iad sin a úsáideann teastais ghlasa, agus scéimeanna tacaíochta praghais dhírigh lena náirítear taraifí ionfhotha agus íocaíochtaí préimhe;

(lj)ciallaíonn ‘oibleagáid um fhuinneamh inathnuaite’ scéim tacaíochta náisiúnta a cheanglaíonn ar tháirgeoirí fuinnimh cion áirithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a áireamh ar a gcuid táirgthe, agus a cheanglaíonn ar sholáthróirí fuinnimh cion áirithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a áireamh ar a gcuid soláthair, nó a cheanglaíonn ar thomhaltóirí fuinnimh cion áirithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a áireamh ar a gcuid tomhaltais. Ar áireamh ansin, tá scéimeanna faoinar féidir na ceanglais sin a chomhlíonadh trí theastais ghlasa a úsáid;

(mk)ciallaíonn ‘luach iarbhír’ an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaineann le cuid de na céimeanna nó le hiomlán na gcéimeanna a bhíonn ag próiseas táirgthe bithbhreosla áirithe arna ríomh de réir na modheolaíochta a leagtar síos i gcuid C d’Iarscríbhinn V;

(nl)ciallaíonn ‘luach tipiciúil’ meastachán ar na hastaíochtaí ionadaíocha gás ceaptha teasa agus ar na Ö laghduithe Õ astaíochtaí a ghabhann leis an gconair táirgthe a bhíonn ag bithbhreosla ð , bithleacht nó breosla bithmhaise ï ar leithÖ , agus an luach sin a bheith ionadaíoch ar thomhaltas an Aontais Õ ;

(om)ciallaíonn ‘luach réamhshocraithe’ luach a dhíorthaítear as luach tipiciúil trí fhachtóirí réamhchinntithe a chur i bhfeidhm agus ar féidir, i ndálaí a shonraítear sa Treoir seo, é a úsáid seachas luach iarbhír;

(pn)déanfar an ní is ‘dramhaíl’ ann a shainmhíniú mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1) de Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 42 ; ní chuimsítear leis an sainmhíniú seo substaintí arna modhnú d’aon ghnó nó arna néilliú ar mhaithe leis an sainmhíniú sin a shásamh;

(qo)ciallaíonn ‘barra stáirse-shaibhir’ barra arb éard iad féin, den chuid is mó, gránbharra (beag beann ar cé acu a úsáidtear nó nach núsáidtear ach na gráin féin, nó an barr ar fad, mar a dhéantar le harbhar Indiach glas), tiúbair agus barra fréimhe (amhail prátaí, bliosán gréine, prátaí milse, casabhach agus ionaim), agus cormáin (amhail taró agus cabáiste cairibeach);

(rp)ciallaíonn ‘ábhar ligniceallalósach’ ábhar arna chomhdhéanamh as lignin, ceallalós agus heimiceallalós, amhail bithmhais arna foinsiú as foraoiseacha; breosla-bharra adhmadúla; agus fuíll agus dramhaíl de thionscnamh tionscal foraoisbhunaithe;

(sq)ciallaíonn ‘ábhar ceallalósach neamhbhia’ amhábhair arna gcomhdhéanamh, den chuid is mó, as ceallalós agus heimiceallalós, agus ar lú an cion lignin iontu ná in ábhar ligniceallalósach; ar áireamh ansin, tá fuíll as barra bia agus beatha (amhail tuí, coinleach, cáithní agus mogaill), breosla-bharra féarúla ina bhfuil cion íseal stáirse (amhail seagalach, féar craobhóige, mioscantach, cána mór, agus barra cumhdaigh a chuirtear roimh na príomhbharra agus ina ndiaidh), fuíll thionsclaíocha (lena náirítear barra bia agus beatha as ar eastóscadh olaí cothaitheacha, siúcraí, stáirsí agus próitéin), agus ábhar arna tháirgeadh as bithdhramhaíl;

ciallaíonn (tr)‘iarmhar próiseála’ substaint nach táirge/táirgí deiridh a bhféachtar lena tháirgeadh/dtáirgeadh le próiseas táirgthe; ní príomhaidhm de chuid an phróisis táirgthe é agus níor modhnaíodh an próiseas d’aon ghnó ar mhaithe lena tháirgeadh;

(us)ciallaíonn ‘breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch’ breoslaí leachtacha nó gásacha nach bithbhreoslaí, ar ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite nach bithmhais dá luach fuinnimh, agus a úsáidtear in earnáil an iompair;

(vt)ciallaíonn ‘fuíll de thionscnamh na talmhaíochta, an dobharshaothraithe, an iascaigh agus na foraoiseachta’ fuíll a ghintear go díreach in earnáil na talmhaíochta, an dobharshaothraithe, an iascaigh agus na foraoiseachta; Ní áirítear leo sin iarmhair as tionscail ghaolmhara nó as próiseáil ghaolmhar;

(wu)ciallaíonn ‘bithbhreoslaí agus bithleachtanna lena ngabhann riosca íseal um athrú indíreach ar an talamhúsáid’ bithbhreoslaí agus bithleachtanna, ar faoi chuimsiú scéimeanna lena laghdaítear easáitiú an táirgthe chun críocha seachas chun críocha déanta bithbhreoslaí agus bithleachtanna a tháirgtear na hamhábhair acu, arna dtáirgeadh i gcomhréir leis na critéir inbhuanaitheachta do bhithbhreoslaí agus bithleachtanna a leagtar amach in Airteagal 17 26;.

ò nua

(x) ciallaíonn 'oibreoir córas dáileacháin' oibreoir mar a shainmhínítear sin in Airteagal 2(6) de Threoir 2009/72/CE;

(y) ciallaíonn 'dramhtheas nó dramhfhuacht' teas nó fuacht a ghintear mar sheachtháirge i suiteálacha tionsclaíocha nó i suiteálacha giniúna cumhachta agus a scaipfí gan úsáid ar an aer nó in uisce gan aon rochtain ar chóras téimh nó fuaraithe ceantair;

(z) ciallaíonn ‘athchumhachtú’ gléasraí cumhachta ina dtáirgtear fuinneamh inathnuaite a athnuachan, lena náirítear athsholáthar páirteach nó iomlán a dhéanamh ar shuiteálacha nó ar chórais agus ar threalamh oibríochta ar mhaithe leis an acmhainn a athsholáthar nó an éifeachtúlacht a mhéadú;

(aa) ciallaíonn ‘féintomhaltóir inathnuaite’ custaiméir atá gníomhach de réir an tsainmhínithe atá i dTreoir [MDI] a thomhlaíonn leictreachas in -athnuaite, agus ar féidir leis é a stóráil agus a dhíol, ar leictreachas é a ghintear laistigh d’áitreamh an chustaiméara, lena náirítear bloc árasán, suíomh seirbhísí tráchtála nó comhroinnte nó córas dúnta dáileacháin, ar choinníoll nach mbeidh na himeachtaí sin, i gcás féintomhaltóirí inathnuaite neamhtheaghlaigh, ar an bpríomhghníomhaíocht tráchtála nó ghairmiúil acu;

(bb) ciallaíonn ‘féintomhaltas inathnuaite’ an ghiniúint agus tomhaltas, agus más iomchuí, an stóráil, a dhéanfaidh féintomhaltóirí inathnuaite ar leictreachas inathnuaite;

(cc) ciallaíonn ‘comhaontú ceannacháin cumhachta’ conradh faoin gcomhaontaíonn duine dlíthiúil leictreachas inathnuaite a cheannach go díreach ó ghineadóir fuinnimh;

(dd) ciallaíonn ‘barra bia agus beatha’ barra stáirse-shaibhir, siúcraí agus ola-bharra a fhástar ar thalamh talmhaíochta mar phríomhbharra; ní áirítear leis sin fuíll, dramhaíl nó ábhar ligniceallalósach;

(ee) ciallaíonn ‘bithbhreoslaí ardfhorbartha’ bithbhreoslaí a tháirgtear as na hamhábhair a liostaítear i gcuid A d’Iarscríbhinn IX;

(ff) ciallaíonn ‘breoslaí iontaise ó dhramhaíl’ breoslaí leachtacha agus gásacha arna dtáirgeadh as dramhshruthanna de thionscnamh neamh-inathnuaite, lena náirítear gáis próiseála dramhaíola agus gáis sceite;

(gg) ciallaíonn ‘soláthróir breosla’ eintiteas a sholáthraíonn breosla don mhargadh agus atá freagrach as breosla nó fuinneamh a chur trí phointe dleacht mháil nó, i gcás nach dlite aon dleacht mháil, aon eintiteas ábhartha eile arna ainmniú ag Ballstát;

(hh) ciallaíonn ‘bithmhais thalmhaíochta' bithmhais de thionscnamh talmhaíoch;

(ii) ciallaíonn 'bithmhais foraoiseachta' bithmhais de thionscnamh foraoiseachta;

(jj) ciallaíonn 'cead saothrúcháin' doiciméad oifigiúil lena dtugtar cead an bhithmhais foraoiseachta a shaothrú;

43 (kk) ciallaíonn 'FBM' micrifhiontar, fiontar beag nó fiontar meánmhéide de réir mar a shainmhínítear sin i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún;

(ll) ciallaíonn 'athghiniúint foraoise' athbhunú a dhéanamh ar chlampa foraoise ar mhodh nádúrtha nó ar mhodh saorga ach a ndéantar an clampa a bhí ann a bhaint as, trína bhaint nó de bharr cúinsí nádúrtha, lena náirítear tine nó stoirm;

(mm) ciallaíonn 'gabháltas foraoise' dáileacht amháin nó níos mó d’fhoraois agus de choillearnach arb ionann iad, ó thaobh a mbainistithe nó a núsáide, agus aonad amháin;

(nn) ciallaíonn 'bithdhramhaíl' dramhaíl in-bhithmhillte gairdín agus páirce, dramhaíl bia agus cistine as tithe, as áitribh lónadóireachta agus miondíola, agus dramhaíl den chineál céanna de thionscnamh thionscal na próiseála bia;

(oo) ciallaíonn 'meascán fuinnimh iarmhair' meascán iomlán bliantúil fuinnimh an Bhallstáit, seachas an sciar a chuimsítear leis na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh sin a cuireadh ar ceal;

(pp) ciallaíonn 'bithbhreoslaí bithmhaise' breoslaí leachtacha nó gásacha arna dtáirgeadh ó bhithmhais;

(qq) ciallaíonn 'bithghás' breoslaí gásacha arna dtáirgeadh ó bhithmhais;

(rr) ciallaíonn 'tairiscint arna hoscailt' nós imeachta tairisceana maidir le gléasraí fuinnimh inathnuaite a shuiteáil arna eagrú ag Ballstát, agus atá ar oscailt do thionscnaimh atá suite i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit eile;

(ss) ciallaíonn 'comhthairiscint’ nós imeachta tairisceana maidir le gléasraí fuinnimh inathnuaite a shuiteáil arna chomhdhearadh agus arna chomheagrú ag dhá Bhallstát nó níos mó, agus atá ar oscailt do thionscnaimh atá suite sna Ballstáit uile atá páirteach;

(tt) ciallaíonn ‘scéim teastas arna hoscailt’ scéim teastas arna cur i bhfeidhm ag Ballstát, atá ar oscailt do shuiteálacha atá suite i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit eile;

44 (uu) ciallaíonn 'ionstraimí airgeadais' ionstraimí airgeadais mar a shainmhínítear sin i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

ê 2009/28/CE

Airteagal 3

Mandatory national overall targets and measures for the use of energy from renewable sources

1. Each Member State shall ensure that the share of energy from renewable sources, calculated in accordance with Articles 5 to 11, in gross final consumption of energy in 2020 is at least its national overall target for the share of energy from renewable sources in that year, as set out in the third column of the table in part A of Annex I. Such mandatory national overall targets are consistent with a target of at least a 20 % share of energy from renewable sources in the Community’s gross final consumption of energy in 2020. In order to achieve the targets laid down in this Article more easily, each Member State shall promote and encourage energy efficiency and energy saving.

ê 2015/1513 Airteagal 2.2(a)

For the purpose of compliance with the targets referred to in the first subparagraph of this paragraph, the maximum joint contribution from biofuels and bioliquids produced from cereal and other starch-rich crops, sugars and oil crops and from crops grown as main crops primarily for energy purposes on agricultural land shall be no more than the energy quantity corresponding to the maximum contribution as set out in paragraph 4(d).

ê 2009/28/CE

2. Member States shall introduce measures effectively designed to ensure that the share of energy from renewable sources equals or exceeds that shown in the indicative trajectory set out in part B of Annex I.

3. In order to reach the targets set in paragraphs 1 and 2 of this Article Member States may, inter alia, apply the following measures:

(a) support schemes;

(b) measures of cooperation between different Member States and with third countries for achieving their national overall targets in accordance with Articles 5 to 11.

Without prejudice to Articles 87 and 88 of the Treaty, Member States shall have the right to decide, in accordance with Articles 5 to 11 of this Directive, to which extent they support energy from renewable sources which is produced in a different Member State.

4. Each Member State shall ensure that the share of energy from renewable sources in all forms of transport in 2020 is at least 10 % of the final consumption of energy in transport in that Member State.

For the purposes of this paragraph, the following provisions shall apply:

ê 2015/1513 Airteagal 2.2(b)

(a) for the calculation of the denominator, that is the total amount of energy consumed in transport for the purposes of the first subparagraph, only petrol, diesel, biofuels consumed in road and rail transport, and electricity, including electricity used for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin, shall be taken into account;

ê 2009/28/CE

è1 2015/1513 Airteagal 2.2(b)

(b) for the calculation of the numerator, that is the amount of energy from renewable sources consumed in transport for the purposes of the first subparagraph, all types of energy from renewable sources consumed in all forms of transport shall be taken into account. è1 This point shall be without prejudice to point (d) of this paragraph and Article 17(1)(a); ç

ê 2015/1513 Airteagal 2.2(b)

(c) for the calculation of the contribution from electricity produced from renewable sources and consumed in all types of electric vehicles and for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin for the purpose of points (a) and (b), Member States may choose to use either the average share of electricity from renewable energy sources in the Union or the share of electricity from renewable energy sources in their own country as measured two years before the year in question. Furthermore, for the calculation of the electricity from renewable energy sources consumed by electrified rail transport, that consumption shall be considered to be 2,5 times the energy content of the input of electricity from renewable energy sources. For the calculation of the electricity from renewable energy sources consumed by electric road vehicles in point (b), that consumption shall be considered to be five times the energy content of the input of electricity from renewable energy sources;

ê 2015/1513 Airteagal 2.2(b)

(d) for the calculation of biofuels in the numerator, the share of energy from biofuels produced from cereal and other starch-rich crops, sugars and oil crops and from crops grown as main crops primarily for energy purposes on agricultural land shall be no more than 7 % of the final consumption of energy in transport in the Member States in 2020.

Biofuels produced from feedstocks listed in Annex IX shall not count towards the limit set out in the first subparagraph of this point.

Member States may decide that the share of energy from biofuels produced from crops grown as main crops primarily for energy purposes on agricultural land, other than cereal and other starch-rich crops, sugars and oil crops, does not count towards the limit set out in the first subparagraph of this point, provided that:

(i) verification of compliance with the sustainability criteria set out in Article 17(2) to (5) was carried out in accordance with Article 18; agus

(ii) those crops were grown on land that falls under point 8 of part C of Annex V and the corresponding bonus ‘eB’ set out in point 7 of part C of Annex V was included in the calculation of greenhouse gas emissions, for the purposes of showing compliance with Article 17(2).

(e) each Member State shall seek to achieve the objective of there being a minimum level of consumption on their territory of biofuels produced from feedstocks and of other fuels, listed in part A of Annex IX. To that effect, by 6 April 2017, each Member State shall set a national target, which it shall endeavour to achieve. A reference value for this target is 0,5 percentage points in energy content of the share of energy from renewable sources in all forms of transport in 2020 referred to in the first subparagraph, to be met with biofuels produced from feedstocks and with other fuels, listed in part A of Annex IX. In addition, biofuels made from feedstocks not listed in Annex IX that were determined to be wastes, residues, non-food cellulosic material or ligno-cellulosic material by the competent national authorities and are used in existing installations prior to the adoption of Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council 45 , may be counted towards the national target.

Member States may set a national target lower than the reference value of 0,5 percentage points, based on one or more of the following grounds:

(i) objective factors such as the limited potential for the sustainable production of biofuels produced from feedstocks and of other fuels, listed in part A of Annex IX, or the limited availability of such biofuels at cost-efficient prices on the market;

(ii) the specific technical or climatic characteristics of the national market for transport fuels, such as the composition and condition of the road vehicle fleet; or

(iii) national policies allocating commensurate financial resources to incentivising energy efficiency and the use of electricity from renewable energy sources in transport.

When setting their national targets, Member States shall provide available information on the quantities of biofuels consumed from feedstocks and other fuels, listed in part A of Annex IX.

When setting policies for the promotion of the production of fuels from feedstocks listed in Annex IX, Member States shall have due regard to the waste hierarchy as established in Article 4 of Directive 2008/98/EC, including its provisions regarding life-cycle thinking on the overall impacts of the generation and management of different waste streams.

The Commission shall publish in accordance with Article 24 of this Directive:

the national targets of the Member States,

where available, the Member States' plans for achieving the national targets,

where applicable, the grounds for differentiation of the national targets of the Member States as compared to the reference value, notified in accordance with Article 4(2) of Directive (EU) 2015/1513; and

a synthesis report on Member States' achievements towards their national targets;

(f) biofuels produced from feedstocks listed in Annex IX shall be considered to be twice their energy content for the purpose of complying with the target set out in the first subparagraph.

ê 2015/1513 Airteagal 2.2(c)

By 31 December 2017, the Commission shall present, if appropriate, a proposal permitting, subject to certain conditions, the whole amount of the electricity originating from renewable sources used to power all types of electric vehicles, and for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin to be considered.

ê 2009/28/CE

By 31 December 2011, the Commission shall also present, if appropriate, a proposal for a methodology for calculating the contribution of hydrogen originating from renewable sources in the total fuel mix.

ê 2015/1513 Airteagal 2.2(d)

5. With a view to minimising the risk of single consignments being claimed more than once in the Union, Member States and the Commission shall endeavour to strengthen cooperation among national systems and between national systems and voluntary schemes established pursuant to Article 18, including where appropriate the exchange of data. To prevent materials from being intentionally modified or discarded in order to fall under Annex IX, Member States shall encourage the development and use of systems which track and trace feedstocks and the resulting biofuels over the whole value chain. Member States shall ensure that when fraud is detected, appropriate action is taken. Member States shall by 31 December 2017, and every two years thereafter, report on the measures they have taken if they have not provided equivalent information on reliability and protection against fraud in their reports on progress in the promotion and use of energy from renewable sources drawn up in accordance with Article 22(1)(d).

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 25a to amend the list of feedstocks in part A of Annex IX in order to add feedstocks, but not to remove them. The Commission shall adopt a separate delegated act in respect of each feedstock to be added to the list in part A of Annex IX. Each delegated act shall be based on an analysis of the latest scientific and technical progress, taking due account of the principles of the waste hierarchy established in Directive 2008/98/EC, and supporting the conclusion that the feedstock in question does not create an additional demand for land or cause significant distortive effects on markets for (by-)products, wastes or residues, that it delivers substantial greenhouse gas emission savings compared to fossil fuels, and that it does not risk creating negative impacts on the environment and biodiversity.

ò nua

Airteagal 3
Sprioc cheangailteach fhoriomlán an Aontais do 2030

1. Áiritheoidh na Ballstáit i gcomhar le chéile gur ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite a thiocfaidh 27 %, ar a laghad, dá sciar iomlán d’olltomhaltas deiridh fuinnimh an Aontais faoi 2030.

2. Leagfar síos rannchuidiú na mBallstát le sprioc fhoriomlán seo 2030, agus cuirfear sin in iúl don Choimisiún, faoi chuimsiú na bPleananna Comhtháite Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide i gcomhréir le hAirteagail 3 go 5 agus le hAirteagail 9 go 11 de Rialachán [Rialachas]

3. Ón 1 Eanáir 2021 amach, ní foláir do sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a bheidh in olltomhaltas deiridh fuinnimh na mBallstát gan a bheith níos ísle ná an sciar a bheidh le feiceáil sa tríú colún den tábla atá i gcuid A d’Iarscríbhinn I. Glacfaidh na Ballstáit pé bearta is gá chun comhlíonadh na bunlíne a áirithiú.

4. Tacóidh an Coimisiún le huaillmhian na mBallstát maidir le creat cumasúcháin ina mbeidh úsáid fheabhsaithe á baint as cistí an Aontais, go háirithe ionstraimí airgeadais, go mór mór i dtaca leis an gcostas caipitil a laghdú i gcás tionscnamh fuinnimh inathnuaite.

5. I gcás ina gcinneann an Coimisiún, agus measúnú á dhéanamh ar na Pleananna Comhtháite Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide i gcomhréir le hAirteagal 25 de Rialachán [Rialachas], nár sroicheadh go comhchoiteann conair an Aontais nó nár coinníodh ar bun an bhunlíne dá dtagraítear i mír 3, beidh feidhm ag Airteagal 27(4) den Rialachán sin.

Airteagal 4
Tacaíocht airgeadais don leictreachas ó fhoinsí inathnuaite

1. Faoi réir na rialacha maidir le státchabhair, d’fhonn sprioc sin an Aontais a leagadh síos in Airteagal 3(1) a bhaint amach, tig leis na Ballstáit scéimeanna tacaíochta a chur i bhfeidhm. Ní foláir scéimeanna tacaíochta don leictreachas ó fhoinsí inathnuaite a dhearadh ar mhodh a sheachnódh saobhadh neamhriachtanach ar na margaí leictreachais agus a áiritheoidh go gcuirfidh na gineadóirí san áireamh an soláthar agus an téileamh leictreachais chomh maith le srianta féideartha eangaí.

2. Ní foláir an tacaíocht a thabharfar don leictreachas ó fhoinsí inathnuaite a dhearadh ar mhodh a chomhtháthóidh an leictreachas ó fhoinsí inathnuaite le margadh an leictreachais agus a áiritheoidh go mbeidh táirgeoirí leictreachais ag teacht le comharthaí praghsála an mhargaidh agus go mbainfidh siad an tioncam is fearr as an margadh.

3. Áiritheoidh na Ballstáit gur ar bhealach oscailte, trédhearcach, iomaíoch, neamh-idirdhealaitheach agus costéifeachtúil a bhronnfar tacaíocht don leictreachas inathnuaite.

4. Déanfaidh na Ballstáit éifeachtúlacht na tacaíochta a thabharfaidh siad don leictreachas inathnuaite ó fhoinsí inathnuaite a mheas gach ceithre bliana ar a laghad. Is ar thorthaí na measúnuithe sin a bhunófar gach cinneadh maidir le leanúint den tacaíocht nó cur léi agus a bhunófar gach cinneadh maidir le tacaíocht nua a dhearadh.

Airteagal 5
Scéimeanna tacaíochta a oscailt don leictreachas inathnuaite

1. Ní foláir do na Ballstáit tacaíocht don leictreachas arna ghiniúint ó fhoinsí inathnuaite a oscailt do ghineadóirí atá suite i mBallstáit eile de réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 10 %, ar a laghad, den acmhainn nua-thacaithe gach bliain idir 2021 agus 2025, agus 15 %, ar a laghad, den acmhainn nua-thacaithe gach bliain idir 2026 agus 2030, ar oscailt do shuiteálacha atá suite i mBallstáit eile.

3. Féadfar scéimeanna tacaíochta a oscailt don rannchuidiú trasteorann trí, inter alia, tairiscintí arna noscailt, comhthairiscintí, scéimeanna teastas arna noscailt nó scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha. Beidh leithdháileadh an leictreachais inathnuaite dá dtabharfar tacaíocht de thairbhe tairiscintí arna noscailt, comhthairiscintí nó de thairbhe scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha i leith rannchuidithe na mBallstát, beidh sé faoi réir comhaontaithe um chomhar ina leagfar amach rialacha maidir le heisíoc trasteorainneach an mhaoinithe, de réir an phrionsabail gur chun tairbhe an Bhallstáit atá ag íoc as an tsuiteáil is ceart an fuinneamh a chuntas.

4. Faoi 2025, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar bhuntáistí na bhforálacha a leagtar amach san Airteagal seo ar leithdháileadh costéifeachtúil an leictreachais inathúsáidte san Aontas. Bunaithe ar an measúnú sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh go méadófaí na céatadáin atá leagtha amach i mír 2.

Airteagal 6
Cobhsaíocht na tacaíochta airgeadais

Gan dochar do na hoiriúnuithe sin is gá chun na rialacha maidir le státchabhair a chomhlíonadh, áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfar leibhéal ná coinníollacha na tacaíochta a thugtar do thionscnaimh fuinnimh inathnuaite a athbhreithniú ar mhodh a d’fhágfadh iarmhairtí diúltacha ar na cearta a bhronntar dá barr nó ar dhálaí eacnamaíocha na dtionscnamh dá dtabharfar an tacaíocht sin.

ê 2009/28/CE

Airteagal 4

National renewable energy action plans

1. Each Member State shall adopt a national renewable energy action plan. The national renewable energy action plans shall set out Member States’ national targets for the share of energy from renewable sources consumed in transport, electricity and heating and cooling in 2020, taking into account the effects of other policy measures relating to energy efficiency on final consumption of energy, and adequate measures to be taken to achieve those national overall targets, including cooperation between local, regional and national authorities, planned statistical transfers or joint projects, national policies to develop existing biomass resources and mobilise new biomass resources for different uses, and the measures to be taken to fulfil the requirements of Articles 13 to 19.

By 30 June 2009, the Commission shall adopt a template for the national renewable energy action plans. That template shall comprise the minimum requirements set out in Annex VI. Member States shall comply with that template in the presentation of their national renewable energy action plans.

2. Member States shall notify their national renewable energy action plans to the Commission by 30 June 2010.

3. Each Member State shall publish and notify to the Commission, six months before its national renewable energy action plan is due, a forecast document indicating:

(a) its estimated excess production of energy from renewable sources compared to the indicative trajectory which could be transferred to other Member States in accordance with Articles 6 to 11, as well as its estimated potential for joint projects, until 2020; agus

(b) its estimated demand for energy from renewable sources to be satisfied by means other than domestic production until 2020.

That information may include elements relating to cost and benefits and financing. That forecast shall be updated in the reports of the Member States as set out in Article 22(1)(l) and (m).

4. A Member State whose share of energy from renewable sources fell below the indicative trajectory in the immediately preceding two-year period set out in part B of Annex I, shall submit an amended national renewable energy action plan to the Commission by 30 June of the following year, setting out adequate and proportionate measures to rejoin, within a reasonable timetable, the indicative trajectory in part B of Annex I.

The Commission may, if the Member State has not met the indicative trajectory by a limited margin, and taking due account of the current and future measures taken by the Member State, adopt a decision to release the Member State from the obligation to submit an amended national renewable energy action plan.

5. The Commission shall evaluate the national renewable energy action plans, notably the adequacy of the measures envisaged by the Member State in accordance with Article 3(2). In response to a national renewable energy action plan or to an amended national renewable energy action plan, the Commission may issue a recommendation.

6. The Commission shall send to the European Parliament the national renewable energy action plans and the forecast documents in the form as made public on the transparency platform as referred to in Article 24(2), as well as any recommendation as referred to in paragraph 5 of this Article.

ê 2009/28/CE

ð nua

Airteagal 57

Sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a ríomh

1. Déanfar olltomhaltas deiridh an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite, i gcás gach Ballstáit, a ríomh tríothu seo thíos a shuimiú:

(a) an tolltomhaltas deiridh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite;

(b) an tolltomhaltas deiridh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe; agus

(c) an tolltomhaltas deiridh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite in earnáil an iompair.

Agus sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a bheidh san olltomhaltas deiridh fuinnimh á ríomh, ní áireofar faoi phointí (a), (b), nó (c) sa chéad fhomhír, ach aon uair amháin gás, leictreachas agus hidrigin ó fhoinsí inathnuaite.

Faoi réir na dara fomhíre d’Airteagal 17 26 (1), ní chuirfear san áireamh bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð ná breoslaí bithmhaise ï nach gcomhlíonann na critéir maidir le hinbhuanaitheacht ð agus na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï a leagtar amach in Airteagal 2617(2) go (6) (7).

ò nua

Agus olltomhaltas deiridh fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite á ríomh don Bhallstát, ní sháróidh an rannchuidiú ó bhithbhreoslaí agus bithleachtanna ná ó bhreoslaí bithmhaise arna dtomhailt in earnáil an iompair, más ó bharra bia agus beatha a tháirgtear, 7 % den olltomhaltas deiridh fuinnimh a bheidh ag an mBallstát sin in earnáil an iompair bóthair agus traenach. Laghdófar na teorainneacha go 3,8 % in 2030 de réir na conaire a leagtar amach i gcuid A d’Iarscríbhinn X. Féadfaidh na Ballstáit íosteorainn a leagan síos agus idirdhealú a dhéanamh idir cineálacha éagsúla bithbhreosla, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bharra bia agus beatha, mar shampla trí íosteorainn a leagan síos i dtaca leis an rannchuidiú ó bhia nó ó bhithbhreoslaí arna mbunú ar amhábhair agus arna dtáirgeadh as ola-bharra, agus athrú indíreach ar thalamhúsáid á chur san áireamh.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

2. Where a Member State considers that, due to force majeure, it is impossible for it to meet its share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy in 2020 set out in the third column of the table in Annex I, it shall inform the Commission accordingly as soon as possible. The Commission shall adopt a decision on whether force majeure has been demonstrated. In the event that the Commission decides that force majeure has been demonstrated, it shall determine what adjustment shall be made to the Member State’s gross final consumption of energy from renewable sources for the year 2020.

32. Chun críocha mhír 1(a), ríomhfar an tolltomhaltas deiridh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite mar chion an leictreachais arna tháirgeadh i mBallstát ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite, ð lena náirítear leictreachas arna tháirgeadh ag féintomhaltóirí inathnuaite agus pobail fuinnimh ï lúide leictreachas arna tháirgeadh in aonaid stórála pumpáilte a úsáideann uisce a pumpáladh in aghaidh fána roimhe sin.

I gcás gléasraí ilbhreoslaithe a úsáideann foinsí inathnuaite agus traidisiúnta, ní chuirfear san áireamh ach an sciar sin den fhuinneamh arna tháirgeadh ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite. Chun críocha an ríofa seo, déanfar rannchuidiú gach foinse fuinnimh a ríomh de réir a luacha fuinnimh.

Is i gcomhréir leis na rialacha normalúcháin a leagtar amach in Iarscríbhinn II a dhéanfar cuntas ar leictreachas arna ghiniúint le hidreachumhacht agus le cumhacht ghaoithe.

43. Chun críocha mhír 1(b), ríomhfar an tolltomhaltas deiridh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe mar chion an téimh ceantair agus an fhuaraithe ceantair arna tháirgeadh i mBallstát ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite, móide fuinneamh arna thomhailt ó fhoinsí inathnuaite in earnáil na tionsclaíochta, na talmhaíochta, na foraoiseachta, agus an iascaigh, i dteaghlaigh, i seirbhísí, agus chun críocha téimh, fuaraithe agus próiseála.

I gcás gléasraí ilbhreoslaithe a úsáideann foinsí inathnuaite agus traidisiúnta, ní chuirfear san áireamh ach sciar an téimh agus an fhuaraithe arna tháirgeadh ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite. Chun críocha an ríofa seo, déanfar rannchuidiú gach foinse fuinnimh a ríomh de réir a luacha fuinnimh.

Cuirfear san áireamh fuinneamh teasa ð comhthimpeallach ï aeraiteirmeach, geoiteirmeach agus hidriteirmeach arna ghabháil le teaschaidéil chun críocha mhír 1(b) ar choinníoll go sáraíonn an taschur deiridh fuinnimh go mór an tionchur príomha fuinnimh is gá chun na caidéil teasa a oibriú. Déanfar an cion teasa a mheasfar a bheith ina theas ó fhoinsí inathnuaite chun críocha na Treorach seo a ríomh de réir na modheolaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn VII.

Ní chuirfear san áireamh chun críocha mhír 1(b) fuinneamh teirmeach arna ghiniúint ag córais fuinnimh éighníomhaigh, ar córais iad lenar féidir tomhaltas fuinnimh níos ísle a bhaint amach go héighníomhach a bhuí le dearadh an fhoirgnimh nó a bhuí le teas arna ghiniúint ag fuinneamh ó fhoinsí neamh-inathnuaite.

ò nua

4. Chun críocha mhír 1(c), beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) Déanfar olltomhaltas deiridh an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite, i gcás earnáil an iompair, a ríomh trí shuimiú a dhéanamh ar gach bithbhreosla, breosla bithmhaise agus breosla iompair leachtach agus gásach inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch arna dtomhailt in earnáil an iompair. Ach ní mheasfar breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch ina gcuid den ríomh de bhun mhír 1(a) ach i gcás inarb é cion an leictreachais arna tháirgeadh ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite i mBallstát atáthar a ríomh.

(b) Agus olltomhaltas deiridh an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite á ríomh i gcás earnáil an iompair, is iad na luachanna a bhaineann le luach fuinnimh breoslaí iompair, a leagtar amach in Iarscríbhinn III, a úsáidfear. Maidir leis an luach fuinnimh a ríomh i gcás breoslaí iompair nach gcuimsítear in Iarscríbhinn III, ní foláir do na Ballstáit úsáid a bhaint as na caighdeáin ábhartha EEC um luachanna calracha breoslaí a ríomh. I gcás nár glacadh aon chaighdeáin EEC chun na críche sin, is iad na caighdeáin ábhartha ISO a úsáidfear.

5. D’fhonn an riosca go ndéanfaí níos mó ná éileamh amháin ar choinsíneacht san Aontas a laghdú, neartóidh na Ballstáit agus an Coimisiún an comhar i measc na gcóras náisiúnta agus idir na córais náisiúnta agus na scéimeanna deonacha a bunaíodh de bhun Airteagal 27, lena náirítear, i gcás inarb iomchuí, malartú faisnéise.

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 32 chun liosta na hamhábhair atá i gcuid A agus B d’Iarscríbhinn IX a leasú, ar mhaithe le hamhábhair a chur leis an liosta, ach gan iad a bhaint de. Beidh gach gníomh tarmligthe bunaithe ar anailís a dhéanfar ar an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil is déanaí, agus aird chuí á tabhairt ar phrionsabail ord na réiteach dramhaíola arna bhunú i dTreoir 2008/98/CE, i gcomhréir le critéir inbhuanaitheachta an Aontais, de thaca leis an tátal nach gcruthaíonn an tamhábhar atá i gceist éileamh breise ar thalamh agus go gcuirtear chun cinn úsáid dramhaíola agus iarmhar, ach go seachnaítear aon éifeachtaí suntasacha díréireacha ar mhargaí le haghaidh táirgí agus seachtháirgí, dramhaíl ná iarmhair, go mbaintear amach laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i gcomórtas le breoslaí iontaise, agus nach gcruthaítear aon riosca go nimreofar éifeachtaí diúltacha ar an gcomhshaol ná ar an mbithéagsúlacht.

Gach re bliain, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar liosta na namhábhar atá i gcuid A agus B d’Iarscríbhinn IX chun amhábhair a chur leis an liosta, i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach sa mhír seo. Déanfar an chéad mheastóireacht tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Más iomchuí, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe chun liosta na namhábhar atá i gcuid A agus B d’Iarscríbhinn IX a leasú, ar mhaithe le hamhábhair a chur leis an liosta, ach gan iad a bhaint de.

ê 2015/1513 Airteagal 2.3 (oiriúnaithe)

56. Maidir leis an gCoimisiún,beidh de Ö tá Õ de chumhacht aige gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25a 32 maidir le luach fuinnimh breoslaí iompair, a leagtar amach in Iarscríbhinn III, a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

67. Déanfar sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a ríomh tríd an olltomhaltas deiridh fuinnimh ó gach foinse fuinnimh a roinnt ar an olltomhaltas deiridh fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite, agus sin a shloinneadh ina chéatadán.

Chun críocha na chéad fhomhíre, déanfar coigeartú ar an tsuim dá dtagraítear i mír 1 de réir Airteagal 6, 8, 10 agus 11 8, 10, 12 agus 13.

Agus olltomhaltas deiridh fuinnimh Ballstáit á ríomh ar mhaithe le comhréir an Bhallstáit sin le spriocanna agus conair tháscach na Treorach seo a mheas, ní mheasfar méid an fhuinnimh arna thomhailt in earnáil na heitlíochta, mar chion d’olltomhaltas deiridh fuinnimh an Bhallstáit sin, a bheith níos airde ná 6,18 %. I gcás na Cipire agus Mhálta, ní mheasfar méid an fhuinnimh arna thomhailt in earnáil na heitlíochta, mar chion d’olltomhaltas deiridh fuinnimh an Bhallstáit sin, a bheith níos airde ná 4,12 %.

78. Is iad an mhodheolaíocht agus na sainmhínithe atá i Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le staidreamh i dtaca le fuinneamh 46 a úsáidfear agus sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite á ríomh.

Áiritheoidh na Ballstáit an comhleanúnachas agus an fhaisnéis staidreamhach a úsáidfear chun na sciartha earnála agus foriomlána sin á ríomh, agus nuair a bheidh faisnéis staidreamhach á tuairisciú don Choimisiún faoi Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008.

Airteagal 68

Aistrithe staidreamhacha idir na Ballstáit

ê 2015/1513 Airteagal 2.4 (oiriúnaithe)

ð nua

1. Féadfaidh na Ballstáit comhaontú a dhéanamh agus socruithe a dhéanamh maidir le haistriú staidreamhach a dhéanamh ar mhéid áirithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite idir Ballstát amháin agus Ballstát eile. Déanfar an méid a aistreofar:

(a) a dhealú ón méid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chuirtear san áireamh agus ð sciar fuinnimh inathnuaite ï comhréireacht an Bhallstáit atá ag déanamh an aistrithe ð chun críocha na Treorach seo ï leis na ceanglais atá in Airteagal 3(1), (2) agus (4) á thomhas; agus

(b) a shuimiú le méid an fhuinnimh inathnuaite a chuirtear san áireamh agus comhréireacht Ballstáit eile ð sciar fuinnimh inathnuaite ï an Bhallstáit atá ag glacadh an aistrithe leis na ceanglais atá in Airteagal 3(1), (2) agus (4) ð chun críocha na Treorach seo ï á thomhas.

2. Na socruithe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo i dtaca le hAirteagal 3(1), (2) agus (4), féadfaidh fad bliana nó níos mó a bheith leo. Tabharfar fógra ina leith don Choimisiún tráth nach déanaí ná trí ð 12 ï mí tar éis dheireadh gach bliana is infheidhme iad. Ar áireamh san fhaisnéis a sheolfar chuig an gCoimisiún, beidh cainníocht agus praghas an fhuinnimh atá i gceist.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

3. Ní thiocfaidh aon aistriú i bhfeidhm nó go raibh fógra maidir leis an aistriú tugtha don Choimisiún ag gach Ballstát lena mbaineann.

Airteagal 79

Comhthionscadail i measc na mBallstát

1. Féadfaidh dhá Bhallstát nó níos mó dul i gcomhar maidir le gach cineál comhthionscadail a bhaineann le táirgeadh an leictreachas, an téimh nó an fhuaraithe ó fhoinsí inathnuaite. Tig le hoibreoirí príobháideacha a bheith páirteach sa chomhar sin freisin.

2. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoin gcion nó faoin méid leictreachais, téimh nó fuaraithe ó fhoinsí inathnuaite arna tháirgeadh ag aon chomhthionscadal ar a gcríocha, a chuirfear i mbun feidhme tar éis 25 Meitheamh 2009, nó arna tháirgeadh de bharr acmhainn mhéadaithe gléasra a athfheistíodh tar éis an dáta sin, agus atá le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimh inathnuaite  ï náisiúnta foriomlán atá ag Ballstát eile chun críocha tomhas a dhéanamh ar a chomhréireacht le ceanglais na Treorach seo.

3. Maidir leis an bhfógra dá tagraítear i mír 2:

(a) cuirfear síos ann ar an tsuiteáil atá á beartú nó sainaithneofar an tsuiteáil a ndearnadh í a athfheistiú;

(b) sonrófar ann an cion nó an méid leictreachais nó téimh nó fuaraithe arna tháirgeadh as an tsuiteáil agus atá le háireamh sa sprioc  ð sciar fuinnimh inathnuaite ï náisiúnta foriomlán atá ag Ballstát eile;

(c) sainaithneofar ann an Ballstát ar ina fhabhar atá an fógra á dhéanamh; agus

(d) sonrófar ann an tréimhse, mar bhlianta iomlána féilire, a bhfuil an leictreachas nó an téamh nó an fuarú arna tháirgeadh ag an tsuiteáil ó fhoinsí inathnuaite le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimh inathnuaite ï náisiúnta foriomlán atá ag an mBallstát eile.

4. The period specified under paragraph 3(d) shall not extend beyond 2020. Féadfar tréimhse an chomhthionscadail a fhadú go tráth is déanaí ná 2020 ð 2030 ï .

5. Aon fhógra a thabharfar de bhun an Airteagail seo, ní dhéanfar é a athrú ná a tharraingt siar gan comhaontú ó Bhallstát déanta an fhógra agus ón mBallstát a sainaithníodh i gcomhréir le mír 3(c).

Airteagal 810

Tionchair comhthionscadal idir na Ballstáit

1. Laistigh de thrí mhí ó dheireadh gach bliana sa tréimhse a shonraítear faoi Airteagal 7 9 (3)(d), déanfaidh an Ballstát a rinne an fógra faoi Airteagal 79 litir fógra a eisiúint ina mbeidh an méid seo a leanas:

(a) méid iomlán an leictreachais nó an téimh nó an fhuaraithe arna tháirgeadh i gcaitheamh na bliana ó fhoinsí inathnuaite ag an tsuiteáil ba ábhar don fhógra faoi Airteagal 7 9; agus

(b) an méid leictreachais nó téimh nó fuaraithe arna tháirgeadh i gcaitheamh na bliana ó fhoinsí inathnuaite ag an tsuiteáil sin agus atá le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimh inathnuaite ï náisiúnta foriomlán atá ag Ballstát eile i gcomhréir le téarmaí an fhógra.

2. Déanfaidh an Ballstát a thugann fógra an litir fógra a chur chuig an mBallstát sin ar ina fhabhar a rinneadh an fógra agus chuig an gCoimisiún.

3. Chun críocha comhréireacht na sprice a mheas i dtaca le ceanglais na Treorach seo maidir leis na spriocanna náisiúnta foriomlána, déanfar an méid leictreachais nó téimh nó fuaraithe ó fhoinsí inathnuaite a dtabharfar fógra ina leith i gcomhréir le mír 1(b):

(a) a dhealú ón méid fuinnimh nó téimh nó fuaraithe ó fhoinsí inathnuaite a chuirtear san áireamh agus comhréireacht ð sciar fuinnimh inathnuaite ï an Bhallstáit a eisíonn an litir fógra faoi mhír 1 á thomhas; agus

(b) a shuimiú le méid an fhuinnimh inathnuaite a chuirtear san áireamh agus,comhréireacht ð sciar fuinnimh inathnuaite ï comhréireacht an Bhallstáit a fhaigheann an litir fógra i gcomhréir le mír 2 á thomhas.

Airteagal 9 11

Comhthionscadail idir na Ballstáit agus tríú tíortha

1. Féadfaidh dhá Bhallstát nó níos mó dul i gcomhar le tríú tír amháin nó níos mó maidir le gach cineál comhthionscadail a bhaineann le táirgeadh an leictreachas ó fhoinsí inathnuaite. Tig le hoibreoirí príobháideacha a bheith páirteach sa chomhar sin freisin.

2. Ní chuirfear san áireamh leictreachas arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite i dtríú tír seachas nuair a bheidh comhréireacht le ceanglais na Treorach seo i dtaca le spriocanna náisiúnta foriomlána  ð sciartha fuinnimh inathnuaite na mBallstát ï á meas i gcás ina sásaítear na dálaí seo a leanas:

(a) is sa Chomhphobal  Ö san Aontas a thomhlaítear an leictreachas. Cinntear Õ an ceanglas sin a bheith comhlíonta más amhlaidh:

(i) go bhfuil gach oibreoir freagrach córais tarchurtha sa tír thionscnaimh, sa tír chinn scríbe, agus, más ábhartha, i ngach tríú tír iompair, tar éis méid leictreachais, arb ionann é agus an leictreachas a bhfuiltear tar éis áireamh a dhéanamh ina leith, a ainmniú go daingean chuig an an acmhainn idirnaisc leithdháilte.

(ii) go bhfuil an toibreoir freagrach córais tarchurtha ar thaobh an Chomhphobail Ö Aontais Õ den idirnascaire tar éis méid leictreachais, arb ionann é agus an leictreachas a bhfuiltear tar éis áireamh a dhéanamh ina leith, a chlárú go daingean sa sceideal cothromúcháin. agus

(iii) gur leis an tréimhse ama chéanna a bhaineann an acmhainn ainmnithe agus an táirgeadh leictreachais ó fhoinsí inathnuaite atá ag an tsuiteáil dá dtagraítear i mír 2(b);

(b) tá an leictreachas á tháirgeadh ag suiteáil nua-thógtha a cuireadh i mbun feidhme tar éis 25 Meitheamh 2009 nó de bharr acmhainn mhéadaithe gléasra a athfheistíodh tar éis an dáta sin, faoi chuimsiú comhthionscadail dá dtagraítear i mír 1; agus

(c) cé is moite den chúnamh infheistíochta a tugadh don tsuiteáil, níl an leictreachas a táirgeadh agus a onnmhairíodh tar éis aon tacaíocht a fháil ó scéim tacaíochta de chuid an tríú tír.

3. Féadfaidh na Ballstáit iarratas a chur faoi bhráid an Choimisiúin, chun críocha Airteagal 57, go gcuirfí san áireamh an leictreachas ó fhoinsí inathnuaite arna tháirgeadh agus arna thomhailt i dtríú tír, i gcomhthéacs idirnascaire a bheith á thógáil, agus aga tionscanta an-fhada ag dul leis an togra sin, ag Ballstát agus ag tríú tír, ach na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

(a) tús a bheith curtha le tógáil an idirnascaire faoi 31 Nollaig ð 2026 ï 2016;

(b) ní féidir an tidirnascaire a chur i mbun feidhme faoi 31 Nollaig ð 2030 ï 2020;

(c) is féidir an tidirnascaire a chur i mbun feidhme faoi 31 Nollaig ð 2032 ï 2022;

(d) ach a gcuirfear i mbun feidhme é, úsáidfear an tidirnascaire, i gcomhréir le mír 2, chun leictreachas arna ghiniúint ó fhoinsí inathnuaite a onnmhairiú chuig an gComhphobal Ö Aontas Õ;

(e) baineann an tiarratas le comhthionscadal a shásaíonn na critéir i bpointe (b) agus (c) de mhír 2 agus is comhthionscadal é a úsáidfidh an tidirnascaire tar éis dó dul i mbun feidhme agus a bhaineann le méid leictreachais nach mó ná an méid a onnmhaireofar chuig an gComhphobal Ö Aontas Õ tar éis don idirnascaire dul i mbun feidhme.

4. Tabharfar fógra don Choimisiún faoin gcion nó faoin méid leictreachais arna tháirgeadh ag aon suiteáil ar chríoch tríú tír, atá le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimh ï náisiúnta foriomlán atá ag Ballstát amháin nó níos mó chun críocha ð na Treorach seo ï tomhas a dhéanamh ar an gcomhréireacht le hAirteagal 3. Má bhíonn níos mó ná Ballstát amháin i gceist, cuirfear in iúl don Choimisiún dáileadh an cion nó an mhéid sin i measc na mBallstát. Ní sháróidh an cion nó an méid sin an cion nó an méid a onnmhairíodh go hiarbhír chuig an gComhphobal Ö Aontas Õ agus a tomhlaíodh ann, i gcomhréir leis an méid dá dtagraítear i mír 2(a)(i) agus (ii) den Airteagal seo agus a shásaíonn na coinníollacha a leagtar amach i mír (2)(a). Déanfaidh gach Ballstát ar lena sprioc náisiúnta fhoriomlán a áireofar an cion nó an méid leictreachais an fógra a thabhairt.

5. Maidir leis an bhfógra dá tagraítear i mír 4:

(a) cuirfear síos ann ar an tsuiteáil atá á beartú nó sainaithneofar an tsuiteáil a athfheistíodh;

(b) sonrófar ann an cion nó an méid leictreachais arna tháirgeadh ag an tsuiteáil atá le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimh inathnuaite ï náisiúnta atá ag Ballstát, mar aon le, faoi réir ceanglas rúndachta, na socruithe comhfhreagracha airgeadais;

(c) sonrófar ann an tréimhse, mar bhlianta iomlána féilire, a bhfuil an leictreachas le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimmh inathnuaite ï náisiúnta foriomlán atá ag an mBallstát; agus

(d) beidh ann admháil scríofa ar phointí (b) agus (c) ón tríú tír ar ar a críoch atá an tsuiteáil le cur i mbun feidhme agus luafar ann an cion nó an méid leictreachais arna tháirgeadh ag an tsuiteáil a úsáidfidh an trí tír sin go hintíreach.

6. The period specified under paragraph 5(c) shall not extend beyond 2020. Féadfar tréimhse an chomhthionscadail a fhadú go tráth is déanaí ná 2020 ð 2030 ï .

7. Aon fhógra a thabharfar de bhun an Airteagail seo, ní ceadmhach é a athrú ná a tharraingt siar gan comhaontú ó Bhallstát déanta an fhógra agus ón tríú tír a rinne admháil ar an gcomhthionscadal i gcomhréir le mír 5(d).

8. Spreagfaidh na Ballstáit agus an Comhphobal Ö tAontas Õ comhlachtaí ábhartha an Chonartha um Chomhphobal Fuinnimh chun bearta a ghlacadh, i gcomhréir leis an gConradh um Chomhphobal Fuinnimh, ar bearta iad is gá chun gur féidir leis na páirtithe conarthacha sa Chonradh na forálacha maidir leis an gcomhar, a leagtar síos sa Treoir seo, a chur i bhfeidhm i measc na mBallstát.

Airteagal 1012

Tionchair comhthionscadal idir na Ballstáit agus tríú tíortha

1. Laistigh de ð 12 ï trí mhí ó dheireadh gach bliana sa tréimhse a shonraítear faoi Airteagal 9 11 (5)(c), déanfaidh gach Ballstát, tar éis dó fógra a thabhairt de bhun Airteagal 9 11, litir fógra a eisiúint ina mbeidh an méid seo a leanas:

(a) méid iomlán an leictreachais arna tháirgeadh i gcaitheamh na bliana sin ó fhoinsí inathnuaite ag an tsuiteáil ba ábhar don fhógra faoi Airteagal9 11 ;

(b) an méid leictreachais arna tháirgeadh i gcaitheamh na bliana ó fhoinsí inathnuaite ag an tsuiteáil sin agus atá le háireamh sa sprioc ð sciar fuinnimh inathnuaite ï náisiúnta foriomlán i gcomhréir le téarmaí an fhógra faoi Airteagal 9 11 ; agus

(c) fianaise ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 9 11 (2).

2. Seolfaidh an Ballstát an litir fógra chuig an tríú tír sin a thug admháil ar an tionscadal i gcomhréir le hAirteagal 9 11 (5)(d) agus chuig an gCoimisiún.

3. Chun críocha comhréireacht na sprice a mheas i dtaca le ceanglais na Treorach seo maidir le ð ríomh a dhéanamh ar ï ð na sciartha ï náisiúnta foriomlána ð fuinnimh inathnuaite faoin Treoir seo ï spriocanna, cuirfear an méid leictreachais arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite faoina dtugtar fógra i gcomhréir le mír 1(b) leis an méid leictreachais ó fhoinsí inathnuaite a chuirtear san áireamh agus ð sciar fuinnimh inathnuaite ï comhréireachta an Bhallstáit a eisíonn an litir fógra á thomhas.

Airteagal 1113

Comhscéimeanna tacaíochta

1. Gan dochar d’oibleagáidí na mBallstát faoi Airteagal 3 5, féadfaidh dhá Bhallstát nó níos mó, ar bhonn deonach, na scéimeanna náisiúnta tacaíochta acu a chomhordú ar bhonn comhpháirteach nó leithleach. I gcás mar sin, féadfar méid áirithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite arna tháirgeadh ar chríoch cheann de na Ballstáit rannpháirteacha a áireamh sa sprioc fhoriomlán ð sciar fuinnimh inathnuaite ï náisiúnta atá ag Ballstát rannpháirteach eile más amhlaidh a dhéanann an Ballstát eile sin:

(a) aistriú staidreamhach ar mhéideanna áirithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite idir Ballstát amháin agus Ballstát eile i gcomhréir le hAirteagal 6 8; nó

(b) riail dáilte a chur ar bun arna comhaontú ag na Ballstáit rannpháirteacha lena leithdháiltear méideanna fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite idir na Ballstáit rannpháirteacha. Tabharfar fógra i leith riail den chineál sin don Choimisiún tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis dheireadh na bliana a ngabhfaidh éifeacht léi.

2. Laistigh de thrí mhí ó dheireadh gach bliana, eiseoidh gach Ballstát a thug fógra faoi mhír 1(b) litir fógra ina mbeidh méid iomlán an leictreachais nó an téimh nó an fhuaraithe ó fhoinsí inathnuaite arna tháirgeadh i gcaitheamh na bliana sin atá le cur faoi réir na rialach dáilte.

3. Chun críocha an chomhréireacht a mheas i dtaca le ceanglais na Treorach seo maidir le ð ríomh a dhéanamh ar ï ð na sciartha ï náisiúnta foriomlána ð fuinnimh inathnuaite faoin Treoir seo ï spriocanna, déanfar an méid leictreachais nó téimh nó fuaraithe ó fhoinsí inathnuaite a dtabharfar fógra ina leith i gcomhréir le mír 2 a ath-leithdháileadh i measc na mBallstát ábhartha i gcomhréir leis an riail dáilte ar tugadh fógra ina leith.

Airteagal 1214

Méaduithe acmhainne

Chun críocha Airteagal 7 9 (2) agus Airteagal 9 11 (2)(b), aon aonad fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite ar féidir a rá faoi gur tháinig ann dó i ngeall ar mhéadú acmhainne a theacht ar shuiteáil, caithfear leis an aonad sin amhail is dá dtáirgtí é i ngeall ar shuiteáil éigin eile a dhul i mbun feidhme i gcomhuain leis an méadú acmhainne.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

Airteagal 1315

Nósanna imeachta riaracháin, rialacháin agus cóid

1. Aon rialacha náisiúnta i ndáil le nósanna imeachta údarúcháin, dearbhúcháin agus ceadúnúcháin a chuirtear i bhfeidhm ar ghléasraí agus ar infreastruchtúir ghaolmhara tarchurtha agus dáileacháin de chuid an ghréasáin lena dtáirgtear leictreachas, nó téamh, nó fuarú ó fhoinsí inathnuaite, agus a chuirtear i bhfeidhm ar an bpróiseas a bhaineann le bithbhreoslaí nó táirgí eile fuinnimh a dhéanamh as bithmhais, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh siad comhréireach agus riachtanach.

Glacfaidh na Ballstáit, go háirithe, pé bearta is gá chun an méid seo a leanas a áirithiú:

(a) subject to differences between Member States in their administrative structures and organisation, the respective responsibilities of national, regional and local administrative bodies for authorisation, certification and licensing procedures including spatial planning are clearly coordinated and defined, with transparent timetables for determining planning and building applications;

(b) comprehensive information on the processing of authorisation, certification and licensing applications for renewable energy installations and on available assistance to applicants are made available at the appropriate level;

(a) (c) go mbeidh na nósanna imeachta riaracháin cuíchóirithe agus go gcuirfear i gcrích iad ar an leibhéal iomchuí riaracháin;

(b) (d) go mbeidh na rialacha sin lena ndéantar údarú, dearbhú agus ceadúnú a rialú, go mbeidh siad oibiachtúil, trédhearcach, comhréireach, agus nach ndéanfar aon idirdhealú iontu idir na hiarratasóirí, agus go dtabharfar san áireamh go hiomlán iontu na sainghnéithe atá ag roinnt le teicneolaíochtaí éagsúla an fhuinnimh inathnuaite.

(c) (e) go mbeidh na muirir riaracháin a ghearrfar ar thomhaltóirí, pleanálaithe, ailtirí, tógálaithe, agus ar lucht suiteála trealaimh agus córais, go mbeidh siad trédhearcach agus i gcomhréir leis an gcostas a bhaineann leo; agus

(d) (f) go mbunófar nósanna imeachta údarúcháin simplithe a mbeidh ualach níos lú ag baint leo, lena náirítear fógra simplí a thabhairt ach sin a bheith ceadaithe faoin gcreat ábhartha rialála, i dtaca le tionscadail níos lú agus i dtaca le feistí díláraithe lena dtáirgtear fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite, i gcás inarb iomchuí.

2. Aon sonraíochtaí teicniúla nach mór do threalamh agus do chórais fuinnimh inathnuaite a shásamh chun leas a fháil ó scéimeanna tacaíochta, déanfaidh na Ballstáit iad a shonrú go soiléir. Más ann do chaighdeáin de chuid an Aontais, lena náirítear éici-lipéid, lipéid fuinnimh agus córais tagartha teicniúla eile arna mbunú ag na comhlachtaí caighdeánúcháin Eorpacha, déanfar na sonraíochtaí teicniúla sin a shloinneadh de réir na gcaighdeán sin. Ní thoirmiscfear leis na caighdeáin sin an áit a gcaithfear an trealamh agus na córais sin a dhearbhú, ná ní ceart go gcuirfidís bacainn ar oibriú an mhargaidh inmheánaigh.

ò nua

3. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ag infheisteoirí intuarthacht leordhóthanach maidir leis an tacaíocht atá á beartú don fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite. Chuige sin, déanfaidh na Ballstáit sceideal fadtéarmach a shainmhíniú agus a fhoilsiú i dtaca leis an leithdháileadh a mheastar a dhéanfar ar an tacaíocht, agus cuimseofar ann na trí bliana dár gcionn, ar a laghad, agus – i gcás gach scéime – an tráthú táscach, an acmhainn, an buiséad a mheastar a leithdháilfear, chomh maith le comhairliúchán leis na geallsealbhóirí maidir leis an dearadh a bheidh ar an tacaíocht sin.

ê 2009/28/CE Airteagal 13 (oiriúnaithe)

ð nua

43. Déanfaidh na Ballstáit a mholadh do na gníomhaithe go léir, go háirithe do na comhlachtaí áitiúla agus réigiúnacha riaracháin, a áirithiú go suiteálfar trealamh agus córais chun úsáide ag leictreachas, ag téamh agus fuarú ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite agus ag téamh agus fuarú ceantair ð a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis inniúla acu, ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, foráil maidir le comhtháthú agus úsáid an fhuinnimh inathnuaite agus le húsáid dho-sheachanta dramhtheasa nó dramhfhuachta ï tráth a mbeidh pleanáil, dearadh, tógáil nó athfheistiú á dhéanamh acu ar ð an infreastruchtúr uirbeach, ï ar cheantair thionsclaíocha nó chónaitheð agus ar infreastruchtúr fuinnimh, lena náirítear leictreachas, téamh agus fuarú ceantair, gás nádúrtha agus gréasáin mhalartacha breosla ï. Member States shall, in particular, encourage local and regional administrative bodies to include heating and cooling from renewable energy sources in the planning of city infrastructure, where appropriate.

54. Tabharfaidh na Ballstáit isteach, sna rialacháin agus cóid tógála acu, bearta oiriúnacha chun an sciar fuinnimh (den uile chineál) ó fhoinsí inathnuaite a mhéadú in earnáil na tógála.

Agus na bearta sin á gcur ar bun acu, nó sna scéimeanna réigiúnacha tacaíochta acu, féadfaidh na Ballstáit a thabhairt san áireamh bearta náisiúnta i dtaca le méaduithe nach beag san éifeachtúlacht fuinnimh agus i dtaca leis an gcomhghiniúint, agus le foirgnimh atá éighníomhach, íseal nó nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh.

Faoi 31 Nollaig 2014, Cuirfidh na Ballstáit de cheangal, sna rialacháin agus cóid tógála acu nó ar mhodh eile darb éifeacht chomhionann, i gcás inarb iomchuí, íosleibhéil fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a úsáid i bhfoirgnimh nua agus i bhfoirgnimh ar ann dóibh cheana agus a ndéantar mór-athfheistiú orthuð , de léiriú ar thorthaí na ríomhanna cost-optamacha a rinneadh de bhun Airteagal 5(2) de Threoir 2010/31/AE. ï Tabharfaidh na Ballstáit cead na híosleibhéil sin a chomhlíonadh, inter alia, le téamh agus fuarú ceantair arna tháirgeadh agus úsáid á baint as cion nach beag d’fhoinsí fuinnimh inathnuaite.

Ní bheidh feidhm ag ceanglais na chéad fhomhíre maidir leis na fórsaí armtha a mhéid is nach mbeidh sin ar neamhréir le nádúr agus príomhaidhm ghníomhartha na bhfórsaí armtha agus leis an díolúine atá ag ábhar a bhíonn in úsáid go heisiach chun críocha míleata.

65. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ag foirgnimh nua phoiblí, agus ag foirgnimh ar ann dóibh cheana agus a ndéantar mór-athfheistiú orthu, ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, ról eiseamláireach i gcomhthéacs na Treorach seo ón 1 Eanáir 2012 amach. Féadfaidh na Ballstáit, inter alia, cead a thabhairt an oibleagáid sin a chomhlíonadh trí bheith i gcomhréir leis na caighdeáin maidir le tithíocht atá nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh, nó trí fhoráil a dhéanamh dó go núsáideann an tríú páirtí díonta foirgneamh poiblí nó díonta foirgneamh príobháideach poiblí i gcomhair suiteálacha lena dtáirgtear fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite.

76. I dtaca lena gcuid rialachán agus cód tógála, cuirfidh na Ballstáit chun cinn úsáid córais agus trealamh téimh agus fuaraithe ó fhoinsí inathnuaite a bhaineann amach laghdú nach beag ar thomhaltas fuinnimh. Ní foláir do na Ballstáit úsáid a bhaint as lipéid fuinnimh nó éici-lipéid nó dearbháin oiriúnacha eile nó as caighdeáin arna bhforbairt ar leibhéal náisiúnta nó Comhphobail Ö Aontais Õ nuair is ann dá leithéidí, mar bhunús le húsáid na gcóras agus an trealaimh sin a spreagadh.

In the case of biomass, Member States shall promote conversion technologies that achieve a conversion efficiency of at least 85 % for residential and commercial applications and at least 70 % for industrial applications.

In the case of heat pumps, Member States shall promote those that fulfil the minimum requirements of eco-labelling established in Commission Decision 2007/742/EC of 9 November 2007 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps 47 .

In the case of solar thermal energy, Member States shall promote certified equipment and systems based on European standards where these exist, including eco-labels, energy labels and other technical reference systems established by the European standardisation bodies.

In assessing the conversion efficiency and input/output ratio of systems and equipment for the purposes of this paragraph, Member States shall use Community or, in their absence, international procedures if such procedures exist.

ò nua

8. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar a nacmhainn ó thaobh foinsí inathnuaite fuinnimh de agus ar an úsáid a bhaintear as dramhtheas agus dramhfhuacht in earnáil an téimh agus an fhuaraithe. Beidh an measúnú sin san áireamh sa dara measúnú cuimsitheach a dhlitear de bhun Airteagal 14(1) de Threoir 2012/27/AE, den chéad uair faoin 31 Nollaig 2020, agus i ngach uasghrádú a dhéanfar dá éis sin ar na measúnuithe cuimsitheacha.

9. Bainfidh na Ballstáit aon bhacainní riaracháin dá mbeidh roimh chomhaontuithe corparáideacha fadtéarmacha ceannacháin cumhachta darb aidhm an fuinneamh inathnuaite a mhaoiniú agus úsáid an fhuinnimh sin a éascú.

Airteagal 16
Eagar agus fad an phróisis deonaithe ceadanna

1. Faoi 1 Eanáir 2021, ní foláir do na Ballstáit ceann amháin nó níos mó de phointí teagmhála aonair riaracháin a chur ar bun a dhéanfaidh comhordú ar an bpróiseas deonaithe ceadanna iomlán a bhainfidh leo siúd a dhéanfaidh iarratas ar chead chun gléasraí agus infreastruchtúir ghaolmhara de chuid an ghréasáin tarchurtha agus dáileacháin lena dtáirgtear fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a thógáil agus a oibriú.

2. Treoróidh na pointí teagmhála aonair an tiarratasóir tríd an bpróiseas iarratais ar mhodh trédhearcach, tabharfaidh siad gach eolas riachtanach don iarratasóir, déanfaidh siad comhordú, i gcás inarb iomchuí, ar údaráis eile agus tabharfaidh rannpháirt dóibh, agus déanfaidh siad cinneadh, ag deireadh an phróisis, a bheidh ceangailteach de réir dlí.

3. Ní foláir don phointe teagmhála aonair riaracháin, i gcomhar le hoibreoirí an chórais tarchurtha agus dáileacháin, lámhleabhar nósanna imeachta a fhoilsiú d’fhorbróirí tionscadal inathnuaite, lena náirítear tionscadail ar scála beag agus tionscadail fuinnimh inathnuaite ina mbeidh féintomhaltóirí páirteach.

4. Ní mhairfidh an próiseas deonaithe ceadanna dá dtagraítear i mír 1 ar feadh tréimhse is faide ná trí bliana, seachas sna cásanna sin a leagtar amach in Airteagal 16(5) agus in Airteagal 17.

5. Ní foláir do na Ballstáit éascú a dhéanamh ar athchumhachtú gléasraí fuinnimh inathnuaite ar ann dóibh cheana trí, inter alia, a áirithiú go mbeidh ann próiseas deonaithe ceadanna a bheidh simplí agus tapa, nach mairfidh níos faide ná aon bhliain amháin ón dáta a gcuirtear an iarraidh ar athchumhachtú faoi bhráid an phointe teagmhála aonair riaracháin.

Airteagal 17
Nósanna imeachta simplithe maidir le fógra a thabhairt

1. Tabharfar de chead do thionscadail taispeántais agus do ghléasraí darb acmhainn leictreachais is lú ná 50 kW ceangal leis an eangach ach fógra a thabhairt don oibreoir córais dáileacháin.

2. Beidh cead athchumhachtú a dhéanamh ach fógra a thabhairt don phointe teagmhála aonair riaracháin arna bhunú de bhun Airteagal 16, i gcás nach bhfuil tionchar diúltach comhshaoil nó sóisialta ar fiú trácht air á thuar. Cinnfidh an pointe teagmhála aonair riaracháin, laistigh de shé mhí ó gheobhaidh sé an fógra, cé acu an leor nó nach leor sin.

I gcás ina gcinnfidh an pointe teagmhála aonair riaracháin gur leor an fógra sin, deonóidh sé go huathoibríoch an cead.

I gcás ina gcinnfidh an pointe teagmhála aonair riaracháin nach leor an fógra sin, caithfear iarratas ar chead nua a dhéanamh. Sa chás sin, is iad na teorainneacha ama dá dtagraítear in Airteagal 16(5) is infheidhme.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 1418Eolas agus oiliúint

1. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear ar fáil faisnéis maidir le bearta tacaíochta do gach gníomhaí ábhartha, amhail tomhaltóirí, tógálaithe, suiteálaithe, ailtirí, agus soláthróirí trealaimh agus córas téimh, fuaraithe agus leictreachais agus feithiclí atá comhoiriúnach le húsáid an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh soláthróir an trealaimh, sin nó na húdaráis inniúla náisiúnta, ar fáil faisnéis maidir le glansochair, costas agus éifeachtúlacht fuinnimh an trealaimh agus na gcóras téimh, fuaraithe agus leictreachais ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh.

3. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh scéimeanna dearbhúcháin nó a gcoibhéis curtha ar fáil nó ar fáil faoi  31 Nollaig 2012 dóibh siúd a shuiteálann coirí agus soirn mhionscála bhithmhaise, córais fhótavoltacha agus theirmeacha gréine, córais gheoiteirmeacha éadoimhne, agus teaschaidéil. Sna scéimeanna sin, féadfar a thabhairt san áireamh nuair is iomchuí scéimeanna agus struchtúir ar ann dóibh cheana, agus is ar na critéir a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a bhunófar na scéimeanna. Ní foláir do gach Ballstát dearbhú arna dheonú ag Ballstát eile a aithint i gcomhréir leis na critéir sin.

4. Ní foláir do na Ballstáit a chur ar fáil don phobal faisnéis maidir le scéimeanna dearbhúcháin nó coibhéis na scéimeanna cáilíochta a luaitear i mír 3. Ina theannta sin, féadfaidh na Ballstáit liosta na suiteálaithe atá cáilithe nó dearbhaithe i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear i mír 3 a chur ar fáil.

5. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear treoir ar fáil do gach gníomhaí ábhartha, go háirithe do phleanálaithe agus d’ailtirí chun go mbeidh siad in ann a marana a dhéanamh mar is ceart ar an teaglaim is fearr agus is feiliúnaí d’fhoinsí inathnuaite fuinnimh, de theicneolaíochtaí ardéifeachtúlachta agus den téamh agus den fhuarú ceantair, tráth a mbeidh pleanáil, dearadh, tógáil nó athfheistiú á dhéanamh acu ar limistéir thionsclaíocha, ð thráchtála ï nó chónaithe.

6. Déanfaidh na Ballstáit, i rannpháirt leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, faisnéis oiriúnach, ardú feasachta, cláir oiliúna agus treorach a fhorbairt d’fhonn na saoránaigh a chur ar an eolas faoi na sochair agus na praiticiúlachtaí a bhaineann le fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a fhorbairt agus a úsáid.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 1519

Ráthaíochtaí maidir le tionscnamh an leictreachais, an téimh agus an fhuaraithe arna dtáirgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh

1. Ar mhaithe lena chur ar fáil do chustaiméirí deiridh an sciar nó an chainníocht fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a bhíonn i meascán fuinnimh soláthróra fuinnimh ð agus san fhuinneamh arna sholáthar do thomhaltóirí faoi chonarthaí arna margú maidir le fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a thomhailt ï i gcomhréir le hAirteagal 3(6) de Threoir 2003/54/CE, áiritheoidh na Ballstáit gur féidir tionscnamh leictreachais Ö fuinnimh Õ arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite a ráthú ina fhuinneamh inathnuaite de réir bhrí na Treorach seo, i gcomhréir le critéir oibiachtúla, thrédhearcacha, neamh-idirdhealaitheacha.

2. Chuige sin, áiritheoidh na Ballstáit go neiseofar ráthaíocht maidir le tionscnamh má iarrann táirgeoir leictreachais Ö fuinnimh Õ ó foinsí inathnuaite fuinnimh a leithéid. Féadfaidh na Ballstáit socrú a dhéanamh chun ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a eisiúint ð i gcás foinsí neamh-inathnuaite fuinnimh. ï in response to a request from producers of heating and cooling from renewable energy sources. Féadfar corú den chineál sin ð eisiúint ráthaíochta maidir le tionscnamh ï a chur faoi réir teorainn íosacmhainne. Méid caighdeánach 1 MWh a bheidh sa ráthaíocht maidir le tionscnamh. Ní eiseofar níos mó ná ráthaíocht amháin maidir le tionscnamh i dtaca le gach aonad fuinnimh a thairgfear.

Áiritheoidh na Ballstáit nach gcuirfear san áireamh an taonad fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite céanna ach aon uair amháin.

I dtaca leis na Ballstáit, féadfaidh siad a chur ar fáil ð áiritheoidh siad ï  nach ndéanfar aon tacaíocht a dheonú ð aon ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a eisiúint ï do tháirgeoir nuair a tháirgeoir fhaigheann ð tacaíocht airgeadais ó scéim tacaíochta ï ráthaíocht maidir le tionscnamh i leith an táirgthe cheannann chéanna ó fhoinsí inathnuaite. ð Eiseoidh na Ballstáit na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh sin agus aistreoidh siad chuig an margadh iad trí iad a chur ar ceant. Úsáidfear an tioncam a chruthófar de bharr na ceantála sin chun fritháireamh a dhéanamh ar na costais a bhaineann le tacaíocht a thabhairt don fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite. ï

Ní bheidh aon fheidhm ag ráthaíocht maidir le tionscnamh i ndáil le comhlíonadh Airteagal 3 ag an mBallstát. Maidir le haistrithe ráthaíochtaí maidir le tionscnamh, arna ndéanamh ar leith nó mar aon le haistriú fisiciúil fuinnimh, ní bheidh aon éifeacht acu ar chinneadh an Bhallstáit úsáid a bhaint as aistrithe staidreamhacha, as comhthionscadail nó as scéimeanna tacaíochta comhpháirteacha i dtaca le comhréireacht na sprice, ná ní bheidh aon éifeacht acu ar ríomh an olltomhaltais deiridh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh ina-athnuaite i gcomhréir le hAirteagal 5 7.

3. Any use of a guarantee of origin shall take place within 12 months of production of the corresponding energy unit. A guarantee of origin shall be cancelled once it has been used.

ò nua

3. Chun críocha mhír 1, beidh ráthaíochtaí maidir le tionscnamh bailí don bhliain féilire ar lena linn atá an taonad fuinnimh á tháirgeadh. Sé mhí tar éis dheireadh gach bliana féilire, áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh in éag gach ráthaíocht maidir le tionscnamh nár cealaíodh cheana féin. Agus an meascán fuinnimh iarmhair á ríomh acu, cuirfidh na Ballstáit san áireamh na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh sin atá dulta in éag.

4. Chun críocha an nochta dá dtagraítear i mír 8 agus i mír 13, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh gnólachtaí fuinnimh ar ceal na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh faoi 30 Meitheamh an bhliain tar éis na bliana féilire ar lena linn a eisíodh na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh.

ê 2009/28/CE

ð nua

45. Déanfaidh na Ballstáit, nó comhlachtaí inniúla ainmnithe, maoirseacht ar eisiúint, aistriú agus cealú na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh. Is freagrachtaí neamh-fhorluite geografacha a bheidh ag na comhlachtaí inniúla ainmnithe, agus iad neamhspleách ar ghníomhaíochtaí táirgthe, trádála agus soláthair.

56. Cuirfidh na Ballstáit, nó comhlachtaí inniúla ainmnithe, ar siúl sásraí oiriúnacha chun a áirithiú go ndéanfar ráthaíochtaí maidir le tionscnamh a eisiúint, a aistriú agus a chealú go leictreonach agus go mbeidh siad cruinn, iontaofa agus calaoisdíonach. ð Áiritheoidh na Ballstáit agus comhlachtaí inniúla ainmnithe go mbeidh na ceanglais a fhorchuirfidh siad i gcomhréir leis an gcaighdeán CEN - EN 16325. ï

67. Sonrófar an méid seo a leanas, ar a laghad, sa ráthaíocht maidir le tionscnamh:

(a) foinse an fhuinnimh ónar táirgeadh an fuinneamh, mar aon le túsdáta agus críochdháta an táirgthe;

(b) cé acu an mbaineann sin le:

(i) leictreachas; nó

ò nua

(ii) gás, nó

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

(iiiii) le téamh nó fuarú;

(c) dindiúir aitheantais, suíomh, cineál agus acmhainn an ghléasra inar táirgeadh an fuinneamh;

(d) cé acu agus a mhéid a bhfuair nó nach bhfuair an gléasra tacaíocht infheistíochta, Ö agus Õ cé acu agus a mhéid a bhfuair an taonad fuinnimh ar aon slí eile tacaíocht ó scéim náisiúnta tacaíochta, agus cineál na scéime tacaíochta sin;

(e) an dáta ar cuireadh i mbun feidhme an gléasra; agus

(f) an dáta eisiúna agus tír na heisiúna, agus uimhir aitheantais uathúil.

ò nua

Féadfar faisnéis shimplithe a shonrú ar na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh i gcás gléasraí ar scála beag.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

87. I gcás ina gceanglaítear ar sholáthróir leictreachais cruthúnas a thabhairt ar an sciar nó cainníocht fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite atá ina mheascán fuinnimh chun críocha Airteagal 3(69) de Threoir 2003/54/CE2009/72/CE,féadfaidh sé ð ní foláir dó ï sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as a chuid ráthaíochtaí maidir le tionscnamh. ð Ar an gcuma chéanna, déanfar ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna gcruthú de bhun Airteagal 14(10) de Threoir 2012/27/CE a úsáid mar thaca le haon cheangal lenar dlite cainníocht an leictreachais arna tháirgeadh ó chomhghiniúint ardéifeachtúlachta a chruthú. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirtear san áireamh go hiomlán gach caillteanas dá dtarlóidh le linn tarchurtha más ag úsáid ráthaíochtaí maidir le tionscnamh atáthar chun tomhaltas an fhuinnimh inathnuaite nó an leictreachais ó chomhghiniúint ardéifeachtúlachta a thaispeáint. ï

8. The amount of energy from renewable sources corresponding to guarantees of origin transferred by an electricity supplier to a third party shall be deducted from the share of energy from renewable sources in its energy mix for the purposes of Article 3(6) of Directive 2003/54/EC.

9. Aithneoidh na Ballstáit ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna neisiúint ag Ballstáit eile i gcomhréir leis an Treoir seo mar chruthúnas, agus mar sin amháin, ar na heilimintí dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 67 (a) go (f). Ní fhéadfaidh Ballstát diúltú ráthaíocht maidir le tionscnamh a aithint ach amháin i gcás ina bhfuil amhras air, agus bunús maith leis, i dtaobh chruinneas, iontaofacht nó fhírinneacht na ráthaíochta. Tabharfaidh an Ballstát fógra don Choimisiún faoi dhiúltú den sórt sin agus faoi chúis an diúltaithe.

10. Má chinneann an Coimisiún nach bhfuil aon bhunús leis an diúltú sin, féadfaidh sé cinneadh a ghlacadh lena gceanglaítear ar an mBallstát atá i gceist an ráthaíocht maidir le tionscnamh a aithint.

ò nua

11. Ní aithneoidh na Ballstáit ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna neisiúint ag tríú tíortha ach amháin i gcás ina bhfuil an Coimisiún tar éis comhaontú a shíniú leis an tríú tír sin i dtaobh aitheantas frithpháirteach a thabhairt ar ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna neisiúint san Aontas agus ar chórais um ráthaíochtaí comhoiriúnacha maidir le tionscnamh arna mbunú sa tír sin, i gcás ina mbíonn onnmhairiú nó allmhairiú fuinnimh á dhéanamh go díreach. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 32 chun na comhaontuithe sin a fhorfheidhmiú.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

1112. Féadfaidh Ballstát a thabhairt isteach, i gcomhréir le dlí an Chomhphobail Ö Aontais Õ, critéir oibiachtúla, thrédhearcacha, neamh-idirdhealaitheacha i dtaobh úsáid na ráthaíochtaí maidir le tionscnamh trína bheith i gcomhréir leis na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 3(69) de Threoir 2003/54/CE 2009/72/CE.

1213. I gcás ina ndéanann soláthróirí fuinnimh margú ar fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite ð nó ó chomhghiniúint ardéifeachtúlachta ï le tomhaltóirí custaiméirí agus ina ndéanann siad tagairt do shochair chomhshaoil nó eile an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite ð nó ó chomhghiniúint ardéifeachtúachta ï , féadfaidh ð ní foláir do ï na Ballstáit a cheangal ar na soláthróirí fuinnimh sin faisnéis a chur ar fáil, i bhfoirm achomair, maidir le ð úsáid a bhaint as ráthaíochtaí maidir le tionscnamh chun nochtadh a dhéanamh ï ar mhéid nó ar sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaiteð nó ó chomhghiniúint ardéifeachtúlachta ï a eascraíonn ó ghléasraí nó ó acmhainn mhéadaithe a uireadh i mbun feidhme tar éis 25 Meitheamh 2009.

ò nua

14. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 32 lena mbunaítear rialacha chun maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú an chórais a leagtar amach san Airteagal seo.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 1620Rochtain agus oibriú na neangach

1. Member States shall take the appropriate steps to develop transmission and distribution grid infrastructure, intelligent networks, storage facilities and the electricity system, in order to allow the secure operation of the electricity system as it accommodates the further development of electricity production from renewable energy sources, including interconnection between Member States and between Member States and third countries. Member States shall also take appropriate steps to accelerate authorisation procedures for grid infrastructure and to coordinate approval of grid infrastructure with administrative and planning procedures.

2. Subject to requirements relating to the maintenance of the reliability and safety of the grid, based on transparent and non-discriminatory criteria defined by the competent national authorities:

(a) Member States shall ensure that transmission system operators and distribution system operators in their territory guarantee the transmission and distribution of electricity produced from renewable energy sources;

(b) Member States shall also provide for either priority access or guaranteed access to the grid-system of electricity produced from renewable energy sources;

(c) Member States shall ensure that when dispatching electricity generating installations, transmission system operators shall give priority to generating installations using renewable energy sources in so far as the secure operation of the national electricity system permits and based on transparent and non-discriminatory criteria. Member States shall ensure that appropriate grid and market-related operational measures are taken in order to minimise the curtailment of electricity produced from renewable energy sources. If significant measures are taken to curtail the renewable energy sources in order to guarantee the security of the national electricity system and security of energy supply, Members States shall ensure that the responsible system operators report to the competent regulatory authority on those measures and indicate which corrective measures they intend to take in order to prevent inappropriate curtailments.

3. Member States shall require transmission system operators and distribution system operators to set up and make public their standard rules relating to the bearing and sharing of costs of technical adaptations, such as grid connections and grid reinforcements, improved operation of the grid and rules on the non-discriminatory implementation of the grid codes, which are necessary in order to integrate new producers feeding electricity produced from renewable energy sources into the interconnected grid.

Those rules shall be based on objective, transparent and non-discriminatory criteria taking particular account of all the costs and benefits associated with the connection of those producers to the grid and of the particular circumstances of producers located in peripheral regions and in regions of low population density. Those rules may provide for different types of connection.

4. Where appropriate, Member States may require transmission system operators and distribution system operators to bear, in full or in part, the costs referred to in paragraph 3. Member States shall review and take the necessary measures to improve the frameworks and rules for the bearing and sharing of costs referred to in paragraph 3 by 30 June 2011 and every two years thereafter to ensure the integration of new producers as referred to in that paragraph.

5. Member States shall require transmission system operators and distribution system operators to provide any new producer of energy from renewable sources wishing to be connected to the system with the comprehensive and necessary information required, including:

(a) a comprehensive and detailed estimate of the costs associated with the connection;

(b) a reasonable and precise timetable for receiving and processing the request for grid connection;

(c) a reasonable indicative timetable for any proposed grid connection.

Member States may allow producers of electricity from renewable energy sources wishing to be connected to the grid to issue a call for tender for the connection work.

6. The sharing of costs referred in paragraph 3 shall be enforced by a mechanism based on objective, transparent and non-discriminatory criteria taking into account the benefits which initially and subsequently connected producers as well as transmission system operators and distribution system operators derive from the connections.

7. Member States shall ensure that the charging of transmission and distribution tariffs does not discriminate against electricity from renewable energy sources, including in particular electricity from renewable energy sources produced in peripheral regions, such as island regions, and in regions of low population density. Member States shall ensure that the charging of transmission and distribution tariffs does not discriminate against gas from renewable energy sources.

8. Member States shall ensure that tariffs charged by transmission system operators and distribution system operators for the transmission and distribution of electricity from plants using renewable energy sources reflect realisable cost benefits resulting from the plant’s connection to the network. Such cost benefits could arise from the direct use of the low-voltage grid.

91. I gcás inarb ábhartha, déanfaidh na Ballstáit measúnú ar an ngá atá ann infreastruchtúr reatha an ghréasáin gáis a leathnú ar mhaithe le comhtháthú an gháis ó fhoinsí inathnuaite a éascú.

102. I gcás inarb ábhartha, cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar na hoibreoirí córas tarchurtha agus ar na hoibreoirí córas dáileacháin atá ar a gcríoch rialacha teicniúla a fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 6 de Threoir 2003/55/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2003 maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha 48 , go háirithe i dtaca le rialacha maidir le nascadh leis an ngréasán a bhfuil ar áireamh iontu ceanglais maidir le cáilíocht gáis, boltanasú gáis, agus brú gáis. Ceanglóidh na Ballstáit freisin ar na hoibreoirí córas tarchurtha agus dáileacháin na taraifí nasctha, lena nasctar foinsí gáis inathnuaite arna mbunú ar chritéir thrédhearcacha agus neamh-idirdhealaitheach, a fhoilsiú.

113 Member States in their national renewable energy action plans shall assess the necessity to build new infrastructure for district heating and cooling produced from renewable energy sources in order to achieve the 2020 national target referred to in Article 3(1). Faoi réir an mheasúnaithe sin Ö a dhéanfaidh siad Õ, ð a bheidh ina chuid de na pleananna comhtháite náisiúnta don fhuinneamh agus don aeráid i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán [Rialachas], maidir leis an ngá atá ann go dtógfaí infreastruchtúr nua don téamh agus fuarú ceantair arna dtáirgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh d’fhonn an cuspóir sin an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 3(1) den Treoir seo a bhaint amach, ï glacfaidh na Ballstáit, i gcás inarb ábhartha, bearta chun infreastruchtúr a fhorbairt don téamh ceantair ar mhaithe le forbairt an táirgthe téimh agus fuaraithe ó shaoráidí móra bithmhaise, gréine agus geoiteirmeacha a chur san áireamh.

ò nua

Airteagal 21
Féintomhaltóirí fuinnimh inathnuaite

1. I dtaca le féintomhaltóirí fuinnimh inathnuaite, ina gcáil féin nó trí chomhbhailitheoirí, áiritheoidh na Ballstáit:

(a) go mbeidh de cheart acu dul i mbun féintomhaltais agus a rótháirgeadh leictreachais inathnuaite a dhíol, lena náirítear le comhaontuithe ceannacháin cumhachta, ach gan a bheith faoi réir nósanna imeachta díréireacha ná muirir nach léiriú ar na costais iad;

(b) go gcoimeádfaidh na féintomhaltóirí a gcearta mar thomhaltóirí;

(c) nach measfar ina soláthróirí fuinnimh iad de réir reachtaíocht náisiúnta nó Aontais i dtaca leis an leictreachas inathnuaite, nach mó ná 10 MWh i gcás teaghlaigh ná 500 MWh i gcás daoine dlíthiúla, a chuirfidh siad isteach san eangach gach bliain; agus

(d) go bhfaighidh siad luach saothair a bheidh ina léiriú ar luach margaidh an leictreachas inathnuaite féinghinte a chuirfidh siad isteach san eangach.

Féadfaidh na Ballstáit tairseach a leagan síos is airde ná an ceann a a leagtar amach i bpointe (c). 

2. I dtaca le féintomhaltóirí fuinnimh inathnuaite atá ina gcónaí sa bhloc árasán céanna, nó atá suite ar an láthair nó córas dúnta dáilte thráchtála nó seirbhísí roinnte chéanna, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh siad in ann a bheith páirteach le chéile san fhéintomhaltas amhail is dá mba fhéintomhaltóir aonair fuinnimh inathnuaite iad. Sa chás sin, beidh feidhm ag an tairseach a leagtar amach i mír 1(c) do gach aon fhéintomhaltóir atá i gceist.

3. Is ceadmhach don tríú páirtí suiteáil an fhéintomhaltóra fuinnimh inathnuaite a bhainistiú i dtaca le suiteáil, oibriú, lena náirítear méadrú, agus i dtaca le cothabháil.

Airteagal 22
Pobail fuinnimh inathnuaite

1. Áiritheoidh na Ballstáit go beidh de cheart ag pobail fuinnimh inathnuaite fuinneamh inathnuaite a ghiniúint, a thomhailt, a stóráil agus a dhíol, lena náirítear le comhaontuithe ceannacháin cumhachta, gan a bheith faoi réir nósanna imeachta díréireacha ná muirir nach léiriú ar na costais iad;

Chun críocha na Treorach seo, measfar ina phobal fuinnimh inathnuaite aon FBM nó eagraíocht neamhbhrabúis, a ndéanann a gcuid scairshealbhóirí nó a gcuid ball comhar maidir le fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a ghiniúint, a dháileadh, a stóráil nó a sholáthar, agus a shásaíonn ceithre cinn, ar a laghad, de na critéir seo a leanas:

(a) is daoine dlíthiúla, údaráis áitiúla, lena náirítear bardais, nó FBManna a fheidhmíonn i réimse an fhuinnimh inathnuaite iad na scairshealbhóirí nó na baill;

(b) is daoine dlíthiúla 51 %, ar a laghad, de na scairshealbhóirí nó de na baill a bhfuil cead vótála acu atá ag an eintiteas;

(c) is le baill áitiúla i.e. ionadaithe na leasanna socheacnamaíocha áitiúla poiblí agus príobháideacha nó saoránaigh a bhfuil leas díreach acu sa ghníomhaíocht phobail gona hiarmhairtí, 51 %, ar a laghad, de na scaireanna nó de na cearta rannpháirtíochta atá ag an eintiteas;

(d) is do bhaill áitiúla i.e. ionadaithe na leasanna socheacnamaíocha áitiúla poiblí agus príobháideacha nó saoránaigh a bhfuil leas díreach acu sa ghníomhaíocht phobail gona hiarmhairtí, a choinneofar 51 %, ar a laghad, de na suíocháin ar bhord na stiúrthóirí nó ar na comhlachtaí bainistíochta atá ag an eintiteas;

(e) níl an pobal sin tar éis níos mó ná 18 MW d’acmhainn fuinnimh inathnuaite a shuiteáil i dtaca le leictreachas, téamh nó fuarú ná iompar, ar an meán bliantúil, le cúig bliana roimhe sin.

2. Gan dochar do rialacha Stáit maidir le státchabhair, cuirfidh na Ballstáit san áireamh sainiúlachtaí na bpobal fuinnimh inathnuaite agus scéimeanna tacaíochta á ndearadh acu.

Airteagal 23
Príomhshruthú a dhéanamh ar an bhfuinneamh inathnuaite sna suiteálacha téimh agus fuaraithe

1. D’fhonn éascú a dhéanamh ar a mbeidh den fhuinneamh inathnuaite le fáil in earnáil an téimh agus an fhuaraithe, féachfaidh gach Ballstát le cion an fhuinnimh inathnuaite arna sholáthar d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe a mhéadú pointe céatadáin amháin gach bliain, agus sin a shloinneadh mar an sciar náisiúnta den olltomhaltas deiridh (fuinnimh) agus a ríomh de réir na modheolaíochta a leagtar amach in Airteagal 7.

2. Féadfaidh na Ballstáit liosta de bhearta agus d’eintitis cur chun feidhme (amhail soláthróirí breosla) a thiomsú agus a chur ar fáil go poiblí, ar bhonn critéar oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach, a bheidh ina rannchuidiú don mhéadú a leagtar amach i mír 1.

3. Féadfar an méadú a leagtar amach i mír 1 a chur chun feidhme le ceann nó níos mó de na roghanna seo:

(a) ionchorpú fisiciúil a dhéanamh ar an bhfuinneamh inathnuaite san fhuinneamh agus sa bhreosla fuinnimh arna soláthar i gcomhar earnáil an téimh agus an fhuaraithe;

(b) bearta maolaithe díreacha amhail córais téimh agus fuaraithe fuinnimh inathnuaite ardéifeachtúla a shuiteáil i bhfoirgnimh, nó fuinneamh inathnuaite a úsáid do phróisis téimh agus fuaraithe thionsclaíocha;

(c) bearta maolaithe indíreacha, arna gcumhdach ag dearbháin intrádála, lena bhfianaítear comhlíonadh na hoibleagáide trí thacú le bearta maolaithe indíreacha, arna ndéanamh ag oibreoir eacnamaíoch eile amhail suiteálaí neamhspleách teicneolaíocht inathnuaite nó ag cuideachta seirbhíse fuinnimh - ESCO a sholathraíonn seirbhísí suiteála don fhuinneamh inathnuaite.

4. Féadfaidh na Ballstáit na struchtúir ar ann dóibh cheana a úsáid faoi chuimsiú na scéimeanna náisiúnta oibleagáide um éifeachtúlacht fuinnimh a leagtar amach in Airteagal 7 de Threoir 2012/27/AE chun na bearta dá dtagraítear i mír 2 a chur chun feidhme agus chun faireachán a dhéanamh orthu.

5. Áiritheoidh na heintitis a ainmnítear faoi mhír 2 go mbeidh a rannchuidiú inmheasta agus infhíoraithe, agus cuirfidh siad tuarascáil gach bliain, ó 20 Meitheamh 2021 amach, chuig an údarás arna ainmniú ag an mBallstát, maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) an méid iomlán fuinnimh arna sholáthar d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe;

(b) an méid iomlán fuinnimh inathnuaite arna sholáthar d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe;

(c) an sciar iomlán fuinnimh inathnuaite sa mhéid iomlán fuinnimh arna sholáthar d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe; agus

(d) cineál na foinse fuinnimh inathnuaite.

6. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an túdarás ainmnithe inniúil fíorú ar na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 5.

Airteagal 24
Téamh agus fuarú ceantair

1. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh soláthróirí téimh agus fuaraithe eolas ar fáil do na tomhaltóirí deiridh faoina bhfeidhmíocht fuinnimh agus faoin sciar fuinnimh inathnuaite atá sna córais acu. Beidh an teolas sin i gcomhréir leis na caighdeáin a úsáidtear faoi Threoir 2010/31/AE.

2. Leagfaidh na Ballstáit síos na bearta is gá chun go bhféadfaidh custaiméirí na gcóras téimh agus fuaraithe sin nach córais 'téamh agus fuarú éifeachtach ceantair' iad de réir bhrí Airteagal 2(41) de Threoir 2012/27/AE díscor ón gcóras chun téamh nó fuarú ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite a tháirgeadh iad féin, nó chun athrú chuig soláthróir eile téimh agus fuaraithe a bhfuil rochtain aige ar an gcóras dá dtagraítear i mír 4.

3. Féadfaidh na Ballstáit gan an ceart chun díscoir nó chun aistrithe a thabhairt ach do chustaiméirí atá in ann a chruthú go dtiocfaidh den réiteach maidir le soláthar malartach atá á bheartú d’earnáil an téimh agus an fhuaraithe feabhas nach beag ar an bhfeidhmíocht fuinnimh. Féadfar an measúnú feidhmíochta a dhéanfar ar an réiteach maidir le soláthar malartach a bhunú ar an Teastas Feidhmíochta Fuinnimh mar a shainmhínítear sin i dTreoir 2010/31/AE.

4. Leagfaidh na Ballstáit síos na bearta is gá chun rochtain neamh-idirdhealaitheach a áirithiú ar chórais téimh agus fuaraithe ceantair do theas nó d’fhuacht arna tháirgeadh ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite agus do dhramhtheas nó do dhramhfhuacht. Ba cheart go néascódh an rochtain neamh-idirdhealaitheach sin soláthar díreach téimh agus fuaraithe ó na foinsí sin do chustaiméirí atá ceangailte, ag soláthróirí nach iad oibreoirí an chórais téimh agus fuaraithe ceantair iad, leis an gcóras téimh agus fuaraithe ceantair.

5. Féadfaidh oibreoir an chórais téimh agus fuaraithe ceantair rochtain a dhiúltú do sholáthróirí i gcás nach bhfuil an acmhainn riachtanach ag an gcóras i ngeall ar sholáthair eile de dhramhtheas agus de dhramhfhuacht, de theas nó d’fhuacht ó fhoinsí fuinnimh inathnuaite nó de theas agus d’fhuacht arna dtáirgeadh ag comhghiniúint ardéifeachtúlachta. Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina dtarlóidh diúltú den chineál sin, go ndéanfaidh oibreoir an chórais téimh agus fuaraithe ceantair faisnéis ábhartha faoi bhearta ba ghá leis an gcóras a threisiú a chur ar fáil don údarás inniúil de réir mhír 9.

6. Féadfar, ar a iarraidh sin, díolúine a thabhairt do chórais nua téimh agus fuaraithe ceantair ó chur chun feidhme mhír 4 ar feadh tréimhse áirithe ama. Déanfaidh an túdarás inniúil iarrataí ar dhíolúine den chineál sin a chinneadh ina gceann is ina gceann. Ní dheonófar díolúine ach i gcás ina mbeidh córas nua téimh agus fuaraithe ceantair ina chóras 'téamh agus fuarú éifeachtach ceantair' de réir bhrí Airteagal 2(41) de Threoir 2012/27/AE agus i gcás ina saothróidh sé an leas is féidir as foinsí inathnuaite fuinnimh agus as dramhtheas agus dramhfhuacht arna sainaithint sa mheasúnú cuimsitheach arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 14 de Threoir 2012/27/AE.

7. Féadfaidh custaiméirí aonair, comhghnóthais arna mbunú ag custaiméirí nó ag páirtithe eile thar ceann custaiméirí an ceart chun díscoir nó chun aistrithe a úsáid. Maidir le bloic árasán, ní ceadmhach an díscor sin ach ar bhonn an fhoirgnimh uile.

8. Gach re bliain, ar a laghad, cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar na hoibreoirí córas dáileacháin leictreachais, i gcomhar le hoibreoirí na gcóras téimh nó fuaraithe ceantair ina réigiún féin, measúnú a dhéanamh ar an leas is féidir a bhaint as córais téimh agus fuaraithe ceantair chun seirbhísí cothromúcháin agus seirbhísí córais eile, lena náirítear freagairt don éileamh agus stóráil farasbairr teasa arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite; déanfaidh siad measúnú freisin ar cé acu a bheadh nó nach mbeadh sé níos acmhainn-éifeachtúla agus níos costéifeachtúla úsáid a bhaint as an leas sin a sainaithníodh seachas a bheith taobh le réitigh mhalartacha.

9. Ainmneoidh na Ballstáit údarás neamhspleách amháin nó níos mó a áiritheoidh go sainaithnítear go soiléir, agus go bhforfheidhmítear cearta na dtomhaltóirí agus na rialacha maidir le córais téimh agus fuaraithe ceantair i gcomhréir leis an Airteagal seo.

Airteagal 25
Príomhshruthú an fhuinnimh inathnuaite in earnáil an iompair

1. Ón 1 Eanáir 2021 amach, cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar sholáthróirí breosla íos-sciar fuinnimh ó bhithbhreoslaí ardfhorbartha, ó bhithbhreoslaí eile agus ó ghás arna tháirgeadh ó amhábhair a liostaítear in Iarscríbhinn IX, ó bhreoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch, ó bhreoslaí iontaise ó dhramhaíl, agus ó leictreachas inathnuaite, a bheith sa mhéid iomlán breoslaí iompair a sholáthróidh siad le tomhailt nó le húsáid ar an margadh in imeacht aon bhliain féilire amháin.

Ní mór gurb ionann agus 1.5 % an tíos-sciar faoi 2021, agus go nardódh sé go 6.8 %, ar a laghad, faoi 2030, de réir na conaire a leagtar amach i gcuid B d’Iarscríbhinn X. Laistigh den sciar iomlán sin, ní mór gurb ionann agus 0.5 % de na breoslaí iompair arna soláthar le tomhailt nó le húsáid ar an margadh ón 1 Eanáir 2021 amach rannchuidiú na mbithbhreoslaí ardfhorbartha agus an bhithgháis arna dtáirgeadh ó na hamhábhair a liostaítear i gcuid A d’Iarscríbhinn IX, agus go méadóidh sin go 3.6 %, ar a laghad, faoi 2030, de réir na conaire a leagtar amach i gcuid C d’Iarscríbhinn X.

Ní mór gurb ionann agus 70 %, ar a laghad, ón 1 Eanáir 2021 amach, an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a thiocfaidh de bhithbhreoslaí ardfhorbartha agus bithbhreoslaí eile arna dtáirgeadh ó amhábhair a úsáid.

Is iad na forálacha seo a leanas is infheidhme agus na sciartha dá dtagraítear sa dara fomhír á ríomh:

a) agus an tainmneoir á ríomh, sin é le rá luach fuinnimh na mbreoslaí iompair bóthair agus iarnróid arna soláthar le tomhailt nó le húsáid ar an margadh, cuirfear san áireamh peitreal, díosal, gás nádúrtha, bithbhreoslaí, bithghás, breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch, breoslaí iontaise ó dhramhaíl, agus leictreachas.

B) agus an tuimhreoir á ríomh, cuirfear san áireamh an luach fuinnimh ó bhithbhreoslaí ardfhorbartha, ó bhithbhreoslaí eile, agus ó bhithghás arna tháirgeadh ó na hamhábhair a liostaítear in Iarscríbhinn IX, breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch, agus breoslaí iontaise ó dhramhaíl arna soláthar d’fheithiclí bóthair.

Agus an tuimhreoir á ríomh, ní mór nach airde ná 1.7 % de luach fuinnimh na mbreoslaí iompair arna soláthar le tomhailt nó le húsáid ar an margadh rannchuidiú na mbithbhreoslaí agus an bhithgháis arna dtáirgeadh ó na hamhábhair a liostaítear i gcuid B d’Iarscríbhinn IX; measfar rannchuidiú na mbreoslaí arna soláthar in earnáil na heitlíochta agus san earnáil mhuirí mar a luach fuinnimh méadaithe faoi 1.2.

c) agus an tuimhreoir agus an tainmneoir araon á ríomh, ní mór na luachanna a bhaineann le luach fuinnimh breoslaí iompair, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III iad, a úsáid. Maidir leis an luach fuinnimh a ríomh i gcás breoslaí iompair nach gcuimsítear in Iarscríbhinn III, ní foláir do na Ballstáit úsáid a bhaint as na caighdeáin ábhartha EEC um luachanna calracha breoslaí a ríomh. I gcás nár glacadh aon chaighdeáin EEC chun na críche sin, is iad na caighdeáin ábhartha ISO a úsáidfear.

2. Chun críocha mhír 1, cuirfidh na Ballstáit ar siúl córas lena gceadófar do sholáthróirí breosla an oibleagáid a leagtar amach i mír 1 a aistriú chuig soláthróirí eile breosla agus a áirithiú go ndéantar gach aistriú a thaifead sna bunachair náisiúnta dá dtagraítear i mír 4.

3. Agus sciar an leictreachais ó fhoinsí inathnuaite á ríomh chun críocha mhír 1, féadfar úsáid a bhaint as meánsciar an leictreachais ó fhoinsí inathnuaite san Aontas nó as sciar an leictreachais ó fhoinsí inathnuaite sa Bhallstát ina soláthraítear an leictreachas, faoi mar a tomhaiseadh sin dhá bhliain roimh an am atá i gceist. Sa dá chás, cealófar a choibhéis de ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna neisiúint i gcomhréir le hAirteagal 19.

Is ar bhonn sciar an fhuinnimh inathnuaite atá san ionchur iomlán fuinnimh arna úsáid chun an breosla a tháirgeadh a chinnfear sciar an fhuinnimh inathnuaite i mbreoslaí leachtacha agus gásacha iompair.

Chun críocha na míre seo, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) Agus leictreachas á úsáid chun breoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch a tháirgeadh, go díreach nó chun táirgí eatramhacha a tháirgeadh, is féidir úsáid a bhaint as an meánsciar leictreachais ó fhoinsí inathnuaite san Aontas nó as sciar an leictreachais ó fhoinsí inathnuaite i dtír an táirgthe chun sciar an fhuinnimh inathnuaite a chinneadh. Sa dá chás, cealófar a choibhéis de ráthaíochtaí maidir le tionscnamh arna neisiúint i gcomhréir le hAirteagal 19.

Is féidir, áfach, leictreachas arna fháil ó cheangal díreach le gléasra ginte leictreachais inathnuaite (i) arna chur i mbun feidhme tar éis nó in éineacht le gléasra ginte an bhreosla iompair leachtaigh agus ghásaigh inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus (ii) nach bhfuil ceangailte leis an eangach, is féidir an leictreachas sin a áireamh go hiomlán mar leictreachas inathnuaite chun an breosla iompair leachtach agus gásach inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch sin a tháirgeadh.

(b) Nuair a phróiseáiltear bithmhais maille le breoslaí iontaise mar chuid de phróiseas comhchoiteann, déanfar méid an bhithbhreosla atá sa táirge a chinneadh trí fhachtóirí tiontaithe leordhóthanacha a chur chun feidhme ar an ionchur bithmhaise. I gcás ina dtáirgtear níos mó ná táirge amháin de bharr an phróisis, glacfar leis gurb é an sciar céanna bithbhreosla a bheidh i ngach ceann de na táirgí sin. Beidh feidhm ag na rialacha céanna sin chun críocha Airteagal 27(1).

4. Bunóidh na Ballstáit bunachar sonraí lenar féidir rianú a dhéanamh ar bhreoslaí iompair is ináirithe agus an tuimhreoir a leagtar amach i mír 1(b) á áireamh, agus cuirfidh siad de cheangal ar na hoibreoirí ábhartha eacnamaíocha faisnéis a ionchur maidir leis na hidirbhearta a rinneadh agus maidir le saintréithe inbhuanaitheachta na mbreoslaí incháilithe, lena náirítear astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa na mbreoslaí sin ón am a dtáirgtear iad go gcuire an soláthróir ar an margadh iad.

Ar áireamh sa bhunachar sin, beidh faisnéis maidir leis an gceanglas a chuirfear ar sholáthróirí breosla dá dtagraítear i mír 1, agus ar an gcaoi a gcomhlíontar an ceanglas sin.

Déanfar na bunachair náisiúnta a idirnascadh ionas gur féidir idirbhearta breosla idir na Ballstáit a rianú. D’fhonn comhoiriúnacht na mbunachar sonraí náisiúnta le chéile a áirithiú, leagfaidh an Coimisiún amach sonraíochtaí teicniúla maidir lena ninneachar agus lena núsáid trí bhíthin gníomhartha tarmligthe arna nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 31.

5. Tabharfaidh na Ballstáit tuairisc ar an bhfaisnéis chomhiomlánaithe atá sna bunachair sin, lena náirítear astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa na mbreoslaí, i gcomhréir le hIarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán [Rialachas].

6. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 32 chun tuilleadh mionsonraí a thabhairt faoin modheolaíocht dá dtagraítear i mír 3(b) den Airteagal seo chun sciar an bhithbhreosla is toradh de bhithmhais a bheith á próiseáil maille le breoslaí iontaise mar chuid de phróiseas comhchoiteann a chinneadh, chun an mhodheolaíocht lena meastar an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó bhreoslaí iompair leachtacha agus gásacha inathnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch a mhionsonrú, agus chun an tíoslaghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa is gá i gcás na mbreoslaí sin chun críocha mhír 1 den Airteagal seo a chinneadh.

7. Faoin 31 Nollaig 2025, i gcomhthéacs an mheasúnaithe dhébhliantúil arna dhéanamh de bhun Rialachán [Rialachas], déanfaidh an Coimisiún measúnú ar cé acu an spreagadh éifeachtach nó nach ea an oibleagáid arna leagan síos i mír 1 don nuálaíocht, agus ar cé acu a gcuireann nó nach gcuireann an oibleagáid sin chun cinn laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa in earnáil an iompair, agus cé acu atá nó nach bhfuil na ceanglais infheidhme oiriúnach i dtaca le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa do bhithbhreoslaí agus do bhithghás. Tíolacfaidh an Coimisiún togra, más iomchuí, le haghaidh modhnú a dhéanamh ar an oibleagáid a leagtar síos i mír 1.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 1726Critéir maidir le hinbhuanaitheacht ð agus le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï do bhithbhreoslaí, agus do bhithleachtanna ð agus do bhreoslaí bithmhaise ï

1. Is cuma cé acu a saothraíodh nó nár saothraíodh na hamhábhair laistigh nó lasmuigh de chríocha an Chomhphobail, nNí chuirfear san áireamh fuinneamh ó bhithbhreoslaí, agus ó bhithleachtanna ð ná ó bhreoslaí bithmhaise ï  chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) Ö den mhír seo Õ ach amháin má shásaíonn siad na critéir maidir le hinbhuanaitheacht a leagtar amach i míreanna 2 go 6  ð agus na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a leagtar amach i mír 7 ï :

(a) measuring compliance with the requirements of this Directive concerning national targets;  ð rannchuidíonn siad le sprioc an Aontais agus le sciar fuinnimh inathnuaite na mBallstát ï

(b) meastar leo an chomhréireacht leis na hoibleagáidí um fhuinneamh inathnuaiteð , lena náirítear na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagail 23 agus 25 ï ;

(c) incháilitheacht maidir le tacaíocht airgeadais do thomhaltas bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï .

Ach maidir le bithbhreoslaí, agus bithleachtannað agus le breoslaí bithmhaise ï arna dtáirgeadh ó dhramhaíl agus ó fhuíll nach fuíll talmhaíochta, dhobharshaothaithe, iascaigh ná foraoiseachta, ní gá dóibh sin ach na critéir maidir le hinbhuanaitheacht ð laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï  a shásamh, a leagtar amach i mír 27, chun go gcuirfí san áireamh iad chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) Ö den mhír seo Õ. ð Beidh feidhm ag an bhforáil seo freisin i dtaca le dramhaíl agus le hiarmhair a ndéantar iad a phróiseáil ar dtús chun táirge a dhéanamh díobh sula ndéantar tuilleadh próiseála orthu chun bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise a dhéanamh díobh. ï

ò nua

Ní bheidh ar bhreoslaí bithmhaise na critéir maidir le hinbhuanaitheacht ná na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a leagtar amach i míreanna 2 go 7 a shásamh ach amháin i gcás ina núsáidtear iad i suiteálacha táirgthe leictreachais, téimh agus fuaraithe nó i mbreoslaí arb ionann nó arb airde acmhainn breosla dóibh agus 20 MW i gcás breoslaí soladacha bithmhaise agus arb ionann nó arb airde acmhainn leictreachais dóibh agus 0.5 MW i gcás breoslaí bithmhaise gásacha. Féadfaidh na Ballstáit na critéir maidir le hinbhuanaitheacht agus le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a chur i bhfeidhm ar shuiteálacha darb acmhainn breosla is ísle ná sin.

Beidh feidhm ag na critéir maidir le hinbhuanaitheacht a leagtar amach i míreanna 2 go 6 agus ag na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a leagtar amach i mír 7 beag beann ar thionscnamh geografach na bithmhaise.

ê 2009/28/CE Airteagal 17 (oiriúnaithe)

ð nua

32. I dtaca le bithbhreoslaí, agus le bithleachtannað agus le breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais talmhaíochta ï arna gcur san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, ní dhéanfar iad as amhábhair a fuarthas as talamh a bhfuil ardluach bithéagsúlachta aige, mar atá talamh a raibh aon cheann de na stádais seo thíos aige in Eanáir 2008 nó dá éis, is cuma cé acu a choinnigh nó nár choinnigh an talamh an stádas sin:

(a) foraois phríomhúil agus coillearnach eile, mar atá foraois agus coillearnach ina bhfuil speicis dúchais, agus gan aon fhianaise shoiléir infheicthe ann ar láimh an duine agus nach bhfuil aon chur isteach ar fiú trácht air tarlaithe do na próisis éiceolaíocha;

(b) limistéir arna nainmniú:

(i) ag dlí nó ag na húdaráis ábhartha inniúla chun críocha cosanta dúlra; nó

(ii) chun cosaint a thabhairt d’éiceachórais nó speicis atá neamhchoitianta, faoi bhagairt nó i mbaol, agus a aithnítear i gcomhaontuithe idirnáisiúnta nó a chuirtear ar liostaí arna gcur i dtoll a chéile ag eagraíochtaí idir-rialtasacha nó ag an Aontas Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra, faoi réir a naithinte i gcomhréir leis an gcéaddara fhomhír d’Airteagal 1827(4);

mura gcuirtear ar fáil fianaise a léireodh nár chuir táirgeadh an amhábhair sin as do na críocha cosanta dúlra sin;

(c) féarthalamh ard-bhithéagsúlachta ð is fairsinge ná heicteáir amháin ï  agus atá:

(i) féarthalamh nádúrtha, mar atá féarthalamh a d’fhanfadh ina fhéarthalamh in éagmais lámh an duine agus a choinníonn slán comhdhéanamh na speiceas nádúrtha, maille lena chuid próiseas agus saintréithe éiceolaíocha; nó

(ii) féarthalamh neamhnádúrtha, mar atá féarthalamh nach bhfanfadh ina fhéarthalamh in éagmais lámh an duine, agus atá saibhir ó thaobh speiceas de agus nach bhfuil díghrádaithe ð arna aithint ag an údarás ábhartha inniúil mar ard-bhithéagsúil, ï mura gcuirtear ar fáil fianaise a léireodh nach mór an tamhábhar a shaothrú chun féarthalamh a stádas Ö mar fhéarthalamh ard-bhithéagsúil  Õ a chaomhnú.

ò nua

Féadfaidh an Coimisiún critéir a bhunú chun a chinneadh cén féarthalamh a chumhdófar faoi phointe (c) trí bhíthin gníomhartha tarmligthe arna nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 31(2).

ê 2009/28/CE Airteagal 17 (oiriúnaithe)

ð nua

4.3. I dtaca le bithbhreoslaí agus, le bithleachtanna ð agus le breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais talmhaíochta ï arna gcur san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, ní dhéanfar iad as amhábhair a fuarthas as talamh a bhfuil stoc ard carbóin aige, mar atá talamh a raibh aon cheann de na stádais seo thíos aige in Eanáir 2008 agus nár choinnigh an stádas sin:

(a) bogach, mar atá talamh a bhíonn faoi uisce nó báite, go buan nó ar feadh cuid mhaith den bhliain;

(b) limistéir foraoise gan bhriseadh, mar atá talamh is fairsinge ná heicteáir amháin agus é faoi chrainn is airde ná cúig mhéadar agus clúdach téastair aige is mó ná 30 %, nó faoi chrainn atá in ann na tairseacha sin a bhaint amach in situ;

(c) talamh is fairsinge ná heicteáir amháin agus é faoi chrainn is airde ná cúig mhéadar agus clúdach téastair aige idir 10 % agus 30 %, nó faoi chrainn atá in ann na tairseacha sin a bhaint amach in situ; mura gcuirtear ar fáil fianaise a léireodh go bhfágann stoc carbóin an limistéir roimh a thiontú nó ina dhiaidh go sásaítear na coinníollach a leagtar síos i mír 72 den Airteagal seo ach an mhodheolaíocht a leagtar síos i gcuid C d’Iarscríbhinn V a chur i bhfeidhm.

Ní bheidh feidhm ag forálacha na míre seo i gcás ina raibh ag an talamh, tráth a bhfuarthas an tamhábhar, an stádas céanna a bhí aige in Eanáir 2008.

54. I dtaca le bithbhreoslaí, agus le bithleachtannað  agus le breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais talmhaíochta ï  arna gcur san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, ní dhéanfar iad as amhábhair a fuarthas as talamh a bhí ina thalamh portaigh in Eanáir 2008, mura gcuirtear ar fáil fianaise a léireodh nach cuid de shaothrú ná de bhaint an amhábhair sin draenáil na hithreach a bhí gan draenáil go dtí sin.

ò nua

5. I dtaca le bithbhreoslaí, le bithleachtanna agus le breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais foraoise arna gcur san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, sásóidh siad na ceanglais seo a leanas chun an riosca go núsáidfí táirgeadh neamh-inbhuanaitheach bithmhaise foraoise a laghdú a mhéid agus is féidir:

(a) tá ag an tír inar baineadh an bhithmhais foraoise dlíthe náisiúnta agus/nó fonáisiúnta is infheidhme i limistéar na bainte mar aon le córais forfheidhmiúcháin agus faireacháin lena náirithítear:

i) go ndéantar an bhaint i gcomhréir le coinníollacha an cheada bainte agus laistigh de theorainneacha a bhfuil taifead orthu le dlí;

ii) go ndéantar athghiniúint foraoise ar na limistéir a baineadh;

iii) go gcaomhnaítear limistéir darb ardluach caomhnaithe, lena náirítear bogaigh agus tailte portaigh;

iv) go ndéantar tionchair na bainte foraoise ar cháilíocht na hithreach agus ar an mbithéagsúlacht a laghdú a mhéid agus is féidir; agus

v) nach sáraíonn an bhaint acmhainn táirgthe fhadtéarmach na foraoise;

(b) i gcás nach ann don fhianaise dá dtagraítear sa chéad fhomhír, cuirfear san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1 na bithbhreoslaí, na bithleachtanna, agus na breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais foraoise más rud é go bhfuil córais bainistíochta ann ar leibhéal an ghabháltais foraoise lena náirithítear:

i) go ndearnadh an bhithmhais foraoise a bhaint i gcomhréir le cead dlíthiúil;

ii) go ndéantar athghiniúint foraoise ar na limistéir a baineadh;

iii) go ndéantar limistéir darb ardluach caomhnaithe, lena náirítear bogaigh agus tailte portaigh, a chaomhnú;

(iv) go ndéantar tionchair na bainte foraoise ar cháilíocht na hithreach agus ar an mbithéagsúlacht a laghdú a mhéid agus is féidir;

(v) nach sáraíonn an bhaint acmhainn táirgthe fhadtéarmach na foraoise.

6. I dtaca le bithbhreoslaí, le bithleachtanna agus le breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais foraoise, cuirfear san áireamh iad chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1 más rud é go sásaíonn eagraíocht réigiúnach nó náisiúnta chomhtháthúcháin eacnamaíoch na tíre tionscnaimh atá ag an mbithmhais foraoise na ceanglais seo a leanas de chuid LULUCF:

(i) ina Pháirtí i gcomhaontú Pháras, agus an comhaontú daingnithe aige;

(ii) tá Rannchuidiú Beartaithe arna Chinneadh go Náisiúnta (NDC) curtha faoi bhráid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ina gcuimsítear astaíochtaí agus aistrithe ó earnáil na talmhaíochta, na foraoiseachta agus ón talamhúsáid, noch a áirithíonn go náirítear athruithe sa stoc carbóin a ghabhann le baint bithmhaise ina gcuid de thiomantas na tíre maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú nó a shrianú de réir mar a shonraítear sa NDC, sin nó tá dlíthe náisiúnta nó fonáisiúnta ann, agus iad i gcomhréir le hAirteagal 5 de Chomhaontú Pháras agus infheidhme i réimse na bainte, ar mhaithe le stoic charbóin agus linnte carbóin a chaomhnú agus a fheabhsú. 

(iii) tá aige córas náisiúnta le tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó thalamhúsáid lena náirítear earnáil na foraoiseachta agus na talmhaíochta, agus an córas sin i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sna cinntí arna nglacadh faoin UNFCCC agus faoi chomhaontú Pháras;

I gcás nach ann don fhianaise dá dtagraítear sa chéad fhomhír, cuirfear san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1 na bithbhreoslaí, na bithleachtanna, agus na breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais foraoise más rud é go bhfuil córais bainistíochta ann ar leibhéal an ghabháltais foraoise lena áirithiú go gcoinnítear ar bun stoic charbóin agus linnte carbóin.

Féadfaidh an Coimisiún an fhianaise oibríochtúil a bhunú chun an chomhréireacht leis na ceanglais a leagtar amach i míreanna 5 agus 6 a thaispeáint, trí bhíthin gníomhartha tarmligthe arna nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 31(2).

Faoi 31 Nollaig 2023, bunaithe ar a mbeidh d’fhaisnéis ar fáil, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na critéir a leagtar amach i míreanna 5 agus 6 féachaint an ndéanann siad an riosca maidir le húsáid bithmhais foraoiseachta neamh-inbhuanaitheach a laghdú a mhéid agus is féidir agus go héifeachtach, agus cé acu a théann nó nach dtéann siad i ngleic le ceanglais LULUCF: Tíolacfaidh an Coimisiún togra, más iomchuí, le haghaidh modhnú a dhéanamh ar na ceanglais a leagtar síos i míreanna 5 agus 6.

ê 2009/28/CE

6. Agricultural raw materials cultivated in the Community and used for the production of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be obtained in accordance with the requirements and standards under the provisions referred to under the heading ‘Environment’ in part A and in point 9 of Annex II to Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers 49 and in accordance with the minimum requirements for good agricultural and environmental condition defined pursuant to Article 6(1) of that Regulation.

ò nua

7. Is é seo a leanas an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a eascróidh as úsáid bithbhreoslaí, bithleachtanna, agus breoslaí bithmhaise arna gcur san áireamh chun críoch dá dtagraítear i mír 1:

(a) 50 % ar a laghad do bhithbhreoslaí agus do bhithleachtanna arna dtáirgeadh i ngléasraí arna gcur i mbun feidhme ar 5 Deireadh Fómhair 2015 nó roimhe;

(b) 60 %, ar a laghad, do bhithbhreoslaí agus do bhithleachtanna arna dtáirgeadh i ngléasraí arna gcur i mbun feidhme ó 5 Deireadh Fómhair 2015 amach;

(c) 70 %, ar a laghad, do bhithbhreoslaí agus do bhithleachtanna arna dtáirgeadh i ngléasraí arna gcur i mbun feidhme ó 1 Eanáir 2021 amach;

(d) 80 %, ar a laghad, do leictreachas, do tháirgeadh téimh agus fuaraithe ó bhreoslaí bithmhaise arna núsáid i ngléasraí arna gcur i mbun feidhme ó 1 Eanáir 2021 agus 85 % do ghléasraí arna gcur i mbun feidhme ó 1 Eanáir 2026 amach.

Measfar suiteáil a bheith i mbun feidhme a luaithe a bheidh tús curtha le táirgeadh fisiciúil bithbhreoslaí nó bithleachtanna, téimh agus fuaraithe, agus leictreachais i gcomhair breoslaí bithmhaise.

ê 2015/1513 Airteagal 2.5(a)

ð nua

2. The greenhouse gas emission saving from the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in paragraph 1 shall be at least 60 % for biofuels and bioliquids produced in installations starting operation after 5 October 2015. An installation shall be considered to be in operation if the physical production of biofuels or bioliquids has taken place.

In the case of installations that were in operation on or before 5 October 2015, for the purposes referred to in paragraph 1, biofuels and bioliquids shall achieve a greenhouse gas emission saving of at least 35 % until 31 December 2017 and at least 50 % from 1 January 2018.

Déanfar an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó úsáid bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise a úsáidtear i suiteálacha táirgthe téimh, fuaraithe agus leictreachais ï a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 19 28(1).

ò nua

8. I dtaca le breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh i suiteálacha arb ionann nó arb airde acmhainn breosla dóibh agus 20 MW, ní chuirfear san áireamh iad chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1 ach amháin más le teicneolaíocht ardéifeachtúil chomhghiniúna, mar a shainmhínítear sin in Airteagal 2(34) de Threoir 2012/27/AE, a thairgtear iad. Chun críocha phointí (a) agus (b) de mhír 1, ní bheidh feidhm ag an bhforáil seo ach i gcás suiteálacha a rachaidh i mbun feidhme tar éis [3 bliana ó dháta glactha na Treorach seo]. Chun críocha phointe (c) de mhír 1, beidh an fhoráil seo gan dochar do thacaíocht phoiblí arna tabhairt faoi scéimeanna arna bhformheas faoi [3 bliana tar éis dháta glactha na Treorach seo].

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír i dtaca le leictreachas arna tháirgeadh i suiteálacha ar thug Ballstát fógra sonrach don Choimisiún ina leith agus an fógra sin bunaithe ar fhianaise chuí-réasúnaithe go mbaineann rioscaí le cinnteacht an tsoláthair leictreachais sin. Ar mheasúnú an fhógra sin dó, glacfaidh an Coimisiún cinneadh ina gcuirfear san áireamh na heilimintí sin ar fad.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

7. The Commission shall, every two years, report to the European Parliament and the Council, in respect of both third countries and Member States that are a significant source of biofuels or of raw material for biofuels consumed within the Community, on national measures taken to respect the sustainability criteria set out in paragraphs 2 to 5 and for soil, water and air protection. The first report shall be submitted in 2012.

The Commission shall, every two years, report to the European Parliament and the Council on the impact on social sustainability in the Community and in third countries of increased demand for biofuel, on the impact of Community biofuel policy on the availability of foodstuffs at affordable prices, in particular for people living in developing countries, and wider development issues. Reports shall address the respect of land-use rights. They shall state, both for third countries and Member States that are a significant source of raw material for biofuel consumed within the Community, whether the country has ratified and implemented each of the following Conventions of the International Labour Organisation:

Convention concerning Forced or Compulsory Labour (No 29),

Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (No 87),

Convention concerning Equal Remuneration of Men and Women Workers for Work of Equal Value (No 100),

Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (No 111),

Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment (No 138),

Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (No 182).

Those reports shall state, both for third countries and Member States that are a significant source of raw material for biofuel consumed within the Community, whether the country has ratified and implemented:

the Cartagena Protocol on Biosafety,

the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

The first report shall be submitted in 2012. The Commission shall, if appropriate, propose corrective action, in particular if evidence shows that biofuel production has a significant impact on food prices.

9. The Commission shall report on requirements for a sustainability scheme for energy uses of biomass, other than biofuels and bioliquids, by 31 December 2009. That report shall be accompanied, where appropriate, by proposals for a sustainability scheme for other energy uses of biomass, to the European Parliament and the Council. That report and any proposals contained therein shall be based on the best available scientific evidence, taking into account new developments in innovative processes. If the analysis done for that purpose demonstrates that it would be appropriate to introduce amendments, in relation to forest biomass, in the calculation methodology in Annex V or in the sustainability criteria relating to carbon stocks applied to biofuels and bioliquids, the Commission shall, where appropriate, make proposals to the European Parliament and Council at the same time in this regard.

8. 9. Chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, ní dhiúltóidh na Ballstáit, ar aon chúis eile dá mbaineann leis an inbhuanaitheacht, bithbhreoslaí agus bithleachtanna a fuarthas i gcomhréir leis an Airteagal seo a chur san áireamh.

ò nua

10. Chun na gcríoch dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, féadfaidh na Ballstáit ceanglais bhreise maidir leis an inbhuanaitheacht a chur ar bhreoslaí bithmhaise.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 1827

Fíorú ar an gcomhréireacht leis na critéir inbhuanaitheachta  ð agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï  do bhithbhreoslaí , agus do bhithleachtanna ð agus do bhreoslaí bithmhaise ï

1. I gcás ina mbíonn bithbhreoslaí,, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï  le cur san áireamh chun na gcríoch dá dtagraítear ð in Airteagail 23 agus 25 agus ï i bpointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 1726(1), ceanglóidh na Ballstáit ar na hoibreoirí eacnamaíocha a thaispeáint go bhfuiltear tar éis na critéir inbhuanaitheachta ð agus na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï  a leagtar amach in Airteagail 2617(2) go (5) (7) a shásamh. Chuige sin, ceanglóidh siad ar na hoibreoirí eacnamaíocha úsáid a bhaint as córas cothromúcháin maise a bhfuil na hairíonna seo aige:

(a) is féidir coinsíneachtaí d’amhábhar nó de bhithbhreoslaí, ð de bhithleachtanna nó de bhreoslaí bithmhaise ï  nach ionann a dtréithe inbhuanaitheachta ð ná a dtréithe maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï  a mheascadh,  ð mar shampla: i gcoimeádán, i saoráid próiseála nó lóistíochtúil, in infreastruchtúr tarchurtha nó dáileacháin nó ar shuíomh ï ;

ò nua

(b) is féidir coinsíneachtaí d’amhábhar nach ionann a luach fuinnimh a mheascadh chun go bpróiseálfaí a thuilleadh iad, ar choinníoll go ndéantar méid na gcoinsíneachtaí a oiriúnú i gcomhréir lena luach fuinnimh;

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

(bc) is gá faisnéis maidir lena airíonna inbhuanaitheachta ð agus lena airíonna maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï agus méideanna na gcoinsíneachtaí dá dtagraítear i bpointe (a) chun go bhfágfaí sa mheascán é; agus

(cd) déantar foráil chun gur féidir a rá i dtaobh suim na gcoinsíneachtaí ar fad a baineadh amach as an meascán gurb ionann airíonna inbhuanaitheachta dóibh, ach na cainníochtaí céanna a bheith i gceist, agus suim na gcoinsíneachtaí móide an meascán ð agus ní mór an iarmhéid sin a bhaint amach le linn tréimhse iomchuí ï.

ò nua

2. I gcás ina bpróiseáiltear coinsíneacht, déanfar oiriúnú ar an bhfaisnéis faoi na hairíonna inbhuanaitheachta agus faoi na hairíonna maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus sannfar sin don aschur i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas:

(a) i gcás nach mbíonn de thoradh ar an bpróiseáil a dhéantar ar choinsíneacht d’amhábhar ach aschur amháin arb aidhm dó bithbhreoslaí, bithleachtanna nó breoslaí bithmhaise a tháirgeadh, oiriúnófar méid na coinsíneachta agus cainníochtaí ábhartha na nairíonna inbhuanaitheachta agus na nairíonna maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de réir fachtóir tiontaithe arna bhunú ar an gcoibhéis atá idir mais an aschuir sin atá beartaithe le bithbhreoslaí, bithleachtanna nó breoslaí bithmhaise a tháirgeadh agus mais an amhábhair atá á thabhairt isteach sa phróiseas;

(b) i gcás ina mbíonn de thoradh ar an bpróiseáil a dhéantar ar choinsíneacht d’amhábhar níos mó ná aschur amháin arb aidhm dó bithbhreoslaí, bithleachtanna nó breoslaí bithmhaise a tháirgeadh, cuirfear i bhfeidhm ar gach aschur fachtóir tiontaithe ar leith agus cothromú maise ar leith.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

2. The Commission shall report to the European Parliament and the Council in 2010 and 2012 on the operation of the mass balance verification method described in paragraph 1 and on the potential for allowing for other verification methods in relation to some or all types of raw material, biofuel or bioliquids. In its assessment, the Commission shall consider those verification methods in which information about sustainability characteristics need not remain physically assigned to particular consignments or mixtures. The assessment shall take into account the need to maintain the integrity and effectiveness of the verification system while avoiding the imposition of an unreasonable burden on industry. The report shall be accompanied, where appropriate, by proposals to the European Parliament and the Council concerning the use of other verification methods.

3. Glacfaidh na Ballstáit bearta chun a áirithiú go dtíolacann oibreoirí faisnéis iontaofa  ð faoin gcomhréireacht leis na critéir inbhuanaitheachta agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a leagtar amach in Airteagal 26(2) go (7) ï  agus cuirfidh siad ar fáil do Bhallstát eile, arna iarraidh sin dó, na sonraí a úsáideadh chun an fhaisnéis a fhorbairt. Ceanglóidh na Ballstáit ar oibreoirí eacnamaíocha socrú a dhéanamh maidir le caighdeán leordhóthanach iniúchóireachta neamhspleáiche don fhaisnéis a tíolacadh, agus fianaise a chur ar fáil go bhfuil an méid sin déanta acu. Fíorófar leis an iniúchóireacht sin go bhfuil na córais atá á núsáid ag na hoibreoirí eacnamaíocha cruinn, iontaofa agus slán ar chalaois. Leis an iniúchóireacht sin, déanfar minicíocht agus modheolaíocht na samplála, mar aon le stóinseacht na sonraí, a mheasúnú.

The information referred to in the first subparagraph shall include in particular information on compliance with the sustainability criteria set out in Article 17(2) to (5), appropriate and relevant information on measures taken for soil, water and air protection, the restoration of degraded land, the avoidance of excessive water consumption in areas where water is scarce and appropriate and relevant information concerning measures taken in order to take into account the issues referred to in the second subparagraph of Article 17(7).

The Commission shall adopt implementing acts in accordance with the examination procedure referred to in Article 25(3), to establish the list of appropriate and relevant information referred to in the first two subparagraphs of this paragraph. The Commission shall ensure, in particular, that the provision of that information does not represent an excessive administrative burden for operators in general or for smallholder farmers, producer organisations and cooperatives in particular.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Beidh feidhm ag na hoibleagáidí a leagtar síos sa mhír seo is cuma cé acu a ndearnadh na bithbhreoslaí , na bithleachtanna ð , nó na breoslaí bithmhaise  ï a tháirgeadh laistigh den Chomhphobal Ö Aontas Õ nó a ndearnadh iad a allmhairiú.

Cuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, i bhfoirm chomhiomlán, an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo. Foilseoidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar an ardán trédhearcachta ð an ardán ríomhthuairiscithe ï dá dtagraítear in Airteagal 24 ð de Rialachán [Rialachas] ï i bhfoirm achoimrithe, agus rúndacht na faisnéise sin atá íogair ó thaobh na tráchtála de á caomhnú aige.

4. The Community shall endeavour to conclude bilateral or multilateral agreements with third countries containing provisions on sustainability criteria that correspond to those of this Directive. Where the Community has concluded agreements containing provisions relating to matters covered by the sustainability criteria set out in Article 17(2) to (5), the Commission may decide that those agreements demonstrate that biofuels and bioliquids produced from raw materials cultivated in those countries comply with the sustainability criteria in question. When those agreements are concluded, due consideration shall be given to measures taken for the conservation of areas that provide, in critical situations, basic ecosystem services (such as watershed protection and erosion control), for soil, water and air protection, indirect land-use changes, the restoration of degraded land, the avoidance of excessive water consumption in areas where water is scarce and to the issues referred to in the second subparagraph of Article 17(7).

ê 2015/1513 Art. 2.6(b) (oiriúnaithe)

ð nua

4. Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh nach mór sonraí cruinne a bheith sna scéimeanna deonacha náisiúnta nó idirnáisiúnta lena socraítear caighdeáin chun earraí bithmhaise a tháirgeadh chun críocha Airteagal 17(2) 26(7), agus/nó go dtaispeánfar go bhfuil coinsíneachtaí de bhithbhreoslaí ,  de bhithleachtanna ð nó de bhreoslaí bithmhaise ï  i gcomhréir leis na critéir inbhuanaitheachta a leagtar amach in Airteagal 1726(2), (3), (4), agus (5) agus (6), agus/nó nach ndearnadh aon ábhar a mhodhnú nó a dhiúscairt d’aon ghnó ionas gur faoi chuimsiú Iarscríbhinn IX a d’áireofaí feasta an choinsíneacht sin.ð Agus é á thaispeáint acu go bhfuil na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 26(5) agus (6) i dtaca le bithmhais foraoiseachta á sásamh acu, féadfaidh na hoibreoirí cinneadh a dhéanamh an fhianaise is riachtanach a chur ar fáil ar leibhéal an ghabháltais foraoise féin. ï The Commission may decide that those schemes contain accurate data for the purposes of information on measures taken for the conservation of areas that provide, in critical situations, basic ecosystem services (such as watershed protection and erosion control), for soil, water and air protection, the restoration of degraded land, the avoidance of excessive water consumption in areas where water is scarce and on the issues referred to in the second subparagraph of Article 17(7). Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún limistéir a aithint chun cosaint a thabhairt d’éiceachórais nó speicis atá neamhchoitianta, faoi bhagairt nó i mbaol, agus a aithnítear i gcomhaontuithe idirnáisiúnta nó a chuirtear ar liostaí arna gcur i dtoll a chéile ag eagraíochtaí idir-rialtasacha nó ag an Aontas Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra chun críocha Airteagal 2617(23)(b)(ii).

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go mbeidh sna scéimeanna deonacha náisiúnta nó idirnáisiúnta ð sin ï lena dtomhaistear laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa sonraí ð faisnéis chruinn faoi na bearta a glacadh ï  chun críocha Airteagal 17(2). ð chun ithir, uisce agus aer a chosaint, talamh díghrádaithe a athchóiriú, ró-thomhaltas uisce a sheachaint i limistéir ina mbíonn ganntanas uisce, agus chun bithbhreoslaí agus bithleachtanna lena ngabhann riosca íseal indíreach um athrú ar an talamhúsáid a dhearbhú ï

The Commission may decide that land that falls within the scope of a national or regional recovery programme aimed at improving severely degraded or heavily contaminated land fulfils the criteria referred to in point 9 of part C of Annex V.

5. Ní ghlacfaidh an Coimisiún cinntí faoi mhír 4 ach i gcás ina sásaíonn an comhaontú nó an scéim atá i gceist caighdeáin leordhóthanacha maidir le hiontaofacht, le trédhearcacht, agus le hiniúchóireacht neamhspleách. I dtaca le scéimeanna lena dtomhaistear an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, beidh na scéimeanna sin freisin i gcomhréir leis na ceanglais mhodheolaíocha atá in Iarscríbhinn V ð nó in Iarscríbhinn VI ï . I dtaca le liostaí de limistéir darb ardluach bithéagsúlachta dá dtagraítear in Airteagal 2617(23)(b)(ii), sásóidh siad caighdeáin leordhóthanacha maidir le hoibiachtúlacht agus comhréireacht i leith caighdeáin idirnáisiúnta aitheanta agus déanfar foráil iontu maidir le nósanna imeachta achomhairc oiriúnacha.

ê 2015/1513 Airteagal 2.6(c) (oiriúnaithe)

ð nua

Déanfaidh na scéimeanna deonacha sin dá dtagraítear i mír 4 (‘na scéimeanna deonacha’) liosta a fhoilsiú go rialta, agus uair sa bhliain ar a laghad, ar a mbeidh na comhlachtaí deimhniúcháin a úsáideadh don iniúchóireacht neamhspleách, maille le hainm an eintitis nó an údaráis inniúil náisiúnta a thug aitheantas don chomhlacht deimhniúcháin agus ainm an eintitis nó an údaráis inniúil náisiúnta atá ag déanamh faireacháin air.

D’fhonn ð a áirithiú go ndéantar an chomhréireacht leis na critéir inbhuanaitheachta agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a fhíorú go héifeachtúil agus go comhchuibhithe agus ï  d’fhonn calaois a chosc go háirithe, féadfaidh an Coimisiún , ar bhonn anailís riosca nó ar bhonn na dtuarascálacha dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 6 san Airteagal seo, na ð rialacha mionsonraithe cur chun feidhme a shonrú, lena náirítear  ï caighdeáin leordhóthanacha ð iontaofachta, trédhearcachta, agus ï iniúchóireacht neamhspleách, agus é a chur de cheanglas ar gach scéim dheonach na caighdeáin sin a chur i bhfeidhm.  ð Agus na caighdeáin sin á sonrú acu, beidh aird ar leith ag an gCoimisiún ar an ngá atá ann an tualach riaracháin a laghdú. ï Déanfar sin le gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25 31 (3). Déanfaidh na gníomhartha sin sprioc ama a leagan síos faoi nach mór do na scéimeanna deonacha na caighdeáin a chur chun feidhme. Féadfaidh an Coimisiún cinntí den sórt sin, lena naithnítear scéimeanna deonacha, a aisghairm má tharlaíonn sé go dteipeann ar na scéimeanna sin na caighdeáin seo a chur chun feidhme laistigh den chreat ama a tugadh.

ê 2015/1513 Airteagal 2.6(d) (oiriúnaithe)

ð nua

6. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal2531(3) a ghlacfar cinntí de bhun mhír 4 den Airteagal seo. Beidh na cinntí sin bailí ar feadh tréimhse nach faide ná cúig bliana.

Ceanglóidh an Coimisiún go ndéanfaidh gach scéim dheonach ar glacadh cinneadh ina leith faoi mhír 4 tuarascáil a chur faoi bhráid an Choimisiúin, faoi 6 Deireadh Fómhair 2016, agus faoi 30 Aibreán gach bliain dá éis, ina gcumhdaítear gach ceann de na pointí a leagtar amach sa tríú fomhír sa mhír seo. De ghnáthnós, cumhdófar sa tuarascáil sin imeachtaí na bliana féilire a caitheadh. Cumhdófar sa chéad tuarascáil sé mhí, ar a laghad, ó 9 Meán Fómhair 2015 amach. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas tuarascáil a thíolacadh ach i dtaca le scéimeanna deonacha a bhfuil dhá mhí dhéag, ar a laghad, caite i mbun feidhme acu.

By 6 April 2017, and thereafter within its reports in accordance with Article 23(3), the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council analysing the reports referred to in the second subparagraph of this paragraph, reviewing the operation of the agreements referred to in paragraph 4 or voluntary schemes in respect of which a decision has been adopted in accordance with this Article, and identifying best practices. The report shall be based on the best information available, including following consultations with stakeholders, and on practical experience in the application of the agreements or schemes concerned. The report shall analyse the following:

in general:

(a) the independence, modality and frequency of audits, both in relation to what is stated on those aspects in the scheme documentation, at the time the scheme concerned was approved by the Commission, and in relation to industry best practice;

(b) the availability of, and experience and transparency in the application of, methods for identifying and dealing with non-compliance, with particular regard to dealing with situations or allegations of serious wrongdoing on the part of members of the scheme;

(c) transparency, particularly in relation to the accessibility of the scheme, the availability of translations in the applicable languages of the countries and regions from which raw materials originate, the accessibility of a list of certified operators and relevant certificates, and the accessibility of auditor reports;

(d) stakeholder involvement, particularly as regards the consultation of indigenous and local communities prior to decision making during the drafting and reviewing of the scheme as well as during audits and the response to their contributions;

(e) the overall robustness of the scheme, particularly in light of rules on the accreditation, qualification and independence of auditors and relevant scheme bodies;

(f) market updates of the scheme, the amount of feedstocks and biofuels certified, by country of origin and type, the number of participants;

(g) the ease and effectiveness of implementing a system that tracks the proofs of conformity with the sustainability criteria that the scheme gives to its member(s), such a system intended to serve as a means of preventing fraudulent activity with a view, in particular, to the detection, treatment and follow-up of suspected fraud and other irregularities and where appropriate, number of cases of fraud or irregularities detected;

and in particular:

(h) options for entities to be authorised to recognise and monitor certification bodies;

(i) criteria for the recognition or accreditation of certification bodies;

(j) rules on how the monitoring of the certification bodies is to be conducted;

(k) ways to facilitate or improve the promotion of best practice.

Cuirfidh an Coimisiún ar fáil na tuarascálacha a ullmhaíodh mar chuid de na scéimeanna deonacha, i bhfoirm chomhiomlán nó go hiomlán más iomchuí, ar an ardán trédhearcachtað ríomhthuairiscithe ï dá dtagraítear in Airteagal 24 ð de Rialachán [Rialachas] ï.

ò nua

Féadfaidh na Ballstáit scéimeanna náisiúnta a chur ar siúl lena ndéanfar an chomhréireacht agus an inbhuanaitheacht a fhíorú, ó thús deireadh an tslabhra coimeádta ina mbeidh na húdaráis inniúla náisiúnta páirteach, i dtaca leis na critéir inbhuanaitheachta agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a leagtar amach in Airteagal 26(2) go (7).

ê 2015/1513 Airteagal 2.6(d) (oiriúnaithe)

ð nua

Féadfaidh Ballstát fógra a thabhairt don Choimisiún faoi scéim náisiúnta an Bhallstáit. Tabharfaidh an Coimisiún tús áite do mheasúnú gach scéime den chineál sin. Glacfar cinneadh, maidir le comhréireacht scéim den chineál sin ar tugadh fógra ina leith leis na coinníollacha arna leagan amach sa Treoir seo, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2531(3), chun éascú a dhéanamh ar aitheantas frithpháirteach déthaobhach agus iltaobhach scéimeanna lena ndéantar fíorú ar an gcomhréireacht leis na critéir inbhuanaitheachta ð agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï do bhithbhreoslaí, agus do bhithleachtanna ð agus do bhreoslaí bithmhaise ï. Más cinneadh dearfach a dhéanfar, ní dhiúltóidh aon scéim arna bunú i gcomhar leis an Airteagal seo aitheantas frithpháirteach do scéim an Bhallstáit eile, a mhéid a bhaineann le fíorú a dhéanamh ar an gcomhréireacht leis na critéir inbhuanaitheachta ð agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï  a leagtar amach in Airteagal 2617(2) go (75).

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

7. I gcás ina solathróidh oibreoirí eacnamaíocha fianaise nó sonraí arna bhfáil i gcomhréir le comhaontú nó le scéim a ndearnadh cinneadh ina leith de bhun mhír 4 ð nó 6 ï , a mhéid a chumhdaítear leis an gcinneadh sin, ní cheanglóidh aon Bhallstát an soláthraí chun tuilleadh fianaise a sholáthar faoin gcomhréireacht maidir leis na critéir inbhuanaitheachta ð agus leis na critéir maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ï  a leagtar amach in Airteagal 2617(2) go (75)ná faisnéis faoi na bearta dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 3 den Airteagal seo.

ò nua

Beidh de chead ag údaráis inniúla na mBallstát maoirseacht a dhéanamh ar oibríocht na gcomhlachtaí deimhniúcháin a bhfuil creidiúnú acu ón gcomhlacht náisiúnta creidiúnúcháin agus atá i mbun iniúchóireacht neamhspleách faoi chuimsiú scéim dheonach.

ê 2015/1513 Airteagal 2.6(e)

8. At the request of a Member State or on its own initiative, the Commission shall examine the application of Article 17 in relation to a source of biofuel and, within six months of receipt of a request decide, in accordance with the examination procedure referred to in Article 25(3), whether the Member State concerned may take biofuel from that source into account for the purposes of Article 17(1).

ê 2009/28/CE

9. By 31 December 2012, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on:

(a) the effectiveness of the system in place for the provision of information on sustainability criteria; agus

(b) whether it is feasible and appropriate to introduce mandatory requirements in relation to air, soil or water protection, taking into account the latest scientific evidence and the Community’s international obligations.

The Commission shall, if appropriate, propose corrective action.

ê 2009/28/EC Airteagal 19 1.2. (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 1928

Tionchar gáis ceaptha teasa a bhíonn ag bithbhreoslaí, agus ag bithleachtanna ð agus ag breoslaí bithmhaise ï a ríomh 

1. Chun críocha Airteagal 26 (7)17 (2) , déanfar an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr úsáid bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaiseï  a ríomh mar seo a leanas:

(a) i gcás ina leagtar síos luach réamhshocraithe don laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i dtaca leis an gconair táirgeachta i gcuid A nó B d’Iarscríbhinn V ð do bhithbhreoslaí agus do bhithleachtanna ï  agus ð i gcuid A d’Iarscríbhinn VI do bhreoslaí bithmhaiseï  i gcás inarb ionann le náid nó lú ná náid luach el na mbithbhreoslaí nó na mbithleachtanna sin arna ríomh i gcomhréir le pointe 7 i gcuid C d’Iarscríbhinn V ð agus na mbreoslaí bithmhaise sin arna ríomh i gcomhréir le pointe 7 i gcuid B d’Iarscríbhinn VIï  trí úsáid a bhaint as an luach réamhshocraithe sin;

(b) trí úsáid a bhaint as luach iarbhír arna ríomh i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar síos i gcuid C d’Iarscríbhinn V ð do bhithbhreoslaí agus do bhithleachtanna agus i gcuid B d’Iarscríbhinn VI do bhreoslaí bithmhaise ï  ;

(c) trí úsáid a bhaint as luach arna ríomh mar shuim na bhfachtóirí atá san fhoirmle Ö sna foirmlí Õ dá dtagraítear i bpointe 1 i gcuid C d’Iarscríbhinn V, nuair is féidir na luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe atá i gcuid D nó E d’Iarscríbhinn V a úsáid ar son cuid de na fachtóirí, maille le luachanna iarbhír, arna ríomh i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach i gcuid C d’Iarscríbhinn V, i gcás gach fachtóra eile; Ö nó Õ 

ò nua

(d) trí úsáid a bhaint as luach arna ríomh mar shuim na bhfachtóirí atá sna foirmlí dá dtagraítear i bpointe 1 i gcuid B d’Iarscríbhinn VI, i gcás inar féidir na luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe atá i gcuid C d’Iarscríbhinn VI a úsáid ar son cuid de na fachtóirí, maille le luachanna iarbhír, arna ríomh i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach i gcuid B d’Iarscríbhinn VI, i gcás gach fachtóra eile.

ê 2009/28/EC Airteagal 19 1.2. (oiriúnaithe)

ð nua

2. Faoi 31 Márta 2010, déanfaidh ð Féadfaidh ï na Ballstáit a chur faoi bhráid an Choimisiúin tuarascáil Ö tuarascálacha Õ lena náirítearliosta ð faisnéis faoi luachanna tipiciúla na nastaíochtaí gás ceaptha teasa a thagann de shaothrú amhábhar talmhaíochta ï  sna limistéir sin ar a gcríocha arna naicmiú mar leibhéal 2 in Ainmníocht na nAonad Críche um Staidreamh (NUTS), nó mar leibhéal NUTS atá níos dí-chomhiomlánaithe, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú comhchoiteann aonad críochach le haghaidh staidrimh (NUTS) a bhunú 50  nuair is dócha go mbeidh luachanna tipiciúla na nastaíochtaí gás ceaptha teasa a thagann de shaothrú amhábhar talmhaíochta níos ísle nó ar aon dul leis na hastaíochtaí arna dtuairisciú faoin gceannteideal ‘Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe in earnáil an tsaothraithe’ i gcuid D d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir seo, maille le cur síos ar an modh agus ar na sonraí a úsáideadh chun an liosta sin a bhunú. ð Ag gabháil leis an tuarascáil sin, beidh cur síos ar an modh agus ar na sonraí a úsáideadh chun leibhéal na nastaíochtaí a ríomh. ï Cuirfear san áireamh sa mhodh sin saintréithe na hithreach, an aeráid, agus na torthaí atáthar a thuar i dtaca le hamhábhair.

ê 2015/1513 Airteagal 2.7(a) (oiriúnaithe)

ð nua

3. Féadfar luachanna tipiciúla na nastaíochtaí gás ceaptha teasa a thagann de shaothrú amhábhar talmhaíochta arna náireamh sna tuarascálacha dá dtagraítear i mír 2 i gcás na mBallstát, agus, iI gcás na gcríoch sin atá lasmuigh den Aontas, is féidir tuarascálacha atá ar aon dul leo siúd dá dtagraítear i mír 2, arna nullmhú ag comhlachtaí inniúla, a thuairisciú don Choimisiún.

4. Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme arna ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal3125(23), go bhfuil sna tuarascálacha dá dtagraítear i míreanna 2 Ö agus 3 Õ den Airteagal seo sonraí cruinne chun críocha tomhais a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaineann le  hamhábhair ð de thionscnamh bithmhais talmhaíochta ï bithbhreoslaí agus bithleachtanna a shaothrú, arna dtáirgeadh go tipiciúil i Ö limistéir Õ Ö a áirítear i dtuarascálacha den chineál sin  chun  Õ críocha Airteagal 17(2) 26(7). ð Is féidir, dá bhrí sin, na sonraí sin a úsáid in áit na luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe d’earnáil an tsaothraithe a leagtar síos i gcuid D nó E d’Iarscríbhinn V i gcás bithbhreoslaí agus bithleachtanna agus i gcuid C d’Iarscríbhinn VI i gcás breoslaí bithmhaise. ï

5. By 31 December 2012 at the latest and every two years thereafter, the Commission shall draw up and publish a report on the estimated typical and default values in parts B and E of Annex V, paying special attention to greenhouse gas emissions from transport and processing.

In the event that the reports referred to in the first subparagraph indicate that the estimated typical and default values in parts B and E of Annex V might need to be adjusted on the basis of the latest scientific evidence, the Commission shall, as appropriate, submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council.

ê 2015/1513 Airteagal 2.7(c) (oiriúnaithe)

ð nua

57. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar Iarscríbhinn V ð agus ar Iarscríbhinn VI ï, d’fhonn, ach údar a bheith leis, luachanna maidir le lena thuilleadh conairí táirgthe bithbhreoslaí ð , bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise ï do na hamhábhair chéanna nó d’amhábhair eile a chur leo Ö nó Õ  ð chun iad a athbhreithniú ï. Measfar freisin san athbhreithniú sin modhnú na modheolaíochta a leagtar síos i gcuid C d’Iarscríbhinn V ð agus i gcuid B d’Iarscríbhinn VI ï , go háirithe i dtaca le:

the method of accounting for wastes and residues;

the method of accounting for co-products;

the method of accounting for cogeneration; agus

the status given to agricultural crop residues as co-products.

The default values for waste vegetable or animal oil biodiesel shall be reviewed as soon as possible. Má tharlaíonn sé gurb é a chinntear in athbhreithniú an Choimisiúin gur ceart breiseanna ð athruithe ï a chur le hIarscríbhinn V ð nó le hIarscríbhinn VI ï, Ö tá Õ beidh de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh de bhun Airteagal 3225a luachanna measta tipiciúla agus luachanna measta réamhshocraithe a chur isteach, ach gan iad a bhaint amach ná a leasú, i gcuideanna A, B, D agus E d’Iarscríbhinn V i gcás conairí bithbhreoslaí agus bithleachtanna nár áirithíodh fós luachanna sonracha ina leith san Iarscríbhinn sin.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Ö I gcás Õ Aaon oiriúnú nó breisiú a dhéanfar ar liosta na luachanna réamhshocraithe in Iarscríbhinn V ð agus in Iarscríbhinn VI ï beidh siad i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a) má bhíonn an rannchuidiú atá ag fachtóir i dtaca le líon foriomlán na nastaíochtaí íseal, nó má bhíonn an éagsúlacht teoranta, nó má bhaineann costas mór nó deacracht mhór le bunú na luachanna iarbhír, ní mór Ö beidh Õ na luachanna réamhshocraithe ina luachanna tipiciúla mar a ghabhfadh le gnáthphróisis táirgthe.;

(b) in all other cases default values must be conservative compared to normal production processes.

ê 2015/1513 Airteagal 2.7(d) (oiriúnaithe)

ð nua

68. Nuair is gá sin chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go haonfhoirmeach pointe 9 de Cuid C d’Iarscríbhinn V ð agus Cuid B d’Iarscríbhinn VI ï, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina leagtar amach sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe Ö lena náirítear Õ agus sainmhínithe ð , fachtóirí tiontaithe, ríomh ar astaíochtaí bliantúla ar shaothrú agus/nó ar laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa mar thoradh ar athruithe ar stoic charbóin ostalún agus fothalún ar thalamh atá á shaothrú cheana, mar aon le ríomh ar laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa mar thoradh ar ghabháil charbóin, ar athsholáthar carbóin agus ar stóráil gheolaíoch charbóin ï. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 31 25 (23) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 2029

Bearta cur chun feidhme

Cuirfear san áireamh freisin sna bearta cur chun feidhme dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 26(2)17(3) ð agus (6) ï , sa tríú fomhmír d’Airteagal 18(3), Airteagal 27 18(6), Airteagal 18(8), Airteagal 19(5), sa chéad fhomhír d’Airteagal 28(5) Ö agus in Airteagal 28(6) Õ 19(7), agus in Airteagal 19(8) críocha Airteagal 7a de Threoir 98/70/CE 51

ê 2009/28/CE

Airteagal 22

Reporting by the Member States

1. Each Member State shall submit a report to the Commission on progress in the promotion and use of energy from renewable sources by 31 December 2011, and every two years thereafter. The sixth report, to be submitted by 31 December 2021, shall be the last report required.

The report shall detail, in particular:

(a) the sectoral (electricity, heating and cooling, and transport) and overall shares of energy from renewable sources in the preceding two calendar years and the measures taken or planned at national level to promote the growth of energy from renewable sources taking into account the indicative trajectory in part B of Annex I, in accordance with Article 5;

(b) the introduction and functioning of support schemes and other measures to promote energy from renewable sources, and any developments in the measures used with respect to those set out in the Member State’s national renewable energy action plan, and information on how supported electricity is allocated to final customers for purposes of Article 3(6) of Directive 2003/54/EC;

(c) how, where applicable, the Member State has structured its support schemes to take into account renewable energy applications that give additional benefits in relation to other, comparable applications, but may also have higher costs, including biofuels made from wastes, residues, non-food cellulosic material, and ligno-cellulosic material;

(d) the functioning of the system of guarantees of origin for electricity and heating and cooling from renewable energy sources and the measures taken to ensure the reliability and protection against fraud of the system;

(e) progress made in evaluating and improving administrative procedures to remove regulatory and non-regulatory barriers to the development of energy from renewable sources;

(f) measures taken to ensure the transmission and distribution of electricity produced from renewable energy sources, and to improve the framework or rules for bearing and sharing of costs referred to in Article 16(3);

(g) developments in the availability and use of biomass resources for energy purposes;

(h) changes in commodity prices and land use within the Member State associated with its increased use of biomass and other forms of energy from renewable sources;

ê 2015/1513 Airteagal 2.9(a)

(i) the development and share of biofuels made from feedstocks listed in Annex IX including a resource assessment focusing on the sustainability aspects relating to the effect of the replacement of food and feed products for biofuel production, taking due account of the principles of the waste hierarchy established in Directive 2008/98/EC and the biomass cascading principle, taking into consideration the regional and local economic and technological circumstances, the maintenance of the necessary carbon stock in the soil and the quality of the soil and the ecosystems;

ê 2009/28/CE

(j) the estimated impact of the production of biofuels and bioliquids on biodiversity, water resources, water quality and soil quality within the Member State;

(k) the estimated net greenhouse gas emission saving due to the use of energy from renewable sources;

(l) the estimated excess production of energy from renewable sources compared to the indicative trajectory which could be transferred to other Member States, as well as the estimated potential for joint projects, until 2020;

(m) the estimated demand for energy from renewable sources to be satisfied by means other than domestic production until 2020;

(n) information on how the share of biodegradable waste in waste used for producing energy has been estimated, and what steps have been taken to improve and verify such estimates; agus

ê 2015/1513 Airteagal 2.9(b)

(o) the amounts of biofuels and bioliquids in energy units corresponding to each category of feedstock group listed in part A of Annex VIII taken into account by that Member State for the purpose of complying with the targets set out in Article 3(1) and (2), and in the first subparagraph of Article 3(4).

ê 2009/28/CE

2. In estimating net greenhouse gas emission saving from the use of biofuels, the Member State may, for the purpose of the reports referred to in paragraph 1, use the typical values given in part A and part B of Annex V.

3. In its first report, the Member State shall outline whether it intends to:

(a) establish a single administrative body responsible for processing authorisation, certification and licensing applications for renewable energy installations and providing assistance to applicants;

(b) provide for automatic approval of planning and permit applications for renewable energy installations where the authorising body has not responded within the set time limits; or

(c) indicate geographical locations suitable for exploitation of energy from renewable sources in land-use planning and for the establishment of district heating and cooling.

4. In each report the Member State may correct the data of the previous reports.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

è1 2015/1513 Airteagal 2.10(a)

ð nua

Airteagal 2330
Faireachán agus tuairisciú ag an gCoimisiún

1. Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar thionscnamh bithbhreoslaí, agus bithleachtanna ð agus breoslaí bithmhaise ï  arna dtomhailt sa Chomhphobal Ö san Aontas Õ agus ar thionchar a dtáirgthe, lena náirítear tionchar de bharr easáitithe, ar thalamhúsáidsa Chomhphobal Ö san Aontas Õ agus sna tríú tíortha sin arb iad na príomh-thríú tíortha soláthair iad. Beidh an faireachán sin bunaithe ar ð phleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide na mBallstát agus tuairiscí comhfhreagracha ar dhul chun cinnïð arna gceangal le hAirteagal 3, 15 agus 18 de Rialachán [Rialachas] ï, arna dtíolacadh de bhun Airteagal 22(1), agus ar thuairiscí de chuid tríú tíortha ábhartha, eagraíochtaí idir-rialtasacha, staidéir eolaíocha, maille le haon eolas ábhartha eile. Ina theannta sin, déanfaidh an Coimisiún faireachán ar athruithe ar phraghsanna tráchtearraí a bhaineann le húsáid bithmhaise le haghaidh fuinnimh agus ar aon tionchair ghaolmhara, idir mhaith is olc, ar chinnteacht an tsoláthair bia. è1 --- ç

2. Coinneoidh an Coimisiún ar bun dialóg agus malartú faisnéise le tríú tíortha, agus le táirgeoirí bithbhreoslaí, ð bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise ï , le heagraíochtaí tomhaltóirí, agus leis an tsochaí shibhialta i dtaca le cur chun feidhme ginearálta na mbeart atá sa Treoir seo a mhéid a bhaineann le bithbhreoslaí, agus le bithleachtannað agus le breoslaí bithmhaise ï . Beidh aird ar leith aige, faoi chuimsiú an chreata sin, ar an tionchar Ö a Õ d’fhéadfadh táirgeadh bithbhreoslaí  ð agus bithleachtanna ï  a imirt ar phraghas an bhia.

3. On the basis of the reports submitted by Member States pursuant to Article 22(1) and the monitoring and analysis referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall report every two years to the European Parliament and the Council. The first report shall be submitted in 2012.

ê 2015/1513 Airteagal 2.10(b)

4. In reporting on greenhouse gas emission savings from the use of biofuels and bioliquids, the Commission shall use the amounts reported by Member States in accordance with point (o) of Article 22(1), including the provisional mean values of the estimated indirect land-use change emissions and the associated range derived from the sensitivity analysis as set out in Annex VIII. The Commission shall make data on the provisional mean values of the estimated indirect land-use change emissions and the associated range derived from the sensitivity analysis publicly available. In addition, the Commission shall evaluate whether and how the estimate for direct emission savings would change if co-products were accounted for using the substitution approach.

ê 2009/28/CE

5. In its reports, the Commission shall, in particular, analyse:

(a) the relative environmental benefits and costs of different biofuels, the effects of the Community’s import policies thereon, the security of supply implications and the ways of achieving a balanced approach between domestic production and imports;

(b) the impact of increased demand for biofuel on sustainability in the Community and in third countries, considering economic and environmental impacts, including impacts on biodiversity;

(c) the scope for identifying, in a scientifically objective manner, geographical areas of high biodiversity value that are not covered in Article 17(3);

(d) the impact of increased demand for biomass on biomass using sectors;

ê 2015/1513 Airteagal 2.10(c)

(e) the availability and sustainability of biofuels made from feedstocks listed in Annex IX, including an assessment of the effect of the replacement of food and feed products for biofuel production, taking due account of the principles of the waste hierarchy established in Directive 2008/98/EC and the biomass cascading principle, taking into consideration the regional and local economic and technological circumstances, the maintenance of the necessary carbon stock in the soil and the quality of soil and ecosystems;

(f) information on, and analysis of, the available scientific research results regarding indirect land-use change in relation to all production pathways, accompanied by an assessment of whether the range of uncertainty identified in the analysis underlying the estimations of indirect land-use change emissions can be narrowed and the possible impact of Union policies, such as environment, climate and agricultural policies, can be factored in; and

(g) technological developments and availability of data on the use, economic and environmental impacts of biofuels and bioliquids produced in the Union from dedicated non-food crops grown primarily for energy purposes.

ê 2009/28/CE

The Commission shall, if appropriate, propose corrective action.

6. On the basis of the reports submitted by Member States pursuant to Article 22(3), the Commission shall analyse the effectiveness of measures taken by Member States on establishing a single administrative body responsible for processing authorisation, certification and licensing applications and providing assistance to applicants.

7. In order to improve financing and coordination with a view to the achievement of the 20 % target referred to in Article 3(1), the Commission shall, by 31 December 2010, present an analysis and action plan on energy from renewable sources with a view, in particular, to:

(a) the better use of structural funds and framework programmes;

(b) the better and increased use of funds from the European Investment Bank and other public finance institutions;

(c) better access to risk capital notably by analysing the feasibility of a risk sharing facility for investments in energy from renewable sources in the Community similar to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund initiative which is aimed at third countries;

(d) the better coordination of Community and national funding and other forms of support; and

(e) the better coordination in support of renewable energy initiatives whose success depends on action by actors in several Member States.

8. By 31 December 2014, the Commission shall present a report, addressing, in particular, the following elements:

(a) a review of the minimum greenhouse gas emission saving thresholds to apply from the dates referred to in the second subparagraph of Article 17(2), on the basis of an impact assessment taking into account, in particular, technological developments, available technologies and the availability of first and second-generation bio-fuels with a high level of greenhouse gas emission saving;

ê 2015/1513 Airteagal 2.10(d)

(b) with respect to the targets referred to in Article 3(4), a review of:

(i) the cost-efficiency of the measures to be implemented to achieve the targets;

(ii) an assessment of the feasibility of reaching the targets whilst ensuring the sustainability of biofuels production in the Union and in third countries, and considering economic, environmental and social impacts, including indirect effects and impacts on biodiversity, as well as the commercial availability of second-generation biofuels;

(iii) the impact of the implementation of the targets on the availability of foodstuffs at affordable prices;

(iv) the commercial availability of electric, hybrid and hydrogen-powered vehicles, as well as the methodology chosen to calculate the share of energy from renewable sources consumed in the transport sector;

(v) the evaluation of specific market conditions, considering, in particular, markets in which transport fuels represent more than half of the final energy consumption, and markets which are fully dependent on imported biofuels;

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

(c) an evaluation of the implementation of this Directive, in particular with regard to cooperation mechanisms, in order to ensure that, together with the possibility for the Members States to continue to use national support schemes referred to in Article 3(3), those mechanisms enable Member States to achieve the national targets defined in Annex I on the best cost-benefit basis, of technological developments, and the conclusions to be drawn to achieve the target of 20 % of energy from renewable sources at Community level.

On the basis of that report, the Commission shall submit, if appropriate, proposals to the European Parliament and the Council, addressing the above elements and in particular:

for the element contained in point (a), a modification of the minimum greenhouse gas emission saving referred to in that point, and

for the element contained in point (c), appropriate adjustments of the cooperation measures provided for in this Directive in order to improve their effectiveness for achieving the target of 20 %. Such proposals shall neither affect the 20 % target nor Member States’ control over national support schemes and cooperation measures.

39. In 2018 Ö 2026 Õ, tíolacfaidh an Coimisiún Treochlár maidir leis an bhFuinneamh inathnuaite sa tréimhse tar éis 2020 ð togra reachtach maidir leis an gcreat rialála maidir le cur chun cinn an fhuinnimh inathnuaite sa tréimhse tar éis 2030 ï.

That roadmap shall, if appropriate, be accompanied by proposals to the European Parliament and the Council for the period after 2020. Sa treochlár sin ð Sa togra sin ï, cuirfear san áireamh an taithí a fuarthas agus an Treoir seo á cur chun feidhme ð , lena náirítear a hinbhuanaitheacht agus a cuid critéar maidir le laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa, ï maille le forbairtí teicniúla i réimse an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite.

410. In 2021 Ö 2032 Õ, tíolacfaidh an Coimisiún tuairisc ina mbeidh athbhreithniú ar chur i bhfeidhm na Treorach seo. That report shall, in particular, address the role of the following elements in having enabled Member States to achieve the national targets defined in Annex I on the best cost-benefit basis:

   (a) the process of preparing forecasts and national renewable energy action plans;

   (b) the effectiveness of the cooperation mechanisms;

   (c) technological developments in energy from renewable sources, including the development of the use of biofuels in commercial aviation;

   (d) the effectiveness of the national support schemes. and

   (e) the conclusions of the Commission reports referred to in paragraphs 8 and 9.

Airteagal 24

Transparency platform

1. The Commission shall establish an online public transparency platform. That platform shall serve to increase transparency, and facilitate and promote cooperation between Member States, in particular concerning statistical transfers referred to in Article 6 and joint projects referred to in Articles 7 and 9. In addition, the platform may be used to make public relevant information which the Commission or a Member State deems to be of key importance to this Directive and to the achievement of its objectives.

2. The Commission shall make public on the transparency platform the following information, where appropriate in aggregated form, preserving the confidentiality of commercially sensitive information:

(a) Member States’ national renewable energy action plans;

(b) Member States’ forecast documents referred to in Article 4(3), complemented as soon as possible with the Commission’s summary of excess production and estimated import demand;

(c) Member States’ offers to cooperate on statistical transfers or joint projects, upon request of the Member State concerned;

(d) the information referred to in Article 6(2) on the statistical transfers between Member States;

(e) the information referred to in Article 7(2) and (3) and Article 9(4) and (5) on joint projects;

(f) Member States’ national reports referred to in Article 22;

(g) the Commission reports referred to in Article 23(3).

However, upon request of the Member State that submitted the information, the Commission shall not make public Member States’ forecast documents referred to in Article 4(3), or the information in Member States’ national reports referred to in Article 22(1)(l) and (m).

ê 2015/1513 Airteagal 2.

ð nua

Airteagal 2531

An nós imeachta coiste

1. Seachas sna cásanna sin dá dtagraítear i mír 2, gGheobhaidh an Coimisiún cúnamh ón gCoiste um Fhoinsí inathnuaite Fuinnimh ð gCoiste Aontais Fuinnimhï. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 52  ð agus oibreoidh sé sna foirmíochtaí earnála faoi seach atá ábhartha maidir leis an Rialachán seo. ï .

2. For matters relating to the sustainability of biofuels and bioliquids, the Commission shall be assisted by the Committee on the Sustainability of Biofuels and Bioliquids. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

23. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, is ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh feidhm.

I gcás nach dtugann an Coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus is ag an tríú fomhír d'Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh feidhm.

ê 2015/1513 Airteagal 2.12 (oiriúnaithe)

Airteagal 25a32

An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 3(5) Ö 7(5) Õ, 5(5) Ö 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) Õ agus Ö 28(5) Õ 19(7) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón5 Deireadh Fómhair 2015 Ö 1 Eanáir 2021 Õ .

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 3(5) Ö 7(5) Õ, 5(5) Ö 7(6), 19(11), 19(14), 25(6) Õ agus Ö 28(5) Õ 19(7) 

a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta a shonraítear sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní chuirfidh sé isteach ar bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

Ö 4. Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna nainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Õ

ê 2015/1513 Airteagal 2.12 (oiriúnaithe)

45. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

56. Gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagail 3(5) Ö 7(5) Õ, 5(5) Ö 7(6); 19(7) 19(11), 19(14), 25(6) Õ agus 28(5)19(7), ní thiocfaidh sé i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó Ö ar thionscnamh Õ na Comhairle.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

Airteagal 26

Amendments and repeal

1. In Directive 2001/77/EC, Article 2, Article 3(2), and Articles 4 to 8 shall be deleted with effect from 1 April 2010.

2. In Directive 2003/30/EC, Article 2, Article 3(2), (3) and (5), and Articles 5 and 6 shall be deleted with effect from 1 April 2010.

3. Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC shall be repealed with effect from 1 January 2012.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Airteagal 2733

Trasuí

1. Gan dochar d’Airteagal 4(1), (2) agus (3), Tabharfaidh na Ballstáit i bhfeidhm na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh,ð faoin 30 Meitheamh 2021 ar a dhéanaí. ï Faoin 5 Nollaig 2010 ð Cuirfidh siad téacs na mbeart sin in iúl don Choimisiún láithreach ï.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit Ö na bearta sin Õ, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States. Ö Áireoidh siad chomh maith ráiteas gur mar thagairtí don Treoir seo a dhéanfar tagairtí i bhforálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin atá ann cheana maidir leis an Treoracha arna naisghairm leis an Treoir seo, a fhorléiriú. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh agus conas a dhéanfar an ráiteas sin a leagan amach. Õ

2. Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

ò nua

Airteagal 34

Aisghairm

Déantar Treoir 2009/28/CE, arna leasú leis na Treoracha a liostaítear i gcuid A d'Iarscríbhinn XI, a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2021, gan dochar d'oibleagáidí na mBallstát maidir leis na teorainneacha ama chun na Treoracha a leagtar amach i gcuid B d'Iarscríbhinn XI a thrasuí sa dlí náisiúnta.

Is mar thagairtí don Treoir seo, a léifear i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn XII, a dhéanfar tagairtí don Treoir aisghairthe a fhorléiriú.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

Airteagal 2835

Teacht i bhfeidhm 

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Ö 1 Eanáir 2021 Õ.

Airteagal 2936

Seolaithe

Chuig na Ballstáit a dhírítear an Treoir seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

(1) Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 19/20 Márta 2015, an 17/18 Nollaig 2015, an 17/18 Márta 2016.
(2) Foinse: Bloomberg New Energy Finance (2014): 2030 Market Outlook. An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (2014): World Energy Investment Outlook.
(3) 40 % den olltomhaltas deiridh fuinnimh, dar le cás PRIMES EUCO27
(4) IO L 123, 12.Bealtaine 2016, lch. 1.
(5) Tá na tuairimí le fáil ag: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm . Tá nótaí tráchta níos sainiúla faoi thuairimí an Bhoird le fáil in Iarscríbhinn I den Mheasúnú Tionchar a ghabhann leis an togra seo.
(6) Féach, mar shampla, na conclúidí ó chruinniú Fhóram Rialála an Leictreachais san Eoraip a tionóladh an 13-14 Meitheamh 2016: "Spreagann an Fóram an Coimisiún comhrialacha maidir le scéimeanna tacaíochta a fhorbairt mar chuid den athbhreithniú ar an Treoir maidir le Foinsí In-athnuaite a éascaíonn cur chuige maidir le foinsí in-athnuaite ar cur chuige é atá bunaithe ar an margadh agus atá níos réigiúnaí".
(7) "Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le Téamh agus Fuarú" (COM (2016) 51 final).
(8) Persson & Muenster (2016). Current and future prospects for heat recovery from waste in European district heating systems: A literature and data review. Energy. Meán Fómhair 2016.
(9) "Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le Téamh agus Fuarú" (COM (2016) 501 final).
(10) Opinion of 17 September 2008 (OJ C 77, 31.3.2009, p. 43).
(11) OJ C 325, 19.12.2008, p. 12.
(12) Opinion of the European Parliament of 17 December 2008 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 6 April 2009.
(13) Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus lena naisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 2001/77/CE agus Treoir 2003/30/CE (IO L 140, 5.6.2009, lch. 16).
(14) Féach Cuid A d'Iarscríbhinn XI.
(15) A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 [Creat beartais um an aeráid agus an fuinneamh sa tréimhse ó 2020 go 2030] (COM/2014/015 final).
(16) Treoir 2001/77/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2001 maidir le leictreachas arna thairgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn sa mhargadh inmheánach leictreachais (IO L 283, 27.10.2001, lch. 33).
(17) Treoir 2003/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Bealtaine 2003 maidir le húsáid bithbhreoslaí nó breoslaí inathnuaite eile a chur chun cinn in earnáil an iompair (IO L 123, 17.5.2003, lch. 42).
(18) Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le staidreamh i dtaca le fuinneamh (IO L 304, 14.11.2008, lch. 1).
(19) Ö Treoir XXXX/XX/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa leictreachas (IO L...) Õ
(20) OJ L 350, 28.12.1998, p. 58.
(21) OJ C 219 E, 28.8.2008, p. 82.
(22) OJ L 1, 4.1.2003, p. 65.
(23) OJ L 191, 22.7.2005, p. 29.
(24) OJ L 114, 27.4.2006, p. 64.
(25) Treoir 2008/98/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena naisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lch. 3).
(26) IO L 198, 20.7.2006, lch. 18.
(27) Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na gcaighdeán teicniúil agus na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).
(28) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37.
(29) Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (IO L 153, 18.6.2010, lch. 13).
(30) Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena naisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315, 14.11.2012, lch. 1).
(31) Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 i ndáil le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 255, 30.9.2005, lch. 22).
(32) OJ L 52, 21.2.2004, p. 50.
(33) Treoir (AE) 2015/1513 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón .gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leasaítear Treoir 98/70/CE maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosaíl agus lena leasaítear Treoir 2009/28/CE maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 239, 15.9.2015, lch. 1).
(34) Treoir 89/367/CEE ón gComhairle an 29 Bealtaine 1989 lena mbunaítear Buanchoiste Foraoiseachta (IO L 165, 15.6.1989, lch. 14).
(35) Rialachán Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena naisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE (IO L 165, 18.6.2013, lch. 13)
(36) Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis comhshaoil(IO L 41, 14.2.2003, lch.26)
(37) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch.13).
(38) IO L 184, 17.7.1999, lch. 23
(39) IO C 321, 31.12.2003, lch. 1.
(40) IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.
(41) Treoir 2009/72/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa leictreachas agus lena naisghairtear Treoir 2003/54/CE (IO L 211, 14.8.2009, lch. 55).
(42) Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3).
(43) Moladh ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú. (IO L 124, 20.05.2003, lch. 36).
(44) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena naisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle ( IO L 298, 26.10.12, lch. 1). ).
(45) Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (OJ L 239, 15.9.2015, p. 1).
(46) OJ L 304, 14.11.2008, p. 1.
(47) OJ L 301, 20.11.2007, p. 14.
(48) Treoir 2003/55/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2003 maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha agus lena naisghairtear Treoir 98/30/CE (IO L 176, 15.7.2003, lch. 57)).
(49) OJ L 30, 31.1.2009, p. 16.
(50) Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú comhchoiteann aonad críochach le haghaidh staidrimh (NUTS) a bhunú ((IO L 154, 21.6.2003, lch. 1)).
(51) Treoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle den 13 Deireadh Fómhair 1998 a bhaineann le cáilíocht na mbreoslaí peitril agus díosail agus lena leasaítear Treoir 93/12/CEE ón gComhairle (IO L 350, 28.12.1998, lch. 58).
(52) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

An Bhruiséil,30.11.2016

COM(2016) 767 final

IARSCRÍBHINNÍ

a ghabhann le

Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú)

{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}
{SWD(2016) 419 final}


ê 2009/28/CE

ð nua

IARSCRÍBHINN I

Spriocanna foriomlána na mBallstát do sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite san olltomhaltas deiridh fuinnimh in 2020 1

A.Spriocanna foriomlána na mBallstát

Sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite san olltomhaltas deiridh fuinnimh, 2005 (S2005)

An sprioc do sciar an fhuinnimh ó fhoinsí inathnuaite san olltomhaltas deiridh fuinnimh, 2020 (S2020)

An Bheilg

2,2 %

13 %

An Bhulgáir

9,4 %

16 %

Poblacht na Seice

6,1 %

13 %

An Danmhairg

17,0 %

30 %

An Ghearmáin

5,8 %

18 %

An Eastóin

18,0 %

25 %

Éire

3,1 %

16 %

An Ghréig

6,9 %

18 %

An Spáinn

8,7 %

20 %

An Fhrainc

10,3 %

23 %

ð An Chróit ï

ð 12,6% ï

ð 20% ï

An Iodáil

5,2 %

17 %

An Chipir

2,9 %

13 %

An Laitvia

32,6 %

40 %

An Liotuáin

15,0 %

23 %

Lucsamburg

0,9 %

11 %

An Ungáir

4,3 %

13 %

Málta

0,0 %

10 %

An Ísiltír

2,4 %

14 %

An Ostair

23,3 %

34 %

An Pholainn

7,2 %

15 %

An Phortaingéil

20,5 %

31 %

An Rómáin

17,8 %

24 %

An tSlóivéin

16,0 %

25 %

Poblacht na Slóvaice

6,7 %

14 %

An Fhionlainn

28,5 %

38 %

An tSualainn

39,8 %

49 %

An Ríocht Aontaithe

1,3 %

15 %

B.Indicative trajectory

The indicative trajectory referred to in Article 3(2) shall consist of the following shares of energy from renewable sources:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), as an average for the two-year period 2011 to 2012;

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), as an average for the two-year period 2013 to 2014;

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), as an average for the two-year period 2015 to 2016; and

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), as an average for the two-year period 2017 to 2018,

where

S2005 = the share for that Member State in 2005 as indicated in the table in part A,

and

S2020 = the share for that Member State in 2020 as indicated in the table in part A.

ê 2009/28/CE

Iarscríbhinn II

Riail normalúcháin don chuntas ar leictreachas arna ghiniúint ó hidreachumhacht agus ó chumhacht ghaoithe

Cuirfear an riail seo a leanas i bhfeidhm chun críocha cuntasaíochta don leictreachas arna ghiniúint ó hidreachumhacht i mBallstát tugtha:

(QN(norm))( CN[(/(i)( N 14))(QiCi)] 15) áit a bhfuil:

N

=

an bhliain tagartha;

QN(norm)

=

an leictreachas normalaithe arna ghiniúint ag gach stáisiún hidrileictreach den Bhallstát sa bhliain N, chun críocha cuntasaíochta;

Qi

=

cainníocht an leictreachais arna ghiniúint go hiarbhír i mbliain i ag gach stáisiún hidrileictreach sa Bhallstát arna thomhas in GWh, gan táirgeadh ó aonaid taisce pumpála a úsáideann uisce a pumpáladh in aghaidh fána roimhe sin;

Ci

=

an toilleadh iomlán suiteáilte, glan ar thaisce pumpála, ó gach stáisiún hidrileictreach sa Bhallstát ag deireadh na bliana i, arna thomhas in MW.

Cuirfear an riail seo a leanas i bhfeidhm chun críocha cuntasaíochta don leictreachas arna ghiniúint ó chumhacht ghaoithe i mBallstát tugtha:

(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12))) áit a bhfuil:

N

=

an bhliain tagartha;

QN(norm)

=

an leictreachas normalaithe arna ghiniúint ag gach gléasra cumhachta gaoithe den Bhallstát sa bhliain N, chun críocha cuntasaíochta;

Qi

=

cainníocht an leictreachais arna ghiniúint go hiarbhír i mbliain i ag gach stáisiún hidrileictreach sa Bhallstát arna thomhas in GWh;

Cj

=

an toilleadh iomlán suiteáilte atá ag gach gléasra cumhachta gaoithe sa Bhallstát ag deireadh na bliana j, arna thomhas in MW;

n

=

4 nó an líon de bhlianta roimh bhliain N lena bhfuil sonraí faoin toilleadh agus táirgeachta ar fáil don Bhallstát atá i gceist, cibé acu is ísle.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

IARSCRÍBHINN III

Luach fuinnimh breoslaí iompair

Breosla

Luach fuinnimh de réir

meáchain (luach

calrach íochtarach,

MJ/kg)

Luach fuinnimh de réir

toirte (luach

calrach íochtarach,

MJ/l)

BREOSLAÍ Ó BHITHMHAIS AGUS/NÓ Ó OIBRÍOCHTAÍ PRÓISEÁLA BITHMHAISE

Bithphrópán

46

24

Ola glasraí íon (ola arna tháirgeadh ó phlandaí ola trí fháisceadh, eastóscadh nó nósanna imeachta inchomparáide, amh nó scagtha ach gan aon athrú ceimiceach)

37

34

Bithdhíosal – eistear meitile aigéid shailligh (eistear meitile arna tháirgeadh ó ola de tionscnamh bithmhaise)

37

33

Bithdhíosal – eistear eitile aigéid shailligh (eistear eitile arna tháirgeadh ó ola de tionscnamh bithmhaise)

38

34

Bithghás is féidir a íonú go cáilíocht gáis nádúrtha

50

-

Ola arna chóireáil go teirmiceimiceach le hidrigin de thionscnamh bithmhaise, le húsáid in ionad díosail

44

34

Ola arna chóireáil go teirmiceimiceach le hidrigin de thionscnamh bithmhaise, le húsáid in ionad peitril

45

30

Ola arna chóireáil go teirmiceimiceach le hidrigin de thionscnamh bithmhaise, le húsáid in ionad scairdbhreosla

44

34

Ola arna chóireáil go teirmiceimiceach le hidrigin de thionscnamh bithmhaise, le húsáid in ionad gás peitriliam leachtaithe

46

24

Ola comhphróiseáilte (próiseáilte i scaglann go comhuaineach le breosla iontaise) de thionscnamh bithmhaise nó bithmhaise pirealaithe le húsáid in ionad díosail

43

36

Ola comhphróiseáilte (próiseáilte i scaglann go comhuaineach le breosla iontaise) de thionscnamh bithmhaise nó bithmhaise pirealaithe le húsáid in ionad peitril

44

32

Ola comhphróiseáilte (próiseáilte i scaglann go comhuaineach le breosla iontaise) de thionscnamh bithmhaise nó bithmhaise pirealaithe le húsáid in ionad scairdbhreosla

43

33

Ola comhphróiseáilte (próiseáilte i scaglann go comhuaineach le breosla iontaise) de thionscnamh bithmhaise nó bithmhaise pirealaithe le húsáid in ionad gás peitriliam leachtaithe

46

23

BREOSLAÍ INATHNUAITE IS FÉIDIR A THÁIRGEADH Ó FHOINSÍ ÉAGSÚLA INATHNUAITE FUINNIMH LENA nÁIRÍTEAR BITHMHAIS ACH GAN A BHEITH TEORANTA DÓ SIN

Meatánól ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh

20

16

Eatánól ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh

27

21

Própánól ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh

31

25

Bútanól ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh

33

27

Díosal Fischer-Tropsch (hidreacarbón sintéiseach nó meascán de hidreacarbóin shintéiseacha le húsáid in ionad díosail)

44

34

Peitreal Fischer-Tropsch (hidreacarbón sintéiseach nó meascán de hidreacarbóin shintéiseacha le húsáid in ionad peitril)

44

33

Scairdbhreosla Fischer-Tropsch (hidreacarbón sintéiseach nó meascán de hidreacarbóin shintéiseacha le húsáid in scairdbhreosla)

44

33

Gás peitriliam leachtaithe Fischer-Tropsch (hidreacarbón sintéiseach nó meascán de hidreacarbóin shintéiseacha le húsáid in ionad gás peitriliam leachtaithe)

46

24

DME (éitear démheitile)

28

19

Hidrigin ó fhoinsí inathnuaite

120

-

ETBE (éitear búitileach treasach eitileach arna tháirgeadh ar bhonn eatánóil)

36 (37% ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

27 (37% ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

MTBE (éitear búitileach treasach meitileach arna tháirgeadh ar bhonn meatánóil)

35 (22 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

26 (22 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

TAEE (éitear eitileach treasach aimileach arna tháirgeadh ar bhonn eatánóil)

38 (29 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

29 (29 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

TAME (éitear eitileach treasach meitileach aimileach arna tháirgeadh ar bhonn eatánóil)

36 (18 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

28 (18 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

THxEE (éitear eitileach treasach heicsealach arna tháirgeadh ar bhonn eatánóil)

38 (25 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

30 (25 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

THxME (éitear meitileach treasach heicsealach arna tháirgeadh ar bhonn eatánóil)

38 (14 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

30 (14 % ó fhoinsí inathnuaite san áireamh)

BREOSLA IONTAISE

Peitreal

43

32

Díosal

43

36

ê 2009/28/CE

Fuel

Energy content by weight

(lower calorific value, MJ/kg)

Energy content by volume

(lower calorific value, MJ/l)

Bioethanol (ethanol produced from biomass)

27

21

Bio-ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether produced on the basis of bioethanol)

36 (of which 37 % from renewable sources)

27 (of which 37 % from renewable sources)

Biomethanol (methanol produced from biomass, to be used as biofuel)

20

16

Bio-MTBE (methyl-tertio-butyl-ether produced on the basis of bio-methanol)

35 (of which 22 % from renewable sources)

26 (of which 22 % from renewable sources)

Bio-DME (dimethylether produced from biomass, to be used as biofuel)

28

19

Bio-TAEE (tertiary-amyl-ethyl-ether produced on the basis of bioethanol)

38 (of which 29 % from renewable sources)

29 (of which 29 % from renewable sources)

Biobutanol (butanol produced from biomass, to be used as biofuel)

33

27

Biodiesel (methyl-ester produced from vegetable or animal oil, of diesel quality, to be used as biofuel)

37

33

Fischer-Tropsch diesel (a synthetic hydrocarbon or mixture of synthetic hydrocarbons produced from biomass)

44

34

Hydrotreated vegetable oil (vegetable oil thermochemically treated with hydrogen)

44

34

Pure vegetable oil (oil produced from oil plants through pressing, extraction or comparable procedures, crude or refined but chemically unmodified, when compatible with the type of engines involved and the corresponding emission requirements)

37

34

Biogas (a fuel gas produced from biomass and/or from the biodegradable fraction of waste, that can be purified to natural gas quality, to be used as biofuel, or wood gas)

50

Petrol

43

32

Diesel

43

36

ê 2009/28/CE

IARSCRÍBHINN IV

Deimhniú suiteálaithe

Beidh na scéimeanna deimhniúcháin nó scéimeanna um cháilíochtaí coibhéiseacha dá dtagraítear in Airteagal 18 14(3) bunaithe ar na critéir seo a leanas:

1. Beidh an próiseas deimhnithe nó cáilithe trédhearcach agus sainithe go soiléir ag an mBallstát nó ag an gcomhlacht riaracháin a cheapfaidh siad.

2. Beidh deimhniú ag suiteálaithe bithmhaise, teaschaidéal, geoiteirmeach éadomhain agus fótavoltach gréine agus teirmeach gréine ó chlár oiliúna nó soláthraí oiliúna creidiúnaithe.

3. Is iad na Ballstáit nó na comhlachtaí riaracháin a cheapfaidh siad a dhéanfaidh creidiúnú ar an gclár nó soláthraí oiliúna. Áiritheoidh an comhlacht creidiúnaithe go mbeidh leanúnachas agus clúdach réigiúnach nó náisiúnta ag baint leis an gclár oiliúna arna thairiscint ag an soláthraí oiliúna. Beidh saoráidí teicniúla leordhóthanacha ag an soláthraí oiliúna chun oiliúint phraiticiúil a sholáthar, lena náirítear trealamh áirithe saotharlainne nó saoráidí comhfhreagracha chun oiliúint phraiticiúil a sholáthar. Chomh maith leis an mbunoiliúint, déanfaidh an soláthraí oiliúna cúrsaí athnuachana níos giorra a thairiscint ar cheisteanna na huaire, lena náirítear ar theicneolaíochtaí nua, chun go mbeidh foghlaim ar feadh an tsaoil ar fáil sna gléasraí. Féadfaidh monaróir an trealaimh nó an chórais, institiúidí nó cumainn bheith ina soláthraí oiliúna.

4. Beidh codanna teoiriciúla agus codanna praiticiúla araon san áireamh san oiliúint a mbeidh deimhniú suiteálaí nó cáilíocht suiteálaí mar thoradh leis. Ag deireadh na hoiliúna, ní mór na scileanna a bheith ag an suiteálaí atá de dhíth chun an trealamh agus na córais ábhartha a shuiteáil chun riachtanais feidhmíochta agus iontaofachta an chustaiméara a shásamh, ceardaíocht ardchaighdeáin a úsáid, agus gach cód agus caighdeán is infheidhme, lena náirítear lipéadú fuinnimh agus éicilipéadú, a chomhlíonadh.

5. Críochnóidh an cúrsa oiliúna le scrúdú a mbeidh deimhniú nó cáilíocht mar thoradh leis. Beidh measúnú praiticiúil ar choirí bithmhaise nó soirn bhithmhaise, teaschaidéil, suiteálacha geoiteirmeacha éadoimhne, suiteálacha fótavoltacha gréine nó teirmeacha gréine a shuiteáil go rathúil san áireamh sa scrúdú.

6. Sna scéimeanna deimhniúcháin nó scéimeanna um cháilíochtaí coibhéiseacha dá dtagraítear in Airteagal 18 14(3) tabharfar aird chuí ar na treoirlíne seo a leanas:

(a) Ba cheart cláir oiliúna creidiúnaithe a thairiscint do shuiteálaithe a bhfuil taithí oibre acu, a bhfuil na cineálacha oiliúna seo a leanas déanta nó á dhéanamh acu:

(i) i gcás suiteálaithe coirí agus sorn bithmhaise: oiliúint mar phluiméir, oirtheoir píopaí, innealtóir téimh nó teicneoir suiteála trealamh sláintíochta agus téimh nó fuaraithe mar réamhriachtanas:

(ii) i gcás suiteálaithe teaschaidéal: oiliúint mar phluiméir nó innealtóir fuaraithe agus bunscileanna leictreachais agus pluiméireachta (gearradh píopaí, ailt píopaí a shádráil, ailt píopaí a ghliúáil, fálú, feistis a shéalú, tástáil le haghaidh sceite agus córais téimh nó fuaraithe a shuiteáil) mar réamhriachtanas;

(iii) i gcás suiteálaithe córas fótavoltach gréine nó teirmeach gréine: oiliúint mar phluiméir nó leictreoir agus scileanna pluiméireachta, leictreachais agus díonta, lena náirítear cur amach ar ailt píopaí a shádráil, ailt píopaí a ghliúáil, feistis a shéalú, tástáil le haghaidh sceitheadh pluiméireachta, cumas sreanga a nascadh, eolas ar bhunábhair dín agus ar mhodhanna fleasctha agus séalaithe mar réamhriachtanas; nó

(iv) scéim gairmoiliúna chun scileanna leordhóthanacha a sholáthar do shuiteálaithe a fhreagraíonn d'oideachas trí bliana sna scileanna dá dtagraítear i bpointe (a), pointe (b) nó pointe (c) a chuimsíonn foghlaim sa seomra ranga agus foghlaim obairbhunaithe araon.

(b) Sa chuid theoiriciúil den oiliúint do shuiteálaithe sorn agus coirí bithmhaise ba cheart forléargas a thabhairt ar staid margaidh an bhithmhaise agus ba cheart gnéithe éiceolaíocha, breoslaí bithmhaise, lóistíocht, cosaint dóiteáin, fóirdheontais ghaolmhara, teicnící dócháin, córais adhainte, réitigh hiodrálacha optamacha, comparáidí idir an costas agus an cumas tuillimh a chumhdach, chomh maith le coirí bithmhaise agus soirn bhithmhaise a dhearadh, a shuiteáil agus a chothabháil. Ba cheart eolas maith a thabhairt mar chuid den oiliúint ar aon chaighdeán Eorpach le haghaidh teicneolaíochtaí agus breoslaí bithmhaise (millíní mar shampla) agus ar an dlí náisiúnta agus dlí an Chomhphobail a bhaineann le bithmhais.

(c) Ba cheart forléargas a thabhairt sa chuid theoiriciúil den oiliúint do shuiteálaithe teaschaidéal ar staid an mhargaidh do theaschaidéil agus acmhainní geoteirmeacha agus teocht foinsí talún i réigiúin éagsúla, ithreacha agus carraigeacha a shainaithint don seoltacht theirmeach, rialacháin maidir le hacmhainní geoteirmeacha a úsáid, a indéanta atá sé teaschaidéil a úsáid i bhfoirgnimh agus an córas teaschaidéil is oiriúnaí a fháil amach a chumhdach, chomh maith le heolas faoi na ceanglais theicniúla a bhaineann leo, sábháilteacht, scagadh aeir, nascadh leis an bhfoinse teasa agus leagan amach an chórais. Ba cheart eolas maith a thabhairt mar chuid den oiliúint ar aon chaighdeán Eorpach le haghaidh teaschaidéal agus ar an dlí náisiúnta agus dlí an Chomhphobail ábhartha. Ba cheart don suiteálaí na príomh-inniúlachtaí seo a leanas a léiriú:

(i) buntuiscint ar na prionsabail fhisiciúla agus oibríochta a bhaineann le teaschaidéal, lena náirítear tréithe thimthriall an chaidéil: an gaol idir teocht íseal an slogaide teasa; teocht ard na foinse teasa, agus éifeachtúlacht an chórais, an chomhéifeacht feidhmiúcháin (COP) a oibriú amach agus an chomhéifeacht feidhmiúcháin shéasúraigh (SPF) a oibriú amach;

(ii) tuiscint ar na comhpháirteanna agus ar an bhfeidhm atá acu i dtimthriall an teaschaidéil, lena náirítear an comhbhrúiteoir, an comhla forbartha, an galaitheoir, an comhdhlúthadán, na feistis agus feistí, an ola bhealaithe, an cuisneán, agus féidearthachtaí forthéamh, fofhuarú agus fuarú a dhéanamh le teaschaidéil; agus

(iii) an cumas comhpháirteanna, agus méid na gcomhpháirteanna, a roghnú don ghnáthshuiteáil, lena náirítear luachanna tipiciúla a oibriú amach don lód teasa atá ag foirgnimh éagsúla agus don táirgeacht uisce te bunaithe ar thomhaltas fuinnimh, acmhainn an teaschaidéil a oibriú amach bunaithe ar an luach fuinnimh chun uisce te a tháirgeadh, ar thoirt stórála an fhoirgnimh agus ar an soláthar inbhriste cumhachta; an chomhpháirt a fheidhmíonn mar umar maolánach agus toirt an umair sin a oibriú amach, chomh maith leis an bhféidearthacht córas teasa tánaisteach a chuimsiú ann.

(d) sa chuid theoiriciúil den oiliúint do shuiteálaithe córas fótavoltach gréine agus córas teirmeach gréine ba cheart forléargas a thabhairt ar staid margaidh na dtáirgí gréine agus ar an gcomparáid idir na costais agus an cumas tuillimh, agus ba cheart gnéithe éiceolaíocha, comhpháirteanna, tréithe agus socrú méide na gcóras gréine, córais chruinne a roghnú agus socrú méide na gcomhpháirteanna, an téileamh teasa a oibriú amach, cosaint dóiteáin, fóirdheontais ghaolmhara a chumhdach, chomh maith le suiteálacha fótavoltacha gréine agus teirmeacha gréine a dhearadh, a shuiteáil agus a chothabháil. Ba cheart eolas maith a thabhairt mar chuid den oiliúint ar aon chaighdeán Eorpach le haghaidh teicneolaíochtaí, agus ar dheimhniú ar nós Solar Keymark, agus ar an dlí náisiúnta agus dlí an Chomhphobail a bhaineann le hábhar. Ba cheart don suiteálaí na príomh-inniúlachtaí seo a leanas a léiriú:

(i) an cumas bheith ag obair go sábháilte ag baint úsáid as na huirlisí agus an trealamh atá de dhíth agus ag cur cóid agus caighdeáin shábháilteachta chun feidhme, agus guaiseanna pluiméireachta, leictreacha nó guaiseanna eile a bhaineann le suiteálacha gréine a shainaithint;

(ii) an cumas córais, agus na comhpháirteanna a ghabhann leo, a bhaineann go sonrach le córais ghníomhacha agus éighníomhacha a shainaithint, lena náirítear an dearadh meicniúil, agus suíomh na gcomhpháirteanna agus leagan amach agus cumraíocht an chórais a oibriú amach;

(iii) an cumas an tachar suiteála, an treoshuíomh agus an claonadh a oibriú amach do chórais fhótavoltacha gréine agus do théitheoirí uisce gréine, ag cur san áireamh scáthú, rochtain ar an ngrian, iomláine struchtúrach?? agus oiriúnacht na suiteála don fhoirgneamh nó don aeráid agus modhanna suiteála éagsúla a shainaithint atá oiriúnach do chineálacha éagsúla dín agus trealaimh (cothromaíocht an córais nó "balance of system") atá de dhíth don tsuiteáil; agus

(iv) i gcás córais fhótavoltacha gréine go háirithe, an cumas an dearadh leictreach a oiriúnú, lena náirítear sreabha dearaidh a oibriú amach, cineálacha oiriúnacha seoltóirí agus rátálacha oiriúnacha a roghnú do gach ciorcad leictreach, an méid, rátáil agus suíomh oiriúnach a oibriú amach don trealamh uile agus do na fochórais uile atá gaolmhar, agus pointe idirnaisc oiriúnach a roghnú.

(e) ba cheart deimhniú suiteálaí a bheith teoranta ó thaobh ama de, sa chaoi go mbeadh athnuachan, i bhfoirm seimineáir nó i bhfoirm imeachta eile, de dhíth le leanúint de bheith deimhnithe.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

IARSCRÍBHINN V

Rialacha chun tionchar gáis ceaptha teasa bithbhreoslaí, bithleachtanna agus a dtáirgí comparáide breosla iontaise a ríomh

A.Luachanna tipiciúla má tháirgtear iad gan glanastaíochtaí carbóin ó athrú sa talamhúsáid

Conair táirgeachta an bhithbhreosla

Laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

Laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

eatánól biatais siúcra ð (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï 

61 % ð 67% ï 

52 ð 59 ï %

 ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï 

ð 77% ï 

ð 73% ï 

 ð eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 73% ï 

ð 68 % ï

 ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)  ï 

ð 79 % ï 

ð 76 % ï 

 ð eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 58% ï 

ð 46% ï 

 ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna coirí CTÉ*) ï 

ð 71% ï 

ð 64% ï 

wheat ethanol (process fuel not specified)

32 %

16 %

wheat ethanol (lignite as process fuel in CHP plant)

32 %

16 %

wheat ethanol (natural gas as process fuel in conventional boiler)

45 %

34 %

wheat ethanol (natural gas as process fuel in CHP plant)

53 %

47 %

wheat ethanol (straw as process fuel in CHP plant)

69 %

69 %

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï 

ð 48 % ï 

ð 40 % ï 

eatanól déanta as arbhar (Indiach), táirgthe sa Chomhphobal (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ ð * ï )

56 ð 55 ï %

49 ð 48 % ï

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gual donn mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï 

ð 40 % ï 

ð 28 % ï 

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 69 % ï 

ð 68 % ï 

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï 

ð 47 % ï 

ð 38 % ï 

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 53 % ï 

ð 46 % ï 

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 37 % ï 

ð 24 % ï 

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 67 % ï 

ð 67 % ï 

eatanól cána siúcra

ð 70 % ï

ð 70 % ï

an chuid d'éitear búitileach treasach eitileach (ETBE) ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid d'éitear eitileach treasach aimileach (TAEE) ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

45 ð 52 ï %

38 ð 47 ï %

bithdhíosal lus na gréine

58 ð 57 ï %

51 ð 52 ï %

bithdhíosal pónairí soighe

40 ð 55 ï %

31 ð 50 ï %

bithdhíosal ola pailme ( ð linn oscailte d'eisilteach ï próiseas neamhshonraithe)

36 ð 38 ï %

19 ð 25 ï %

bithdhíosal ola pailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

62 ð 57 ï %

56 ð 51 ï %

bithdhíosal ola dramhaíola ð cócaireachta ï glasraí nó ainmhithe*

88 ð 83 ï %

83 ð 77 ï %

ð bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá ï

ð 79% ï

ð 72 % ï 

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

51%

47%

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

ð 58 ï 65 %

ð 54 ï 62 %

ð ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe ï

ð 55%ï 

ð 51 % ï 

bithdhíosal arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme ( ð linn oscailte d'eisilteach ï próiseas neamhshonraithe)

40 %

ð 28 ï 26 %

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

ð 59 ï 68 %

ð 55 ï 65 %

ð ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta ï

ð 90 %ï 

ð 87% ï 

ð ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá ï

ð 87% ï 

ð 83 % ï 

ola glasraí íon ó shíol ráibe 

ð 59 % ï 58%

57%

ð ola glasraí íon ó lus na gréine ï

ð 65% ï 

ð 64% ï 

ð ola glasraí íon ó phónairí soighe ï

ð 62 % ï 

ð 61 % ï 

ð ola glasraí íon ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach) ï 

ð 46 % ï 

ð 36 % ï 

ð ola glasraí íon ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola) ï 

ð 65 % ï 

ð 63 % ï 

ð ola íon ó dhramh-ola cócaireachta ï

ð 98 % ï 

ð 98 % ï 

biogas from municipal organic waste as compressed natural gas

80 %

73 %

biogas from wet manure as compressed natural gas

84 %

81 %

biogas from dry manure as compressed natural gas

86 %

82 %

(*) Not including animal oil produced from animal by-products classified as category 3 material in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules on animal by-products not intended for human consumption (1 2 )

ò nua

(*)    Níl na luachanna réamhshocraithe do phróisis lena núsáidtear cumhacht agus teas in éineacht bailí ach amháin má sholáthraíonn an stáisiún CTÉ teas IOMLÁN an phróisis.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

B.Luachanna tipiciúla agus luachanna réamhshocraithe do bhithbhreoslaí amach anseo nach raibh ar an margadh nó nach raibh ach cainníocht dhiomaibhseach ar an margadh in Eanáir 2008 Ö 2016 Õ , má tháirgtear iad gan aon ghlanastaíochtaí ón athrú sa talamhúsáid

Conair táirgeachta bithbhreosla

Laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

Laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

eatánól tuí cruinneachta

87 % ð 85% ï

85 % ð 83% ï

waste wood ethanol

80 %

74 %

farmed wood ethanol

76 %

70 %

díosal Fischer-Tropsch déanta as bruscarnach adhmaid ð i ngléasra scoite ï 

95 %ð 85% ï

95 %ð 85% ï

díosal Fischer-Tropsch déanta as adhmad saothraithe ð i ngléasra scoite ï 

93 %ð 78% ï

93 %ð 78% ï

ð peitreal Fischer-Tropsch déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite ï

 ð 85% ï

 ð 85% ï

ð peitreal Fischer-Tropsch déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite ï 

ð 78% ï

ð 78% ï

éitear démheitile (DME) déanta as bruscarnach adhmaid ð i ngléasra scoite ï 

ð 86% ï 95%

ð 86% ï 95%

éitear démheitile (DME) déanta as adhmad saothraithe ð i ngléasra scoite ï

ð 79% ï 92%

ð 79% ï92%

meatánól déanta as bruscarnach adhmaid ð i ngléasra scoite ï

94 % ð 86% ï

94 % ð 86% ï

meatánól déanta as adhmad saothraithe ð i ngléasra scoite ï

91 % ð 79% ï

91 %ð 79% ï

ð díosal Fischer – Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann ï

ð 89 % ï 

ð 89 % ï

ð peitreal Fischer – Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann ï

ð 89 % ï

ð 89 % ï

ð éitear démheitile (DME) Fischer – Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann ï

ð 89 % ï

ð 89 % ï

ð meatánól déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann ï 

ð 89 % ï

ð 89 % ï

an chuid d'éitear búitileach treasach meitileach (MTBE) ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta meatánóil a úsáideadh

C.Modheolaíocht:

1. Déanfar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó tháirgeadh agus úsáid breoslaí iompair, bithbhreoslaí agus bithleachtanna a ríomh mar Ö seo a leanas Õ:

ò nua

(a) déanfar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó tháirgeadh agus úsáid bithbhreoslaí seo a leanas:

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

E = eec + el + ep + etd + euescaeccseccr eee,

áit a bhfuil

E

=

iomlán na nastaíochtaí ó úsáid an bhreosla;

eec

=

na hastaíochtaí ó eastóscadh nó saothrú na namhábhar;

el

=

astaíochtaí bliantúlaithe ó athruithe ar an stoc carbóin arb é athrú sa talamhúsáid is cúis leo;

ep

=

astaíochtaí ón bpróiseáil;

etd

=

astaíochtaí ón iompar agus ón dáileadh;

eu

=

astaíochtaí ón mbreosla i mbun úsáide;

esca

=

laghdú ar astaíochtaí ó charnadh carbóin san ithir a bhuí le bainistiú feabhsaithe talmhaíochta;

eccs

=

laghdú ar astaíochtaí ó ghabháil agus stóráil charbóin; Ö agus Õ

eccr

=

laghdú ar astaíochtaí ó ghabháil agus athsholáthar carbóin.; agus

eee

=

emission saving from excess electricity from cogeneration.

Ní chuirfear astaíochtaí ó mhonarú innealra agus trealaimh san áireamh.

ò nua

(b)     Déanfar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó tháirgeadh agus úsáid bithleachtanna a ríomh amhail agus a dhéantar do bhithbhreoslaí (E), ach leis an síneadh is gá chun an tiontú fuinnimh go leictreachas agus/nó teas agus fuacht, mar seo a leanas:

(i) I gcás monarchana fuinnimh nach dtugann uathu ach teas:

(ii) I gcás monarchana fuinnimh nach dtugann uathu ach leictreachas:

áit a bhfuil

EC h,el = Iomlán na nastaíochtaí gás ceaptha teasa ón tráchtearra fuinnimh deiridh.

E    = Iomlán astaíochtaí gás ceaptha teasa an bhithleachta roimh an tiontú deiridh.

ηel     = An éifeachtúlacht leictreach, arna sainmhíniú mar an giniúint bhliantúil leictreachais roinnte ar an tionchur bliantúil bithleachta bunaithe ar a luach fuinnimh.

ηh     = An éifeachtúlachta teasa, arna sainmhíniú mar an taschur teasa úsáidigh roinnte ar an tionchur bliantúil bithleachta bunaithe ar a luach fuinnimh.

(iii) I gcás an leictreachais nó an fhuinnimh mheicniúil a thagann as monarchana fuinneamh a thugann teas úsáideach uathu in éineacht le leictreachas agus/nó fuinneamh meicniúil:

(iv) I gcás an teasa úsáidigh a thagann as monarchana fuinneamh a thugann teas uathu in éineacht le leictreachas agus/nó fuinneamh meicniúil:

áit a bhfuil:

ECh,el = Iomlán na nastaíochtaí gás ceaptha teasa ón tráchtearra fuinnimh deiridh.

E    = Iomlán astaíochtaí gás ceaptha teasa an bhithleachta roimh an tiontú deiridh.

ηel     = An éifeachtúlacht leictreach, arna sainmhíniú mar an giniúint bhliantúil leictreachais roinnte ar an tionchur bliantúil breosla bunaithe ar a luach fuinnimh.

ηh     = An éifeachtúlachta teasa, arna sainmhíniú mar an taschur bliantúil teasa úsáidigh roinnte ar an tionchur bliantúil bithleachta bunaithe ar a luach fuinnimh.

Cel     = An codán d'eiseirge sa leictreachas, socraithe ag 100 % (Cel = 1).

Ch     = Éifeachtúlacht Carnot (an codán d'eiseirge sa teas úsáideach).

Sainmhínítear éifeachtúlacht Carnot, Ch, don teas úsáideach ag teochtaí éagsúla mar:

áit a bhfuil

Th    = Teocht, arna thomhas mar dearbhtheocht (ceilvin) den teas úsáideach ag an bpointe seachadta.

T0    = Teocht na timpeallachta, socraithe ag 273 cheilvin (cothrom le 0 °C)

I gcás Th < 150 °C (423.15 ceilvin), is féidir Ch a shainmhíniú freisin mar seo a leanas:

Ch     = Éifeachtúlacht Carnot sa teas ag 150 °C (423.15 ceilvin), is é sin: 0.3546

Chun críocha an ríofa seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)    ciallóidh "comhghiniúint" giniúint chomhuaineach, in aon phróiseas amháin, d'fhuinneamh teirmeach agus de leictreachas agus/nó fuinneamh meicniúil;

(b)    ciallóidh "teas úsáideach" teas arna ghiniúint chun éileamh ar theas atá inchosanta ar bhonn eacnamaíoch a shásamh, chun críocha téimh agus fuaraithe;

(c)    ciallóidh "éileamh inchosanta ar bhonn eacnamaíoch" éileamh nach sáraíonn na riachtanais ar theas nó ar fhuarú atá ann agus a shásófaí ar bhealach eile ag dálaí an mhargaidh.

ê 2009/28/CE

ð nua

2. Sloinnfear astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ð bhithbhreoslaí agus bithleachtanna mar seo a leanas: ï bhreoslaí, E, i dtéarmaí graim de choibhéis CO2 in aghaidh an MJ de bhreosla, gCO2eq/MJ.

ò nua

(a) sloinnfear astaíochtaí gás ceaptha teasa ó bhithbhreoslaí, E, i dtéarmaí graim de choibhéis CO2 in aghaidh an MJ de bhreosla, gCO2eq /MJ.

(b) astaíochtaí gás ceaptha teasa ó bhithleachtanna, CE, i dtéarmaí graim de choibhéis CO2 in aghaidh an MJ den tráchtearra deiridh fuinnimh (teas nó leictreachas), gCO2eq /MJ.

Nuair a dhéantar téamh agus fuarú a chomhghiniúint le leictreachas déanfar astaíochtaí a leithdháileadh idir teas agus leictreachas (amhail faoi 1(b)) beag beann ar an teas a úsáid chun críocha iarbhíre téimh nó don fhuarú 3 .

I gcás ina sloinntear astaíochtaí gás ceaptha teasa ó eastóscadh nó saothrú na namhábhar eec san aonad g CO2eq/tona tirim amhábhair déanfar an tiontú go graim de choibhéis CO2 in aghaidh an MJ breosla, gCO2eq /MJ a ríomh mar seo a leanas:

áit a bhfuil

Déanfar astaíochtaí in aghaidh an tona tirim amhábhair a ríomh mar seo a leanas:

 

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

3. By derogation from point 2, for transport fuels, values calculated in terms of gCO2eq/MJ may be adjusted to take into account differences between fuels in useful work done, expressed in terms of km/MJ. Such adjustments shall be made only where evidence of the differences in useful work done is provided.

4. 3. Déanfar laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó bhithbhreoslaí agus ó bhithleachtaí a ríomh mar seo Ö a leanas Õ :

ò nua

(a) laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó bhithbhreoslaí:

ê 2009/28/CE

ð nua

LAGHDÚ = ð (E F(t) – E B /E F(t)ï , (EFEB)/EF,

áit a bhfuil

EB

=

iomlán na nastaíochtaí ón mbithbhreosla; agus

EF(t)

=

iomlán na nastaíochtaí ó tháirgí comparáide breoslaí iontaise ð don iompar ï

ò nua

(b) laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó théamh agus fuarú, agus leictreachas á ghiniúint ó bhithbhreoslaí:

LAGHDÚ = (ECF(h&c,el,) – ECB(h&c,el)/ECF (h&c,el), 

áit a bhfuil

ECB(h&c,el) = iomlán na nastaíochtaí ón teas nó ón leictreachas; agus

ECF(h&c,el) = iomlán na nastaíochtaí ó tháirgí comparáide breoslaí iontaise don teas nó leictreachas úsáideach.

ê 2009/28/CE

ð nua

5.4. Is iad CO2, N2O agus CH4 na gáis ceaptha teasa a chuirfear san áireamh chun críche phointe 1. Chun críche coibhéis CO2 a ríomh, tabharfar an luach seo a leanas do na gáis sin:

CO2

:

1

N2O

:

296 ð 298 ï 

CH4

:

23 ð 25 ï

6.5. Beidh san áireamh sna hastaíochtaí ó eastóscadh nó saothrú amhábhair, eec, astaíochtaí ón bpróiseas eastósctha nó saothraithe féin; ó amhábhair a bhailiú, ð a thriomú agus a stóráil ï; ó dhramhaíl agus sceitheadh; agus ó tháirgeadh ceimiceán nó táirgí a úsáidtear san eastóscadh nó saothrú. Cuirfear gabháil CO2 i saothrú na namhábhar as an áireamh. Certified reductions of greenhouse gas emissions from flaring at oil production sites anywhere in the world shall be deducted. Féadfar meastacháin ar astaíochtaí ó shaothrú ð bithmhaise talmhaíochta ï a dhíorthú as meáin ð réigiúnacha ï ð le haghaidh astaíochtaí ó shaothrú atá san áireamh sna tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 28(4) agus as an bhfaisnéis faoi na luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe le haghaidh astaíochtaí ó shaothrú atá san áireamh san Iarscríbhinn seo, mar mhalairt ar luachanna iarbhíre a úsáid. Murab ann d'fhaisnéis ábhartha sna tuarascálacha thuasluaite is ceadmhach meáin a ríomh bunaithe ar chleachtais feirmeoireachta áitiúla atá bunaithe mar shampla ar shonraí grúpa feirmeacha ï arna ríomh le haghaidh limistéir gheografacha níos lú ná na limistéir a úsáidtear chun na luachanna réamhshocraithe a ríomh, mar mhalairt ar luachanna iarbhíre a úsáid.

ò nua

6.    Chun críocha an ríofa dá dtagraítear i bpointe 3, ní chuirfear laghduithe ar astaíochtaí de bharr bainistiú feabhsaithe talmhaíochta, amhail athrú go síolú díreach nó curaíocht laghdaithe, feabhsú ar bhairr/uainíocht na mbarr, barra cumhdaigh a úsáid, lena náirítear bainistiú ar fhuíll na mbarr, agus feabhsaitheoirí orgánacha ithreach a úsáid (e.g. múirín, díleáiteán a thagann as coipeadh aoiligh), san áireamh ach amháin má chuirtear fianaise dhaingean infhíoraithe ar fáil gur mhéadaigh carbón na hithreach nó go bhfuil ionchas réasúnta ann gur mhéadaigh sé sa tréimhse inar saothraíodh na hamhábhair lena mbaineann, ag cur san áireamh ag an am céanna na hastaíochtaí sna cásanna ina mbíonn méadú ar úsáid leasachán agus luibhicídí mar thoradh ar chleachtais den sórt sin.

ê 2015/1513 Airt. 2.13 agus Iarscríbhinn II.1

7. Déanfar astaíochtaí bliantúlaithe ó athruithe sa stoc carbón arb é athrú sa talamhúsáid is cúis leo, el, a ríomh trí astaíochtaí iomlána a roinnt go cothrom thar 20 bliain. Chun na hastaíochtaí sin a ríomh, cuirfear an riail seo a leanas i bhfeidhm:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, 4

áit a bhfuil

el

=

astaíochtaí bliantúlaithe gás ceaptha teasa ó athruithe sa stoc carbón arb é athrú sa talamhúsáid is cúis leo (arna thomhas mar mhais (graim) de choibhéis CO2 in aghaidh an aonaid d'fhuinneamh bithbhreosla nó bithleachta (meigigiúil)). Measfar 'talamh curaíochta' 5 agus 'talamh curaíochta ilbhliantúil' 6 mar aon talamhúsáid amháin;

CSR

=

an stoc carbóin in aghaidh an aonaid achair a bhaineann leis an talamhúsáid tagartha (arna thomhas mar mhais (tonaí) carbóin in aghaidh an aonaid achair, lena náirítear ithir agus fásra araon). Is é an talamhúsáid in Eanáir 2008 nó 20 bliain sula bhfuarthas an tamhábhar, cibé acu is déanaí, a bheidh sa talamhúsáid tagartha;

CSA

=

an stoc carbóin in aghaidh an aonaid achair a bhaineann leis an talamhúsáid iarbhír (arna thomhas mar mhais (tonaí) carbóin in aghaidh an aonaid achair, lena náirítear ithir agus fásra araon). I gcásanna ina gcarnann an stoc carbóin thar níos mó na bliain amháin, is é an stoc measta in aghaidh an aonaid achair tar éis 20 bliain nó nuair a bhaineann an barr aibíocht amach, cibé acu is túisce, an luach a shannfar do CSA;

P

=

táirgiúlacht an bhairr (arna thomhas mar fhuinneamh bithbhreosla nó bithleachta in aghaidh an aonaid achair in aghaidh na bliana) agus

eB

=

bónas 29 gCO2eq/MJ bithbhreosla nó bithleachta má fhaightear an bhithmhais ó thalamh dhíghrádaithe athchóirithe faoi na coinníollacha dá bhforáiltear i mír 8.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

8. Bronnfar an bónas 29 gCO2eq/MJ má tá fianaise ann i dtaca leis an talamh:

(a) nach raibh sí in úsáid don talmhaíocht ná d'aon ghníomhaíocht eile in Eanáir 2008; agus

(b) falls into one of the following categories:

(i) Ö más Õ  talamh an-díghrádaithe é, lena náirítear talamh a bhíodh á húsáid don talmhaíocht.;

(ii) heavily contaminated land.

Beidh feidhm ag an mbónas 29 gCO2eq/MJ ar feadh tréimhse suas le 10 ð 20 ï bliain ó dháta tiontaithe na talún go húsáid talmhaíochta, ar choinníoll go ndéantar a áirithiú go mbíonn méadú seasta ar stoic charbóin ann chomh maith le laghdú ar chreimeadh don talamh a thagann faoi phointe (i b ) agus go laghdaítear an éilliú ithreach don talamh a thagann faoi phointe (ii).

9. The categories referred to in point 8(b) are defined as follows:

(a) ciallaíonn ‘talamh an-díghrádaithe' talamh ina raibh, ar feadh tréimhse shuntasach ama, méid suntasach salainn, é sin nó talamh ina raibh méid íseal ábhair orgánaigh agus ina ndearnadh dian-chreimeadh;

(b)‘heavily contaminated land’ means land that is unfit for the cultivation of food and feed due to soil contamination.

Such land shall include land that has been the subject of a Commission decision in accordance with the fourth subparagraph of Article 18(4).

10. Glacfaidh an Coimisiún Ö Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú Õ  , faoin 31 Nollaig 2009 ð 2020 ï , ar na treoirlínte chun stoic charbóin talún a ríomh 7 ag tarraing ar Threoirlínte 2006 ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide ('IPCC') d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa — imleabhar 4 ð agus i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 8 agus Rialachán (CUIR ISTEACH AN UIMHIR TAR ÉIS A GHLACTHA 9 ï  . Feidhmeoidh treoirlínte an Choimisiúin mar bhonn chun stoic charbóin talún a ríomh chun críocha na Treorach seo.

11. Beidh san áireamh sna hastaíochtaí ón bpróiseáil, ep, astaíochtaí ón bpróiseáil féin, ó dhramhaíl agus sceitheadh; agus ó tháirgeadh na gceimiceán nó na dtáirgí a úsáidtear sa phróiseáil.

Agus cuntas á thabhairt ar an tomhaltas fuinnimh nár táirgeadh laistigh den ghléasra táirgthe breosla, déanfar toimhde de go bhfuil déine astaíochtaí gás ceaptha teasa tháirgeadh agus dáileachán an leictreachas sin cothrom le méandéine astaíochtaí tháirgeadh agus dáileachán leictreachais i réigiún sainithe. De mhaolú ón riail sin, féadfaidh táirgeoirí meánluach a úsáid le haghaidh gléasra aonair giniúna leictreachais don leictreachas arna ghiniúint sa ghléasra sin, mura bhfuil an gléasra sin nasctha leis an eangach leictreachais.

ò nua

Beidh astaíochtaí ó tháirgí eatramhacha agus ábhair a thriomú san áireamh sna hastaíochtaí ón bpróiseáil, nuair is ábhartha. 

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

12. Beidh san áireamh sna hastaíochtaí ón iompar agus ón dáileadh, etd, astaíochtaí ó amhábhair agus ábhair leathchríochnaithe a iompar agus a stóráil agus ó ábhair chríochnaithe a stóráil agus a dháileadh. Ní chumhdófar astaíochtaí ón iompar agus ón dáileadh, atá le cur san áireamh faoi phointe 6 5, faoin bpointe seo.

13. Measfar astaíochtaí ón mbreosla an bhreosla i mbun úsáide, eu, a bheith nialasach i gcás bithbhreoslaí agus bithleachtanna.

ð Beidh astaíochtaí gás ceaptha teasa nach CO2 iad (N2O agus CH4) den bhreosla i mbun úsáide san áireamh san fhachtóir eu le haghaidh bithleachtanna. ï

14. Beidh laghduithe ar astaíochtaí ó ghabháil agus stóráil dé-ocsaíd charbóin eccs, nár tugadh cuntas orthu cheana faoi ep, beidh siad teoranta d'astaíochtaí a seachnaíodh trí CO2 astaithe a bhfuil baint dhíreach aige le heastóscadh, iompar, próiseáil agus dáileadh breosla a ghabháil agus a ð stóráil ï cheapadh ð má dhéantar an stóráil i gcomhréir le Treoir 2009/31/AE maidir le stóráil gheolaíoch dé-ocsaíd charbóin ï .

15. Beidh laghduithe ar astaíochtaí ó ghabháil dí-ocsaíd charbóin agus ionadú dé-ocsaíde carbóin, eccr ð , bainteach go díreach le táirgeadh na mbithbhreoslaí nó na mbithleachtanna lena bhfuil siad luaite, agus ï teoranta go hastaíochtaí a seachnaíodh trí ghabháil CO2 ar carbón de thionscnamh bithmhaise an carbón atá ann agus a úsáidtear ð in earnáil an fhuinnimh nó an iompair ï le dul in ionad CO2 arna dhíorthú as iontaisí, a úsáidtear i dtáirgí agus i seirbhísí tráchtála.

ò nua

16. Nuair a tháirgeann aonad comhghiniúna – a sholáthraíonn teas agus/nó leictreachas do phróiseas táirgeachta breosla a bhfuil astaíochtaí á ríomh ina leith – farasbarr leictreachais agus/nó farasbarr teasa úsáidigh, roinnfear na hastaíochtaí gás ceaptha teasa idir an leictreachas agus an teas úsáideach i gcomhréir le teocht an teasa (rud a léiríonn a úsáidí (áirgiúlacht) atá an teas). Déantar fachtóir an leithdháilte, ar a dtugtar éifeachtúlacht Carnot Ch, a ríomh mar seo a leanas don teas úsáideach ag teochtaí éagsúla:

áit a bhfuil

Th     = Teocht, arna thomhas mar dearbhtheocht (ceilvin) den teas úsáideach ag an bpointe seachadta.

T0    = Teocht na timpeallachta, socraithe ag 273 cheilvin (cothrom le 0 °C)

I gcás Th < 150 °C (423.15 ceilvin), is féidir Ch a shainmhíniú freisin mar seo a leanas:

Ch     = Éifeachtúlacht Carnot sa teas ag 150 °C (423.15 ceilvin), is é sin: 0.3546

Chun críocha an ríofa seo, bainfear úsáid as na héifeachtúlachtaí iarbhíre, a shainmhínítear mar an fuinneamh meicniúil, leictreachas agus teas bliantúil a tháirgtear faoi seach roinnte ar an ionchur fuinnimh bliantúil.

Chun críocha an ríofa seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

   (a) ciallóidh "comhghiniúint" giniúint chomhuaineach, in aon phróiseas amháin, d'fhuinneamh teirmeach agus d'fhuinneamh leictreach agus/nó meicniúil;

   (b) ciallóidh "teas úsáideach" teas arna ghiniúint chun éileamh ar theas atá inchosanta ar bhonn eacnamaíoch a shásamh, chun críocha téimh nó fuaraithe;

   (c) ciallóidh "éileamh inchosanta ar bhonn eacnamaíoch" éileamh nach sáraíonn na riachtanais ar theas nó ar fhuarú atá ann agus a shásófaí ar bhealach eile ag dálaí an mhargaidh.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

16. Emission saving from excess electricity from cogeneration, eee, shall be taken into account in relation to the excess electricity produced by fuel production systems that use cogeneration except where the fuel used for the cogeneration is a co-product other than an agricultural crop residue. In accounting for that excess electricity, the size of the cogeneration unit shall be assumed to be the minimum necessary for the cogeneration unit to supply the heat that is needed to produce the fuel. The greenhouse gas emission saving associated with that excess electricity shall be taken to be equal to the amount of greenhouse gas that would be emitted when an equal amount of electricity was generated in a power plant using the same fuel as the cogeneration unit.

17. I gcás ina dtáirgeann próiseas táirgeachta breosla, sa dóchán, an breosla lena bhfuil astaíochtaí á ríomh agus táirge amháin nó níos mó (comhtháirgí), roinnfear na hastaíochtaí ghás ceaptha teasa idir an breosla nó a tháirge eatramhach agus na comhtháirgí i gcomhréir lena luach fuinnimh (arna chinneadh ag an nglanluach calrach i gcás comhtháirgí nach leictreachas ð agus teas ï iad). ð Is ionann déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fharasbairr teasa úsáidigh nó an fharasbairr leictreachais agus déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an teasa nó an leictreachais arna sheachadadh chuig an bpróiseas táirgeachta breosla agus déantar é a chinneadh ón ríomh ar dhéine astaíochtaí gás ceaptha teasa ó gach ionchur agus gach astaíocht, lena náirítear an tamhábhar agus astaíochtaí CH4 agus N2O, chuig agus ón aonad comhghiniúna, coire nó fearas eile a sheachadann teas nó leictreachas chuig an bpróiseas táirgeachta breosla. I gcás comhghiniúint cumhachta agus teasa déantar an ríomh i gcomhréir le pointe 16. ï

18. Chun críocha an ríofa dá dtagraítear i bpointe 17, is iad na hastaíochtaí a bheidh le roinnt eec + el + na codáin sin de ep, etd agus eee  ð eec + e l + esca + na codáin sin de e p, e td , eccs, agus eccr ï a tharlaíonn suas go dtí an chéim den phróiseas ina dtáirgtear comhtháirge, an chéim sin san áireamh. Más rud é go ndearnadh aon chionroinnt ar chomhtháirgí ag céim níos luaithe den phróiseas sa saolré, úsáidfear an codán de na hastaíochtaí sin a sannadh don táirge breosla eatramhach sa chéim dheireanach sin den phróiseas chun na críche sin seachas iomlán na nastaíochtaí sin.

ò nua

I gcás bithbhreoslaí agus bithleachtanna, cuirfear gach comhtháirge nach dtagann faoi raon feidhme phointe 17 san áireamh chun críocha an ríofa sin. Ní dhéanfar aon astaíochtaí a chionroinnt ar dhramhaíl agus iarmhair. Measfar luach fuinnimh nialasach a bheith ag comhtháirgí a bhfuil luach fuinnimh diúltach acu chun críche an ríofa.

Measfar astaíochtaí gás ceaptha teasa nialasacha sa saolré a bheith ag fuíll agus iarmhair, lena náirítear géaga agus barra na gcrann, tuí, cáithní, diasa agus blaoscaí cnónna, agus iarmhair ón bpróiseáil, lena náirítear amhghlicrín (glicrín nach bhfuil scagtha) agus bagás, suas go dtí próiseas bailithe na nábhar sin beag beann ar iad a bheith próiseáilte ina dtáirgí eatramhacha sula ndéantar iad a thiontú chuig an táirge deiridh.

I gcás breoslaí a tháirgtear i scaglanna, seachas an teaglaim de mhonarchana próiseála ina bhfuil coirí nó aonaid chomhghiniúna a thugann teas agus/nó leictreachas don mhonarcha próiseála, is é an scaglann a bheidh san aonad anailíse chun críocha an ríofa dá dtagraítear i bpointe 17.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

In the case of biofuels and bioliquids, all co-products, including electricity that does not fall under the scope of point 16, shall be taken into account for the purposes of that calculation, except for agricultural crop residues, including straw, bagasse, husks, cobs and nut shells. Measfar luach fuinnimh nialasach a bheith ag comhtháirgí a bhfuil luach fuinnimh diúltach acu chun críche an ríofa.

Wastes, agricultural crop residues, including straw, bagasse, husks, cobs and nut shells, and residues from processing, including crude glycerine (glycerine that is not refined), shall be considered to have zero life-cycle greenhouse gas emissions up to the process of collection of those materials.

In the case of fuels produced in refineries, the unit of analysis for the purposes of the calculation referred to in point 17 shall be the refinery.

19. I gcás bithbhreoslaí, chun críocha an ríofa dá dtagraítear i bpointe 43, is é an luach do na meánastaíochtaí iarbhíre is déanaí atá ar fáil ón chuid iontaise den pheitreal agus díosal arna ídiú sa Chomhphobal arna thuairisciú faoi Threoir 98/70/CE ð 94 ï gCO2eq/MJ an luach a úsáidfear don táirge comparáide breoslaí iontaise EF  ð E F(t) ï. Mura bhfuil sonraí den sórt sin ar fáil, is é 83,8 gCO2eq/MJ a úsáidfear.

I gcás bithleachtanna a úsáidtear don táirgeadh leictreachais, chun críocha an ríofa dá dtagraítear i bpointe 43, is é 91 ð 183 ï gCO2eq/MJ an luach a úsáidfear don táirge comparáide breoslaí iontaise EF.

I gcás bithleachtanna a úsáidtear chun teas ð úsáidteach a tháirgeadh ï ð , chomh maith le téamh agus/nó fuarú a tháirgeadh ï  a tháirgeadh, chun críocha an ríofa dá dtagraítear i bpointe 43, is é 77 ð  80 ï gCO2eq/MJ an luach a úsáidfear don táirgí comparáide breoslaí iontaise EFð (h&c) ï.

For bioliquids used for cogeneration, for the purposes of the calculation referred to in point 4, the fossil fuel comparator EF shall be 85 gCO2eq/MJ.

D.Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe le haghaidh bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe don saothrú: ‘eec’ arna shainmhíniú i gcuid C den Iarscríbhinn seo  Ö lena náirítear astaíochtaí N2O ithreach Õ  

ò nua

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatanól biatais siúcra

9.6

9.6

eatanól déanta as arbhar (Indiach)

25.5

25.5

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar (Indiach)

27.0

27.0

eatanól cána siúcra

17.1

17.1

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

32.0

32.0

bithdhíosal lus na gréine

26.1

26.1

bithdhíosal pónairí soighe

21.4

21.4

bithdhíosal ola pailme

20.7

20.7

bithdhíosal ola dramhaíola cócaireachta

0

0

bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá

0

0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

33.4

33.4

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

26.9

26.9

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe

22.2

22.2

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme

21.7

21.7

ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta

0

0

ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá

0

0

ola glasraí íon ó shíol ráibe

33.4

33.4

ola glasraí íon ó lus na gréine

27.2

27.2

ola glasraí íon ó phónairí soighe

22.3

22.3

ola glasraí íon ó ola phailme

21.6

21.6

ola íon ó dhramh-ola cócaireachta

0

0

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Default greenhouse gas emissions

(gCO2eq/MJ)

sugar beet ethanol

12

12

wheat ethanol

23

23

corn (maize) ethanol, Community produced

20

20

sugar cane ethanol

14

14

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Equal to that of the ethanol production pathway used

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Equal to that of the ethanol production pathway used

rape seed biodiesel

29

29

bithdhíosal lus na gréine

18

18

bithdhíosal pónairí soighe

19

19

bithdhíosal ola pailme

14

14

waste vegetable or animal* oil biodiesel

0

0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

30

30

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

18

18

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme

15

15

ola glasraí íon ó shíol ráibe

30

30

biogas from municipal organic waste as compressed natural gas

0

0

biogas from wet manure as compressed natural gas

0

0

biogas from dry manure as compressed natural gas

0

0

(*) Not including animal oil produced from animal by-products classified as category 3 material in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002

ò nua

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe don saothrú: ‘eec’ - le haghaidh astaíochtaí N2O ithreach amháin (tá siad seo san áireamh cheana féin sna luachanna dí-chomhiomlánaithe sa tábla ‘eec’ d'astaíochtaí ón saothrú)

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatanól biatais siúcra

4.9

4.9

eatanól déanta as arbhar (Indiach)

13.7

13.7

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar (Indiach)

14.1

14.1

eatanól cána siúcra

2.1

2.1

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

17.6

17.6

bithdhíosal lus na gréine

12.2

12.2

bithdhíosal pónairí soighe

13.4

13.4

bithdhíosal ola pailme

16.5

16.5

bithdhíosal ola dramhaíola cócaireachta

0

0

bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá

0

0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

18.0

18.0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

12.5

12.5

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe

13.7

13.7

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme

16.9

16.9

ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta

0

0

ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá

0

0

ola glasraí íon ó shíol ráibe

17.6

17.6

ola glasraí íon ó lus na gréine

12.2

12.2

ola glasraí íon ó phónairí soighe

13.4

13.4

ola glasraí íon ó ola phailme

16.5

16.5

ola íon ó dhramh-ola cócaireachta

0

0

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe don phróiseáil (an farasbarr leictreachais san áireamh): ‘ep – eee’ arna shainmhíniú i gcuid C den Iarscríbhinn seo

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól biatais siúcra ð (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

19 ð 18.8 ï

26 ð 26.3 ï

ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

ð 9.7 ï

ð 13.6 ï

ð eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 13.2 ï

ð 18.5 ï

ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)  ï 

ð 7.6 ï

ð 10.6 ï

ð eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 27.4 ï

ð 38.3 ï

ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 15.7 ï

ð 22.0 ï

wheat ethanol (process fuel not specified)

32 

45 

wheat ethanol (lignite as process fuel in CHP plant)

32 

45 

wheat ethanol (natural gas as process fuel in conventional boiler)

21 

30 

wheat ethanol (natural gas as process fuel in CHP plant)

14

19

wheat ethanol (straw as process fuel in CHP plant)

1

1

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

ð 20.8 ï 

ð 29.1 ï

eatanól déanta as arbhar (Indiach), táirgthe sa Chomhphobal (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ  *  )

15 ð 14.8 ï

21 ð 20.8 ï

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 28.6 ï

ð 40.1 ï

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 1.8 ï

ð 2.6 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

ð 21.0 ï

ð 29.3 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 15.1 ï

ð 21.1 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 30.3 ï

ð 42.5 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 1.5 ï

ð 2.2 ï

eatanól cána siúcra

1 ð 1.3 ï

1 ð 1.8 ï

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

16 ð 11.7 ï

22 ð 16.3 ï

bithdhíosal lus na gréine

16 ð 11.8 ï

22 ð 16.5 ï

bithdhíosal pónairí soighe

18 ð 12.1 ï

26 ð 16.9 ï

bithdhíosal ola pailme (próiseas neamhshonraithe ð linn oscailte d'eisilteach ï)

35 ð 30.4 ï

49 ð 42.6 ï

bithdhíosal ola pailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

13 ð 13.2 ï

18 ð 18.5 ï

bithdhíosal dramh-ola ð cócaireachta ï glasraí nó ainmhithe

9 ð 14.1 ï

13 ð 19.7 ï

ð bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá ï

ð 17.8 ï

ð 25.0 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

10 ð 10.7 ï

13 ð 15.0 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

10 ð 10.5 ï

13 ð 14.7 ï

ð ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe ï

ð 10.9 ï 

ð 15.2 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas neamhshonraithe ð linn oscailte d'eisilteach ï )

30 ð 27.8ï

42 ð 38.9 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

7 ð 9.7 ï

9 ð 13.6 ï

ð ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta ï

ð 7.6 ï

ð 10.6 ï

ð ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá ï

ð 10.4 ï

ð 14.5 ï

ola glasraí íon ó shíol ráibe

4 ð 3.7 ï

5 ð 5.2 ï

ð ola glasraí íon déanta ó lus na gréine ï

ð 3.8 ï

ð 5.4 ï

ð ola glasraí íon déanta ó phónairí soighe ï

ð 4.2 ï

ð 5.9 ï

ð ola glasraí íon déanta ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach) ï

ð 22.6 ï

ð 31.7 ï

ð ola glasraí íon déanta ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola) ï

ð 4.7 ï

ð 6.5 ï

ð ola íon déanta ó dhramh-ola cócaireachta ï

ð 0.6 ï

ð 0.8 ï

biogas from municipal organic waste as compressed natural gas

14

20

biogas from wet manure as compressed natural gas

8

11

biogas from dry manure as compressed natural gas

8

11

ò nua

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe don eastóscadh ola amháin (tá siad seo san áireamh sna luachanna dí-chomhiomlánaithe d'astaíochtaí próiseála sa tábla ‘ep’ cheana féin)

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

bithdhíosal síl ráibe

3.0

4.2

bithdhíosal lus na gréine

2.9

4.0

bithdhíosal pónairí soighe

3.2

4.4

bithdhíosal ola pailme (linn oscailte d'eisilteach)

20.9

29.2

bithdhíosal ola pailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

3.7

5.1

bithdhíosal ola dramhaíola cócaireachta

 0

bithdhíosal ó shaill ainmhíoch a leá

4.3

6.0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

3.1

4.4

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

3.0

4.1

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe

3.3

4.6

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach)

21.9

30.7

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

3.8

5.4

ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta

 0

ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá

4.6

6.4

ola glasraí íon ó shíol ráibe

3.1

4.4

ola glasraí íon ó lus na gréine

3.0

4.2

ola glasraí íon ó phónairí soighe

3.4

4.7

ola glasraí íon ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach)

21.8

30.5

ola glasraí íon ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

3.8

5.3

ola íon ó dhramh-ola cócaireachta

 0

 0

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe le haghaidh iompair agus dáilte: ‘etd’ arna shainmhíniú i gcuid C den Iarscríbhinn seo

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

2.4

2.4

eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

2.4

2.4

eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.4

2.4

eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.4

2.4

eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna coirí CTÉ*)

2.4

2.4

eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.4

2.4

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.2

2.2

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

2.2

2.2

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.2

2.2

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.2

2.2

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

2.2

2.2

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.2

2.2

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.2

2.2

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

2.2

2.2

eatanól cána siúcra

9.7

9.7

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

1.8

1.8

bithdhíosal lus na gréine

2.1

2.1

bithdhíosal pónairí soighe

8.9

8.9

bithdhíosal ola pailme (linn oscailte d'eisilteach)

6.9

6.9

bithdhíosal ola pailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

6.9

6.9

bithdhíosal ola dramhaíola cócaireachta

1.9

1.9

bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá

1.7

1.7

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

1.7

1.7

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

2.0

2.0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe

9.1

9.1

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach)

7.0

7.0

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

7.0

7.0

ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta

1.8

1.8

ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá

1.5

1.5

ola glasraí íon ó shíol ráibe

1.4

1.4

ola glasraí íon ó lus na gréine

1.7

1.7

ola glasraí íon ó phónairí soighe

8.8

8.8

ola glasraí íon ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach)

6.7

6.7

ola glasraí íon ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

6.7

6.7

ola íon ó dhramh-ola cócaireachta

1.4

1.4

ê 2009/28/CE

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatanól biatais siúcra

2

2

wheat ethanol

2

2

corn (maize) ethanol, Community produced

2

2

eatanól cána siúcra

9

9

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

1

1

bithdhíosal lus na gréine

1

1

bithdhíosal pónairí soighe

13

13

bithdhíosal ola pailme

5

5

waste vegetable or animal oil biodiesel

1

1

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

1

1

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

1

1

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme

5

5

ola glasraí íon ó shíol ráibe

1

1

biogas from municipal organic waste as compressed natural gas

3

3

biogas from wet manure as compressed natural gas

5

5

biogas from dry manure as compressed natural gas

4

4

ò nua

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe le haghaidh iompair agus dáilte an bhreosla deiridh amháin. Tá siad seo san áireamh cheana féin sa tábla “astaíochtaí iompair agus dáilte etd” arna shainmhíniú i gcuid C den Iarscríbhinn seo, ach bíonn na luachanna seo a leanas úsáideach más mian le hoibreoir eacnamaíoch astaíochtaí iarbhíre iompair a dhearbhú le haghaidh barr nó iompar ola amháin).

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

1.6

1.6

eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

1.6

1.6

eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna coirí CTÉ*)

1.6

1.6

eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

1.6

1.6

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

eatanól déanta as arbhar (Indiach) (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta)

1.6

1.6

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

1.6

1.6

eatanól cána siúcra

6.0

6.0

an chuid d'éitear búitileach treasach eitileach (ETBE) ó fhoinsí inathnuaite

Measfar é a bheith mar an gcéanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid d'éitear eitileach treasach aimileach (TAEE) ó fhoinsí inathnuaite

Measfar é a bheith mar an gcéanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

1.3

1.3

bithdhíosal lus na gréine

1.3

1.3

bithdhíosal pónairí soighe

1.3

1.3

bithdhíosal ola pailme (linn oscailte d'eisilteach)

1.3

1.3

bithdhíosal ola pailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

1.3

1.3

bithdhíosal ola dramhaíola cócaireachta

1.3

1.3

bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá

1.3

1.3

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

1.2

1.2

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

1.2

1.2

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe

1.2

1.2

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach)

1.2

1.2

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

1.2

1.2

ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta

1.2

1.2

ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá

1.2

1.2

ola glasraí íon ó shíol ráibe

0.8

0.8

ola glasraí íon ó lus na gréine

0.8

0.8

ola glasraí íon ó phónairí soighe

0.8

0.8

ola glasraí íon ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach)

0.8

0.8

ola glasraí íon ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

0.8

0.8

ola íon ó dhramh-ola cócaireachta

0.8

0.8

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

Iomlán don saothrú, próiseáil, iompar agus dáileachán

ð An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna ï

ð Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ )ï

ð Astaíochtaí gás ceaptha teasa

(gCO2eq/MJ) ï 

eatánól biatais siúcra ð (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

33 ð 30.8 ï

40 ð 38.3 ï 

ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

ð 21.7 ï

ð 25.6 ï

ð eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 25.2 ï

ð 30.5 ï

ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)  ï

ð 19.6 ï

ð 22.6 ï

ð eatánól biatais siúcra (gan bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 39.4 ï

ð 50.3 ï

ð eatánól biatais siúcra (le bithghás ó ligean, gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 27.7 ï

ð 34.0 ï

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

ð 48.5 ï

ð 56.8 ï

eatanól as arbhar (Indiach), táirgthe sa Chomhphobal (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*)

37 ð 42.5 ï

43 ð 48.5 ï

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï 

ð 56.3 ï

ð 67.8 ï

ð eatanól déanta as arbhar (Indiach) (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 29.5 ï

ð 30.3 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna coirí traidisiúnta) ï

ð 50.2 ï

ð 58.5 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gás nádúrtha mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 44.3 ï

ð 50.3 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (gual donn mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 59.5 ï

ð 71.7 ï

ð gránaigh eile seachas eatanól déanta as arbhar Indiach (fuíll foraoise mar bhreosla próisis sna gléasraí CTÉ*) ï

ð 30.7 ï

ð 31.4 ï

eatanól cána siúcra

24 ð 28.1 ï

24 ð 28.6 ï

an chuid de ETBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

an chuid de TAEE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta eatánóil a úsáideadh

bithdhíosal síl ráibe

46 ð 45.5 ï

52 ð 50.1 ï

bithdhíosal lus na gréine

35 ð 40.0 ï

41 ð 44.7 ï

bithdhíosal pónairí soighe

50 ð 42.4 ï

58 ð 47.2 ï

bithdhíosal ola pailme (próiseas neamhshonraithe ð linn oscailte d'eisilteach ï)

54 ð 58.0 ï

68 ð 70.2 ï

bithdhíosal ola pailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

32 ð 40.8 ï

37 ð 46.1 ï

bithdhíosal dramh-ola glasraí nó ainmhithe ð cócaireachta ï 

10 ð 16.0 ï

14 ð 21.6 ï

ð bithdhíosal as saill ainmhíoch a leá ï

ð 19.5 ï

ð 26.7 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó shíol ráibe

41 ð 45.8 ï

44 ð 50.1 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó lus na gréine

29 ð 39.4 ï

32 ð 43.6 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó phónairí soighe

ð 42.2 ï

ð 46.5 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas neamhshonraithe ð (linn oscailte d'eisilteach) ï

50 ð 56.5 ï

62 ð 67.6 ï

ola glasraí arna chóireáil le hidrigin ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola)

27 ð 38.4 ï

29 ð 42.3 ï

ð ola arna chóireáil le hidrigin ó dhramh-ola cócaireachta ï

ð 9.4 ï

ð 12.4 ï

ð ola arna chóireáil le hidrigin as saill ainmhíoch a leá ï

ð 11.9 ï

ð 16.0 ï

ð ola glasraí íon ó shíol ráibe ï

35 ð 38.5 ï

36 ð 40.0 ï

ð ola glasraí íon ó lus na gréine ï

ð 32.7 ï

ð 34.3 ï

ð ola glasraí íon ó phónairí soighe ï

ð 35.3 ï

ð 37.0 ï

ð ola glasraí íon ó ola phailme (linn oscailte d'eisilteach) ï

ð 50.9 ï

ð 60.0 ï

ð ola glasraí íon ó ola phailme (próiseas lena ngabhtar meatán ag an muileann ola) ï

ð 33.0 ï

ð 34.8 ï

ð ola íon ó dhramh-ola cócaireachta ï 

ð 2.0 ï

ð 2.2 ï

biogas from municipal organic waste as compressed natural gas 

17

23

biogas from wet manure as compressed natural gas 

13

16

biogas from dry manure as compressed natural gas

12 

15

ò nua

(*)    Níl na luachanna réamhshocraithe do phróisis lena núsáidtear cumhacht agus teas in éineacht bailí ach amháin má sholáthraíonn an stáisiún CTÉ teas IOMLÁN an phróisis.

ê 2009/28/CE (oiriúnaithe)

ð nua

E. Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe measta le haghaidh bithbhreoslaí agus bithleachtanna amach anseo nach raibh ar an margadh nó nach raibh ach cainníocht dhiomaibhseach ar an margadh in EANÁIR 2008 Ö 2016 Õ

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe don saothrú: ‘eec’ arna shainmhíniú i gcuid C den Iarscríbhinn seo Ö lena náirítear astaíochtaí N2O (lena náirítear sliseanna d'fhuíolladhmad nó adhmad saothraithe) Õ

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól tuí cruinneachta

1.8

1.8

díosal Fischer-Tropsch déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

3.3

3.3

díosal Fischer-Tropsch déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

12.4

12.4

peitreal Fischer-Tropsch déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

3.3

3.3

peitreal Fischer-Tropsch déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

12.4

12.4

éitear démheitile (DME) déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

3.1

3.1

éitear démheitile (DME) déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

11.4

11.4

meatánól déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

3.1

3.1

meatánól déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

11.4

11.4

díosal Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

2.5

2.5

peitreal Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

2.5

2.5

éitear démheitile (DME) Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

2.5

2.5

meatánól déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

2.5

2.5

an chuid de MTBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta meatánóil a úsáideadh

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól tuí cruinneachta

3

3

waste wood ethanol

1

1

farmed wood ethanol

6

6

waste wood Fischer-Tropsch diesel

1

1

farmed wood Fischer-Tropsch diesel

4

4

waste wood DME

1

1

farmed wood DME

5

5

waste wood methanol

1

1

farmed wood methanol

5

5

an chuid de MTBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta meatánóil a úsáideadh

ò nua

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe d'astaíochtaí N2O ithreach (san áireamh sna luachanna dí-chomhiomlánaithe d'astaíochtaí ón saothrú sa tábla ‘eec’)

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól tuí cruinneachta

0

0

díosal Fischer-Tropsch déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

0

0

díosal Fischer-Tropsch déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

4.4

4.4

peitreal Fischer-Tropsch déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

0

0

peitreal Fischer-Tropsch déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

4.4

4.4

éitear démheitile (DME) déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

0

0

éitear démheitile (DME) déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

4.1

4.1

meatánól déanta as bruscarnach adhmaid i ngléasra scoite

0

0

meatánól déanta as adhmad saothraithe i ngléasra scoite

4.1

4.1

díosal Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

0

0

peitreal Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

0

0

éitear démheitile (DME) Fischer-Tropsch déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

0

0

meatánól déanta as gású liocáire duibhe comhtháite le laíon ag an muileann

0

0

an chuid de MTBE ó fhoinsí inathnuaite

Luachanna céanna leo sin don chonair táirgeachta meatánóil a úsáideadh

ò nua

Luachanna réamhshocraithe dí-chomhiomlánaithe don phróiseáil: ‘ep’ arna shainmhíniú i gcuid C den Iarscríbhinn seo

An conair táirgeachta bithbhreoslaí agus bithleachtanna

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna tipiciúla

(gCO2eq/MJ)

Astaíochtaí gás ceaptha teasa, luachanna réamhshocraithe

(gCO2eq/MJ)

eatánól tuí cruinneachta

5

7

wood ethanol </