52010DC0724

/* COM/2010/0724 final - COD 2009/0006 */ TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a bhaineann le seasamh na Comhairle chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hainmneacha teicstílí agus lipéadú gaolmhar táirgí teicstíle


[pic] | AN COIMISIÚN EORPACH |

An Bhruiséil 8.12.2010

COIM(2010) 724 leagan deireanach

2009/0006 (COD)

TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a bhaineann le

seasamh na Comhairle chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hainmneacha teicstílí agus lipéadú gaolmhar táirgí teicstíle

2009/0006 (COD)

TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a bhaineann le

seasamh na Comhairle chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hainmneacha teicstílí agus lipéadú gaolmhar táirgí teicstíle

1. CÚLRA

An dáta ar seoladh an togra chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (doiciméad COIM(2009)31 leagan deireanach – 2009/0006 (COD): | 30 Eanáir 2009. |

An dáta ar tugadh an tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa: | 16 Nollaig 2009. |

An dáta ar tugadh an tuairim ó Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh: | 18 Bealtaine 2010. |

An dáta ar glacadh seasamh na Comhairle: | 6 Nollaig 2010. |

2. CUSPÓIR AN TOGRA ÓN g COIMISIÚN

Glacadh an togra ón gCoimisiún i gcomhthéacs an tionscnaimh 'Rialáil Níos Fearr.' Is é is aidhm don togra, simpliú agus feabhsú a dhéanamh ar an gcreat rialála atá ann cheana maidir le táirgí teicstíle a lipéadú d'fhonn a spreagadh go bhforbrófar agus go nglacfar le snáithíní nua agus nuálaíocht san earnáil teicstíle agus éadaigh. D'fhonn an cuspóir ginearálta sin a bhaint amach, díríonn an togra ar an méid seo a leanas:

- An próiséas reachtach a éascú d'fhonn an reachtaíocht a chur in oiriúint don chur chun cinn teicniúil trí bhíthin na trí Threoir atá ann cheana a aistriú isteach in aon Rialachán amháin, rud a sheachnódh an gá le nuashonruithe nach bhfuil iontu ach nuashonruithe teicniúla a thrasuíomh.

- An tréimhse a ghiorrú idir an uair a chuirtear iarratas isteach agus an uair a ghlactar le hainm nua don snáithín.

3. BARÚLACHA FAOI SHEASAMH NA COMHAIRLE

3.1. Barúlacha ginearálta faoi sheasamh na Comhairle ar an gcéad léamh

D'fháiltigh an Chomhairle roimh an togra ón gCoimisiún i dtaobh shimpliú na reachtaíochta atá ann cheana maidir le hainmneacha teicstílí agus lipéadú gaolmhar táirgí teicstíle. Tá seasamh na Chomhairle ar an gcéad léamh ag teacht leis an méid a leagadh amach sa bhuntogra; ní dhearnadh den chuid is mó, ach gur cuireadh leis an togra agus gur feabhsaíodh é chun an raon feidhme a shoiléiriú, an struchtúr a bheachtú, sainmhínithe níos soiléire a sholáthar agus an téacs a chur in oiriúint do na forbairtí dlí agus institiúideacha is déanaí.

Tá an Coimisiún thar a bheith sásta go bhfuil an chéad léamh tugtha chun críche sa Chomhairle. Tá sé tábhachtach cuimhneamh ar na buntáistí a bhaineann le creat rialála simplithe le haghaidh geallsealbhóirí agus le haghaidh na rialtais náisiúnta; is ceart, dá bhrí sin, an rialachán nua a ghlacadh gan mhoill le go mbeidh an earnáil teicstíle agus éadaigh níos nuálaí.

3.2 Toradh leasuithe na Parlaiminte ar an gcéad léamh

3.2.1. Leasuithe Pharlaimint na hEorpa atá san áireamh ina n-iomláine, i bpáirt nó i bprionsabal i seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh

Tá tromlach mór na leasuithe teicniúla a thug Parlaimint na hEorpa isteach chun go mbeadh an téacs ag teacht leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gcreat nua reachtach maidir le margaíocht earraí[1] ar áireamh i seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh. Ina theannta sin, tá modhnuithe foirmiúla molta ann chun roinnt de na forálacha a shoiléiriú, amhail forálacha i dtaobh mionsonraí oibriúcháin nó fhreagracht na n-oibreoirí eacnamaíocha.

Áirítear ann freisin na leasuithe teicniúla lena ndéantar foráil i leith breis-simplithe trí aistriú chuig córas caighdeánbhunaithe a mholadh, áit ar cheart tagairtí do chaighdeáin Eorpacha a chur in ionad cur síos mionsonraithe ar mhodhanna cainníochtaithe.

Tar éis don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh teacht i bhfeidhm, thug an Chomhairle isteach na leasuithe ba ghá chun na rialacha nua a chuireann Airteagal 290 den Chonradh chun feidhme a chur in ionad na bhforálacha tosaigh maidir le nós imeachta coiste. Cé go gcuireann na leasuithe a mhol an Pharlaimint teorainn le tréimhse an tarmligthe, rud a chruthaíonn clásal éagtha, tacaíonn an Coimisiún leis na leasuithe atá molta i seasamh na Comhairle, ar leasuithe iad a dhéanann foráil maidir le hathnuachan uathoibríoch na gcumhachtaí arna dtarmligean chuig an gCoimisiún.

Formhuiníonn an Coimisiún na leasuithe teicniúla sin.

3.2.2. Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa nach bhfuil san áireamh i seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh

Measann an Chomhairle nach mbeadh sé ag teacht le cuspóir an tsimplithe, mar atá sa bhuntogra, dá leathnófaí raon feidhme an rialacháin. Ar an ábhar sin, ní áirítear i seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh aon leasú a bheadh le déanamh chun forálacha nua a chur isteach maidir le comharthaí tionscnaimh nó maidir le tásc go bhfuil codanna díorthaithe ó ainmhithe ann. B'fhearr don Chomhairle an scrúdú ar na cúrsaí sin a dhéanamh mar bheart leantach, tar éis an rialachán a ghlacadh. Tacaíonn an Coimisiún le comharthaí tionscnaimh, rud is léir trí ghlacadh togra[2] sa réimse sin in 2005, togra is infheidhme maidir le catagóirí éagsúla d'earraí allmhairithe, lena n-áirítear táirgí teicstíle. D'fhonn comhaontú idirinstitiúideach a éascú, d'fhéadfadh an Coimisiún bheith solúbtha ina leith sin.

Níl clásal athbhreithnithe mar chuid de sheasamh na Comhairle; mar sin féin, tá a tacaíocht curtha in iúl ag an gComhairle i dtaobh scrúdú leathan a dhéanamh ar cheanglais lipéadaithe táirgí teicstíle tar éis an rialachán a ghlacadh. Thacódh an Coimisiún leis an gcur chuige sin.

Maidir leis na leasuithe ar tháirgí ar leithligh – táirgí saincheaptha agus bréagáin teicstíle – aontaíonn an Coimisiún le seasamh na Comhairle, ina gcoimeádtear na forálacha atá ann cheana.

Aithníonn an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le tuairisc iomlán ar na snáithíní a bheith léirithe ar tháirge teicstíle; coimeádtar na hoibleagáidí dlíthiúla sa réimse sin i seasamh na Comhairle áfach.

Déanann seasamh na Comhairle soiléiriú ar chóras teanga an rialacháin. Maidir le córas siombailí a thabhairt isteach atá neamhspleách ar theanga, b'fhearr leis an gComhairle gan forálacha nua a áireamh ag an bpointe seo agus b'fhearr léi an fhéidearthacht sin a scrúdú faoi chuimsiú an athbhreithnithe a dhéanfar ar lipéadú táirgí teicstíle amach anseo; thacódh an Coimisiún leis an gcur chuige sin.

3.3 Forálacha nua tugtha isteach ag an gComhairle

Rinne an Chomhairle athbhreithniú ar shainmhínithe teicniúla agus ar úsáid na dtéarmaí 'lipéadú' agus 'marcáil' síos tríd an téacs. Déanann seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh soiléiriú freisin ar an nós imeachta maidir le lamháltais níos airde ó thaobh monaraíochta de, agus déantar beachtú ar mhionsonraí teicniúla na n-iarscríbhinní a ghabhann leis an rialachán.

Formheasann an Coimisiún príomhghnéithe na leasuithe sin.

4. CONCLÚID

Ghníomhaigh an Chomhairle trí thromlach cáilithe.

Tacaíonn an Coimisiún le príomhghnéithe sheasamh na Comhairle ar an gcéad léamh. Mar sin féin, mhol an Coimisiún comharthaí tionscnaimh cheana féin in 2005 i dtaobh réimse earraí, táirgí teicstíle san áireamh, agus d'fhéadfaí an méid sin a chomhtháthú sa rialachán seo. Tríd an gcuspóir sin a mheabhrú, agus dearcthaí éagsúla comhreachtóirí i dtaobh raon feidhme an rialacháin a chur san áireamh, tugann an Coimisiún faoin gcaibidlíocht idirinstitiúideach a éascú d'fhonn teacht ar chomhréiteach don bheirt chomhreachtóirí.

[1] IO L 218, 13.8.2008, lch. 21 – 47, lch. 82 - 128

[2] COIM(2005) 661 leagan deireanach