30.8.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 213/1


CINNEADH (AE) 2023/1665 ÓN gCOIMISIÚN

an 28 Lúnasa 2023

lena gceartaítear Cinneadh (AE) 2023/1409 ón gCoimisiún an lena dtugtar treoir do Riarthóir Lárnach Chlárlann an Aontais barrachas an Aontais a chur ar ais chuig na Ballstáit agus chuig an Ríocht Aontaithe ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Chinneadh (AE) 2015/1339 ón gComhairle a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus comhlíonadh comhpháirteach na ngealltanas faoi (1), agus go háirithe Airteagal 4 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tar éis ghlacadh Chinneadh (AE) 2023/1409 (2) ón gCoimisiún, shainaithin an Coimisiún earráid maidir le ríomh ghlanbharrachas an Aontais.

(2)

Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, is gá an Cinneadh ón gCoimisiún thuasluaite a cheartú agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis a ionadú, a mhéid a bhaineann le méid iomlán bharrachas an Aontais agus barrachas an Aontais arna leithdháileadh ar na Ballstáit.

(3)

Tar éis sciar na bhfáltas a aistriú chuig an gCiste Oiriúnaithe, tá glanbharrachas Aontais 2 156 103 762 aonad de mhéid sannta i gClárlann an Aontais seachas 2 215 147 885 aonad dá dtagraítear i gCinneadh ón gCoimisiún an 4 Iúil 2023, atá thuasluaite. Ba cheart na haonaid sin a chur ar ais chuig na Ballstáit agus chuig an Ríocht Aontaithe (3) i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach in Airteagal 4(2) de Chinneadh (AE) 2015/1339 ón gComhairle.

(4)

Ba cheart an Cinneadh seo a theacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe ionas go gcuirtear barrachas an Aontais ar ais chuig na Ballstáit roimh an 9 Meán Fómhair 2023, an dáta a thiocfaidh deireadh leis an tréimhse bhreise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh,

TAR ÉIS A CHINNEADH MAR A LEANAS:

Airteagal 1

Cuirtear an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Cinneadh (AE) 2023/1409 ón gCoimisiún.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 28 Lúnasa 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

Maroš ŠEFČOVIČ

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin


(1)  IO L 207, 4.8.2015, lch. 1.

(2)  Cinneadh (AE) 2023/1409 ón gCoimisiún an 4 Iúil 2023 lena dtugtar treoir do Riarthóir Lárnach Chlárlann an Aontais barrachas an Aontais a chur ar ais chuig na Ballstáit agus chuig an Ríocht Aontaithe ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto (IO L 170, 5.7.2023, lch. 100).

(3)  IO C 384 I, 12.11.2019, lch. 59.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/1409 mar a leanas:

Na Ballstáit agus An Ríocht Aontaithe

Aonaid den mhéid sannta de bharrachas leithdháilte an Aontais

an Bheilg

20 450 588

an Bhulgáir

126 141 099

an tSeicia

133 267 103

an Danmhairg

13 136 942

an Ghearmáin

195 195 443

an Eastóin

50 771 706

Éire

11 354 436

an Ghréig

15 894 130

an Spáinn

58 409 926

an Fhrainc

99 661 294

an Chróit

7 182 633

an Iodáil

79 680 094

an Chipir

1 568 619

an Laitvia

40 100 861

an Liotuáin

70 430 898

Lucsamburg

2 406 891

an Ungáir

107 256 218

Málta

307 434

an Ísiltír

30 412 409

an Ostair

13 412 151

an Pholainn

298 687 162

an Phortaingéil

13 296 395

an Rómáin

490 413 095

an tSlóivéin

3 286 845

an tSlóvaic

75 013 997

an Fhionlainn

8 658 264

an tSualainn

13 218 840

An Ríocht Aontaithe*

176 488 289

Iomlán

2 156 103 762