21.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 193/1


RIALACHÁN (AE) 2022/1269 ÓN gCOMHAIRLE

an 21 Iúil 2022

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 215 de,

Ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2022/1271 ón gComhairle an 21 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (1),

Ag féachaint don togra comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 31 Iúil 2014, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 (2).

(2)

Tugtar éifeacht le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 do bhearta áirithe dá bhforáiltear i gCinneadh 2014/512/CBES.

(3)

An 21 Iúil 2022, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2022/1271, lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES.

(4)

Leathnaítear le Cinneadh (CBES) 2022/1271 liosta na n-ítimí rialaithe a d’fhéadfadh a bheith ina gcuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise nó le forbairt a hearnála cosanta agus slándála. Cuireann sé toirmeasc freisin ar allmhairiú, ceannach nó aistriú óir, go díreach nó go hindíreach, arb é an onnmhaire is mó é de chuid na Rúise tar éis fuinnimh. Baineann an toirmeasc seo le hór de thionscnamh na Rúise a onnmhairítear ón Rúis tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin.

(5)

Le Cinneadh (CBES) 2022/1271 leathnaítear an cosc ar rochtain ar chalafoirt chun loic a chumhdach chun cur chun feidhme iomlán an bhirt seo a áirithiú agus chun aon dul timpeall air a sheachaint.

(6)

Chun próiséas na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) lena leagtar síos caighdeáin tionsclaíocha theicniúla a choimirciú, ceadaítear le Cinneadh (CBES) 2022/1271 cúnamh teicniúil a chomhroinnt leis an Rúis i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht eitlíochta sa chreat sonrach seo.

(7)

Chun rochtain ar an gceartas a áirithiú, ceadaítear le Cinneadh (CBES) 2022/1271 freisin díolúine ón toirmeasc ar aon idirbheart a dhéanamh le heintitis phoiblí Rúiseacha is gá chun rochtain ar imeachtaí breithiúnacha, riaracháin nó eadrána a áirithiú.

(8)

Chun cur chun feidhme ceart na mbeart a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a áirithiú, is gá raon feidhme an toirmisc ar sholáthar poiblí a shoiléiriú. Thairis sin, is gá comhchuibhiú a dhéanamh ar na ceanglais maidir le fógra a thabhairt atá ar údaráis inniúla náisiúnta a dheonaíonn údaruithe de bhun maoluithe dá bhforáiltear sa Rialachán sin.

(9)

Le Cinneadh CBES 2022/1271 leathnaítear raon feidhme an toirmisc ar ghlacadh le taiscí chun taiscí a áireamh ó dhaoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí atá bunaithe i dtríú tíortha agus atá faoi úinéireacht tromlaigh ag náisiúnaigh de chuid na Rúise nó ag daoine nádúrtha atá ina gcónaí sa Rúis. Ina theannta sin, cuireann sé glacadh taiscí le haghaidh trádáil trasteorann neamhthoirmiscthe faoi réir údarú roimh ré ag na húdaráis inniúla náisiúnta.

(10)

Ar deireadh, le Cinneadh CBES 2022/1271 déantar ceartúcháin theicniúla áirithe sa téacs feidhme agus in iarscríbhinní áirithe.

(11)

I bhfianaise sheasamh diongbháilte an Aontais maidir le neamhdheimhneacht an tsoláthair bia agus neamhdheimhneacht fuinnimh ar fud an domhain a chomhrac, agus chun aon iarmhairt dhiúltach a d’fhéadfadh a bheith ann i dtaca leis sin a sheachaint, leathnaítear le Cinneadh (CBES) 2022/1271 an díolúine ón toirmeasc ar idirbhearta a dhéanamh le heintitis áirithe atá faoi úinéireacht an Stáit a mhéid a bhaineann le hidirbhearta le haghaidh táirgí talmhaíochta agus soláthair ola agus táirgí peitriliam chuig tríú tíortha.

(12)

Ar bhonn níos ginearálta, tá an tAontas tiomanta gach beart a sheachaint a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le neamhdheimhneacht an tsoláthair bia ar fud an domhain. Dá réir sin, níl aon cheann de na bearta sa Rialachán seo ná aon cheann díobh sin a glacadh níos luaithe i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine dírithe ar bhealach ar bith ar an trádáil i dtáirgí talmhaíochta agus bia, lena n-áirítear cruithneacht agus leasacháin, idir tríú tíortha agus an Rúis.

(13)

Ar an gcuma chéanna, ní chuireann bearta an Aontais cosc ar thríú tíortha agus ar a náisiúnaigh atá ag feidhmiú lasmuigh den Aontas táirgí cógaisíochta nó táirgí leighis a cheannach ón Rúis.

(14)

Tagann na bearta sin faoi raon feidhme an Chonartha agus, dá bhrí sin, go háirithe d’fhonn a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm iad go haonfhoirmeach i ngach Ballstát, tá gá le gníomhaíocht rialála ar leibhéal an Aontais.

(15)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 mar a leanas:

(1)

leasaítear in Airteagal 2 mar a leanas:

(a)

i mír 3, an chéad fhomhír, scriostar pointe (f):

(b)

i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Cé is moite de phointe (g) den chéad fhomhír, dearbhóidh an t-onnmhaireoir sa dearbhú custaim go bhfuil na hítimí sin á n-onnmhairiú faoin eisceacht ábhartha a leagtar amach sa mhír seo agus tabharfaidh sé fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-onnmhaireoir ina chónaí nó ina bhfuil sé bunaithe le haghaidh chéad úsáid na heisceachta ábhartha laistigh de 30 lá tar éis an dáta ar tharla an chéad onnmhairiú.”;

(c)

i mír 4, cuirtear an pointe seo a leanas léi:

“(h)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha, d’eintitis agus do chomhlachtaí sa Rúis, cé is moite dá rialtas agus do na gnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin.”;

(2)

leasaítear Airteagal 2a mar a leanas:

(a)

i mír 3, an chéad fhomhír, scriostar pointe (f):

(b)

i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Cé is moite de phointe (g) den chéad fhomhír, dearbhóidh an t-onnmhaireoir sa dearbhú custaim go bhfuil na hítimí sin á n-onnmhairiú faoin eisceacht ábhartha a leagtar amach sa mhír seo agus tabharfaidh sé fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-onnmhaireoir ina chónaí nó ina bhfuil sé bunaithe le haghaidh chéad úsáid na heisceachta ábhartha laistigh de 30 lá tar éis an dáta ar tharla an chéad onnmhairiú.”;

(c)

i mír 4, cuirtear an pointe seo a leanas léi:

“(h)

an chibearshlándáil agus an tslándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha, d’eintitis agus do chomhlachtaí sa Rúis seachas dá rialtas agus do gnóthais atá faoi rialú go díreach nó go hindíreach ag an rialtas sin;”;

(3)

in Airteagal 3b, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“5.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoi mhír 4 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.”;

(4)

in Airteagal 3c, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“9.   “Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 4, pointe (a) maidir le malartú faisnéise arb é is aidhm dó caighdeáin theicniúla a bhunú faoi chuimsiú na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta i ndáil le hearraí agus teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1.”;

(5)

leasaítear Airteagal 3ea mar seo a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanais in ionad mhír 1:

“1.   Beidh toirmeasc ar rochtain ar chalafoirt tar éis an 16 Aibreán 2022 agus, tar éis an 29 Iúil 2022, ar loic i gcríoch an Aontais a sholáthar d’aon soitheach atá cláraithe faoi bhratach na Rúise, cé is moite de rochtain ar loic chun críoch an Aontais a fhágáil.”;

(b)

i mír 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhoclaíocht tosaigh:

“De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na húdaráis inniúla soitheach a údarú chun rochtain a fháil ar chalafort nó loc faoi na coinníollacha sin a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil gá leis an rochtain:”;

(c)

cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“5a.   De mhaolú ar mhír 2, féadfaidh na húdaráis inniúla soithí a d’athraigh a mbratach Rúiseach nó a gclárú, go bratach nó go clár aon Stáit eile roimh an 16 Aibreán 2022, a údarú rochtain a fháil ar chalafort nó ar loc, faoi na coinníollacha sin a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh:

(a)

gur ceanglaíodh de réir conartha bratach Rúiseach nó clárú; agus

(b)

go bhfuil gá leis an rochtain chun earraí a dhíluchtú atá fíor-riachtanach chun tionscadail fuinnimh inathnuaite a thabhairt chun críche san Aontas, ar choinníoll nach gcuirtear toirmeasc ar shlí eile faoin Rialachán seo ar allmhairiú na n-earraí sin”;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoi mhíreanna 5 agus 5a laistigh de 2 sheachtain ón údarú.”;

(6)

in Airteagal 3f, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“5.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoi mhír 4 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.”;

(7)

in Airteagal 3h, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“3a.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 1 maidir le hearraí a thagann faoi AC 7113 00 00 agus AC 7114 00 00 mar a liostaítear in Iarscríbhinn XVIII le haghaidh úsáid phearsanta ag daoine nádúrtha atá ag taisteal ón Aontas Eorpach nó ag baill dá neasteaghlaigh atá ag taisteal leo, atá faoi úinéireacht na ndaoine aonair sin agus nach bhfuil ceaptha le díol.”;

(8)

leasaítear Airteagal 3k mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

“5.   Féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát údarú a thabhairt na hearraí agus an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn XXIII a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú faoi na coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, nó féadfaidh siad údarú a thabhairt cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil gá leis na hearraí nó leis an teicneolaíocht sin nó le soláthar cúnaimh theicniúil nó cúnaimh airgeadais a bhaineann leo:

(a)

chun críocha leighis nó cógaisíochta, nó chun críoch daonnúil, amhail seachadadh cúnaimh a sholáthar nó a éascú, lena n-áirítear soláthairtí leighis, bia, nó aistriú oibrithe daonnúla agus cúnaimh ghaolmhair nó le haghaidh aslonnaithe; nó

(b)

le haghaidh úsáid eisiach agus faoi rialú iomlán an Bhallstáit údaraithe agus chun a oibleagáidí cothabhála a chomhlíonadh i limistéir atá faoi chonradh léasa fhadtéarmaigh idir an Ballstát sin agus Cónaidhm na Rúise.”;

(b)

cuirtear na míreanna seo a leanas leis:

“6.   Agus cinneadh á dhéanamh maidir le hiarrataí ar údaruithe chun críoch leighis nó cógaisíochta i gcomhréir le mír 5, ní dheonóidh na húdaráis inniúla údarú le haghaidh onnmhairithe chuig aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis, má tá forais réasúnacha acu lena chreidiúint go bhféadfadh úsáid deiridh mhíleata a bheith ag na hearraí.

7.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoi mhír 5 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.”;

(9)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

‘Airteagal 3o

1.   Beidh toirmeasc ar ór a liostaítear in Iarscríbhinn XXVI a cheannach, a allmhairiú, nó a aistriú, go díreach nó go hindíreach, más de thionscnamh na Rúise é agus má onnmhairíodh ón Rúis é isteach san Aontas nó chuig aon tríú tír tar éis an 22 Iúil 2022.

2.   Beidh toirmeasc ar na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn XXVI a cheannach, a allmhairiú nó a aistriú, go díreach nó go hindíreach, nuair a phróiseáiltear iad i dtríú tír a ionchorpraíonn na táirgí a thoirmisctear i mír 1.

3.   Beidh toirmeasc ar ór a liostaítear in Iarscríbhinn XXVII a cheannach, a allmhairiú, nó a aistriú, go díreach nó go hindíreach, más de thionscnamh na Rúise é agus má onnmhairíodh ón Rúis é isteach san Aontas tar éis an 22 Iúil 2022.

4.   Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann leis na hearraí dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 agus le soláthar, monaraíocht, cothabháil agus úsáid na n-earraí sin, go díreach nó go hindíreach, i ndáil leis an toirmeasc i míreanna 1, 2 agus 3.

(b)

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 a sholáthar chun na hearraí sin a cheannach, a allmhairiú, nó a aistriú, nó chun cúnamh teicniúil gaolmhar, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar, go díreach nó go hindíreach, i ndáil leis an toirmeasc i míreanna 1, 2 agus 3.

5.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i míreanna 1, 2 agus 3 maidir le hór atá ag teastáil chun críocha oifigiúla misean taidhleoireachta, post consalach nó eagraíochtaí idirnáisiúnta sa Rúis a bhfuil díolúintí acu i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta.

6.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 3 maidir le hearraí mar atá liostaithe in Iarscríbhinn XXVII le haghaidh úsáid phearsanta ag daoine nádúrtha atá ag taisteal chuig an Aontas Eorpach nó ag baill dá neasteaghlaigh a bheidh ag taisteal leo, atá faoi úinéireacht na ndaoine aonair sin agus nach bhfuil ceaptha le díol.

7.   De mhaolú ar mhíreanna 1, 2 agus 3, féadfaidh na húdaráis inniúla aistriú nó allmhairiú earraí cultúrtha atá ar iasacht chuig an Rúis a údarú i gcomhthéacs comhar cultúrtha foirmiúil leis an Rúis.”;

(10)

leasaítear Airteagal 5aa mar a leanas:

(a)

leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

“(a)

mura dtoirmeasctar sin faoi Airteagal 3m nó Airteagal 3n, idirbhearta a bhfuil géarghá leo chun gás nádúrtha, tíotáiniam, alúmanam, copar, nicil, pallaidiam agus amhiarann a cheannach, a allmhairiú nó a iompar, go díreach nó go hindíreach, ón Rúis nó tríd an Rúis isteach san Aontas, i mBallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, san Eilvéis, nó sna Balcáin Thiar;”;

(ii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

“(d)

idirbhearta, lena n-áirítear díolacháin, a bhfuil géarghá leo chun comhfhiontar nó comhshocrú dlíthiúil comhchosúil a fhoirceannadh, faoin 31 Nollaig 2022, a tugadh i gcrích roimh an 16 Márta 2022 agus a bhaineann le duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht dá dtagraítear i mír 1;”;

(iii)

cuirtear na pointí seo a leanas léi:

“(aa)

mura dtoirmeasctar sin faoi Airteagal 3m nó Airteagal 3n, idirbhearta a bhfuil géarghá leo chun ola, lena n-áirítear táirgí peitriliam scagtha, a cheannach, a allmhairiú nó a iompar, go díreach nó go hindíreach, ón Rúis nó tríd an Rúis;

(f)

idirbhearta is gá chun táirgí cógaisíochta, leighis, talmhaíochta agus bia, lena n-áirítear cruithneacht agus leasacháin a gceadaítear a n-allmhairiú, a gceannach agus a n-iompar faoin Rialachán seo, a cheannach, a allmhairiú nó a iompar;

(g)

idirbhearta a bhfuil géarghá leo chun rochtain ar imeachtaí breithiúnacha, riaracháin nó eadrána i mBallstát a áirithiú, agus chun aitheantas nó forfheidhmiú a dhéanamh maidir le breithiúnas nó dámhachtain eadrána arna soláthar i mBallstát agus má tá idirbhearta den sórt sin comhsheasmhach le cuspóirí an Rialacháin seo agus Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.”;

(11)

leasaítear Airteagal 5b mar a leanas,

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Beidh toirmeasc ar aon taisce a ghlacadh ó náisiúnaigh de chuid na Rúise nó daoine nádúrtha a bhfuil cónaí orthu sa Rúis, daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí atá bunaithe sa Rúis nó duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá bunaithe lasmuigh den Aontas agus a bhfuil níos mó ná 50 % dá chearta dílseánaigh faoi úinéireacht dhíreach nó indíreach ag náisiúnaigh de chuid na Rúise nó ag daoine nádúrtha a bhfuil cónaí orthu sa Rúis, más mó ná EUR 100 000 luach iomlán thaiscí an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh, an eintitis nó an chomhlachta sin in aghaidh na hinstitiúide creidmheasa.”;

(b)

scriostar mír 4.;

(12)

in Airteagal 5c, mír 1, cuirtear an pointe seo a leanas léi:

“(f)

is gá le haghaidh trádáil trasteorann neamhthoirmiscthe earraí agus seirbhísí idir an tAontas agus an Rúis.”;

(13)

in Airteagal 5e, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le náisiúnaigh Ballstáit, náisiúnaigh tíre is comhalta den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ná náisiúnaigh de chuid na hEilvéise, ná le daoine nádúrtha ag a bhfuil cead cónaithe sealadach nó buan acu i mBallstáit, i dtír is comhalta den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó san Eilvéis.”;

(14)

in Airteagal 5j, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Beidh toirmeasc ar sheirbhísí rátála creidmheasa a sholáthar d’aon náisiúnach de chuid na Rúise nó d’aon duine nádúrtha atá ina chónaí sa Rúis nó d’aon duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá bunaithe sa Rúis.”;

(15)

in Airteagal 5k, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Maidir le haon chonradh poiblí nó aon chonradh lamháltais a thagann faoi raon feidhme na dTreoracha um sholáthar poiblí, mar aon le hAirteagal 10,(1), (3), (6) pointí (a) go (e), (8), (9) agus (10), Airteagail 11, 12, 13 agus 14 de Threoir 2014/23/AE, Airteagal 7, pointí (a) go (d), agus Airteagal 8, Airteagal 10 pointí (b) go (f) agus (h) go (j) de Threoir 2014/24/AE, Airteagal 18, Airteagal 21 pointí (b) go (e) agus (g) go (i), Airteagail 29 agus 30 de Threoir 2014/25/AE agus Airteagal 13 pointí (a) go (d), (f) go (h) agus (j) de Threoir 2009/81/CE, agus Teideal VII de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046, beidh toirmeasc ar a fhorghníomhú a dhámhachtain nó ar leanúint de i gcomhair na ndaoine seo a leanas nó in éineacht leo:

(a)

náisiúnach de chuid na Rúise nó duine nádúrtha atá ina chónaí sa Rúis, nó duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá bunaithe sa Rúis;

(b)

duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht a bhfuil níos mó ná 50 % dá chearta dílseánaigh faoi úinéireacht dhíreach nó indíreach ag eintiteas dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo; nó

(c)

duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht ag gníomhú thar ceann nó ar stiúradh eintiteas dá dtagraítear i bpointe (a) nó (b) den mhír seo,

lena n-áirítear fochonraitheoirí, soláthróirí nó eintitis a bhfuiltear ag brath ar a n-acmhainneachtaí de réir bhrí na dTreoracha um sholáthar poiblí, i gcás inar mó iad ná 10 % de luach an chonartha.”;

(16)

in Airteagal 5m, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Ní bheidh feidhm ag míreanna 1 agus 2 i gcás inar náisiúnach Ballstáit nó duine nádúrtha a bhfuil cead cónaithe sealadach nó buan aige i mBallstát , i dtír is comhalta den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, nó san Eilvéis, é an socraitheoir nó an tairbhí.”;

(17)

leasaítear Airteagal 5n mar a leanas

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le soláthar seirbhísí atá beartaithe lena n-úsáid go heisiach ag daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí atá bunaithe sa Rúis atá faoi úinéireacht duine dhlítheanaigh, eintitis nó comhlachta atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit, faoi dhlí tíre is comhalta den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, nó faoi dhlí na hEilvéise, nó atá á rialú go hiomlán nó go comhpháirteach acu.”;

(b)

in Airteagal 5n, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“6.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoi mhír 5 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.”;

(18)

in Airteagal 12a, cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:

“3.   Déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, lena n-áirítear údaráis forfheidhmiúcháin agus riarthóirí na gclár oifigiúil ina bhfuil daoine nádúrtha, daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí mar aon le maoin dhochorraithe nó maoin shochorraithe cláraithe, faisnéis lena n-áirítear sonraí pearsanta a phróiseáil agus a mhalartú le húdaráis inniúla eile de chuid na mBallstát agus leis an gCoimisiún Eorpach.

4.   Ní dhéanfar aon phróiseáil ar shonraí pearsanta i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le Rialacháin (AE) 2016/679 (*1) agus (AE) 2018/1725 (*2) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus ach amháin a mhéid is gá chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus chun comhar éifeachtach a áirithiú idir na Ballstáit agus leis an gCoimisiún Eorpach chomh maith maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(*1)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1)"

(*2)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).”;"

(19)

Leasaítear Iarscríbhinn IV i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo:

(20)

Leasaítear Iarscríbhinn VII i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo:

(21)

Leasaítear Iarscríbhinn IX i gcomhréir le hIarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo:

(22)

Leasaítear Iarscríbhinn X i gcomhréir le hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo:

(23)

Leasaítear Iarscríbhinn XXII i gcomhréir le hIarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo:

(24)

Leasaítear Iarscríbhinn XXIII i gcomhréir le hIarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo:

(25)

Leasaítear Iarscríbhinn XXIV i gcomhréir le hIarscríbhinn VII a ghabhann leis an Rialachán seo:

(26)

Cuirtear isteach Iarscríbhinn XXVI i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo;

(27)

Cuirtear isteach Iarscríbhinn XXVII i gcomhréir le hIarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 21 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  IO L 193, 21.7.2022.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle an 31 Iúil 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 229, 31.7.2014, lch. 1).


IARSCRÍBHINN I

Cuirtear na daoine nádúrtha nó dlítheanacha, na heintitis nó na comhlachtaí seo a leanas le hIarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

“Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot”.


IARSCRÍBHINN II

Leasaítear Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 mar a leanas:

1)

i gCatagóir II – Ríomhairí, an téacs seo a leanas:

“X.E.II.001

“Teicneolaíocht” le haghaidh “forbairt” nó “táirgeadh” trealaimh atá deartha le haghaidh “próiseáil sreafaí sonraí iomadúla.

Nóta Teicniúil: Chun críoch X.E.II.001, is éard is “próiseáil sreafaí sonraí iomadúla” ann teicníc micreachláir nó ailtireachta trealaimh a fhágann gur féidir próiseáil chomhuaineach a dhéanamh ar dhá sheicheamh sonraí nó níos mó ná sin faoi rialú ceann amháin nó níos mó de sheichimh treoracha trí bhíthin nithe mar iad seo a leanas:”

cuirtear seo ina ionad sin:

“X.E.II.002

“Teicneolaíocht” le haghaidh “forbairt” nó “táirgeadh” trealaimh atá deartha le haghaidh “próiseáil sreafaí sonraí iomadúla”.

Nóta Teicniúil: Chun críoch X.E.II.002, is éard is “próiseáil sreafaí sonraí iomadúla” ann teicníc micreachláir nó ailtireachta trealaimh a fhágann gur féidir próiseáil chomhuaineach a dhéanamh ar dhá sheicheamh sonraí nó níos mó ná sin faoi rialú ceann amháin nó níos mó de sheichimh treoracha trí bhíthin nithe mar iad seo a leanas:”;

2)

cuirtear na hítimí seo a leanas leis:

“Catagóir VIII – Ítimí ilghnéitheacha

X.A.VIII.014

Córais canóna uisce le haghaidh smachtú círéibe nó slua-rialaithe, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh.

Nóta:

Áirítear ar chórais canóna uisce X.A.VIII.014, mar shampla: feithiclí nó stáisiúin sheasta atá feistithe le canóin uisce cianoibrithe atá deartha chun an t-oibreoir a chosaint ó chíréib lasmuigh le gnéithe amhail armúr, fuinneoga atá frithsheasmhach in aghaidh bloghta, scáileáin miotail, túsbharraí cosanta, nó boinn reatha éigeandála. Féadfar a áireamh ar chomhpháirteanna atá saindeartha le haghaidh canónacha uisce, mar shampla: buinní uisce gunna deice, caidéil, taiscumair, ceamaraí, agus soilse atá cruaite nó cosanta in aghaidh diúracán, crainn ardúcháin le haghaidh na n-ítimí sin, agus córais teilea-oibriúcháin le haghaidh na n-ítimí sin.

X.A.VIII.015

Airm bhuailte um fhorfheidhmiú an dlí, lena n-áirítear súnna, bataí póilíní, bataí taobhláimhe, tonfaí, sjambokanna, agus fuipeanna.

X.A.VIII.016

Clogaid agus sciatha póilíneachta; agus comhpháirteanna saindeartha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.A.VIII.017

Gairis srianta um fhorfheidhmiú an dlí, lena n-áirítear geimhle cos, geimhle agus glais láimhe; seaicéid cheangail; stiúdghlais; criosanna turrainge; muinchillí turrainge; gairis srianta ilphointe amhail cathaoireacha srianta; agus comhpháirteanna agus gabhálais shaindeartha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

Nóta:

Tá feidhm ag X.A.VIII.017 maidir le gairis srianta a úsáidtear i ngníomhaíochtaí forfheidhmithe dlí. Níl feidhm aige maidir le feistí leighis atá feistithe chun gluaiseacht an othair a shrianadh le linn gnáthaimh leighis. Níl feidhm aige maidir le feistí lena ndéantar othair lagchuimhne a choinneáil i saoráidí leighis iomchuí. Níl feidhm aige maidir le trealamh sábháilteachta amhail criosanna sábhála nó suíocháin sábháilteachta gluaisteán leanaí.

X.A.VIII.018

Trealamh, bogearraí, agus sonraí taiscéalaíochta ola agus gáis, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Ní úsáidtear.

b.

Ítimí scoilte hiodrálacha, mar a leanas:

1.

Bogearraí agus sonraí um scoilteadh hiodrálach a dhearadh agus a anailísiú;

2.

“Própant” scoilte hiodrálaigh, “sreabhán fraiceála”, agus breiseáin cheimiceacha lena n-aghaidh; nó

3.

Caidéil ardbhrú.

Nóta Teicniúil:

Ábhar soladach, gaineamh a chóireáiltear de ghnáth nó ábhair cheirmeacha de dhéantús an duine is ea ‘própant’, atá deartha chun scoilteadh hiodrálach ionduchtaithe a choinneáil oscailte, le linn nó tar éis cóireáil scoilte. Cuirtear é le ‘sreabhán fraiceála’ a d’fhéadfadh a bheith éagsúil i gcomhdhéanamh ag brath ar an gcineál scoilte a úsáidtear, agus is féidir leis a bheith bunaithe ar ghlóthach, cúr nó uisce sleamhain.

X.A.VIII.019

Trealamh próiseála sonrach, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Maighnéid fáinne;

b.

Ní úsáidtear.

X.B.VIII.001

Trealamh próiseála sonrach, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Teo-chealla; nó

b.

Boscaí lámhainní atá oiriúnach le húsáid le hábhair radaighníomhacha.

X.D.VIII.004

“Bogearraí” atá saindeartha le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid’ tráchtearraí a rialaítear le X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Bogearraí sonracha, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Bogearraí le haghaidh ríomhanna/samhlú neodrónach;

b.

Bogearraí le haghaidh ríomhanna/samhlú iompair radaíochta; nó

c.

Bogearraí le haghaidh ríomhanna/samhaltú hidridinimiciúil.

X.E.VIII.005

“Teicneolaíocht” atá “riachtanach” le haghaidh “forbairt” agus “táirgeadh” tráchtearraí atá faoi rialú X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

“Teicneolaíocht” chun trealamh a rialaítear le X.A.VIII.017 “a fhorbairt” nó “a tháirgeadh” go heisiach.

Catagóir IX – Ábhair Speisialta agus Trealamh Gaolmhar

X.A.IX.001

Oibreáin cheimiceacha, lena n-áirítear foirmliú deorgháis ina bhfuil cion 1 % nó níos lú d’ortaclóraibeansalmalónainítríl (CS), nó 1 % nó níos lú de chlóraicéitifeanón (CN), seachas i gcoimeádáin aonair ag a bhfuil glanmheáchan de 20 g nó níos lú; piobar leachtach ach amháin nuair atá sé pacáistithe i gcoimeádáin aonair ag a bhfuil glanmheáchan de 85.05 g nó níos lú; buamaí deataigh; bladhmanna deataigh neamhghreannacha, ceanastair, gránáidí agus lánáin; agus earraí piriteicniúla eile ag a bhfuil dé-úsáid mhíleata agus tráchtála, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.A.IX.002

Púdair, ruaimeanna, agus dúigh mhéarlorgaireachta.

X.A.IX.003

Trealamh cosanta agus braite nach bhfuil saindeartha le haghaidh úsáid mhíleata agus nach rialaítear le 1A004 ná 2B351, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear), agus comhpháirteanna nach bhfuil saindeartha le haghaidh úsáid mhíleata agus nach rialaítear le 1A004 ná 2B351 lena n-aghaidh:

a.

Dáileogmhéadair phearsanta chun faireachán a dhéanamh ar radaíocht; nó

b.

Trealamh atá teoranta de réir dearaidh nó feidhme chun cosaint a thabhairt in aghaidh guaiseacha a bhaineann go sonrach le tionscail shibhialta, amhail mianadóireacht, cairéalacht, talmhaíocht, cógaisíocht, míochaine, tréidliacht, comhshaol, bainistiú dramhaíola, nó don tionscal bia.

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.IX.003 ítimí le haghaidh cosaint in aghaidh oibreáin cheimiceacha nó bhitheolaíocha ar earraí tomhaltais iad, atá pacáistithe lena miondíol nó chun úsáide pearsanta, nó táirgí leighis, amhail lámhainní scrúdaithe laitéise, lámhainní máinliachta laitéise, gallúnach díghalráin leachtach, cultacha máinliachta indiúscartha, gúnaí máinliachta, clúdaigh cos máinliachta, agus maisc mháinliachta.

X.A.IX.004

Trealamh próiseála sonrach, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Trealamh braite, faireacháin agus tomhais radaíochta, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821; nó

b.

Trealamh braite radagrafaigh amhail tiontairí x-ghathanna, agus plátaí íomhánna fosfair stórála.

X.B.IX.001

Trealamh próiseála sonrach, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Cealla leictrealaíocha chun fluairín a tháirgeadh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

b.

Luasaire cáithníní;

c.

Crua-earraí/córais rialaithe an phróisis thionsclaíoch atá deartha le haghaidh tionscail chumhachta, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821; nó

e.

Trealamh chun comhchodaigh struchtúracha, snáithíní, réamhthuiltí agus réamhfhoirmeacha a tháirgeadh.

X.C.IX.004

Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha, nach rialaítear le 1C010 ná 1C210, le haghaidh úsáid i struchtúir “chomhchodacha” agus ag a bhfuil modal sonrach de 3.18 x 106 m nó níos mó agus ag a bhfuil neart teanntachta sonrach de 7.62 x 104 m nó níos mó.

X.C.IX.005

“Vacsaíní”, “imdhíon-tocsainí”, “táirgí leighis”, “fearais dhiagnóiseacha agus tástála bia”, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

“Vacsaíní” ina bhfuil ítimí a rialaítear le 1C351, 1C353 nó 1C354 nó atá deartha lena n-úsáid in aghaidh ítimí a rialaítear le 1C351, 1C353 nó 1C354;

b.

“Imdhíon-tocsainí” ina bhfuil ítimí a rialaítear le 1C351.d; nó

c.

“Táirgí leighis” ina bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

1.

“Tocsainí” a rialaítear le 1C351.d (seachas tocsainí botalanaim a rialaítear le 1C351.d.1, conatocsainí a rialaítear le 1C351.d.3, nó ítimí a rialaítear le haghaidh cúiseanna cogaíochta ceimiceacha faoi 1C351.d.4 nó.d.5); nó

2.

Orgánaigh ghéinmhodhnaithe nó dúile géiniteacha a rialaítear le 1C353.a.3 (seachas iad siúd ina bhfuil tocsainí botalanaim nó ina bhfuil cód le haghaidh tocsainí botalanaim a rialaítear le 1C351.d.1 nó conatocsainí a rialaítear le 1C351.d.3);

d.

“Táirgí leighis” nach rialaítear le X.C.IX.005.c ina bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tocsainí botalanaim a rialaítear le 1C351.d.1;

2.

Conatocsainí a rialaítear le 1C351.d.3; nó

3.

Orgánaigh ghéinmhodhnaithe nó dúile géiniteacha a rialaítear le 1C353.a.3 ina bhfuil tocsainí botalanaim nó ina bhfuil cód le haghaidh tocsainí botalanaim a rialaítear le 1C351.d.1 nó conatocsainí a rialaítear le 1C351.d.3; nó

e.

“Feistis dhiagnóiseacha agus tástála bia” ina bhfuil ítimí a rialaítear le 1C351.d (seachas ítimí a rialaítear le haghaidh cúiseanna cogaíochta ceimiceacha faoi 1C351.d.4 nó.d.5).

Nótaí Teicniúla:

1.

Is éard is ‘táirgí leighis’ ann: (1) foirmlithe cógaisíochta atá deartha le haghaidh tástáil agus riar daoine (nó tréidliachta) i gcóireáil fadhbanna sláinte, (2) réamhphacáistithe lena ndáileadh mar tháirgí cliniciúla nó leighis, agus (3) arna bhformheas ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) lena gcur ar an margadh mar tháirgí cliniciúla nó leighis nó lena n-úsáid mar thaighde ar dhrugaí nua.

2.

Déantar ‘fearais dhiagnóiseacha agus tástála bia’ a fhorbairt, a phacáistiú agus a mhargú go sonrach chun críocha diagnóiseacha nó sláinte poiblí. Tocsainí bitheolaíocha in aon chumraíocht eile, lena n-áirítear bulc-lastais, nó le haghaidh úsáidí deiridh eile, rialaítear iad le 1C351.

X.C.IX.006

Lánáin agus gairis tráchtála ina bhfuil ábhair fuinneamhachais, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, agus trífhluairíd nítrigine i staid ghásach (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Lánáin mhúnlaithe atá saindeartha le haghaidh oibríochtaí toibreacha ola, trí úsáid a bhaint as lánán amháin a fheidhmíonn ar feadh ais aonair, a tháirgeann poll tráth an mhadhmtha, agus

1.

Ina bhfuil aon fhoirmliú de “ábhair rialaithe”;

2.

Nach bhfuil ach líneáil chónúil ar chruth aonfhoirmeach acu, ina bhfuil uillinn eatarthu de 90 céim nó níos lú;

3.

Ina bhfuil níos mó ná 0,010 kg, ach níos lú ná nó cothrom le 0.090 kg de “ábhair rialaithe”; agus

4.

Ina bhfuil trastomhas nach mó ná 114,3 cm;

b.

Lánáin mhúnlaithe atá saindeartha le haghaidh oibríochtaí toibreacha ola ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 0,010 kg de “ábhair rialaithe”;

c.

Corda madhmtha nó feadáin turrainge ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 0.064 kg/m de “ábhair rialaithe”;

d.

Feistí cumhachta cartúis ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 0,70 kg de “ábhair rialaithe” san ábhar grodloiscthe;

e.

Maidhmitheoirí (leictreacha nó neamhleictreacha) agus cóimeálacha díobh, ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 0.01 kg de “ábhair rialaithe”;

f.

Adhainteoirí, ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 0.01 kg de “ábhair rialaithe”;

g.

Cartúis toibreacha ola, ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 0.015 kg de “ábhair fuinneamhachais” rialaithe;

h.

Treiseoirí teilgthe tráchtála nó brúite ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 1.0 kg de “ábhair rialaithe”;

i.

Sciodair agus eibleachtaí réamhdhéanta tráchtála ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 10.0 kg agus níos lú ná nó cothrom le 35 % de réir meáchain de “ábhair rialaithe” ML8;

j.

Gearrthóirí agus uirlisí gearrtha ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 3.5 kg de “ábhair rialaithe”;

k.

Feistí piriteicniúla nuair atá siad deartha go heisiach chun críocha tráchtála (e.g. stáitsí amharclainne, éifeachtaí speisialta léirithe scannán, agus taispeántais tinte ealaíne) agus ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 3.0 kg de “ábhair rialaithe”;

l.

Feistí agus lánáin phléascacha tráchtála eile nach rialaítear le X.C.IX.006.a go.k ina bhfuil níos lú ná nó cothrom le 1.0 kg de “ábhair rialaithe”; nó

Nóta:

Áirítear le X.C.IX.006.l gairis sábháilteachta mótarfheithiclí; córais mhúchta; cartúis le haghaidh gunnaí seamaithe; muirir phléascacha le haghaidh oibríochtaí talmhaíochta, ola agus gáis, earraí spóirt, mianadóireacht tráchtála, nó chun críocha oibreacha poiblí; agus feadáin mhoille a úsáidtear i gcóimeáil feistí pléascacha tráchtála.

m.

Trífhluairíd nítrigine (NF3) i staid ghásach.

Nótaí:

1.

Ciallaíonn ‘ábhair rialaithe’ ábhair fuinneamhachais rialaithe (féach 1C011, 1C111, 1C239 nó ML8).

2.

Rialaítear trífhluairíd nítrigine, nuair nach bhfuil sí i staid ghásach, faoi ML8.d ag an LCM.

X.C.IX.007

Meascáin nach rialaítear le 1C350 nó 1C450 ina bhfuil ceimiceáin a rialaítear le 1C350 nó 1C450 agus fearais leighis, anailíseacha, dhiagnóiseacha agus tástála bia nach rialaítear le 1C350 nó 1C450 ina bhfuil ceimiceáin a rialaítear le 1C350, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Meascáin ina bhfuil na tiúchain seo a leanas de cheimiceáin réamhtheachtacha a rialaítear le 1C350:

1.

Meascáin ina bhfuil 10 % nó níos lú, de réir meáchain, d’aon cheimiceán aonair i Sceideal 2 de CWC a rialaítear le 1C350;

2.

Meascáin ina bhfuil níos lú ná 30 %, de réir meáchain, díobh seo a leanas:

a.

Aon cheimiceán aonair i Sceideal 3 de CWC a rialaítear le 1C350; nó

b.

Aon cheimiceán réamhtheachtach aonair, nach ceimiceach CWC é, a rialaítear le 1C350;

b.

Meascáin ina bhfuil na tiúchain seo a leanas de cheimiceáin thocsaineacha nó réamhtheachtacha a rialaítear le 1C450:

1.

Meascáin ina bhfuil na tiúchain seo a leanas de cheimiceáin i Sceideal 2 de CWC a rialaítear le 1C450:

a.

Meascáin ina bhfuil 1 % nó níos lú, de réir meáchain, d’aon cheimiceán aonair i Sceideal 2 de CWC a rialaítear le 1C450.a.1 agus a.2 (i.e. meascáin ina bhfuil Amiton nó PFIB); nó

b.

Meascáin ina bhfuil 10 % nó níos lú, de réir meáchain, d’aon cheimiceán aonair i Sceideal 2 de CWC a rialaítear le 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, nó b.6;

2.

Meascáin ina bhfuil níos lú ná 30 %, de réir meáchain, d’aon cheimiceán aonair i Sceideal 3 de CWC a rialaítear le 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, nó 1C450.b.8;

c.

“Feistis leighis, anailíseacha, dhiagnóiseacha agus tástála bia” ina bhfuil ceimiceáin réamhtheachtacha a rialaítear le 1C350 i méid nach mó ná 300 gram in aghaidh an cheimiceáin.

Nóta Teicniúil:

Chun críche na hiontrála seo, is éard is ‘fearais leighis, anailíseacha, diagnóiseacha agus tástála bia’ ann ábhair réamhphacáistithe de chomhdhéanamh sainithe a fhorbraítear, a phacáistítear agus a mhargaítear go sonrach chun críocha leighis, anailíseacha, diagnóiseacha nó sláinte poiblí. Maidir le himoibreáin athsholáthair le haghaidh na bhfearas leighis, anailíseach, diagnóiseach agus tástála bia a dtugtar tuairisc orthu in X.C.IX.007.c, rialaítear iad le 1C350 má tá ar a laghad ceann amháin de na ceimiceáin réamhtheachtacha a shainaithnítear san iontráil sin i dtiúchain arb ionann iad agus na leibhéil rialaithe do mheascáin a shonraítear in 1C350 nó ar mó iad ná sin.

X.C.IX.008

Substaintí polaiméireacha neamhfhluairínithe, nach rialaítear le 1C008, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Céatóin éitir pholairléineacha, mar a leanas:

1.

Céatón éitir poiléitir (PEEK);

2.

Céatón céatóin poiléitir (PEKK);

3.

Céatón poiléitir (PEK); nó

4.

Céatón céatóin éitir céatóin poiléitir (PEKEKK);

b.

Ní úsáidtear.

X.C.IX.009

Ábhair shonracha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Cruach chruaite agus imthacaí gránacha beachtais cairbíde tungstain (trastomhas de 3 mm nó níos mó);

b.

pláta cruach dosmálta 304 agus 316, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

c.

Pláta Monal;

d.

Fosfáit tríbhúitile (CAS 126-73-8);

e.

Aigéad nítreach (CAS 7697-37-2) i dtiúchain de 20 % de réir meáchain nó níos mó;

f.

Fluairín (CAS 7782-41-4); nó

g.

Radanúiclídí alfa-astaitheacha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.C.IX.010

Polaimídí aramatacha (araimíd) nach rialaítear le 1C010, 1C210 nó X.C.IX.004, a chuirtear i láthair in aon cheann de na foirmeacha seo a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Foirmeacha príomhúla;

b.

Snáth filiméid nó aonfhiliméid;

c.

Barraigh filiméid;

d.

Caisirníní;

e.

Snáithíní stáplacha nó mionghearrtha;

f.

Fabraicí;

g.

Laíon nó flocais.

X.C.IX.011

Nana-ábhair mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Nana-ábhair leathsheoltóra;

b.

Nana-ábhair chomhchodacha-bhunaithe; nó

c.

Aon cheann de na nana-ábhair charbónbhunaithe seo a leanas:

1.

Nanafheadáin charbóin;

2.

Nanashnáithíní carbóin;

3.

Fullairéiní;

4.

Graiféiní; nó

5.

Oinniúin charbóin.

Nótaí:

Chun críoch X.C.IX.011, ciallaíonn nana-ábhar ábhar a chomhlíonann ceann amháin ar a laghad de na critéir seo a leanas:

1.

Tá sé comhdhéanta de cháithníní ag a bhfuil toise seachtrach amháin nó níos mó sa raon méide 1 - 100 nm le haghaidh níos mó ná 1 % dá líon méid-dáileacháin;

2.

Tá struchtúir inmheánacha nó dromchla aige ag a bhfuil toise amháin nó níos mó sa raon méide 1 - 100 nm; nó

3.

Tá achar dromchla sonrach aige, de réir toirte, atá níos mó ná 60 m2/cm3, seachas ábhair atá comhdhéanta de cháithníní ag a bhfuil méid ar lú í ná 1 nm.

X.D.IX.001

Bogearraí sonracha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Bogearraí atá saindeartha le haghaidh chrua-earraí/chórais rialaithe an phróisis thionsclaíoch a rialaítear le X.B.IX.001, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821; nó

b.

Bogearraí atá saindeartha le haghaidh trealamh chun comhchodaigh struchtúracha, snáithíní, réamhthuiltí agus réamhfhoirmeacha a rialaítear le X.B.IX.001 a tháirgeadh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.E.IX.001

“Teicneolaíocht” chun ábhair shnáithíneacha agus fhiliméadacha a rialaítear le X.C.IX.004 agus X.C.IX.010 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

X.E.IX.002

“Teicneolaíocht” chun nana-ábhair a rialaítear le X.C.IX.011 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

Catagóir X – Próiseáil ábhar

X.A.X.001

Trealamh braite pléascán nó maidhmitheoirí, bunaithe ar bhulc agus ar rian araon, ina bhfuil gaireas uathoibrithe, nó teaglaim de ghairis le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe chun a bhrath an bhfuil cineálacha éagsúla pléascán, iarmhar pléascach nó maidhmitheoirí ann; agus comhpháirteanna, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821:

a.

Trealamh braite pléascán le haghaidh “cinnteoireacht uathoibrithe” chun bulcphléascáin a bhrath agus a shainaithint trí úsáid a bhaint as teicnící X-gha (e.g. tomagrafaíocht ríofa, fuinneamh déach, nó scaipeadh comhleanúnach), teicnící núicléacha (e.g., anailís ar neodrón teirmeach, anailís ar mearneodrón bíge, speictreascópacht tarchurtha mearneodróin bíge, agus ionsú athshondais gáma), nó teicnící leictreamaighnéadacha (e.g. athshondas ceathairpholach agus tréleictriméadracht), ach gan a bheith teoranta dóibh sin amháin;

b.

Ní úsáidtear;

c.

Trealamh braite maidhmitheoirí le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe chun gairis tionscanta a bhrath agus a shainaithint (e.g. maidhmitheoirí, caipíní pléasctha) trí úsáid a bhaint as teicnící X-gha (e.g. fuinneamh déach nó tomagrafaíocht ríofa) nó as teicnící leictreamaighnéadacha, ach gan a bheith teoranta dóibh sin amháin.

Nóta:

Áirítear le trealamh braite pléascán nó madhmtha in X.A.X.001 trealamh chun daoine, doiciméid, bagáiste, earraí pearsanta eile, lasta agus/nó post a scagadh.

Nótaí Teicniúla:

1.

‘Is éard atá i gceist le cinnteoireacht uathoibrithe cumas an trealaimh pléascáin nó maidhmitheoirí a bhrath ar leibhéal íogaireachta an deartha nó an oibreora atá roghnaithe agus aláram uathoibrithe a sholáthar nuair a bhraitear pléascáin nó maidhmitheoirí ag an leibhéal íogaireachta nó os a chionn.

2.

Ní rialaítear leis an iontráil seo trealamh atá ag brath ar léirmhíniú an oibreora ar tháscairí amhail mapáil datha neamhorgánach/orgánach na n-ítimí atá á scanadh.

3.

Áirítear le pléascáin agus maidhmitheoirí lánáin agus gairis tráchtála a rialaítear le X.C.VIII.004 agus X.C.IX.006 agus ábhair fuinneamhachais a rialaítear le 1C011, 1C111 agus 1C239.

X.A.X.002

Trealamh braite nithe ceilte a oibríonn sa raon minicíochta ó 30 GHz go 3 000 GHz agus ag a bhfuil taifeach spásúil de 0.1 mrad (millearaidian) suas go dtí 1 mrad (millearaidian) agus an taifeach sin san áireamh, ag achar scóipe de 100 m; agus comhpháirteanna, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

Nóta:

Áirítear le trealamh braite nithe ceilte trealamh chun daoine, doiciméid, bagáiste, earraí pearsanta eile, lasta agus/nó post a scagadh, ach gan a bheith teoranta don mhéid sin.

Nóta Teicniúil:

Is éard atá i gceist le raon na minicíochtaí an raon a mheastar de ghnáth mar na réigiúin minicíochtaí toinne milliméadair, toinne fo-mhilliméadair agus teiriheirts.

X.A.X.003

Imthacaí agus córais imthacaí nach rialaítear le 2A001 (féach Liosta na nÍtimí a Rialaítear):

a.

Imthacaí gránacha nó imthacaí gránacha soladacha, ag a bhfuil lamháltais atá sonraithe ag an monaróir i gcomhréir le ABEC 7, ABEC 7P, nó ABEC 7T nó Aicme 4 de Chaighdeán ISO nó níos fearr (nó a gcoibhéisí) agus ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas;

1.

Monaraítear iad lena n-úsáid ag teochtaí oibriúcháin atá os cionn 573 K (300° C) trí ábhair speisialta a úsáid nó trí theaschóireáil speisialta; nó

2.

Tá eilimintí bealaithe nó modhnuithe comhpháirteanna acu atá saindeartha, de réir shonraíochtaí an mhonaróra, chun go mbeidh na himthacaí in ann oibriú ag luasanna ar mó iad ná 2.3 milliún ”DN”;

b.

Imthacaí rollacha barrchaolaithe soladacha, ag a bhfuil lamháltais atá sonraithe ag an monaróir i gcomhréir le hAicme 00 (orlach) nó Aicme A (méadrach) ANSI/AFBMA nó níos fearr (nó a gcoibhéisí) agus ag a bhfuil ceachtar de na saintréithe seo a leanas;

1.

Tá eilimintí bealaithe nó modhnuithe comhpháirteanna acu atá saindeartha, de réir shonraíochtaí an mhonaróra, chun go mbeidh na himthacaí in ann oibriú ag luasanna ar mó iad ná 2.3 milliún ”DN”; nó

2.

Monaraítear iad lena n-úsáid ag teochtaí oibriúcháin faoi bhun 219 K (-54° C) nó os cionn 423 K (150° C);

c.

Imthaca scragaill gásbhealaithe a mhonaraítear lena n-úsáid ag teochtaí oibriúcháin de 561 K (288° C) nó níos airde agus ag a bhfuil acmhainn aonadlasta ar mó í ná 1 Mpa;

d.

Córais imthacaí mhaighnéadacha ghníomhacha;

e.

Imthacaí féinailínithe fabraiclíneáilte nó imthacaí sleamhnáin siurnail fabraiclíneáilte a mhonaraítear lena n-úsáid ag teochtaí oibriúcháin faoi bhun 219 K (-54° C) nó os cionn 423 K (150° C).

Nótaí Teicniúla:

1.

Is toradh é ‘DN’ ar thrastomhas cró an imthaca in mm agus ar threoluas rothlach an imthaca in rpm.

2.

Áirítear le teochtaí oibriúcháin na teochtaí sin a fhaightear nuair a stopann inneall gástuirbín tar éis oibriú

X.A.X.004

Píobánra, feistis agus comhlaí atá déanta as cóimhiotal copair-nicile dosmálta nó as cruach cóimhiotail eile, nó líneáilte leo, ina bhfuil 10 % nó níos mó de nicil agus/nó de chróimiam:

a.

Brúfheadán, píopa agus feistis ag a bhfuil trastomhas inmheánach arb ionann é agus 200 mm nó ar mó é ná sin, agus atá oiriúnach chun oibriú ag brúnna de 3.4 MPa nó níos mó;

b.

Comhlaí píopa ar fíor ina leith na saintréithe uile seo a leanas nach rialaítear le 2B350.g:

1.

Tá cónasc píopamhéide acu ag a bhfuil trastomhas inmheánach arb ionann é agus 200 mm nó ar mó é ná sin; agus

2.

Tá siad rátaithe ag 10.3 MPa nó níos mó.

Nótaí:

1.

Féach X.D.X.005 le haghaidh bogearraí le haghaidh ítimí a rialaítear faoin iontráil seo.

2.

Féach 2E001 (‘forbairt’), 2E002 (‘táirgeadh’), agus X.E.X.003 (‘úsáid’) le haghaidh teicneolaíocht le haghaidh ítimí a rialaítear faoin iontráil seo.

3.

Féach rialuithe gaolmhara 2A226, 2B350 agus X.B.X.010.

X.A.X.005

Caidéil atá deartha chun miotail leáite a bhogadh le fórsaí leictreamaighnéadacha.

Nótaí:

1.

Féach X.D.X.005 le haghaidh bogearraí le haghaidh ítimí a rialaítear faoin iontráil seo.

2.

Féach 2E001 (‘forbairt’), 2E002 (‘táirgeadh’), agus X.E.X.003 (‘úsáid’) le haghaidh teicneolaíocht le haghaidh ítimí a rialaítear faoin iontráil seo.

3.

Caidéil lena n-úsáid in imoibreoirí leachtmhiotail fuaraithe, rialaitear iad le 0A001.

X.A.X.006

“Gineadóirí leictreacha iniompartha” agus comhpháirteanna atá saindeartha.

Nóta Teicniúil:

‘Gineadóirí leictreacha iniompartha’ — Tá na gineadóirí atá in X.A.X.006 iniompartha — 2 268 kg nó níos lú ar rothaí nó inaistrithe i dtrucail 2,5 tona gan ceanglas socraithe speisialta.

X.A.X.007

Trealamh próiseála sonrach, seachas iad siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí Rialaithe):

a.

Comhlaí séalaithe boilg;

b.

Ní úsáidtear.

X.B.X.004

Aonaid rialaithe uimhriúil le haghaidh meaisín-uirlisí agus meaisín-uirlisí “a rialaítear go huimhriúil”, cé is moite díobh siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821 (féach an Liosta Ítimí Rialaithe):

a.

Aonaid “rialaithe uimhriúil” do mheaisín-uirlisí:

1.

Ceithre ais idirshuíomhacha ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach don rialú comhrianaithe; nó

2.

Tá dhá cheann nó níos mó d’aiseanna idirshuíomhacha acu ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach don rialú comhrianaithe agus tá incrimint íosta in-ríomhchláraithe acu ar fearr (ar lú) í ná 0,001 mm;

3.

Aonaid “rialaithe uimhriúil” le haghaidh meaisín-uirlisí ag a bhfuil dhá ais, trí ais nó ceithre ais idirshuíomhacha ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach don rialú comhrianaithe, agus iad in ann sonraí dearaidh ríomhchuidithe (DRC) a fháil go díreach (ar líne) agus a phróiseáil le haghaidh treoracha meaisín a ullmhú go hinmheánach; nó

b.

Cláir rialaithe gluaisne atá saindeartha do mheaisín-uirlisí agus ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Idirshuíomh i níos mó ná ceithre ais;

2.

An cumas próiseáil fíor-ama a dhéanamh ar shonraí chun conair na huirlise, an ráta fothaithe agus sonraí fearsaidí a mhodhnú, le linn na hoibríochta meaisínithe, trí aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Ríomh agus modhnú uathoibríoch sonraí páirtchláir le haghaidh meaisínithe in dhá cheann nó níos mó d’aiseanna trí bhíthin timthriallta tomhais agus rochtain ar shonraí foinseacha; nó

b.

Rialú oiriúnaitheach ag a bhfuil níos mó ná athróg fhisiceach amháin arna tomhas agus arna próiseáil le samhail ríomhaireachta (straitéis) chun ceann amháin nó níos mó de na treoracha meaisínithe a athrú chun an próiseas a bharrfheabhsú; nó

3.

An cumas sonraí DRC a fháil agus a phróiseáil chun treoracha meaisín a ullmhú go hinmheánach;

c.

Meaisín-uirlisí “rialaithe uimhriúil” ar féidir iad a fheistiú, de réir shonraíochtaí teicniúla an mhonaróra, le feistí leictreonacha chun comhrianú comhuaineach a rialú in dhá cheann nó níos mó d’aiseanna agus a bhfuil an dá shaintréith seo a leanas acu:

1.

Dhá cheann d’aiseanna nó níos mó ná sin ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach don rialú comhrianaithe; agus

2.

Cruinnis aimsithe suímh de réir ISO 230/2 (2006), agus gach cúiteamh ar fáil:

a.

Níos fearr ná 15 μm ar feadh aon ais líneach (suí ar an iomlán) le haghaidh meaisíní meilte;

b.

Níos fearr ná 15 μm ar feadh aon ais líneach (suí ar an iomlán) le haghaidh meaisíní muilleála; nó

c.

Níos fearr ná 15 μm ar feadh aon ais líneach (suí ar an iomlán) le haghaidh meaisíní deilte; nó

d.

Meaisín-uirlisí, mar a leanas, chun miotail, ceirmigh nó comhchodaigh a bhaint nó a ghearradh, ar féidir, de réir shonraíochtaí teicniúla an mhonaróra, feistí leictreonacha a fheistiú orthu le haghaidh comhrianú comhuaineach a rialú in dhá cheann nó níos mó d’aiseanna:

1.

Meaisín-uirlisí deilte, meilte, muilleála nó aon chomhcheangal díobh sin, a bhfuil dhá cheann nó níos mó d’aiseanna acu ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach chun comhrianú a rialú agus ar fíor ina leith aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

“Fearsaid claoine” amháin nó níos mó ná sin;

Nóta:

Ní bhaineann X.B.X.004.d.1.a. ach le meaisín-uirlisí meilte nó muilleála amháin.

b.

“Ceamáil” (díláithriú aise) in aon rothlú amháin den fhearsaid ar lú (níos fearr) é ná léamh táscaire iomlán (TIR) 0.0006 mm;

Nóta:

Ní bhaineann X.B.X.004.d.1.b. ach le meaisín-uirlisí deilte amháin.

c.

“Díláithriú gathach” in aon rothlú amháin den fhearsaid ar lú (níos fearr) é ná léamh táscaire iomlán (TIR) 0.0006 mm; nó

d.

Tá na “cruinnis aimsithe suímh”, agus gach cúiteamh atá ar fáil, níos lú (níos fearr) ná: 0,001° ar aon ais rothlach;

2.

Meaisíní díluchtaithe leictreacha (EDM) den chineál fotha sreinge a bhfuil cúig ais nó níos mó acu ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach le haghaidh rialú comhrianaithe.

X.B.X.005

Meaisín-uirlisí nach rialaítear go huimhriúil le haghaidh dromchlaí ardchaighdeáin optúla a ghiniúint, (féach Liosta na nÍtimí Rialaithe) agus comhpháirteanna a dheartar go speisialta ina leith:

a.

Meaisíní deilte lena n-úsáidtear uirlis gearrtha aonphointe agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá cruinneas aimsithe suímh sleamhnáin acu ar lú (níos fearr) é ná 0.0005 mm in aghaidh gach 300 mm den taisteal;

2.

Tá in-atrialltacht suímh sleamhnáin déthreoch acu ar lú (níos fearr) é ná 0,00025 mm in aghaidh gach 300 mm den taisteal;

3.

Is lú (níos fearr) “díláithriú gathach” agus “ceamáil” na fearsaide ná 0,0004 mm (TIR);

4.

Is lú (níos fearr) diall uilleach ghluaiseacht an tsleamhnaithe (luascáil, claonadh agus rolladh) ná 2 shoicind den stua, TIR, thar thaisteal iomlán; agus

5.

Ingearacht sleamhnáin ar lú (níos fearr) é ná 0,001 mm in aghaidh gach 300 mm den taisteal;

Nóta Teicniúil:

Is éard atá in in-atrialltacht suímh sleamhnáin dhéthreoch (R) d’ais uasluach in-atrialltachta an tsuí ag aon suíomh ar feadh na haise nó timpeall na haise a chinntear trí úsáid a bhaint as an nós imeachta agus faoi na coinníollacha atá sonraithe i gcuid 2.11 de ISO 230/2: 1988.

b.

Meaisíní eangúcháin ar fíor ina leith na saintréithe uile seo a leanas:

1.

Is lú (níos fearr) ná 0,0004 mm TIR “díláithriú gathach” agus “ceamáil” na fearsaide; agus

2.

Is lú (níos fearr) diall uilleach ghluaiseacht an tsleamhnaithe (luascáil, claonadh agus rolladh) ná 2 shoicind den stua, TIR, thar thaisteal iomlán.

X.B.X.006

Meaisínre déanta agus/nó bailchríche giaranna nach rialaítear le 2B003 atá in ann giaranna a tháirgeadh go leibhéal cáilíochta ar fearr é ná AGMA 11.

X.B.X.007

Córais nó trealamh iniúchta nó tomhaiste toisí nach rialaítear le 2B006 ná 2B206, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí Rialaithe):

a.

Meaisíní iniúchta toisí de láimh, ar fíor ina leith an dá shaintréith seo a leanas:

1.

Tá dhá cheann nó níos mó d’aiseanna acu; agus

2.

Neamhchinnteacht tomhais arb ionann í agus (3 + F/300) μm nó ar lú (níos fearr) ná sin í in aon ais (is é F an fad arna thomhas ina mm).

X.B.X.008

“Róbait” nach rialaítear le 2B007 nó 2B207 a bhfuil ar a gcumas faisnéis aiseolais a úsáid i bpróiseáil fíor-ama ó bhraiteoir amháin nó níos mó chun ríomhchláir a ghiniúint nó a mhodhnú nó sonraí uimhriúla ríomhchlár a ghiniúint nó a mhodhnú.

X.B.X.009

Cóimeálacha, cláir chiorcad nó ionsáiteáin atá saindeartha do mheaisín-uirlisí a rialaítear le X.B.X.004, nó do threalamh a rialaítear le X.B.X.006, X.B.X.007 nó X.B.X.008:

a.

Cóimeálacha fearsaidí arb é atá iontu fearsaidí agus imthacaí mar chóimeáil íosta, agus gluaisne aise ghathach (“díláithriú gathach”) nó aiseach (“ceamáil) acu in aon rothlú amháin den fhearsaid ar lú (níos fearr) í ná léamh táscaire iomlán (TIR) 0,0006 mm;

b.

Ionsáiteáin uirlisí gearrtha diamantphointe aonair, ar fíor ina leith gach ceann de na saintréithe a leanas:

1.

Faobhar uirlise saor ó shlisíní agus gan cháim fiú agus é formhéadaithe 400 uair i ngach treo;

2.

Ga gearrtha ó 0,1 go 5 mm go huile; agus

3.

Is lú (níos fearr) ná 0,002 mm TIR an ga gearrtha ó thaobh mhíchruinneas an gha de.

c.

Cláir chiorcad phriontáilte a shaindeartar agus a bhfuil comhpháirteanna feistithe iontu a bhfuil ar a gcumas aonaid “rialaithe uimhriúil”, meaisín-uirlisí nó feistí aisfhotha a uasghrádú, de réir shonraíochtaí an mhonaróra, chuig na leibhéil a shonraítear in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, nó X.B.X.009.

Nóta Teicniúil:

Ní rialaítear leis an iontráil seo córais thrasnamhéadair tomhais, gan aisfhothú iata ná aisfhothú lúb oscailte, ina bhfuil léasar chun earráidí gluaisne sleamhnáin a thomhas i meaisín-uirlisí, i meaisíní iniúchta toisí, nó i dtrealamh comhchosúil.

X.B.X.010

Trealamh próiseála sonrach, seachas iad siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas (féach Liosta na nEarraí Rialaithe):

a.

Preasanna iseastatacha, cé is moite díobh siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821;

b.

Trealamh monaraithe boilg, lena n-áirítear trealamh foirmithe hiodrálaigh agus díslí foirmithe boilg;

c.

Meaisíní táthúcháin léasair;

d.

Táthairí MIG;

e.

Táthairí leictreonléis;

f.

Trealamh Monal, lena n-áirítear comhlaí, píobánra, umair agus soithí;

g.

304 agus 316 chomhla cruach dosmálta, píobánra, umair agus soithí;

Nóta:

Meastar gur cuid de phíobánra iad feistis chun críocha X.B.X.010.g.

h.

Trealamh mianadóireachta agus druileála, mar a leanas:

1.

Trealamh tollta mór atá in ann poill ar mó iad ná 61cm ar trastomhas a dhruileáil;

2.

Trealamh mór cré-ghluaiseachta a úsáidtear sa tionscal mianadóireachta;

i.

Trealamh leictreaphlátála atá deartha chun páirteanna a bhratú le nicil nó alúmanam;

j.

Caidéil atá deartha le haghaidh seirbhís thionsclaíoch agus lena n-úsáid le mótar leictreach de 5 each-chumhacht nó níos mó;

k.

Comhlaí folúis, píobánra, feirí, gaiscéid agus trealamh gaolmhar a shaindeartar lena n-úsáid i seirbhís ardfholúis, cé is moite díobh siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821;

l.

Meaisíní foirmithe guairne agus sreafa , cé is moite díobh siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821;

m.

Meaisíní ilphlánacha lártheifeacha cothromaithe, cé is moite díobh siúd a shonraítear in CML nó i Rialachán (AE) 2021/821;

n.

Pláta cruach dhosmálta ástainíteach, comhlaí, píobánra, umair agus soithí.

X.D.X.001

“Bogearraí” atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun trealamh a rialaítear le X.A.X.001 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

X.D.X.002

“Bogearraí” atá “riachtanach” chun trealamh braite réad ceilte a rialaítear le X.A.X.002 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

X.D.X.003

“Bogearraí” atá saindeartha le haghaidh trealamh a rialaítear le X.B.X.004, X.B.X.006, nó X.B.X.007, X.B.X.008, agus X.B.X.009 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

X.D.X.004

“Bogearraí” sonracha, mar a leanas (féach Liosta na nÍtimí Rialaithe):

a.

“Bogearraí” chun rialú oiriúnaitheach a sholáthar agus ar fíor ina leith an dá thréith seo a leanas:

1.

I gcás aonaid mhonaraíochta sholúbtha (FMUanna); agus

2.

Tá ar a gcumas cláir nó sonraí a ghiniúint nó a mhodhnú, i bpróiseáil fíor-ama, trí úsáid a bhaint as na comharthaí a fhaightear go comhuaineach trí bhíthin dhá theicníc braite ar a laghad, amhail:

a.

Fís an mheaisín (raonáil optúil);

b.

Íomháú infridhearg;

c.

Íomháú fuaimiúil (raonáil fuaimiúil);

d.

Tomhas tadhlach;

e.

Suí támhúil;

f.

Tomhas fórsa; agus

g.

Tomhas casmhóiminte.

Nóta:

Ní rialaítear le X.D.X.004.a ‘bogearraí’ nach ndéanann ach athsceidealú ar threalamh lena mbaineann feidhm chomhionann laistigh ‘d’aonaid mhonaraíochta sholúbtha’ trí pháirtchláir réamhstóráilte agus straitéis réamhstóráilte a úsáid le haghaidh na páirtchláir a dháileadh.

b.

Ní úsáidtear.

X.D.X.005

“Bogearraí” atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun trealamh a rialaítear le X.A.X.004 nó X.A.X.005 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

Nóta:

Féach 2E001 (‘forbairt’) maidir le ‘teicneolaíocht’ maidir le ‘bogearraí’ a rialaítear faoin iontráil seo.

X.D.X.006

“Bogearraí” atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun gineadóirí leictreacha iniompartha a rialaítear le X.A.X.006 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’.

X.E.X.001

“Teicneolaíocht” atá “riachtanach” chun trealamh atá rialaithe ag X.A.X.002 “a fhorbairt”, “a tháirgeadh” nó “a úsáid’ nó atá riachtanach chun “bogearraí” a rialaítear le X.D.X.002 “a fhorbairt”.

Nóta:

Féach X.A.X.002 agus X.D.X.002 maidir le rialuithe gaolmhara tráchtearraí agus bogearraí.

X.E.X.002

“Teicneolaíocht” chun trealamh a rialaítear le X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, nó X.B.X.008 a “úsáid’.

X.E.X.003

“Teicneolaíocht” de réir an Nóta Ghinearálta maidir le Teicneolaíocht chun trealamh a rialaítear le X.A.X.004 nó X.A.X.005 “a úsáid’.

X.E.X.004

“Teicneolaíocht” chun gineadóirí leictreacha iniompartha a rialaítear le X.A.X.006 a “úsáid’.”.


IARSCRÍBHINN III

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

“IARSCRÍBHINN IX

A.   Samhail d’fhógra soláthair, aistrithe nó onnmhairiúcháin, d’fhoirmeacha iarratais agus d’fhoirmeacha údaraithe

(dá dtagraítear in Airteagal 2c den Rialachán seo)

Tá an t-údarú onnmhairiúcháin seo bailí i ngach Ballstát san Aontas Eorpach go dtí a dháta éaga.

AN tAONTAS EORPACH

ÚDARÚ / FÓGRA ONNMHAIRIÚCHÁIN

(Rialachán (AE) 2022/328)

Má thugtar fógra de bhun Airteagal 2(3) nó 2a(3) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle, léirigh an pointe nó na pointí ag a bhfuil feidhm:

☐ (a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhais ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol, nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

☐ (b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

☐ (c)

ítimí a onnmhairiú go sealadach lena n-úsáid ag na meáin nuachta;

☐ (d)

nuashonruithe bogearraí;

☐ (e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

☐ (f)

úsáid phearsanta daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Rúise nó baill dá neasteaghlaigh agus iad ag taisteal leo, agus iad teoranta do earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht na ndaoine aonair agus nach bhfuil ceaptha le díol

I gcás údaruithe, sonraigh ar iarradh é sin de bhun Airteagail 2(4), 2(5), 2a(4), 2a(5) nó 2b(1) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle:

I gcás údaruithe de bhun Airteagal 2(4) nó 2a(4) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle, léirigh an pointe nó na pointí ag a bhfuil feidhm:

☐ (a)

atá beartaithe le haghaidh comhar idir an tAontas, rialtais na mBallstát agus rialtas na Rúise i gcomhair ábhair shibhialtacha amháin;

☐ (b)

atá beartaithe le haghaidh comhar idir-rialtasach i gcláir spáis;

☐ (c)

atá beartaithe le haghaidh oibriú, cothabháil, athchóireáil breosla agus sábháilteacht cumas núicléach sibhialta, chomh maith le comhar núicléach sibhialta, go háirithe i réimse an taighde agus na forbartha;

☐ (d)

atá beartaithe le haghaidh sábháilteacht mhuirí;

☐ (e)

atá beartaithe le haghaidh líonraí cumarsáide leictreonaí sibhialtacha atá ar fáil go neamhphoiblí agus nach maoin le heintiteas atá faoi rialú poiblí nó ag a bhfuil úinéireacht phoiblí os cionn 50 % é;

☐ (f)

atá beartaithe úsáid eisiach eintiteas atá faoi úinéireacht, nó á rialú go haonarach nó i gcomhpháirt ag duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit nó tíre comhpháirtíochta;

☐ (g)

le haghaidh ionadaíochtaí taidhleoireachta an Aontais, na mBallstát agus na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear toscaireachtaí, ambasáidí agus misin;

☐ (h)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha agus do dhaoine dlítheanacha, d’eintitis nó do chomhlachtaí sa Rúis, cé is moite dá rialtas agus do na gnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin.

I gcás údaruithe de bhun Airteagal 2b(1) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle, léirigh an pointe nó na pointí ag a bhfuil feidhm:

☐ (a)

teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol;

☐ (b)

conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 26 Feabhra 2022, nó faoi chonarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú sin roimh an 1 Bealtaine 2022.


1

1.

Onnmhaireoir

2.

Uimhir aitheantais

3.

Dáta éaga (más infheidhme)

 

4.

Mionsonraí maidir leis an bpointe teagmhála

5.

Coinsíní

6.

An t-údarás eisiúna

7.

Gníomhaire/Ionadaí (más éagsúil ón onnmhaireoir)

8.

Tír an choinsínithe

Cód (1)

9.

Úsáideoir deiridh (murab ionann agus an coinsíní)

10.

An Ballstát ina bhfuil nó ina mbeidh na hítimí

Cód 2

11.

An Ballstát ina mbeartaítear dul i mbun an nós imeachta allmhairithe custaim

Cód 2

1

12.

Tír cinn scríbe

Cód 2

Deimhnigh go bhfuil an t-úsáideoir deiridh neamh-mhíleata

Tá/Níl


 

13.

Tuairisc ar na hítimí (2)

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme le 8 ndigit); Uimhir CAS má tá sí ar fáil)

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe (d’ítimí liostaithe)

17.

Airgeadra agus Luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

19.

Úsáid deiridh

Deimhnigh go bhfuil an t-úsáideoir deiridh neamh-mhíleata

Tá/Níl

20.

Dáta an chonartha (más infheidhme)

21.

Nós imeachta allmhairithe custaim

22.

Faisnéis bhreise:

Ar fáil le haghaidh faisnéis réamhphriontáilte

Faoi rogha na mBallstát

 

Le críochnú ag

an t-údarás eisiúna

Síniú Stampa

An tÚdarás

Eisiúna

 

 

Dáta


AN tAONTAS EORPACH

(Rialachán (AE) 2022/328)

1

Bis

1.

Onnmhaireoir

2.

Uimhir aitheantais

 

 

 

 

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an tráchtearra (más infheidhme le 8 ndigit; Uimhir CAS má tá sí ar fáil)

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe (d’ítimí liostaithe)

17.

Airgeadra agus Luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an tráchtearra (más infheidhme le 8 ndigit; Uimhir CAS má tá sí ar fáil)

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe (d’ítimí liostaithe)

17.

Airgeadra agus Luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód 2

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí


Nóta: I gCuid 1 de cholún 24, sonraigh an méid atá fós ar fáil, agus i gCuid 2 de cholún 24 sonraigh an méid a baineadh as an uair seo.

23.

An glanmhéid/glanluach (an ghlanmhais/aonad eile agus an t-aonad á léiriú)

26.

Doiciméid custaim (Cineál agus uimhir) nó sliocht (Uimhir) agus an dáta ar baineadh amach é

27.

An Ballstát, ainm agus síniú, stampa na hasbhainte

24.

In uimhreacha

25.

I bhfocail don chainníocht / luach a asbhaineadh

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

A.   Múnla le haghaidh seirbhísí bróicéireachta/fógra cúnaimh theicniúil, foirmeacha iarratais agus údarúcháin

(dá dtagraítear in Airteagal 2C den Rialachán seo)

AN tAONTAS EORPACH

CÚNAMH TEICNIÚIL A CHUR AR FÁIL

(Rialachán (AE) 2022/328)

Má thugtar fógra de bhun Airteagal 2(3) nó 2a(3) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle, léirigh an pointe nó na pointí ag a bhfuil feidhm:

☐ (a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhais ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol, nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

☐ (b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

☐ (c)

ítimí a onnmhairiú go sealadach lena n-úsáid ag na meáin nuachta;

☐ (d)

nuashonruithe bogearraí;

☐ (e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

☐ (f)

úsáid phearsanta daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Rúise nó baill dá neasteaghlaigh agus iad ag taisteal leo, agus iad teoranta do earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht na ndaoine aonair agus nach bhfuil ceaptha le díol.

I gcás údaruithe, sonraigh ar iarradh é sin de bhun Airteagail 2(4), 2(5), 2a(4), 2a(5) nó 2b(1) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle:

I gcás údaruithe de bhun Airteagal 2(4) nó 2a(4) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle, léirigh an pointe nó na pointí ag a bhfuil feidhm:

☐ (a)

comhar idir an tAontas, rialtais na mBallstát agus rialtas na Rúise i gcomhair ábhair shibhialtacha amháin;

☐ (b)

atá beartaithe le haghaidh comhar idir-rialtasach i gcláir spáis;

☐ (c)

atá beartaithe le haghaidh oibriú, cothabháil, athchóireáil breosla agus sábháilteacht cumas núicléach sibhialta, chomh maith le comhar núicléach sibhialta, go háirithe i réimse an taighde agus na forbartha;

☐ (d)

atá beartaithe le haghaidh sábháilteacht mhuirí;

☐ (e)

atá beartaithe le haghaidh líonraí cumarsáide leictreonaí sibhialtacha atá ar fáil go neamhphoiblí agus nach maoin le heintiteas atá faoi rialú poiblí nó ag a bhfuil úinéireacht phoiblí os cionn 50% é;

☐ (f)

atá beartaithe úsáid eisiach eintiteas atá faoi úinéireacht, nó á rialú go haonarach nó i gcomhpháirt ag duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit nó tíre comhpháirtíochta;

☐ (g)

ionadaíocht taidhleoireachta an Aontais, na mBallstát agus na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear toscaireachtaí, ambasáidí agus misin;

☐ (h)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha agus do dhaoine dlítheanacha, d’eintitis nó do chomhlachtaí sa Rúis, cé is moite dá rialtas agus do na gnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin.

I gcás údaruithe de bhun Airteagal 2b(1) de Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle, léirigh an pointe nó na pointí ag a bhfuil feidhm:

☐ (a)

teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol;

☐ (b)

conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 26 Feabhra 2022, nó faoi chonarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú sin roimh an 1 Bealtaine 2022.


1

1.

Bróicéir/ Soláthróir cúnaimh theicniúil / Iarratasóir

2.

Uimhir aitheantais

3.

Dáta éaga (más infheidhme)

 

4.

Mionsonraí maidir leis an bpointe teagmhála

5.

Onnmhaireoir sa tríú tír thionscnaimh (más infheidhme)

6.

An t-údarás eisiúna

7.

Coinsíní

8.

An Ballstát ina bhfuil an bróicéir / soláthraí an chúnaimh theicniúil ina chónaí nó bunaithe

Cód (3)

9.

An tír thionscnaimh/an tír ina bhfuil na hítimí atá faoi réir seirbhísí bróicéireachta

Cód 1

10.

Úsáideoir deiridh i dtríú tír is ceann scríbe (murab ionann sin agus an coinsíní)

11.

Tír cinn scríbe

Cód 1

12.

Na tríú páirtithe atá i gceist, e.g. gníomhairí (más infheidhme)

 

1

Deimhnigh go bhfuil an t-úsáideoir deiridh neamh-mhíleata

Tá/Níl


 

13.

Cur síos ar na hítimí / cúnamh teicniúil.

14.

Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme)

15.

An uimhir ar an liosta rialaithe (más infheidhme)

16.

Airgeadra agus Luach

17.

Cainníocht na n-ítimí (más infheidhme)

18.

Úsáid deiridh

Deimhnigh go bhfuil an t-úsáideoir deiridh neamh-mhíleata

Tá/Níl

19.

Faisnéis bhreise:

Ar fáil le haghaidh faisnéis réamhphriontáilte

Faoi rogha na mBallstát

 

Le comhlánú ag an údarás eisiúna

Síniú

Stampa

An tÚdarás Eisiúna

 

 

Dáta


(1)  Féach Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 (IO L 118, 25.5.1995, lch. 10).

(2)  Más gá, féadfar an tuairisc seo a thabhairt i gceangaltán amháin nó níos mó leis an bhfoirm seo (1bis). Sa chás sin, cuir in iúl líon beacht na gceangaltán sa bhosca seo. Ba cheart go mbeadh an tuairisc chomh cruinn agus is féidir agus, i gcás inarb ábhartha, go ndéanfaí CAS nó tagairtí eile d’ítimí ceimiceacha a ionchorprú ann go háirithe.

(3)  Féach Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 (IO L 118, 25.5.1995, lch. 10).


IARSCRÍBHINN IV

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn X a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

“IARSCRÍBHINN X

Liosta d’earraí agus de theicneolaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 3b(1)

 

AC

Táirge

ex

8414 10 81

Caidéil chrióigineacha i bpróiseas GNL

ex

8418 69 00

Aonaid phróisis le haghaidh fhuarú an gháis i bpróiseas GNL

ex

8419 40 00

Aonaid driogtha amhola le brú atmaisféarach nó le folús (CDU)

ex

8419 40 00

Aonaid phróisis le haghaidh dheighilt agus chodánaú na hidreacarbón i bpróiseas GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Boscaí fuara i bpróiseas GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Malartóirí crióigineacha i bpróiseas GNL

ex

8419 60 00

Aonaid phróisis le haghaidh leachtú an gháis nádúrtha

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Teicneolaíocht gnóthaithe agus íonaithe hidrigine

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Cóireáil gáis breosla scaglainne agus teicneolaíocht gnóthaithe sulfair (lena n-áirítear aonaid sciúrtha le haimín, aonaid gnóthaithe sulfair, aonaid cóireála gáis iarmharaigh)

ex

8419 89 10

Túir fuaraithe agus gléasra comhchosúil i gcomhair fuarú díreach (gan balla scartha) le huisce athchúrsáilte, a dearadh lena n-úsáid leis an teicneolaíocht a liostaítear san Iarscríbhinn seo.

ex

8419 89 98

Aonaid ailcilithe agus isiméirithe

ex

8419 89 98

Aonaid táirgthe hidreacarbón aramatach

ex

8419 89 98

Aonaid athfhoirmithe / craiceála catalaíche

ex

8419 89 98

Cóicéirí moillithe

ex

8419 89 98

Aonaid fleisc-chócála

ex

8419 89 98

Imoibreoirí hidreachraiceála

ex

8419 89 98

Soithí imoibreora hidreachraiceála

ex

8419 89 98

Teicneolaíocht ginte hidrigine

ex

8419 89 98

Teicneolaíocht/aonaid hidreachóireála

ex

8419 89 98

Aonaid isiméirithe nafta

ex

8419 89 98

Aonaid chomhpholaiméirithe

ex

8419 89 98

Aonaid táirgthe sulfair

ex

8419 89 98

Aonaid ailcilithe aigéid shulfaraigh agus athghinte aigéid shulfaraigh

ex

8419 89 98

Aonaid craiceála teirmí

ex

8419 89 98

[Tolúéin agus aramataigh throma] Aonaid thrasailcilithe

ex

8419 89 98

Aonaid slaodlaghdúcháin

ex

8419 89 98

Aonaid hidreachraiceála gásola fholúsdriogtha

ex

8479 89 97

Aonaid dí-asfaltaithe le tuaslagóir


IARSCRÍBHINN V

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil in Iarscríbhinn XXII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

“Liosta de na táirgí guail agus táirgí eile dá dtagraítear in airteagal 3j”.


IARSCRÍBHINN VI

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn XXIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

“IARSCRÍBHINN XXIII

LIOSTA EARRAÍ AGUS TEICNEOLAÍOCHTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 3k

Cód AC

Ainm an earra

0601 10

Bleibíní, tiúbair, meacain, cormáin, corónacha agus riosóim, iad faoi shuan

0601 20

Bleibíní, tiúbair, meacain, cormáin, corónacha agus riosóim, iad ag fás nó faoi bhláth; plandaí agus fréamhacha siocaire

0602 30

Ródaideandróin agus asáilianna, bídís beangaithe nó ná bídís

0602 40

Rósanna, bídís beangaithe nó ná bídís

0602 90

Plandaí beo eile (lena n-áirítear a bhfréamhacha), beangáin agus slapair; pór beacán - Eile

0604 20

Duilliúir, craobhacha agus codanna eile de phlandaí, gan bhláthanna nó bachlóga bláthanna, agus féara, caonaigh agus léicin atá ina n-earraí de shaghas atá oiriúnach do chrobhaingí nó chun críoch ornáideacha, iad úr, triomaithe, daite, tuartha, tuilte nó ar shlí eile ullmhaithe - Úr

2508 40

Créanna eile

2508 70

Chamotte nó créanna dinas

2509 00

Cailc

2512 00

Min shiliciúil iontaise (mar shampla, kieselguhr, tripilít agus diatóimít) agus créanna siliciúla comhchosúla, bídís cailcínithe nó ná bídís, ar 1 nó níos lú a sainmheáchan dealraitheach

2515 12

Go díreach gearrtha, trína sábhadh nó trína ngearradh ar bhealach eile, ina mbloic nó ina leaca i bhfoirm dhronuilleogach (lena n-áirítear i bhfoirm chearnógach)

2515 20

Ecaussine agus cloch chailcreach eile i gcomhair leacht cuimhne nó tógála eile; albastar

2518 20

Dolaimít chailcínithe nó shintéaraithe

2519 10

Carbónáit mhaignéisiam nádúrtha (maignéisít)

2520 10

Gipseam; ainhidrít

2521 00

Flosc aolchloiche; aolchloch agus cloch chailcreach eile, de chineál a úsáidtear chun aol nó stroighin a mhonarú

2522 10

Aol beo

2522 30

Aol hiodrálach

2525 20

Púdar míoca

2526 20

Stéitít nádúrtha, bíodh sí bearrtha go garbh nó go díreach gearrtha, trína sábhadh nó trína gearradh ar bhealach eile, ina bloic nó ina leaca i bhfoirm dhronuilleogach (lena n-áirítear i bhfoirm chearnógach); talc - Brúite nó púdraithe

2530 20

Cíosairít, eapsaimít (sulfáití maignéisiam nádúrtha)

2707 30

Xileol (xiléiní)

2708 20

Cóc pice

2712 10

Glóthach pheitriliam

2712 90

Glóthach pheitriliam; céir phairifín, céir pheitriliam mhicricriostalta, céir ola, ózaiceirít, céir ligníte, céir mhóna, céaracha mianracha eile, agus táirgí comhchosúla a fhaightear trí shintéis nó trí phróisis eile, bídís daite nó ná bídís:

2715 00

Maisteoga biotúmanacha, ciorruithe agus meascáin bhiotúmanacha eile atá bunaithe ar asfalt nádúrtha, ar bhiotúman nádúrtha, ar bhiotúman peitriliam, ar tharra mianrach nó ar phic tarra mhianrach - Eile

2804 10

Hidrigin

2804 30

Nítrigin

2804 40

Ocsaigin

2804 61

Sileacan - Nach bhfuil, de réir meáchain, cion is lú ná 99,99 % de shileacan ann

2804 80

Arsanaic

2806 10

Clóiríd hidrigine (aigéad hidreaclórach)

2806 20

Aigéad clórasulfarach

2811 29

Comhdhúile ocsaigine neamhorgánacha eile de neamh-mhiotail - Eile

2813 10

Déshuilfíd charbóin

2814 20

Amóinia i dtuaslagán uiscí

2815 12

Hiodrocsaíd sóidiam (sóid loiscneach) - I dtuaslagán uiscí (buac shóide nó sóid leachtach)

2818 30

hiodrocsaíd alúmanaim

2819 90

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cróimiam - Eile

2820 10

Dé-ocsaíd mhangainéise

2827 31

Clóirídí eile - De mhaignéisiam

2827 35

Clóirídí eile - De nicil

2828 90

Hipeachlóirítí; hipeachlóirít chalciam tráchtála; clóirítí; hipeabhróimítí - Eile

2829 11

Clóirídí - De shóidiam

2832 20

Suilfítí (seachas sóidiam)

2833 24

Suilfítí de nicil

2833 30

Alúim

2834 10

Nítrítí

2836 30

Hidrigincarbónáit sóidiam (décharbónáit sóidiam)

2836 50

Carbónáit chailciam

2839 90

Sileacáití; sileacáití miotail alcaile tráchtála - Eile

2840 30

Sárocsabóráití (sárbhóráití)

2841 50

Crómáití agus déchrómáití eile; sárocsachrómáití

2841 80

Tungstáití (volframáití)

2843 10

Miotail chollóideacha lómhara

2843 21

Níotráit airgid

2843 29

Comhdhúile airgid - Eile

2843 30

Comhdhúile óir

2847 00

Sárocsaíd hidrigine, bíodh sí soladaithe le húiré nó ná bíodh

2901 23

Búitéin (búitiléin) agus isiméirí di

2901 24

Bút-1,3-dé-éin agus isipréin

2901 29

Hidreacarbóin neamhthimthriallacha - Neamhsháithithe - Eile

2902 11

Cioglaiheacsán

2902 30

Tolúéin

2902 41

o-xiléin

2902 43

p-xiléin

2902 44

Isiméirí xiléine measctha

2902 50

Stiréin

2903 11

Clóraimeatán (clóiríd mheitile) agus clóireatán (clóiríd eitile)

2903 12

Déchlóraimeatán (clóiríd mheitiléine)

2903 21

Clóirí vinile (clóireitiléin)

2903 23

Teitreaclóireitiléin (sárchlóireitiléin)

2903 29

Díorthaigh neamhsháithithe chlóirínithe de hidreacarbóin neamhthimthriallacha - Eile

2903 76

Brómaclóraidhéfhluaraimeatán (Halón-1211 ), brómaithrífhluaraimeatán (Halón-1301 ) agus débhrómaiteitreafluaireatáin (Halón-2402 )”

2903 81

1,2,3,4,5,6-Heicseaclóraicioglaiheacsán (HCH (ISO)), lena n-áirítear liondán (ISO, INN)

2903 91

Clóraibeinséin, o-déchlóraibeinséin agus p-déchlóraibeinséin

2904 10

Díorthaigh nach bhfuil ach sulfa-ghrúpaí iontu, a salainn agus a n-eistir eitile

2904 20

Díorthaigh nach bhfuil iontu ach nítreaghrúpaí nó grúpaí níotrósacha

2904 31

Aigéad sulfónach sárfhluarochtáin

2905 13

Bútan-1-ól (alcól n-búitile)

2905 16

Ochtanól (alcól ochtaile) agus isiméirí de

2905 19

Alcóil aonhidreacha sháithithe - Eile

2905 41

2-Eitil-2-(hiodrocsaimeitil)própán-1,3-dé-ól (trímheitiolprópán)

2905 59

Alcóil pholaihidreacha eile - Eile

2906 13

Stéaróil agus ionóisíotóil

2906 19

Cioglánach, cigléineach nó cioglaiteirpéineach - Eile

2907 11

Feanól (hiodrocsaibeinséin) agus a chuid shalann

2907 13

Ochtailfeanól, naoinilfeanól agus a gcuid isiméir; a gcuid salann

2907 19

Monaifeanóil - Eile

2907 22

Hidreacuineon (cuineol) agus a chuid shalann

2909 11

Peinteaclóraifeanól (ISO)

2909 20

Éitir chioglánacha, chigléineacha nó cioglaiteirpéineacha agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

2909 41

2,2”-Ocsaidé-eatánól (gliocól dé-eitiléine, digól)

2909 43

Éitir mhonabúitile de gliocól eitiléine nó de gliocól dé-eitiléine

2909 49

Éitearalcóil agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe - Eile

2910 10

Ocsaíorán (ocsaíd eitiléine)

2910 20

Meitiolocsaíorán (próipiléin ocsaíde)

2911 00

Aicéatail agus leathaicéatail, bíodh feidhm ocsaigine eile acu nó ná bíodh, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

2912 12

Eatánól (aicéataildéad)

2912 49

Aildéad-alcóil, éitir-aildéid, feanóil-aildéid agus aildéid a bhfuil feidhme eile ocsaigine acu - Eile

2912 60

Paraformaildéad

2914 11

Aicéatón

2914 61

Antracuineon

2915 13

Eistir aigéid fhormaigh

2915 90

Aigéid mhonacarbocsaileacha neamhchioglacha sháithithe agus a n-ainhidrídí, a hailídí, a sárocsaídí agus a sárocsa-aigéid; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe - Eile

2916 12

Eistir aigéid aicriligh

2916 13

Aigéad meataicrileach agus a shalainn

2916 14

Eistir aigéid mheataicriligh

2916 15

Aigéid oiléacha, líonoiléacha nó líonóiléineacha, a gcuid salann agus eistear

2917 33

Ortataláití dénaoinile nó dédeicile

2920 11

Paraitión (ISO) agus paraitión meitile (ISO) (meitil-paraitión)

2921 22

Heicsimeitildé-aimín agus a chuid salann

2921 41

Anailín agus a chuid salann

2922 11

Mona-eatánólaimín agus a chuid salann

2922 43

Aigéad antrainileach agus a chuid salann

2923 20

leicitin agus fosfa-aimínilipidí eile

2930 40

Meitiainín

2933 54

Díorthaigh eile de mhalóiniolúiré (aigéad barbatúrach); a gcuid salann

2933 71

6-Heacsánlachtam (eipsealón-capralachtam)

3201 90

Eastóscáin súdaireachta de bhunadh plandúil; tainníní agus a gcuid salann, éitir, eistir agus díorthaigh eile

3202 10

Substaintí súdaireachta orgánacha sintéiseacha

3202 90

Substaintí súdaireachta orgánacha sintéiseacha; substaintí súdaireachta neamhorgánacha; ullmhóidí súdaireachta, bíodh substaintí nádúrtha súdaireachta iontu nó ná bíodh; ullmhóidí einsímeacha do réamhshúdaireacht

3203 00

ábhar dathúcháin de bhunadh plandúil nó ainmhíoch, lena n-áirítear eastóscáin súdaireachta (ach gan dubh ainmhí san áireamh), bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bídís; ullmhóidí bunaithe ar ábhar dathúcháin de bhunadh plandúil nó ainmhíoch, de chineál a úsáidtear chun fabraicí a dhathú nó chun ullmhóidí datháin a tháirgeadh (ach gan ullmhóidí faoi cheannteidil 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 agus 3215 a áireamh) - Eile

3204 90

Ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach, bíodh sé sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; ullmhóidí mar a shonraítear i nóta 3 a ghabhann leis an gcaibidil seo agus atá bunaithe ar ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach; táirgí orgánacha sintéiseacha de chineál a úsáidtear mar oibreáin ghealaithe fhluaraiseacha nó mar lúmanafóir, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bídís

3205 00

lochanna datha (seachas laicear agus péinteanna Síneacha nó Seapánacha); ullmhóidí bunaithe ar lochanna datha de chineál a úsáidtear chun fabraicí a dhathú nó chun ullmhóidí datháin a tháirgeadh (ach gan ullmhóidí faoi cheannteidil 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 agus 3215 a áireamh)

3206 41

ultramairín agus ullmhóidí bunaithe ar ultramairín, de chineál a úsáidtear chun aon ábhar a dhathú nó chun ullmhóidí datháin a tháirgeadh (ach gan ullmhóidí faoi cheannteidil 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 agus 3215 a áireamh)

3206 49

ábhar dathúcháin neamhorgánach nó mianrach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile; ábhar dathúcháin neamhorgánach nó mianrach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile; ullmhóidí bunaithe ar ábhar dathúcháin neamhorgánach nó mianrach de chineál a úsáidtear chun aon ábhar a dhathú nó chun ullmhóidí datháin a tháirgeadh, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile (ach gan ullmhóidí faoi cheannteidil 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 agus 3215 agus táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir a áireamh) - Eile

3207 10

Líocha ullmhaithe, teimhneoirí ullmhaithe, dathanna ullmhaithe agus ullmhóidí comhchosúla

3207 20

Engeobanna (stiallacha)

3207 30

Lonruithe leachta agus ullmhóidí comhchosúla

3207 40

Friochtachán gloine agus gloine eile, i bhfoirm púdair, gráinníní nó calóg

3208 10

Péinteanna agus vearnaisí (lena n-áirítear cruain agus laicir) atá bunaithe ar pholaiméirí sintéiseacha nó polaiméirí nádúrtha a mhodhnaítear ar bhun ceimice, easraithe nó tuaslagtha i meán nach uiscín é; tuaslagáin mar a shainmhínítear i nóta 4 a ghabhann le Caibidil 32 - Bunaithe ar phoileistir

3208 20

Péinteanna agus vearnaisí (lena n-áirítear cruain agus laicir) atá bunaithe ar pholaiméirí sintéiseacha nó polaiméirí nádúrtha a mhodhnaítear ar bhun ceimice, easraithe nó tuaslagtha i meán nach uiscín é; tuaslagáin mar a shainmhínítear i nóta 4 a ghabhann le Caibidil 32 - Bunaithe ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile

3208 90

Péinteanna agus vearnaisí (lena n-áirítear cruain agus laicir) atá bunaithe ar pholaiméirí sintéiseacha nó polaiméirí nádúrtha a mhodhnaítear ar bhun ceimice, easraithe nó tuaslagtha i meán nach uiscín é; tuaslagáin mar a shainmhínítear i nóta 4 a ghabhann le Caibidil 32 -

3209 10

péinteanna agus vearnaisí, lena n-áirítear cruain agus laicir, atá bunaithe ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile, easraithe nó tuaslagtha i meán uisceach

3209 90

péinteanna agus vearnaisí, lena n-áirítear cruain agus laicir, atá bunaithe ar pholaiméirí sintéiseacha nó polaiméirí nádúrtha a mhodhnaítear ar bhun ceimice, easraithe nó tuaslagtha i meán uisceach (ach gan iad sin atá bunaithe ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile a áireamh) - Eile

3210 00

Péinteanna agus vearnaisí eile (lena n-áirítear cruain, laicir agus leamhaol); líocha uisce ullmhaithe de chineál a úsáidtear le haghaidh leathar bailchríche

3212 90

Líocha (lena n-áirítear púdair mhiotalacha agus calóga miotalacha), easraithe i meán neamhuisceach, i bhfoirm leachtach nó taois, de chineál a úsáidtear agus péinteanna (lena n-áirítear cruain) á monarú; scragaill stampála; ruaimeanna agus ábhar eile dathúcháin a chuirtear i bhfoirmeacha nó i bpacáiste lena miondíol - Eile

3214 10

Puití gloineadóra, puití beangúcháin, stroighin roisíneach, comhdhúile calctha agus maisteoga eile; líonta péintéirí

3214 90

Puití gloineadóra, puití beangúcháin, stroighin roisíneach, comhdhúile calctha agus maisteoga eile; líonta péintéirí; ullmhóidí dromchlú neamh-theasfhulangach d’aghaidheanna, do bhallaí faoi dhíon, d’urláir, do shíleálacha nó dá leithéidí - Eile

3215 11

Dúch priontála - Dubh

3215 19

Dúch priontála - Eile

3403 11

Ullmhóidí bealaithe (lena n-áirítear ullmhóidí ola gearrtha, ullmhóidí scaoilte boltaí nó cnónna, ullmhóidí frithmheirgithe nó frithchreimthe agus ullmhóidí scaoilte múnlaí, bunaithe ar bhealaí) agus ullmhóidí de chineál a úsáidtear chun ábhair teicstíle, leathar, fionnadhsheithí agus ábhair eile a chóireáil, ach cé is moite d’ullmhóidí ina bhfuil, mar chomhábhair bhunúsacha, cion meáchain 70 % nó níos mó d’olaí peitriliam nó d’olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha – Ina bhfuil olaí peitriliam nó olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha - Ullmhóidí chun ábhair teicstíle, leathar, craicne fionnaidh nó ábhair eile a chóireáil

3403 19

Ullmhóidí bealaithe (lena n-áirítear ullmhóidí ola gearrtha, ullmhóidí scaoilte boltaí nó cnónna, ullmhóidí frithmheirgithe nó frithchreimthe agus ullmhóidí scaoilte múnlaí, bunaithe ar bhealaí) agus ullmhóidí de chineál a úsáidtear chun ábhair teicstíle, leathar, fionnadhsheithí agus ábhair eile a chóireáil, ach cé is moite d’ullmhóidí ina bhfuil, mar chomhábhair bhunúsacha, cion meáchain 70 % nó níos mó d’olaí peitriliam nó d’olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha – Ina bhfuil olaí peitriliam nó olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha - Eile

3403 91

Ullmhóidí chun ábhair teicstíle, leathar, fionnadhsheithí nó ábhair eile a chóireáil

3403 99

Ullmhóidí bealaithe (lena n-áirítear ullmhóidí ola gearrtha, ullmhóidí scaoilte boltaí nó cnónna, ullmhóidí frithmheirgithe nó frithchreimthe agus ullmhóidí scaoilte múnlaí, bunaithe ar bhealaí) agus ullmhóidí de chineál a úsáidtear chun ábhair teicstíle, leathar, fionnadhsheithí agus ábhair eile a chóireáil, ach cé is moite d’ullmhóidí ina bhfuil, mar chomhábhair bhunúsacha, cion meáchain 70 % nó níos mó d’olaí peitriliam nó d’olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha - Eile

3505 10

Deisliní agus stáirsí bunathraithe eile

3506 99

Gliúnna sainullmhaithe agus greamacháin eile shainullmhaithe, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; táirgí atá oiriúnach lena n-úsáid mar ghliúnna nó greamacháin, atá cóirithe lena miondíol mar ghliúnna nó greamacháin, nach mó a nglanmheáchan ná 1 kg - Eile

3701 20

Scannán inphriontáilte ar an toirt

3701 91

Le haghaidh fótagrafaíochta daite (polachróm)

3702 32

Scannán eile, ar a bhfuil eibleacht háilíde airgid

3702 39

Scannán fótagrafach i bhfoirm rollaí, iad íograithe, neamhnochtaithe, d’aon ábhar seachas páipéar, cairtchlár nó teicstílí; scannán inphriontáilte ar an toirt i bhfoirm rollaí, iad íograithe, neamhnochtaithe - Eile

3702 43

Scannán eile, gan pholladh, is mó ná 105 mm ar leithead - Is mó ná 610 mm ar leithead agus nach mó ná 200 m ar fad

3702 44

Scannán eile, gan pholladh, is mó ná 105 mm ar leithead - Is mó ná 105 mm ach nach mó ná 610 mm ar leithead

3702 55

Scannán eile, le haghaidh fótagrafaíocht dhaite (polachróm) - Is mó ná 16 mm ach nach mó ná 35 mm ar leithead agus is mó ná 30 mm ar fad

3702 56

Scannán eile, le haghaidh fótagrafaíocht dhaite (polachróm) - Is mó ná 35 mm ar leithead

3702 97

Scannán eile, le haghaidh fótagrafaíocht dhaite (polachróm) - Nach mó ná 35 mm ar leithead agus nach mó ná 30 mm ar fad.

3702 98

scannán fótagrafach i bhfoirm rollaí, iad íograithe, neamhnochtaithe, le polladh, le haghaidh fótagrafaíocht mhonacrómach, leithead > 35 mm (gan iad sin atá déanta as páipéar, cairtchlár nó teicstílí a áireamh; scannán x-ghatha)

3703 20

páipéar agus cairtchlár fótagrafach agus teicstílí fótagrafacha, íograithe, neamhnochtaithe, le haghaidh fótagrafaíocht dhaite “polachróm” (gan táirgí i bhfoirm rollaí > 610 mm ar leithead a áireamh)

3703 90

páipéar agus cairtchlár fótagrafach agus teicstílí fótagrafacha, íograithe, neamhnochtaithe, le haghaidh fótagrafaíocht mhonacrómach (gan táirgí i bhfoirm rollaí > 610 mm ar leithead a áireamh)

3705 00

plátaí fótagrafacha agus scannán fótagrafach, nochta agus réalta (gan táirgí déanta as páipéar, cairtchlár ná teicstílí, scannáin chineamatagrafacha agus plátaí priontála réidh le húsáid a áireamh)

3706 10

scannáin chineamatagrafacha, iad nochta agus forbartha, bíodh fuaimrian ionchorpraithe iontu nó ná bíodh nó bíodh nach bhfuil iontu ach an fuaimrian, leithead >= 35 mm

3801 20

graifít chollóideach nó leathchollóideach

3806 20

salainn róisín, salainn ó aigéid roisín nó ó dhíorthaigh de róisín nó d’aigéid roisín, (seachas salainn ó aduchtanna róisín)

3807 00

tarra adhmaid; olaí tarra adhmaid; créasóid adhmaid; nafta adhmaid; pic ghlasrúil; pic ghrúdaireachta agus ullmhóidí comhchosúla atá bunaithe ar róisín, ar aigéid roisín nó ar phic ghlasrúil (gan pic bhurgúin, pic bhuí, pic stéirine, pic aigéid shailligh, pic tarra shailligh agus pic ghlicrín a áireamh)

3809 10

oibreáin bhailchríche, iompróirí ruaimeanna chun dlús a chur leis an ruaimniú nó le daingniú na ruaimeachán agus táirgí eile agus ullmhóidí eile, amhail cóirithe agus buanaitheoirí de chineál a úsáidtear sa tionscal teicstíle, páipéir nó leathair nó i dtionscail chomhchosúla, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile, bunaithe ar stáirse nó ar dhíorthaigh de stáirse

3809 91

oibreáin bhailchríche, iompróirí ruaimeanna chun dlús a chur leis an ruaimniú nó le daingniú na ruaimeachán, agus táirgí eile agus ullmhóidí eile. e.g. cóirithe agus buanaitheoirí de chineál a úsáidtear sa tionscal teicstíle nó i dtionscail chomhchosúla, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile (seachas iad sin atá de bhunús substaintí amaláiseacha)

3809 92

oibreáin bhailchríche, iompróirí ruaimeanna chun dlús a chur leis an ruaimniú nó le daingniú na ruaimeachán agus táirgí eile agus ullmhóidí eile, e.g. cóirithe agus buanaitheoirí de chineál a úsáidtear sa tionscal páipéir nó i dtionscail chomhchosúla, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile (seachas iad sin atá de bhunús substaintí amaláiseacha)

3809 93

oibreáin bhailchríche, iompróirí ruaimeanna chun dlús a chur leis an ruaimniú nó le daingniú na ruaimeachán agus táirgí eile agus ullmhóidí eile, e.g. cóirithe agus buanaitheoirí de chineál a úsáidtear sa tionscal leathair nó i dtionscail chomhchosúla, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile (seachas iad sin atá de bhunús substaintí amaláiseacha)

3810 10

ullmhóidí picile miotail; púdair agus taois sádrála, phrásála nó tháthúcháin ina bhfuil miotal agus ábhair eile

3811 21

breiseáin ullmhaithe le haghaidh bealaí ola ina bhfuil olaí peitriliam nó olaí mianraí bitúmanacha

3811 29

breiseáin ullmhaithe le haghaidh bealaí ola nach bhfuil olaí peitriliam nó olaí mianraí bitúmanacha iontu

3811 90

coscairí ocsaídiúcháin, coscairí guma, feabhsaitheoirí slaodachta, ullmhóidí frithchreimneacha agus breiseáin eile ullmhaithe, d’olaí mianracha, lena n-áirítear gásailín, nó do leachtanna eile a úsáidtear chun na gcríoch céanna mar olaí mianracha (seachas ullmhóidí fhrithchnagarnaí agus breiseáin ullmhaithe ola)

3812 20

plaisteacháin chomhdhúile le haghaidh rubair nó plaisteach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile

3813 00

ullmhóidí agus lánáin do mhúchtóirí dóiteáin; gránáidí lánáin múchta dóiteáin (seachas gairis múchta dóiteáin atá iomlán nó folamh, bídís iniompartha nó ná bídís, táirgí neamhsonraithe nach bhfuil measctha go ceimiceach le hairíonna múchta dóiteáin i bhfoirmeacha eile)

3814 00

tuaslagóirí agus caolaitheoirí comhchodacha orgánacha, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; ullmhóidí díothaithe péinte nó vearnaise (seachas díobhach vearnais ingne)

3815 11

catalaígh faoi thacú a bhfuil nicil nó comhdhúile nicile iontu mar shubstaint ghníomhach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile

3815 12

catalaígh faoi thacú a bhfuil miotail lómhar nó comhdhúile de mhiotail lómhara iontu mar shubstaint ghníomhach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile

3815 19

catalaígh faoi thacú, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile (seachas iad sin a bhfuil miotail lómhar nó comhdhúile de mhiotail lómhara, nicil nó comhdhúile de nicil iontu mar shubstaint ghníomhach)

3815 90

tionscnóirí imoibriúcháin, brostaitheoirí imoibriúcháin agus ullmhóidí catalaíocha, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile (seachas brostaitheoirí rubair agus catalaígh faoi thacú)

3816 00 10

Meascán pulctha dolaimíte

3817 00

ailcilbeinséiní measctha agus ailciolnaftailéiní measctha arna dtáirgeadh trí ailciliú beinséine agus naftailéine (seachas isiméirí measctha de hidreacarbóin thimthriallacha)

3819 00

sreabháin coscán hiodrálach agus leachtanna eile ullmhaithe le haghaidh traiseoladh hiodrálach nach bhfuil olaí peitriliam nó olaí mianraí bitiúmanacha iontu, nó ina bhfuil, de réir meáchain, níos lú ná 70 % de na holaí sin

3820 00

ullmhóidí frithreoite agus sreabháin ullmhaithe dí-oighrithe (seachas breiseáin ullmhaithe lehaghaidh olaí mianracha a úsáidtear chun na gcríoch céanna mar olaí mianracha)

3823 13

aigéid shailleacha ó roisín leachtach, tionsclaíoch

3827 90

Meascáin ina bhfuil díorthaigh halaiginithe de mheatán, d’eatán nó de phrópán (gan iad sin faoi fho-cheannteidil 3824.71.00 go 3824.78.00 a áireamh)

3824 81

meascáin agus ullmhóidí ina bhfuil ocsaíorán “ocsaíd eitiléine”

3824 84

meascáin agus ullmhóidi ina bhfuil aildrin (ISO), camfaclór (ISO) “tocsaiféin”, clórdán (ISO), clóradeacón (ISO), DDT (ISO) (clóifeineatán (INN), 1,1,1-tríchlóra-2,2-bis(p-clóraifeinil)eatán), díldrin (ISO, INN), ionsulfán (ISO), eindrin (ISO), heipteaclór (ISO) nó miréis (ISO)

3824 99

táirgí agus ullmhóidí ceimiceacha ó na tionscail cheimiceacha nó ó na tionscail ghaolmhara, lena n-áirítear iad siúd ina bhfuil meascáin de tháirgí nádúrtha, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

3825 90

táirgí iarmharacha ó na tionscail cheimiceacha nó ó na tionscail ghaolmhara, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile (seachas dramhaíl)

3826 00

bithdhíosal agus meascáin atá déanta as, nach bhfuil olaí peitriliam ná olaí a fhaightear ó mhianraí bitiúmanacha iontu nó ina bhfuil, de réir meáchain, níos lú ná 70 % de na holaí sin

3901 40

comhpholaiméirí olaifín alfa-eitiléine a bhfuil sainmheáchan < 0,94 inti, i bhfoirmeacha príomhúla

3902 20

poiliseabúitiléin, i bhfoirmeacha príomhúla

3902 30

comhpholaiméirí próipiléine, i bhfoirmeacha príomhúla

3902 90

polaiméirí de phróipiléin nó d’olaifíní eile, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas polapróipiléin, poiliseabúitiléin agus comhpholaiméirí próipiléine)

3903 19

polaistiréin, i bhfoirmeacha príomhúla (gan iad sin atá insínte a áireamh)

3903 90

polaiméirí stiréine, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas polaistiréin, comhpholaiméirí stiréin aicrilinítríle “SAN”) agus stiréin bhútaidhé-éine aicrilinítríle “ABS”)

3904 10

clóiríd pholaivinile, i bhfoirmeacha príomhúla, nach bhfuil measctha le haon substaintí eile

3904 50

polaiméirí clóiríd vinilídéine, i bhfoirmeacha príomhúla

3905 12

aicéatáit pholaivinile, in easrán uiscí

3905 19

aicéatáit pholaivinile, i bhfoirmeacha príomhúla (gan iad sin in easrán uiscí a áireamh)

3905 21

comhpholaiméirí vinilaicéatáite, in easrán uiscí

3905 29

comhpholaiméirí vinilaicéatáite, i bhfoirmeacha príomhúla (gan iad sin in easrán uiscí a áireamh)

3905 91

comhpholaiméirí vinile, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas comhpholaiméirí vinilaicéatáit clóiríd vinile agus comhpholaiméirí clóiríde vinile eile, agus comhpholaiméirí vinilaicéatáite)

3906 10

polai(meataicrioláit mheitile), i bhfoirmeacha príomhúla

3906 90

polaiméirí aicrileacha, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas polai(meataicrioláit mheitile))

3907 21

polai-éatair, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas pola-aicéatail agus earraí faoi cheannteideal 3002 10 )

3907 40

polacarbónáití, i bhfoirmeacha príomhúla

3907 70

pola(aigéad lachtach), i bhfoirmeacha príomhúla

3907 91

poileistir aillile neamhsháithithe nó poileistir neamhsháithithe eile, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas polacharbonáití, roisíní ailcíde, pola(teireataláit eitiléine) agus pola(aigéad lachtach))

3908 10

polaimídí-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 nó -6,12, i bhfoirmeacha príomhúla

3908 90

polaimídí, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas polaimídí-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 nó -6,12)

3909 20

roisíní mealaimín, i bhfoirmeacha príomhúla

3909 39

aimínea-roisíní, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas roisíní úiré, roisíní tia-úiré agus roisíní mealaimín agus MDI)

3909 40

roisíní fionólacha, i bhfoirmeacha príomhúla

3909 50

polúireatáin, i bhfoirmeacha príomhúla

3912 11

aicéatáití ceallalóis neamhphlaistithe, i bhfoirmeacha príomhúla

3912 90

Ceallalós agus díorthaigh cheimiceacha ó cheallalós nach bhfuil sonraithe in aon áit eile, i bhfoirmeacha príomhúla (seachas aicéatáití ceallalóis, níotráití ceallalóis agus éitir ceallalóis)

3915 20

dramhaíl, dramh bearrtha agus fuíoll, as polaiméirí stiréine

3917 10

putóga saorga “craicne ispíní” déanta as próitéiní cruaite nó as ábhair cheallalósacha

3917 23

feadáin, píopaí agus píobáin atá docht, as polaiméirí de chlóiríd vinile

3917 31

feadáin, píopaí agus píobáin atá solúbtha, as plaistigh, a bhfuil brú pléasctha >= 27,6 mpa acu

3917 32

feadáin, píopaí agus píobáin atá solúbtha, as plaistigh, nach bhfuil treisithe ná i gcumasc ar bhealach eile le hábhair eile, gan feistis

3917 33

feadáin, píopaí agus píobáin atá solúbtha, as plaistigh, nach bhfuil treisithe ná i gcumasc ar bhealach eile le hábhair eile, le feistis, séalaí nó nascóirí

3920 10

plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, as polaiméirí eitiléine neamhcheallacha, nach bhfuil treisithe, lannaithe, faoi thacú nó i gcumasc comhchosúil le hábhair eile, gan ábhar taca, atá neamhshaoirsithe nó dromchla-shaoirsithe amháin, nó atá go díreach gearrtha ina gcearnóga nó ina ndronuilleoga (gan táirgí féinghreamaitheacha, ná clúdaigh urláir, bhalla agus síleála faoi cheannteideal 3918 a áireamh)

3920 61

plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, as polacharbonáití neamhcheallacha, nach bhfuil treisithe, lannaithe, faoi thacú nó i gcumasc comhchosúil le hábhair eile, gan ábhar taca, atá neamhshaoirsithe nó dromchla-shaoirsithe amháin, nó atá go díreach gearrtha ina gcearnóga nó ina ndronuilleoga (seachas iad sin atá déanta as polai(meataicrioláit mheitile), agus gan táirgí féinghreamaitheacha, ná clúdaigh urláir, bhalla agus síleála faoi cheannteideal 3918 a áireamh)

3920 69

plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, as poileistir neamhcheallacha, nach bhfuil treisithe, lannaithe, faoi thacú nó i gcumasc comhchosúil le hábhair eile, gan ábhar taca, atá neamhshaoirsithe nó dromchla-shaoirsithe amháin, nó atá go díreach gearrtha de réir cruth dronuilleogach, nó cruth cearnógach (seachas polacharbonáití, pola(teireataláit eitiléine) agus poileistir neamhsháithithe eile, táirgí féinghreamaitheacha, agus clúdaigh urláir, bhalla agus síleála faoi cheannteideal 3918 )

3920 73

plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, as aicéatáití ceallalóis neamhcheallacha, nach bhfuil treisithe, lannaithe, faoi thacú nó i gcumasc comhchosúil le hábhair eile, gan ábhar taca, atá neamhshaoirsithe nó dromchla-shaoirsithe amháin nó go díreach gearrtha ina gcearnóga nó ina ndronuilleoga (gan táirgí féinghreamaitheacha, ná clúdaigh urláir, bhalla agus síleála faoi cheannteideal 3918 a áireamh)

3920 91

plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, as bútaral polaivinile neamhcheallach, nach bhfuil treisithe, lannaithe, faoi thacú nó i gcumasc comhchosúil le hábhair eile, gan ábhar taca, atá neamhshaoirsithe nó dromchla-shaoirsithe amháin nó go díreach gearrtha ina gcearnóga nó ina ndronuilleoga (gan táirgí féinghreamaitheacha, ná clúdaigh urláir, bhalla agus síleála faoi cheannteideal 3918 a áireamh)

3921 19

plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, as plaisteach ceallach, atá neamhshaoirsithe nó dromchla-shaoirsithe amháin nó go díreach gearrtha ina gcearnóga nó ina ndronuilleoga (seachas iad sin as polaiméirí stiréine, clóiríd vinile, polúireatáin agus ceallalós athghinte, agus gan táirgí féinghreamaitheacha, ná clúdaigh urláir, bhalla agus síleála faoi cheannteideal 3918 agus baic steiriúla máinliachta nó baic ar ghreamacháin déidliachta faoi fho-cheannteideal 3006.10.30 a áireamh)

3922 90

bidets, pannaí leithris, sistéil shruthlaithe agus earraí sláintíocha comhchosúla, as plaistigh (seachas folcadáin, cithfholcadáin, doirtil, báisíní níocháin, suíocháin agus clúdaigh leithris)

3925 20

doirse, fuinneoga agus na frámaí a ghabhann leo, agus tairseacha i gcomhair doirse, as plaistigh

4002 11

laitéis rubair stiréine bútaidhé-éine “SBR”; laitéis rubair stiréin bútaidhé-éine carbocsailithe “xsbr”

4002 20

rubar bútaidhé-éine “br”, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i leatháin nó i stiall

4002 31

rubar isipréine iseabúitiléine “iir”, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i leatháin nó i stiall

4002 39

rubar halai-isipréine iseabúitéine “ciir” nó “biir”, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i leatháin nó i stiall

4002 41

laitéis chlóraipréine “rubar clórabhútaidhé-éine, “cr”

4002 51

laitéis rubair bútaidhé-éine aicrilinítríle “nbr”

4002 80

meascáin de rubar nádúrtha, balata, gutta-percha, guayule, chicle nó de chineálacha comhchosúla rubair nádúrtha le rubar sintéiseach nó le faicís, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, leatháin nó stiall

4002 91

rubar sintéiseach agus faictís díorthaithe ó olaí, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i leatháin nó i stiallacha (seachas rubar stiréine bútaidhé-éine “sbr”, rubar stiréine bútaidhé-éine carbocsailithe “xsbr”, rubar bútaidhé-éine “br”, agus rubar isipréine iseabúitiléine “iir”, rubar halai-isipréine iseabúitéine “ciir” nó “biir”, rubar clóraipréine “cr”, rubar bútaidhé-éine aicrilinítríle “nbr”, rubar isipréine “ir”, agus rubar dé-éine eitiléin-próipiléine neamhchomhchuingeach “epdm”)

4002 99

rubar sintéiseach agus faictís díorthaithe ó olaí, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i leatháin nó i stiallacha (seachas laitéis, rubar stiréine bútaidhé-éine “sbr”, rubar stiréine bútaidhé-éine carbocsailithe “xsbr”, rubar bútaidhé-éine “br”, agus rubar isipréine iseabúitiléine “iir”, rubar halai-isipréine iseabúitéine “ciir” nó “biir”, rubar clóraipréine “cr”, rubar bútaidhé-éine aicrilinítríle “nbr”, rubar isipréine “ir”, agus rubar dé-éine eitiléin-próipiléine neamhchomhchuingeach “epdm”)

4005 10

rubar, neamhbhulcánaithe, comhshuite le dubh carbóin nó silice, i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, leatháin nó stiall

4005 20

rubar comhshuite, neamhbholcánaithe, i bhfoirm tuaslagáin nó scaipthe (seachas rubar comhshuite le dubh carbóin nó silice, agus meascáin de rubar nádúrtha, balata, gutta-percha, guayule, chicle agus gumaí nádúrtha den chineál céanna ina bhfuil rubar sintéiseach nó faicís a fhaightear ó olaí)

4005 91

rubar comhshuite, neamhbholcánaithe, i bhfoirm plátaí, leathán nó stiall (seachas rubar comhshuite le dubh carbóin nó silice, agus meascáin de rubar nádúrtha, balata, gutta-percha, guayule, chicle agus gumaí nádúrtha comhchosúla ina bhfuil rubar sintéiseach nó faicsí a fhaightear ó olaí)

4005 99

rubar comhshuite neamhbhulcánaithe i bhfoirmeacha príomhúla (seachas tuaslagáin agus easráin charbóin, iad siúd ina bhfuil dubh carbóin nó silice, meascáin de rubar nádúrtha, balata, gutta-percha, guayule, chicle nó cineálacha comhchosúla rubair nádúrtha le rubar sintéiseach nó faicice, agus iad sin i bhfoirm plátaí, leathán nó stiall)

4006 10

stiallacha “traipéasóideacha” de rubar neamhbholcánaithe, le haghaidh atráchtadh bonn rubair

4008 21

plátaí, leatháin agus stiallacha, as rubar neamhcheallach

4009 12

feadáin, píopaí agus píobáin, as rubar bolcánaithe (seachas rubar crua), nach bhfuil treisithe nó i gcumasc ar bhealach eile le hábhair eile, le feistis

4009 41

feadáin, píopaí agus píobáin, as rubar bolcánaithe (seachas rubar crua), athneartaithe nó comhcheangailte ar bhealach eile le hábhair seachas ábhair mhiotail nó teicstíleacha, gan feistis

4010 31

criosanna iompair éigríochta de thras-ghearradh traipéasóideach “v-chriosanna”, déanta as rubar bolcánaithe, iad V-easnacha, ag a bhfuil imlíne sheachtrach > 60 cm ach <= 180 cm

4010 33

criosanna iompair éigríochta de thras-ghearradh traipéasóideach “v-chriosanna”, déanta as rubar bolcánaithe, iad v-easnacha, ag a bhfuil imlíne sheachtrach > 180 cm ach <= 240 cm

4010 35

criosanna sioncrónacha éigríochta, de rubar bolcánaithe, de imlíne sheachtrach > 60 cm ach <= 150 cm

4010 36

criosanna sioncrónacha éigríochta, de rubar bolcánaithe, de imlíne sheachtrach > 150 cm ach <= 198 cm

4010 39

criosanna nó beilteanna tarchurtha, de rubar bolcánaithe (seachas criosanna iompair éigríochta de “v-chriosanna” de thrasghearradh traipéasóideach, v-easnacha, d’imlíne sheachtrach > 60 cm ach <= 240 cm agus criosanna sioncrónacha éigríochta ina bhfuil imlíne sheachtrach > 60 cm ach <= 198 cm)

4012 11

boinn aeir atráchta, as rubar, den chineál a úsáidtear ar ghluaisteáin “lena n-áirítear vaigíní stáisiúin agus gluaisteáin rásaíochta”

4012 13

aerbhoinn atráchta, as rubar, den chineál a úsáidtear ar aerárthaí

4012 19

boinn aeir atráchta, as rubar (seachas den chineál a úsáidtear ar ghluaisteáin, vaigíní stáisiúin, gluaisteáin rásaíochta, busanna, leoraithe agus aerárthaí)

4012 20

aerbhoinn úsáidte, déanta as rubar

4016 93

gaiscéid, leicneáin agus séalaí eile, as rubar bolcánaithe (seachas rubar crua agus rubar ceallach)

4407 19

adhmad buaircíneach sáfa nó scealptha ar a fhad, sliseáilte nó scafa, bíodh sé plánáilte, greanáilte nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh, le tiús > 6 mm (seachas “pinus spp” péine, giúis “abies spp.” agus sprús “picea spp.”)

4407 92

feá “fagus spp.”, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliseáilte nó scafa, bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilte nó bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh, ar tiús > 6 mm

4407 94

crann silíní “prunus spp.”, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliseáilte nó scafa, bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh, ar tiús > 6 mm

4407 97

poibleog agus as crann poibleog agus as crann creathach, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliseáilte nó scafa, bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh, ar tiús > 6 mm

4407 99

adhmad, sáfa nó scealptha ar a fhad, slisnithe nó scafa, bíodh sé plánáilte, greanáilte nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh, le tiús > 6 mm (seachas adhmad trópaiceach, adhmad coniferous, an darach “quercus spp.”, beach “fagus spp.”, maple “acer spp.”, silíní “prunus spp.”, fuinseog “fraxinus spp.”, birch “betula spp.”, polar agus aspen “polus spp.”)

4408 10

leatháin le haghaidh athchraicinn, lena n-áirítear na cinn a fhaightear trí adhmad lannaithe a shliseadh, le haghaidh sraithadhmad buaircíneach nó le haghaidh adhmaid buaircíneach lannaithe chomhchosúil agus adhmaid buaircíneach eile, sáfa ar a fhad, sliste nó scafa, bíodh sé plánáilte, greanáilte, scarshiúntaithe nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh, le tiús <= 6 mm

4411 13

clár snáithíneach meándlúis “mdf” adhmaid, ar tiús > 5 mm ach <= 9 mm

4411 94

clár snáithíneach adhmaid nó ábhar ligneach eile, bíodh sé ceirtleánaithe le roisíní nó le hoibreáin nasctha orgánacha eile nó ná bíodh, ag a bhfuil dlús <= 0.5 g/cm3 (seachas snáithíneach meándlúis “mdf”; clár cáithníní, bíodh sé nasctha le leathán cláir snáithínigh amháin nó níos mó, nó ná bíodh; adhmad lannaithe ag a bhfuil sraith de shraithadhmad; painéil cheallacha adhmaid a bhfuil an dá thaobh ina gclár snáithíneach; cairtchlár; comhpháirteanna troscáin inaitheanta)

4412 31

sraithadhmad gan ann ach leatháin adhmaid < = 6 mm ar tiús, ag a bhfuil sraith sheachtrach amháin ar a laghad d’adhmad trópaiceach (seachas leatháin adhmaid comhbhrúite, painéil cheallacha adhmaid, adhmad inleagtha agus leatháin atá inaitheanta mar chomhpháirteanna troscáin)

4412 33

sraithadhmad gan ach leatháin adhmaid <= 6 mm ar tiús, ag a bhfuil sraith sheachtrach amháin ar a laghad d’adhmad neamh-bhuaircíneach (seachas bambú, ag a bhfuil sraith sheachtrach adhmad trópaiceach nó adhmad fearnóige, fuinseoige, feá, beithe, silíní, crainn cnó, leamhain, eocalaipe, hicearaí, crainn cnó capaill, teile, poibleoige, crann creathach, crainn lócaiste, crainn tiúilipí, gallchnó, agus leatháin adhmaid comhbhruite, painéil cheallacha adhmaid, adhmad inleagtha agus leatháin atá inaitheanta mar chomhpháirteanna troscáin)

4412 94

adhmad lannaithe mar bhlocchlár, mar lannchlár nó mar bhlaschlár (seachas bambú, sraithadhmad gan ann ach leatháin adhmaid <= 6 mm tiubh, leatháin adhmaid comhbhrúite, adhmad inleagtha agus leatháin atá inaitheanta mar chomhpháirteanna troscáin)

4416 00

cascaí, bairillí, dabhcha, tobáin agus codanna tháirgí cúipéara eile, déanta as adhmad, lena n-áirítear na cláir

4418 40

comhlra adhmaid le haghaidh obair tógála coincréite (seachas sraithadhmad bordáil)

4418 60

cuaillí agus bíomaí, as adhmad

4418 79

painéil urláir, cóimeáilte, d’adhmad seachas bambú (seachas painéil ilchisealacha agus painéil d’urláir mhósáice)

4503 10

coirc agus stopalláin de gach cineál, déanta as corc nádúrtha, lena n-áirítear bánáin chruinnfháinnithe

4504 10

tíleanna d’aon chruth, bloic, plátaí, leatháin agus stiall ar bith, sorcóirí soladacha, lena n-áirítear dioscaí, as corc ceirtleánaithe

4701 00

laíon meicniúil adhmaid, nach bhfuil cóireáilte go ceimiceach

4703 19

laíon ceimiceach neamhthuartha neamhbhuaircíneach adhmaid, sóid nó sulfáit (seachas gráid thuaslagtha)

4703 21

laíon adhmaid ceimicigh bhuaircíneach leaththuartha nó tuartha, sóid nó sulfáit (seachas gráid thuaslagtha)

4703 29

laíon ceimiceach neamhbhuaircíneach leaththuartha nó tuartha, sóid nó sulfáit (seachas gráid thuaslagtha)

4704 11

laíon ceimiceach adhmaid neamhthuartha, suilfít (seachas gráid thuaslagtha)

4704 21

laíon ceimiceach cóiféarach leaththuartha nó tuartha, suilfít (seachas gráid thuaslagtha)

4704 29

laíon ceimiceach neamhbhuaircíneach leaththuartha nó tuartha, suilfít (seachas gráid thuaslagtha)

4705 00

Laíon adhmaid a fhaightear trí phróiseas laíonála meicniúil agus próiseas laoínála ceimiceach a úsáid le chéile

4706 30

laíon d’ábhar snáithíneach bambú ceallalósach

4706 92

laíon ceimiceach d’ábhar snáithíneach ceallalósach (seachas bambú, adhmad, líontair chadáis agus snáithíní a fhaightear ó [dhramhaíl agus dramh]pháipéar nó cairtchlár slánaithe)

4707 10

páipéar slánaithe nó cairtchlár slánaithe de chraftpháipéar neamhthuartha, de pháipéar roctha nó de chairtchlár roctha

4707 30

páipéar nó cairtchlár “dramhaíl agus fuíoll” slánaithe atá déanta as laíon meicniúil den chuid is mó, e.g. nuachtáin, irisí agus ábhar clóite comhchosúil

4802 20

páipéar agus cairtchlár de chineál a úsáidtear mar bhonn do pháipéar fótamhothálach, teas-íogair nó leictreamhothálach agus do chairtchlár fótamhothálach, teas-íogair nó leictreamhothálach, neamhbhrataithe, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, de thoise ar bith

4802 40

bonn ballapháipéir, neamhbhrataithe

4802 58

páipéar neamhbhrataithe agus cairtchlár neamhbhrataithe, de chineál a úsáidtear chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, agus pollchartaí neamhphollta agus páipéar téip-phollta, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, d’aon mhéid, gan snáithíní a bheith iontu a fhaightear trí phróiseas meicniúil nó chemi-meicniúil inar <= 10 % de réir an mheáchain den ábhar snáithíneach iomlán na snáithíní den chineál sin, agus > 150 g/m2 meáchain iontu, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

4802 61

páipéar neamhbhrataithe agus cairtchlár neamhbhrataithe, de chineál a úsáidtear chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, agus pollchartaí neamhphollta agus páipéar téip-phollta, i rollaí d’aon mhéid, ar snáithíní iad > 10 % de réir meáchain den ábhar comhiomlán snáithíneach a fhaightear trí phróiseas meicniúil nó próiseas ceimiceach-meicniúil, n.e.s.

4804 11

Kraftliner neamhthuartha, neamhbhrataithe, i rollaí de leithead > 36 cm

4804 19

Kraftliner, neamhbhrataithe, i rollaí de leithead > 36 cm (seachas earraí neamhthuartha agus earraí faoi cheannteidil 4802 agus 4803 )

4804 21

Craftpháipéar neamhthuartha, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm (seachas earraí faoi cheannteidil 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 29

Craftpháipéar saic, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm (seachas neamhthuartha, agus earraí faoi cheannteidil 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 31

Craftpháipéar neamhthuartha agus cairtchlár neamhthuartha, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm i staid neamhfhillte, meáchan <= 150 g/m2 (seachas kraftliner, páipéar krafta agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 39

craftpháipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa staid neamhfhillte, meáchan <= 150 g/m2 (seachas tuaradh, kraftliner, craftpháipéar agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 41

Craftpháipéar neamhthuartha agus cairtchlár neamhthuartha, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm i staid neamhfhillte, meáchan > 150 go <225 g/m2 (seachas kraftliner, craftpháipéar saic agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 42

craftpháipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnógacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa staid neamhfhillte, ina bhfuil meáchan > 150 g go <225 g/m2, tuartha go haonfhoirmeach sa mhais, ina bhfuil > 95 % snáithín adhmaid próiseáilte go ceimiceach de réir meáchain i gcoibhneas leis an gcion snáithíneach iomlán (seachas kraftliner, craftpháipéar saic agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 49

craftpháipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnógacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa staid neamhfhillte, ina bhfuil meáchan > 150 g go <225 g/m2 (seachas tuaradh nó tuartha go haonfhoirmeach sa mhais agus ina bhfuil > 95 % snáithín adhmaid próiseáilte go ceimiceach de réir meáchain i gcoibhneas leis an ábhar comhiomlán snáithíneach, kraftliner, páipéar krafta agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 52

craftpháipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnógacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa staid neamhfhillte, ina bhfuil meáchan >= 225 g/m2, tuartha go haonfhoirmeach sa mhais, ina bhfuil > 95 % snáithín adhmaid próiseáilte go ceimiceach de réir meáchain i gcoibhneas leis an gcion snáithíneach iomlán (seachas kraftliner, craftpháipéar saic agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4804 59

craftpháipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa staid neamhfhillte, ina bhfuil meáchan >= 225 g/m2 (seachas tuaradh nó tuartha go haonfhoirmeach sa mhais agus ina bhfuil > 95 % snáithín adhmaid ullmhaithe go ceimiceach de réir meáchain i gcoibhneas leis an gcion comhiomlán snáithíní, agus kraftliner, craftpháipéar saic agus earraí faoi cheannteideal 4802 , 4803 nó 4808 )

4805 24

“bord líneálaigh athchúrsáilte”, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm i staid neamhfhillte, meáchan <= 150 g/m2

4805 25

“bord líneálaigh athchúrsáilte”, neamhbhrataithe, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm i staid neamhfhillte, ina bhfuil meáchan > 150 g/m2

4805 40

páipéar scagtha agus cairtchlár, i rollaí de leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm ina riocht neamhfhillte

4805 91

páipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí de leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm i staid neamhfhillte, meáchan <= 150 g/m2, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

4805 92

páipéar agus cairtchlár, neamhbhrataithe, i rollaí de leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm i staid neamhfhillte, meáchan > 150 g go <225 g/m2, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

4806 10

pár déanta as glasraí, i rollaí a bhfuil leithead > 36 cm acu nó i leatháin chearnógacha nó i leatháin dronuilleogacha, ar > 36 cm taobh amháin díobh agus ar > 15 cm an taobh eile ina riocht neamhfhillte

4806 20

páipéir ghréiscdhíonacha, i rollaí a bhfuil leithead > 36 cm nó i leatháin chearnógacha nó i leatháin dronuilleogacha, ar > 36 cm taobh amháin díobh agus ar > 15 cm an taobh eile ina riocht neamhfhillte

4806 30

páipéir rianaithe, i rollaí a bhfuil leithead > 36 cm nó i leatháin chearnógacha nó i leatháin dronuilleogacha, ar > 36 cm taobh amháin díobh agus ar > 15 cm an taobh eile ina riocht neamhfhillte

4806 40

Gloine agus páipéir eile atá glónraithe, trédhearcach nó tréshoilseach, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa riocht neamhfhillte (seachas pár glasraí, páipéir ghréiscdhíonacha agus rianpháipéir)

4807 00

páipéar agus cairtchlár cumaisc “a dhéantar trí shraitheanna cothroma de pháipéar nó de chairtchlár a ghreamú mar aon le greamaitheach”, nach bhfuil brataithe ná tuilithe, bídís treisithe go hinmheánach nó ná bídís, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa staid neamhfhillte

4808 90

páipéar agus cairtchlár, i bhfoirm síprise, creaptha, cabhartha nó pollta, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i mbileoga cearnógacha nó dronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm ina riocht neamhfhillte (seachas craftpháipéar saic agus craftpháipéar eile, agus earraí faoi cheannteideal 4803 )

4809 20

páipéar féinchóipeála, bíodh sé priontáilte nó ná bíodh, i rollaí ar leithead > 36 cm nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha le taobh amháin > 36 cm agus an taobh eile > 15 cm sa riocht neamhfhillte (seachas carbón agus páipéir chóipeála chomhchosúla)

4810 13

páipéar agus cairtchlár a úsáidtear chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, nach bhfuil snáithíní ann a fhaightear trí phróiseas meicniúil nó próiseas ceimiceach-meicniúil nó ar snáithíní den sórt sin é < = 10 % de réir meáchain d’ábhar comhiomlán na snáithíní, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile, i rollaí de mhéid ar bith

4810 19

páipéar agus cairtchlár a úsáidtear chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, nach bhfuil snáithíní ann a fhaightear trí phróiseas meicniúil nó próiseas ceimiceach-meicniúil nó ar snáithíní den sórt sin é < = 10 % de réir meáchain d’ábhar comhiomlán na snáithíní, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile, i leatháin chearnógacha nó i leatháin dhronuilleogacha, ar > 435 mm taobh amháin nó ar <=435 mm an taobh amháin agus ar > 297 mm an taobh eile ina riocht neamhfhillte

4810 22

páipéar brataithe éadrom arna úsáid chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, meáchan iomlán <= 72 g/m2, meáchan brataithe <= 15 g/m2 an taobh, atá ar bhonn inar >= 50 % na snáithíní a fhaightear trí phróiseas meicniúil de réir meáchan den chion comhiomlán, atá brataithe ar an dá thaobh le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dronuilleogacha, de mhéid ar bith

4810 31

craftpháipéar agus cairtchlár, tuartha go haonfhoirmeach ar fud na maise agus ina bhfuil > 95 % snáithíní adhmaid próiseáilte go ceimiceach de réir meáchain i gcoibhneas leis an ábhar snáithíneach iomlán, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar mhéid ar bith, meáchan < = 150 g/m2 (seachas iad sin a úsáidtear chun críoch scríbhneoireachta, priontála nó chun críoch grafach eile)

4810 39

craftpháipéar agus cairtchlár, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar thomhas ar bith (seachas chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile; páipéar agus cairtchlár tuartha go haonfhoirmeach ar fud na maise agus ina bhfuil > 95 % snáithíní adhmaid próiseáilte go ceimiceach de réir meáchain i gcoibhneas leis an ábhar snáithíneach iomlán)

4810 92

páipéar ilphíobach agus cairtchlár ilphíobach, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar thomhas ar bith (seachas chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, craftpháipéar agus cairtchlár)

4810 99

páipéar agus cairtchlár, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le cré “shíneach” nó le substaintí neamhorgánacha eile, a bhfuil ceanglóir acu nó ná bíodh, agus nach bhfuil aon bhratú eile orthu, bídís éadandaite, éadanmhaisithe nó clóite nó ná bídís, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar mhéid ar bith (seachas chun críoch scríbhneoireachta, clódóireachta nó chun críoch grafach eile, craftpháipéar agus cairtchlár ilbhraige, gan pháipéar agus cairtchlár eile)

4811 10

páipéar agus cairtchlár tarra, biotúmanaithe nó asfaltaithe, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar thomhas ar bith

4811 51

páipéar agus cairtchlár, éadandaite, éadanmhaisithe nó clóite, brataithe, tuilithe nó clúdaithe le roisíní saorga nó plaistigh shaorga, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó djhronuilleogacha, ar thomhas ar bith, tuartha agus meáchan > 150 g/m2 (seachas greamacháin)

4811 59

páipéar agus cairtchlár, éadandaite, éadanmhaisithe nó clóite, brataithe, tuilithe nó clúdaithe le roisíní saorga nó plaistigh shaorga, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar thomhas ar bith (seachas tuartha agus meáchan > 150 g/m2, agus greamacháin)

4811 60

páipéar agus cairtchlár atá brataithe, tuilithe nó clúdaithe le céir, céir phairifín, stéirin, ola nó gliocról, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar thomhas ar bith (seachas earraí faoi cheannteidil 4803 , 4809 agus 4818 )

4811 90

páipéar, cairtchlár, flocas ceallalóise agus uigí de cheallalós bog, brataithe, tuilithe, clúdaithe, éadandaite, éadanmhaisithe nó clóite, i rollaí nó i leatháin chearnacha nó dhronuilleogacha, ar thomhas ar bith (seachas earraí faoi cheannteidil 4803 , 4809 , 4810 agus 4818 , agus faoi fho-cheannteideal 4811.10 go 4811.60)

4814 90

ballapháipéar agus clúdaigh balla páipéir chomhchosúla, agus páipéar trédhearcach fuinneog, (seachas clúdaithe páipéir balla a bhfuil a n-aghaidh brataithe nó clúdaithe ina bhfuil sraith de phlaistigh atá snaithíneach, cabhartha, daite, a bhfuil dearadh clóite uirthi nó atá maisithe ar bhealach eile)

4819 20

Cartáin infhillte, boscaí infhillte agus cásanna infhillte, as páipéar neamhroctha nó as cairtchláir neamhroctha

4822 10

eiteáin, spóil, próistí agus tacaí comhchosúla, as laíon adhmaid, as páipéar nó as cairtchlár, bídís pollta nó cruaite nó ná bídís, le haghaidh snáth teicstíle a chasadh

4823 20

scagpháipéar agus cairtchlár, i stiallacha nó i rollaí ar leithead <= 36 cm, i leatháin dhronuilleogacha nó chearnacha, nach mó ná 36 cm aon taobh ina riocht neamhfhillte, nó gearrtha de réir crutha seachas cruth dronuilleogach nó cearnógach

4823 40

rollaí, leatháin agus diaileanna, priontáilte le haghaidh gairis féintaifeadta, i rollaí ar leithead <= 36 cm, i leatháin dhronuilleogacha nó chearnacha nach bhfuil aon taobh níos mó ná 36 cm sa riocht neamhfhillte, nó gearrtha i ndialanna

4823 70

nithe atá múnlaithe nó brúite as laíon adhmaid, n.e.s.

4906 00

pleananna agus líníochtaí chun críoch ailtireachta, innealtóireachta, tionsclaíocha, tráchtála, topagrafaíochta nó chun críoch comhchosúil, ar bunábhair a tharraingítear de láimh iad; téacsanna lámhscríofa; macasamhla fótagrafacha ar pháipéar íograithe agus cóipeanna carbóin den mhéid thuasluaite

5105 39

fionnadh ainmhíoch mín, é cardáilte nó cíortha (seachas olann agus fionnadh ó ghabhair “chaismíreacha”)

5105 40

fionnadh ainmhíoch garbh, é cardáilte nó cíortha

5106 10

snáth olla cardáilte ina bhfuil >= 85 % olann de réir meáchain (seachas olann atá cóirithe lena miondíol)

5106 20

snáth olla cardáilte ina bhfuil den chuid is mó, ach < 85 % olann de réir meáchain (seachas olann atá cóirithe lena miondíol)

5107 20

snáth as olann chíortha ina bhfuil an chuid is mó, ach < 85 % d’olann de réir meáchain (seachas olann atá cóirithe lena mhiondíol)

5112 11

fabraicí fite ina bhfuil >= 85 % d’olann cíortha nó fionnadh ainmhíoch mín cíortha de réir meáchain agus meáchain <= 200 g/m2 (seachas fabraicí le haghaidh úsáidí teicniúla faoi cheannteideal 5911 )

5112 19

fabraicí fite ina bhfuil >= 85 % d’olann cíortha nó fionnadh ainmhíoch mín cíortha de réir meáchain agus dar meáchan > 200 g/m2

5205 21

snáth singil cadáis, as snáithíní cíortha, ina bhfuil >= 85 % cadás de réir meáchain agus a bhfuil dlús líneach >= 714,29 deiciteics “<= mn 14” (seachas snáithe fuála agus snáth atá cóirithe lena mhiondíol)

5205 28

snáth singil cadáis, as snáithíní cíortha, ina bhfuil >= 85 % cadás de réir meáchain agus a bhfuil dlús líneach < 83,33 deiciteics “> mn 120” aige (seachas snáithe fuála agus snáth fuála atá cóirithe lena mhiondíol)

5205 41

abhras iolrach “fillte” cadáis nó snáth cáblaithe cadáis, de shnáithíní cíortha, a bhfuil >= 85 % cadás de réir meáchain ann agus a bhfuil dlús líneach >= 714,29 deiciteics “< = mn 14” aige in aghaidh an tsnátha shingil (seachas snáithe fuála agus snáth atá cóirithe lena mhiondíol)

5206 42

abhras iolrach “fillte” cadáis nó snáth cáblaithe cadáis ina bhfuil den chuid is mó, ach atá < 85 % de chadás de réir meáchain, de shnátha cíortha ina bhfuil dlús líneach 232,56 deiciteics go < 714,29 deiciteics “> mn 14 go mn 43” in aghaidh an tsnátha shingil (seachas snáithe fuála agus abhras fuála atá cóirithe lena mhiondíol)

5209 11

fabraicí fite pléineáilte cadáis, ina bhfuil >= 85 % cadás de réir meáchain agus dar meáchan > 200 g/m2, neamhthuartha

5211 19

fabraicí fite cadáis, ina bhfuil cadás don chuid is mó ach < 85 % cadáis de réir meáchain, agus iad measctha go príomha nó go leithleach le snáithíní de dhéantús an duine agus arb é a meáchan > 200 g/m2, neamhthuartha (seachas iad siúd i gcorrán trí shnáth nó i gcorrán ceithre shnáth, lena n-áirítear croschorrán, agus fabraicí fite pléineáilte)

5211 51

fabraicí fite cadáis, ina bhfuil cadás don chuid is mó ach < 85 % cadáis de réir meáchain, agus iad measctha go príomha nó go leithleach le snáithíní de dhéantús an duine agus arb é a meáchan > 200 g/m2, priontáilte

5211 59

fabraicí fite cadáis, ina bhfuil cadás don chuid is mó ach gur cadás < 85 % díobh de réir meáchain, agus iad measctha go príomha nó go leithleach le snáithíní de dhéantús an duine agus arb é a meáchan > 200 g/m2, priontáilte (seachas iad siúd atá i gcorrán trí shnáth nó i gcorrán ceithre shnáth, lena n-áirítear croschorrán, agus fabraicí fite pléineáilte)

5308 20

snáth cnáibe

5402 63

snáth filiméadach “fhillte” nó snáth cáblaithe as polapróipiléin, lena n-áirítear aonfhiliméad < 67 deiciteics (seachas snáithe fuála, snáth atá cóirithe lena mhiondíol agus snáth uigithe)

5403 33

snáth filiméid as aicéatáit cheallalóis, lena n-áirítear aonfhiliméad de < 67 deiciteics, singil (seachas snáithe fuála, snáth ardrighnis agus snáth atá cóirithe lena mhiondíol)

5403 42

snáth filiméadach “fhillte” nó snáth cáblaithe as aicéatáit cheallalóis, lena n-áirítear aonfhiliméad < 67 deiciteics (seachas snáithe fuála, snáth ardrighnis agus abhras atá cóirithe lena mhiondíol)

5404 12

monafhiliméad polapróipiléine >= 67 deiciteics agus le toise trasghearrthach de <= 1 mm (seachas leaistiméirí)

5404 19

aonfhiliméad sintéiseach >= 67 ndeiciteics agus le toise trasghearrthach de <= 1 mm (seachas leaistiméir agus polapróipiléin)

5404 90

stiall agus a leithéid, e.g. tuí saorga, as ábhar teicstíle sintéiseach, ar leithead dealraitheach < = 5 mm

5407 30

fabraicí fite as snáth filiméid shintéisigh, lena n-áirítear aonfhiliméad de >= 67 ndeiciteics agus a bhfuil toise trasghearrthach de <= 1 mm acu, arb é atá iontu sraitheanna de shnáthanna comhthreomhara teicstíle atá forshuite ar a chéile ag géaruillinn nó ar dheis, agus na sraitheanna á nascadh ag codanna den abhrais le greamachán nó le nascadh teirmeach

5501 90

barrach filiméid shintéisigh mar atá sonraithe i nóta 1 de chaibidil 55 (seachas tuáillí aicrileach, modaicrileach, poileistir, polapróipiléin, níolón nó filiméad polaimíde eile)

5502 10

barrach filiméid shaorga mar atá sonraithe i nóta 1 go dtí caibidil 55, ó aicéatáit

5503 19

snáithíní stáplacha níolóin nó polaimídí eile, nach bhfuil cardáilte, cíortha ná próiseáilte ar bhealach eile lena sníomh (seachas iad siúd ó araimíd)

5503 40

snáithíní stáplacha polapróipiléine, nach bhfuil cardáilte, cíortha ná próiseáilte ar bhealach eile lena sníomh

5504 90

snáithíní stáplacha saorga, nach bhfuil cardáilte, cíortha ná próiseáilte ar bhealach eile lena sníomh (seachas snáithíní as réón vioscóis)

5506 40

snáithíní stáplacha polapróipiléine, cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar shlí eile lena sníomh

5507 00

snáithíní stáplacha saorga, cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar bhealach eile lena sníomh

5512 21

fabraicí fite ina bhfuil >= 85 % de shnáithíní stáplacha aicrileach nó snáithíní stáplacha modaicrileacha de réir meáchain, neamhthuartha nó tuartha

5512 99

fabraicí fite ina bhfuil >= 85 % de shnáithíní stáplacha sintéiseacha de réir meáchain, iad daite, déanta as snáth de dhathanna éagsúla nó priontáilte (seachas iad siúd as snáithíní stáplacha as aicrileach, modaicrileach nó poileistir)

5516 44

fabraicí fite ina bhfuil cion den chuid is mó, ach < 85 % snáithíní stáplacha saorga de réir meáchain, arna meascadh go príomha le cadás nó le cadás amháin, priontáilte

5516 94

fabraicí fite ina bhfuil cion meáchain den chuid is mó, ach < 85 % snáithíní stáplacha saorga de réir meáchain, seachas iad siúd arna meascadh go príomha nó le cadás, olann, fionnadh ainmhíoch mín nó filiméad de dhéantús an duine amháin, priontáilte

5601 29

flocas ábhar teicstíle agus earraí atá déanta as (seachas cadás nó snáithíní de dhéantús an duine; tuáillí sláinteachais agus súitíní, naipcíní agus líneálacha naipcín do bhabaithe agus earraí sláinteachais comhchosúla, as flocas agus earraí díobh, atá tuilithe nó clúdaithe le substaintí íocleasaithe nó atá cóirithe chun críoch míochaine, máinliachta, déidliachta nó tréidliachta, nó atá tuilithe, brataithe nó clúdaithe le cumhráin, smideadh, gallúnach, gníomhaithe glantacháin, etc.)

5601 30

flocas agus deannach teicstíle agus brutha muilinn

5604 90

snáth teicstíle, stiall agus a leithéid atá faoi cheannteideal 5404 agus 5405 , atá tuilithe, brataithe, clúdaithe nó cumhdaithe le rubar nó le plaistigh (seachas cnó bréige, snáithe agus corda le ceangaltáin duáin éisc nó cóirithe ar bhealach eile mar líne iascaireachta)

5605 00

snáth miotalaithe, bíodh sé galúnaithe nó ná bíodh, ar snáth teicstíle é, nó stiall nó a leithéid atá faoi cheannteideal 5404 nó 5405 , as snáithíní teicstíle, i gcomhcheangal le miotal i bhfoirm snáithe, stiall nó púdair nó clúdaithe le miotal (seachas snáth atá monaraithe as meascán snáithíní teicstíle agus snáithíní miotail, a bhfuil airíonna frithstatacha acu; abhrais atá treisithe le sreang mhiotail; earraí de chineál ciumhsóg)

5607 41

sreangán ceanglóra nó burlála, as poileitiléin nó as polapróipiléin

5801 27

fabraicí caitíneacha dlúith, as cadás (seachas tuáille gibíneach agus fabraicí fite súiteacha comhchosúla, fabraicí teicstíle stothacha agus fabraicí fite cúnga atá faoi cheannteideal 5806 )

5803 00

uige (seachas fabraicí fite cúnga atá faoi cheannteideal 5806 )

5806 40

fabraicí cúnga arb é atá iontu dlúth gan inneach a chóimeáiltear le greamaitheach “bolducs”, ar leithead <= 30 cm

5901 10

fabraicí teicstíle atá brataithe le guma nó substaintí amáláiseacha, de chineál a úsáidtear do chlúdaigh sheachtracha leabhar, do mhonarú boscaí agus earraí cairtchláir nó a leithéidí

5905 00

clúdaigh bhalla theicstíle

5908 00

buaicis teicstíle, fite, trilsithe nó cniotáilte, do lampaí, do shoirn, do lastóirí, do choinnle nó a leithéidí; cochaill gáis ghealbhruthaigh agus fabraic fheadánach chniotáilte cochaill gáis díobh, bídís tuilte nó ná bídís (seachas buaicis chéaracha den chineál téipe, fiús agus fiús madhmtha, buaicis i bhfoirm snáth teicstíle agus buaiceanna snáithíní gloine)

5910 00

criosanna nó beilteanna tarchurtha nó iompair, d’ábhar teicstíle, bídís tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le plaistigh nó ná bíodh, nó treisithe le miotal nó le hábhar eile (seachas iad siúd atá ar tiús < 3 mm agus a bhfuil fad éiginnte nó gearrtha neamhchinntithe acu ar fad amháin, agus iad siúd atá tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le rubar nó atá déanta as snáth nó corda atá tuilithe nó brataithe le rubar)

5911 10

fabraicí teicstíle, feilt agus fabraicí fite feilt-líneáilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le rubar, le leathar nó le hábhar eile, de chineál a úsáidtear le haghaidh carda-éadaí, agus fabraicí comhchosúla de chineál a úsáidtear chun críoch teicniúil eile, lena n-áirítear fabraicí cúnga as veilbhit atá tuilte le rubar, chun fearsaidí fíodóireachta “bíomaí fíodóireachta” a chlúdach

5911 31

fabraicí agus feilteanna teicstíle, éigríochta nó feistithe le gléasanna nasctha, de chineál a úsáidtear i meaisíní déanta páipéir nó i meaisíní comhchosúla, e.g. le haghaidh laíon páipéir nó stroighin aispeiste, agus meáchan < 650 g/m2 iontu

5911 32

fabraicí agus feilte teicstíle, éigríochta nó feistithe le gléasanna nasctha, de chineál a úsáidtear i meaisíní déanta páipéir nó i meaisíní comhchosúla, e.g. le haghaidh laíon páipéir nó stroighin aispeiste, meáchan >= 650 g/m2

5911 40

éadach scagtha de chineál a úsáidtear i bhfáisceáin ola nó chun críoch comhchosúil, lena n-áirítear éadach as gruaig dhaonna

6001 99

fabraicí caitíneacha, cniotáilte nó cróiseáilte (seachas cadás nó snáithíní de dhéantús an duine agus fabraicí “caitín fada”)

6003 40

fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte as snáithíní saorga, ar leithead <= 30 cm (seachas iad siúd ina bhfuil de réir meáchain >=5 % de shnáth leaistiméireach nó de shnáithe rubair, agus fabraicí caitíneacha, lena n-áirítear “caiseal fada”, fabraicí carn lúbaithe, lipéid, suaitheantais agus earraí comhchosúla, fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe, agus bacainní steiriúla máinliachta nó déidliachta faoi fho-cheannteideal 3006.10.30)

6005 36

fabraicí cniotála dlúth neamhthuartha nó tuartha as snáithíní sintéiseacha “lena n-áirítear iad siúd atá déanta ar mheaisíní cniotála galúin”, ar leithead > 30 cm (seachas iad siúd a bhfuil iontu de réir meáchain >= 5 % d’abhras leaistiméireach nó snáithe rubair, agus fabraicí caitíneacha, lena n-áirítear iad siúd atá déanta ar mheaisíní cniotála galúin, fabraicí caitín lúbaithe, lipéid, suaitheantais agus earraí comhchosúla, agus fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte, tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe)

6005 44

fabraicí cniotála dlúith priontáilte as snáithíní saorga “lena n-áirítear iad siúd atá déanta ar mheaisíní cniotála galúin”, ar leithead > 30 cm (seachas iad siúd a bhfuil iontu de réir meáchain >= 5 % de shnáth leaistiméireach nó de shnáithe rubair, agus fabraicí caitíneacha, lena n-áirítear “caitín fhada”, fabraicí carn lúb, lipéid, suaitheantais agus earraí comhchosúla, agus fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte, tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe)

6006 10

fabraicí, cniotáilte nó cróiseáilte, atá ar leithead > 30 cm, as olann nó as fionnadh ainmhíoch mín (seachas fabraicí cniotála dlúith “lena n-áirítear iad siúd atá déanta ar mheaisíní cniotála galúin”, iad siúd a bhfuil cion meáchain >= 5 % d’abhras leaistiméireach nó snáithe rubair iontu, agus fabraicí caitíneacha, lena n-áirítear “caile fada”, fabraicí carn lúb, lipéid, suaitheantais agus earraí comhchosúla, agus fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte, tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe)

6309 00

éadaí agus gabhálais éadaigh chaite, pluideanna agus rugaí taistil, línéadach tí agus earraí le haghaidh fearastú intí, de gach cineál ábhair theicstíle, lena n-áirítear gach saghas coisbhirt agus ceannbheart, ar a dtaispeántar comharthaí de chaitheamh suntasach agus i láthair i mbulc nó i gcornaí, saic nó in ábhair phacála dá samhail (seachas cairpéid, clúdaigh urláir eile agus taipéisí)

6802 92

cloch chailcreach, i bhfoirm ar bith (seachas marmar, trabhairtín agus albastar, tíleanna, ciúbanna agus earraí comhchosúla faoi fho-cheannteideal 6802.10, seodra bréige, cloig, lampaí agus feistis soilsithe agus páirteanna díobh, dealbha bunaidh agus dealbhóireacht, seiteoga, clocha grinneall agus leaca)

6804 23

clocha muilte, clocha meilte, rothaí meilte agus a leithéidí, gan creatlacha, chun géarú, snasú, fíorú nó gearradh a dhéanamh ar chloch nádúrtha (seachas scríobaigh nó ceirmigh cheirtleánaithe nádúrtha ceirtleánaithe, slíogarta cumhraithe, clocha géaraithe nó snasaithe láimhe, agus rothaí meilte etc. go sonrach d’innill druileála fiaclóireachta)

6806 10

olann slaige, olann charraige agus olann comhchosúil, lena n-áirítear cumaisc díobh sin, i mbulc, i leatháin nó i rollaí

6806 90

meascáin agus earraí déanta as ábhair mhianracha atá inslithe le teas, inslithe nó fuaimshúiteach (seachas olann slaige, olann charraige agus olann mhianrúil chomhchosúil, veirmicilít scafa, créanna fairsingithe, slaig chúrtha agus ábhair mhianracha fhairsingithe chomhchosúla, earraí déanta as coincréit éadrom, stroighin aispeiste, stroighin snáithíní ceallalóis nó a leithéid, meascáin agus earraí eile aispeiste nó atá bunaithe ar aispeist, agus táirgí ceirmeacha)

6807 10

earraí déanta as asfalt nó as ábhair chomhchosúla, e.g. bitiúman peitriliam nó pic tarra guail, ina rollóga

6807 90

earraí atá déanta as asfalt nó as ábhair chomhchosúla e.g. bitiúman peitriliam nó pic tarra guail (seachas earraí ina rollóga)

6809 19

cláir, leatháin, painéil, tíleanna agus earraí comhchosúla, as plástar nó as comhdhéanaimh atá bunaithe ar phlástar (seachas páipéar nó cairtchlár amháin, atá os comhair nó treisithe le páipéar nó cairtchlár amháin, agus le hearraí ceirtleánaithe plástair le haghaidh insliú teasa, insliú fuaime nó ionsú fuaime)

6810 91

comhpháirteanna struchtúrtha réamhdhéanta le haghaidh tógáil nó innealtóireacht shibhialta stroighne, coincréite nó cloiche saorga, bídís treisithe nó ná bídís

6811 81

leatháin roctha de stroighin shnáithíneach cheallalóis nó a leithéid, nach bhfuil aispeist iontu

6811 82

leatháin, painéil, pábháil, tíleanna agus earraí comhchosúla, as stroighin shnáithíneach ceallalóis nó a leithéid, nach bhfuil aispeist iontu (seachas leatháin chreimthe)

6811 89

earraí déanta as stroighin shnáithíneach ceallalóis nó a leithéid, nach bhfuil aispeist iontu (seachas leatháin roctha agus leatháin, painéil, tíleanna agus earraí comhchosúla eile)

6813 89

ábhar frithchuimilte agus earraí déanta astu, e.g. leatháin, rollaí, stiallacha, teascáin, dioscaí, leicneáin agus pillíní, le haghaidh crága agus a leithéidí, ar bhonn substaintí mianracha nó ceallalóis, bídís comhcheangailte le teicstíle nó le hábhair eile nó ná bídís (seachas aispeist, agus líneálacha agus pillíní coscáin)

6814 90

míoca oibrithe agus earraí míoca (seachas inslitheoirí leictreacha, feistis inslithe, friotóirí agus toilleoirí, gloiní cosanta míoca agus a ngloiní, míoca i bhfoirm maisiúcháin crann Nollag, agus plátaí, leatháin agus stiallacha míoca ceirtleánaithe nó athdhéanta, bídís ar thacaí nó ná bídís)

6901 00

brící, bloic, tíleanna agus earraí ceirmeacha eile as lón siliciúil iontaise, e.g. kieselguhr, triopoilít nó diatóimít, nó as nó créanna siliciúla comhchosúla

6904 10

brící tógála (seachas iad siúd ó bhéilí siliciúla iontaise nó créanna siliciúla comhchosúla, agus brící teasfhulangacha atá faoi cheannteideal 6902 )

6905 10

tíleanna díonadóireachta

6905 90

potaí simléir ceirmeacha, baic, líneálacha simléir, ornáidí ailtireachta agus earraí tógála ceirmeacha eile (seachas béilí siliciúla iontaise nó créanna siliciúla comhchosúla, comhpháirteanna tógála criadóireachta teasfhulangacha, píopaí agus comhpháirteanna eile chun críoch draenála agus chun críoch dá leithéidí, agus tíleanna dín)

6906 00

píopaí ceirmeacha, seoladáin, feistis ghasta agus phíobáin (seachas min shiliciúla iontaise nó créanna siliciúla comhchosúla eile, earraí teasfhulangacha ceirmeacha, líneálaigh simléir, píopaí a monaraíodh go sonrach do shaotharlanna, feadánra agus feistis inslithe agus píobánra eile chun críoch leictriteicniúil)

6907 22

leaca agus pábháil ceirmeacha, tíleanna teallaigh nó balla, de chomhéifeacht ionsúcháin uisce de réir meáchain > 0,5 % ach < = 10 % (seachas ciúbanna mósáice agus ceirmigh bailchríche)

6907 40

ceirmigh bailchríche)

6909 90

umair cheirmeacha, tobáin agus gabhdáin cheirmeacha chomhchosúla a úsáidtear in earnáil na talmhaíochta; potaí, crúscaí agus earraí comhchosúla ceirmeacha de chineál a úsáidtear chun earraí a iompar nó a phacáil (seachas soithí stórála ilchuspóireacha do shaotharlanna, coimeádáin le haghaidh siopaí agus earraí tí)

7002 20

slata gloine, neamhshaoirsithe

7002 31

feadáin grianchloiche chomhleáite nó silice chomhleáite eile, neamhoibrithe

7002 32

feadáin gloine a bhfuil comhéifeacht líneach forleathnaithe <= 5 x 10-6 per Kelvin acu laistigh de raon teochta 0 °C go 300 °C, neamhoibrithe (seachas feadáin ghloine ag a bhfuil comhéifeacht líneach forleathnaithe <= 5 x 10-6 per Kelvin laistigh de raon teochta 0 °C go 300 °C)

7002 39

feadáin gloine, neamhshaoirsithe (seachas feadáin ghloine ag a bhfuil comhéifeacht líneach forleathnaithe <= 5 x 10-6 per Kelvin laistigh de raon teochta 0 °C go 300 °C nó de ghrianchloch chomhleáite nó de shilice chomhleáite eile)

7003 30

próifílí gloine, bíodh brat ionsúiteach, frithchaiteach nó neamh-fhrithchaiteach leo nó ná bíodh, ach gan bheith oibrithe seachas sin

7004 20

leatháin de ghloine tarraingthe nó séidte, daite ar fud na maise ar a bhfuil “imir dhorcha i gcorp na leathán” teimhnithe, fleasctha nó a bhfuil brat ionsúiteach, frithchaiteach nó neamh-fhrithchaiteach orthu, ach gan bheith oibrithe seachas sin

7005 10

gloine ar snámh agus gloine snoite nó snasta, ina leatháin nó ina bpróifílí, lena bhfuil brat ionsúiteach, frithchaiteach nó neamh-fhrithchaiteach, ach gan bheith oibrithe seachas sin (seachas gloine shreangaithe)

7005 30

gloine ar snámh agus gloine snoite agus snasta, ina leatháin nó ina bpróifílí, bíodh brat ionsúiteach, frithchaiteach nó neamh-fhrithchaiteach léi nó ná bíodh, í sreangaithe, ach gan bheith oibrithe seachas sin

7007 11

gloine sábháilteachta “fhaghartha” dian, de mhéid agus de chruth atá oiriúnach lena cur isteach i mótarfheithiclí, aerárthaí, spásárthaí, soithí agus feithiclí eile

7007 29

gloine sábháilteachta lannaithe (seachas gloine mhéide agus cruth atá oiriúnach lena cur isteach i mótarfheithiclí, aerárthaí, spásárthaí, soithí nó feithiclí eile, aonaid inslithe ilbhallaí)

7011 10

clúdaigh ghloine, lena n-áirítear bolgáin agus feadáin, oscailte, agus páirteanna gloine díobh gan feistis, le haghaidh soilsiú leictreach

7202 92

fearó-vanaidiam

7207 12

táirgí leathchríochnaithe iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail ina bhfuil, de réir meáchain, < 0,25 % carbón, an trasghearradh iontu ina dhronuilleog “seachas ina chearnóg”, an leithead dhá oiread an tiús nó níos mó

7208 25

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead >= 600 mm, i gcornaí, teo-rollta go simplí, nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús >= 4,75 mm, nach bhfuil picilte, gan patrúin rilífe

7208 90

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach, ar leithead >= 600 mm, teo-rollta agus tuilleadh saoirsithe, ach nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte ná brataithe

7209 25

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead >= 600 mm, i gcornaí, teo-rollta go simplí, nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús >= 3 mm, nach bhfuil picilte, gan patrúin rilífe

7209 28

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead >=600 mm, i gcornaí, teo-rollta go simplí “fuarlaghdaithe”, nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús < 0,5 mm, nach bhfuil picilte, gan patrúin rilífe

7210 90

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead >= 600 mm, “fuarlaghdaithe” teo nó fuar-rollta, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe (seachas stánaithe, plátáilte nó brataithe le luaidhe, since, ocsaídí cróimiam, cróimiam agus ocsaídí cróimiam, nó alúmanam, péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaistigh)

7211 13

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ach teo-rollta ar cheithre aghaidh nó i mbosca pas dúnta, nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, ar leithead > 150 mm ach< 600 mm agus ar tiús >= 4 mm, nach bhfuil i gcornaí, gan patrúin i bhfaoiseamh, ar a dtugtar go coitianta mar “leatagáin leathana”

7211 14

táirgí cothromrollta d’iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail, ar leithead 600 mm nó níos mó, gan oibriú thairis sin déanta orthu seachas a bheith teorollta, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, ar leithead >= 4,75 mm (seachas “leatagáin leathana”)

7211 29

táirgí cothromrollta d’iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail, ar leithead 600 mm nó níos mó, iad fuar-rollta nó fuarlaghdaithe, gan bheith cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, ina bhfuil >= 0,25 % carbón de réir meáchain

7212 10

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, teo-rollta nó fuar-rollta “fuarlaghdaithe”, stánaithe

7212 60

táirgí cothromrollta iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, teo-rollta nó fuar-rollta “fuarlaghdaithe”, cumhdaithe

7213 20

barraí agus slata, teo-rollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, de chruach neamh-chóimhiotail saorghearrtha (seachas barraí agus slata ina bhfuil eangúcháin, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile a tháirgtear le linn an phróisis rollta)

7213 99

barraí agus slata, teo-rollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, as cruach iarainn nó neamh-chóimhiotail (seachas táirgí ó thrasghearradh ciorclach < 14 mm i dtrastomhas, barraí agus slata cruach saorghearrtha, agus barraí agus slata le fleasca, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile a tháirgtear le linn an phróisis rollta)

7215 50

barraí agus slata, déanta d’iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail, fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe (seachas cruach shaorghearrtha) gan aon saoirsiú thairis sin

7216 10

cónaisc u, i nó h d’iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail, teo-rollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin, ar airde < 80 mm

7216 22

t cónaisc iarainn nó cruach neamh-chóimhiotail, teo-rollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin, ar airde < 80 mm

7216 33

cónaisc h d’iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail, teo-rollta, teo-tharraingthe nó te-easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin, ar airde >= 80 mm

7216 69

uillinneacha, cruthanna agus cónaisc, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe (seachas leathán próifílithe) agus gan aon saoirsiú thairis sin

7218 91

táirgí leathchríochnaithe cruach dosmálta, de thrasghearradh dronuilleogach “seachas cearnógach”

7219 24

táirgí cothromrollta cruach dosmálta, ar leithead >= 600 mm, teo-rollta, nach bhfuil i gcornaí, agus gan aon saoirsiú thairis sin, ar tiús < 3 mm

7222 30

barraí agus slata eile déanta as cruach dhosmálta, fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe, agus saoirsiú thairis sin, nó gan oibriú thar a bheith gaibhnithe, nó gaibhnithe, nó teofhoirmithe le modhanna eile agus saoirsithe thairis sin

7224 10

cruach, cóimhiotail, seachas dosmálta, in uingí nó foirmeacha príomhúla eile (seachas fuíoll agus dramhaíl i bhfoirm thinne, agus táirgí a fhaightear trí theilgean leanúnach)

7225 19

táirgí cothromrollta cruach sileacan-leictrí, ar leithead >= 600 mm, nach bhfuil dírithe ar ghráin

7225 30

táirgí cothromrollta cruach cóimhiotail seachas dosmálta, ar leithead >= 600 mm, teo-rollta agus gan aon saoirsiú thairis sin, i gcornaí (seachas táirgí déanta as cruach shileacan-leictreach)

7225 99

táirgí cothromrollta cruach cóimhiotail seachas dosmálta, ar leithead >= 600 mm, teo-rollta nó fuar-rollta “fuar-laghdaithe” agus arna saoirsiú thairis sin (seachas plátáilte nó brataithe le since agus táirgí cruach sileacan-leictrí)

7226 91

táirgí cothromrollta cruach cóimhiotail seachas dosmálta, ar leithead < 600 mm, teo-rollta agus gan aon oibriú thairis sin (seachas táirgí cruach ardluais nó cruach shileacan-leictrí)

7228 30

barraí agus slata cruach cóimhiotail seachas dosmálta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin orthu (seachas táirgí cruach ardluais nó cruach fearósileacamangainéise, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teo-rollta i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta)

7228 60

barraí agus slata as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe agus oibriú thairis sin déanta orthu nó teofhoirmithe agus oibriú thairis sin déanta orthu, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile (seachas táirgí cruach ardluais nó cruach fearósileacamangainéise, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teo-rollta i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta)

7228 70

uillinneacha, cruthanna agus cónaisc déanta as cruach cóimhiotail seachas dhosmálta, nach bhfuil sonraithe aon áit eile

7228 80

barraí agus slata druilire tolla, iad déanta as cruach chóimhiotail agus neamh-chóimhiotail

7229 90

sreang déanta as cruach cóimhiotail seachas cruach dhosmálta, i gcornaí (seachas barraí agus slata agus sreang déanta as cruach fearósileacamangainéise)

7301 20

uillinneacha, cruthanna agus cónaisc, agus táthú déanta orthu, iad déanta as iarann nó as cruach

7304 24

cásáil agus feadánra, gan uaim, den chineál a úsáidtear do dhruileáil le haghaidh ola nó gáis, as cruach dhosmálta

7305 39

feadáin agus píobáin a bhfuil trasghearrthacha ciorclacha iontu agus trastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as iarann nó cruach, táthaithe (seachas táirgí atá táthaithe ar fad nó de chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis nó den chineál a úsáidtear le druileáil le haghaidh ola nó gáis)

7306 50

Feadáin, píobáin agus tollphróifílí, táite, de thrasghearradh ciorclach, as cruach cóimhiotail seachas feadáin agus píopaí a bhfuil trasghearrthacha ciorclacha inmheánacha agus seachtracha orthu agus trastomhas seachtrach > 406,4 mm, agus píopa líne de chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis nó do chásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear le haghaidh druileála le haghaidh ola nó gáis)

7307 22

Uillinneacha, lúba agus muinchillí snáithithe

7309 00

Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh aon ábhair (seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe), a bhfuil toilleadh is mó ná 300 l iontu, bídís línithe nó inslithe in aghaidh teasa nó ná bíodh, ach nach bhfuil trealamh meicniúil ná teirmeach feistithe orthu

7314 12

Bannaí éigríochta de shreang cruach dhosmálta, le haghaidh innealra

7318 24

Leicníní agus pionnaí leicnín, as iarann nó cruach

7320 20

Spriongaí héiliciúla, as iarann nó as cruach (seachas spriongaí bíseacha cothroma, spriongaí cloig agus uaireadóra, spriongaí le haghaidh bataí agus cosa fearthainne nó parasóil, agus ionsúirí turrainge alt 17)

7322 90

Radaitheoirí le haghaidh téamh lárnach, gan iad téite go leictreach, agus codanna de na radaitheoirí sin, iad déanta as iarann nó as cruach, téiteoirí aeir agus dáileoirí aeir the (lena n-áirítear dáileoirí lenar féidir aer úr nó aer cóirithe a dháileadh freisin), gan iad téite go leictreach, ina bhfuil fean nó séidire ar inneall, agus codanna díobh sin, iad déanta as iarann nó as cruach

7324 29

folcadáin leatháin chruach

7407 10

barraí, slata agus próifílí, as copar mínghlanta

7408 11

sreang de chopar mínghlanta, ar mó ná 6 mm a huastoise trasghearrthach

7408 19

sreang de chopar mínghlanta, ar mó ná 6 mm a huastoise trasghearrthach

7409 11

plátaí, leatháin agus stiallacha, as copar mínghlanta, i gcornaí, ar thiús > 0,15 mm (seachas leathán agus stiall leathnaithe agus stiall inslithe go leictreach)

7409 19

plátaí, leatháin agus stiallacha, as copar mínghlanta, nach bhfuil i gcornaí, ar thiús > 0,15 mm (seachas leathán agus stiall leathnaithe agus stiall inslithe go leictreach)

7409 40

plátaí, leatháin agus stiall, de bhun-chóimhiotail chopair-nicile “coprainicile” nó “airgead nicile” as copar-nicil-sinc, ar tiús > 0,15 mm (seachas leathán leata agus stiall agus stiall inslithe go leictreach)

7411 29

feadáin agus píobáin de chóimhiotail chopair (seachas “prásaí”, bun-chóimhiotail chopair-nicile “coprainicil” agus bun-chóimhiotail chopair-nicile “airgead nicile”)

7415 21

leicneáin, “lena n-áirítear leicneáin sprionga agus leicneáin ghlasa earraigh”, as copar

7505 11

barraí, slata, próifílí agus sreang as nicil neamh-chóimhiotail, nach bhfuil sonraithe in áit eile (seachas táirgí atá inslithe go leictreach)

7505 21

sreang nicile neamh-chóimhiotail (seachas táirgí inslithe go leictreach)

7506 10

plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall de nicil neamh-chóimhiotail (seachas plátaí, leatháin nó stiallacha leata)

7507 11

feadáin agus píobáin nicile neamh-chóimhiotail

7508 90

earraí nicile

7605 19

Sreang d’alúmanam neamh-chóimhiotail, ag a bhfuil uastoise trasghearrtha de <= 7 mm (seachas sreanga snáithithe, cáblaí, rópaí agus earraí eile faoi cheannteideal 7614 , sreanga inslithe go leictreach, téada d’uirlisí ceoil)

7605 29

Sreang, de chóimhiotail alúmanaim, ag a bhfuil uastoise trasghearrtha de <= 7 mm (seachas sreanga, cáblaí, rópaí agus rudaí eile faoi cheannteideal 7614 , sreanga inslithe go leictreach, téada uirlisí ceoil)

7606 92

Plátaí, leatháin agus stiallacha, de chóimhiotail alúmanaim, de thiús > 0,2 mm (seachas cearnógach nó dronuilleogach)

7607 20

Scragall alúmanaim, tacaithe, de thiús (seachas aon ábhar taca) de < = 0,2 mm (seachas scragall stampála atá faoi cheannteideal 3212 , agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin crann)

7611 00

Taiscumair, umair, dabhcha agus coimeádáin chomhchosúla, as alúmanam, le haghaidh aon ábhair (seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe), a bhfuil toilleadh > 300 l iontu, nach bhfuil trealamh meicniúil ná teirmeach feistithe orthu, bídís línithe nó inslithe in aghaidh teasa nó ná bídís (seachas coimeádáin atá déanta nó feistithe go sonrach le haghaidh cineál amháin nó níos mó iompair)

7612 90

cascaí, drumaí, cannaí, boscaí agus gabhdáin chomhchosúla, lena n-áirítear coimeádáin fheadáin dhocht, as alúmanam, le haghaidh aon ábhair (seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe), ina bhfuil toilleadh <= 300 l, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

7613 00

Taisceadáin alúmanaim le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe

7616 10

Tairní, greamanna, stáplaí (seachas na cinn atá faoi cheannteideal 8305 ), scriúnna, boltaí, cnónna, crúcaí scriú, seamanna, leicníní, pionnaí leicnín, leicneáin agus earraí comhchosúla eile............

7804 11

Plátaí, leatháin, stiallacha agus duilleoga luaidhe; stiallacha agus duilleoga luaidhe; púdair agus calóga luaidhe – Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall – Leatháin, stiallacha agus scragall ar tiús (gan aon ábhar taca a áireamh) nach mó ná 0,2 mm

7804 19

Plátaí, leatháin, stiallacha agus duilleoga luaidhe; púdair agus calóga luaidhe – Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall – Eile

7905 00

plátaí, leatháin, stiallacha agus duilleoga since

8001 20

cóimhiotail stáin neamhshaoirsithe

8003 00

Barraí, slata, próifílí agus sreang stáin

8007 00

Earraí stáin

8101 10

púdair thungstain

8102 97

Fuíoll agus dramh molaibdéineam (seachas luaith agus iarmhair ina bhfuil molaibdéineam)

8105 90

Earraí cóbailt

8109 31

Dramhaíl agus fuíoll siorcóiniam — ina bhfuil níos lú ná aon pháirt amháin haifniam in aghaidh 500 páirt siorcóiniam de réir meáchain

8109 39

Dramhaíl agus fuíoll siorcóiniam - Eile

8109 91

Earraí siorcóiniam — ina bhfuil níos lú ná aon pháirt amháin haifniam in aghaidh 500 páirt siorcóiniam de réir meáchain

8109 99

Earraí siorcóiniam - Eile

8202 20

Lanna le haghaidh sábh banda de tháirmhiotal

8207 60

Uirlisí chun tollta nó chun bróitseála

8208 10

Sceana agus lanna gearrtha, do mheaisíní nó d’fhearais mheicniúla - le haghaidh miotalóireachta

8208 20

Sceana agus lanna gearrtha, do mheaisíní nó d’fhearais mheicniúla - le haghaidh adhmadóireachta

8208 30

Sceana agus lanna gearrtha, do mheaisíní nó d’fhearais mheicniúla - a úsáidtear sa tionscal bia

8208 90

Sceana agus lanna gearrtha, do mheaisíní nó d’fhearais mheicniúla - eile

8301 20

glais, iad déanta as táirmhiotail, a úsáidtear do mhótarfheithiclí

8301 70

Eochracha arna gcur i láthair ceann ar cheann

8302 30

Gléasadh, feistiú agus earraí comhchosúla eile atá oiriúnach le haghaidh mótarfheithiclí

8307 10

feadánra solúbtha iarainn nó cruach, bíodh feistis air nó ná bíodh

8309 90

Stopalláin, caidhpeanna agus claibíní, lena n-áirítear scriú-chlaibíní agus stopalláin doirte, capsúil do bhuidéil, dalláin shnáithithe, clúdaigh dallán, séalaí agus comhghabhálais phacála eile, déanta as táirmhiotal (seachas coirc chorónacha)

8402 12

Coirí feadáin uisce nach dtáirgeann níos mó ná 45 thonna gaile in aghaidh na huaire

8402 19

Coirí eile a ghineann gal, lena n-áirítear coirí hibrideacha

8402 20

Coirí uisce fhorthéite

8402 90

Coirí a ghineann gal uisce nó gala eile (seachas coirí uisce te le haghaidh téimh lárnaigh lenar féidir gal uisce a ghiniúint faoi lagbhrú freisin); coirí uisce fhorthéite - Páirteanna

8404 10

Gléasra cúnta lena úsáid le coirí atá faoi cheannteideal 8402 nó 8403 , e.g. barainneoirí, forthéiteoirí, easbhainteoirí súiche agus aisghabhálaithe gáis

8404 20

Comhdhlúthadáin gaile uisce nó córais tiomána gaile eile

8404 90

Gineadóirí gáis táirgeora nó gáis uisce, gona n-íontóirí nó gan íontóirí; gineadóirí gáis aicéitiléine agus gineadóirí gáis comhchosúla a úsáideann próiseas uisce, gona n-íontóirí nó gan íontóirí - Páirteanna

8405 90

páirteanna de ghineadóirí gáis táirgeora nó gáis uisce agus gineadóirí gáis aicéitiléine nó gineadóirí gáis próiseála uisce comhchosúla, nach bhfuil sonraithe aon áit eile.

8406 90

Tuirbíní gaile uisce agus tuirbíní gaile - Páirteanna

8412 10

Innill fhreasaithe seachas innill turba-scairde

8412 21

Innill agus mótair - a ghníomhaíonn go líneach (sorcóirí)

8412 29

Innill agus mótair den chumhacht hiodrálach - Eile

8412 39

Innill agus mótair den chumhacht neomatach - Eile

8414 90

Caidéil aeir nó folúis, comhbhrúiteoirí agus gaothráin aeir nó gáis eile; cochaill aerála nó athchúrsála lena gcuimsítear gaothrán; bídís feistithe le scagairí nó ná bídís; caibinéid sábháilteachta bitheolaíochta nach sceitheann gás, bídís feistithe le scagairí nó ná bídís - Páirteanna

8415 83

Meaisíní aerchóirithe eile, ina bhfuil gaothrán mótarthiomáinte agus eilimintí chun an teocht agus taise an aeir a athrú, lena n-áirítear na meaisíní nach féidir taise an aeir a rialú ann ar leithligh - nach gcuimsítear aonad cuisniúcháin leo

8416 10

dóirí foirnéise i gcomhair breosla leachtach

8416 20

Dóirí foirnéise le haghaidh breosla nó gás soladach púdraithe, lena n-áirítear comhdóirí

8416 30

Stócálaithe meicniúla gona ngrátaí meicniúla, gona scaoilteoirí luatha meicniúla agus gona bhfearais chomhchosúla (seachas dóirí)

8416 90

Páirteanna de dhóirí foirnéise amhail stócálaithe meicniúla, lena n-áirítear a ngrátaí meicniúla, scaoilteoirí luatha meicniúla agus fearais chomhchosúla

8417 20

Oighinn bhácúis, lena n-áirítear oighinn bhréige, neamhleictreach

8419 19

téitheoirí uisce meandracha nó stórála, neamhleictreach (seachas téitheoirí uisce gáis meandracha agus coirí nó téitheoirí uisce do théamh lárnach)

8420 99

Páirteanna de mheaisíní cleandrála nó de mheaisíní rollta eile, seachas i gcomhair miotal nó gloine, maille leis na sorcóirí a ghabhann leo - Eile

8421 19

Lártheifneoirí, lena n-áirítear triomadóirí lártheifeacha - eile

8421 91

Páirteanna de lártheifneoirí, lena n-áirítear triomaitheoirí lártheifeacha

8424 89 40

Fearais mheicniúla i gcomhair teilgin, easraithe nó spraeála de chineál a úsáidtear chun ciorcaid phriontáilte nó cóimeálacha ciorcad priontáilte a mhonarú go príomha nó chuige sin amháin

8424 90 20

Páirteanna d’fhearais mheicniúla atá faoi cheannteideal 8424 89 40

8425 11

Tácla agus crocha ulóige seachas crocha scipe nó crocha de chineál a úsáidtear chun feithiclí faoi thiomáint mótair leictrigh a ardú

8426 12

Frámaí tógála inaistrithe ar bhoinn agus iompróirí gabhalscartha

8426 99

Deiricí long; craenacha, lena n-áirítear craenacha cábla; frámaí tógála inaistrithe, iompróirí gabhalscartha agus trucailí oibreacha a bhfuil craein feistithe orthu - Eile

8428 20

Ardaitheoirí agus iompróirí neomatacha

8428 32

Ardaitheoirí agus iompróirí buan-aicsin eile, le haghaidh earraí nó ábhar - Eile, de chineál buicéid

8428 33

Ardaitheoirí agus iompróirí buan-aicsin eile, le haghaidh earraí nó ábhar - Eile, de chineál creasa

8428 90

Innealra eile

8429 19

Ollscartairí agus claonscartairí - Eile

8429 59

Sluaistí meicniúla, tochaltóirí agus lódairí sluaiste - Eile

8430 10

Sáiteoirí píle agus asbhainteoirí píle

8430 39

Gearrthóirí guail nó carraige agus innealra tollánaithe - Eile

8439 10

Innealra le haghaidh laíon d’ábhar snáithíneach ceallalósach a dhéanamh

8439 30

Innealra le haghaidh páipéar nó cairtchlár a chríochnú

8440 90

Innealra leabharcheangail, lena n-áirítear meaisíní fuála leabhar - Páirteanna

8441 30

Meaisíní le haghaidh cartáin, boscaí, cásanna, feadáin, drumaí nó coimeádáin chomhchosúla a dhéanamh, seachas trí mhúnlú

8442 40

Páirteanna den innealra, den ghléasra nó den trealamh thuasluaite

8443 13

Innealra priontála seach-churtha eile

8443 15

Innealra priontála litirphreasa, seachas an cineál a bhaineann an t-ábhar de spól, gan priontáil fhleisceagrafach san áireamh

8443 16

Innealra priontála fleisceagrafaí

8443 17

Innealra greanphriontála

8443 91

Páirteanna agus gabhálais clódóireachta a úsáidtear i gcomhair clódóireachta le plátaí, sorcóirí agus comhpháirteanna clódóireachta eile faoi cheannteideal 8442

8444 00

Meaisíní i gcomhair ábhair theicstíle de dhéantús an duine a easbhrú, a tharraingt, a uigeachtú nó a ghearradh

8448 11

Dobaithe agus jacquard; meaisíní laghdaithe, cóipeála, puinseála nó cóimeála cártaí le húsáid leo sin

8448 19

Innealra cúnta faoi cheannteidil 8444 , 8445 , 8446 nó 8447 - Eile

8448 33

Fearsaidí, eitleoirí fearsaide, fáinní sníofa agus taistealaithe fáinne

8448 42

Giolcacha le haghaidh seoltaí, úmacha agus frámaí úma

8448 49

Páirteanna agus gabhálais meaisíní sníofa (seolta) nó an t-innealra cúnta a ghabhann leo - Eile

8448 51

Tromáin, snáthaidí agus earraí eile a úsáidtear le haghaidh lúba a dhéanamh

8451 10

Meaisíní tirimghlanta

8451 29

Meaisíní triomaithe - Eile

8451 30

Meaisíní smúdála agus preasanna (lena n-áirítear preasanna comhleáite)

8451 90

Innealra (seachas meaisíní faoi cheannteideal 8450 ) le haghaidh snáthanna teicstíle, fabraicí nó earraí teicstíle déanta suas a ní, a ghlanadh, a fháisceadh, a thriomú, a smúdáil, a phreasáil (lena n-áirítear preasanna comhleáite), a thuaradh, a dhathú, a threiscíniú, a chríochnú, a chlúdach nó a thuile agus meaisíní le taos a chur ar bhonn fabraice nó tacú eile a úsáidtear i ndéantús clúdaigh urláir mar líonóil; meaisíní le haghaidh fabraicí teicstíle a thochras, a dhíthochras, a fhilleadh, a ghearradh nó a scealpadh - Páirteanna

8453 10

Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair

8453 80

Innealra eile

8453 90

Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair nó le haghaidh coisbheart nó earraí eile seithí, craicne nó leathair a dhéanamh nó a dheisiú, seachas meaisíní fuála - Páirteanna

8454 10

Tiontairí

8459 10

Meaisíní ceannaonaid den chineál a bhíonn ar shleamhnáin

8459 70

Meaisíní eile snáithithe nó tapála

8461 20

Meaisíní múnlaithe nó sliotáin, do shaoirsithe miotail, cairbídí miotail nó ceirméid

8461 30

Meaisíní bróisteála, do shaoirsiú miotal, cairbídí miotail nó ceirméid

8461 40

Meaisíní gearrtha giair, meilte giair nó críochnaithe giair

8461 90

Meaisín-uirlisí le plánáil, múnlú, déanamh sliotán, bróitseáil, gearradh giair, meilt giair nó críochnú giair, sábhadh, teascadh agus uirlisí meaisín eile a oibríonn trí mhiotal nó miotail cheirmeacha a bhaint, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile - Eile

8465 20

Ionaid meaisínithe

8465 93

Meaisíní meilte, greanála nó snasta

8465 94

Meaisíní lúbtha nó cóimeála

8466 10

Coinneálaithe uirlise agus cinn dísle féinoscailte

8466 92

Páirteanna eile agus gabhálais atá oiriúnach le húsáid leis na meaisíní faoi cheannteidil 8456 go 8465 amháin nó go príomha, lena n-áirítear coinneálaithe saothair nó uirlise, cinn dísle féinoscailte, cinn a scoilteann agus ceangaltáin speisialta eile le haghaidh uirlisí meaisín; coinneálaithe uirlise d’aon chineál uirlise lena saoirsiú i ngreim láimhe – I gcás meaisíní faoi cheannteideal 8464

8472 10

Meaisíní dúblála

8472 30

Meaisíní le postas a shórtáil nó a fhilleadh nó postas a chur isteach i gclúdaigh nó i mbandaí, meaisíní le postas a oscailt, a dhúnadh nó a shéalú, agus meaisíní stampaí poist a ghreamú nó a chealú

8473 21

Páirteanna agus gabhálais na meaisíní leictreacha ríofa faoi cheannteideal 8470 10 , 8470 21 nó 8470 29

8474 10

Meaisíní sórtála, criathraithe, scartha nó nite

8474 39

Meaisíní measctha nó fuinte - Eile

8474 80

Innealra le cré, cloch, mianta nó substaintí mianracha eile, i bhfoirm sholadach (lena n-áirítear púdar nó taos) a shórtáil, a chriathrú, a scaradh, a ní, a bhrú, a mheilt, a mheascadh nó a fhuineadh; innealra le breoslaí soladacha mianracha, taos ceirmeach, ábhair phlástrála nó táirgí mianracha eile i bhfoirm púdair nó taois a cheirtleánú nó a mhúnlú; meaisíní le múnlaí teilgcheártan a dhéanamh de ghaineamh – Innealra eile

8475 21

Meaisíní le snáithíní optúla agus réamhfhoirmeacha díobh a dhéanamh

8475 29

Meaisíní le gloine nó earraí gloine a mhonarú nó a shaoirsiú te - Eile

8475 90

Meaisíní le lampaí, feadáin nó comhlaí nó splancbholgáin, leictreacha nó leictreonacha i gclúdaigh ghloine a chóimeáil; meaisíní le gloine nó earraí gloine a mhonarú nó a shaoirsiú te - Páirteanna

8477 40

Meaisíní múnlaithe folúis agus meaisíní teirmidheilbhithe eile

8477 51

Le boinn neomatacha a mhúnlú nó a atráchtú nó le feadáin laistigh a mhúnlú nó a dheilbhiú ar bhealach eile

8479 10

Innealra le haghaidh oibreacha poiblí, tógáil agus a leithéid

8479 30

Preasanna le clár gráinníní nó clár tógála snáithíní d’adhmad nó d’ábhair eile a bhfuil mianach adhmaid iontu a mhonarú, agus innealra eile le hadhmad nó corc a chóireáil

8479 50

Róbait tionsclaíocha, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

8479 90

Meaisíní agus fearais mheicniúla a bhfuil feidhmeanna ar leith acu nach bhfuil sonraithe, nó nach bhfuil san áireamh in aon áit eile i gCaibidil 84 - Páirteanna

8480 20

Boinn múnlaithe

8480 30

Patrúin múnlaithe

8480 60

Múnlaí le haghaidh ábhair mhianracha

8481 10

Comhlaí laghdaithe brú

8481 20

Comhlaí le hola-hiodrálacha nó neomatacha a tharchur

8481 40

Comhlaí sábháilteachta nó fuascailte

8482 20

Imthacaí rollacha barrchaolaithe, lena n-áirítear cóimeálacha cónrollóirí agus rollóirí barrchaolaithe

8482 91

Gráin, snáthaidí agus rollóirí

8482 99

Páirteanna eile

8484 10

Gaiscéid agus ailt chomhchosúla leathánra mhiotail comhcheangailte le hábhar eile nó a bhfuil dhá shraith miotail ann nó níos mó

8484 20

Séalaí meicniúla

8484 90

Gaiscéid agus ailt chomhchosúla leathánra mhiotail comhcheangailte le hábhar eile nó a bhfuil dhá shraith miotail ann nó níos mó; foirne nó ilchnuasaigh gaiscéad agus alt comhchosúil, a bhfuil comhdhéanamh neamhchosúil acu, curtha i máilíní, i gclúdaigh nó i bpacáil chomhchosúil; séalaí meicniúla - Eile

8501 33

Mótair SD eile; Gineadóirí SD, seachas gineadóirí fótavoltacha – ar mó a n-aschur ná 75 kW ach nach mó ná 375 kW é

8501 62

Gineadóirí SA (ailtéarnóirí), seachas gineadóirí fótavoltacha ar mó a n-aschur ná 75 kVA ach nach mó ná 375 kVA é

8501 63

Gineadóirí SA (ailtéarnóirí), seachas gineadóirí fótavoltacha ar mó a n-aschur ná 375 kVA ach nach mó ná 750 kVA é

8501 64

Gineadóirí SA (ailtéarnóirí), seachas gineadóirí fótavoltacha ar mó a n-aschur ná 750 kVA

8502 31

Foirne ginte, arna gcumhachtú ag an ngaoth

8502 39

Tacair ghinte eile – Eile

8502 40

Tiontairí rothlacha leictreacha

8504 33

Claochladáin a bhfuil acmhainn láimhseála cumhachta iontu is mó ná 16 kVA ach nach mó ná 500 kVA í

8504 34

Claochladáin a bhfuil acmhainn láimhseála cumhachta iontu is mó ná 500 kVA

8505 20

Cúpláin, crága agus coscáin leictreamaighnéadacha

8506 90

Cealla príomhúla agus ceallraí príomhúla - Páirteanna

8507 30

Taisc-chealla leictreacha, lena n-áirítear na scarthóirí a ghabhann leo, bídís dronuilleogach nó ná bídís (cearnógach san áireamh) - Nicil-caidmiam

8514 31

Foirnéisí léis leictreoin

8525 50

Gaireas tarchuir

8530 90

Trealamh comharthaíochta, sábháilteachta nó rialaithe tráchta leictreach le haghaidh iarnród, trambhealaí, bóithre, uiscebhealaí intíre, áiseanna páirceála, fearais chalaphoirt nó aerpháirceanna (seachas iad siúd faoi cheannteideal 8608 ) - Páirteanna

8532 10

Toilleoirí daingnithe arna ndearadh le húsáid i gciorcaid 50/60 hz agus a bhfuil toilleadh freasaitheach láimhseála cumhachta iontu >= 0,5 kvar “toilleoirí cumhachta”

8533 29

Friotóirí seasta eile - Eile

8535 30

Lascaí aonrúcháin agus lascaí iamh is oscailt

8535 90

Gaireas leictreonach le ciorcaid leictreonacha a lascadh nó a chosaint, nó le teagmhálacha a dhéanamh ar chiorcaid leictreacha nó iontu (mar shampla, lascaí, fiúsanna, coscairí tintrí, teorantóirí voltais, sochtóirí borrtha, plocóidí agus nascóirí eile, comhchumair), le haghaidh voltais is mó ná 1 000  V - Eile

8539 41

Stua-lampaí

8540 20

Feadáin le haghaidh ceamaraí teilifíse; tiontairí agus dianaitheoirí físe; feadáin fótacatóide eile

8540 60

Feadáin gha-chatóideacha eile

8540 79

Feadáin mhicreathonnáin (mar shampla, maighnéatróin, cliostróin, feadáin tonnán taistil, carcinotróin), gan feadáin eangach-rialaithe san áireamh - Eile

8540 81

Comhlaí agus feadáin glacadóra nó aimplitheora

8540 89

Comhlaí agus feadáin eile – Eile

8540 91

Páirteanna d’fheadáin gha-chatóideacha

8540 99

Páirteanna eile

8543 10

Luasaire cáithníní

8547 90

Feistis inslithe le haghaidh meaisíní leictreacha, fearais nó trealamh, ar feistis iad nach bhfuil iontu ach ábhar inslithe seachas aon mhion-chomhpháirt miotail (mar shampla, soicéid snáithithe) a cuireadh san áireamh le linn a múnlaithe chun críoch cóimeála amháin, seachas inslitheoirí faoi cheannteideal 8546 ; feadánra seolphíobáin leictreach agus ailt dóibh, déanta de tháirmhiotail líneáilte le hábhar inslithe - Eile

8602 90

Innill traenach iarnróid a chumhachtaítear ag taisc-cheallraí leictreacha

8604 00

Feithiclí cothabhála nó deisithe iarnróid nó trambhealaigh, bídís féinghluaiste nó ná bídís (mar shampla, ceardlanna, craenacha, calcóirí ballasta, ailínitheoirí rianta, cóistí tástála agus feithiclí iniúchta rianta)

8606 92

Veaineanna agus vaigíní eile iarnróid nó trambhealaigh eile, nach bhfuil féinghluaiste - Oscailte, a bhfuil taobhanna neamh-inbhainte acu ar airde is mó ná 60 cm

8701 21

Tarracóirí bóthair do leathleantóirí - Gan ach inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú (díosal nó leathdhíosal)

8701 22

Tarracóirí bóthair do leathleantóirí - Ina bhfuil inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú (díosal nó leathdhíosal) agus mótar leictreach araon mar mhótair tiomána

8701 23

Tarracóirí bóthair do leathleantóirí - Ina bhfuil inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána

8701 24

Tarracóirí bóthair le haghaidh leathleantóirí - Gan ach mótar leictreach le haghaidh tiomána

8701 30

Tarracóirí snámhaíola (seachas tarracóirí arna rialú ag coisithe)

8704 10

Dumpairí atá ceaptha lena n-úsáid ar bhóithre tánaisteacha

8704 22

Mótarfheithiclí eile chun earraí a iompar – d’ollmheáchan feithicle is mó ná 5 thona ach nach mó ná 20 thona:

8704 32

Mótarfheithiclí eile chun earraí a iompar - d’ollmheáchan feithicle is mó ná 5 thona

8705 20

Deiricí druileála taistil

8705 30

Feithiclí comhraicthe dóiteáin

8705 90

Mótarfheithiclí sainchuspóireacha, seachas iad siúd atá ceaptha go príomha chun daoine nó earraí a iompar (mar shampla, leoraithe deisithe, leoraithe craenach, feithiclí comhraicthe dóiteáin, leoraithe measctha coincréite, leoraithe scuabadóra bóthair, leoraithe spraeála, ceardlanna taistil, aonaid raideolaíocha taistil) - Eile

8709 90

Trucailí monarchan, de chineál féinghluaiste, nach bhfuil trealamh tógála nó láimhseála feistithe orthu, den chineál a úsáidtear i monarchana, trádstórais, limistéir duganna nó aerfoirt do ghearriompar earraí; tarracóirí den chineál a úsáidtear ar ardáin stáisiúin iarnróid; páirteanna de na feithiclí thuasluaite - Páirteanna

8716 20

Leantóirí agus leathleantóirí féinluchtaithe nó féin-díluchtaithe chun críoch talmhaíochta

8716 39

Leantóirí agus leathleantóirí eile chun earraí a iompar - Eile

9010 10

gléasra agus trealamh chun scannán fótagrafach (lena n-áirítear scannán cineamatagrafach) nó páipéar fótagrafach i rollaí a fhorbairt go huathoibríoch nó chun scannáin fhorbartha a nochtadh go huathoibríoch do rollaí páipéir fhótagrafaigh

9015 40

Uirlisí agus fearais suirbhéireachta fhótaghram-mhéadracha

9015 80

Uirlisí agus fearais eile

9015 90

Suirbhéireacht (lena n-áirítear suirbhéireacht fhótaghram-mhéadrach), uirlisí agus fearais hidreagrafacha, aigéaneolaíocha, hidreolaíocha, mheitéareolaíocha nó gheoifisiceacha, gan compáis a áireamh; raonaimsitheoirí - Páirteanna agus gabhálais

9029 10

Áiritheoirí imrothluithe, áiritheoirí táirgeachta, tacsaiméadair, odaiméadair, peidiméadair agus a leithéidí

9031 20

Binsí tástála

9032 81

Ionstraimí agus gaireas uathoibríoch eile rialála nó rialaithe - hiodrálach nó neomatach - Eile

9401 10

Suíocháin aerárthaigh

9401 20

Suíocháin do mhótarfheithiclí

9403 30

Troscán adhmaid de chineál a úsáidtear in oifigí

9406 10

Foirgnimh réamhdhéanta d’adhmad

9406 90

Foirgnimh réamhdhéanta, bíodh siad iomlán nó cóimeáilte cheana féin - Eile

9606 30

Múnlaí cnaipí agus páirteanna eile cnaipí; bánáin chnaipe

9608 91

Goba pinn agus pointí gob

9612 20

as snáithíní saorga, ar lú ná 30 mm ar leithead iad, curtha go buan i gcartúis phlaisteacha nó miotail de chineál a úsáidtear i gclóscríobháin uathoibríocha, i dtrealamh próiseála sonraí uathoibríoch agus in innill eile


IARSCRÍBHINN VII

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil in Iarscríbhinn XXIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

“Liosta earraí dá dtagraítear in airteagal 3ea(5)(a)”.


IARSCRÍBHINN VIII

Cuirtear an Iarscríbhinn seo a leanas leis:

“IARSCRÍBHINN XXVI

LIOSTA EARRAÍ DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 3o(1) agus (2)

 

Cód AC

Ainm an earra

 

7108

Ór (lena n-áirítear ór atá plátáilte le platanam), é neamhshaoirsithe, nó é i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó i bhfoirm púdair

 

7112 91

Dramhaíl agus fuíoll óir, lena n-áirítear miotal cumhdaithe le hór ach gan cosamar ina bhfuil miotail lómhara eile a áireamh

Ex

7118 90

Boinn óir


IARSCHRÍBHINN IX

Cuirtear an Iarscríbhinn seo a leanas leis:

“IARSCRÍBHINN XXVII

LIOSTA EARRAÍ DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 3o(3)

 

Cód AC

Ainm an earra

Ex

7113

Earraí seodra agus páirteanna díobh, d’ór nó ina bhfuil ór, nó de mhiotal atá cumhdaithe le hór

Ex

7114

Earraí gaibhne óir nó gaibhne geala agus codanna díobh, d’ór nó ina bhfuil ór, nó de mhiotal atá cumhdaithe le hór