4.5.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 116/22


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/910 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Bealtaine 2023

lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/450 a mhéid a bhaineann le foilsiú tagairtí do Dhoiciméid um Measúnú Eorpach maidir le tíleanna biotúmain rocacha nó leatháin bhiotúmain rocacha agus táirgí foirgníochta eile

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 22 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, úsáidfidh Comhlachtaí um Measúnú Teicniúil na modhanna agus na critéir a sholáthraítear i nDoiciméid um Measúnú Eorpach, ar foilsíodh na tagairtí dóibh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht táirgí foirgníochta a chumhdaítear leis na doiciméid sin i ndáil lena mbuntréithe.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, ar lorg roinnt iarratas ó mhonaróirí ar Mheasúnuithe Teicniúla Eorpacha, tá 25 Dhoiciméad um Measúnú Eorpach tarraingthe suas agus glactha ag eagraíocht na gComhlachtaí um Measúnú Teicniúil.

(3)

Na Doiciméid um Measúnú Eorpach a tharraing eagraíocht na gComhlachtaí um Measúnú Teicniúil suas agus a ghlac sí, baineann siad leis na táirgí foirgníochta seo a leanas:

tíleanna biotúmain rocacha agus leatháin bhiotúmain rocacha;

pacáistí feistiúcháin leachtchurtha le haghaidh uiscedhíonadh díonta;

mata inslithe fuaime tuairte ag a bhfuil feidhm bhreise draenála uisce báistí agus cosanta sraitheanna uiscedhíonta seachtracha;

imthacaí pota ag a bhfuil séalú inmheánach speisialta le haghaidh éifeachtaí oibrithe méadaithe;

pacáiste feistiúcháin le haghaidh córas soirn - simléir arb é atá ann pacáiste feistiúcháin simléir ina bhfuil líneálach múcháin cré/ceirmeach agus aonad soirn comhtháite;

pacáistí feistiúcháin arb é atá iontu líneálach múcháin simléir, atá déanta as snáithíní gloine, substaintí mianracha agus orgánacha, comhpháirteanna breise agus gabhálais (le cur in ionad na sonraíochta teicniúla “EAD 060012-00-0802”);

táirge foirgníochta le haghaidh treá ballaí agus urlár le comhpháirteanna chun táirgí dócháin a iompar;

pacáistí feistiúcháin le haghaidh gloiniú nascáilte agus séaltáin nascála;

stroighin mhearchruachana fluaralúmanáite;

pacáiste feistiúcháin le haghaidh baill choncréite threisithe a bhfuil cruach threisithe ardnirt iontu ach úsáid teanntachta theoranta acu;

aonaid saoirseachta choincréite tathagaithe ag a bhfuil fachtóir tiontaithe taise sonrach Fm;

bloic thógála atá déanta as brící agus croíleacán gloine ceallaí;

aonaid inslithe theirmigh agus ualachiompartha atá déanta as gloine cheallach;

gaiste bolaidh gan uisce le haghaidh draenacha urláir;

slinnte ísealmhaise biotúmain, lannaithe nó gan lannú, ina bhfuil treisiú mianrach nó sintéiseach;

macrashnáithíní polaiméire atá treisithe le snáithín gloine alcaildíonach lena n-úsáid i gcoincréit;

líonach carbónáite cailciam atá tathagaithe le saintréithe breise;

scátháin speisialta;

próifíl séalaithe siúntaí atá déanta as monaiméir dé-éine próipiléine eitiléine chun siúntaí a shéalú i ndéantúis feadánra;

Ancairí insteallta miotail lena n-úsáid i saoirseacht (le cur in ionad na sonraíochta teicniúla “EAD 330076-00-0604”);

boltaí ancaire teilgthe (le cur in ionad na sonraíochta teicniúla “EAD 330924-00-0601”);

leicneáin ding-ghlasála le haghaidh cóimeáil le boltaí struchtúrtha;

nascóir chun struchtúir choincréite atá ann cheana a neartú trí fhorleagan coincréite;

córais cuasán plaisteach le haghaidh feidhmchláir rochtana líonraí faoi thalamh, atá suiteáilte faoi bhun clúdaigh dúnpholl;

pacáiste feistiúcháin le haghaidh duchtanna seirbhíse dódhíonacha arb é atá iontu píosaí nasctha réamhdhéanta (atá déanta as leatháin chruach a bhfuil brat borrthach nó líneáil bhorrthach orthu) agus gabhálais (le cur in ionad na sonraíochta teicniúla “EAD 350003-00-1109”).

(4)

Na Doiciméid um Measúnú Eorpach atá tarraingthe suas agus glactha ag eagraíocht na gComhlachtaí um Measúnú Teicniúil, comhlíonann siad na riachtanais atá le comhlíonadh maidir leis na buncheanglais i ndáil le hoibreacha foirgníochta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011. Dá bhrí sin, is iomchuí na tagairtí do na Doiciméid um Measúnú Eorpach sin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(5)

Foilsítear liosta na dtagairtí do Dhoiciméid um Measúnú Eorpach maidir le táirgí foirgníochta de bhun Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/450 ón gCoimisiún (2). Ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart tagairtí do Dhoiciméid nua um Measúnú Eorpach a chur leis an liosta sin.

(6)

Dá bhrí sin, ba cheart Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/450 a leasú dá réir.

(7)

Chun gur féidir na Doiciméid um Measúnú Eorpach a úsáid a luaithe is féidir, ba cheart don Chinneadh seo teacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/450 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 3 Bealtaine 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 88, 4.4.2011, lch. 5.

(2)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/450 ón gCoimisiún an 19 Márta 2019 maidir le foilsiú na nDoiciméad um Measúnú Eorpach (EADanna) le haghaidh táirgí foirgníochta arna ndréachtú chun tacú le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 77, 20.3.2019, lch. 78).


IARSCRÍBHINN

San Iarscríbhinn, cuirtear isteach na rónna seo a leanas in ord seicheamhach de réir ord na n-uimhreacha tagartha:

“030016-00-0402

Tíleanna biotúmain rocacha agus leatháin bhiotúmain rocacha”

“030675-00-0107

Pacáistí feistiúcháin leachtchurtha le haghaidh uiscedhíonadh díonta”

“040708-00-0402

Mata inslithe fuaime tuairte ag a bhfuil feidhm bhreise draenála uisce báistí agus cosanta sraitheanna uiscedhíonta seachtracha”

“050003-00-0301

Imthacaí pota ag a bhfuil séalú inmheánach speisialta le haghaidh éifeachtaí oibrithe méadaithe”

“060009-00-0802

Pacáiste feistiúcháin le haghaidh córas soirn - simléir arb é atá ann pacáiste feistiúcháin simléir ina bhfuil líneálach múcháin cré/ceirmeach agus aonad soirn comhtháite”

“060012-01-0802

Pacáistí feisiúcháin arb é atá iontu líneálach múcháin simléir, atá déanta as snáithíní gloine, substaintí mianracha agus orgánacha, comhpháirteanna breise agus gabhálais

(le cur in ionad na sonraíochta teicniúla ‘EAD 060012-00-0802’)”

“060014-00-0802

Táirge tógála le haghaidh treá ballaí agus urlár le comhpháirteanna chun táirgí dócháin a iompar”

“090010-00-0404

Pacáistí feistiúcháin le haghaidh gloiniú nascáilte agus séaltáin nascála”

“150036-00-0301

Stroighin mhearchruachana fhluaralúmanáite”

“160011-00-0301

Pacáiste feistiúcháin le haghaidh baill choncréite threisithe a bhfuil cruach threisithe ardnirt iontu ach úsáid teanntachta theoranta acu”

“170006-00-0305

Aonaid saoirseachta choincréite tathagaithe ag a bhfuil fachtóir tiontaithe taise sonrach Fm”

“170012-00-0404

Bloic thógála atá déanta as brící agus croíleacán gloine ceallaí”

“170018-00-0305

Aonaid inslithe theirmigh agus ualachiompartha atá déanta as gloine cheallach”

“180020-00-0704

Gaiste bolaidh gan uisce le haghaidh draenacha urláir”

“220020-00-0402

Slinnte ísealmhaise biotúmain, lannaithe nó gan lannú, ina bhfuil treisiú mianrach nó sintéiseach”

“260024-00-0301

Macrashnáithíní polaiméire atá treisithe le snáithín gloine alcaildíonach lena n-úsáid i gcoincréit”

“260048-00-0301

Líonach carbónáite cailciam atá tathagaithe le saintréithe breise”

“300007-00-0404

Scátháin speisialta”

“320014-00-0605

Próifíl séalaithe siúntaí atá déanta as monaiméir dé-éine próipiléine eitiléine chun siúntaí a shéalú i ndéantúis feadánra”

“330076-01-0604

Ancairí insteallta miotail lena n-úsáid i saoirseacht

(le cur in ionad na sonraíochta teicniúla ‘EAD 330076-00-0604’)”

“330924-01-0601

Boltaí ancaire teilgthe

(le cur in ionad na sonraíochta teicniúla ‘EAD 330924-00-0601’)”

“331565-00-0602

Leicneáin ding-ghlasála le haghaidh cóimeáil le boltaí struchtúrtha”

“332347-00-0601

Nascóir chun struchtúir choincréite atá ann cheana a neartú trí fhorleagan coincréite”

“340225-00-1109

Córais cuasán plaisteach le haghaidh feidhmchláir rochtana líonraí faoi thalamh, atá suiteáilte faoi bhun clúdaigh dúnpholl”

“350003-01-1109

Pacáiste feistiúcháin le haghaidh duchtanna seirbhíse dódhíonacha arb é atá iontu píosaí nasctha réamhdhéanta (atá déanta as leatháin chruach a bhfuil brat borrthach nó líneáil bhorrthach orthu) agus gabhálais

(le cur in ionad na sonraíochta teicniúla ‘EAD 350003-00-1109’)”.