16.6.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 161/67


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/928 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Meitheamh 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha le haghaidh Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe ar liostaí na dtríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim a theacht isteach san Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagal 230(1) agus Airteagal 232(1) agus (3) de.

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2016/429, ceanglaítear gur gá coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht ó thríú tír nó ó chríoch, nó ó chrios nó ó dheighleog de thríú tír nó de chríoch, a liostaítear i gcomhréir le hAirteagal 230(1) den Rialachán sin chun teacht isteach san Aontas.

(2)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún (2), leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe nach mór do choinsíneachtaí de speicis agus catagóirí áirithe ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a chomhlíonadh chun teacht isteach san Aontas ó thríú tíortha nó ó chríocha nó ó chriosanna de thríú tír nó de chríoch, nó ó dheighleoga de thríú tír nó de chríoch i gcás ainmhithe dobharshaothraithe.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún (3), bunaítear na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna nó deighleoga de thríú tír nó de chríoch, óna gceadaítear na speicis agus catagóirí ainmhithe, na táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a thagann faoi raon feidhme Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 teacht isteach san Aontas.

(4)

Thar aon ní eile, le hIarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404, leagtar amach na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le coinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim a theacht isteach san Aontas.

(5)

Thug Ceanada fógra don Choimisiún maidir le dhá ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis: tá ráig amháin acu sin ann i gcúige British Columbia, Ceanada agus tá ráig eile acu ann i gcúige Ontario, Ceanada agus deimhníodh iad an 18 Bealtaine 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(6)

Thairis sin, thug Ceanada fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis atá ann i gcúige British Columbia, Ceanada, agus deimhníodh í an 22 Bealtaine 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(7)

Thairis sin, thug Ceanada fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis atá ann i gcúige Saskatchewan, Ceanada, agus deimhníodh í an 26 Bealtaine 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(8)

Thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann gar do Ludlow, Ludlow, Shropshire, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh í an 1 Meitheamh 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(9)

Thairis sin, thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ráig eile den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann gar do Ludlow, Ludlow, Shropshire, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh í an 7 Meitheamh 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(10)

Thug na Stáit Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis atá ann i gcúige Pennsylvania, na Stáit Aontaithe, agus deimhníodh í an 2 Meitheamh 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(11)

Tar éis na ráigeanna sin den fhliú éanúil ardphataigineach, bhunaigh údaráis tréidliachta Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe crios rialaithe 10 km timpeall ar na bunaíochtaí atá buailte agus chuir siad beartas díothaithe chun feidhme chun láithreacht an fhliú éanúil ardphataiginigh a rialú agus chun leathadh an ghalair sin a theorannú.

(12)

Tá faisnéis curtha faoi bhráid an Choimisiún ag Ceanada, ag an Ríocht Aontaithe agus ag na Stáit Aontaithe maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a gcríoch agus maidir leis na bearta atá déanta acu chun leathadh breise an fhliú éanúil ardphataiginigh sin a chosc. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis sin. Ar bhonn na meastóireachta sin agus chun stádas sláinte ainmhithe an Aontais a chosaint, níor cheart, mar gheall ar na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach, údarú a thabhairt a thuilleadh do choinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis ná d’fheoil úr ó éanlaith chlóis ná d’éin ghéim teacht isteach san Aontas ó na limistéir atá faoi shrianta arna mbunú ag údaráis tréidliachta Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe.

(13)

Thairis sin, chuir an Ríocht Aontaithe faisnéis nuashonraithe isteach maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ina críoch i ndáil le cúig ráig den fhliú éanúil ardphataigineach i mbunaíochtaí éanlaithe clóis: dhá ráig gar do North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh iad an 28 Nollaig 2021 agus an 5 Eanáir 2022, dhá ráig gar do Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh iad an 31 Nollaig 2021 agus an 10 Eanáir 2022 agus ráig amháin gar do Lazonby, Eden, Cumbria, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus dearbhaíodh í an 4 Eanáir 2022. Chuir an Ríocht Aontaithe faisnéis isteach freisin faoi na bearta a rinne sí chun leathadh breise an ghalair sin a chosc. Go sonrach, tar éis na ráigeanna sin den fhliú éanúil ardphataigineach, chuir an Ríocht Aontaithe beartas díothaithe chun feidhme chun leathadh an ghalair sin a rialú agus a theorannú. Ina theannta sin, thug an Ríocht Aontaithe chun críche na bearta glantacháin agus díghalraithe ba ghá tar éis chur chun feidhme an bheartais díothaithe ar na bunaíochtaí éanlaithe clóis a bhí ionfhabhtaithe ina críoch.

(14)

Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis a chuir an Ríocht Aontaithe isteach agus tháinig sé ar an gconclúid go raibh na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach sna bunaíochtaí éanlaithe clóis gar do North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe gar do Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus gar do Lazonby, Eden, Cumbria, Sasana, an Ríocht Aontaithe go raibh na ráigeanna sin díothaithe agus nach bhfuil aon riosca ag baint a thuilleadh le tráchtearraí éanlaithe clóis a theacht isteach san Aontas ó na criosanna sa Riocht Aontaithe óna raibh teacht isteach san Aontas na dtráchtearraí éanlaithe clóis ar fionraí de dheasca na ráigeanna sin.

(15)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú chun an staid eipidéimeolaíoch reatha a chur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach i gCeanada, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe. Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) 2021/404 a leasú dá réir.

(16)

Agus an staid eipidéimeolaíoch atá ann faoi láthair i gCeanada, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe á cur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach agus an riosca tromchúiseach atá ann go dtabharfaí isteach san Aontas é, ba cheart éifeacht a bheith leis na leasuithe atá le déanamh leis an Rialachán seo ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar ábhar práinne.

(17)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 15 Meitheamh 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneachtaí ainmhithe áirithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis teacht isteach dóibh (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos na liostaí de thríú tíortha, de chríocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch óna gceadaítear ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch teacht isteach san Aontas i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 114, 31.3.2021, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar a leanas:

(1)

leasaítear Iarscríbhinn V mar a leanas:

(a)

leasaítear Cuid 1 mar a leanas:

(i)

san iontráil a bhaineann le Ceanada, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chriosanna CA-2.64 go CA-2.67 tar éis na rónna le haghaidh chrios CA-2.63:

CA

Ceanada

CA-2.64

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

18.5.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

18.5.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

18.5.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

18.5.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

18.5.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

18.5.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

18.5.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

18.5.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

18.5.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

18.5.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

18.5.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

18.5.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

18.5.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

18.5.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

18.5.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

18.5.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

18.5.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

18.5.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

22.5.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

22.5.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

22.5.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

22.5.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

22.5.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

22.5.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

22.5.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

22.5.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

22.5.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

26.5.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

26.5.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

26.5.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

26.5.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

26.5.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

26.5.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

26.5.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

26.5.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

26.5.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

26.5.2022”

 

(ii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.79:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.79

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022”

(iii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.82:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.82

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022”

(iv)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna GB-2.85 agus GB-2.86:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.85

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022”

(v)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.88:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.88

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022”

(vi)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chrios GB-2.123 agus GB-2.124 tar éis na rónna le haghaidh chrios GB-2.122:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.123

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

1.6.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

1.6.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

1.6.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

1.6.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

1.6.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

1.6.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

1.6.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

1.6.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

1.6.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

7.6.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

7.6.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

7.6.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

7.6.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

7.6.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

7.6.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

7.6.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

7.6.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

7.6.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

7.6.2022”

 

(vii)

san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chrios US-2.224 tar éis na rónna le haghaidh chrios US-2.223:

US

Stáit Aontaithe Mheiriceá

US-2.224

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1’

 

2.6.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1’

 

2.6.2022

 

Éanlaith chlóis a bhfuil sé beartaithe iad a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1’

 

2.6.2022

 

Raitítigh a bhfuil sé beartaithe iad a mharú

SR

N, P1’

 

2.6.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1’

 

2.6.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1’

 

2.6.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1’

 

2.6.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1’

 

2.6.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1’

 

2.6.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1’

 

2.6.2022”

 

(b)

leasaítear Cuid 2 mar a leanas:

(i)

san iontráil a bhaineann le Ceanada, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chriosanna CA-2.64 go CA-2.67 tar éis na rónna le haghaidh chrios CA-2.63:

“Ceanada

CA-2.64

British Columbia:

BC-IP9: Leithead 49,04, Fad -122,38

BC-IP11: Leithead 49,04, Fad -122,39

Is iad seo a leanas na bardasachtaí lena mbaineann:

Crios cosanta 3 km: Aldergrove, Aberdeen agus West Abbotsford

Crios faireachais 10 km: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford agus South Poplar

CA-2.65

Ontario - Leithead 44,3 Fad -79,25

Is iad seo a leanas na bardasachtaí lena mbaineann:

Crios cosanta 3 km: Brighton Beach, Balfour Beach agus Orchard Grove

Crios faireachais 10 km: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell agus Gilford Beach

CA-2.66

British Columbia - Leithead 49,65, Fad -120,41

Is iad seo a leanas na bardasachtaí lena mbaineann:

Crios cosanta 3 km: Bankeir

Crios faireachais 10 km: Jellicoe

CA-2.67

Saskatchewan - Leithead 50,51 Fad -103,71

Is iad seo a leanas na bardasachtaí lena mbaineann:

Crios cosanta 3 km: Dingley

Crios faireachais 10 km: Indian Head agus Sintaluta”

(ii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na tuairiscí seo a leanas ar chriosanna GB-2.123 agus GB-2.124 tar éis na tuairisce ar chrios GB-2.122:

“an Ríocht Aontaithe

GB-2.123

Gar do Ludlow, Ludlow, Shropshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N52,32 agus W2,72.

GB-2.124

Gar do Ludlow, Ludlow, Shropshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N52,35 agus W2,63.”

(iii)

san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an tuairisc seo a leanas ar chrios US-2.224 tar éis na tuairisce ar chrios US-2.223:

“na Stáit Aontaithe

US-2.224

Stát Pennsylvania - Berks 10

Berks County: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 76,1349705°W 40,5745889°N).”;

(2)

in Iarscríbhinn XIV, leasaítear Cuid 1 mar a leanas:

(i)

san iontráil a bhaineann le Ceanada, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chriosanna CA-2.64 go CA-2.67 tar éis na rónna le haghaidh chrios CA-2.63:

CA

Ceanada

CA-2.64

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

18.5.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

18.5.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

18.5.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

18.5.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

22.5.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

22.5.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

26.5.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

26.5.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

26.5.2022”

 

(ii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.79:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.79

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

28.12.2021

8.6.2022

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

28.12.2021

8.6.2022”

(iii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.82:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.82

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

31.12.2021

8.6.2022

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

31.12.2021

8.6.2022”

(iv)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna GB-2.85 agus GB-2.86:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.85

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

4.1.2022

7.6.2022

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

5.1.2022

8.6.2022

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

5.1.2022

8.6.2022”

(v)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.88:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.88

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

10.1.2022

8.6.2022

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

10.1.2022

8.6.2022”

(vi)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chriosanna GB-2.123 agus GB-2.124 tar éis na rónna le haghaidh chrios GB-2.122:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.123

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

1.6.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

1.6.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

7.6.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

7.6.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

7.6.2022”

 

(vii)

san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chrios US-2.224 tar éis na rónna le haghaidh chrios US-2.223:

US

Stáit Aontaithe Mheiriceá

US-2.224

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1’

 

2.6.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1’

 

2.6.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

2.6.2022”