5.7.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 170/100


CINNEADH (AE) 2023/1409 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Iúil 2023

lena dtugtar treoir do Riarthóir Lárnach Chlárlann an Aontais barrachas an Aontais a chur ar ais chuig na Ballstáit agus chuig an Ríocht Aontaithe ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Chinneadh (AE) 2015/1339 ón gComhairle an 13 Iúil 2015 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus comhlíonadh comhpháirteach na ngealltanas faoi (1), agus go háirithe Airteagal 4 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Rinne an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a thabhairt i gcrích. Le Leasú Doha bunaíodh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, dar tús an 1 Eanáir 2013 agus dar críoch an 31 Nollaig 2020.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 4 de Chinneadh (AE) 2015/1339 ón gComhairle, gach aonad den mhéid sannta a eisíodh le haghaidh an dara tréimhse gealltanais a bheidh ar fáil i gclárlann an Aontais tar éis don Aontas a oibleagáid a leagtar síos in Airteagal 11(3) de Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (2) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chomhlíonadh agus tar éis aon aistriú aonad den mhéid sannta de bhun gníomhartha cur chun feidhme a glacadh ar bhonn Airteagal 10(7) de Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (‘barrachas an Aontais’), déanfar iad a thabhairt ar ais do na Ballstáit ag deireadh an dara tréimhse gealltanais.

(3)

Tar éis sciar na bhfáltas is infheidhme a aistriú chuig an gCiste Oiriúnaithe, tá glanbharrachas Aontais de 2 215 147 885 aonad de mhéid sannta i gClárlann an Aontais. Ba cheart na haonaid sin a thabhairt ar ais do na Ballstáit agus don Ríocht Aontaithe (3) i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach in Airteagal 4(2) de Chinneadh (AE) 2015/1339 ón gComhairle.

(4)

Ba cheart don Choimisiún treoir a thabhairt do riarthóir lárnach Chlárlann an Aontais na haonaid a chur ar ais chuig na Ballstáit agus chuig an Ríocht Aontaithe,

TAR ÉIS A CHINNEADH MAR A LEANAS:

Airteagal aonair

Tugann an Coimisiún treoir do riarthóir lárnach Chlárlann an Aontais na haonaid den mhéid sannta a chur ar ais chuig cuntais a Beilge, na Bulgáire, na Cipire, na Cróite, na Danmhairge, na hEastóine, na hÉireann, na Fionlainne, na Fraince, na Gearmáine, na Gréige, na hIodáile, na hÍsiltíre, na Laitvia, na Liotuáine, Lucsamburg, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Portaingéile, na Rómáine, na Seicia, na Slóivéine, na Slóvaice, na Spáinne, na Sualainne, na Ríochta Aontaithe, agus na hUngáire, na haonaid mhéid sannta a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 4 Iúil 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

Frans TIMMERMANS

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin


(1)  IO L 207, 4.8.2015, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE (IO L 165, 18.6.2013, lch. 13).

(3)  IO C 384 I, 12.11.2019, lch. 59.


IARSCRÍBHINN

Ballstát

Aonaid den mhéid sannta de bharrachas leithdháilte an Aontais

An Ostair

13 779 438

An Bheilg

21 010 620

An Bhulgáir

129 595 427

An Chróit

7 379 327

An Chipir

1 611 575

An tSeicia

136 916 575

An Danmhairg

13 496 692

An Eastóin

52 162 070

An Fhionlainn

8 895 367

An Fhrainc

102 390 482

An Ghearmáin

200 540 800

An Ghréig

16 329 385

An Ungáir

110 193 391

Éire

11 665 373

An Iodáil

81 862 104

An Laitvia

41 199 008

An Liotuáin

72 359 623

Lucsamburg

2 472 803

Málta

315 853

An Ísiltír

31 245 242

An Pholainn

306 866 601

An Phortaingéil

13 660 512

An Rómáin

503 842 880

An tSlóvaic

77 068 229

An tSlóivéin

3 376 854

An Spáinn

60 009 461

An tSualainn

13 580 833

An Ríocht Aontaithe

181 321 357