An Bhruiséil,16.12.2015

COM(2015) 648 final

2015/0295(COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca le díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

Forais agus cuspóirí an togra

Cuimsíonn an téarma 'déileálaithe tráchtearraí', raon leathan gníomhaithe sna margaí fuinnimh agus tráchtearraí. Roinnt déileálaithe trádálann siad go heisiach conarthaí díorthach tráchtearraí agus is geall le gnólachtaí infheistíochta iad dá bharr ó thaobh feidhmiú agus priacal; déileálaithe eile trádálann siad díorthaigh tráchtearraí go díreach mar ghníomhaíocht bhreise le cois tráchtearraí a tháirgeadh. Na ceanglais atá leagtha síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 (an 'Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil' nó 'CRR') agus i dTreoir 2013/36/AE (an 'Treoir maidir le Ceanglais Chaipitil' nó 'CRD'), tá feidhm acu maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta araon. Is as an gcóras a forchuireadh ar institiúidí creidmheasa a tháinig an córas stuamachta a bhfuil feidhm anois aige maidir le gnólachtaí infheistíochta, ach go ndearnadh coigeartú air de réir na seirbhísí infheistíochta a sholáthraíonn na gnólachtaí sin.

Faoi Airteagal 493(1) agus Airteagal 498(1) de CRR díolmhaítear déileálaithe tráchtearraí ("gnólachtaí infheistíochta arb é seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar maidir leis na hionstraimí airgeadais a leagtar amach i bpointí 5, 6, 7, 9 agus 10 de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2004/39/CE, arb é sin agus sin amháin a bpríomhghnó, agus ar gnólachtaí iad nach raibh feidhm ag Treoir 93/22/CEE an 10 Bealtaine 1993 ón gComhairle an 31 Nollaig 2006" maidir leo), díolmhaítear iad ó cheanglais maidir le risíochtaí móra agus ó cheanglais maidir le cistí dílse.

Rachaidh an dá dhíolúine in éag an 31 Nollaig 2017. Cuireadh an 'clásal éaga' sin isteach in CRR i dtús ama chun faill a thabhairt do rialtóirí cinneadh ar rialachán stuamachta a bheadh in oiriúint do phróifíl priacal déileálaithe tráchtearraí 1 . Chuige sin, faoi Airteagal 493(2) agus 498(2) de CRR, tugtar sainordú don Choimisiún tuarascálacha a ullmhú faoi dheireadh 2015. Ar bhonn na dtuarascálacha sin, féadfaidh an Coimisiún cinneadh ar thograí a thíolacadh chun leasuithe a dhéanamh ar CRR. Lena chois sin, ceanglaítear ar an gCoimisiún tuarascáil a thíolacadh, faoin spriocdháta céanna, maidir le córas iomchuí chun maoirseacht stuamachta a dhéanamh ar ghnólachtaí infheistíochta ar an iomlán. Arís eile, d'fhéadfadh sé go dtíolacfadh an Coimisiún togra ar bhonn na tuarascála sin.

Ó tharla go bhfuil gaol gairid idir na tuarascálacha atá luaite thuas, chinn an Coimisiún tabhairt faoi aon athbhreithniú amháin ('athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta' anseo feasta) agus tuarascáil amháin a ullmhú ina dtaobh. Measadh gur ghá sin ar mhaithe le creat stuamachta soiléir a fhorbairt le haghaidh gach cineál gnólachta infheistíochta. Tá an obair ar an athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta ar siúl cheana féin; d'iarr an Coimisiún ar an Údarás Eorpach Baincéireachta (EBA) agus ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) comhairle theicniúil a thabhairt ina thaobh. Táthar ag súil go mbeidh an chomhairle ar fáil faoi dheireadh Mheán Fómhair 2015. Nuair a bheidh an chomhairle ar fáil don Chomisiún úsaidfidh sé í chun a thuarascáil féin a ullmhú. Má chinneann an Coimisiún athrú a dhéanamh ar an gcreat stuamachta atá ann faoi láthair do ghnólachtaí infheistíochta, tabharfar mionchuntas sa tuarascáil ar na chéad chéimeanna eile den athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta agus míneofar leagan amach ginearálta na nathruithe atá an Coimisiún ag cuimhneamh ar a dhéanamh.

Is casta an tionscadal an tathbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta agus ní chríochnófar é faoi dheireadh na bliana seo. Dá thairbhe sin, is ríbheag an seans go bhféadfar aon reachtaíocht a d'fhéadfadh teacht as an athbhreithniú, go bhféadfar í a ullmhú, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm sula rachaidh na díolúintí atá ann faoi láthair in éag (i.e. roimh dheireadh 2017). Beidh impleachtaí aige sin do dhéileálaithe tráchtearraí: más rud é nach mbeidh aon chreat stuamachta ar leith ann faoin am sin mar thoradh ar an athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta, beidh siad faoi réir na gceanglas uile atá in CRR agus in CRD ón 1 Eanáir 2018 amach.

Sa chás sin, bheadh dhá fhadhb ann. Ar an gcéad dul síos, thiocfadh déileálaithe tráchtearraí faoi réir na gceanglas uile atá in CRR agus in CRD gan cinneadh comhfhiosach (agus láneolach) ón reachtóir gurb é sin an láimhseáil is oiriúnaí dóibh. Ar an dara dul síos (má ghlactar leis go mbeadh creat stuamachta saincheaptha ann do dhéileálaithe tráchtearraí mar thoradh ar an athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta) bheidís gan creat rialála cobhsaí. An láimhseáil atá ann faoi láthair, ina bhfuil siad díolmhaithe ó risíochtaí móra agus ó cheanglais cistí dílse, thiocfadh deireadh léi, agus thiocfaidís, ar bhonn sealadach, faoi réir na gceanglas uile atá in CRR/CRD, agus i ndeireadh báire chuirfí an creat saincheaptha atá luaite roimhe seo ar bun, laistigh de thréimhse ama anghearr (bliain nó dhó). Ní toradh inmhianaithe é sin.

Dá bhrí sin, chun an cás sin a sheachaint, is mithid síneadh a chur leis na díolúintí atá ann faoi láthair agus atá leagtha síos in CRR. Ba cheart go gcuirfí sa chuntas sa síneadh sin an méid ama is gá chun an tathbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta a thabhairt chun críche agus chun aon reachtaíocht a ullmhú, a ghlacadh, agus a chur i bhfeidhm a d'fhéadfadh bheith ann mar thoradh ar an athbhreithniú sin.

Comhsheasmhacht le forálacha beartais atá ann cheana sa réimse beartais seo

Tá an togra seo go hiomlán i gcomhréir le forálacha atá ann cheana in CRR (chuirfeadh sé síneadh leis na díolúintí atá ann cheana). Lena chois sin, tá sé go hiomlán i gcomhréir le héirim ghinearálta an athbhreithnithe ar ghnólachtaí infheistíochta (an creat stuamachta iomchuí a aimsiú le haghaidh gnólachtaí infheistíochta) a údaraítear sa Rialachán sin (i.e. cheadódh sé an láimhseáil atá ann faoi láthair maidir le déileálaithe tráchtearraí go dtí go dtabharfar an tathbhreithniú chun críche agus go dtí go gcuirfear aon tograí reachtacha chun feidhme a d'fhéadfadh teacht as).

Comhsheasmhacht le beartais eile an Aontais

Tá baint ag an togra seo le reachtaíocht cur chun feidhme faoi Threoir 2014/65/AE ('MiFID 2'), treoir a shainaithneoidh na déileálaithe tráchtearraí sin a aicmeofar mar ghnólachtaí infheistíochta 2 . Tá baint aige freisin le beartais i réimse na margaí fuinnimh ar an ábhar go mbíonn déileálaithe tráchtearraí gníomhach ar na margaí sin (d'fhéadfaidís bheith ina gcuid de ghrúpaí móra fuinnimh fiú) 3 .

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

Bunús dlí

Ó tharla go ndéanann an togra CRR a leasú, roghnaíodh an bunús dlí céanna.

Coimhdeacht (le haghaidh inniúlacht neamheisiach)

Tá na díolúintí atá ann faoi láthair i ndlí an Aontais agus go háirithe in CRR. Ó tharla nach dtugann CRR caoi do na Ballstáit síneadh a chur leis na díolúintí sin, is ar leibhéal an Aontais amháin is féidir síneadh a chur leo.

Comhréireacht

Tá an togra seo comhréireach mar go dtugann sé isteach athrú anteoranta ar an reachtaíocht atá ann faoi láthair, chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb a ndearnadh cur síos uirthi i Roinn 1.

An rogha ionstraime

Rialacháin a roghnaíodh ar an ábhar go bhfágann an síneadh gur gá leasú a dhéanamh ar CRR.

3.TORTHAÍ NA MEASTÓIREACHTAÍ EXPOST, AN CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS NA MEASÚNUITHE TIONCHAIR

Meastóireachtaí expost/seiceálacha oiriúnachta ar reachtaíocht atá ann cheana

Faoi mar a dúradh thuas tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar an gcreat stuamachta a bhfuil feidhm aige maidir le gnólachtaí infheistíochta (lena náirítear déileálaithe tráchtearraí) atá leagtha síos in CRR agus in CRD. Is iad torthaí an athbhreithnithe sin a thabharfaidh le fios cén cur chuige is iomchuí maidir le láimhseáil stuamachta na ndéileálaithe tráchtearraí. Is é cuspóir an togra seo síneadh a chur le láimhseáil na ndéileálaithe tráchtearraí atá ann faoi láthair go dtí go gcríochnófar an tathbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta agus go dtí go ndéanfar aon athruithe ar an gcreat stuamachta atá ann faoi láthair a d'fhéadfadh teacht as an athbhreithniú.

Comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí

Ní dhearnadh aon chomhairliúchán ar leith le páirtithe leasmhara.

Saineolas a bhailiú agus a úsáid

Níor iarradh aon saineolas seachtrach ná níor úsáideadh aon saineolas seachtrach.

Measúnú tionchair

Níltear ag coinne go ndéanfar aon mheasúnú tionchair maidir leis an togra seo mar nach mbeidh aon mhórthionchar aige ar an ngeilleagar, ar an gcomhshaol ná aon mhórthionchar sóisialta aige. Os a choinne sin, d'fhéadfadh mórthionchar a bheith ann mura gcuirfí síneadh leis na díolúintí agus, mar gheall air sin, thiocfadh déileálaithe faoi réir na gceanglas iomlán atá leagtha síos in CRR agus in CRD (gan aon anailís faoi cé acu an mbeadh láimhseáil den sórt sin oiriúnach do cheann amháin díobh no nach mbeadh).

Oiriúnacht rialála agus simpliú

I gcomparáid leis an gcaoi a bhfuil rudaí faoi láthair, níl aon athruithe sa togra ó thaobh an ualaigh rialála atá ar dhéileálaithe tráchtearraí. Má ghlactar leis go mbeidh creat nua stuamachta ann do dhéileálaithe tráchtearraí mar thoradh ar an athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta, tá sé d'aidhm leis an togra seo mar sin cosc a chur ar dhéileálaithe tráchtearraí teacht faoi réir na gceanglas iomlán faoi CRR agus faoi CRD (agus faoi réir an ualaigh rialála a ghabhann leis) agus ansin thiocfaidís faoi réir an chreata nua a luadh roimhe seo, go luath ina dhiaidh sin.

Is é sin le rá, tá sé d'aidhm ag an togra seo féachaint leis nach dtiocfaidh méadú sealadach ar an ualach rialála atá ar dhéileálaithe tráchtearraí.

Cearta bunúsacha

Níl aon iarmhairtí ag an togra seo maidir le cosaint na gceart bunúsach.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Níl aon impleachtaí buiséadacha ag an togra seo.

5.EILIMINTÍ EILE

Pleananna cur chun feidhme agus socruithe faireacháin, meastóireachta agus tuairiscithe

Is é cuspóir an togra seo síneadh a chur leis an tréimhse ina bhfuil díolúine ag déileálaithe tráchtearraí ó cheanglais áirithe atá leagtha síos in CRR. Níl aon phlean cur chun feidhme ar leith de dhíth ar an ábhar go bhfuil feidhm dhíreach ag an díolúine sin, rud a fhágann gur féidir leanúint den chur chuige atá ann faoi láthair. Ar na cúiseanna céanna sin, ní gá aon fhaireachán, aon mheasúnú ná aon chreat tuairiscithe a chur ar bun. Mar sin féin, beidh sé riachtanach iad sin a chur ar bun i bhfianaise aon athrú a dhéanfar ar an gcreat stuamachta a mbeidh feidhm aige ar dhéileálaithe tráchtearraí mar thoradh ar an athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta.

Doiciméid mhíniúcháin (i gcás treoracha)

Neamhbhainteach.

Míniú mionsonraithe ar fhorálacha sonracha an togra

Ní bhaineann na forálacha atá sa togra ach le síneadh a chur leis na díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí ó risíochtaí móra agus ó na ceanglais cistí dílse atá leagtha síos in CRR. Sna ranna thuas den Mheabhrán Míniúcháin seo, tá míniúchán tugtha cheana maidir leis na cúiseanna agus maidir leis an loighic is bonn leis an togra agus leis na forálacha a ghabhann leis.

2015/0295 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca le díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 4 ,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach 5 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)Le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 6 díolmhaítear gnólachtaí infheistíochta arb é seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar maidir leis na hionstraimí airgeadais a leagtar amach i bpointí 5, 6, 7, 9 agus 10 de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 7 , arb é sin agus sin amháin a bpríomhghnó, agus ar gnólachtaí iad nach raibh feidhm ag Treoir 93/22/CEE ón gComhairle 8 an 31 Nollaig 2006 ('déileálaithe tráchtearraí') maidir leo, díolmhaítear iad ó ceanglais maidir le risíochtaí móra agus ó cheanglais maidir le cistí dílse. Beidh feidhm ag na díolúintí sin go dtí an 31 Nollaig 2017.

(2)Le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ceanglaítear ar an gCoimisiún tuarascáil a ullmhú, faoin 31 Nollaig 2015, maidir le córas iomchuí chun maoirseacht stuamachta a dhéanamh ar dhéileálaithe tráchtearraí. Ina theannta sin, leis an Rialachán sin ceanglaítear ar an gCoimisiún tuarascáil a ullmhú faoin dáta céanna maidir le córas iomchuí chun maoirseacht stuamachta a dhéanamh ar ghnólachtaí infheistíochta trí chéile is aidhm léi. Más iomchuí, tíolacfar tograí reachtacha ar bhonn na dtuarascálacha sin.

(3)An tathbhreithniú ar láimhseáil stuamachta gnólachtaí infheistíochta ('athbhreithniú ar ghnólachtaí infheistíochta'), lena náirítear déileálaithe tráchtearraí, tá sé á dhéanamh faoi láthair ach níl sé críochnaithe fós. Ní chuirfear bailchríoch ar an athbhreithniú sin agus ní ghlacfar aon reachtaíocht nua a d'fhéadfadh bheith ag teastáil i bhfianaise an athbhreithnithe sin go dtí tar éis an 31 Nollaig 2017.

(4)Faoin gcóras atá ann faoi láthair, tar éis an 31 Nollaig 2017, tiocfaidh déileálaithe tráchtearraí faoi réir na gceanglas maidir le risíochtaí móra agus faoi réir na gceanglas maidir le cistí dílse. D'fhéadfadh sin tabhairt orthu cur go mór leis na cistí dílse is gá bheith acu chun leanúint dá ngníomhaíochtaí agus d'fhéadfadh sé, dá thairbhe sin, cur leis na costais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh.

(5)An cinneadh ceanglais maidir le risíochtaí móra agus ceanglais maidir le cistí dílse a chur i bhfeidhm i leith déileálaithe tráchtearraí, níor cheart é a bheith mar thoradh ar dhul in éag díolúine. Is éard ba cheart a bheith ann cinneadh iomlán réasúnaithe, cinneadh a bheadh bunaithe ar chonclúidí an athbhreithnithe ar ghnólachtaí infheistíochta agus a bheadh leagtha síos go ríshoiléir sa reachtaíocht.

(6)Ba cheart, dá bhrí sin, teorainn nua ama a bhunú nach mbeadh feidhm ag na díolúintí ina dhiaidh. Ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar seo a leanas:

(1) in Airteagal 493(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara habairt:

"Tá an díolúine sin ar fáil go dtí an 31 Nollaig 2020 nó an dáta ar a dtiocfaidh leasuithe ar bith de bhun mhír 2 den Airteagal seo i bhfeidhm, cibé acu is luaithe.";

(2) in Airteagal 498(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

"Beidh an díolúine seo i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2020 nó ar an dáta a dtiocfaidh leasuithe ar bith de bhun mhír 2 agus mhír 3 i bhfeidhm, cibé acu is luaithe.".

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

(1) Is amhlaidh a chuir CRR síneadh leis na díolúintí a bhí i dTreoir 2006/48/CE cheana féin ar an ábhar nach raibh go leor ama ann creat stuamachta iomchuí a fhorbairt do dhéileálaithe tráchtearraí.
(2) Tá dlúthbhaint ag MiFID 2 le CRR/CRD: má aicmítear déileálaí tráchtearraí mar ghnólacht infheistíochta faoi MiFID 2, tiocfaidh sé faoi réir cheanglais CRR/CRD.
(3) Cuirfidh síneadh leis an díolúine cosc ar aon bhriseadh a d'fhéadfadh bheith ann sna margaí sin agus tabharfaidh sé go leor ama chun creat stuamachta iomchuí a fháil do dhéileálaithe tráchtearraí.
(4) IO C , , lch. .
(5) IO C , , lch. .
(6) Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).
(7) Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 85/611/CEE agus Treoir 93/6/CEE ón gComhairle agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena naisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle (IO L 145, 30.4.2004, lch. 1).
(8) Treoir 93/22/CE ón gComhairle an 10 Bealtaine 1993 maidir le seirbhísí infheistíochta i réimse na nurrús (IO L 141, 11.6.1993, lch. 27).