17.5.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 133/125


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/967 ÓN gCOIMISIÚN

an 16 Bealtaine 2023

lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 31 Márta 2023 go dtí an 29 Meitheamh 2023 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Sócmhainneacht II) (1), agus go háirithe an tríú fomhír d’Airteagal 77e(2) di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse ag gnóthais árachais agus athárachais chun críocha Threoir 2009/138/CE, ba cheart faisnéis theicniúil a leagan síos le haghaidh gach dáta tagartha maidir le struchtúir téarma ábhartha agus ráta úis atá saor ó riosca agus maidir le raonta difríochta bunúsacha chun an coigeartú meaitseála agus na coigeartuithe luaineachta a ríomh.

(2)

Ba cheart do ghnóthais árachais agus athárachais úsáid a bhaint as an bhfaisnéis theicniúil atá bunaithe ar shonraí margaidh a bhaineann le deireadh na míosa roimhe sin a thagann roimh an gcéad dáta tagartha maidir le tuairisciú a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis. An 5 Aibreán 2023, chuir an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde an fhaisnéis theicniúil a bhaineann le sonraí margaidh go dtí deireadh mhí Mhárta 2023 ar fáil don Choimisiún. Foilsíodh an fhaisnéis sin an 5 Aibreán 2023 i gcomhréir le hAirteagal 77e(1) de Threoir 2009/138/CE.

(3)

I bhfianaise an ghá an fhaisnéis theicniúil a bheith ar fáil láithreach, tá sé tábhachtach go dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar bhonn práinne.

(4)

Ar chúiseanna stuamachta, ní mór go n-úsáidfidh gnóthais árachais agus athárachais an fhaisnéis theicniúil chéanna chun forálacha teicniúla agus bunchistí dílse a ríomh gan beann ar an dáta a thuairiscíonn siad dá n-údaráis inniúla. Ba cheart, dá bharr sin, feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón gcéad dáta tagartha tuarascála a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis.

(5)

Ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar a luaithe is féidir, tá bonn cirt cuí go ndéanfar ar mhórchúiseanna práinne a bhaineann le hinfhaighteacht an struchtúir téarma ábhartha ráta úis saor ó riosca, bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8, i gcomhar le hAirteagal 4, de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Bainfidh gnóthais árachais agus athárachais úsáid as an bhfaisnéis theicniúil dá dtagraítear i mír 2 agus forálacha teicniúla agus bunchistí dílse á ríomh le haghaidh tuarascáil a bhfuil dátaí tagartha ón 31 Márta 2023 go dtí an 29 Meitheamh 2023 ag baint leo.

2.   Maidir le gach airgeadra ábhartha, is é a bheidh san fhaisnéis theicniúil a úsáidfear chun an meastachán is fearr a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 77 de Threoir 2009/138/CE, an coigeartú meaitseála i gcomhréir le hAirteagal 77c den Treoir sin agus an coigeartú luaineachta i gcomhréir le hAirteagal 77d den Treoir, is é a bheidh inti an méid seo a leanas:

(a)

na struchtúir téarma ábhartha ráta úis atá saor ó riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn I;

(b)

na raonta difríochta bunúsacha le haghaidh ríomh an choigeartaithe meaitseála a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

(c)

i dtaca le gach margadh árachais náisiúnta ábhartha, na coigeartuithe luaineachta a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 31 Márta 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 16 Bealtaine 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 335, 17.12.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).


IARSCRÍBHINNÍ I-III

IARSCRÍBHINN I

Struchtúir téarma ábhartha ráta úis atá saor ó riosca chun an meastachán is fearr a ríomh, gan aon choigeartú meaitseála ná coigeartú luaineachta

Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Euro

Koruna Phoblacht na Seice

Krone na Danmhairge

Forint na hUngáire

Krona na Sualainne

Lev na Bulgáire

1

3,472  %

6,925  %

3,462  %

14,358  %

3,582  %

3,422  %

2

3,315  %

5,947  %

3,305  %

12,571  %

3,405  %

3,265  %

3

3,140  %

5,341  %

3,130  %

11,125  %

3,164  %

3,090  %

4

3,009  %

4,965  %

2,999  %

9,982  %

3,011  %

2,959  %

5

2,930  %

4,715  %

2,920  %

9,153  %

2,914  %

2,880  %

6

2,886  %

4,550  %

2,876  %

8,584  %

2,843  %

2,836  %

7

2,860  %

4,439  %

2,850  %

8,223  %

2,793  %

2,810  %

8

2,847  %

4,363  %

2,837  %

8,023  %

2,762  %

2,798  %

9

2,845  %

4,311  %

2,835  %

7,942  %

2,748  %

2,796  %

10

2,850  %

4,276  %

2,840  %

7,927  %

2,753  %

2,800  %

11

2,837  %

4,255  %

2,827  %

7,943  %

2,775  %

2,787  %

12

2,870  %

4,242  %

2,860  %

7,960  %

2,805  %

2,820  %

13

2,889  %

4,233  %

2,879  %

7,960  %

2,839  %

2,839  %

14

2,884  %

4,225  %

2,874  %

7,941  %

2,873  %

2,834  %

15

2,860  %

4,217  %

2,850  %

7,888  %

2,905  %

2,811  %

16

2,824  %

4,206  %

2,814  %

7,821  %

2,935  %

2,774  %

17

2,781  %

4,194  %

2,771  %

7,748  %

2,963  %

2,731  %

18

2,740  %

4,180  %

2,730  %

7,671  %

2,988  %

2,690  %

19

2,703  %

4,166  %

2,693  %

7,592  %

3,011  %

2,653  %

20

2,674  %

4,151  %

2,664  %

7,512  %

3,033  %

2,625  %

21

2,655  %

4,136  %

2,646  %

7,432  %

3,052  %

2,607  %

22

2,644  %

4,121  %

2,635  %

7,353  %

3,070  %

2,597  %

23

2,640  %

4,106  %

2,631  %

7,275  %

3,086  %

2,593  %

24

2,640  %

4,091  %

2,631  %

7,198  %

3,101  %

2,595  %

25

2,644  %

4,076  %

2,635  %

7,123  %

3,115  %

2,600  %

26

2,651  %

4,061  %

2,643  %

7,051  %

3,128  %

2,608  %

27

2,660  %

4,047  %

2,652  %

6,980  %

3,140  %

2,618  %

28

2,671  %

4,033  %

2,663  %

6,912  %

3,151  %

2,630  %

29

2,683  %

4,019  %

2,675  %

6,847  %

3,161  %

2,643  %

30

2,696  %

4,006  %

2,688  %

6,783  %

3,171  %

2,657  %

31

2,709  %

3,993  %

2,701  %

6,722  %

3,180  %

2,671  %

32

2,723  %

3,980  %

2,715  %

6,664  %

3,188  %

2,686  %

33

2,736  %

3,968  %

2,729  %

6,608  %

3,196  %

2,701  %

34

2,750  %

3,956  %

2,743  %

6,554  %

3,204  %

2,715  %

35

2,764  %

3,945  %

2,758  %

6,502  %

3,211  %

2,730  %

36

2,778  %

3,934  %

2,772  %

6,452  %

3,217  %

2,745  %

37

2,792  %

3,923  %

2,785  %

6,404  %

3,223  %

2,759  %

38

2,805  %

3,913  %

2,799  %

6,358  %

3,229  %

2,774  %

39

2,818  %

3,903  %

2,812  %

6,314  %

3,235  %

2,788  %

40

2,831  %

3,893  %

2,825  %

6,272  %

3,240  %

2,801  %

41

2,844  %

3,884  %

2,838  %

6,231  %

3,246  %

2,814  %

42

2,856  %

3,875  %

2,850  %

6,192  %

3,250  %

2,827  %

43

2,868  %

3,866  %

2,862  %

6,155  %

3,255  %

2,840  %

44

2,879  %

3,858  %

2,874  %

6,119  %

3,259  %

2,852  %

45

2,891  %

3,850  %

2,885  %

6,084  %

3,264  %

2,864  %

46

2,902  %

3,842  %

2,896  %

6,051  %

3,268  %

2,875  %

47

2,912  %

3,835  %

2,907  %

6,019  %

3,272  %

2,886  %

48

2,922  %

3,827  %

2,917  %

5,988  %

3,275  %

2,897  %

49

2,932  %

3,820  %

2,927  %

5,958  %

3,279  %

2,908  %

50

2,942  %

3,813  %

2,937  %

5,930  %

3,282  %

2,918  %

51

2,951  %

3,807  %

2,946  %

5,902  %

3,286  %

2,927  %

52

2,960  %

3,800  %

2,956  %

5,876  %

3,289  %

2,937  %

53

2,969  %

3,794  %

2,964  %

5,850  %

3,292  %

2,946  %

54

2,978  %

3,788  %

2,973  %

5,825  %

3,295  %

2,955  %

55

2,986  %

3,782  %

2,981  %

5,802  %

3,298  %

2,964  %

56

2,994  %

3,776  %

2,989  %

5,778  %

3,300  %

2,972  %

57

3,001  %

3,771  %

2,997  %

5,756  %

3,303  %

2,980  %

58

3,009  %

3,766  %

3,005  %

5,735  %

3,305  %

2,988  %

59

3,016  %

3,760  %

3,012  %

5,714  %

3,308  %

2,996  %

60

3,023  %

3,755  %

3,019  %

5,694  %

3,310  %

3,003  %

61

3,030  %

3,751  %

3,026  %

5,674  %

3,313  %

3,010  %

62

3,037  %

3,746  %

3,033  %

5,655  %

3,315  %

3,017  %

63

3,043  %

3,741  %

3,039  %

5,637  %

3,317  %

3,024  %

64

3,049  %

3,737  %

3,045  %

5,619  %

3,319  %

3,030  %

65

3,055  %

3,733  %

3,052  %

5,602  %

3,321  %

3,037  %

66

3,061  %

3,728  %

3,058  %

5,585  %

3,323  %

3,043  %

67

3,067  %

3,724  %

3,063  %

5,569  %

3,325  %

3,049  %

68

3,073  %

3,720  %

3,069  %

5,553  %

3,327  %

3,055  %

69

3,078  %

3,716  %

3,074  %

5,538  %

3,328  %

3,060  %

70

3,083  %

3,713  %

3,080  %

5,523  %

3,330  %

3,066  %

71

3,088  %

3,709  %

3,085  %

5,509  %

3,332  %

3,071  %

72

3,093  %

3,706  %

3,090  %

5,495  %

3,334  %

3,076  %

73

3,098  %

3,702  %

3,095  %

5,481  %

3,335  %

3,081  %

74

3,103  %

3,699  %

3,100  %

5,468  %

3,337  %

3,086  %

75

3,107  %

3,695  %

3,104  %

5,455  %

3,338  %

3,091  %

76

3,112  %

3,692  %

3,109  %

5,442  %

3,340  %

3,096  %

77

3,116  %

3,689  %

3,113  %

5,430  %

3,341  %

3,100  %

78

3,121  %

3,686  %

3,117  %

5,418  %

3,342  %

3,105  %

79

3,125  %

3,683  %

3,122  %

5,406  %

3,344  %

3,109  %

80

3,129  %

3,680  %

3,126  %

5,395  %

3,345  %

3,113  %

81

3,133  %

3,677  %

3,130  %

5,384  %

3,346  %

3,118  %

82

3,137  %

3,675  %

3,134  %

5,373  %

3,348  %

3,122  %

83

3,140  %

3,672  %

3,137  %

5,363  %

3,349  %

3,126  %

84

3,144  %

3,669  %

3,141  %

5,352  %

3,350  %

3,129  %

85

3,148  %

3,667  %

3,145  %

5,342  %

3,351  %

3,133  %

86

3,151  %

3,664  %

3,148  %

5,332  %

3,352  %

3,137  %

87

3,154  %

3,662  %

3,152  %

5,323  %

3,354  %

3,140  %

88

3,158  %

3,659  %

3,155  %

5,313  %

3,355  %

3,144  %

89

3,161  %

3,657  %

3,158  %

5,304  %

3,356  %

3,147  %

90

3,164  %

3,655  %

3,162  %

5,295  %

3,357  %

3,151  %

91

3,167  %

3,652  %

3,165  %

5,286  %

3,358  %

3,154  %

92

3,170  %

3,650  %

3,168  %

5,278  %

3,359  %

3,157  %

93

3,173  %

3,648  %

3,171  %

5,269  %

3,360  %

3,160  %

94

3,176  %

3,646  %

3,174  %

5,261  %

3,361  %

3,163  %

95

3,179  %

3,644  %

3,177  %

5,253  %

3,362  %

3,166  %

96

3,182  %

3,642  %

3,180  %

5,245  %

3,363  %

3,169  %

97

3,185  %

3,640  %

3,182  %

5,238  %

3,364  %

3,172  %

98

3,188  %

3,638  %

3,185  %

5,230  %

3,364  %

3,175  %

99

3,190  %

3,636  %

3,188  %

5,223  %

3,365  %

3,178  %

100

3,193  %

3,634  %

3,190  %

5,215  %

3,366  %

3,181  %

101

3,195  %

3,632  %

3,193  %

5,208  %

3,367  %

3,183  %

102

3,198  %

3,631  %

3,195  %

5,201  %

3,368  %

3,186  %

103

3,200  %

3,629  %

3,198  %

5,195  %

3,369  %

3,188  %

104

3,203  %

3,627  %

3,200  %

5,188  %

3,369  %

3,191  %

105

3,205  %

3,625  %

3,203  %

5,181  %

3,370  %

3,193  %

106

3,207  %

3,624  %

3,205  %

5,175  %

3,371  %

3,196  %

107

3,210  %

3,622  %

3,207  %

5,168  %

3,372  %

3,198  %

108

3,212  %

3,621  %

3,210  %

5,162  %

3,372  %

3,201  %

109

3,214  %

3,619  %

3,212  %

5,156  %

3,373  %

3,203  %

110

3,216  %

3,617  %

3,214  %

5,150  %

3,374  %

3,205  %

111

3,218  %

3,616  %

3,216  %

5,144  %

3,374  %

3,207  %

112

3,220  %

3,615  %

3,218  %

5,139  %

3,375  %

3,209  %

113

3,222  %

3,613  %

3,220  %

5,133  %

3,376  %

3,212  %

114

3,224  %

3,612  %

3,222  %

5,127  %

3,376  %

3,214  %

115

3,226  %

3,610  %

3,224  %

5,122  %

3,377  %

3,216  %

116

3,228  %

3,609  %

3,226  %

5,116  %

3,378  %

3,218  %

117

3,230  %

3,607  %

3,228  %

5,111  %

3,378  %

3,220  %

118

3,232  %

3,606  %

3,230  %

5,106  %

3,379  %

3,222  %

119

3,234  %

3,605  %

3,232  %

5,101  %

3,380  %

3,224  %

120

3,236  %

3,604  %

3,234  %

5,096  %

3,380  %

3,225  %

121

3,237  %

3,602  %

3,235  %

5,091  %

3,381  %

3,227  %

122

3,239  %

3,601  %

3,237  %

5,086  %

3,381  %

3,229  %

123

3,241  %

3,600  %

3,239  %

5,081  %

3,382  %

3,231  %

124

3,243  %

3,599  %

3,241  %

5,077  %

3,382  %

3,233  %

125

3,244  %

3,597  %

3,242  %

5,072  %

3,383  %

3,234  %

126

3,246  %

3,596  %

3,244  %

5,067  %

3,383  %

3,236  %

127

3,247  %

3,595  %

3,246  %

5,063  %

3,384  %

3,238  %

128

3,249  %

3,594  %

3,247  %

5,059  %

3,384  %

3,239  %

129

3,251  %

3,593  %

3,249  %

5,054  %

3,385  %

3,241  %

130

3,252  %

3,592  %

3,250  %

5,050  %

3,385  %

3,243  %

131

3,254  %

3,591  %

3,252  %

5,046  %

3,386  %

3,244  %

132

3,255  %

3,590  %

3,253  %

5,042  %

3,386  %

3,246  %

133

3,257  %

3,589  %

3,255  %

5,037  %

3,387  %

3,247  %

134

3,258  %

3,587  %

3,256  %

5,033  %

3,387  %

3,249  %

135

3,259  %

3,586  %

3,258  %

5,029  %

3,388  %

3,250  %

136

3,261  %

3,585  %

3,259  %

5,026  %

3,388  %

3,252  %

137

3,262  %

3,584  %

3,260  %

5,022  %

3,389  %

3,253  %

138

3,264  %

3,583  %

3,262  %

5,018  %

3,389  %

3,255  %

139

3,265  %

3,583  %

3,263  %

5,014  %

3,390  %

3,256  %

140

3,266  %

3,582  %

3,264  %

5,011  %

3,390  %

3,258  %

141

3,268  %

3,581  %

3,266  %

5,007  %

3,391  %

3,259  %

142

3,269  %

3,580  %

3,267  %

5,003  %

3,391  %

3,260  %

143

3,270  %

3,579  %

3,268  %

5,000  %

3,391  %

3,262  %

144

3,271  %

3,578  %

3,270  %

4,996  %

3,392  %

3,263  %

145

3,273  %

3,577  %

3,271  %

4,993  %

3,392  %

3,264  %

146

3,274  %

3,576  %

3,272  %

4,989  %

3,393  %

3,265  %

147

3,275  %

3,575  %

3,273  %

4,986  %

3,393  %

3,267  %

148

3,276  %

3,574  %

3,275  %

4,983  %

3,393  %

3,268  %

149

3,277  %

3,574  %

3,276  %

4,980  %

3,394  %

3,269  %

150

3,278  %

3,573  %

3,277  %

4,976  %

3,394  %

3,270  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Punt steirling

Leu na Rómáine

Zloty na Polainne

Króna na hÍoslainne

Krone na hIorua

Franc na hEilvéise

1

4,550  %

6,633  %

5,949  %

8,226  %

3,598  %

1,936  %

2

4,290  %

6,913  %

5,901  %

8,018  %

3,493  %

1,925  %

3

4,081  %

7,083  %

5,892  %

7,762  %

3,341  %

1,908  %

4

3,919  %

7,158  %

5,871  %

7,444  %

3,205  %

1,895  %

5

3,778  %

7,204  %

5,866  %

7,081  %

3,109  %

1,889  %

6

3,658  %

7,239  %

5,869  %

6,715  %

3,055  %

1,890  %

7

3,561  %

7,265  %

5,877  %

6,371  %

3,027  %

1,895  %

8

3,493  %

7,284  %

5,888  %

6,064  %

3,014  %

1,903  %

9

3,448  %

7,301  %

5,905  %

5,803  %

3,009  %

1,913  %

10

3,421  %

7,311  %

5,920  %

5,590  %

3,010  %

1,924  %

11

3,404  %

7,293  %

5,916  %

5,414  %

3,013  %

1,936  %

12

3,393  %

7,251  %

5,895  %

5,267  %

3,019  %

1,949  %

13

3,384  %

7,192  %

5,862  %

5,142  %

3,025  %

1,961  %

14

3,375  %

7,120  %

5,820  %

5,034  %

3,033  %

1,973  %

15

3,366  %

7,041  %

5,772  %

4,939  %

3,041  %

1,986  %

16

3,356  %

6,956  %

5,720  %

4,856  %

3,049  %

1,998  %

17

3,345  %

6,868  %

5,666  %

4,782  %

3,058  %

2,010  %

18

3,333  %

6,778  %

5,610  %

4,716  %

3,067  %

2,021  %

19

3,321  %

6,687  %

5,554  %

4,656  %

3,075  %

2,032  %

20

3,310  %

6,597  %

5,498  %

4,602  %

3,084  %

2,043  %

21

3,298  %

6,509  %

5,442  %

4,553  %

3,092  %

2,054  %

22

3,287  %

6,422  %

5,388  %

4,508  %

3,101  %

2,064  %

23

3,275  %

6,337  %

5,334  %

4,466  %

3,109  %

2,074  %

24

3,262  %

6,254  %

5,282  %

4,428  %

3,117  %

2,083  %

25

3,248  %

6,174  %

5,232  %

4,393  %

3,124  %

2,092  %

26

3,232  %

6,096  %

5,183  %

4,360  %

3,132  %

2,101  %

27

3,215  %

6,021  %

5,136  %

4,329  %

3,139  %

2,110  %

28

3,196  %

5,949  %

5,090  %

4,300  %

3,146  %

2,118  %

29

3,174  %

5,880  %

5,046  %

4,274  %

3,153  %

2,126  %

30

3,151  %

5,814  %

5,004  %

4,248  %

3,160  %

2,133  %

31

3,125  %

5,750  %

4,963  %

4,225  %

3,166  %

2,141  %

32

3,098  %

5,688  %

4,924  %

4,202  %

3,173  %

2,148  %

33

3,070  %

5,629  %

4,886  %

4,181  %

3,179  %

2,155  %

34

3,043  %

5,573  %

4,850  %

4,161  %

3,184  %

2,161  %

35

3,016  %

5,519  %

4,815  %

4,142  %

3,190  %

2,168  %

36

2,989  %

5,467  %

4,782  %

4,124  %

3,196  %

2,174  %

37

2,965  %

5,417  %

4,750  %

4,107  %

3,201  %

2,180  %

38

2,941  %

5,370  %

4,719  %

4,091  %

3,206  %

2,185  %

39

2,919  %

5,324  %

4,689  %

4,076  %

3,211  %

2,191  %

40

2,899  %

5,280  %

4,661  %

4,061  %

3,216  %

2,196  %

41

2,881  %

5,238  %

4,633  %

4,047  %

3,221  %

2,201  %

42

2,864  %

5,197  %

4,607  %

4,033  %

3,225  %

2,206  %

43

2,849  %

5,159  %

4,582  %

4,020  %

3,229  %

2,211  %

44

2,836  %

5,121  %

4,558  %

4,008  %

3,234  %

2,216  %

45

2,825  %

5,085  %

4,534  %

3,996  %

3,238  %

2,220  %

46

2,816  %

5,051  %

4,512  %

3,985  %

3,242  %

2,225  %

47

2,808  %

5,018  %

4,490  %

3,974  %

3,246  %

2,229  %

48

2,802  %

4,986  %

4,469  %

3,964  %

3,249  %

2,233  %

49

2,798  %

4,955  %

4,449  %

3,953  %

3,253  %

2,237  %

50

2,795  %

4,926  %

4,430  %

3,944  %

3,256  %

2,241  %

51

2,794  %

4,897  %

4,411  %

3,934  %

3,260  %

2,244  %

52

2,795  %

4,870  %

4,393  %

3,925  %

3,263  %

2,248  %

53

2,797  %

4,843  %

4,376  %

3,917  %

3,266  %

2,251  %

54

2,800  %

4,818  %

4,359  %

3,908  %

3,269  %

2,255  %

55

2,803  %

4,793  %

4,343  %

3,900  %

3,272  %

2,258  %

56

2,808  %

4,769  %

4,327  %

3,893  %

3,275  %

2,261  %

57

2,812  %

4,746  %

4,312  %

3,885  %

3,278  %

2,264  %

58

2,818  %

4,724  %

4,297  %

3,878  %

3,281  %

2,267  %

59

2,824  %

4,703  %

4,283  %

3,871  %

3,283  %

2,270  %

60

2,830  %

4,682  %

4,269  %

3,864  %

3,286  %

2,273  %

61

2,836  %

4,662  %

4,256  %

3,857  %

3,289  %

2,276  %

62

2,843  %

4,642  %

4,243  %

3,851  %

3,291  %

2,278  %

63

2,849  %

4,623  %

4,230  %

3,844  %

3,293  %

2,281  %

64

2,856  %

4,605  %

4,218  %

3,838  %

3,296  %

2,284  %

65

2,863  %

4,587  %

4,206  %

3,833  %

3,298  %

2,286  %

66

2,869  %

4,570  %

4,195  %

3,827  %

3,300  %

2,288  %

67

2,876  %

4,553  %

4,184  %

3,821  %

3,302  %

2,291  %

68

2,883  %

4,537  %

4,173  %

3,816  %

3,304  %

2,293  %

69

2,890  %

4,521  %

4,163  %

3,811  %

3,306  %

2,295  %

70

2,896  %

4,506  %

4,153  %

3,806  %

3,308  %

2,297  %

71

2,903  %

4,491  %

4,143  %

3,801  %

3,310  %

2,299  %

72

2,910  %

4,476  %

4,133  %

3,796  %

3,312  %

2,301  %

73

2,916  %

4,462  %

4,124  %

3,791  %

3,314  %

2,303  %

74

2,923  %

4,449  %

4,115  %

3,787  %

3,316  %

2,305  %

75

2,929  %

4,435  %

4,106  %

3,782  %

3,318  %

2,307  %

76

2,935  %

4,422  %

4,097  %

3,778  %

3,319  %

2,309  %

77

2,941  %

4,410  %

4,089  %

3,774  %

3,321  %

2,311  %

78

2,947  %

4,397  %

4,080  %

3,770  %

3,323  %

2,313  %

79

2,953  %

4,385  %

4,072  %

3,766  %

3,324  %

2,314  %

80

2,959  %

4,374  %

4,065  %

3,762  %

3,326  %

2,316  %

81

2,965  %

4,362  %

4,057  %

3,758  %

3,327  %

2,318  %

82

2,970  %

4,351  %

4,050  %

3,754  %

3,329  %

2,319  %

83

2,976  %

4,340  %

4,042  %

3,750  %

3,330  %

2,321  %

84

2,981  %

4,329  %

4,035  %

3,747  %

3,331  %

2,322  %

85

2,986  %

4,319  %

4,028  %

3,743  %

3,333  %

2,324  %

86

2,992  %

4,309  %

4,022  %

3,740  %

3,334  %

2,325  %

87

2,997  %

4,299  %

4,015  %

3,737  %

3,335  %

2,327  %

88

3,002  %

4,289  %

4,009  %

3,733  %

3,337  %

2,328  %

89

3,007  %

4,280  %

4,002  %

3,730  %

3,338  %

2,329  %

90

3,011  %

4,271  %

3,996  %

3,727  %

3,339  %

2,331  %

91

3,016  %

4,261  %

3,990  %

3,724  %

3,340  %

2,332  %

92

3,021  %

4,253  %

3,984  %

3,721  %

3,342  %

2,333  %

93

3,025  %

4,244  %

3,979  %

3,718  %

3,343  %

2,334  %

94

3,030  %

4,236  %

3,973  %

3,715  %

3,344  %

2,336  %

95

3,034  %

4,227  %

3,967  %

3,713  %

3,345  %

2,337  %

96

3,038  %

4,219  %

3,962  %

3,710  %

3,346  %

2,338  %

97

3,042  %

4,211  %

3,957  %

3,707  %

3,347  %

2,339  %

98

3,047  %

4,203  %

3,952  %

3,705  %

3,348  %

2,340  %

99

3,051  %

4,196  %

3,947  %

3,702  %

3,349  %

2,341  %

100

3,055  %

4,188  %

3,942  %

3,700  %

3,350  %

2,342  %

101

3,058  %

4,181  %

3,937  %

3,697  %

3,351  %

2,344  %

102

3,062  %

4,174  %

3,932  %

3,695  %

3,352  %

2,345  %

103

3,066  %

4,167  %

3,927  %

3,692  %

3,353  %

2,346  %

104

3,070  %

4,160  %

3,923  %

3,690  %

3,354  %

2,347  %

105

3,073  %

4,153  %

3,918  %

3,688  %

3,355  %

2,348  %

106

3,077  %

4,146  %

3,914  %

3,685  %

3,356  %

2,349  %

107

3,080  %

4,140  %

3,909  %

3,683  %

3,357  %

2,349  %

108

3,084  %

4,133  %

3,905  %

3,681  %

3,358  %

2,350  %

109

3,087  %

4,127  %

3,901  %

3,679  %

3,358  %

2,351  %

110

3,090  %

4,121  %

3,897  %

3,677  %

3,359  %

2,352  %

111

3,093  %

4,115  %

3,893  %

3,675  %

3,360  %

2,353  %

112

3,097  %

4,109  %

3,889  %

3,673  %

3,361  %

2,354  %

113

3,100  %

4,103  %

3,885  %

3,671  %

3,362  %

2,355  %

114

3,103  %

4,097  %

3,881  %

3,669  %

3,362  %

2,356  %

115

3,106  %

4,092  %

3,877  %

3,667  %

3,363  %

2,356  %

116

3,109  %

4,086  %

3,874  %

3,665  %

3,364  %

2,357  %

117

3,112  %

4,081  %

3,870  %

3,663  %

3,365  %

2,358  %

118

3,114  %

4,075  %

3,866  %

3,662  %

3,365  %

2,359  %

119

3,117  %

4,070  %

3,863  %

3,660  %

3,366  %

2,360  %

120

3,120  %

4,065  %

3,859  %

3,658  %

3,367  %

2,360  %

121

3,123  %

4,060  %

3,856  %

3,656  %

3,368  %

2,361  %

122

3,125  %

4,055  %

3,853  %

3,655  %

3,368  %

2,362  %

123

3,128  %

4,050  %

3,849  %

3,653  %

3,369  %

2,362  %

124

3,131  %

4,045  %

3,846  %

3,651  %

3,370  %

2,363  %

125

3,133  %

4,040  %

3,843  %

3,650  %

3,370  %

2,364  %

126

3,136  %

4,035  %

3,840  %

3,648  %

3,371  %

2,365  %

127

3,138  %

4,031  %

3,837  %

3,647  %

3,371  %

2,365  %

128

3,141  %

4,026  %

3,834  %

3,645  %

3,372  %

2,366  %

129

3,143  %

4,022  %

3,831  %

3,643  %

3,373  %

2,367  %

130

3,145  %

4,017  %

3,828  %

3,642  %

3,373  %

2,367  %

131

3,148  %

4,013  %

3,825  %

3,641  %

3,374  %

2,368  %

132

3,150  %

4,009  %

3,822  %

3,639  %

3,374  %

2,368  %

133

3,152  %

4,005  %

3,819  %

3,638  %

3,375  %

2,369  %

134

3,154  %

4,000  %

3,817  %

3,636  %

3,376  %

2,370  %

135

3,157  %

3,996  %

3,814  %

3,635  %

3,376  %

2,370  %

136

3,159  %

3,992  %

3,811  %

3,634  %

3,377  %

2,371  %

137

3,161  %

3,988  %

3,809  %

3,632  %

3,377  %

2,371  %

138

3,163  %

3,984  %

3,806  %

3,631  %

3,378  %

2,372  %

139

3,165  %

3,981  %

3,803  %

3,630  %

3,378  %

2,373  %

140

3,167  %

3,977  %

3,801  %

3,628  %

3,379  %

2,373  %

141

3,169  %

3,973  %

3,798  %

3,627  %

3,379  %

2,374  %

142

3,171  %

3,969  %

3,796  %

3,626  %

3,380  %

2,374  %

143

3,173  %

3,966  %

3,794  %

3,625  %

3,380  %

2,375  %

144

3,175  %

3,962  %

3,791  %

3,623  %

3,381  %

2,375  %

145

3,177  %

3,959  %

3,789  %

3,622  %

3,381  %

2,376  %

146

3,179  %

3,955  %

3,786  %

3,621  %

3,382  %

2,376  %

147

3,181  %

3,952  %

3,784  %

3,620  %

3,382  %

2,377  %

148

3,182  %

3,948  %

3,782  %

3,619  %

3,383  %

2,377  %

149

3,184  %

3,945  %

3,780  %

3,618  %

3,383  %

2,378  %

150

3,186  %

3,942  %

3,777  %

3,616  %

3,383  %

2,378  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Dollar na hAstráile

Baht na Téalainne

Dollar Cheanada

Peso na Sile

Peso na Colóime

Dollar Hong Cong

1

3,653  %

1,887  %

4,277  %

7,538  %

10,381  %

4,049  %

2

3,559  %

1,834  %

3,976  %

6,721  %

10,732  %

3,724  %

3

3,462  %

1,839  %

3,564  %

6,208  %

10,922  %

3,599  %

4

3,362  %

1,872  %

3,273  %

5,841  %

11,082  %

3,525  %

5

3,415  %

1,933  %

3,105  %

5,577  %

11,219  %

3,440  %

6

3,497  %

2,011  %

3,037  %

5,385  %

11,320  %

3,432  %

7

3,576  %

2,099  %

3,023  %

5,246  %

11,431  %

3,456  %

8

3,651  %

2,191  %

3,030  %

5,149  %

11,537  %

3,468  %

9

3,713  %

2,281  %

3,045  %

5,083  %

11,621  %

3,470  %

10

3,762  %

2,366  %

3,060  %

5,036  %

11,697  %

3,469  %

11

3,808  %

2,446  %

3,071  %

4,997  %

11,720  %

3,469  %

12

3,850  %

2,521  %

3,079  %

4,965  %

11,690  %

3,469  %

13

3,881  %

2,590  %

3,084  %

4,937  %

11,622  %

3,470  %

14

3,901  %

2,653  %

3,087  %

4,913  %

11,523  %

3,471  %

15

3,909  %

2,709  %

3,090  %

4,892  %

11,402  %

3,471  %

16

3,908  %

2,758  %

3,092  %

4,873  %

11,264  %

3,472  %

17

3,897  %

2,801  %

3,093  %

4,856  %

11,115  %

3,472  %

18

3,878  %

2,840  %

3,094  %

4,841  %

10,957  %

3,472  %

19

3,853  %

2,874  %

3,095  %

4,827  %

10,794  %

3,472  %

20

3,820  %

2,904  %

3,096  %

4,814  %

10,629  %

3,472  %

21

3,783  %

2,932  %

3,097  %

4,802  %

10,462  %

3,472  %

22

3,741  %

2,957  %

3,098  %

4,792  %

10,297  %

3,472  %

23

3,698  %

2,980  %

3,099  %

4,782  %

10,133  %

3,472  %

24

3,654  %

3,001  %

3,101  %

4,773  %

9,973  %

3,472  %

25

3,610  %

3,020  %

3,103  %

4,764  %

9,816  %

3,472  %

26

3,568  %

3,038  %

3,105  %

4,756  %

9,664  %

3,472  %

27

3,528  %

3,054  %

3,108  %

4,748  %

9,516  %

3,471  %

28

3,492  %

3,069  %

3,110  %

4,741  %

9,373  %

3,471  %

29

3,459  %

3,083  %

3,113  %

4,735  %

9,236  %

3,471  %

30

3,430  %

3,096  %

3,117  %

4,728  %

9,103  %

3,471  %

31

3,406  %

3,108  %

3,121  %

4,722  %

8,976  %

3,470  %

32

3,387  %

3,119  %

3,125  %

4,717  %

8,853  %

3,470  %

33

3,370  %

3,130  %

3,129  %

4,711  %

8,736  %

3,470  %

34

3,357  %

3,140  %

3,133  %

4,706  %

8,623  %

3,470  %

35

3,346  %

3,149  %

3,138  %

4,701  %

8,515  %

3,469  %

36

3,337  %

3,158  %

3,143  %

4,697  %

8,412  %

3,469  %

37

3,329  %

3,166  %

3,147  %

4,692  %

8,313  %

3,469  %

38

3,323  %

3,174  %

3,152  %

4,688  %

8,218  %

3,469  %

39

3,319  %

3,182  %

3,157  %

4,684  %

8,128  %

3,468  %

40

3,315  %

3,189  %

3,161  %

4,680  %

8,041  %

3,468  %

41

3,312  %

3,195  %

3,166  %

4,676  %

7,957  %

3,468  %

42

3,310  %

3,202  %

3,170  %

4,672  %

7,877  %

3,468  %

43

3,309  %

3,208  %

3,175  %

4,669  %

7,801  %

3,467  %

44

3,308  %

3,214  %

3,179  %

4,666  %

7,727  %

3,467  %

45

3,308  %

3,219  %

3,184  %

4,662  %

7,657  %

3,467  %

46

3,308  %

3,224  %

3,188  %

4,659  %

7,589  %

3,467  %

47

3,308  %

3,229  %

3,192  %

4,656  %

7,524  %

3,467  %

48

3,308  %

3,234  %

3,196  %

4,653  %

7,461  %

3,466  %

49

3,309  %

3,239  %

3,201  %

4,651  %

7,401  %

3,466  %

50

3,310  %

3,243  %

3,205  %

4,648  %

7,343  %

3,466  %

51

3,311  %

3,247  %

3,208  %

4,645  %

7,288  %

3,466  %

52

3,312  %

3,251  %

3,212  %

4,643  %

7,234  %

3,465  %

53

3,314  %

3,255  %

3,216  %

4,640  %

7,183  %

3,465  %

54

3,315  %

3,259  %

3,220  %

4,638  %

7,133  %

3,465  %

55

3,317  %

3,263  %

3,223  %

4,636  %

7,085  %

3,465  %

56

3,318  %

3,266  %

3,227  %

4,634  %

7,038  %

3,465  %

57

3,320  %

3,269  %

3,230  %

4,632  %

6,994  %

3,464  %

58

3,321  %

3,273  %

3,233  %

4,629  %

6,950  %

3,464  %

59

3,323  %

3,276  %

3,237  %

4,627  %

6,909  %

3,464  %

60

3,324  %

3,279  %

3,240  %

4,625  %

6,868  %

3,464  %

61

3,326  %

3,282  %

3,243  %

4,624  %

6,829  %

3,464  %

62

3,328  %

3,284  %

3,246  %

4,622  %

6,791  %

3,464  %

63

3,329  %

3,287  %

3,249  %

4,620  %

6,755  %

3,463  %

64

3,331  %

3,290  %

3,252  %

4,618  %

6,719  %

3,463  %

65

3,332  %

3,292  %

3,255  %

4,616  %

6,685  %

3,463  %

66

3,334  %

3,295  %

3,257  %

4,615  %

6,651  %

3,463  %

67

3,335  %

3,297  %

3,260  %

4,613  %

6,619  %

3,463  %

68

3,337  %

3,299  %

3,263  %

4,612  %

6,588  %

3,463  %

69

3,338  %

3,302  %

3,265  %

4,610  %

6,557  %

3,462  %

70

3,340  %

3,304  %

3,268  %

4,609  %

6,527  %

3,462  %

71

3,341  %

3,306  %

3,270  %

4,607  %

6,499  %

3,462  %

72

3,342  %

3,308  %

3,272  %

4,606  %

6,471  %

3,462  %

73

3,344  %

3,310  %

3,275  %

4,604  %

6,443  %

3,462  %

74

3,345  %

3,312  %

3,277  %

4,603  %

6,417  %

3,462  %

75

3,346  %

3,314  %

3,279  %

4,602  %

6,391  %

3,462  %

76

3,348  %

3,316  %

3,281  %

4,600  %

6,366  %

3,461  %

77

3,349  %

3,317  %

3,283  %

4,599  %

6,342  %

3,461  %

78

3,350  %

3,319  %

3,286  %

4,598  %

6,318  %

3,461  %

79

3,351  %

3,321  %

3,288  %

4,597  %

6,295  %

3,461  %

80

3,353  %

3,322  %

3,290  %

4,596  %

6,272  %

3,461  %

81

3,354  %

3,324  %

3,291  %

4,595  %

6,250  %

3,461  %

82

3,355  %

3,325  %

3,293  %

4,593  %

6,229  %

3,461  %

83

3,356  %

3,327  %

3,295  %

4,592  %

6,208  %

3,461  %

84

3,357  %

3,328  %

3,297  %

4,591  %

6,187  %

3,460  %

85

3,358  %

3,330  %

3,299  %

4,590  %

6,167  %

3,460  %

86

3,359  %

3,331  %

3,300  %

4,589  %

6,147  %

3,460  %

87

3,360  %

3,333  %

3,302  %

4,588  %

6,128  %

3,460  %

88

3,361  %

3,334  %

3,304  %

4,587  %

6,110  %

3,460  %

89

3,362  %

3,335  %

3,305  %

4,586  %

6,092  %

3,460  %

90

3,363  %

3,337  %

3,307  %

4,585  %

6,074  %

3,460  %

91

3,364  %

3,338  %

3,309  %

4,584  %

6,056  %

3,460  %

92

3,365  %

3,339  %

3,310  %

4,584  %

6,039  %

3,460  %

93

3,366  %

3,340  %

3,312  %

4,583  %

6,023  %

3,459  %

94

3,367  %

3,342  %

3,313  %

4,582  %

6,006  %

3,459  %

95

3,368  %

3,343  %

3,314  %

4,581  %

5,990  %

3,459  %

96

3,369  %

3,344  %

3,316  %

4,580  %

5,975  %

3,459  %

97

3,369  %

3,345  %

3,317  %

4,579  %

5,959  %

3,459  %

98

3,370  %

3,346  %

3,318  %

4,579  %

5,944  %

3,459  %

99

3,371  %

3,347  %

3,320  %

4,578  %

5,930  %

3,459  %

100

3,372  %

3,348  %

3,321  %

4,577  %

5,915  %

3,459  %

101

3,373  %

3,349  %

3,322  %

4,576  %

5,901  %

3,459  %

102

3,373  %

3,350  %

3,324  %

4,575  %

5,887  %

3,459  %

103

3,374  %

3,351  %

3,325  %

4,575  %

5,874  %

3,459  %

104

3,375  %

3,352  %

3,326  %

4,574  %

5,861  %

3,459  %

105

3,376  %

3,353  %

3,327  %

4,573  %

5,847  %

3,458  %

106

3,376  %

3,354  %

3,328  %

4,573  %

5,835  %

3,458  %

107

3,377  %

3,355  %

3,329  %

4,572  %

5,822  %

3,458  %

108

3,378  %

3,356  %

3,331  %

4,571  %

5,810  %

3,458  %

109

3,378  %

3,357  %

3,332  %

4,571  %

5,798  %

3,458  %

110

3,379  %

3,357  %

3,333  %

4,570  %

5,786  %

3,458  %

111

3,380  %

3,358  %

3,334  %

4,569  %

5,774  %

3,458  %

112

3,380  %

3,359  %

3,335  %

4,569  %

5,763  %

3,458  %

113

3,381  %

3,360  %

3,336  %

4,568  %

5,752  %

3,458  %

114

3,381  %

3,361  %

3,337  %

4,568  %

5,740  %

3,458  %

115

3,382  %

3,361  %

3,338  %

4,567  %

5,730  %

3,458  %

116

3,383  %

3,362  %

3,339  %

4,566  %

5,719  %

3,458  %

117

3,383  %

3,363  %

3,340  %

4,566  %

5,708  %

3,458  %

118

3,384  %

3,364  %

3,341  %

4,565  %

5,698  %

3,458  %

119

3,384  %

3,364  %

3,342  %

4,565  %

5,688  %

3,457  %

120

3,385  %

3,365  %

3,342  %

4,564  %

5,678  %

3,457  %

121

3,385  %

3,366  %

3,343  %

4,564  %

5,668  %

3,457  %

122

3,386  %

3,367  %

3,344  %

4,563  %

5,659  %

3,457  %

123

3,386  %

3,367  %

3,345  %

4,563  %

5,649  %

3,457  %

124

3,387  %

3,368  %

3,346  %

4,562  %

5,640  %

3,457  %

125

3,387  %

3,369  %

3,347  %

4,562  %

5,631  %

3,457  %

126

3,388  %

3,369  %

3,348  %

4,561  %

5,622  %

3,457  %

127

3,388  %

3,370  %

3,348  %

4,561  %

5,613  %

3,457  %

128

3,389  %

3,370  %

3,349  %

4,560  %

5,604  %

3,457  %

129

3,389  %

3,371  %

3,350  %

4,560  %

5,595  %

3,457  %

130

3,390  %

3,372  %

3,351  %

4,559  %

5,587  %

3,457  %

131

3,390  %

3,372  %

3,351  %

4,559  %

5,579  %

3,457  %

132

3,391  %

3,373  %

3,352  %

4,558  %

5,570  %

3,457  %

133

3,391  %

3,373  %

3,353  %

4,558  %

5,562  %

3,457  %

134

3,392  %

3,374  %

3,354  %

4,558  %

5,554  %

3,457  %

135

3,392  %

3,375  %

3,354  %

4,557  %

5,547  %

3,457  %

136

3,392  %

3,375  %

3,355  %

4,557  %

5,539  %

3,457  %

137

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,531  %

3,457  %

138

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,524  %

3,456  %

139

3,394  %

3,377  %

3,357  %

4,556  %

5,516  %

3,456  %

140

3,394  %

3,377  %

3,358  %

4,555  %

5,509  %

3,456  %

141

3,395  %

3,378  %

3,358  %

4,555  %

5,502  %

3,456  %

142

3,395  %

3,378  %

3,359  %

4,554  %

5,495  %

3,456  %

143

3,395  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,488  %

3,456  %

144

3,396  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,481  %

3,456  %

145

3,396  %

3,380  %

3,361  %

4,553  %

5,474  %

3,456  %

146

3,396  %

3,380  %

3,362  %

4,553  %

5,467  %

3,456  %

147

3,397  %

3,381  %

3,362  %

4,553  %

5,461  %

3,456  %

148

3,397  %

3,381  %

3,363  %

4,552  %

5,454  %

3,456  %

149

3,397  %

3,382  %

3,363  %

4,552  %

5,448  %

3,456  %

150

3,398  %

3,382  %

3,364  %

4,551  %

5,441  %

3,456  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Rúipí na hIndia

Peso Mheicsiceo

Dollar nua na Téaváine

Dollar na Nua-Shéalainne

Rand na hAfraice Theas

Real na Brasaíle

1

7,130  %

11,813  %

0,979  %

5,316  %

8,251  %

12,504  %

2

7,142  %

10,294  %

0,985  %

4,970  %

7,998  %

11,739  %

3

7,177  %

9,338  %

0,997  %

4,649  %

7,969  %

11,763  %

4

7,199  %

8,848  %

1,013  %

4,448  %

8,091  %

11,999  %

5

7,230  %

8,623  %

1,031  %

4,327  %

8,304  %

12,269  %

6

7,267  %

8,536  %

1,052  %

4,270  %

8,603  %

12,506  %

7

7,303  %

8,512  %

1,075  %

4,240  %

8,899  %

12,723  %

8

7,336  %

8,510  %

1,097  %

4,219  %

9,168  %

12,912  %

9

7,369  %

8,506  %

1,121  %

4,207  %

9,406  %

13,056  %

10

7,393  %

8,486  %

1,145  %

4,206  %

9,610  %

13,175  %

11

7,399  %

8,441  %

1,182  %

4,216  %

9,778  %

13,229  %

12

7,389  %

8,378  %

1,231  %

4,234  %

9,912  %

13,222  %

13

7,369  %

8,301  %

1,287  %

4,255  %

10,013  %

13,168  %

14

7,341  %

8,216  %

1,346  %

4,277  %

10,081  %

13,077  %

15

7,307  %

8,125  %

1,407  %

4,299  %

10,115  %

12,957  %

16

7,270  %

8,030  %

1,468  %

4,318  %

10,116  %

12,817  %

17

7,231  %

7,934  %

1,528  %

4,335  %

10,089  %

12,661  %

18

7,190  %

7,837  %

1,587  %

4,348  %

10,042  %

12,493  %

19

7,148  %

7,741  %

1,645  %

4,357  %

9,978  %

12,317  %

20

7,106  %

7,646  %

1,701  %

4,361  %

9,902  %

12,137  %

21

7,065  %

7,553  %

1,754  %

4,360  %

9,817  %

11,954  %

22

7,024  %

7,462  %

1,806  %

4,355  %

9,726  %

11,771  %

23

6,983  %

7,374  %

1,856  %

4,347  %

9,630  %

11,589  %

24

6,944  %

7,289  %

1,903  %

4,336  %

9,533  %

11,410  %

25

6,905  %

7,206  %

1,949  %

4,324  %

9,434  %

11,234  %

26

6,868  %

7,127  %

1,993  %

4,310  %

9,335  %

11,062  %

27

6,832  %

7,050  %

2,034  %

4,296  %

9,237  %

10,896  %

28

6,797  %

6,977  %

2,074  %

4,280  %

9,141  %

10,734  %

29

6,763  %

6,906  %

2,112  %

4,264  %

9,046  %

10,578  %

30

6,730  %

6,838  %

2,149  %

4,248  %

8,954  %

10,428  %

31

6,699  %

6,773  %

2,184  %

4,232  %

8,865  %

10,283  %

32

6,668  %

6,711  %

2,217  %

4,216  %

8,778  %

10,144  %

33

6,639  %

6,651  %

2,249  %

4,200  %

8,694  %

10,010  %

34

6,611  %

6,594  %

2,280  %

4,184  %

8,613  %

9,882  %

35

6,584  %

6,539  %

2,309  %

4,168  %

8,534  %

9,759  %

36

6,558  %

6,487  %

2,337  %

4,153  %

8,459  %

9,642  %

37

6,533  %

6,436  %

2,364  %

4,138  %

8,386  %

9,529  %

38

6,509  %

6,388  %

2,389  %

4,124  %

8,317  %

9,421  %

39

6,486  %

6,342  %

2,414  %

4,109  %

8,250  %

9,318  %

40

6,463  %

6,297  %

2,438  %

4,096  %

8,185  %

9,218  %

41

6,442  %

6,255  %

2,461  %

4,082  %

8,123  %

9,124  %

42

6,421  %

6,214  %

2,482  %

4,069  %

8,064  %

9,033  %

43

6,401  %

6,175  %

2,503  %

4,056  %

8,006  %

8,945  %

44

6,382  %

6,137  %

2,523  %

4,044  %

7,951  %

8,862  %

45

6,364  %

6,101  %

2,543  %

4,032  %

7,899  %

8,781  %

46

6,346  %

6,066  %

2,562  %

4,021  %

7,848  %

8,704  %

47

6,329  %

6,033  %

2,579  %

4,010  %

7,799  %

8,630  %

48

6,313  %

6,000  %

2,597  %

3,999  %

7,752  %

8,559  %

49

6,297  %

5,969  %

2,613  %

3,988  %

7,706  %

8,491  %

50

6,281  %

5,940  %

2,629  %

3,978  %

7,663  %

8,425  %

51

6,267  %

5,911  %

2,645  %

3,969  %

7,621  %

8,362  %

52

6,252  %

5,883  %

2,660  %

3,959  %

7,580  %

8,301  %

53

6,238  %

5,856  %

2,674  %

3,950  %

7,541  %

8,242  %

54

6,225  %

5,831  %

2,688  %

3,941  %

7,504  %

8,185  %

55

6,212  %

5,806  %

2,702  %

3,932  %

7,467  %

8,131  %

56

6,200  %

5,782  %

2,715  %

3,924  %

7,432  %

8,078  %

57

6,188  %

5,759  %

2,727  %

3,916  %

7,398  %

8,027  %

58

6,176  %

5,736  %

2,740  %

3,908  %

7,366  %

7,978  %

59

6,165  %

5,714  %

2,751  %

3,901  %

7,334  %

7,931  %

60

6,154  %

5,693  %

2,763  %

3,893  %

7,303  %

7,885  %

61

6,143  %

5,673  %

2,774  %

3,886  %

7,274  %

7,840  %

62

6,133  %

5,653  %

2,785  %

3,879  %

7,245  %

7,797  %

63

6,123  %

5,634  %

2,795  %

3,873  %

7,217  %

7,756  %

64

6,113  %

5,616  %

2,805  %

3,866  %

7,190  %

7,716  %

65

6,104  %

5,598  %

2,815  %

3,860  %

7,164  %

7,676  %

66

6,095  %

5,580  %

2,824  %

3,854  %

7,139  %

7,639  %

67

6,086  %

5,564  %

2,834  %

3,848  %

7,114  %

7,602  %

68

6,078  %

5,547  %

2,843  %

3,842  %

7,090  %

7,566  %

69

6,069  %

5,531  %

2,851  %

3,836  %

7,067  %

7,532  %

70

6,061  %

5,516  %

2,860  %

3,831  %

7,045  %

7,498  %

71

6,053  %

5,501  %

2,868  %

3,825  %

7,023  %

7,465  %

72

6,046  %

5,486  %

2,876  %

3,820  %

7,002  %

7,433  %

73

6,038  %

5,472  %

2,884  %

3,815  %

6,981  %

7,403  %

74

6,031  %

5,458  %

2,891  %

3,810  %

6,961  %

7,373  %

75

6,024  %

5,444  %

2,899  %

3,805  %

6,941  %

7,343  %

76

6,017  %

5,431  %

2,906  %

3,801  %

6,922  %

7,315  %

77

6,010  %

5,419  %

2,913  %

3,796  %

6,903  %

7,287  %

78

6,004  %

5,406  %

2,920  %

3,792  %

6,885  %

7,260  %

79

5,997  %

5,394  %

2,927  %

3,788  %

6,868  %

7,234  %

80

5,991  %

5,382  %

2,933  %

3,783  %

6,851  %

7,208  %

81

5,985  %

5,371  %

2,939  %

3,779  %

6,834  %

7,183  %

82

5,979  %

5,359  %

2,946  %

3,775  %

6,817  %

7,159  %

83

5,973  %

5,348  %

2,952  %

3,771  %

6,801  %

7,135  %

84

5,968  %

5,338  %

2,958  %

3,767  %

6,786  %

7,112  %

85

5,962  %

5,327  %

2,963  %

3,764  %

6,771  %

7,089  %

86

5,957  %

5,317  %

2,969  %

3,760  %

6,756  %

7,067  %

87

5,952  %

5,307  %

2,975  %

3,757  %

6,741  %

7,045  %

88

5,946  %

5,297  %

2,980  %

3,753  %

6,727  %

7,024  %

89

5,941  %

5,288  %

2,985  %

3,750  %

6,713  %

7,003  %

90

5,937  %

5,278  %

2,990  %

3,746  %

6,700  %

6,983  %

91

5,932  %

5,269  %

2,995  %

3,743  %

6,686  %

6,963  %

92

5,927  %

5,260  %

3,000  %

3,740  %

6,673  %

6,944  %

93

5,922  %

5,251  %

3,005  %

3,737  %

6,661  %

6,925  %

94

5,918  %

5,243  %

3,010  %

3,734  %

6,648  %

6,907  %

95

5,914  %

5,234  %

3,014  %

3,731  %

6,636  %

6,889  %

96

5,909  %

5,226  %

3,019  %

3,728  %

6,624  %

6,871  %

97

5,905  %

5,218  %

3,023  %

3,725  %

6,613  %

6,853  %

98

5,901  %

5,210  %

3,028  %

3,722  %

6,601  %

6,836  %

99

5,897  %

5,203  %

3,032  %

3,719  %

6,590  %

6,820  %

100

5,893  %

5,195  %

3,036  %

3,717  %

6,579  %

6,803  %

101

5,889  %

5,188  %

3,040  %

3,714  %

6,568  %

6,787  %

102

5,885  %

5,180  %

3,044  %

3,711  %

6,558  %

6,772  %

103

5,881  %

5,173  %

3,048  %

3,709  %

6,547  %

6,756  %

104

5,878  %

5,166  %

3,052  %

3,706  %

6,537  %

6,741  %

105

5,874  %

5,160  %

3,056  %

3,704  %

6,527  %

6,727  %

106

5,871  %

5,153  %

3,060  %

3,702  %

6,518  %

6,712  %

107

5,867  %

5,146  %

3,063  %

3,699  %

6,508  %

6,698  %

108

5,864  %

5,140  %

3,067  %

3,697  %

6,499  %

6,684  %

109

5,860  %

5,133  %

3,070  %

3,695  %

6,490  %

6,670  %

110

5,857  %

5,127  %

3,074  %

3,692  %

6,481  %

6,657  %

111

5,854  %

5,121  %

3,077  %

3,690  %

6,472  %

6,643  %

112

5,851  %

5,115  %

3,080  %

3,688  %

6,463  %

6,631  %

113

5,848  %

5,109  %

3,084  %

3,686  %

6,454  %

6,618  %

114

5,845  %

5,103  %

3,087  %

3,684  %

6,446  %

6,605  %

115

5,842  %

5,098  %

3,090  %

3,682  %

6,438  %

6,593  %

116

5,839  %

5,092  %

3,093  %

3,680  %

6,430  %

6,581  %

117

5,836  %

5,087  %

3,096  %

3,678  %

6,422  %

6,569  %

118

5,833  %

5,081  %

3,099  %

3,676  %

6,414  %

6,557  %

119

5,830  %

5,076  %

3,102  %

3,674  %

6,406  %

6,546  %

120

5,827  %

5,071  %

3,105  %

3,672  %

6,398  %

6,535  %

121

5,825  %

5,065  %

3,108  %

3,670  %

6,391  %

6,523  %

122

5,822  %

5,060  %

3,111  %

3,669  %

6,384  %

6,513  %

123

5,819  %

5,055  %

3,113  %

3,667  %

6,376  %

6,502  %

124

5,817  %

5,050  %

3,116  %

3,665  %

6,369  %

6,491  %

125

5,814  %

5,046  %

3,119  %

3,663  %

6,362  %

6,481  %

126

5,812  %

5,041  %

3,121  %

3,662  %

6,356  %

6,471  %

127

5,809  %

5,036  %

3,124  %

3,660  %

6,349  %

6,461  %

128

5,807  %

5,032  %

3,127  %

3,658  %

6,342  %

6,451  %

129

5,804  %

5,027  %

3,129  %

3,657  %

6,336  %

6,441  %

130

5,802  %

5,023  %

3,131  %

3,655  %

6,329  %

6,431  %

131

5,800  %

5,018  %

3,134  %

3,654  %

6,323  %

6,422  %

132

5,797  %

5,014  %

3,136  %

3,652  %

6,316  %

6,413  %

133

5,795  %

5,010  %

3,139  %

3,650  %

6,310  %

6,403  %

134

5,793  %

5,006  %

3,141  %

3,649  %

6,304  %

6,394  %

135

5,791  %

5,001  %

3,143  %

3,647  %

6,298  %

6,385  %

136

5,789  %

4,997  %

3,146  %

3,646  %

6,292  %

6,377  %

137

5,787  %

4,993  %

3,148  %

3,645  %

6,287  %

6,368  %

138

5,785  %

4,989  %

3,150  %

3,643  %

6,281  %

6,360  %

139

5,782  %

4,986  %

3,152  %

3,642  %

6,275  %

6,351  %

140

5,780  %

4,982  %

3,154  %

3,640  %

6,270  %

6,343  %

141

5,778  %

4,978  %

3,156  %

3,639  %

6,264  %

6,335  %

142

5,776  %

4,974  %

3,158  %

3,638  %

6,259  %

6,327  %

143

5,775  %

4,970  %

3,160  %

3,636  %

6,253  %

6,319  %

144

5,773  %

4,967  %

3,162  %

3,635  %

6,248  %

6,311  %

145

5,771  %

4,963  %

3,164  %

3,634  %

6,243  %

6,303  %

146

5,769  %

4,960  %

3,166  %

3,633  %

6,238  %

6,296  %

147

5,767  %

4,956  %

3,168  %

3,631  %

6,233  %

6,288  %

148

5,765  %

4,953  %

3,170  %

3,630  %

6,228  %

6,281  %

149

5,763  %

4,949  %

3,172  %

3,629  %

6,223  %

6,273  %

150

5,762  %

4,946  %

3,174  %

3,628  %

6,218  %

6,266  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Yuan-renminbi na Síne

Ringgit na Malaeisia

Rúbal na Rúise

Dollar Shingeapór

Won na Cóiré Theas

Lira na Tuirce

1

2,249  %

2,767  %

9,937  %

3,388  %

3,520  %

12,900  %

2

2,393  %

3,123  %

9,849  %

3,181  %

3,298  %

11,911  %

3

2,539  %

3,306  %

9,888  %

3,083  %

3,181  %

11,448  %

4

2,655  %

3,448  %

9,987  %

3,011  %

3,126  %

11,140  %

5

2,750  %

3,578  %

10,104  %

2,958  %

3,079  %

10,916  %

6

2,832  %

3,692  %

10,221  %

2,928  %

3,058  %

10,730  %

7

2,905  %

3,787  %

10,339  %

2,912  %

3,054  %

10,575  %

8

2,971  %

3,866  %

10,467  %

2,906  %

3,054  %

10,438  %

9

3,033  %

3,934  %

10,582  %

2,905  %

3,049  %

10,307  %

10

3,090  %

3,993  %

10,687  %

2,909  %

3,036  %

10,173  %

11

3,145  %

4,047  %

10,791  %

2,915  %

3,013  %

10,035  %

12

3,196  %

4,097  %

10,898  %

2,924  %

2,983  %

9,897  %

13

3,244  %

4,141  %

11,007  %

2,934  %

2,951  %

9,759  %

14

3,290  %

4,181  %

11,093  %

2,944  %

2,920  %

9,623  %

15

3,333  %

4,220  %

11,133  %

2,955  %

2,891  %

9,490  %

16

3,374  %

4,258  %

11,130  %

2,966  %

2,864  %

9,361  %

17

3,412  %

4,294  %

11,093  %

2,978  %

2,842  %

9,236  %

18

3,449  %

4,326  %

11,030  %

2,989  %

2,824  %

9,114  %

19

3,484  %

4,352  %

10,946  %

3,000  %

2,810  %

8,997  %

20

3,517  %

4,372  %

10,846  %

3,011  %

2,802  %

8,884  %

21

3,548  %

4,383  %

10,734  %

3,022  %

2,798  %

8,776  %

22

3,577  %

4,388  %

10,615  %

3,032  %

2,798  %

8,672  %

23

3,606  %

4,388  %

10,490  %

3,042  %

2,801  %

8,573  %

24

3,632  %

4,384  %

10,361  %

3,052  %

2,806  %

8,478  %

25

3,658  %

4,376  %

10,231  %

3,062  %

2,813  %

8,387  %

26

3,682  %

4,366  %

10,101  %

3,071  %

2,822  %

8,300  %

27

3,705  %

4,353  %

9,971  %

3,080  %

2,831  %

8,216  %

28

3,727  %

4,340  %

9,844  %

3,089  %

2,841  %

8,137  %

29

3,748  %

4,325  %

9,719  %

3,098  %

2,852  %

8,061  %

30

3,768  %

4,310  %

9,597  %

3,106  %

2,863  %

7,988  %

31

3,788  %

4,294  %

9,479  %

3,114  %

2,874  %

7,919  %

32

3,806  %

4,278  %

9,364  %

3,121  %

2,885  %

7,853  %

33

3,824  %

4,261  %

9,253  %

3,129  %

2,896  %

7,790  %

34

3,840  %

4,245  %

9,146  %

3,136  %

2,907  %

7,729  %

35

3,856  %

4,229  %

9,043  %

3,143  %

2,918  %

7,671  %

36

3,872  %

4,213  %

8,944  %

3,150  %

2,929  %

7,616  %

37

3,887  %

4,197  %

8,849  %

3,156  %

2,940  %

7,563  %

38

3,901  %

4,181  %

8,757  %

3,162  %

2,950  %

7,513  %

39

3,914  %

4,166  %

8,669  %

3,168  %

2,960  %

7,464  %

40

3,927  %

4,151  %

8,584  %

3,174  %

2,970  %

7,418  %

41

3,940  %

4,137  %

8,503  %

3,180  %

2,980  %

7,373  %

42

3,952  %

4,123  %

8,425  %

3,185  %

2,989  %

7,331  %

43

3,964  %

4,109  %

8,350  %

3,190  %

2,999  %

7,290  %

44

3,975  %

4,096  %

8,278  %

3,195  %

3,007  %

7,251  %

45

3,986  %

4,083  %

8,209  %

3,200  %

3,016  %

7,213  %

46

3,996  %

4,070  %

8,142  %

3,205  %

3,024  %

7,177  %

47

4,006  %

4,058  %

8,079  %

3,210  %

3,033  %

7,142  %

48

4,016  %

4,047  %

8,017  %

3,214  %

3,040  %

7,109  %

49

4,025  %

4,035  %

7,958  %

3,218  %

3,048  %

7,076  %

50

4,034  %

4,024  %

7,901  %

3,223  %

3,055  %

7,045  %

51

4,043  %

4,014  %

7,846  %

3,227  %

3,063  %

7,015  %

52

4,051  %

4,003  %

7,794  %

3,230  %

3,070  %

6,987  %

53

4,059  %

3,993  %

7,743  %

3,234  %

3,076  %

6,959  %

54

4,067  %

3,984  %

7,694  %

3,238  %

3,083  %

6,932  %

55

4,074  %

3,974  %

7,647  %

3,242  %

3,089  %

6,906  %

56

4,082  %

3,965  %

7,601  %

3,245  %

3,095  %

6,881  %

57

4,089  %

3,956  %

7,557  %

3,248  %

3,101  %

6,857  %

58

4,096  %

3,948  %

7,514  %

3,252  %

3,107  %

6,834  %

59

4,102  %

3,940  %

7,473  %

3,255  %

3,113  %

6,811  %

60

4,109  %

3,932  %

7,433  %

3,258  %

3,118  %

6,790  %

61

4,115  %

3,924  %

7,395  %

3,261  %

3,123  %

6,769  %

62

4,121  %

3,916  %

7,358  %

3,264  %

3,128  %

6,748  %

63

4,127  %

3,909  %

7,322  %

3,267  %

3,133  %

6,728  %

64

4,133  %

3,902  %

7,287  %

3,269  %

3,138  %

6,709  %

65

4,138  %

3,895  %

7,253  %

3,272  %

3,143  %

6,691  %

66

4,143  %

3,888  %

7,220  %

3,275  %

3,147  %

6,672  %

67

4,149  %

3,882  %

7,188  %

3,277  %

3,152  %

6,655  %

68

4,154  %

3,876  %

7,157  %

3,280  %

3,156  %

6,638  %

69

4,159  %

3,870  %

7,127  %

3,282  %

3,160  %

6,621  %

70

4,163  %

3,864  %

7,098  %

3,284  %

3,164  %

6,605  %

71

4,168  %

3,858  %

7,069  %

3,287  %

3,168  %

6,590  %

72

4,173  %

3,852  %

7,042  %

3,289  %

3,172  %

6,575  %

73

4,177  %

3,847  %

7,015  %

3,291  %

3,176  %

6,560  %

74

4,181  %

3,841  %

6,989  %

3,293  %

3,180  %

6,545  %

75

4,186  %

3,836  %

6,963  %

3,295  %

3,183  %

6,531  %

76

4,190  %

3,831  %

6,939  %

3,297  %

3,187  %

6,518  %

77

4,194  %

3,826  %

6,915  %

3,299  %

3,190  %

6,505  %

78

4,198  %

3,821  %

6,891  %

3,301  %

3,193  %

6,492  %

79

4,201  %

3,817  %

6,868  %

3,303  %

3,197  %

6,479  %

80

4,205  %

3,812  %

6,846  %

3,305  %

3,200  %

6,467  %

81

4,209  %

3,808  %

6,824  %

3,306  %

3,203  %

6,455  %

82

4,212  %

3,803  %

6,803  %

3,308  %

3,206  %

6,443  %

83

4,216  %

3,799  %

6,782  %

3,310  %

3,209  %

6,432  %

84

4,219  %

3,795  %

6,762  %

3,311  %

3,212  %

6,421  %

85

4,222  %

3,791  %

6,743  %

3,313  %

3,214  %

6,410  %

86

4,226  %

3,787  %

6,723  %

3,315  %

3,217  %

6,399  %

87

4,229  %

3,783  %

6,705  %

3,316  %

3,220  %

6,389  %

88

4,232  %

3,779  %

6,686  %

3,318  %

3,222  %

6,379  %

89

4,235  %

3,775  %

6,668  %

3,319  %

3,225  %

6,369  %

90

4,238  %

3,772  %

6,651  %

3,320  %

3,228  %

6,359  %

91

4,241  %

3,768  %

6,634  %

3,322  %

3,230  %

6,350  %

92

4,243  %

3,765  %

6,617  %

3,323  %

3,232  %

6,340  %

93

4,246  %

3,761  %

6,600  %

3,325  %

3,235  %

6,331  %

94

4,249  %

3,758  %

6,584  %

3,326  %

3,237  %

6,322  %

95

4,251  %

3,755  %

6,568  %

3,327  %

3,239  %

6,314  %

96

4,254  %

3,752  %

6,553  %

3,329  %

3,241  %

6,305  %

97

4,257  %

3,749  %

6,538  %

3,330  %

3,244  %

6,297  %

98

4,259  %

3,746  %

6,523  %

3,331  %

3,246  %

6,289  %

99

4,261  %

3,743  %

6,509  %

3,332  %

3,248  %

6,281  %

100

4,264  %

3,740  %

6,495  %

3,333  %

3,250  %

6,273  %

101

4,266  %

3,737  %

6,481  %

3,335  %

3,252  %

6,265  %

102

4,268  %

3,734  %

6,467  %

3,336  %

3,254  %

6,258  %

103

4,271  %

3,731  %

6,454  %

3,337  %

3,256  %

6,250  %

104

4,273  %

3,728  %

6,441  %

3,338  %

3,257  %

6,243  %

105

4,275  %

3,726  %

6,428  %

3,339  %

3,259  %

6,236  %

106

4,277  %

3,723  %

6,415  %

3,340  %

3,261  %

6,229  %

107

4,279  %

3,721  %

6,403  %

3,341  %

3,263  %

6,222  %

108

4,281  %

3,718  %

6,391  %

3,342  %

3,265  %

6,215  %

109

4,283  %

3,716  %

6,379  %

3,343  %

3,266  %

6,209  %

110

4,285  %

3,713  %

6,367  %

3,344  %

3,268  %

6,202  %

111

4,287  %

3,711  %

6,356  %

3,345  %

3,270  %

6,196  %

112

4,289  %

3,709  %

6,344  %

3,346  %

3,271  %

6,190  %

113

4,291  %

3,706  %

6,333  %

3,347  %

3,273  %

6,184  %

114

4,293  %

3,704  %

6,322  %

3,348  %

3,274  %

6,178  %

115

4,295  %

3,702  %

6,312  %

3,349  %

3,276  %

6,172  %

116

4,296  %

3,700  %

6,301  %

3,349  %

3,277  %

6,166  %

117

4,298  %

3,697  %

6,291  %

3,350  %

3,279  %

6,160  %

118

4,300  %

3,695  %

6,281  %

3,351  %

3,280  %

6,155  %

119

4,301  %

3,693  %

6,271  %

3,352  %

3,282  %

6,149  %

120

4,303  %

3,691  %

6,261  %

3,353  %

3,283  %

6,144  %

121

4,305  %

3,689  %

6,251  %

3,354  %

3,284  %

6,138  %

122

4,306  %

3,687  %

6,242  %

3,354  %

3,286  %

6,133  %

123

4,308  %

3,685  %

6,232  %

3,355  %

3,287  %

6,128  %

124

4,309  %

3,683  %

6,223  %

3,356  %

3,288  %

6,123  %

125

4,311  %

3,682  %

6,214  %

3,357  %

3,290  %

6,118  %

126

4,313  %

3,680  %

6,205  %

3,357  %

3,291  %

6,113  %

127

4,314  %

3,678  %

6,197  %

3,358  %

3,292  %

6,108  %

128

4,315  %

3,676  %

6,188  %

3,359  %

3,293  %

6,103  %

129

4,317  %

3,674  %

6,179  %

3,360  %

3,295  %

6,099  %

130

4,318  %

3,673  %

6,171  %

3,360  %

3,296  %

6,094  %

131

4,320  %

3,671  %

6,163  %

3,361  %

3,297  %

6,089  %

132

4,321  %

3,669  %

6,155  %

3,362  %

3,298  %

6,085  %

133

4,322  %

3,668  %

6,147  %

3,362  %

3,299  %

6,081  %

134

4,324  %

3,666  %

6,139  %

3,363  %

3,301  %

6,076  %

135

4,325  %

3,664  %

6,131  %

3,364  %

3,302  %

6,072  %

136

4,326  %

3,663  %

6,124  %

3,364  %

3,303  %

6,068  %

137

4,328  %

3,661  %

6,116  %

3,365  %

3,304  %

6,064  %

138

4,329  %

3,660  %

6,109  %

3,365  %

3,305  %

6,059  %

139

4,330  %

3,658  %

6,101  %

3,366  %

3,306  %

6,055  %

140

4,331  %

3,657  %

6,094  %

3,367  %

3,307  %

6,051  %

141

4,332  %

3,655  %

6,087  %

3,367  %

3,308  %

6,047  %

142

4,334  %

3,654  %

6,080  %

3,368  %

3,309  %

6,044  %

143

4,335  %

3,652  %

6,073  %

3,368  %

3,310  %

6,040  %

144

4,336  %

3,651  %

6,067  %

3,369  %

3,311  %

6,036  %

145

4,337  %

3,650  %

6,060  %

3,370  %

3,312  %

6,032  %

146

4,338  %

3,648  %

6,053  %

3,370  %

3,313  %

6,029  %

147

4,339  %

3,647  %

6,047  %

3,371  %

3,314  %

6,025  %

148

4,340  %

3,646  %

6,040  %

3,371  %

3,315  %

6,022  %

149

4,341  %

3,644  %

6,034  %

3,372  %

3,316  %

6,018  %

150

4,342  %

3,643  %

6,028  %

3,372  %

3,316  %

6,015  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Dollar na Stát Aontaithe

Yen na Seapáine

1

4,719  %

0,058  %

2

4,064  %

0,134  %

3

3,671  %

0,173  %

4

3,454  %

0,218  %

5

3,332  %

0,276  %

6

3,255  %

0,344  %

7

3,206  %

0,415  %

8

3,177  %

0,478  %

9

3,163  %

0,537  %

10

3,160  %

0,596  %

11

3,160  %

0,644  %

12

3,162  %

0,686  %

13

3,163  %

0,730  %

14

3,164  %

0,774  %

15

3,164  %

0,817  %

16

3,162  %

0,858  %

17

3,157  %

0,895  %

18

3,148  %

0,929  %

19

3,132  %

0,959  %

20

3,111  %

0,985  %

21

3,083  %

1,006  %

22

3,050  %

1,022  %

23

3,016  %

1,034  %

24

2,982  %

1,040  %

25

2,950  %

1,042  %

26

2,920  %

1,038  %

27

2,893  %

1,034  %

28

2,870  %

1,032  %

29

2,851  %

1,035  %

30

2,837  %

1,046  %

31

2,827  %

1,065  %

32

2,821  %

1,090  %

33

2,818  %

1,120  %

34

2,817  %

1,154  %

35

2,819  %

1,191  %

36

2,823  %

1,229  %

37

2,827  %

1,268  %

38

2,833  %

1,308  %

39

2,840  %

1,348  %

40

2,847  %

1,388  %

41

2,855  %

1,427  %

42

2,863  %

1,467  %

43

2,871  %

1,505  %

44

2,880  %

1,543  %

45

2,888  %

1,580  %

46

2,897  %

1,616  %

47

2,905  %

1,651  %

48

2,914  %

1,686  %

49

2,923  %

1,719  %

50

2,931  %

1,751  %

51

2,940  %

1,783  %

52

2,948  %

1,814  %

53

2,956  %

1,843  %

54

2,964  %

1,872  %

55

2,971  %

1,900  %

56

2,979  %

1,927  %

57

2,986  %

1,954  %

58

2,994  %

1,979  %

59

3,001  %

2,004  %

60

3,008  %

2,028  %

61

3,014  %

2,052  %

62

3,021  %

2,074  %

63

3,027  %

2,096  %

64

3,034  %

2,118  %

65

3,040  %

2,139  %

66

3,046  %

2,159  %

67

3,052  %

2,178  %

68

3,057  %

2,198  %

69

3,063  %

2,216  %

70

3,068  %

2,234  %

71

3,073  %

2,252  %

72

3,078  %

2,269  %

73

3,083  %

2,286  %

74

3,088  %

2,302  %

75

3,093  %

2,318  %

76

3,098  %

2,333  %

77

3,102  %

2,348  %

78

3,106  %

2,363  %

79

3,111  %

2,377  %

80

3,115  %

2,391  %

81

3,119  %

2,404  %

82

3,123  %

2,418  %

83

3,127  %

2,431  %

84

3,131  %

2,443  %

85

3,135  %

2,456  %

86

3,138  %

2,468  %

87

3,142  %

2,480  %

88

3,145  %

2,491  %

89

3,149  %

2,502  %

90

3,152  %

2,513  %

91

3,155  %

2,524  %

92

3,158  %

2,535  %

93

3,161  %

2,545  %

94

3,165  %

2,555  %

95

3,168  %

2,565  %

96

3,170  %

2,575  %

97

3,173  %

2,584  %

98

3,176  %

2,593  %

99

3,179  %

2,603  %

100

3,182  %

2,612  %

101

3,184  %

2,620  %

102

3,187  %

2,629  %

103

3,189  %

2,637  %

104

3,192  %

2,646  %

105

3,194  %

2,654  %

106

3,197  %

2,662  %

107

3,199  %

2,669  %

108

3,201  %

2,677  %

109

3,204  %

2,685  %

110

3,206  %

2,692  %

111

3,208  %

2,699  %

112

3,210  %

2,706  %

113

3,212  %

2,713  %

114

3,215  %

2,720  %

115

3,217  %

2,727  %

116

3,219  %

2,734  %

117

3,221  %

2,740  %

118

3,222  %

2,747  %

119

3,224  %

2,753  %

120

3,226  %

2,759  %

121

3,228  %

2,765  %

122

3,230  %

2,771  %

123

3,232  %

2,777  %

124

3,233  %

2,783  %

125

3,235  %

2,789  %

126

3,237  %

2,794  %

127

3,239  %

2,800  %

128

3,240  %

2,805  %

129

3,242  %

2,811  %

130

3,243  %

2,816  %

131

3,245  %

2,821  %

132

3,247  %

2,826  %

133

3,248  %

2,831  %

134

3,250  %

2,836  %

135

3,251  %

2,841  %

136

3,253  %

2,846  %

137

3,254  %

2,851  %

138

3,255  %

2,855  %

139

3,257  %

2,860  %

140

3,258  %

2,865  %

141

3,260  %

2,869  %

142

3,261  %

2,874  %

143

3,262  %

2,878  %

144

3,264  %

2,882  %

145

3,265  %

2,886  %

146

3,266  %

2,891  %

147

3,267  %

2,895  %

148

3,269  %

2,899  %

149

3,270  %

2,903  %

150

3,271  %

2,907  %

IARSCRÍBHINN II

Raonta difríochta bunúsacha chun an coigeartú meaitseála a ríomh

Na raonta difríochta bunúsacha a leagtar amach san Iarscríbhinn seo, is i mbonnphointí a shloinntear iad agus ní áirítear leo aon mhéadú i gcomhréir le hAirteagal 77c(1)(c) de Threoir 2009/138/CE.

1.   Neamhchosaint ar rialtais láir agus ar bhainc cheannais

Tá feidhm ag na raonta difríochta bunúsacha maidir le neamhchosaint a ainmnítear sna hairgeadraí uile.

Na raonta difríochta bunúsacha a bhaineann le tréimhsí ó 11 bhliain go 30 bliain, tá siad cothrom leis na raonta difríochta bunúsacha céanna a bhaineann le tréimhse 10 mbliana.

Fad tréimhse (i mblianta)

An Ostair

An Bheilg

An Bhulgáir

An Chróit

Poblacht na Seice

An Chipir

An Danmhairg

1

0

0

28

5

0

21

0

2

0

0

35

5

0

36

0

3

0

0

40

5

0

41

0

4

0

1

43

5

2

42

0

5

0

2

47

5

3

45

0

6

0

3

50

5

5

48

0

7

1

4

53

5

8

49

0

8

2

5

55

5

10

49

0

9

2

6

56

5

11

47

0

10

3

7

58

5

12

46

0


Fad tréimhse (i mblianta)

An Eastóin

An Fhionlainn

An Fhrainc

An Ghearmáin

An Ghréig

An Ungáir

Éire

1

0

0

0

0

350

4

13

2

0

0

0

0

219

4

19

3

0

0

0

0

195

4

21

4

1

0

0

0

171

4

22

5

2

0

0

0

158

4

23

6

3

0

0

0

155

4

25

7

4

0

0

0

153

4

26

8

5

0

1

0

157

3

27

9

6

0

2

0

159

1

27

10

7

0

3

0

161

4

27


Fad tréimhse (i mblianta)

An Iodáil

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Liotuáin