4.5.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 116/8


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/907 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Bealtaine 2023

lena gceartaítear an leagan Fraincise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1412 maidir le bláthola ylang ylang as Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson a údarú mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Sa leagan Fraincise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1412 ón gCoimisiún (2), tá earráid in Airteagal 2(3) a athraíonn brí na forála.

(2)

Dá bhrí sin, ba cheart an leagan Fraincise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1412 a cheartú dá réir. Ní dhéantar difear do na leaganacha teanga eile.

(3)

Ós rud é go raibh an earráid ann ó theacht i bhfeidhm Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1412 agus go mbainfidh oibreoirí tairbhe as ceartú na hearráide ba chúis le héiginnteacht dhlíthiúil, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1412 a cheartú ó dháta a theacht i bhfeidhm.

(4)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán Cur Chun Feidhme seo i gcomhréir leis na tuairimí ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha, arna dtabhairt an 15 Nollaig 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

(Ní bhaineann sé leis an leagan Gaeilge.)

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 11 Meán Fómhair 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 3 Bealtaine 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1412 ón gCoimisiún an 19 Lúnasa 2022 maidir le bláthola ylang ylang as Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson a údarú mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch (IO L 217, 22.8.2022, lch. 1).