11.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 184/3


RIALACHÁN (AE) 2022/1181 ÓN gCOIMISIÚN

an 8 Iúil 2022

lena leasaítear brollach Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosmaideacha

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha (1), agus go háirithe Airteagal 31(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Aicmíodh an tsubstaint formaildéad (Uimh. CAS 50-00-0, Uimh. CE 200-001-8) mar charcanaigin (Catagóir 1B) agus mar íogróir craicinn (Catagóir 1) i gCuid 3 d’Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 (2). De réir Airteagal 15 de Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 cuirfear toirmeasc ar úsáid substaintí i dtáirgí cosmaideacha i gcás ina bhfuil na substaintí sin aicmithe mar shubstaintí carcanaigineacha de Chatagóir 1B san Iarscríbhinn sin. Mar sin, tá toirmeasc ar úsáid an fhormaildéid i dtáirgí cosmaideacha agus tá sé liostaithe faoi láthair in iontráil 1577 d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009.

(2)

In Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009, tá liosta de na substaintí is ceadmhach a úsáid mar leasaithigh i dtáirgí cosmaideacha. Cuid áirithe de na leasaithigh sin, bíonn siad ag scaoileadh formaildéid de réir a chéile chun feidhm chaomhnaithe a chomhlíonadh sa táirge cosmaideach deiridh (scaoilteoirí formaildéid a thugtar orthu sin). Úsáidtear scaoilteoirí formaildéid i dtáirgí cosmaideacha neamhshruthlaithe agus i dtáirgí sruthlaithe araon.

(3)

Chun tomhaltóirí atá íograithe don fhormaildéad a chur ar an eolas gurb ann d’fhormaildéad a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le frithghníomhú ailléirgeach, leagtar amach i bpointe 2 de bhrollach Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 go gcuirfear lipéad ar na táirgí críochnaithe go léir ina bhfuil na substaintí atá liostaithe san Iarscríbhinn sin agus a scaoileann formaildéad, lipéad ar a mbeidh an rabhadh sonrach “tá formaildéad sa táirge seo”, i gcás inar mó ná 0,05 % an tiúchan formaildéid atá sa táirge críochnaithe.

(4)

Sa chomhairle eolaíoch ón gCoiste Eolaíoch um Shábháilteacht Tomhaltóirí (CEST) an 7 Bealtaine 2021 (3), thángthas ar an gconclúid nach leor an tairseach reatha 0,05 % (500 ppm) chun tomhaltóirí atá íograithe don fhormaildéad a chosaint. Ina theannta sin, tháinig an CEST ar an gconclúid gur cheart, chun formhór mór na dtomhaltóirí sin a chosaint, an tairseach atá ann faoi láthair maidir leis an gceanglas lipéadaithe a laghdú go 0,001 % (10 ppm), tairseach is ceart a chur i bhfeidhm maidir leis an méid iomlán formaildéid a scaoiltear, bíodh scaoilteoir formaildéid amháin i dtáirge nó bíodh níos mó ná scaoilteoir amháin ann.

(5)

I bhfianaise thuairim CEST, an riosca féideartha do shláinte an duine de dheasca substaintí áirithe a scaoileann formaildéad a úsáid i dtáirgí cosmaideacha, is féidir teacht ar an gconclúid go bhfuil an riosca sin ina údar maith le tairseach níos ísle ná an ceann is infheidhme faoi láthair maidir leis an gceanglas táirgí den sórt sin a lipéadú leis an rabhadh sonrach “tá formaildéad sa táirge seo”. Ba cheart an tairseach sin a laghdú mar a mhol CEST. Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 a leasú dá réir.

(6)

Ba cheart tréimhse réasúnach ama a thabhairt don tionscal chun oiriúnú do na ceanglais nua trí na coigeartuithe is gá ar lipéadú na dtáirgí agus ar fhoirmliú na dtáirgí a dhéanamh chun a áirithiú nach gcuirfear ach táirgí cosmaideacha a chomhlíonann na ceanglais nua ar an margadh. Ba cheart tréimhse réasúnach ama a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha freisin chun táirgí cosmaideacha a tharraingt siar, ar táirgí iad nach gcomhlíonann na ceanglais nua sin agus a cuireadh ar an margadh sula raibh feidhm ag an bhforáil nua lipéadúcháin. Mar sin, ós rud é go bhfuil an riosca a bhaineann le scaoilteoirí formaildéid réasúnta íseal agus i bhfianaise líon mór na dtáirgí cosmaideacha lena mbaineann, ba cheart gur 24 mhí agus 48 mí faoi seach a bheadh san idirthréimhse.

(7)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Tháirgí Cosmaideacha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Phointe 2 den Bhrollach d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009:

“2.

Na táirgí críochnaithe go léir ina bhfuil na substaintí atá liostaithe san Iarscríbhinn seo agus a scaoileann formaildéad, cuirfear lipéad orthu ar a mbeidh an rabhadh sonrach ‘scaoileann an táirge seo formaildéad’, i gcás inar mó ná 0,001 % (10 ppm) an tiúchan iomlán formaildéid a scaoiltear sa táirge críochnaithe, bíodh scaoilteoir formaildéid amháin sa táirge críochnaithe nó bíodh níos mó ná scaoilteoir amháin ann.

Mar sin féin, i gcás na dtáirgí críochnaithe go léir ina bhfuil substaintí dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chomhlíonann Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 de réir mar is infheidhme an 30 Iúil 2022, féadfar iad a chur ar mhargadh an Aontais go dtí an 31 Iúil 2024 agus féadfar iad a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais go dtí an 31 Iúil 2026.”

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 8 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 342, 22.12.2009, lch. 59.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoracha 67/548/CEE agus 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch. 1).

(3)  CEST (an Coiste Eolaíoch um Shábháilteacht Tomhaltóirí), Comhairle eolaíoch maidir leis an tairseach i leith an rabhaidh ‘tá formaildéad sa táirge seo’ in Iarscríbhinn V, pointe brollaigh 2 maidir le substaintí a scaoileann formaildéad, leagan deiridh an 7 Bealtaine 2021, SCCS/1632/21.