25.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 196/74


RIALACHÁN (AE) 2022/1290 ÓN gCOIMISIÚN

an 22 Iúil 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar i gcás aimeatochtraidine, clóirmeacuat, dóidín, nicitín, próifeanafos agus víreas polaihéadróise núicléach ilchaipsideach Spodoptera exigua (SeMNPV), aonraíoch BV-0004, i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó de bhunadh ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 5(1) agus Airteagal 14(1)(a) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcás aimeatochtraidine agus dóidín, leagadh síos uasleibhéil iarmhar (“MRLanna”) in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. I gcás clóirmeacuat agus nicitín, leagadh MRLanna síos i gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin. I gcás próifeanafos, leagadh MRLanna síos in Iarscríbhinn II agus i gCuid B d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin. I gcás víreas polaihéadróise núicléach ilchaipsideach Spodoptera exigua (SeMNPV), aonraíoch BV-0004, níor leagadh síos aon MRL sonrach i Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ná níor cuireadh an tsubstaint sin san áireamh in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán sin, agus mar sin tá feidhm ag an luach réamhshocraithe 0,01 mg/kg a leagadh síos in Airteagal 18(1)(b) de.

(2)

I gcomhthéacs nós imeachta maidir le húdarú a dhéanamh ar tháirge cosanta plandaí ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach aimeatochtraidin a úsáid ar bharra, substaint a d’fhéadfadh a bheith mealltach do bheacha agus a bhféadfadh iarmhair a bheith i mil mar thoradh uirthi, cuireadh iarratas isteach de bhun hAirteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ina n-iarrtar an MRL atá ann cheana a mhodhnú.

(3)

A mhéid a bhaineann le dóidín, cuireadh iarratas isteach de bhun Airteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ina n-iarrtar na MRLanna atá ann cheana a mhodhnú i leith torthaí citris.

(4)

I gcomhréir le hAirteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, rinne na Ballstáit lena mbaineann meastóireacht ar an dá iarratas sin agus cuireadh na tuarascálacha meastóireachta ar aghaidh chuig an gCoimisiún.

(5)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) measúnú ar na hiarratais agus ar na tuarascálacha meastóireachta, agus rinne sé scrúdú go háirithe ar na rioscaí atá ann don tomhaltóir agus, i gcás inarb ábhartha, d’ainmhithe, agus thug sé tuairimí réasúnaithe faoi na MRLanna atá beartaithe (2). Chuir sé na tuairimí sin ar aghaidh chuig na hiarratasóirí, chuig an gCoimisiún agus chuig na Ballstáit agus chuir sé ar fáil don phobal iad.

(6)

Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid gur comhlíonadh na ceanglais uile maidir le hiomláine na sonraí a cuireadh isteach, agus go raibh na modhnuithe ar MRLanna a d’iarr na hiarratasóirí inghlactha i dtaca le sábháilteacht na dtomhaltóirí ar bhonn measúnú ar theagmháil le tomhaltóirí i gcás 27 ngrúpa tomhaltóirí Eorpacha shonracha. Leis an gconclúid sin, chuir an tÚdarás an fhaisnéis is déanaí faoi airíonna tocsaineolaíocha na substaintí san áireamh. Léiríodh nach baol do dhuine an iontógáil laethúil inghlactha a shárú, ná an ghéardháileog thagartha a shárú, de bharr ceachtar den dá rud seo: teagmháil ar feadh a shaoil leis na substaintí sin trí chaitheamh na dtáirgí bia go léir a bhféadfaidís a bheith iontu, ná teagmháil ghearrthéarmach trí go leor de na táirgí lena mbaineann a chaitheamh.

(7)

I gcás clóirmeacuat, leagadh síos MRLanna sealadacha le Rialachán (AE) 2019/1561 (3) le haghaidh beacáin oisreach agus le Rialachán (AE) 2017/693 ón gCoimisiún (4) le haghaidh fungais saothraithe ar 6 mg/kg agus ar 0,9 mg/kg faoi seach. Bhí na MRLanna sealadacha sin bunaithe ar shonraí faireacháin lena léirítear go raibh iarmhair ann ar fhungais shaothraithe neamhchóireáilte ar leibhéal níos airde ná an teorainn cinnidh mar gheall ar thraséilliú fungais saothraithe le tuí a chóireáiltear go dleathach le clóirmeacuat. Leagadh síos na MRLanna sealadacha sin go dtí an 13 Aibreán 2021, ar feitheamh sonraí faireacháin a bheith curtha isteach maidir le teacht chun cinn na substainte sin sna táirgí lena mbaineann.

(8)

Chuir an tÚdarás agus oibreoirí gnó bia sonraí faireacháin a bhí ann le déanaí isteach lena léirítear go dtagann iarmhair clóirmeacuat chun cinn fós i mbeacáin oisreach agus i bhfungais shaothraithe ar leibhéil atá níos airde ná an teorainn cinnidh. Chuir saothróirí beacán in iúl don Choimisiún staidéar leanúnach amháin chun measúnú a dhéanamh ar leibhéil éillithe beacán oisreach agus fungas saothraithe eile. Ós rud é go dtabharfar an staidéar i gcrích in 2022 agus go gcuirfear na sonraí a bhailítear faoi bhráid an Choimisiúin ansin, is iomchuí leanúint de bhailíocht na MRLanna sealadach sin a shíneadh go ceann bliana eile ó dháta foilsithe an Rialacháin seo.

(9)

Le Rialachán (AE) 2017/693, leagadh síos MRLanna sealadacha do chlóirmeacuat freisin le haghaidh piorraí ag 0,07 mg/kg, mar gheall ar shonraí faireacháin a léiríonn marthanacht sna crainn mar thoradh ar úsáidí roimhe seo. Leagadh síos an MRL sealadach sin go dtí 13 Aibreán 2021, ar feitheamh sonraí faireacháin a bheith curtha isteach maidir le teacht chun cinn na substainte sin sa táirge lena mbaineann. Chuir an tÚdarás, na Ballstáit agus oibreoirí gnó bia sonraí faireacháin a bhí ann le déanaí isteach lena léirítear go dtagann iarmhair na substainte sin chun cinn fós i bpiorraí ar leibhéil atá níos airde ná an teorainn cinnidh. Is iomchuí, dá bhrí sin, leanúint d’fhaireachán a dhéanamh ar leibhéil clóirmeacuat i bpiorraí agus bailíocht an MRL shealadaigh sin a shíneadh ar feadh seacht mbliana ó fhoilsiú an Rialacháin seo.

(10)

I gcás nicitín, leag an Coimisiún MRLanna sealadacha síos le Rialachán (AE) 2017/978 ón gCoimisiún (5) maidir le fungais fhiáine (ceapa tirime agus beacáin fhiáine thriomaithe seachas ceapa) go dtí an 19 Deireadh Fómhair 2021, ar feitheamh sonraí agus faisnéis nua a bheith curtha isteach maidir le tarlú nádúrtha nicitín nó foirmiú nicitín sna táirgí i dtrácht, agus ar feitheamh meastóireacht a bheith déanta orthu sin. Níl fianaise eolaíoch críochnaitheach ann chun a léiriú go dtarlaíonn nicitín go nádúrtha sna táirgí lena mbaineann ná chun míniú a thabhairt ar conas a fhoirmlíonn sé. Chuir an tÚdarás agus oibreoirí gnó bia sonraí faireacháin a bhí ann le déanaí isteach lena léirítear go dtagann iarmhair na substainte sin chun cinn fós sna táirgí sin ar leibhéil atá níos airde ná an teorainn cinnidh. Is iomchuí, dá bhrí sin, leanúint d’fhaireachán a dhéanamh ar leibhéil nicitín sna táirgí sin agus bailíocht na MRLanna sealadacha sin a shíneadh ar feadh seacht mbliana ó fhoilsiú an Rialacháin seo.

(11)

I gcás próifeanafos, leagadh síos MRL sealadach le Rialachán (AE) 2017/978 le haghaidh peitil róis go dtí 18 Deireadh Fómhair 2021, ar feitheamh sonraí faireacháin a bheith curtha isteach maidir le teacht chun cinn na substainte sin sa táirge lena mbaineann. Chuir an tÚdarás agus oibreoirí gnó bia sonraí faireacháin a bhí ann le déanaí isteach lena léirítear go dtagann iarmhair na substainte sin chun cinn fós i bpeitil róis ar leibhéil atá níos airde ná an teorainn cinnidh. Is iomchuí, dá bhrí sin, leanúint d’fhaireachán a dhéanamh ar leibhéil próifeanafos i bpeitil róis agus bailíocht an MRL shealadaigh sin a shíneadh ar feadh seacht mbliana ó fhoilsiú an Rialacháin seo.

(12)

Iarratas ar an tsubstaint ghníomhach víreas polaihéadróise núicléach ilchaipsideach Spodoptera exigua (SeMNPV), aonraíoch BV-0004, a fhormheas, cuireadh faoi bhráid Ballstáit é i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6). Rinne an Ballstát lena mbaineann meastóireacht ar an iarratas i gcomhréir le hAirteagal 11(2) den Rialachán sin. Rinne an tÚdarás measúnú ar an iarratas, agus thug sé conclúid ar an athbhreithniú piaraí a rinneadh ar an measúnú riosca lotnaidicídí ar an tsubstaint ghníomhach (7), agus chuir sé in iúl go bhfuil víreas polaihéadróise núicléach ilchaipsideach Spodoptera exigua (SeMNPV), aonraíoch BV-0004, incháilithe lena áireamh in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Is iomchuí, dá bhrí sin, an tsubstaint sin a áireamh in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(13)

Ar bhonn na dtuairimí réasúnaithe agus na gconclúidí ón Údarás, agus na fachtóirí ábhartha atá liostaithe in Airteagal 14(2) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, comhlíonann na modhnuithe ábhartha ar na MRLanna ceanglais Airteagal 14(2) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(14)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leasú dá réir sin.

(15)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 22 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 70, 16.3.2005, lch. 1.

(2)  Tá na tuarascálacha eolaíocha seo a leanas ó EFSA ar fáil ar líne: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey. [Tuairim réasúnaithe ar an uasleibhéal iarmhar atá ann faoi láthair a mhodhnú maidir le haimeatochtraidin i mil]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits. [Tuairim réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh dóidín i dtorthaí citris a mhodhnú]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(11):6950.

(3)  Rialachán (AE) 2019/1561 ón gCoimisiún an 17 Meán Fómhair 2019 lena leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar clóirmeacuat i bhfungais shaothraithe (IO L 240, 18.9.2019, lch. 1).

(4)  Rialachán (AE) 2017/693 ón gCoimisiún an 7 Aibreán 2017 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar déthreasanól, clóirmeacuat agus teabúifeinpiorad i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe (IO L 101, 13.4.2017, lch. 1).

(5)  Rialachán (AE) 2017/978 ón gCoimisiún an 9 Meitheamh 2017 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar i gcás fluaipioram; hexachlorcyclohexan (HCH), alfa-isiméir; hexachlorcyclohexan (HCH), béite-isiméir; hexachlorcyclohexan (HCH), suim isiméirí, seachas an gáma-isiméir; liondán (hexachlorcyclohexan (HCH), gáma-isiméir); nicitín agus próifeanafos i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe (IO L 151, 14.6.2017, lch. 1).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV). [Conclúid maidir leis an athbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i ndáil leis an tsubstaint ghníomhach víreas polaihéadróise núicléach ilchaipsideach Spodoptera exigua (SeMNPV)]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(10):6848.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a leanas:

(1)

in Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na gcolún le haghaidh aimeatochtraidine agus dóidín:

“IARSCRÍBHINN II

Iarmhair lotnaidicíde agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Cód uimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (1)

Aimeatochtraidin (R) (F)

Dóidín

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

 

0110000

Torthaí citris

0,01  (*1)

1,5

0110010

Seadóga

 

 

0110020

Oráistí

 

 

0110030

Líomóidí

 

 

0110040

Líomaí

 

 

0110050

Mandairíní

 

 

0110990

Eile (2)

 

 

0120000

Cnónna crainn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Almóinní

 

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

 

 

0120030

Cnónna caisiú

 

 

0120040

Castáin

 

 

0120050

Cnónna cócó

 

 

0120060

Cnónna coill/cobnuts

 

 

0120070

Macadaimia

 

 

0120080

Cnónna peacáin

 

 

0120090

Eithní cnónna péine

 

 

0120100

Cnónna pistéise

 

 

0120110

Gallchnónna

 

 

0120990

Eile (2)

 

 

0130000

Torthaí póma

0,01  (*1)

 

0130010

Úlla

 

0,9

0130020

Piorraí

 

0,9

0130030

Cainchí

 

5

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

 

5

0130050

Locuatanna

 

5

0130990

Eile (2)

 

0,9

0140000

Torthaí cloiche

0,01  (*1)

 

0140010

Aibreoga

 

0,1

0140020

Silíní (iad milis)

 

3

0140030

Péitseoga

 

0,1

0140040

Plumaí

 

0,01  (*1)

0140990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Caora agus torthaí beaga

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

fíonchaora

6

 

0151010

Fíonchaora boird

 

 

0151020

Fíonchaora fíona

 

 

0152000

(b)

sútha talún

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

torthaí cána

0,01  (*1)

 

0153010

Sméara dubha

 

 

0153020

Eithreoga

 

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

 

 

0153990

Eile (2)

 

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

0,01  (*1)

 

0154010

Fraocháin

 

 

0154020

Mónóga

 

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

 

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

 

 

0154050

Mogóirí róis

 

 

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

 

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

 

 

0154080

Caora troim

 

 

0154990

Eile (2)

 

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

craiceann inite

 

 

0161010

Dátaí

 

0,01  (*1)

0161020

Figí

 

0,01  (*1)

0161030

Ológa boird

 

20

0161040

Cumcuait

 

0,01  (*1)

0161050

Torthaí réaltúla

 

0,01  (*1)

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

 

0,01  (*1)

0161070

Plumaí láva

 

0,01  (*1)

0161990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

0,01  (*1)

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

 

 

0162020

Lítsíonna

 

 

0162030

Páiseoga

 

 

0162040

Piorraí deilgneacha

 

 

0162050

Réalt-úlla

 

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

 

 

0162990

Eile (2)

 

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

 

 

0163010

Abhacáid

 

0,01  (*1)

0163020

Bananaí

 

0,5

0163030

Mangónna

 

0,01  (*1)

0163040

Papánna

 

0,01  (*1)

0163050

Pomagránaití

 

0,01  (*1)

0163060

Céiriomoighe

 

0,01  (*1)

0163070

Guábhaí

 

0,01  (*1)

0163080

Anainn

 

0,01  (*1)

0163090

Torthaí aráin

 

0,01  (*1)

0163100

Duraígh

 

0,01  (*1)

0163110

Úlla deilgneacha

 

0,01  (*1)

0163990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

prátaí

0,05

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair thrópaiceacha

0,05

 

0212010

Casabhaigh

 

 

0212020

Prátaí milse

 

 

0212030

Ionaim

 

 

0212040

Ararút

 

 

0212990

Eile (2)

 

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

0,01  (*1)

 

0213010

Meacain bhiatais

 

 

0213020

Meacain dhearga

 

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

 

 

0213040

Meacain ragaim

 

 

0213050

Bliosáin ghréine

 

 

0213060

Meacain bhána

 

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

 

 

0213080

Raidisí

 

 

0213090

Salsabh

 

 

0213100

Svaeideanna

 

 

0213110

Tornapaí

 

 

0213990

Eile (2)

 

 

0220000

Glasraí bleibíní

 

0,01  (*1)

0220010

Gairleog

1,5

 

0220020

Oinniúin

1,5

 

0220030

Seallóidí

1,5

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

20 (+)

 

0220990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

 

 

0231010

Trátaí

2

 

0231020

Piobair

1,5

 

0231030

Ubhthorthaí

2

 

0231040

Ocra

1,5

 

0231990

Eile (2)

1,5

 

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

 

 

0232010

Cúcamair

2

 

0232020

Gircíní

3

 

0232030

Cúirséid

3

 

0232990

Eile (2)

3

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

3

 

0233010

Mealbhacáin

 

 

0233020

Puimcíní

 

 

0233030

Mealbhacáin uisce

 

 

0233990

Eile (2)

 

 

0234000

(d)

arbhar milis

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

0,01  (*1)

 

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

praiseach bhlátha

9

 

0241010

Brocailí

 

 

0241020

Cóilis

 

 

0241990

Eile (2)

 

 

0242000

(b)

praiseach chinn

 

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

9

 

0242020

Cabáistí cinn

15

 

0242990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

 

 

0243010

Cabáistí Síneacha

60

 

0243020

Cáil

50

 

0243990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0244000

(d)

cálráibí

9

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

 

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

 

0,01  (*1)

0251010

Ceathrúna uain

70

 

0251020

Leitísí

50

 

0251030

Searbháin muc

50

 

0251040

Biolair agus eascróga agus péacáin eile

50

 

0251050

Biolair thalún

50

 

0251060

Roicéad Rómánach/rucola

50

 

0251070

Mustard dearg

50

 

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

50

 

0251990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

60

0,01  (*1)

0252010

Spionáistí

 

 

0252020

Puirsleáin

 

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

 

0252990

Eile (2)

 

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

50

0,01  (*1)

0254000

(d)

biolair uisce

50

0,01  (*1)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

 

0,02  (*1)

0256010

Costóg

50

 

0256020

Síobhas

40

 

0256030

Duilleoga soilire

40

 

0256040

Peirsil

40

 

0256050

Sáiste

40

 

0256060

Marós

40

 

0256070

Tím

40

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

40

 

0256090

Duilleog labhrais

40

 

0256100

Dragan

40

 

0256990

Eile (2)

40

 

0260000

Léagúim

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

 

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

 

 

0260050

Lintilí

 

 

0260990

Eile (2)

 

 

0270000

Glasraí gais

 

0,01  (*1)

0270010

Lus súgach

0,01  (*1)

 

0270020

Cardúin

0,01  (*1)

 

0270030

Soilirí

20

 

0270040

Finéal Fhlórans

20

 

0270050

Bliosáin chruinne

0,01  (*1)

 

0270060

Cainneanna

5

 

0270070

Biabhóg

0,01  (*1)

 

0270080

Péacáin bhambú

0,01  (*1)

 

0270090

Croíthe pailme

0,01  (*1)

 

0270990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Fungais shaothraithe

 

 

0280020

Fungais fhiáine

 

 

0280990

Caonaigh agus léicin

 

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PISEÁNAIGH

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Pónairí

 

 

0300020

Lintilí

 

 

0300030

Piseanna

 

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

 

0300990

Eile (2)

 

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

0,01  (*1)

 

0401000

Olashíolta

 

0,01  (*1)

0401010

Ros lín

 

 

0401020

Piseanna talún

 

 

0401030

Síolta poipín

 

 

0401040

Síolta seasamain

 

 

0401050

Síolta lus na gréine

 

 

0401060

Síolta ráibe/síl chánóil

 

 

0401070

Pónairí soighe

 

 

0401080

Síolta mustaird

 

 

0401090

Síolta cadáis

 

 

0401100

Síolta puimcín

 

 

0401110

Síolta cróch bhréige

 

 

0401120

Síolta borráiste

 

 

0401130

Caimilín

 

 

0401140

Síolta cnáibe

 

 

0401150

Pónairí ricne

 

 

0401990

Eile (2)

 

 

0402000

Olathorthaí

 

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

 

20

0402020

Eithní pailme ola

 

0,01  (*1)

0402030

Torthaí pailme oila

 

0,01  (*1)

0402040

Capac

 

0,01  (*1)

0402990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

0500000

GRÁNAIGH

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Eorna

(+)

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

 

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

 

 

0500040

Muiléad coiteann

 

 

0500050

Coirce

(+)

 

0500060

Rís

 

 

0500070

Seagal

(+)

 

0500080

Sorgam

 

 

0500090

Cruithneacht

(+)

 

0500990

Eile (2)

 

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Taenna

 

 

0620000

Pónairí caife

 

 

0630000

Insiltí luibhe ó

 

 

0631000

(a)

bláthanna

 

 

0631010

Camán meall

 

 

0631020

Roiseog

 

 

0631030

Rós

 

 

0631040

Seasmain

 

 

0631050

Teile

 

 

0631990

Eile (2)

 

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

 

 

0632010

Sú talún

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maité

 

 

0632990

Eile (2)

 

 

0633000

(c)

fréamhacha

 

 

0633010

Caorthann corraigh

 

 

0633020

Ginsing

 

 

0633990

Eile (2)

 

 

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

 

 

0640000

Pónairí cócó

 

 

0650000

Carúib

 

 

0700000

LEANNLUSANNA

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

SPÍOSRAÍ

 

 

0810000

Spíosraí ó shíolta

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ainís

 

 

0810020

Calaindí

 

 

0810030

Soilire

 

 

0810040

Lus an choire

 

 

0810050

Cuimín

 

 

0810060

Lus mín

 

 

0810070

Finéal

 

 

0810080

Feinigréag

 

 

0810090

Noitmig

 

 

0810990

Eile (2)

 

 

0820000

Spíosraí ó thorthaí

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Ilspíosra/pimeantó

 

 

0820020

Piobar Szechuan

 

 

0820030

Cearbhas

 

 

0820040

Cardamam

 

 

0820050

Caor aitil

 

 

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

 

 

0820070

Fanaile

 

 

0820080

Tamarain

 

 

0820990

Eile (2)

 

 

0830000

Spíosraí ó choirt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cainéal

 

 

0830990

Eile (2)

 

 

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

 

0840010

Liocras

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Sinséar (10)

 

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Meacain ragaim (11)

 

 

0840990

Eile (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Clóibh

 

 

0850020

Caprais

 

 

0850990

Eile (2)

 

 

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Cróch

 

 

0860990

Eile (2)

 

 

0870000

Spíosraí arail

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Maicis

 

 

0870990

Eile (2)

 

 

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Fréamhacha biatais siúcra

 

 

0900020

Cánaí siúcra

 

 

0900030

Fréamhacha siocaire

 

 

0900990

Eile (2)

 

 

1000000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - AINMHITHE TALÚN

 

 

1010000

Tráchtearraí ó

 

0,01  (*1)

1011000

(a)

mucra

0,03  (*1)

 

1011010

Matán

(+)

 

1011020

Saill

(+)

 

1011030

An t-ae

(+)

 

1011040

An duán

(+)

 

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

 

 

1011990

Eile (2)

 

 

1012000

(b)

bó-ainmhithe

 

 

1012010

Matán

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Saill

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

An t-ae

0,04 (+)

(+)

1012040

An duán

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,03  (*1)

 

1012990

Eile (2)

0,03  (*1)

 

1013000

(c)

caoirigh

0,03  (*1)

 

1013010

Matán

(+)

(+)

1013020

Saill

(+)

(+)

1013030

An t-ae

(+)

(+)

1013040

An duán

(+)

(+)

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

 

 

1013990

Eile (2)

 

 

1014000

d)

gabhair

0,03  (*1)

 

1014010

Matán

(+)

(+)

1014020

Saill

(+)

(+)

1014030

An t-ae

(+)

(+)

1014040

An duán

(+)

(+)

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

 

 

1014990

Eile (2)

 

 

1015000

(e)

each-ainmhithe

 

 

1015010

Matán

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Saill

0,03  (*1)(+)

 

1015030

An t-ae

0,04 (+)

 

1015040

An duán

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,03  (*1)

 

1015990

Eile (2)

0,03  (*1)

 

1016000

(f)

éanlaith chlóis

0,03  (*1)

 

1016010

Matán

(+)

 

1016020

Saill

(+)

 

1016030

An t-ae

(+)

 

1016040

An duán

(+)

 

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

 

 

1016990

Eile (2)

 

 

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

0,03  (*1)

 

1017010

Matán

 

 

1017020

Saill

 

 

1017030

An t-ae

 

 

1017040

An duán

 

 

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

 

 

1017990

Eile (2)

 

 

1020000

Bainne

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Eallach

(+)

(+)

1020020

Caoirigh

(+)

(+)

1020030

Gabhar

(+)

(+)

1020040

Capall

(+)

 

1020990

Eile (2)

 

 

1030000

Uibheacha éan

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Sicín

(+)

 

1030020

Lacha

(+)

 

1030030

Géanna

(+)

 

1030040

Gearg

(+)

 

1030990

Eile (2)

 

 

1040000

Mil agus táirgí beachadóireachta eile (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Ainmhithe inveirteabracha talún

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - ÉISC, TÁIRGÍ ÉISC AGUS AON TÁIRGE BIA MARA NÓ FIONNUISCE ILE (8)

 

 

1200000

TÁIRGÍ NÓ CODANNA DE THÁIRGÍ A ÚSAIDTEAR CHUN BEATHA AINMHITHE A THÁIRGEADH AGUS CHUIGE SIN AMHÁIN (8)

 

 

1300000

TÁIRGÍ BIA PRÓISEÁILTE (9)

 

 

(**)

Comhcheangal cód lotnaidicídí a bhfuil feidhm ag an MRL a leagtar amach i Iarscríbhinn III Cuid B maidir leis

Aimeatochtraidin (R) (F)

(R)

Tá an sainmhíniú ar iarmhar éagsúil leis an gcomhcheangal códuimhreacha lotnaidicídí seo a leanas: Aimeatochtraidin – cód 1000000 seachas 1040000: Aimeatochtraidin, an mheitibilít aigéad bútánóch 4-(7-aimín-5-eitil[1,2,4]trí-asóla[1,5-a]pirimidin-6-il) (M650F01) agus an mheitibilít aigéad heacsánóch 6-(7-aimín-5-eitil[1,2,4]trí-asóla[1,5-a]pirimidin-6-il) (M650F06), arna sloinneadh mar aimeatochtraidin

(F)

Intuaslagtha i saill

Tá roinnt faisnéise faoi iarmhair i mbarra uainíochta sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 7 Iúil 2023, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0500070 Seagal

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíse sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 7 Iúil 2023, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0700000 LEANNLUSANNA

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha iarmhar sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 7 Iúil 2023, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0220040 Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

Tá roinnt faisnéise faoi iarmhair i mbarra uainíochta sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 7 Iúil 2023, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0500010 Eorna

0500050 Coirce

0500090 Cruithneacht

Tá roinnt faisnéise faoi chobhsaíocht stórála agus faoi staidéir bheathaithe sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 7 Iúil 2023, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

1012010 Matán

1012020 Saill

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1015010 Matán

1015020 Saill

1015030 An t-ae

1015040 An duán

Tá roinnt faisnéise faoi chobhsaíocht stórála sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 7 Iúil 2023, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

1011010 Matán

1011020 Saill

1011030 An t-ae

1011040 An duán

1013010 Matán

1013020 Saill

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1014010 Matán

1014020 Saill

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1016010 Matán

1016020 Saill

1016030 An t-ae

1016040 An duán

1020010 Eallach

1020020 Caoraigh

1020030 Gabhair

1020040 Capaill

1030010 Sicín

1030020 Lacha

1030030 Géanna

1030040 Gearg

Dóidín

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíse sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 24 Meitheamh 2018, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

1012010 Matán

1012020 Saill

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1013010 Matán

1013020 Saill

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1014010 Matán

1014020 Saill

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1020010 Eallach

1020020 Caoraigh

1020030 Gabhair

Próifeanafos (F)

(F)

Intuaslagtha i saill

Léiríonn sonraí faireacháin ó 2012 go 2015 go dtarlaíonn iarmhair próifeanafos i luibheanna. Tá gá le tuilleadh sonraí faireacháin chun comparáid a dhéanamh idir éabhlóid láithreachta próifeanafos i luibheanna. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh más rud é go gcuirfear faoina bhráid í faoin 18 Deireadh Fómhair 2021, nó mura gcuirfear faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0256000 (f) luibheanna agus bláthanna inite

0256010 Costóg

0256020 Síobhas

0256030 Duilleoga soilire

0256040 Peirsil

0256050 Sáiste

0256060 Marós

0256070 Tím

0256080 Basal agus bláthanna inite

0256090 Duilleog labhrais

0256100 Dragan

0256990 Eile (2)

Léiríonn sonraí faireacháin le déanaí go bhfuil iarmhair próifeanafos i npeitil róis. Tá gá le tuilleadh sonraí faireacháin chun comparáid a dhéanamh idir éabhlóid láithreachta próifeanafos i luibheanna. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh más rud é go gcuirfear faoina bhráid í faoin 25 Iúil 2029, nó mura gcuirfear faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0631030 Rós

Tá feidhm ag an MRL seo a leanas maidir le piobair sillí: 3 mg/kg.

0231020 Piobair mhilse/piobair chloigíneacha

(2)

Leasaítear Iarscríbhinn III mar a leanas:

(a)

i gCuid A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na gcolún le haghaidh clóirmeacuat agus nicitín:

“[IARSCRÍBHINN IIIA]

Iarmhair lotnaidicíde agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Cód uimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (2)

Clóirmeacuat (suim clóirmeacuat agus a shalainn, arna sloinneadh mar chlóirmeacuat-clóiríd)

Nicitín

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

 

0110000

Torthaí citris

0,01  (*2)

 

0110010

Seadóga

 

 

0110020

Oráistí

 

 

0110030

Líomóidí

 

 

0110040

Líomaí

 

 

0110050

Mandairíní

 

 

0110990

Eile (2)

 

 

0120000

Cnónna crainn

0,01  (*2)

 

0120010

Almóinní

 

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

 

 

0120030

Cnónna caisiú

 

 

0120040

Castáin

 

 

0120050

Cnónna cócó

 

 

0120060

Cnónna coill/cobnuts

 

 

0120070

Macadaimia

 

 

0120080

Cnónna peacáin

 

 

0120090

Eithní cnónna péine

 

 

0120100

Cnónna pistéise

 

 

0120110

Gallchnónna

 

 

0120990

Eile (2)

 

 

0130000

Torthaí póma

 

 

0130010

Úlla

0,01  (*2)

 

0130020

Piorraí

0,07 (+)

 

0130030

Cainchí

0,01  (*2)

 

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

0,01  (*2)

 

0130050

Locuatanna

0,01  (*2)

 

0130990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Torthaí cloiche

0,01  (*2)

 

0140010

Aibreoga

 

 

0140020

Silíní (iad milis)

 

 

0140030

Péitseoga

 

 

0140040

Plumaí

 

 

0140990

Eile (2)

 

 

0150000

Caora agus torthaí beaga

 

 

0151000

(a)

fíonchaora

0,05

 

0151010

Fíonchaora boird

 

 

0151020

Fíonchaora fíona

 

 

0152000

(b)

sútha talún

0,01  (*2)

 

0153000

(c)

torthaí cána

0,01  (*2)

 

0153010

Sméara dubha

 

 

0153020

Eithreoga

 

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

 

 

0153990

Eile (2)

 

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

0,01  (*2)

 

0154010

Fraocháin

 

 

0154020

Mónóga

 

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

 

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

 

 

0154050

Mogóirí róis

 

0,3 (+)

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

 

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

 

 

0154080

Caora troim

 

 

0154990

Eile (2)

 

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0,01  (*2)

 

0161000

(a)

craiceann inite

 

 

0161010

Dátaí

 

 

0161020

Figí

 

 

0161030

Ológa boird

 

 

0161040

Cumcuait

 

 

0161050

Torthaí réaltúla

 

 

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

 

 

0161070

Plumaí láva

 

 

0161990

Eile (2)

 

 

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

 

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

 

 

0162020

Lítsíonna

 

 

0162030

Páiseoga

 

 

0162040

Piorraí deilgneacha

 

 

0162050

Réalt-úlla

 

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

 

 

0162990

Eile (2)

 

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

 

 

0163010

Abhacáid

 

 

0163020

Bananaí

 

 

0163030

Mangónna

 

 

0163040

Papánna

 

 

0163050

Pomagránaití

 

 

0163060

Céiriomoighe

 

 

0163070

Guábhaí

 

 

0163080

Anainn

 

 

0163090

Torthaí aráin

 

 

0163100

Duraígh

 

 

0163110

Úlla deilgneacha

 

 

0163990

Eile (2)

 

 

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

0,01  (*2)

 

0211000

(a)

prátaí

 

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair thrópaiceacha

 

 

0212010

Casabhaigh

 

 

0212020

Prátaí milse

 

 

0212030

Ionaim

 

 

0212040

Ararút

 

 

0212990

Eile (2)

 

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

 

 

0213010

Meacain bhiatais

 

 

0213020

Meacain dhearga

 

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

 

 

0213040

Meacain ragaim

 

 

0213050

Bliosáin ghréine

 

 

0213060

Meacain bhána

 

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

 

 

0213080

Raidisí

 

 

0213090

Salsabh

 

 

0213100

Svaeideanna

 

 

0213110

Tornapaí

 

 

0213990

Eile (2)

 

 

0220000

Glasraí bleibíní

0,01  (*2)

 

0220010

Gairleog

 

 

0220020

Oinniúin

 

 

0220030

Seallóidí

 

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

 

 

0220990

Eile (2)

 

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

0,01  (*2)

 

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

 

 

0231010

Trátaí

 

 

0231020

Piobair

 

 

0231030

Ubhthorthaí

 

 

0231040

Ocra

 

 

0231990

Eile (2)

 

 

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

 

 

0232010

Cúcamair

 

 

0232020

Gircíní

 

 

0232030

Cúirséid

 

 

0232990

Eile (2)

 

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

 

 

0233010

Mealbhacáin

 

 

0233020

Puimcíní

 

 

0233030

Mealbhacáin uisce

 

 

0233990

Eile (2)

 

 

0234000

(d)

arbhar milis

 

 

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

 

 

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

0,01  (*2)

 

0241000

(a)

praiseach bhlátha

 

 

0241010

Brocailí

 

 

0241020

Cóilis

 

 

0241990

Eile (2)

 

 

0242000

(b)

praiseach chinn

 

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

 

 

0242020

Cabáistí cinn

 

 

0242990

Eile (2)

 

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

 

 

0243010

Cabáistí Síneacha

 

 

0243020

Cáil

 

 

0243990

Eile (2)

 

 

0244000

(d)

cálráibí

 

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

0,01  (*2)

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

 

 

0251010

Ceathrúna uain

 

 

0251020

Leitísí

 

 

0251030

Searbháin muc

 

 

0251040

Biolair agus eascróga agus péacáin eile

 

 

0251050

Biolair thalún

 

 

0251060

Roicéad Rómánach/rucola

 

 

0251070

Mustard dearg

 

 

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

 

 

0251990

Eile (2)

 

 

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

 

 

0252010

Spionáistí

 

 

0252020

Puirsleáin

 

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

 

0252990

Eile (2)

 

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

 

 

0254000

(d)

biolair uisce

 

 

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

 

 

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

 

0,4 (+)

0256010

Costóg

 

(+)

0256020

Síobhas

 

(+)

0256030

Duilleoga soilire

 

(+)

0256040

Peirsil

 

(+)

0256050

Sáiste

 

(+)

0256060

Marós

 

(+)

0256070

Tím

 

(+)

0256080

Basal agus bláthanna inite

 

(+)

0256090

Duilleog labhrais

 

(+)

0256100

Dragan

 

(+)

0256990

Eile (2)

 

(+)

0260000

Léagúim

0,01  (*2)

 

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

 

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

 

 

0260050

Lintilí

 

 

0260990

Eile (2)

 

 

0270000

Glasraí gais

0,01  (*2)

 

0270010

Lus súgach

 

 

0270020

Cardúin

 

 

0270030

Soilirí

 

 

0270040

Finéal Fhlórans

 

 

0270050

Bliosáin chruinne

 

 

0270060

Cainneanna

 

 

0270070

Biabhóg

 

 

0270080

Péacáin bhambú

 

 

0270090

Croíthe pailme

 

 

0270990

Eile (2)

 

 

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

 

 

0280010

Fungais shaothraithe

0,9 (+)

 

0280020

Fungais fhiáine

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Caonaigh agus léicin

0,01  (*2)

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,01  (*2)

 

0300000

PISEÁNAIGH

0,01  (*2)

 

0300010

Pónairí

 

 

0300020

Lintilí

 

 

0300030

Piseanna

 

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

 

0300990

Eile (2)

 

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

 

 

0401000

Olashíolta

 

 

0401010

Ros lín

0,01  (*2)

 

0401020

Piseanna talún

0,01  (*2)

 

0401030

Síolta poipín

0,01  (*2)

 

0401040

Síolta seasamain

0,01  (*2)

 

0401050

Síolta lus na gréine

0,01  (*2)

 

0401060

Síolta ráibe/síl chánóil

7 (+)

 

0401070

Pónairí soighe

0,01  (*2)

 

0401080

Síolta mustaird

0,01  (*2)

 

0401090

Síolta cadáis

0,7

 

0401100

Síolta puimcín

0,01  (*2)

 

0401110

Síolta cróch bhréige

0,01  (*2)

 

0401120

Síolta borráiste

0,01  (*2)

 

0401130

Caimilín

0,01  (*2)

 

0401140

Síolta cnáibe

0,01  (*2)

 

0401150

Pónairí ricne

0,01  (*2)

 

0401990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Olathorthaí

0,01  (*2)

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

 

 

0402020

Eithní pailme ola

 

 

0402030

Torthaí pailme oila

 

 

0402040

Capac

 

 

0402990

Eile (2)

 

 

0500000

GRÁNAIGH

 

 

0500010

Eorna

7

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

0,01  (*2)

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

0,01  (*2)

 

0500040

Muiléad coiteann

0,01  (*2)

 

0500050

Coirce

15

 

0500060

Rís

0,01  (*2)

 

0500070

Seagal

8

 

0500080

Sorgam

0,01  (*2)

 

0500090

Cruithneacht

7

 

0500990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

0,05  (*2)

 

0610000

Taenna

 

0,6 (+)

0620000

Pónairí caife

 

 

0630000

Insiltí luibhe ó

 

0,5 (+)

0631000

(a)

bláthanna

 

(+)

0631010

Camán meall

 

(+)

0631020

Roiseog

 

(+)

0631030

Rós

 

(+)

0631040

Seasmain

 

(+)

0631050

Teile

 

(+)

0631990

Eile (2)

 

(+)

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

 

(+)

0632010

Sú talún

 

(+)

0632020

Rooibos

 

(+)

0632030

Maité

 

(+)

0632990

Eile (2)

 

(+)

0633000

(c)

fréamhacha

 

(+)

0633010

Caorthann corraigh

 

(+)

0633020

Ginsing

 

(+)

0633990

Eile (2)

 

(+)

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

 

(+)

0640000

Pónairí cócó

 

 

0650000

Carúib

 

 

0700000

LEANNLUSANNA

0,05  (*2)

 

0800000

SPÍOSRAÍ

 

 

0810000

Spíosraí ó shíolta

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Ainís

 

(+)

0810020

Calaindí

 

(+)

0810030

Soilire

 

(+)

0810040

Lus an choire

 

(+)

0810050

Cuimín

 

(+)

0810060

Lus mín

 

(+)

0810070

Finéal

 

(+)

0810080

Feinigréag

 

(+)

0810090

Noitmig

 

(+)

0810990

Eile (2)

 

(+)

0820000

Spíosraí ó thorthaí

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Ilspíosra/pimeantó

 

(+)

0820020

Piobar Szechuan

 

(+)

0820030

Cearbhas

 

(+)

0820040

Cardamam

 

(+)

0820050

Caor aitil

 

(+)

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

 

(+)

0820070

Fanaile

 

(+)

0820080

Tamarain

 

(+)

0820990

Eile (2)

 

(+)

0830000

Spíosraí ó choirt

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Cainéal

 

(+)

0830990

Eile (2)

 

(+)

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

4 (+)

0840010

Liocras

0,05  (*2)

(+)

0840020

Sinséar (10)

 

(+)

0840030

Tuirmiric/curcuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Meacain ragaim (11)

 

(+)

0840990

Eile (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Clóibh

 

(+)

0850020

Caprais

 

(+)

0850990

Eile (2)

 

(+)

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Cróch

 

(+)

0860990

Eile (2)

 

(+)

0870000

Spíosraí arail

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Maicis

 

(+)

0870990

Eile (2)

 

(+)

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

0,01  (*2)

 

0900010

Fréamhacha biatais siúcra

 

 

0900020

Cánaí siúcra

 

 

0900030

Fréamhacha siocaire

 

 

0900990

Eile (2)

 

 

1000000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - AINMHITHE TALÚN

 

 

1010000

Tráchtearraí ó

 

 

1011000

(a)

mucra

 

 

1011010

Matán

0,3

 

1011020

Saill

0,15

 

1011030

An t-ae

1,5

 

1011040

An duán

1,5

 

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1,5

 

1011990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1012000

(b)

bó-ainmhithe

 

 

1012010

Matán

0,3

 

1012020

Saill

0,15

 

1012030

An t-ae

1,5

 

1012040

An duán

1,5

 

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1,5

 

1012990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1013000

(c)

caoirigh

 

 

1013010

Matán

0,4

 

1013020

Saill

0,15

 

1013030

An t-ae

1,5

 

1013040

An duán

2

 

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1,5

 

1013990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

gabhair

 

 

1014010

Matán

0,3

 

1014020

Saill

0,15

 

1014030

An t-ae

1,5

 

1014040

An duán

1,5

 

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1,5

 

1014990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1015000

(e)

each-ainmhithe

 

 

1015010

Matán

0,3

 

1015020

Saill

0,15

 

1015030

An t-ae

1,5

 

1015040

An duán

1,5

 

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1,5

 

1015990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1016000

(f)

éanlaith chlóis

 

 

1016010

Matán

0,05

 

1016020

Saill

0,05

 

1016030

An t-ae

0,15

 

1016040

An duán

0,15

 

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,15

 

1016990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

 

 

1017010

Matán

0,3

 

1017020

Saill

0,15

 

1017030

An t-ae

1,5

 

1017040

An duán

1,5

 

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1,5

 

1017990

Eile (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Bainne

0,5

 

1020010

Eallach

 

 

1020020

Caoirigh

 

 

1020030

Gabhar

 

 

1020040

Capall

 

 

1020990

Eile (2)

 

 

1030000

Uibheacha éan

0,15

 

1030010

Sicín

 

 

1030020

Lacha

 

 

1030030

Géanna

 

 

1030040

Gearg

 

 

1030990

Eile (2)

 

 

1040000

Mil agus táirgí beachadóireachta eile (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0,01  (*2)

 

1060000

Ainmhithe inveirteabracha talún

0,01  (*2)

 

1070000

Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

0,3

 

1100000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - ÉISC, TÁIRGÍ ÉISC AGUS AON TÁIRGE BIA MARA NÓ FIONNUISCE ILE (8)

 

 

1200000

TÁIRGÍ NÓ CODANNA DE THÁIRGÍ A ÚSAIDTEAR CHUN BEATHA AINMHITHE A THÁIRGEADH AGUS CHUIGE SIN AMHÁIN (8)

 

 

1300000

TÁIRGÍ BIA PRÓISEÁILTE (9)

 

 

Clóirmeacuat (suim clóirmeacuat agus a shalainn, arna sloinneadh mar chlóirmeacuat-clóiríd)

Léiríonn sonraí faireacháin le déanaí go bhfuil leibhéil i bpiorraí ag laghdú ach go dtarlaíonn siad fós ar leibhéil atá os cionn an leibhéil cinneadh mar gheall ar úsáidí roimhe sin agus mar go bhfuil sé fós sna crainn. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh más rud é go gcuirfear faoina bhráid í faoin 25 Iúil 2029, nó mura gcuirfear faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0130020 Piorraí

Tá roinnt faisnéise faoi mheitibileacht na mbarr sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 13 Aibreán 2019, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0401060 Síolta ráibe/síl chánóil

Tá feidhm ag an MRL seo a leanas maidir le beacáin oisreach: 6 mg/kg. Léiríonn sonraí faireacháin go bhféadfar fungais shaothraithe neamh-chóireáilte a bheith traséillithe le tuí a chóireáiltear go dleathach le clóirmeacuat. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh más rud é go gcuirfear faoina bhráid í faoin 25 Iúil 2023, nó mura gcuirfear faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0280010 Fungais shaothraithe

Nicitín

Ní léiríonn fianaise eolaíoch go cinntitheach go dtarlaíonn nicitín go nádúrtha sa bharr lena mbaineann agus ní thugann sí míniú ar an mbealach a bhfoirmítear é. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh más rud é go gcuirfear faoina bhráid í faoin 19 Deireadh Fómhair 2021, nó mura gcuirfear faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0154050 Mogóirí róis

0256000 (f) luibheanna agus bláthanna inite

0256010 Costóg

0256020 Síobhas

0256030 Duilleoga soilire

0256040 Peirsil

0256050 Sáiste

0256060 Marós

0256070 Tím

0256080 Basal agus bláthanna inite

0256090 Duilleog labhrais

0256100 Dragan

0256990 Eile (2)

0610000 Taenna

0630000 Insiltí luibhe ó

0631000 (a) bláthanna

0631010 Camán meall

0631020 Roiseog

0631030 Rós

0631040 Seasmain

0631050 Teile

0631990 Eile (2)

0632000 (b) duilleoga agus luibheanna

0632010 Sútha talún

0632020 Rooibos

0632030 Maité

0632990 Eile (2)

0633000 (c) fréamhacha

0633010 Caorthann corraigh

0633020 Ginsing

0633990 Eile (2)

0639000 (d) aon chuid eile den phlanda

0800000 SPÍOSRAÍ

0810000 Spíosraí ó shíolta

0810010 Ainís

0810020 Calaindí

0810030 Soilire

0810040 Lus an choire

0810050 Cuimín

0810060 Lus mín

0810070 Finéal

0810080 Feinigréag

0810090 Noitmig

0810990 Eile (2)

0820000 Spíosraí ó thorthaí

0820010 Ilspíosra/pimeantó

0820020 Piobar Szechuan

0820030 Cearbhas

0820040 Cardamam

0820050 Caor aitil 0820060 Piobarchaor (i ndubh

glas agus bán)

0820070 Fanaile

0820080 Tamarain

0820990 Eile (2)

0830000 Spíosraí ó choirt

0830010 Cainéal

0830990 Eile (2)

0840000 Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

0840010 Liocras

0840020 Sinséar (10)

0840030 Tuirmiric/curcuma

0840040 Meacain ragaim (11)

0840990 Eile (2)

0850000 Spíosraí ón mbachlóg

0850010 Clóibh

0850020 Caprais

0850990 Eile (2)

0860000 Spíosraí ó phistil bláthanna

0860010 Cróch

0860990 Eile (2)

0870000 Spíosraí arail

0870010 Maicis

0870990 Eile (2)

Tá feidhm ag an MRL seo a leanas maidir le beacáin fhiáine thriomaithe: 2,3 mg/kg i gcás ceap, 1,2 mg/kg i gcás beacáin fhiáine thriomaithe nach ceapa iad. Léiríonn sonraí faireacháin le déanaí go dtarlaíonn iarmhair nicitín i gceapa triomaithe agus i mbeacáin fhiáine thriomaithe nach ceapa iad. Ní léiríonn fianaise eolaíoch go cinntitheach go dtarlaíonn nicitín go nádúrtha sa bharr lena mbaineann agus ní thugann sí míniú ar an mbealach a bhfoirmítear é. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh más rud é go gcuirfear faoina bhráid í faoin 25 Iúil 2029, nó mura gcuirfear faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0280020 Fungais fhiáine

(b)

I gCuid B, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cholúin le haghaidh próifeanafos:

“[IARSCRÍBHINN IIIB]

Iarmhair lotnaidicíde agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Cód uimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (3)

Próifeanafos (B)

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

0,01  (*3)

0130050

Locuatanna

0,01  (*3)

0154050

Mogóirí róis

0,01  (*3)

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

0,01  (*3)

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

0,01  (*3)

0154080

Caora troim

0,01  (*3)

0161050

Torthaí réaltúla

0,01  (*3)

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

0,01  (*3)

0161070

Plumaí láva

0,01  (*3)

0162040

Piorraí deilgneacha

0,01  (*3)

0162050

Réalt-úlla

0,01  (*3)

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

0,01  (*3)

0163060

Céiriomoighe

0,01  (*3)

0163070

Guábhaí

0,01  (*3)

0163090

Torthaí aráin

0,01  (*3)

0163100

Duraígh

0,01  (*3)

0163110

Úlla deilgneacha

0,01  (*3)

0212040

Ararút

0,01  (*3)

0251050

Biolair thalún

0,01  (*3)

0251070

Mustard dearg

0,01  (*3)

0252020

Puirsleáin

0,01  (*3)

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0,01  (*3)

0256050

Sáiste

0,05 (+)

0256060

Marós

0,05 (+)

0256070

Tím

0,05 (+)

0256080

Basal agus bláthanna inite

0,05 (+)

0256090

Duilleog labhrais

0,05 (+)

0256100

Dragan

0,05 (+)

0270080

Péacáin bhambú

0,01  (*3)

0270090

Croíthe pailme

0,01  (*3)

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,01  (*3)

0401110

Síolta cróch bhréige

0,02  (*3)

0401120

Síolta borráiste

0,02  (*3)

0401130

Caimilín

0,02  (*3)

0401150

Pónairí ricne

0,02  (*3)

0402020

Eithní pailme ola

0,02  (*3)

0402030

Torthaí pailme oila

0,02  (*3)

0402040

Capac

0,02  (*3)

0620000

Pónairí caife

0,05  (*3)

0630000

Insiltí luibhe ó

 

0631000

(a)

bláthanna

 

0631010

Camán meall

0,05  (*3)

0631020

Roiseog

0,05  (*3)

0631030

Rós

0,1 (+)

0631040

Seasmain

0,05  (*3)

0631050

Teile

0,05  (*3)

0631990

Eile (2)

0,05  (*3)

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

0,05  (*3)

0632010

Sú talún

0,05  (*3)

0632020

Rooibos

0,05  (*3)

0632030

Maité

0,05  (*3)

0632990

Eile (2)

0,05  (*3)

0633000

(c)

fréamhacha

0,05  (*3)

0633010

Caorthann corraigh

0,05  (*3)

0633020

Ginsing

0,05  (*3)

0633990

Eile (2)

0,05  (*3)

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

0,05  (*3)

0640000

Pónairí cócó

0,05  (*3)

0650000

Carúib

0,05  (*3)

0800000

SPÍOSRAÍ

 

0810000

Spíosraí ó shíolta

 

0810010

Ainís

0,05  (*3)

0810020

Calaindí

0,05  (*3)

0810030

Soilire

0,05  (*3)

0810040

Lus an choire

0,1

0810050

Cuimín

5

0810060

Lus mín

0,05  (*3)

0810070

Finéal

0,1

0810080

Feinigréag

0,05  (*3)

0810090

Noitmig

0,05  (*3)

0810990

Eile (2)

0,05  (*3)

0820000

Spíosraí ó thorthaí

 

0820010

Ilspíosra/pimeantó

0,07

0820020

Piobar Szechuan

0,07

0820030

Cearbhas

0,07

0820040

Cardamam

3

0820050

Caor aitil

0,07

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

0,07

0820070

Fanaile

0,07

0820080

Tamarain

0,07

0820990

Eile (2)

0,07

0830000

Spíosraí ó choirt

0,05  (*3)

0830010

Cainéal

0,05  (*3)

0830990

Eile (2)

0,05  (*3)

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

0840010

Liocras

0,05  (*3)

0840020

Sinséar (10)

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

0,05  (*3)

0840040

Meacain ragaim (11)

 

0840990

Eile (2)

0,05  (*3)

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

0,05  (*3)

0850010

Clóibh

0,05  (*3)

0850020

Caprais

0,05  (*3)

0850990

Eile (2)

0,05  (*3)

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

0,05  (*3)

0860010

Cróch

0,05  (*3)

0860990

Eile (2)

0,05  (*3)

0870000

Spíosraí arail

0,05  (*3)

0870010

Maicis

0,05  (*3)

0870990

Eile (2)

0,05  (*3)

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

0,01  (*3)

0900010

Fréamhacha biatais siúcra

0,01  (*3)

0900020

Cánaí siúcra

0,01  (*3)

0900030

Fréamhacha siocaire

0,01  (*3)

0900990

Eile (2)

0,01  (*3)

1015000

(e)

each-ainmhithe

0,05