52009PC0306

Tuairim ón gCoimisiún de bhun phointe (c) den tríú fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CE ar leasuithe Pharlaimint na hEorpa ar an gcomhsheasamh ón gComhairle maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear comhrialacha maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh lena leasaítear an togra ón gCoimisiún de bhun Airteagal 250(2) de Chonradh CE /* COIM/2009/0306 leagan deireanach */


[pic] | COMISIÚN NA gCOMHPHOBAL EORPACH |

An Bhruiséil, 22.6.2009

COIM(2009)306 leagan deireanach

2007/0098/COD

TUAIRIM ÓN gCOIMISIÚN de bhun phointe (c) den tríú fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CE ar leasuithe Pharlaimint na hEorpa ar an gcomhsheasamh ón gComhairle maidir leis an togra le haghaidh

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comhrialacha maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh

LENA LEASAÍTEAR AN TOGRA ÓN gCOIMISIÚN de bhun Airteagal 250(2) de Chonradh CE

TUAIRIM ÓN gCOIMISIÚNde bhun phointe (c) den tríú fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CEar leasuithe Pharlaimint na hEorpaar an gcomhsheasamh ón gComhairle maidir leis antogra le haghaidh

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comhrialacha maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh

1. Réamhrá

Foráiltear le pointe (c) den tríú fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CE go dtabharfaidh an Coimisiún tuairim uaidh ar na leasuithe a mhol Parlaimint na hEorpa ag an dara léamh. Leagann an Coimisiún amach thíos a thuairim ar na leasuithe atá molta ag an bParlaimint.

2. Cúlra

An dáta ar seoladh an togra chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (doiciméad COIM(2007)263 leagan deireanach – 2007/0098/COD): | 23 Bealtaine 2007 |

Dáta na tuairime ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa: | 16 Eanáir 2008 |

Dáta na tuairime ó Pharlaimint na hEorpa ag an gcéad léamh: | 21 Bealtaine 2008 |

An dáta ar seoladh an togra leasaithe: | 13 Meitheamh 2008 |

An dáta ar glacadh an comhsheasamh: | 9 Eanáir 2009 |

Dáta na tuairime ó Pharlaimint na hEorpa ag an dara léamh: | 23 Aibreán 2009 |

3. Cuspóir an togra

Is é is cuspóir don togra comhrialacha a bhunú maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh. Is é is aidhm don togra rialachán nua a chur in ionad Threoir 96/26/CE d'fhonn comhchuibhiú níos fearr a bhaint amach agus d'fhonn iomaíocht níos córa idir oibreoirí sa mhargadh inmheánach a chur chun cinn.

4. TUAIRIM ÓN g COIMISIÚIN AR NA LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA h EORPA

Tar éis roinnt míonna d'idirbheartaíocht faoi Uachtaránacht Phoblacht na Seice, tá an Pharlaimint agus an Chomhairle tagtha ar chomhaontú ag an dara léamh, go háirithe maidir le cláir leictreonacha de ghnóthais iompair a bhunú. Féadfaidh an Coimisiún glacadh leis na leasuithe comhréitigh a ghlac Parlaimint na hEorpa ag deireadh an dara léamh chun an comhaontú seo a dhaingniú.

5. Conclúid

De bhun Airteagal 250(2) de Chonradh CE, déanann an Coimisiún a thogra a leasú mar atá leagtha amach thuas.