52011PC0608

Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014 - 2020) /* COIM/2011/0608 leagan deireanach - 2011/0269 (COD) */


{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.           COMHTHÉACS AN TOGRA

· Comhthéacs ginearálta

Ina Theachtaireacht 'Buiséad don Eoraip 2020'[1] chuir an Coimisiún béim ar an ngá dul i ngleic go héifeachtach le roinnt dúshlán ar ionann iad agus bagairt thromchúiseach ar chomhtháthú sóisialta agus ar iomaíochas. Go príomha, is iad na dúshláin phráinneacha atá le sárú: gannchion scileanna, tearcfheidhmíocht an bheartais ghníomhaigh i leith mhargadh an tsaothair agus tearcfheidhmíocht na gcóras oideachais, grúpaí ar an imeall a bheith faoi eisiamh sóisialta, agus soghluaisteacht lucht saothair ar leibhéal íseal.

Sa chomhthéacs seo, aithnítear an gá atá le tacaíocht shonrach, aonuaire a sholáthar, ar feadh thréimhse an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil (MFF) 2014 – 2020, d’oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar mhórathruithe struchtúracha de bharr gur mhéadaigh domhandú táirgthe agus patrúin trádála. Mar is amhlaidh i gcás na tréimhse clárúcháin 2007-2013, ba cheart an tacaíocht shonrach seo a chur ar fáil tríd an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD), atá ar cheann de na hionstraimí speisialta atá ann cheana nach mbíonn tionchar ag a n‑úsáid ar na huasteorainneacha airgeadais sa CAI.

Sa Teachtaireacht chéanna thug an Coimisiún le fios gur cheart go mbeadh an tAontas in ann tacaíocht a sholáthar tríd an CECD i gcás ina dtarlóidh iomarcaíochtaí mórscála a eascraíonn ó mhíshocraíocht thromchúiseach an gheilleagair áitiúil, réigiúnaigh nó náisiúnta a tharla de dhroim géarchéime gan choinne. Cuirfear síneadh breise le raon feidhme an CECD d’fhonn tacaíocht neamhbhuan a chur ar fáil d’fheirmeoirí chun éascaíocht a dhéanamh dóibh agus iad ag dul i dtaithí ar chás margaidh nua a eascraíonn de bharr gur chuir an tAontas comhaontuithe trádála chun críche a dhéanfaidh difear do tháirgí talmhaíochta.

· Forais agus cuspóirí an togra

Bunaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú i dtosach d’fhad na tréimhse clárúcháin 2007 – 2013 le Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006[2] chun ionstraim a thabhairt don Aontas le dlúthpháirtíocht a léiriú le hoibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar athruithe struchtúracha i bpatrúin trádála domhanda a tharla de dhroim domhandaithe agus tacú leis na hoibrithe sin, i gcás ina raibh tionchar díobhálach suntasach ag na hiomarcaíochtaí seo ar an ngeilleagar réigiúnach nó ar an ngeilleagar áitiúil. Tá sé d’aidhm ag an CECD éascú a dhéanamh ar oibrithe a chur ag obair athuair i réimsí, in earnálacha, i gcríocha nó i margaí saothair atá ag fulaingt de bharr míshocrachta tromchúisí eacnamaíche.

I bhfianaise scála agus luas theacht chun cinn na géarchéime airgeadais agus eacnamaíche in 2008 bheartaigh an Coimisiún ina Phlean don Téarnamh Eacnamaíoch Eorpach[3], go ndéanfaí athbhreithniú ar Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006. Seachas roinnt athruithe buana bunaithe ar na chéad bhlianta de chur chun feidhme an CECD, ba é príomhaidhm an athbhreithnithe seo[4] raon feidhme an CECD a shíneadh ón 1 Bealtaine 2009 go dtí an 30 Nollaig 2011 le cur ar a chumas dlúthpháirtíocht an Aontais a léiriú agus tacaíocht a chur ar fáil d’oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar iarmhairt dhíreach ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíochta agus an ráta cómhaoinithe a ardú ó 50 % go 65 %, rud a laghdódh ualach na mBallstát. Agus an staid eacnamaíoch i láthair na huaire agus an gá atá le comhdhlúthú fioscach á chur san áireamh tá an Coimisiún ag beartú[5] go gcuirfí síneadh leis an maolú sealadach géarchéime sin, go dtí an 31 Nollaig 2013, i.e. go dtí deireadh thréimhse cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006.

Is é príomhchuspóir an togra seo a áirithiú go leanfaidh an CECD ag feidhmiú sa chéad tréimhse chlárúcháin eile i gcomhréir leis na bunphrionsabail atá leagtha síos don CAI 2014 – 2020, lenar cuireadh síneadh chomh maith le raon feidhme an CECD chun feirmeoirí a chur san áireamh.

I gcomhréir le príomhaidhm Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 tá sé mar aidhm ag an togra dlúthpháirtíocht a léiriú ar leibhéal an Aontais le hoibrithe a fágadh iomarcach agus a bhfuil dálaí eisceachtúla ag cur orthu, agus tacaíocht a chur ar fáil lena n‑athimeascadh go tapa san fhórsa saothair i gcomhréir le cuspóirí Straitéis Eoraip 2020.

Go háirithe, cuirfidh an CECD tacaíocht ar fáil i gcásanna inar fágadh oibrithe iomarcach mar thoradh ar mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda, i gcomhréir le raon feidhme tosaigh an CECD mar atá leagtha síos in Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006. Beidh an CECD in ann gníomhú chomh maith i gcás ina dtarlóidh géarchéimeanna gan choinne a mbeidh míshocracht thromchúiseach an gheilleagair áitiúil, réigiúnaigh nó náisiúnta mar thoradh orthu. D’fhéadfaí a áireamh le géarchéimeanna gan choinne den sórt sin, mar shampla, cúlú ollmhór i gcomhpháirtithe tábhachtacha trádála, dul ar gcúl an chórais airgeadais inchomparáide leis an gceann a tharla in 2008, fadhb thromchúiseach a bheith le soláthar fuinnimh nó tráchtearraí bunúsacha, tubaiste nádúrtha, etc. Beidh an CECD ar fáil chomh maith chun cúnamh a thabhairt d’fheirmeoirí oiriúnú do chás margaidh nua mar thoradh ar chomhaontuithe trádála, amhail comhaontú maidir le táirgí talmhaíochta arna chur i gcrích ag an Aontas. Is samplaí de na comhaontuithe féideartha atá ag teacht chun cinn na comhaontuithe sin atá faoi chaibidlíocht le tíortha Mercosur, nó i gcomhthéacs na hEagraíochta Domhanda Trádála faoi Chlár Oibre Doha um Fhorbairt.

D'fhonn a áirithiú go mbeidh an CECD fós ina ionstraim bhailí ar an leibhéal Eorpach, is féidir iarratas a dhéanamh ar thacaíocht an CECD d’oibrithe nuair a shroichfidh líon na n‑iomarcaíochtaí íostairseach. Léirigh taithí ar fheidhmiú Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 go bhfuil tairseach 500 iomarcaíocht i dtréimhse thagartha ar leith inghlactha, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh go bhféadfaí iarratais a chur isteach i gcás líon níos lú iomarcaíochtaí i margaí saothair bheaga nó i ndálaí eisceachtúla.

I gcás earnáil na talmhaíochta, dhéanfaí iarratas CECD a spreagadh ar bhonn difriúil. Faisnéis ex-ante maidir leis na hearnálacha agus / nó na táirgí is dóigh a mbeidh tionchar ag allmhairithe méadaithe orthu mar thoradh díreach ar chomhaontuithe trádála, cuirfear ar fáil í san anailís a dhéanfaidh ranna an Choimisiúin le haghaidh na gcaibidlíochtaí trádála. Nuair atá inisileacha curtha leis an gcomhaontú trádála, déanfaidh ranna an Choimisiúin seiceáil bhreise ar na hearnálacha nó ar na táirgí a bhfuiltear ag súil le méadú mór allmhairí díobh isteach san Aontas agus le titim mhór ar a bpraghas, agus déanfaidh siad measúnú ar an tionchar dóchúil ar ioncam na hearnála. Ar an mbonn seo, d’ainmneodh an Coimisiún earnálacha nó táirgí talmhaíochta agus, nuair is iomchuí, réigiúin mar chinn a d’fhéadfadh a bheith incháilithe le tacaíocht a fháil ón CECD. D’fhéadfadh sé go mbeadh Ballstáit in ann iarratais a chur isteach ar ranníocaíocht an CECD, ar an gcoinníoll gur féidir leo a chruthú gur fhulaing earnálacha incháilithe caillteanais shuntasacha a bhaineann le trádáil, go bhfuil feirmeoirí atá ag oibriú sna hearnálacha sin buailte agus gur shainaithin siad na feirmeoirí sin.

D'fhonn a áirithiú go bhfuil tacaíocht an CECD ar fáil d’oibrithe beag beann ar an gconradh fostaíochta nó ón gcaidreamh fostaíochta atá acu, síntear an nóisean a bhaineann le ‘oibrithe’ chun go n‑áireofaí leis oibrithe a bhfuil conarthaí ar théarma seasta acu, oibrithe gníomhaireachta sealadacha agus bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe (lena n‑áirítear feirmeoirí), mar aon le hoibrithe a bhfuil conarthaí fostaíochta le tréimhse éiginnte acu mar atá i Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006.

Toisc go mbíonn rochtain ar thacaíocht an CECD coinníollach ar oibrithe a bheith fágtha iomarcach, nó i gcás feirmeoirí go mbíonn an rochtain sin coinníollach ar iad a bheith ag oiriúnú an chuid dá ngníomhaíocht a ndéanann an comhaontú trádála iomchuí difear dó, tá forálacha sonracha sa togra maidir leis an gcaoi ar cheart an iomarcaíocht a chomhaireamh le haghaidh gach oibrí.

Tá an CECD deartha le rannchuidiú le cuspóirí fáis agus fostaíochta na Straitéise Eoraip 2020. Dá bhrí sin, díríonn sé ar bhearta gníomhacha i leith mhargadh an tsaothair, atá dírithe ar oibrithe atá briste as a bpost a chur ar ais i bhfostaíocht sheasta go tapa. Mar aon le Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006, foráiltear leis an togra seo ranníocaíocht ón CECD le haghaidh pacáiste gníomhach beart i leith mhargadh an tsaothair. Ní féidir leis rannchuidiú le cistiú beart éighníomhach mar nach bhfuil siad comhoiriúnach le cuspóirí fáis agus fostaíochta na Straitéise Eoraip 2020. Ní féidir liúntais a chur san áireamh ach amháin má dheartar iad mar dhreasachtaí chun rannpháirtíocht oibrithe a briseadh as a bpoist a éascú i mbearta beartais gníomhacha i leith mhargadh an tsaothair. D'fhonn cothromaíocht réasúnta a áirithiú idir bearta beartais gníomhacha i leith mhargadh an tsaothair agus liúntais ‘ghníomhaithe’, déantar an sciar liúntas i bpacáiste comhordaithe de bhearta gníomhacha i leith mhargadh an tsaothair a chaidhpeáil.

I gcás feirmeoirí, lena n‑áirítear gach ball de theaghlach feirme atá gníomhach ar an bhfeirm, dhíreodh na bearta ar oiliúint agus ar shealbhú scileanna iomchuí agus ar úsáid seirbhísí comhairleacha chun a chur ar a gcumas a gcuid gníomhaíochtaí a oiriúnú, lena n‑áirítear gníomhaíochtaí nua a chur i gcrích, laistigh agus/nó lasmuigh den talmhaíocht, mar aon le tacaíocht theoranta a thabhairt do na hinfheistíochtaí tosaigh chun a gcuid gníomhaíochtaí a athrú nó a choigeartú d'fhonn cuidiú leo a bheith níos iomaíche ó thaobh struchtúir de agus a slí bheatha a chur ó bhaol. D’fhéadfaí tacaíocht a thabhairt chomh maith do ghníomhaíochtaí comhair d'fhonn roghanna margaidh nua a chruthú, go háirithe d’fheirmeoirí ar scála beag.

Tá an CECD á chur lasmuigh den CAI toisc nach féidir na himthosca ina gcaithfear é a úsáid a thuar ná chomh práinneach is a bheidh siad. Mar sin féin, ní raibh sé chomh héifeachtach mar gheall ar fhad an phróisis chinnteoireachta agus mar gheall ar na ceanglais nós imeachta a bhaineann leis an bpróiseas sin. Ba cheart go mbeadh sé mar chúram ar gach páirtí atá bainteach le próiseas an CECD an t-achar ama idir dáta an iarratais ar thacaíocht an CECD agus an dáta íocaíochta a ghiorrú a mhéid agus is féidir, agus na nósanna imeachta a shimpliú: Ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit iarracht mhór iarratas comhlánaithe a chur isteach a luaithe agus is féidir tar éis na critéir iomchuí a chomhlíonadh; ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh maidir le hincháilitheacht agus conclúid a thabhairt ina leith go luath tar éis iarratas comhlánaithe a bheith curtha isteach, agus ba cheart go nglacfadh an t-údarás buiséadach a chinneadh maidir le húsáid chistithe an CECD go tapa. D'fhonn na riachtanais a eascraíonn ag tús gach bliana a chumhdach, leanfaidh an Coimisiún ag moladh laistigh den nós imeachta buiséadach bliantúil íosmhéid i leithreasaí faoi chomhair íocaíochtaí maidir leis an líne bhuiséadach iomchuí.

Toisc nach féidir na cineálacha riachtanas a thiocfaidh chun cinn le haghaidh tacaíochta ón gCiste a thuar, is gá cuid den uasmhéid bliantúil a chur ar leataobh le haghaidh iarratas a fhaigheann ranníocaíochtaí tar éis an 1 Meán Fómhair gach bliain. I gcás inar mó na riachtanais le haghaidh tacaíochta ón gCiste ná an méid a bheidh ar fáil go fóill, léireoidh tograí an Choimisiúin an chion atá socraithe le haghaidh tacaíochta na hearnála talmhaíochta fad is a bheidh an CAI ar bun.

Beidh cúnamh an CECD anuas ar iarrachtaí na mBallstát, ar leibhéal náisiúnta, leibhéal réigiúnach agus leibhéal áitiúil. Ar mhaithe le bainistíocht fhónta airgeadais ní féidir leis an CECD bearta a ionadú atá cumhdaithe cheana féin ag Cistí an Aontais agus ag Cláir an Aontais atá san áireamh sa CAI. Ní féidir le ranníocaíocht an CECD ionadaíocht a dhéanamh ach an oiread ar bhearta atá mar fhreagracht ar chuideachtaí a bhriseann oibrithe óna bpoist faoin dlí náisiúnta nó faoi chomhaontuithe comhchoiteanna.

Leanann an nós imeachta buiséid sa togra seo go díreach ó phointe 13 den Dréachtchomhaontú Idirinstitiúideach[6]ón gCoimisiún mar chúnamh ag an gCoimisiún. Nuair is féidir, giorrófar agus déanfar sruthlíniú ar an bpróiseas.

Ag cur san áireamh go gcuirtear na bearna arna gcómhaoiniú ag an CECD chun feidhme trí bhíthin comhbhainistíochta leis na Ballstáit, beidh an mheicníocht íocaíochta le haghaidh na ranníocaíochta fós i gcomhréir leo sin atá i bhfeidhm don mhodh bainistíochta seo ar bhuiséad an Aontais. Ag an am céanna, ba cheart go léireodh na comhaontuithe maoinithe raon feidhme na ngníomhaíochtaí a bheidh le comhlíonadh ag na Ballstáit mar atá beartaithe acu ina gcuid iarratas.

Déanfar modhnú ar an ráta cómhaoinithe, le ranníocaíocht 50 % ag dul do chostas an phacáiste agus a chur chun feidhme mar ghnáthrud, agus an fhéidearthacht an ráta sin a ardú go dtí 65 % i gcás iarratas arna gcur isteach ag na Ballstáit sin i gcríoch ina bhfuil réigiún amháin ar a laghad ar leibhéal NUTS II incháilithe faoi chuspóir “Cóineasaithe” na gCistí Struchtúracha. Is é is aidhm don mhodhnú seo a áirithiú nach gcuirtear isteach ar ráiteas dlúthpháirtíochta an Aontais le hoibrithe sna Ballstáit agus sna réigiúin sin mar gheall ar easpa acmhainní cómhaoinithe ag Ballstáit, arna aithint leis na rátaí níos airde cómhaoinithe atá leagtha síos faoi na Cistí Struchtúracha. Cinnfidh an Coimisiún, ina mheasúnú ar iarratais den sórt sin, cibé an bhfuil call leis an ráta cómhaoinithe níos airde sa chás sonrach arna bheartú ag an mBallstát.

Ceann de na príomhtheachtaireachtaí don tréimhse 2014 – 2020 is ea gur cheart go mbeadh caiteachas ar leibhéal an Aontais dírithe ar thorthaí, ionas go n‑áiritheofaí go gcuireann aschur agus iarmhairt an chaiteachais dlús faoi chur chun feidhme na Straitéise Eoraip 2020 agus faoi bhaint amach a cuid spriocanna. Maidir le caiteachas a bhaineann leis an CECD, leagann an CAI amach an sprioc gur cheart go bhfaigheadh 50 % ar a laghad d’oibrithe a fhaigheann cúnamh trí bhíthin an CECD post nua seasmhach tar éis 12 mhí. D’fhonn a chur ar chumas an Choimisiúin faireachán a dhéanamh ar cibé an bhfuil na Ballstáit ag obair i dtreo na sprice seo nó nach bhfuil, déanfaidh na Ballstáit tuarascáil eatramhach a thíolacadh maidir le cur chun feidhme tacaíochta an CECD tar éis 15 mhí. Sa chur chuige céanna sin atá dírithe ar thorthaí, foráiltear leis an togra gur féidir le Ballstáit, faoi réir fhormheas an Choimisiúin, na bearta beartais ghníomhacha i leith mhargadh an tsaothair a leasú má fheictear dóibh le linn na tréimhse cur chun feidhme 24 mí go bhfuil bearta eile níos ábhartha agus geall fúthu go sroichfidh siad ráta athimeasctha níos airde.

· Forálacha atá ann cheana i réimse an togra

Mar a tugadh le fios sa Teachtaireacht[7] maidir le CAI, cuirfidh na Cistí Struchtúracha, ina gcuimsítear Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) cistiú ar fáil do ghníomhaíochtaí struchtúracha le haghaidh comhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh. Díreofar an cistiú seo ar phríomhthosaíochtaí na Straitéise Eoraip 2020, amhail fostaíocht a chur chun cinn, infheistíocht i scileanna, oideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil, cuimsiú sóisialta agus an comhrac in aghaidh na bochtaineachta mar aon le cumas institiúideach agus riarachán poiblí éifeachtúil a fheabhsú. Is cláir ilbhliantúla atá sa CSE agus sa ERDF araon a thacaíonn le spriocanna straitéiseacha, fadtéarmacha, go háirithe réamh-mheas agus bainistiú a dhéanamh ar athruithe agus ar athstruchtúrú. Bunaítear an CECD, dá réir sin, chun tacaíocht a chur ar fáil i ndálaí eisceachtúla agus lasmuigh de ghnáth-chlárú ilbhliantúil.

Mar a tugadh le fios sa Teachtaireacht chéanna, cothóidh an Comhbheartas Talmhaíochta an struchtúr reatha dhá philéar atá aige agus leanfaidh sé ag cur tacaíochta dírí ar fáil d’fheirmeoirí agus ag tacú le bearta margaidh, arna maoiniú go hiomlán ag buiséad an Aontais. Leanfar freisin ag seachadadh earraí poiblí comhshaoil sonracha, ag feabhsú iomaíochais na n‑earnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus ag cur chun cinn éagsúlú i ngníomhaíocht eacnamaíoch agus caighdeán saoil i limistéir thuaithe faoina dhara piléar, agus go háirithe faoin tacaíocht arna soláthar ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT). Amhail na Cistí Struchtúracha, is cláir ilbhliantúla atá sa CETFT a thacaíonn le spriocanna straitéiseacha, fadtéarmacha.

Bunaítear an CECD, dá réir sin, chun dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh a chur ar fáil trí bhíthin tacaíochta ar feadh achar teoranta d’oibrithe a bhfuiltear á ndéanamh iomarcach agus d’fheirmeoirí a chaithfidh na gníomhaíochtaí talmhaíochta a bhí ar bun roimhe sin acu a athrú i ndálaí eisceachtúla agus lasmuigh den ghnáth-chlárú ilbhliantúil.

D’fhonn úsáid éifeachtach a bhaint as ionstraimí an Aontais maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a chur chun cinn, beidh an rogha ionstraime a úsáidfear bunaithe ar mheasúnú maidir le cibé ar tharla na hiomarcaíochtaí mar thoradh ar thosca struchtúracha nó mar thoradh ar mheath sealadach ar chúrsaí fostaíochta a tharla de dhroim na dtosca a sainítear sa Rialachán.

· Comhsheasmhacht le beartais agus le cuspóirí eile an Aontais

Tacaíonn an CECD le cuspóirí na straitéise Eoraip 2020, rud ba cheart a chuirfeadh ar chumas an Aontais a bheith níos treise i ndiaidh na géarchéime, agus a gheilleagar a stiúradh i dtreo fáis chliste, inbhuanaithe agus chuimsithigh, agus go mbeadh ardleibhéal fostaíochta, táirgiúlachta agus comhtháthaithe shóisialta ag dul leis an bhfás sin. Ina Theachtaireacht[8] 'An Eoraip 2020 – Straitéis maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach', cuireann an Coimisiún béim ar ról an CECD faoin tionscnamh suaitheanta ‘Beartas tionsclaíoch i ré an domhandaithe’, go háirithe d’fhonn scileanna a ath-imlonnú go tapa chuig earnálacha agus margaí atá ag teacht chun cinn agus iad ag fás go tapa.

· An tionchar ar chearta bunúsacha

Níl aon tionchar ag an togra seo ar chearta bunúsacha.

2.           TORTHAÍ NA gCOMHAIRLIÚCHÁN LE PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS MEASÚNÚ TIONCHAIR

· Comhairliúchán leis na páirtithe leasmhara

Tionóladh dhá chomhdháil le páirtithe leasmhara chun todhchaí an CECD a phlé an 25-26 Eanáir 2011[9] agus an 8 Márta 2011[10]ón gCoimisiún mar chúnamh ag an gCoimisiún.

Bailíodh fianaise[11] maidir le glacadh an CECD trí cheist a chur ar shaineolaithe Ballstát maidir le todhchaíocht an CECD trí bhíthin dhá cheistneoir a cuireadh chucu an 26 Lúnasa 2010 agus an 12 Deireadh Fómhair 2010 agus ar eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta san Eoraip trí cheistneoir a cuireadh chucu an 2 Feabhra 2011. D’fhreagair cúig Bhallstát is fiche; níor fhreagair mórán eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta ach ghlac siad páirt go gníomhach sna comhdhálacha. Chuathas i gcomhairliúchán níos mó le saineolaithe Ballstát ag cruinniú saineolaithe in Porto an 29-30 Meán Fómhair 2010[12] agus sa Bhruiséil an 9 Márta 2011[13]ón gCoimisiún mar chúnamh ag an gCoimisiún. Ba é príomhthoradh na gcomhairliúchán seo gur tugadh tacaíocht ollmhór d’ionstraim idirghabhála géarchéime tapa i gcás ina dtarlódh iomarcaíochtaí ar mhórscála. Dá ainneoin sin, cháin gach duine go láidir castacht an nós imeachta agus chomh mall is atá an próiseas cinnteoireachta i láthair na huaire.

· Saineolas a bhailiú agus a úsáid

Ní raibh aon ghá le saineolas seachtrach.

· Measúnú tionchair

Clúdaítear measúnú iarmharta an CECD sa Mheasúnú Tionchair[14] maidir leis na hionstraimí airgeadais atá ar fáil don Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú, i.e. Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE), an CECD, clár PROGRESS, EURES agus Áis Mhicrea-mhaoinithe PROGRESS.

Rinneadh trí rogha a mheas sa mheasúnú iarmharta don CECD:

– Rogha 1 – Gan athrú ar an mbeartas, i.e. leanann an CECD gan a bhuiséad féin. Tar éis gach iarratais, caithfidh an t-údarás buiséadach cinneadh a ghlacadh maidir le cibé an fiú tacaíocht a thabhairt don chás áirithe seo. Is é an príomh-mhíbhuntáiste an mhoill fhada a tharlaíonn de dhroim na nósanna imeachta riaracháin a bhaineann leis an bpróiseas cinnteoireachta. Is iad na príomhbhuntáistí solúbthacht na hionstraime, go háirithe agus cineál nach féidir a thuar an chaiteachais á chur san áireamh, an fheasacht a ardaíonn sé i bParlaimint na hEorpa ar olliomarcaíochtaí, ard-infheictheacht gach iarratas, mar aon le hard-infheictheacht an CECD féin.

– Rogha 2 – Ionchorprú gníomhaíochtaí an CECD sa CSE. Is iad na príomh-mhíbhuntáistí an gá le leithdháileadh buiséid soiléir le linn na tréimhse clárúcháin, in ainneoin chineál ‘dochláraithe’ na n‑olliomarcaíochtaí, an choimhlint fhéideartha leis na critéir leithdháilte fhoriomlána a úsáidtear i mbeartas comhtháthaithe agus laghdú in infheictheacht pholaitiúil thacaíocht an Aontais mar nach mbeadh an t-údarás buiséadach páirteach. Is iad na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an rogha seo comhchuibheas agus comhlántacht méadaithe le CSE, giorrú an phróisis chinnteoireachta agus simpliú agus sruthlíniú iarratas ar an CECD mar go bhféadfadh an CECD tairbhe a bhaint as struchtúir, nósanna imeachta, córais bhainistíochta agus rialaithe CSE, mar aon le simplithe CSE i réimsí amhail costais incháilithe.

– Rogha 3 – An CECD mar chiste neamhspleách lena leithdháileadh buiséid féin. Is iad na príomh-mhíbhuntáistí solúbthacht buiséid a chailliúint mar chuirfeadh sé san áireamh suim sheasta caiteachais le haghaidh patrúin chaiteachais athraithigh, an mheicníocht sheachadta (tionchar diúltach ar an meicníocht sheachadta i gcomparáid le rogha 2 mar ní bhainfeadh an CECD tairbhe as struchtúir, nósanna imeachta agus simpliú CSE) agus ar deireadh an baol go mbeadh forluí ann le CSE. Is é an príomhbhuntáiste an ardleibhéal infheictheachta do dhlúthpháirtíocht Eorpach.

Is léir ón measúnú gur fearr roghanna 2 agus 3 i dtéarmaí luas seachadta chúnamh an CECD. Mar sin féin, baineann riosca méadaithe leis na roghanna seo d’éifeachtúlacht laghdaithe mar gheall ar neamhúsáid acmhainní leithdháilte. Ráthaíonn rannpháirtíocht lucht ceaptha beartas i rogha 1 an leibhéal tiomantais phoiblí is airde ón Aontas maidir le leas na n‑oibrithe a ndearnadh iomarcach. Dá bhrí sin, is é rogha 1 an rogha tosaíochta, mar soláthraítear leis an rogha sin an tsolúbthacht is gá le húsáid éifeachtach acmhainní a chumasú, gan difear a dhéanamh don Chreat Airgeadais Ilbhliantúil. Tá scóip ann simpliú breise a dhéanamh ar an meicníocht sheachadta agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar éifeachtacht an chúnaimh a thugtar d’oibrithe a ndearnadh iomarcach iad agus d’fheirmeoirí a mbíonn tionchar ag domhandú orthu.

Fad is a bhaineann sé leis an socrú airgeadais tá an togra seo bunaithe ar rogha 1, i.e. ionstraim shonrach ag feidhmiú taobh amuigh de CAI. Rinneadh measúnú breise ar ábhar sonrach na bhforálacha, agus go háirithe oiriúnú rialacha an CECD chun feirmeoirí a chumhdach, sa mheastóireacht ex ante a ghabhann leis an togra seo.

Chuir an mheastóireacht ex-ante[15] trí rogha san áireamh:

– Rogha 1 – Gan athrú ar an mbeartas, i.e. leanann an CECD ag feidhmiú faoina rialacha reatha arna leasú leis an ‘maolú géarchéime’ mar a thugtar air agus sraith gníomhaíochtaí incháilithe;

– Rogha 2 – An daonra incháilithe a shíneadh, i.e. leanann an CECD ag feidhmiú faoina rialacha reatha arna leasú leis an ‘maolú géarchéime’ mar a thugtar air agus sraith gníomhaíochtaí incháilithe mar atá i rogha 1, ach síntear a chritéir idirghabhála chun oibrithe gníomhaireachta sealadacha agus oibrithe a bhfuil conarthaí ar théarma seasta acu a chur san áireamh;

– Rogha 3 – An daonra incháilithe agus an tsraith gníomhaíochtaí incháilithe a shíneadh a thuilleadh, i.e. síneann an CECD rogha 2 trí bhíthin bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe (lena n‑áirítear feirmeoirí) a chur san áireamh sa daonra incháilithe, agus trí bhíthin síneadh a chur leis an tsraith gníomhaíochtaí incháilithe chun ceanglais shonracha bainisteoirí úinéirí a chur san áireamh.

Ar bhonn an mheasúnaithe ar na buntáistí agus na míbhuntáistí atá leis na trí rogha thuas, leathnaíonn an togra seo tacaíocht chuig an gcuid sin den lucht saothair a raibh drochthionchar ag domhandú gníomhaíochtaí eacnamaíocha, cásanna géarchéime gan choinne nó comhaontuithe trádála orthu, mar fhostaí buan nó mar fhostaí sealadach nó mar úinéir ina bhainisteoir nó oibrí féinfhostaithe.

3.           EILIMINTÍ DLÍ AN TOGRA

· Achoimre ar an ngníomhaíocht atá beartaithe

Is é aidhm an togra a áirithiú go leanann an CECD ag feidhmiú sa chéad tréimhse chlárúcháin eile i gcomhréir leis na bunphrionsabail atá leagtha síos don CAI 2014 – 2020. Ba cheart go gcuirfeadh an CECD ar chumas an Aontais dlúthpháirtíocht a léiriú ar leibhéal an Aontais agus tacaíocht a thabhairt d’oibrithe ar fágadh iomarcach iad de thoradh ar dhomhandú trádála, de thoradh ar ghéarchéim gan choinne nó mar iarmhairt comhaontuithe trádála a bhfuil tionchar acu ar earnáil na talmhaíochta.

· Bunús dlí

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an tríú mír d’Airteagal 175 agus Airteagal 42 agus Airteagal 43.

Ceadaíonn Airteagal 175(3) do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle gníomhaíocht a ghlacadh i gcomhréir le gnáthnós imeachta reachtach agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus le Coiste na Réigiún, más gá gníomhaíochtaí ar leith a úsáid lasmuigh de na Cistí Struchtúracha agus den Chomhbheartas Talmhaíochta agus gan dochar do na bearta a ndearnadh cinneadh fúthu faoi chuimsiú bheartais eile an Aontais.

I dtaca leis na forálacha sa Rialachán seo a bhaineann le tacaíocht d’fheirmeoirí gníomhacha, is féidir a mheas gurb é atá i gcúnamh an CECD cabhair do ghníomhaíochtaí talmhaíochta agus gníomhaíocht a ghlactar chun cuspóir sainráite de chuid Bheartas Talmhaíochta an Aontais a shaothrú. Dá bhrí sin, cuimsíonn Airteagal 42 agus Airteagal 43 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh an bunús dlí iomchuí le haghaidh na mbeart a dhírítear ar fheirmeoirí.

· Prionsabal na coimhdeachta

Tá feidhm ag prionsabal na coimhdeachta a mhéid is nach bhfuil an togra faoi inniúlacht eisiach an Aontais.

Ní féidir leis na Ballstáit na cuspóirí a bhaineann le dlúthpháirtíocht a léiriú ar leibhéal an Aontais i ndálaí eisceachtúla don chuid sin den lucht saothair a raibh tionchar diúltach ag domhandú, ag géarchéim gan choinne nó ag comhaontuithe trádála orthu, a bhaint amach go leordhóthanach astu féin. Is féidir iad a bhaint amach níos fearr ar leibhéal an Aontais, ag cur san áireamh gur léiriú ar dhlúthpháirtíocht i measc Ballstát agus eatarthu atá san CECD. Beidh gá le comhaontú ón dá shraith den údarás buiséadach, ar an gcaoi sin ag léiriú dlúthpháirtíochta ón Aontas agus ó na Ballstáit, chun ranníocaíocht ón CECD a chur sa tsiúil. Ar an mbealach sin, rannchuideoidh an togra leis an gcuspóir maidir le dlúthpháirtíocht an Aontais i ndálaí eisceachtúla a dhéanamh níos nithiúla don chuid sin den fhórsa saothair atá i dteannta, go háirithe, agus do shaoránaigh an Aontais i gcoitinne.

· Prionsabal na comhréireachta

I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, ní théann forálacha an togra seo thar a bhfuil riachtanach chun na spriocanna sin a bhaint amach. Léirítear sna hoibleagáidí a fhorchuirtear ar na Ballstáit an gá le cúnamh a thabhairt don lucht saothair atá i dteannta le dul in oiriúint do na dálaí athraitheacha agus lena n‑athimeascadh go tapa san fhórsa saothair. Tá an t-ualach riaracháin ar an Aontas agus ar na húdaráis náisiúnta teoranta don mhéid is gá le haghaidh an Choimisiúin lena fhreagracht a chleachtadh maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais. Ós rud é go ndéantar an ranníocaíocht leis an mBallstát faoin phrionsabal na comhbhainistíochta, caithfidh an Ballstát tuairisc a thabhairt ar an úsáid a bhaintear as an ranníocaíocht airgeadais.

· Rogha na hionstraime

An ionstraim atá beartaithe: Rialachán.

Ní bheadh modhanna eile iomchuí ar an gcúis seo a leanas: ní féidir an cuspóir maidir le dlúthpháirtíocht ar leibhéal an Aontais a léiriú ach trí ionstraim dlí atá infheidhme go díreach.

4.           IMPLEACHT BHUISÉADACH

Tá an CECD ar cheann de na hionstraimí speisialta nach bhfuil san áireamh sa CAI, le huasmhéid EUR 3 billiún idir Eanáir 2014 agus 31 Nollaig 2020, agus ní bheidh an méid a thacóidh leis an earnáil talmhaíochta níos mó ná EUR 2,5 billiún (praghsanna 2011).

Déantar a fheidhmiú a rialú de réir phointe 13 den Dréacht-Chomhaontú Idirinstitiúideach[16] idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais.

Ní fhéadfaidh sé dul thar uasmhéid bliantúil EUR 429 milliún.

5.           EILIMINTÍ ROGHNACHA

2011/0269 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014 - 2020)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe don tríú mír d’Airteagal 175 de, mar aon le hAirteagal 42 agus Airteagal 43 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na Parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa[17],

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún[18],

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1) An 26 Márta 2010 d’aontaigh an Chomhairle Eorpach le moladh an Choimisiúin straitéis nua dar teideal Eoraip 2020 a sheoladh. Ar cheann de thrí thosaíocht na straitéise tá fás cuimsitheach a chothú trí dhaoine a chumasú le hardleibhéil fostaíochta, infheistiú i scileanna, bochtaineacht a chomhrac agus margaí saothair a nuachóiriú, oiliúint agus córais um chosaint shóisialta chun cúnamh a thabhairt do dhaoine athruithe a thuar a láimhseáil, agus sochaí chomhtháite a fhorbairt.

(2) Bunaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (an CECD) le Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a bhunú[19] ar feadh thréimhse an Chreata Airgeadais ón 1 Eanáir 2007 go dtí an 31 Nollaig 2013 le cur ar chumas an Aontais dlúthpháirtíocht a léiriú d'oibrithe a fágadh iomarcach i ngeall ar athruithe i bpatrúin trádála domhanda agus chun tacaíocht a chur ar fáil lena n‑athimeascadh go tapa san fhórsa saothair. Tá cuspóir tosaigh seo an CECD fós bailí.

(3) In Buiséad don Eoraip 2020[20], Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le ról an CECD mar chiste solúbtha chun tacaíocht a thabhairt d’oibrithe a chailleann a bpost agus chun cuidiú leo post eile a aimsiú gan mhoill. Ba cheart don Aontas, feadh thréimhse an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020, leanúint de bheith ag tabhairt tacaíochta sonraí aonuaire d'oibrithe i limistéir, in earnálacha, i gcríocha nó i margaí saothair atá buailte go dona ag mórshuaitheadh eacnamaíoch. I bhfianaise na haidhme atá ag an CECD, i.e. tacaíocht a thabhairt i gcásanna práinne agus in imthosca gan choinne, ba cheart dó fanacht lasmuigh den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil.

(4) Rinneadh raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 in 2009 a leathnú le Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle[21] mar chuid den phlean don Téarnamh Eacnamaíoch Eorpach le hoibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíochta domhanda a chur san áireamh. D’fhonn cur ar chumas an CECD idirghabháil a dhéanamh i gcásanna amach anseo, ba cheart go gclúdódh a raon feidhme iomarcaíochtaí a d'eascair ó mórshuaitheadh eacnamaíoch, nuair a tharla sé de dhroim géarchéime gan choinne atá inchomparáide leis an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíochta a tharla sa gheilleagar ó 2008 ar aghaidh.

(5) D'fhonn an Teachtaireacht 'Buiséad don Eoraip 2020' a chomhlíonadh ba cheart raon feidhme an CECD a leathnú d'fhonn cuidiú le feirmeoirí iad féin a chur in oiriúint do dhálaí nua margaidh a eascróidh ó chomhaontuithe trádála idirnáisiúnta in earnáil na talmhaíochta agus a bheidh faoi deara athrú nó coigeartú mór i ngníomhaíochtaí talmhaíochta feirmeoirí atá buailte, d'fhonn cuidiú leo bheith níos iomaíche ó thaobh struchtúir de agus dul i mbun gníomhaíochtaí neamhthalmhaíocha.

(6) D'fhonn gné Eorpach an CECD a áirithiú, ba cheart iarratas ar thacaíocht a chur ar obair nuair a shroicheann líon na n‑iomarcaíochtaí íostairseach. I margaí saothair beaga, amhail Ballstáit bheaga nó réigiúin iargúlta, agus i ndálaí eisceachtúla, féadfar iarratais a chur isteach i gcás líon níos lú iomarcaíochtaí. Maidir le feirmeoirí, ba cheart don Choimisiún na critéir riachtanacha a chinneadh i bhfianaise iarmhairtí gach comhaontaithe trádála.

(7) Ba cheart go mbeadh rochtain chothrom ag oibrithe a rinneadh iomarcach ar an CECD, beag beann ar an gcineál conartha fostaíochta nó ar an gcineál caidrimh fostaíochta a bhí acu. Dá bhrí sin, oibrithe a bhfuil conarthaí ar théarma seasta acu agus oibrithe gníomhaireachta sealadacha arna ndéanamh iomarcach mar aon le bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe a scoireann dá ngníomhaíochtaí agus feirmeoirí a athraíonn nó a choigeartaíonn a gcuid gníomhaíochtaí i bhfianaise dalaí nua margaidh tar éis comhaontuithe trádála, ba cheart a mheas gur oibrithe arna ndéanamh iomarcach iad chun críocha an Rialacháin seo.

(8) Maidir le feirmeoirí, ba cheart go n‑áireofaí le raon feidhme an CECD na tairbhithe dá ndéanann difear comhaontuithe déthaobhacha arna gcur i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le hAirteagal XXIV den GATT nó ag comhaontuithe déthaobhacha arna gcur i gcrích laistigh den Eagraíocht Dhomhanda Trádála. Cumhdaíonn sé sin feirmeoirí a athraíonn nó a choigeartaíonn na gníomhaíochtaí talmhaíochta a bhí á ndéanamh acu roimhe sin taobh istigh de thréimhse a thosaíonn nuair a chuirtear inisileacha le comhaontuithe trádála dá leithéid agus a chríochnaíonn trí bliana tar éis chur chun feidhme iomlán na gcomhaontuithe sin.

(9) Ba cheart go ndíreofaí ranníocaíochtaí ón CECD go príomha ar bhearta gníomhacha mhargadh an tsaothair atá dírithe ar oibrithe arna ndéanamh iomarcach a áth‑imeascadh go tapa san fhórsa saothair, san earnáil ina raibh siad ag obair i dtús nó in earnáil eile, earnáil na talmhaíochta san áireamh. Dá bhrí sin, ba cheart cuimsiú liúntas airgid i bpacáiste comhordaithe seirbhísí pearsantaithe a shrianadh.

(10) Agus an pacáiste comhordaithe de bhearta um beartas gníomhach i leith mhargadh an tsaothair á dhréachtú, ba cheart go dtabharfadh Ballstáit tús áite do bhearta lena gcuirfear go suntasach le hinfhostaitheacht na n‑oibrithe arna ndéanamh iomarcach. Ba cheart go bhféachfadh na Ballstáit le dhul i dtreo ar a laghad 50 % de na hoibrithe a ndírítear orthu a athimeascadh san fhórsa saothair nó i ngníomhaíochtaí nua laistigh de 12 mhí ó dháta an iarratais.

(11) D'fhonn tacaíocht éifeachtach thapa a thabhairt d’oibrithe ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit a ndícheall iarratais chomhlánaithe a chur isteach. Ba cheart go mbeadh soláthar faisnéise breise eisceachtúil agus ba cheart srian ama bheith leis.

(12) D'fhonn prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais a chomhlíonadh, níor cheart ranníocaíochtaí an CECD a chur in ionad beart tacaíochta atá ar fáil i gCistí Struchtúracha an Aontais nó i mbeartais nó i gcláir eile an Aontais d’oibrithe arna ndéanamh iomarcach.

(13) Ba cheart forálacha speisialta a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis na cásanna a chumhdaíonn an CECD agus le torthaí a ghnóthaítear. Ina theannta sin, d'fhonn cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh leis an bpobal i gcoitinne agus neartú ar na sineirgí idir na gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar thionscnamh an Choimisiúin, ba cheart do na hacmhainní a leithdháiltear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo rannchuidiú le cumarsáid institiúideach tosaíochtaí polaitiúla an Aontais, ar chuntar go mbaineann siad le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo.

(14) D’fhonn a áirithiú nach gcuirfidh easpa acmhainní cómhaoinithe na mBallstát isteach ar an Aontas dlúthpháirtíocht a léiriú d'oibrithe, ba cheart an ráta cómhaoinithe a mhodhnú sa chaoi is go mbeidh ranníocaíocht 50 % ag dul do chostas an phacáiste agus dá chur chun feidhme sa ghnáthchás, agus an fhéidearthacht an ráta sin a ardú go dtí 65 % i gcás iarratas arna gcur isteach ag na Ballstáit sin i gcríoch ina bhfuil réigiún amháin ar a laghad ar leibhéal NUTS II incháilithe faoi chuspóir 'Cóineasaithe' na gCistí Struchtúracha.

(15) Chun cur chun feidhme an Rialacháin seo a éascú, ba cheart go mbeadh caiteachas incháilithe ón dáta ar a dtabhaíonn Ballstát caiteachas riaracháin maidir le cur chun feidhme an CECD nó ón dáta ar a dtosaíonn Ballstát ag soláthar seirbhísí pearsantaithe, nó, i gcás feirmeoirí, ón dáta atá leagtha síos sa i ngníomh de chuid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 4(3).

(16) D'fhonn na riachtanais a thiocfaidh chun cinn i míonna deiridh gach bliana a chumhdach, is gá a áirithiú go mbeidh ar a laghad an ceathrú cuid d'íosmhéid bliantúil an CECD fós ar fáil an 1 Meán Fómhair. Ba cheart ranníocaíochtaí arna ndéanamh sa chuid eile den bhliain a leithdháileadh agus aird á tabhairt ar an uasteorainn fhoriomlán atá leagtha síos do thacaíocht d'fheirmeoirí sa chreat airgeadais ilbhliantúil.

(17) Is é an Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an […………..] maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[22] (an Comhaontú Idirinstitiúideach’) a chineann creat buiséadach an CECD.

(18) Ar mhaithe le hoibrithe arna ndéanamh iomarcach, ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit agus institiúidí an Aontais atá páirteach i bpróiseas cinnteoireachta an CECD a ndícheall amanna próiseála a laghdú agus nósanna imeachta a shimpliú.

(19) Ionas go bhféadfaidh an Coimisiún faireachán leanúnach a dhéanamh ar na torthaí a bhaintear amach le cúnamh an CECD, ba cheart go gcuirfeadh Ballstáit tuarascálacha eatramhacha agus tuarascálacha deiridh isteach maidir le cur chun feidhme an CECD.

(20) Ba cheart go leanfadh na Ballstáit de bheith freagrach as cur chun feidhme na ranníocaíochta agus as bainistíocht agus rialú na ngníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh le maoiniú ón Aontas, i gcomhréir leis an Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 an 25 Meitheamh 2002 ón gComhairle i leith an Rialacháin Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (an Rialachán Airgeadais)[23]. Ba cheart go dtabharfadh na Ballstáit údar le húsáid na ranníocaíochta a fhaightear ón CECD.

(21) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir dá bhrí sin, de bharr a bhfairsinge agus a n‑éifeachtaí, iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar atá leagtha amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1 Cuspóirí

Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (an CECD) feadh thréimhse an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020.

Is é is aidhm don CECD rannchuidiú le fás eacnamaíoch agus le fostaíocht san Aontas tríd an Aontas a chumasú dlúthpháirtíocht a léiriú d'oibrithe arna ndéanamh iomarcach i ngeall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, i ngeall ar chomhaontuithe trádála a dhéanann difear do thalmhaíocht, nó i ngeall ar ghéarchéim gan choinne, agus chun tacaíocht airgeadais a chur ar fáil d'athimeascadh tapa na n-oibrithe sin san fhórsa saothair, nó chun a gcuid gníomhaíochtaí talmhaíochta a athrú nó a choigeartú.

Gníomhaíochtaí a bhainfidh tairbhe as ranníocaíochtaí ón gCiste de bhun Airteagal 2(a) agus (b), féachfaidh siad lena áirithiú go bhfaighidh ar a laghad 50 % d’oibrithe a bheidh rannpháirteach sna gníomhaíochtaí sin fostaíocht sheasta taobh istigh de bhliain ón dáta cur i bhfeidhm.

Airteagal 2 Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le hiarratais a dhéanfaidh na Ballstáit ar ranníocaíochtaí a chuirfear ar fáil dóibh seo a leanas:

(a)   oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda de thoradh domhandú, arna léiriú, go háirithe le méadú substaintiúil ar allmhairí chuig an Aontas, meath tapa a theacht ar an sciar den margadh atá ag an Aontas in earnáil ar leith nó athshuí gníomhaíochtaí chuig tíortha nach ballstáit iad, i gcás ina bhfuil drochthionchar suntasach ag na hiomarcaíochtaí sin ar an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;

(b) oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar mhórshuaitheadh sa gheilleagair áitiúil, réigiúnaigh nó náisiúnta a tharla de dhroim géarchéime gan choinne, ar choinníoll go bhfuil nasc díreach inléirithe idir na hiomarcaíochtaí agus an ghéarchéim sin;

(c) oibrithe a athraíonn nó a dhéanann coigeartú ar na gníomhaíochtaí talmhaíochta a bhí ar bun acu roimhe i rith tréimhse a thosaigh tar éis don Aontas inisileacha a chur leis an gcomhaontú trádála ina raibh bearta léirscaoilte trádála don earnáil talmhaíochta iomchuí agus a chríochnaigh trí bliana tar éis chur chun feidhme iomlán na mbeart sin, ar choinníoll go mbeidh mar thoradh ar na bearta trádála sin méadú suntasach in allmhairí an Aontais de tháirge nó de tháirgí talmhaíochta agus go mbeidh ag gabháil leis sin laghdú suntasach ar phraghsanna táirgí den sórt sin ar leibhéal an Aontais nó, nuair is iomchuí, ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach.

Airteagal 3 Sainiú

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas maidir le hoibrí:

(a) ciallaíonn ‘oibrí’ oibrithe a bhfuil conarthaí fostaíochta ar feadh tréimhse éiginnte acu, a bhfuil a gconradh fostaíochta nó a gcaidreamh fostaíochta i gcomhréir le hAirteagal 4; nó

(b) ciallaíonn ‘oibrí’ oibrithe téarma sheasta mar a shainítear i dTreoir 1999/70/CE ón gComhairle[24], a bhfuil a gconradh nó a gcaidreamh fostaíochta i gcomhréir le hAirteagal 4(1)(a) nó (b), agus ar conradh nó caidreamh é a gcuirtear deireadh leis agus nach ndéantar a athnuachan laistigh den tréimhse atá leagtha amach sa phointe sin d’Airteagal 4; nó

(c) ciallaíonn ‘oibrí’ oibrithe gníomhaireachtaí sealadacha mar a shainítear in Airteagal 3 de Threoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[25], ar fiontar é a ngnóthas úsáideora i gcomhréir le hAirteagal 4(1)(a) nó (b), agus a gcuirtear deireadh lena thréimhse leis an úsáideoir agus nach ndéantar athnuachan air laistigh den tréimhse atá leagtha amach sa phointe sin d’Airteagal 4; nó

(d) ciallaíonn ‘oibrí’ bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe (lena n‑áirítear feirmeoirí) agus gach ball de theaghlach atá gníomhach sa ghnó, ar an gcoinníoll, más feirmeoirí iad, go raibh siad ag táirgeadh cheana féin an aschuir a ndearna an comhaontú ábhartha trádála difear dó sular cuireadh chun feidhme na bearta a bhaineann leis an earnáil shonrach.

Airteagal 4 Critéir idirghabhála

1.   Cuirfear ranníocaíocht ar fáil ón CECD i gcás in arb ann d'aon cheann de na coinníollacha atá leagtha amach i bpointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 2 agus nuair a atá na nithe seo a leanas mar thoradh orthu:

(a) ar a laghad 500 oibrí á ndéanamh iomarcach thar thréimhse ceithre mhí i bhfiontar i mBallstát, lena n‑áirítear oibrithe á ndéanamh iomarcach i gceann dá soláthraithe nó i gceann dá tháirgeoirí iartheachtacha;

(b) ar a laghad 500 oibrí á ndéanamh iomarcach thar thréimhse naoi mí, go háirithe i bhfiontair bheaga nó mheánmhéide, ag feidhmiú in earnáil eacnamaíoch amháin arna sainiú i leibhéal rannáin NACE Athbhreithnithe 2 agus iad suite i réigiún amháin nó in dhá réigiún theorantacha ar leibhéal NUTS II, nó i níos mó ná dhá réigiún theorantacha ar leibhéal NUTS II ar an gcoinníoll gur fágadh níos mó ná 500 oibrí iomarcach in dhá cheann de na réigiúin le chéile.

2. I gcás margaí saothair beaga nó i ndálaí eisceachtúla, agus nuair a thugann an Ballstát iarrthach bunús cuí leis, féadfar a mheas go bhfuil iarratas ar ranníocaíocht faoin Airteagal inghlactha fiú mura féidir na critéir atá leagtha síos i bpointe (a) nó i bpointe (b) de mhír 1 a chomhlíonadh ina n‑iomláine, nuair a bhíonn mórthionchar ag iomarcaíochtaí ar fhostaíocht agus ar an ngeilleagar áitiúil. Sonróidh an Ballstát cé na critéir idirghabhála atá leagtha amach i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 1 nár comhlíonadh ina n‑iomláine.

3. I dtaca le feirmeoirí, nuair a mheasann an Coimisiún, tar éis dó inisileacha a chur le comhaontú trádála agus ar bhonn na faisnéise, na sonraí agus na n‑anailísí atá ar fáil dó, gur dóigh go gcomhlíonfar na coinníollacha maidir le tacaíocht i gcomhréir le hAirteagal 2(c) i gcás líon suntasach feirmeoirí, glacfaidh sé gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 24 lena saineofar na hearnálacha nó na táirgí incháilithe, lena saineofar, nuair is iomchuí, na limistéir thíreolaíocha atá buailte, lena leagfar síos uasmhéid le haghaidh tacaíochta féideartha ar leibhéal an Aontais, lena leagfar síos tréimhsí tagartha agus coinníollacha incháilitheachta d’fheirmeoirí agus dátaí incháilitheachta maidir le caiteachas agus lena mbunófar spriocdháta faoina gcaithfear iarratais a chur isteach, agus más gá, lena mbunófar ábhar na n‑iarratas sin i gcomhréir le hAirteagal 8(2).

4. Nuair a athraíonn bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe na gníomhaíochtaí a bhí ar bun acu roimhe, nó i gcás feirmeoirí, nuair a choigeartaíonn siad a ngníomhaíochtaí, measfar gur iomaíochtaí cásanna den sórt sin chun críocha an Rialacháin seo.

Airteagal 5 Iomarcaíochtaí a ríomh

Ar mhaithe le líon na n‑iomarcaíochtaí dá bhforáiltear in Airteagal 4(1) a ríomh, comhairfear iomarcaíocht:

(a) i gcás oibrithe a bhfuil conarthaí fostaíochta tréimhse éiginnte acu nó oibrithe a bhfuil conarthaí téarma sheasta acu a thagann chun deiridh sula n‑éagann sé:

(1) ó dháta fhógra indibhidiúil an fhostóra go bhfuil sé chun an oibrí a leagan as nó chun conradh fostaíochta an oibrí a fhoirceannadh; nó

(2) ó dháta foirceanta de facto an chonartha fostaíochta, más roimh dháta éaga an chonartha é sin; nó

(3) ón dáta ar a dtugann an fostóir, i gcomhréir le hAirteagal 3(1) de Threoir 98/59/CE ón gComhairle[26], fógra don údarás inniúil poiblí i scríbhinn maidir leis na hiomarcaíochtaí comhchoiteanna réamh-mheasta; sa chás sin, cuirfidh an Ballstát iarrthach faisnéis bhreise ar fáil don Choimisiún maidir le líon iarbhír na n‑iomarcaíochtaí arna gcur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 4(1), sula gcuirfidh an Coimisiún an measúnú i gcrích.

(b) i gcás oibrithe téarma sheasta agus oibrithe gníomhaireachtaí sealadacha:

(1) ó dháta foirceanta de facto an chonartha fostaíochta, nó

(2) ó dheireadh na tréimhse leis an ngnóthas úsáideora, nó

(3) ón dáta ar a mbíonn siad dífhostaithe.

(c) I gcás bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe (lena n‑áirítear feirmeoirí), comhairfear an iomarcaíocht ón dáta ar a scoirtear de na gníomhaíochtaí de dhroim aon cheann de na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 2, agus cinnfear í i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le forálacha riaracháin, nó ón dáta atá sonraithe ag an gCoimisiún sa ghníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le Airteagal 4(3).

I gcás gach fiontair nó oibrí féinfhostaithe arna chlúdach faoi iarratas, sonróidh an Ballstát san iarratas an tslí ina bhfuil na hiomarcaíochtaí á gcomhaireamh.

Airteagal 6 Oibrithe incháilithe

Féadfaidh an Ballstát iarrthach seirbhísí pearsantaithe, arna gcómhaoiniú ag an CECD, a chur ar fáil do na hoibrithe i gceist, oibrithe amhail:

(a) gach oibrí a rinneadh iomarcach i gcomhréir le hAirteagal 5, laistigh den tréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 4(1), (2) nó (3),

(b) oibrithe a rinneadh iomarcach roimh an tréimhse dá bhforáiltear i Airteagal 4(1)(a) nó (2), nó tar éis na tréimhse sin, i gcásanna ina maolaíonn iarratas arna dhéanamh faoi Airteagal 4(2) ó na critéir atá leagtha amach in Airteagal 4(1)(a),

(c) feirmeoirí a athraíonn nó a dhéanann coigeartú ar na gníomhaíochtaí talmhaíochta a raibh siad ag gabháil dóibh roimhe, tar éis don Aontas inisileacha a chur le comhaontú trádála dá dtagraítear sa ghníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 4(3).

Meastar na hoibrithe dá dtagraítear i bpointe (b) a bheith incháilithe, ar an gcoinníoll go ndearnadh iomarcach iad tar éis an fhógra ginearálta maidir leis na hiomarcaíochtaí réamh‑mheasta agus gur féidir nasc cúisíoch soiléir a aithint leis an eachtra a spreag na hiomarcaíochtaí le linn na tréimhse tagartha.

Airteagal 7 Gníomhaíochtaí incháilithe

1. D’fhéadfaí ranníocaíocht a dhéanamh le haghaidh beart gníomhach um margadh an tsaothair atá ina gcuid de phacáiste comhordaithe seirbhísí pearsantaithe, arna cheapadh d'fhonn athimeascadh tapa na hoibrithe iomarcacha a bhfuiltear ag díriú orthu san fhórsa saothair nó i bhféinfhostaíocht a éascú, nó i gcás feirmeoirí, na gníomhaíochtaí a raibh siad ag gabháil dóibh roimhe a athrú nó a choigeartú. Féadfaidh na nithe seo a leanas, go háirithe, a bheith sa phacáiste chomhordaithe seirbhísí pearsantaithe sin:

(a) cúnamh um chuardach poist, treoir ghairme, seirbhísí comhairleacha, meantóireacht, cúnamh um shocrúchán seachtrach, cur chun cinn na fiontraíochta, cúnamh le féinfhostaíocht agus le bunú gnó nó gníomhaíocht a athrú nó a choigeartú (lena n‑áirítear infheistíochtaí i sócmhainní fisiceacha), gníomhaíochtaí comhair, oiliúint agus athoiliúint saincheaptha, lena n‑áirítear scileanna i dteicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus deimhniú taithí arna fáil;

(b) bearta speisialta a bhfuil teorainn ama leo, amhail liúntais um chuardach poist, dreasachtaí earcaíochta d’fhostóirí, liúntais soghluaisteachta, liúntais chothabhála nó oiliúna (lena n‑áirítear liúntais do chúramóirí nó seirbhísí faoisimh feirme), agus gach ceann acu sin teoranta do thréimhse an chuardaigh poist ghníomhaigh arna thuairisciú, nó do thréimhse na foghlama ar feadh an tsaoil nó do thréimhse na ngníomhaíochtaí oiliúna,

(c) bearta chun oibrithe faoi mhíbhuntáiste nó níos sine a spreagadh le fanacht i margadh an tsaothair nó le filleadh air.

Ní féidir costais na mbeart faoi (b) a bheith os cionn 50 % de chostais iomlána an phacáiste chomhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe atá liostaithe sa mhír seo.

Ní fhéadfaidh an costas a bhainfidh le hinfheistíochtaí i sócmhainní fisiceacha maidir le féinfhostaíocht agus bunú gnó nó le hathrú nó coigeartú a dhéanamh ar ghníomhaíocht a bheith os cionn EUR 35 000.

2. Ní bheidh na bearta seo a leanas incháilithe i gcomhair ranníocaíochta ón CECD:

(a) bearta speisialta a bhfuil teorainn ama leo arna liostú i mír 1 (b) agus nach bhfuil coinníollach ar na hoibrithe ar a bhfuiltear ag díriú bheith páirteach go gníomhach i gcuardach poist agus i ngníomhaíochtaí oiliúna;

(b) gníomhaíochtaí atá de chúram ar fhiontair de bhua an dlí náisiúnta nó de bhua comhaontuithe comhchoiteanna.

3. Ar thionscnamh an Bhallstáit iarrthaigh, féadfar ranníocaíocht a dhéanamh as na gníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe.

Airteagal 8 Iarratais

1. Cuirfidh an Ballstát isteach iarratas iomlán chuig an gCoimisiún laistigh de thréimhse dhá sheachtain déag sheachtain ón dáta a gcomhlíontar na critéir atá leagtha amach in Airteagal 4(1) nó (2) nó, más infheidhme, roimh an spriocdháta atá leagtha síos ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 4(3). I ndálaí eisceachtúla a bhfuil údar cuí tugtha leo féadfaidh an Ballstát iarrthach faisnéis bhreise a chur leis an iarratas laistigh de shé mhí ó dháta an iarratais, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an iarratas ar bhonn na faisnéise atá ar fáil. Cuirfidh an Coimisiún a mheasúnú ar an iarratas i gcrích laistigh de dhá sheachtain déag ón dáta a fhaightear iarratas comhlánaithe nó (i gcás iarratais nach bhfuil comhlánaithe) sé mhí tar éis dáta an iarratais tosaigh, cibé acu is luaithe.

2. Beidh an fhaisnéis seo a leanas san iarratas:

(a) anailís réasúnaithe ar an nasc idir na hiomarcaíochtaí agus na mórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda, nó ar an mórshuaitheadh ar an ngeilleagair áitiúil, réigiúnaigh nó náisiúnta a tharla de dhroim géarchéime gan choinne, nó an staid nua margaidh in earnáil na talmhaíochta sa Bhallstát a d'eascair ó éifeachtaí comhaontaithe trádála ar chuir an tAontas Eorpach inisileacha leo i gcomhréir le hAirteagal XXIV den GATT nó comhaontaithe iltaobhacha ar cuireadh inisileacha leo laistigh den Eagraíocht Dhomhanda Trádála de réir Airteagal 2(c). Beidh an anailís sin bunaithe ar fhaisnéis staitistiúil agus ar fhaisnéis eile ar an leibhéal is iomchuí lena léiriú gur comhlíonadh na critéir idirghabhála atá leagtha amach in Airteagal 4;

(b) measúnú ar líon na n‑iomarcaíochtaí i gcomhréir le hAirteagal 5, agus míniú ar na teagmhais as ar tháinig na hiomarcaíochtaí sin;

(c) sainaithint, nuair is iomchuí, na bhfiontar a rinne an dífhostú, na soláthraithe nó na dtáirgeoirí iartheachtacha, na n‑earnálacha agus na gcatagóirí oibrithe a ndírítear orthu;

(d) an tionchar a mheastar a bheidh ag na hiomarcaíochtaí i dtaca leis an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta agus i dtaca le fostaíocht;

(e) buiséad measta gach ceann de chomhpháirteanna an phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a bheidh ina dtaca ag na hoibrithe a ndírítear orthu;

(f) na dátaí ar ar cuireadh tús leis na seirbhísí pearsantaithe do na hoibrithe atá buailte agus leis na gníomhaíochtaí chun an CECD a chur chun feidhme, mar atá leagtha amach in Airteagal 7(1) agus (3) faoi seach, nó na dátaí ar a bhfuil sé i gceist tús a chur leo;

(g) na nósanna imeachta a leanadh chun comhairliúchán a dhéanamh leis na comhpháirtithe sóisialta nó le heagraíochtaí ábhartha eile de réir mar is infheidhme;

(h) ráiteas comhlíontachta maidir leis an tacaíocht arna hiarraidh ón CECD, i leith rialacha nós imeachta agus ábhair an Aontais maidir le státchabhair chomh maith le ráiteas nach dtagann na seirbhísí pearsantaithe in ionad beart atá mar chúram ar na cuideachtaí de bhua an dlí náisiúnta nó de bhua comhaontuithe comhchoiteanna;

(i) foinsí cómhaoinithe náisiúnta;

(j) más infheidhme, aon cheanglais bhreise a d’fhéadfadh a bheith leagtha amach sa ghníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 4(3).

3. Ar bhonn na faisnéise a ndéantar foráil maidir léi i mír 2 agus aon fhaisnéis bhreise a chuireann an Ballstát iarrthach isteach sa tréimhse a ndéantar foráil maidir léi i mír 1, déanfaidh an Coimisiún measúnú, i gcomhairliúchán leis an mBallstát lena mbaineann, ar cé acu atá na coinníollacha maidir le ranníocaíocht a dhéanamh comhlíonta nó nach bhfuil.

Airteagal 9 Comhlántacht, comhlíonadh agus comhordú

1. Comhlánóidh tacaíocht d’oibrithe iomarcacha gníomhaíochtaí na mBallstát, ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.

2. Beidh an ranníocaíocht teoranta don mhéid is gá le dlúthpháirtíocht agus tacaíocht a chur ar fáil d’oibrithe iomarcacha aonair. Comhlíonfaidh na gníomhaíochtaí arna dtacú ag an CECD dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n‑áirítear na rialacha maidir le státchabhair.

3. I gcomhréir lena bhfreagrachtaí féin, áiritheoidh an Coimisiún agus an Ballstát iarrthach comhordú an chúnaimh ó chistí an Aontais.

4. Maidir leis na gníomhaíochtaí sonracha atá ag fáil ranníocaíochta, áiritheoidh an Ballstát iarrthach nach bhfaighidh siad cúnamh ó ionstraimí airgeadais eile an Aontais freisin.

Airteagal 10 Comhionannas idir fir agus mná agus neamh-idirdhealú

Áiritheoidh an Coimisiún agus na Ballstáit go gcuirfear chun cinn comhionannas idir fir agus mná agus comhtháthú ghné na hinscne le linn na gcéimeanna éagsúla i gcur chun feidhme na ranníocaíochta. Glacfaidh an Coimisiún agus an Ballstát céimeanna iomchuí chun aon idirdhealú atá bunaithe ar inscne, ar chine nó ar bhunadh eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar chlaonadh gnéasach a chosc le linn an chonartha fostaíochta nó an chaidrimh fostaíochta maidir le rochtain ar an ranníocaíocht agus le linn na gcéimeanna éagsúla de chur chun feidhme na ranníocaíochta.

Airteagal 11 Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún

1. Ar thionscnamh ón gCoimisiún, faoi réir uasteorainn 0,5 % d’uasmhéid bliantúil an CECD, féadfar an CECD a úsáid i dtaca le maoiniú a dhéanamh ar ullmhú, ar fhaireachán, ar bhailiú sonraí agus ar bhunú bhonn eolais a bhaineann le cur chun feidhme an CECD. Féadfar é a úsáid freisin chun maoiniú a dhéanamh ar chúnamh teicniúil agus riaracháin, ar ghníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, mar aon le gníomhaíochtaí iniúchta, rialaithe agus measúnaithe is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme.

2. Faoi réir na huasteorann a leagtar amach in mír 1, cuirfidh an t-údarás buiséadach méid ar fáil le haghaidh cúnaimh theicniúil ag tús gach bliana ar bhonn togra ón gCoimisiún.

3. Comhlíonfar na cúraimí a leagtar amach i mír 1 i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, mar aon leis na rialacha cur chun feidhme is infheidhme chun an buiséad a chur i gcrích sa chaoi sin.

4. Áireofar ar chúnamh teicniúil an Choimisiúin faisnéis agus treoir a chur ar fáil do na Ballstáit maidir le húsáid an CECD, agus maidir le faireachán agus le meastóireacht a dhéanamh air. Féadfaidh an Coimisiún faisnéis a chur ar fáil freisin do na comhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus Eorpacha maidir leis an CECD a úsáid.

Airteagal 12 Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1. Cuirfidh an Ballstát iarrthach faisnéis ar fáil maidir le gníomhaíochtaí cistithe agus foilseoidh sé iad. Cuirfear an fhaisnéis in iúl do na hoibrithe ar a ndíreofar, do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, do chomhpháirtithe sóisialta, do na meáin agus don phobal i gcoitinne. Cuirfear béim ar ról an Aontais inti agus áiritheofar gur féidir an ranníocaíocht ón CECD a fheiceáil.

2. Bunóidh an Coimisiún suíomh idirlín, a bheidh ar fáil i ngach teanga de chuid an Aontais, chun faisnéis a chur ar fáil maidir leis an CECD, mar aon le treoir maidir le hiarratais a chur isteach, agus faisnéis maidir le hiarratais ar glacadh leo agus a diúltaíodh, agus cuirfear béim ar ról an údaráis bhuiséadaigh ann.

3. Cuirfidh an Coimisiún gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chun feidhme maidir le cásanna agus torthaí an CECD.

4. Na hacmhainní a leithdháilfear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo, rannchuideoidh siad le cumarsáid institiúideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, ar chuntar go mbaineann siad le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo.

Airteagal 13 Ranníocaíocht a chinneadh

1.           Ar bhonn an mheasúnaithe arna chur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 8(3), ag cur san áireamh go háirithe an líon oibrithe a ndírítear orthu, na gníomhaíochtaí beartaithe agus na costais mheasta, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht agus moladh a luaithe is féidir ar mhéid na ranníocaíochta, más ann di, a fhéadfar a íoc laistigh de theorainneacha na n‑acmhainní atá ar fáil. Ní rachaidh an méid thar 50 % d’iomlán na gcostas measta dá dtagraítear in Airteagal 8(2)(e) nó 65 % de na costais sin i gcás iarratas arna gcur isteach ag Ballstát i gcríoch ina bhfuil réigiún amháin ar a laghad ar leibhéal NUTS II incháilithe faoi chuspóir 'Cóineasaithe' na gCistí Struchtúracha. Cinnfidh an Coimisiún, ina mheasúnú ar chásanna den sórt sin, cé acu a bhfuil call leis an ráta cómhaoinithe 65 % nó nach bhfuil.

2.           I gcás ina gcinneann an Coimisiún, ar bhonn measúnaithe arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 8(3), gur comhlíonadh na coinníollacha maidir le ranníocaíocht faoin Rialachán seo, cuirfidh sé tús láithreach an nós imeachta atá leagtha amach in Airteagal 15.

3.           I gcás ina gcinneann an Coimisiún, ar bhonn measúnaithe arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 8(3), nár comhlíonadh na coinníollacha maidir le ranníocaíocht, cuirfidh sé sin in iúl don Bhallstát iarrthach a luaithe is féidir.

Airteagal 14 Incháilitheacht caiteachais

Beidh caiteachas incháilithe do ranníocaíocht ó na dátaí atá leagtha amach in Airteagal 8(2)(h) ar a dtosaíonn an Ballstát ag soláthar na seirbhísí pearsantaithe do na hoibrithe a ndírítear orthu nó an caiteachas riaracháin chun an CECD a chur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 7(1) agus (3) faoi seach. I gcás feirmeoirí, beidh caiteachas incháilithe do ranníocaíocht ón dáta atá socraithe sa ghníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 4(3).

Airteagal 15 Nós imeachta buiséid

1.           Cloífear sna socruithe don CECD le pointe 13 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

2.           Iontrálfar mar fhoráil na leithreasaí a bhaineann leis an CECD i mbuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

3.           I gcás ina gcinneann an Coimisiún go gcomhlíontar na coinníollacha maidir leis an CECD a chur i bhfeidhm, cuirfidh sé togra isteach chun é a chur in úsáid. Glacfaidh an dá shraith den údarás buiséadach an Cinneadh chun an CECD a chur in úsáid. Feidhmeoidh an Chomhairle mar thromlach cáilithe agus feidhmeoidh Parlaimint na hEorpa trí thromlach de na comhaltaí a chomhdhéanann í agus trí chúigiú de na vótaí arna gcaitheamh.

A chomhuain is a chuireann sé an togra i láthair le haghaidh Cinnidh chun an CECD a chur in úsáid, déanfaidh an Coimisiún togra a chur i láthair dhá bhrainse an údaráis bhuiséadaigh maidir le haistriú chuig na línte iomchuí buiséadacha. I gcás easaontais, cuirfear tús le nós imeachta tríbhealach.

Déanfar aistrithe a bhaineann leis an CECD i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.

4.           I gcomhpháirteach leis an togra le haghaidh Cinnidh chun an CECD a chur in úsáid, glacfaidh an Coimisiún Cinneadh maidir le ranníocaíocht airgeadais, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, a thiocfaidh i bhfeidhm ar an dáta a nglacfaidh an t-údarás buiséadach leis an gCinneadh chun an CECD a chur in úsáid.

5.           Áireofar na nithe seo a leanas in aon togra de bhun mhír 3:

(k) an measúnú a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 8(3), mar aon le hachoimre ar an bhfaisnéis ar a bhfuil an measúnú sin bunaithe;

(l) fianaise gur comhlíonadh na critéir atá leagtha síos in Airteagal 4 agus in Airteagal 9; agus

(m) na cúiseanna lena dtugtar údar maith leis na méideanna beartaithe.

6.           An 1 Meán Fómhair gach bliain, beidh ar a laghad an ceathrú cuid d’uasmhéid bhliantúil an CECD fós ar fáil d'fhonn na riachtanais a thiocfaidh chun cinn i míonna deiridh a chumhdach.

Airteagal 16 Íocaíocht agus úsáid na ranníocaíochta

1. Tar éis teacht i bhfeidhm Cinnidh maidir le ranníocaíocht i gcomhréir le hAirteagal 15(4) íocfaidh an Coimisiún an ranníocaíocht leis an mBallstát i bhfoirm réamh-mhaoinithe de 50 % ar a laghad de ranníocaíocht an Aontais don Bhallstát, agus déanfar sin i bprionsabal laistigh de 15 lá, agus íocfar é ina dhiaidh sin más gá i bhfoirm íocaíochtaí idirmheánaí agus deiridh. Déanfar an réamh-mhaoiniú a imréiteach nuair a dhéanfar an ranníocaíocht a fhoirceannadh i gcomhréir le hAirteagal 18(3).

2. Déanfar an ranníocaíocht a chur chun feidhme laistigh de chreat na comhbhainistíochta idir na Ballstáit agus an Coimisiún, i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.

3. Cinnfidh an Coimisiún téarmaí mionsonraithe maoinithe, go háirithe an ráta réamh‑mhaoinithe agus na módúlachtaí a bhaineann le híocaíochtaí idirmheánacha agus deiridh sa Chinneadh maidir le ranníocaíocht dá dtagraítear in Airteagal 15(4).

Déanfar íocaíochtaí idirmheánacha d’fhonn an caiteachas arna thabhú ag na Ballstáit agus iad ag cur na ngníomhaíochtaí incháilithe i gcrích a aisíoc, faoi réir dearbhú caiteachais a chur faoi bhráid an Choimisiúin arna shíniú ag ionadaí comhlacht poiblí creidiúnaithe de bhun Airteagal 21.

4. Déanfaidh an Ballstát na gníomhaíochtaí incháilithe atá leagtha amach in Airteagal 6 a luaithe agus is féidir, ach tráth nach déanaí ná 24 mí tar éis dháta an iarratais, de bhun Airteagal 8(1).

5. Féadfaidh an Ballstát a mholadh don Choimisiún nuair atá na gníomhaíochtaí atá sa phacáiste seirbhísí pearsantaithe á ndéanamh aige go n‑athrófaí na gníomhaíochtaí a áirítear trí ghníomhaíochtaí incháilithe eile atá liostaithe in Airteagal 7(1)(a) agus (c), ar an gcoinníoll go bhfuil údar cuí tugtha leis na leasuithe sin agus nach dtéann an t‑iomlán thar an ranníocaíocht de bhun mhír 1. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na hathbhreithnithe arna mbeartú agus, má aontaíonn sé, cuirfidh sé an Ballstát ar an eolas dá réir sin.

6. Beidh caiteachas de bhun Airteagal 7(3) incháilithe go dtí spriocdháta chur isteach na tuarascála.

Airteagal 17 Úsáid an euro

Is in euro a léireofar gach méid in iarratais, i gcinntí maidir le ranníocaíochtaí, i dtuarascálacha agus i ngach doiciméid eile, arna ndéanamh faoin Rialachán seo.

Airteagal 18 Tuarascáil eatramhach agus tuarascáil deiridh agus dúnadh

1. Tráth nach déanaí ná 15 mhí tar éis dháta an iarratais de bhun Airteagal 8(1) nó faoin dáta atá leagtha síos sa ghníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 4(3) déanfaidh an Ballstát tuarascáil eatramhach a chur faoi bhráid an Choimisiúin maidir le cur chun feidhme na ranníocaíochta, lena n‑áirítear maidir le cistiú, uainiú agus cineál na ngníomhaíochtaí a rinneadh cheana féin agus maidir leis an ráta athimeasctha san fhórsa saothair nó i ngníomhaíochtaí nua a baineadh amach 12 mhí tar éis dháta an iarratais.

Ina theannta sin, beidh faisnéis maidir leo seo a leanas sa tuarascáil eatramhach:

(n) tuairisc ar an bpacáiste comhordaithe seirbhísí pearsantaithe agus ar an gcaiteachas gaolmhar, lena n‑áirítear mar a chomhlánaíonn sé na gníomhaíochtaí arna maoiniú ag Cistí náisiúnta eile nó ag cistí eile an Aontais mar aon le faisnéis maidir le gníomhaíochtaí atá éigeantach d’fhiontair lena mbaineann de bhrí an dlí náisiúnta nó de bhun comhaontuithe comhchoiteanna;

(o) tuairisc ar na gníomhaíochtaí arna nglacadh agus arna bpleanáil ag na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla, ag Cistí an Aontais, ag comhpháirtithe sóisialta agus ag fiontair, lena n‑áirítear meastachán ar an gcaoi a rannchuidíonn siad le hathimeascadh oibrithe san fhórsa saothair nó i ngníomhaíochtaí nua.

2. Tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis dhul in éag na tréimhse atá sonraithe in Airteagal 16(4) déanfaidh an Ballstát tuarascáil deiridh a chur faoi bhráid an Choimisiúin maidir le cur chun feidhme na ranníocaíochta, lena n‑áirítear faisnéis maidir leis an gcineál gníomhaíochtaí agus na príomhthorthaí, saintréithe na n‑oibrithe a ndírítear orthu agus a stádas fostaíochta, mar aon le ráiteas lena dtugtar údar maith le caiteachas agus lena léirítear, nuair is féidir, comhlántacht na ngníomhaíochtaí leo sin atá cistithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

3. Tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis don Choimisiún an fhaisnéis ar fad is gá faoi mhír 2 a fháil, cuirfidh sé deireadh leis an ranníocaíocht trí mhéid deiridh na ranníocaíochta a chinneadh agus, más ann dó, an iarmhéid atá dlite ag an mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 22.

Airteagal 19 Tuarascáil dhébhliantúil

1. Faoin 1 Lúnasa gach dara bliain, agus den chéad uair in 2015, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil chainníochtúil agus cháilíochtúil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na gníomhaíochtaí a rinneadh faoin Rialachán seo agus Rialachán 1927/2006 an dá bhliain roimhe sin. Díreofar go príomha sa tuarascáil ar na torthaí a bhain an CECD amach agus go háirithe beidh faisnéis inti maidir le hiarratais a cuireadh isteach, cinntí a glacadh, gníomhaíochtaí a maoiníodh, lena n‑áirítear a gcomhlántacht le gníomhaíochtaí arna maoiniú ó chistí eile an Aontais, go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (an CETFT), agus foirceannadh ranníocaíochtaí a rinneadh. Ba cheart go bhfeicfí ann chomh maith na hiarratais sin a diúltaíodh nó a laghdaíodh de bharr easpa leithreasaí leordhóthanacha nó de bharr neamh-incháilitheachta.

2. Seolfar an tuarascáil ar mhaithe le faisnéis chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig na comhpháirtithe sóisialta.

Airteagal 20 Meastóireacht

1. Déanfaidh an Coimisiún, as a stuaim féin agus i ndlúthchomhar leis na Ballstáit:

(a) faoin 30 Meitheamh 2018, meastóireacht meán‑téarma ar éifeachtacht agus ar inbhuanaitheacht na dtorthaí a fuarthas;

(b) faoin 31 Nollaig 2022, meastóireacht ex-post, le cabhair ó shaineolaithe seachtracha, chun tionchar an CECD agus a bhreisluach a thomhas.

2. Seolfar torthaí na meastóireachta, mar fhaisnéis, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig na comhpháirtithe sóisialta.

Airteagal 21 Bainistíocht agus rialú airgeadais

1. Gan dochar d’fhreagracht an Choimisiúin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme, glacfaidh Ballstáit freagracht ar an gcéad dul síos as bainistiú gníomhaíochtaí arna dtacú ag an CECD agus as rialú airgeadais na ngníomhaíochtaí. Chuige sin, áireofar leis na bearta arna nglacadh acu:

(a) fíorú gur socraíodh bearta bainistíochta agus rialaithe agus go bhfuil siad á gcur chun feidhme ar bhealach ina n‑áirithítear go bhfuil cistí an Aontais á n‑úsáid go héifeachtúil agus i gceart, i gcomhréir le prionsabail na bainistíochta fónta airgeadais;

(b) fíorú go ndearnadh na gníomhaíochtaí arna maoiniú i gceart;

(c) áirithiú go bhfuil caiteachas arna mhaoiniú bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta infhíoraithe, agus go bhfuil siad ceart agus rialta;

(d) neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a cheartú mar a shainítear i [Rialachán (AE) Uimh. .../... ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle an ... lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa agus leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006] maidir leis na Cistí Struchtúracha agus méideanna a fháil ar ais a íocadh go míchuí, mar aon le hús ar bith ar íocaíochtaí déanacha nuair is iomchuí. Tabharfaidh siad fógra don Choimisiún faoi aon neamhrialtachtaí den sórt sin agus coimeádfaidh siad an Coimisiún ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta maidir le himeachtaí riaracháin agus dlíthiúla.

2. Tabharfaidh na Ballstáit creidiúnú do chomhlachtaí atá freagrach as bainistíocht agus rialú ceart na ngníomhaíochtaí arna dtacú ag an CECD i gcomhréir le hAirteagal 56 den Rialachán Airgeadais agus leis na critéir agus na nósanna imeachta atá leagtha síos sa Rialachán Ginearálta maidir leis na Cistí Struchtúracha. Faoin 1 Feabhra na den bhliain airgeadais ina dhiaidh sin, tabharfaidh na comhlachtaí creidiúnaithe sin don Choimisiún an fhaisnéis atá leagtha síos in Airteagal 56(5) den Rialachán Airgeadais.

3. Déanfaidh an Ballstát na ceartuithe airgeadais is gá i gcás ina bhfaightear neamhrialtacht. Beidh páirtchealú nó lánchealú na ranníocaíochta sna ceartuithe a dhéanfaidh an Ballstát. Gnóthóidh an Ballstát aon suim a chailltear mar thoradh ar neamhrialtacht a bhraitear, íocfaidh siad ar ais é chuig an gCoimisiún agus, mura n‑íoctar an tsuim san am a cheadaíonn an Ballstát iomchuí san am a cheadaítear, beidh ús mainneachtana dlite.

4. Glacfaidh an Coimisiún, sa mhéid atá freagracht air as cur chun feidhme bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, gach céim eile is gá lena fhíorú go ndéantar na gníomhaíochtaí arna maoiniú go cuí agus de réir phrionsabail na bainistíochta fónta agus éifeachtúla airgeadais. Tá sé d’fhreagracht ar an mBallstát iarrthach a áirithiú go bhfuil córais bhainistíochta agus rialaithe a fheidhmítear i gceart acu. Deimhneoidh an Coimisiún dó féin go bhfuil na córais sin ar bun.

Chuige sin, gan dochar do chumhachtaí na Cúirte Iniúchóirí ná do na seiceálacha a rinne an Ballstát i gcomhréir le dlíthe náisiúnta, le rialacháin agus le forálacha riaracháin, féadfaidh oifigigh nó státseirbhísigh de chuid an Choimisiún seiceálacha ar an láthair a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha samplacha, ar ghníomhaíochtaí arna maoiniú ag an CECD le fógra lá oibre amháin ar a laghad. Tabharfaidh an Coimisiún fógra maidir leis an mBallstát iarrthach d'fhonn an cúnamh go léir is gá a bhaint amach. Féadfaidh oifigigh nó státseirbhísigh an Bhallstáit lena mbaineann páirt a ghlacadh i seiceálacha den sórt sin.

5. Áiritheoidh an Ballstát go gcoinneofar na doiciméid tacaíochta ar fad maidir le caiteachas arna thabhú agus go mbeidh siad ar fáil don Choimisiún agus don Chúirt Iniúchóirí ar feadh tréimhse trí bliana tar éis fhoirceannadh na ranníocaíochta arna fáil ón CECD.

Airteagal 22 Ranníocaíocht a aisíoc

1. I gcásanna ina mbíonn costas iarbhír na gníomhaíochta níos lú ná an méid measta a luadh de bhun Airteagal 15, glacfaidh an Coimisiún Cinneadh, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, ag ceangal ar an mBallstát an tsuim chéanna den ranníocaíocht a fuarthas a aisíoc.

2. I gcás ina dteipeann ar Bhallstát cloí leis na hoibleagáidí a luaitear sa Chinneadh maidir le ranníocaíocht airgeadais, glacfaidh an Coimisiún na céimeanna is gá trí Chinneadh a ghlacadh, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, chun iallach a chur ar an mBallstát an ranníocaíocht a fuarthas a aisíoc ina hiomláine nó i bpáirt.

3. Roimh ghlacadh le cinneadh faoi mhíreanna 1 nó 2, déanfaidh an Coimisiún scrúdú oiriúnach ar an gcás agus ceadóidh sé, go háirithe, tréimhse shonraithe ama don Bhallstát chun a bharúlacha a chur isteach.

4. Má mheasann an Coimisiún, tar éis dó na fíoruithe is gá a chríochnú, nach bhfuil Ballstát ag cloí lena oibleagáidí faoi Airteagal 21 (1), déanfaidh sé cinneadh, mura bhfuil aon chomhaontú ann agus nach ndearna an Ballstát ceartuithe sa tréimhse a leag an Coimisiún amach, agus aon bharúlacha de chuid an Bhallstáit á gcur san áireamh, laistigh de thrí mhí ó dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i mír 3, chun na ceartuithe airgeadais riachtanacha a dhéanamh trí ranníocaíocht an CECD don ghníomhaíocht i dtrácht a chealú go hiomlán nó i bpáirt. Gheofar ar ais aon suim a chailltear mar thoradh ar neamhrialtacht a bhraitear agus, mura n‑íocann an Ballstát iarrthach an tsuim san am a cheadaítear, beidh ús mainneachtana dlite.

Airteagal 23 Bainistíocht airgeadais na tacaíochta d’fheirmeoirí

De mhaolú ar Airteagal 21 agus ar Airteagal 22, déanfar bainistiú agus rialú ar thacaíocht d’fheirmeoirí i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh...... maidir le maoiniú, bainistiú agus faireachán an chomhbheartais talmhaíochta.

Airteagal 24 An tarmligean a fheidhmiú

1. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2. Bronnfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear sa Rialachán seo go ceann tréimhse éiginnte ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhacht dá dtagraítear in Airteagal 4 a chúlghairm am ar bith.

Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ag dáta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ag an am céanna.

5. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlacfar de bhun Airteagal 4(3) i bhfeidhm ach amháin má dhéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid ina choinne laistigh de thréimhse dhá mhí ón dáta a dtabharfar fógra faoin ngníomh sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, sula mbeidh an tréimhse sin caite, go mbeidh sé curtha in iúl don Choimisiún ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle araon nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Cuirfear dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle.

Airteagal 25 Aisghairm

Aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006, le héifeacht ón 1 Eanáir 2014.

Beidh feidhm i gcónaí aige i gcás iarratas a chuirfear isteach suas go dtí 31 Nollaig 2013.

Airteagal 26 Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ar gach iarratas a chuirfear isteach idir 1 Eanáir 2014 agus 31 Nollaig 2020.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa              Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán                                               An tUachtarán

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH LE hAGHAIDH TOGRAÍ

1.           LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH

              1.1.    Teideal an togra/an tionscnaimh

              1.2.    Réimse/réimsí beartais lena mbaineann i gcreat ABM/ABB

              1.3.    An cineál togra/tionscnaimh

              1.4.    Cuspóir(í)

              1.5.    Na forais leis an togra/an tionscnamh

              1.6.    Fad agus tionchar airgeadais

              1.7.    Modh(anna) bainistíochta atá beartaithe

2.           BEARTA BAINISTÍOCHTA

              2.1.    Rialacha faireacháin agus tuairiscithe

              2.2.    Córas bainistíochta agus rialaithe

              2.3.    Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc

3.           AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH

              3.1.    Ceannteideal/ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus an líne/na línte buiséid lena mbaineann

              3.2.    An tionchar a mheastar ar chaiteachas

              3.2.1. Achoimre ar an tionchar a mheastar ar chaiteachas

              3.2.2. An tionchar a mheastar ar leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí

              3.2.3. An tionchar a mheastar ar leithreasaí de chineál riaracháin

              3.2.4. Comhoiriúnacht don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha

              3.2.5. Rannpháirtíocht tríú páirtí sa mhaoiniú

              3.3.    An tionchar a mheastar ar ioncam

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH LE hAGHAIDH TOGRAÍ

1. LEAGAN AMACH AN TOGRA/AN TIONSCNAIMH 1.1. Teideal an togra/an tionscnaimh

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú 2014 - 2020

1.2. Réimse/réimsí beartais lena mbaineann i gcreat ABM/ABB[27]

Gníomhaíocht ABB: An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú mar atá áirithe i bPlean Bainistíochta 2010 Ard-Stiúrthóireacht na Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus na gComhdheiseanna

1.3. An cineál togra/tionscnaimh

¨ Baineann an togra/tionscnamh le gníomhaíocht nua

¨ Baineann an togra/tionscnamh le gníomhaíocht nua tar éis treoirthionscadail/réamhghníomhaíochta[28]

X Baineann an togra/tionscnamh le le síneadh ar ghníomhaíocht atá ann cheana

¨ Baineann an togra/tionscnamh le gníomhaíocht a atreoraíodh i dtreo gníomhaíochta nua

1.4. Cuspóirí 1.4.1. Cuspóirí straitéiseacha ilbhliantúla an Choimisiúin ar a bhfuil an togra/tionscnamh dírithe

Titeann an togra faoin Teachtaireacht maidir le Buiséad don Eoraip 2020 ina bhfuil an Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020.

1.4.2. Cuspóirí sonracha agus an ghníomhaíocht nó na gníomhaíochtaí ABM/ABB lena mbaineann

Cuspóir sonrach Uimh. 1: Oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar athruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda agus ar ghéarchéimeanna gan choinne.

Cuspóir sonrach Uimh. 2: Oibrithe téarma sheasta agus oibrithe gníomhaireachta sealadacha a áireamh i raon feidhme an CECD.

Cuspóir sonrach Uimh. 3: Bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe (lena n‑áirítear feirmeoirí) a chur san áireamh.

Gníomhaíocht(aí) ABM/ABB lena mbaineann: An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD)

1.4.3. An toradh agus an tionchar a bhfuil súil leis

Sonraigh an tionchar ba cheart a bheadh ag an togra/tionscnamh ar na tairbhithe/grúpaí ar a bhfuil sé dírithe.

Cuirfidh an togra seo ar chumas an Aontais Eorpaigh leanúint de thacaíocht a thabhairt trí bhíthin an CECD de réir ráta cómhaoinithe 50 % i gcás bhearta gníomhacha mhargadh an tsaothair le haghaidh oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar dhomhandú a bhaineann le trádáil agus ar ghéarchéim gan choinne. Is féidir an ráta sin a mhéadú suas go dtí 65% i gcás Ballstát a bhfuil ar a chríoch ar a laghad réigiún amháin ag leibhéal NUTS II atá incháilithe faoi chuspóir 'Coinéasaithe' na gCistí Struchtúracha. Síntear an daonra incháilithe chun oibrithe téarma sheasta, oibrithe gníomhaireachta sealadacha agus bainisteoirí úinéirí micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide agus oibrithe féinfhostaithe (lena n‑áirítear feirmeoirí) a chur san áireamh.

1.4.4. Táscairí a léiríonn toradh agus tionchar

Sonraigh na táscairí maidir le faireachán ar chur chun feidhme an togra/an tionscnaimh.

- Líon na n‑iarratas ar thacaíocht ón CECD a fuarthas

- Líon na n‑oibrithe iomarcacha ar díríodh orthu chun cúnamh ón CECD a fháil

- Líon na n‑oibrithe iomarcacha a imeascadh san fhórsa saothair arís i ndiaidh beart lenar thacaigh an CECD

1.5. Na forais leis an togra/an tionscnamh 1.5.1. Na ceanglais is gá a shásamh sa ghearrthéarma nó san fhadtéarma

Caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú faoi dheireadh 2013. Cuirfidh an t-athbhreithniú sin, a dhéanfar trí bhíthin an Rialacháin arna bheartú, ar chumas an Chiste leanúint ar aghaidh le haghaidh thréimhse an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020, lena raon feidhme a mhéadú chun daonraí incháilithe breise a chur ar áireamh, agus chun roinnt sonraí teicniúla a leasú d’fhonn a fheidhmíocht a fheabhsú.

1.5.2. Luach breise a bhaineann le rannpháirteachas an Aontais

De thoradh ar rannpháirteachas an Aontais tríd an CECD, is féidir acmhainní náisiúnta a chomhlánú chun oibrithe arna ndéanamh iomarcach mar thoradh ar dhomhandú na trádála nó ar an ngéarchéim gan choinne a ath-lánpháirtiú. Léiríonn an taithí a fuarthas go dtí seo maidir leis an CECD gur féidir, de bharr rannpháirteachas an Aontais, níos mó tacaíochta saincheaptha a chur ar fáil ar feadh tréimhse níos faide, agus bearta i gceist go minic nach bhféadfaí a chur ar fáil murach rannpháirteachas an CECD.

1.5.3. Ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí chosúil roimhe seo

Féach an taithí a fuarthas faoi Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 mar atá leagtha amach sa Mheabhrán míniúcháin.

1.5.4. Comhchuibheas agus sineirgíocht a d'fhéadfadh a bheith ann le hionstraimí ábhartha eile

Tá an CECD comhchuibhithe le Ciste Sóisialta na hEorpa agus d’fhéadfadh sineirgíocht a bheith ann leis dá bharr.

1.6. Fad agus tionchar airgeadais

– X Togra/tionscnamh d'fhad teoranta

– X  Togra/tionscnamh in éifeacht ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020

– ¨  Tionchar airgeadais ó BBBB go BBBB

¨ Togra/tionscnamh d’fhad neamhtheoranta

– Cur chun feidhme le tréimhse dúisithe ó BBBB go BBBB,

– arna leanúint le hoibríocht ar scála iomlán.

1.7. Modh(anna) bainistíochta atá beartaithe[29]

¨ Bainistíocht dhíreach láraithe ag an gCoimisiún

¨ Bainistíocht indíreach láraithe trí na cúraimí cur chun feidhme a tharmligean chuig:

– ¨  gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

– ¨  comhlachtaí arna mbunú ag na Comhphobail[30]

– ¨  comhlachtaí náisiúnta san earnáil phoiblí/comhlachtaí a bhfuil misean de sheirbhís phoiblí acu

– ¨  daoine ar cuireadh de chúram orthu gníomhaíochtaí sonracha a chur chun feidhme de bhun Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus a aithnítear sa bhunghníomh ábhartha de réir bhrí Airteagal 49 den Rialachán Airgeadais

X Bainistíocht chomhpháirteach leis na Ballstáit

¨ Bainistíocht dhíláraithe le tríú tíortha

¨ Comhbhainistíocht le heagraíochtaí idirnáisiúnta (sonraí le tabhairt)

I gcás ina sonraítear níos mó ná modh bainistíochta amháin, tabhair sonraí sa roinn "Nótaí" le do thoil.

Nótaí

2. BEARTA BAINISTÍOCHTA 2.1. Rialacha faireacháin agus tuairiscithe

Sonraigh an mhinicíocht agus na coinníollacha.

Foráiltear le hAirteagal 19 den Rialachán atá beartaithe go gcuirtear de cheangal ar an gCoimisiún tuarascáil chainníochtúil agus cháilíochtúil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach bliain maidir leis na gníomhaíochtaí a rinneadh faoin Rialachán seo an dá bhliain roimhe sin. Beidh, inter alia, barúlacha an Choimisiúin maidir leis na gníomhaíochtaí faireacháin le linn na mblianta atá á mbreithniú sa tuarascáil sin.

I gcomhréir le hAirteagal 20 den Rialachán atá beartaithe, déanfaidh an Coimisiún i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2018, measúnú meántéarma ar éifeachtacht agus ar inbhuanaitheacht na dtorthaí a fuarthas faoin CECD. Faoin 31 Nollaig 2022, ní mór don Choimisiún, le cabhair ó shaineolaithe seachtracha, measúnú ex-post a dhéanamh chun tionchar an CECD agus a bhreisluach a thomhas.

2.2. Córas bainistíochta agus rialaithe 2.2.1. An riosca/na rioscaí a aithníodh

Is iad na rioscaí na rioscaí a bhaineann le bainistíocht chomhpháirteach Chistí an Chomhphobail.

2.2.2. Modh(anna) rialaithe atá beartaithe

Tá na ceanglais is infheidhme maidir le bainistíocht agus rialú airgeadais leagtha síos in Airteagal 20 den Rialachán arna bheartú.

2.3. Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc

Sonraigh bearta coisctheacha agus cosanta atá ann cheana nó atá beartaithe.

Tá na bearta chun neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a cheartú leagtha síos in Airteagal 20 (1)(d) agus in Airteagal 20(2) den Rialachán arna bheartú.

3. AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH 3.1. Ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus na línte buiséid ar a n‑imrítear tionchar

· Línte buiséid atá ann cheana

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil || Líne buiséid || Saghas caiteachais || Ranníocaíocht

Líon [Tuairisc………………………...……….] || LD/LN ([31]) || ó thíortha[32] an CSTE || ó thíortha is iarrthóirí[33] || ó thríú tíortha || de réir bhrí Airteagal 18(1)(aa) den Rialachán Airgeadais

neamhbhainteach || 04.0501 An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú 04.010414 An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú – Caiteachas ar bhainistíocht riaracháin 40.0243 Cúlchiste don Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú || LD || NÍL || NÍL || NÍL || NÍL

· Línte nua buiséid atá á n‑iarraidh

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil || Líne buiséid || Saghas caiteachais || Ranníocaíocht

Líon [Ceannteideal………………………...……] || LD/LN || ó thíortha CSTE || ó thíortha is iarrthóirí || ó thríú tíortha || de réir bhrí Airteagal 18(1)(aa) den Rialachán Airgeadais

neamhbhainteach || Iarrfar líne buiséid nua chun cuid den CECD a chur chun feidhme ag AS na Talmhaíochta || [LD…] || /NÍ FÉIDIR || /NÍ FÉIDIR || /NÍ FÉIDIR || /NÍ FÉIDIR

3.2. An tionchar a mheastar ar chaiteachas 3.2.1. Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh ar chaiteachas

EUR milliún (go dtí an 3ú deachúil)

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil: || Líon ||

Ard-Stiúrthóireacht: EMPL || || || Bliain 2014[34] || Bliain 2015 || IOMLÁN

Ÿ Leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí sa mhí || || ||

Uimhir na líne buiséid || Oibleagáidí || (1) || || ||

Íocaíochtaí || (2) || || ||

Uimhir na líne buiséid || Oibleagáidí || (1a) || || ||

Íocaíochtaí || (2a) || || ||

Leithreasaí de chineál riaracháin arna maoiniú  ó chlúdach na gclár sonrach[35] || || ||

Uimhir na líne buiséid || || (3) || || ||

IOMLÁN leithreasaí do Ard-Stiúrthóireacht EMPL || Oibleagáidí || =1+1a +3 || || ||

Íocaíochtaí || =2+2a +3 || || ||

Ÿ IOMLÁN leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí || Oibleagáidí || (4) || || ||

Íocaíochtaí || (5) || || ||

Ÿ IOMLÁN leithreasaí de chineál riaracháin arna maoiniú ó chlúdach na gclár sonrach || (6) || || ||

IOMLÁN leithreasaí faoin gCEANNTEIDEAL EMPL den chreat airgeadais ilbhliantúil || Oibleagáidí || =4+ 6 || || ||

Íocaíochtaí || =5+ 6 || || ||

Má tá tionchar ag an togra/tionscnamh ar níos mó ná ceannteideal amháin:

Ÿ IOMLÁN leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí || Oibleagáidí || (4) || || ||

Íocaíochtaí || (5) || || ||

Ÿ IOMLÁN leithreasaí de chineál riaracháin arna maoiniú ó chlúdach na gclár sonrach || (6) || || ||

IOMLÁN leithreasaí faoi CHEANNTEIDIL 1 go 4 den chreat airgeadais ilbhliantúil (Méid tagartha) || Oibleagáidí || =4+ 6 || || ||

Íocaíochtaí || =5+ 6 || || ||

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil: || 5 || " Caiteachas riaracháin "

EUR milliún (go dtí an 3ú deachúil)

|| || || Bliain 2014 || Bliain 2015 || An bhliain 2016 || Bliain 2017-2020 || IOMLÁN

Ard-Stiúrthóireacht: EMPL + AGRI ||

Ÿ Acmhainní daonna || 1.271 || 1.271 || 1.271 || 1.271 in aghaidh na bliana || 8.897 ||

Ÿ Caiteachas riaracháin eile || 0.140 || 0.140 || 0.140 || 0.140 in aghaidh na bliana || 0.98 ||

IOMLÁN || || 1.411 || 1.411 || 1.411 || 1.411 in aghaidh na bliana || 9.877 ||

IOMLÁN leithreasaí faoi CHEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || (Iomlán oibleagáidí = Iomlán íocaíochtaí) || || ||

EUR milliún (go dtí an 3ú deachúil)

|| || || Bliain N[36] || Bliain N+1 || IOMLÁN

IOMLÁN leithreasaí faoi CHEANNTEIDIL 1 go 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || Oibleagáidí || || ||

Íocaíochtaí || || ||

3.2.2. An tionchar a mheastar a bheidh ar leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí

– X  Ní éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí

– ¨  Éilíonn an togra/an tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí mar a mhínítear thíos:

Leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí in EUR milliúin (go dtí an 3ú deachúil)

Sonraigh cuspóirí agus aschuir ò || || || Bliain 2014 || Bliain 2015-2020 || ... tabhair na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6) || IOMLÁN ||

||

Saghas aschuir[37] || Meánchostas an aschuir || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon na n‑aschur || Costas || Líon iomlán na n‑aschur || Costas iomlán ||

CUSPÓIR SONRACH UIMH. 1[38]… || || || || || || || || || || || || ||

- Aschur || || || || || || || || || || || || || || ||

- Aschur || || || || || || || || || || || || || || ||

- Aschur || || || || || || || || || || || || || || ||

Fo-iomlán chuspóir sonrach Uimh. 1 || || || || || || || || || || || || ||

CUSPÓIR SONRACH UIMH. 2... || || || || || || || || || || || || ||

- Aschur || || || || || || || || || || || || || || ||

Fo-iomlán chuspóir sonrach Uimh. 2 || || || || || || || || || || || || ||

COSTAS IOMLÁN || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. An tionchar a mheastar ar leithreasaí de chineál riaracháin 3.2.3.1. Achoimre

–      Ní éilíonn an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasaí de chineál riaracháin

– Ö            Éilíonn an togra/an tionscnamh go n‑úsáidfear leithreasaí riaracháin mar a mhínítear thíos:

EUR milliún (go dtí an 3ú deachúil)

|| Bliain 2014 [39] || Bliain 2015 || Na blianta 2016-2020 || IOMLÁN

CEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || || || ||

Acmhainní daonna || 1.271 || 1.271 || 1.271 in aghaidh na bliana || 8.897

Caiteachas riaracháin eile || 0.14 || 0.14 || 0.14 in aghaidh na bliana || 0.98

Fo-iomlán CHEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || 1.411 || 1.411 || 1.411 in aghaidh na bliana || 9.877

Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 5[40] den chreat airgeadais ilbhliantúil || || || ||

Acmhainní daonna || || ||

Caiteachas eile de chineál riaracháin || || ||

Fo-iomlán lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 5 den chreat airgeadais ilbhliantúil || || ||

IOMLÁN || || || || || ||

3.2.3.2.  Na hacmhainní daonna a mheastar a bheidh riachtanach

– ¨  Ní éilítear leis an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear acmhainní daonna

– X  Éilítear leis an togra/tionscnamh go n‑úsáidfear acmhainní daonna mar a mhínítear thíos:

Sloinnfear an meastachán i méideanna iomlána (nó go dtí an 1ú deachúil ar a mhéid)

|| Bliain 2014 || Bliain 2015 || Mar a chéile maidir leis na blianta 2016 go 2020

04 01 01 01 (Ceanncheathrú agus Oifigí Ionadaíocht an Choimisiúin) || 9 || 9 || Ditto

XX 01 01 02 (Toscaireachtaí) || ||

XX 01 05 01 (Taighde indíreach) || ||

10 01 05 01 (Taighde díreach) || ||

04 01 02 01 (CA, INT, SNE ón “gclúdach iomlánaíoch") || 2 || 2

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA agus SNE sna toscaireachtaí) || ||

XX 01 04 yy [41] || - i gCeanncheathrú[42] || ||

- i dtoscaireachtaí || ||

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE - Taighde indíreach) || ||

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Taighde díreach) || ||

Línte buiséid eile (sonraigh) || ||

IOMLÁN || 11 || 11 || || 11 ||

Is é XX an réimse beartais nó an teideal buiséid lena mbaineann.

Déanfar na riachtanais le haghaidh acmhainní daonna agus acmhainní riaracháin a chumhdach laistigh den leithdháileadh a deonaíodh cheana féin do bhainistiú na gníomhaíochta seo agus/nó a ath‑imlonnaítear laistigh den Ard‑Stiúrthóireacht, arna chomhlánú de réir mar is gá ag aon leithdháileadh breise a d’fhéadfaí a dheonú don Ard‑Stiúrthóireacht atá i gceannas faoi chuimsiú an nós imeachta don leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha

Cur síos ar na cúraimí a bheidh le cur i gcrích:

Oifigigh agus gníomhairí sealadacha ||

Pearsanra seachtrach ||

3.2.4. Comhoiriúnacht leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil reatha

– X  Tá an togra/an tionscnamh comhoiriúnach don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha.

– ¨  Beidh athchlárú an cheannteidil ábhartha ag gabháil leis an togra/tionscnamh seo sa chreat airgeadais ilbhliantúil.

Mínigh an cineál athchlárúcháin a bhfuil gá leis, agus sonraigh na línte buiséid lena mbaineann agus na méideanna comhfhreagracha.

N/B

– ¨  Éilítear leis an togra/tionscnamh go gcuirfear an ionstraim sholúbthachta i bhfeidhm nó go ndéanfar athbhreithniú ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil[43]ón gCoimisiún mar chúnamh ag an gCoimisiún.

Mínigh cad atá ag teastáil, ag sonrú na gceannteideal agus na línte buiséid lena mbaineann agus na méideanna comhfhreagracha.

N/B

3.2.5. Ranníocaíochtaí ó thríú páirtithe

– X Ní dhéantar foráil sa togra/tionscnamh do chómhaoiniú ó thríú páirtithe

– Déantar foráil sa togra/tionscnamh don chómhaoiniú atá réamh-mheasta thíos:

Leithreasaí in EUR milliún (go dtí an 3ú deachúil)

|| Bliain 2014 || Bliain 2015 || ... tabhair na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6) || Costas

Sonraigh an comhlacht cómhaoinithe || || || || || ||

IOMLÁN na leithreasaí cómhaoinithe || || || || || ||

3.3. An tionchar a mheastar ar ioncam

– X  Níl tionchar airgeadais ar bith ag an togra/tionscnamh ar ioncam.

– ¨  Tá an tionchar airgeadais seo a leanas ag an togra/tionscnamh:

¨         ar acmhainní dílse

¨         ar ioncam ilghnéitheach

EUR milliún (go dtí an 3ú deachúil)

Líne buiséid ioncaim: || Leithreasaí atá ar fáil don chleachtadh buiséadach leanúnach || ||

Bliain 2012 || Bliain 2013 || ... iontráil na colúin ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6) ||

Airteagal …………. || || || || || || ||

I gcás ioncaim ilghnéithigh shannta, sonraigh na línte buiséid a n‑imrítear tionchar orthu.

N/B

Sonraigh an modh chun an tionchar ar ioncam a ríomh.

N/B

[1]               COIM(2011) 500 leagan deireanach, 29.6.2011.

[2]               IO L 406, 30.12.2006, lch. 1.

[3]               COIM(2008) 800 leagan deireanach, 26.11.2008.

[4]               Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 IO L 167, 29.6.2009, lch 26.

[5]               COIM(2011) 336 leagan deireanach, 10.6.2011.

[6]               COIM(2011) 403 leagan deireanach, 29.6.2011.

[7]               COIM(2011) 500 leagan deireanach, 29.6.2011.

[8]               COIM(2010) 2020 leagan deireanach, 3.3.2010.

[9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

[10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

[11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

[12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes

[13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes

[14]             SEC(2011)xxx.

[15]             SEC(2011)yyy.

[16]             COIM(2011) 403 leagan deireanach, 29.6.2011.

[17]             IO C, , lch. .

[18]             IO C, , lch. .

[19]             IO L 48, 22.2.2008, lch. 82.

[20]             COIM(2011) 500 leagan deireanach, 29.6.2011.

[21]             IO L 167, 29.6.2009, lch. 27.

[22]             COIM(2011) 403 leagan deireanach, 29.6.2011.

[23]             IO L

[24]             IO L 175, 10.7.1999, lch. 43.

[25]             IO L 327, 5.12.2008, lch 9.

[26]             IO L 225, 12.8.1998, lch. 16.

[27]             ABM: Bainistiú de réir gníomhaíochtaí – ABB: Bunú an bhuiséid de réir gníomhaíochtaí.

[28]             Mar a thagraítear dó in Airteagal 49(6)(a) nó (b) den Rialachán Airgeadais.

[29]             Is féidir mionsonraí maidir leis na modhanna bainistíochta agus tagairtí don Rialachán Airgeadais a fheiceáil ar shuíomh Gréasáin BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Mar a thagraítear dóibh in Airteagal 185 den Rialachán Airgeadais.

[31]             LD = Leithreasaí difreáilte / LN = Leithreasaí neamhdhifreáilte

[32]             CSTE: Comhlachas Saorthrádála na hEorpa.

[33]             Tíortha is iarrthóirí agus, nuair is iomchuí, tíortha a d'fhéadfadh a bheith ina n‑iarrthóirí ó na Balcáin Thiar.

[34]             Is í bliain N an bhliain a gcuirtear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh

[35]             Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó gníomhaíochtaí an AE (seanlínte "BA"), taighde indíreach, taighde díreach a chur chun feidhme.

[36]             Is í bliain N an bhliain a gcuirtear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh

[37]             Is ionann aschur agus táirgí agus seirbhísí le soláthar (e.g.: líon na malartuithe mac léinn a fhaigheann maoiniú, iomlán km de bhóithre a rinneadh, etc.).

[38]             Mar a thuairiscítear i Roinn 1.4.2. “Cuspóir sonrach nó cuspóirí sonracha...".

[39]             Is í bliain N an bhliain a gcuirtear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh

[40]             Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó gníomhaíochtaí an AE (seanlínte "BA"), taighde indíreach, taighde díreach a chur chun feidhme.

[41]             Faoin uasteorainn do phearsanra seachtrach ó leithreasaí faoi chomhair oibríochtaí (na seanlínte "BA").

[42]             Le haghaidh na gCistí Struchtúracha, an Chiste Eorpaigh Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus an Chiste Eorpaigh Iascaigh (CEI) go bunúsach.

[43]             Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.