25.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 53/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/332 ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Feabhra 2022

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (1), agus go háirithe Airteagal 14(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 17 Márta 2014, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

(2)

Tá an tAontas fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na hÚcráine.

(3)

Sna conclúidí uaithi an 24 agus an 25 Meitheamh 2021, d'iarr an Chomhairle Eorpach ar an Rúis freagracht a ghlacadh go hiomlán as cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a áirithiú mar an príomhchoinníoll le haghaidh aon athrú suntasach ar sheasamh an Aontais. Chuir sí i bhfios go láidir gur gá freagairt láidir chomhordaithe ón Aontas agus óna Bhallstáit ar aon ghníomhaíocht mhailíseach, neamhdhleathach, shuaiteach bhreise a dhéanfadh an Rúis, agus leas iomlán á bhaint as na hionstraimí uile atá ar fáil don Aontas, agus comhordú á áirithiú leis na comhpháirtithe. Chuige sin, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún agus ar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála ('an tArdionadaí') freisin, roghanna a chur i láthair maidir le bearta sriantacha breise, lena n-áirítear smachtbhannaí eacnamaíocha.

(4)

Sna conclúidí uaithi an 16 Nollaig 2021, chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios go láidir a phráinní atá sé go mbainfeadh an Rúis an lasair den bharrach atá ann de bharr an tóstail mhíleata feadh theorainn na Rúise leis an Úcráin agus de bharr na reitrice ionsaithí. D’athdhearbhaigh sí go dtacaíonn an Chomhairle Eorpach go hiomlán le ceannasacht agus le hiomláine chríochach na hÚcráine. Agus an Chomhairle Eorpach ag moladh go ndéanfaí iarrachtaí taidhleoireachta agus ag tacú le formáid na Normainne mar bhealach chun cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a bhaint amach, luaigh an Chomhairle Eorpach go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas mhíleata eile a dhéanfaí i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenar gcomhpháirtithe.

(5)

An 24 Eanáir 2022, d’fhormheas an Chomhairle conclúidí inar cháin sí gníomhaíochtaí agus bagairtí ionsaitheacha leanúnacha na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus inar iarr sí ar an Rúis an lasóg a bhaint den bharrach, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus páirt chuiditheach a ghlacadh in idirphlé trí na sásraí idirnáisiúnta atá bunaithe. D’athdhearbhaigh an Chomhairle tiomantas iomlán an Aontais do na croíphrionsabail ar a bhfuil slándáil na hEorpa bunaithe, agus atá cumhdaithe i gCairt na Náisiún Aontaithe agus i ndoiciméid bhunaitheacha na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, lena n-áirítear Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí agus Cairt Pháras. Áirítear leis na croíphrionsabail sin go háirithe comhionannas ceannasach agus iomláine chríochach Stát, dosháraitheacht na dteorainneacha, staonadh ó fhorneart a bhagairt nó a úsáid, agus saoirse Stát a socruithe slándála féin a roghnú nó a athrú. Luaigh an Chomhairle nach bhfuil na prionsabail sin inchaibidle ná faoi réir athbhreithniú ná athléiriú, agus gur bac é sárú na Rúise ar spás slándála coiteann agus doroinnte san Eoraip, agus go gcuireann sé an tsíocháin agus an chobhsaíocht ar an mór-roinn seo againne i mbaol. Á mheabhrú di na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 16 Nollaig 2021, d’athdhearbhaigh an Chomhairle go n-eascródh iarmhairtí ollmhóra agus costais thromchúiseacha as aon ionsaí míleata breise a dhéanfadh an Rúis ar an Úcráin, agus go n-áirítear air sin réimse leathan beart sriantach ar earnálacha agus ar dhaoine aonair a ghlacfaí i gcomhar le comhpháirtithe.

(6)

An 19 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar léiríodh gur cúis imní é tóstail ollmhór fhórsaí armtha na Rúise san Úcráin agus thart ar an Úcráin, agus thathantaigh sé ar an Rúis páirt a ghlacadh in idirphlé fónta agus i dtaidhleoireacht, guaim a choinneáil uirthi féin agus an lasóg a bhaint den bharrach trí go leor fórsaí míleata a tharraingt siar ó theorainneacha na hÚcráine. Luaigh an tAontas go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfadh an Rúis i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenár gcomhpháirtithe.

(7)

An 21 Feabhra 2022, shínigh Uachtarán Chónaidhm na Rúise foraithne ina n-aithnítear ‘neamhspléachas agus ceannasacht’ limistéir réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine nach bhfuil faoi smacht an rialtais, agus d'ordaigh sé fórsaí armtha na Rúise isteach sna limistéir sin.

(8)

An 22 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar cáineadh an ghníomhaíocht neamhdhleathach sin, lena mbaintear an bonn de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine a thuilleadh agus is sárú tromchúiseach í ar an dlí idirnáisiúnta agus ar chomhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt na Náisiún Aontaithe, Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí, Cairt Pháras agus Meabhrán Bhúdaipeist, chomh maith le Comhaontuithe Mhionsc agus Rún 2202 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. D'áitigh an tArdionadaí ar an Rúis, mar pháirtí sa choinbhleacht, an t-aitheantas sin a aisiompú, seasamh lena gealltanais, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus filleadh ar an bplé faoi chuimsiú fhormáid na Normainne agus an Ghrúpa Teagmhála Thríthaobhaigh. D’fhógair sé go bhfreagródh an tAontas do na sáruithe is déanaí sin ag an Rúis trí bhearta breise sriantacha a ghlacadh mar ábhar práinne.

(9)

An 24 Feabhra 2022, d’fhógair Uachtarán Chónaidhm na Rúise oibríocht mhíleata san Úcráin agus chuir fórsaí armtha na Rúise tús le hionsaí ar an Úcráin. Is sárú follasach ar iomláine chríochach, ar cheannasacht agus ar neamhspleáchas na hÚcráine an t-ionsaí sin.

(10)

An 24 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar cáineadh go fíorghéar an t-ionradh ar an Úcráin a rinne fórsaí armtha de chuid Chónaidhm na Rúise agus rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha sin faoin Úcráin. Chuir an tArdionadaí in iúl go n-áireofar i bhfreagairt an Aontais bearta sriantacha earnálacha agus bearta sriantacha aonair araon.

(11)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid, measann an Chomhairle gur cheart na comhaltaí den Chomhairle Slándála Náisiúnta a thacaigh leis an aitheantas láithreach a thug an Rúis don dá phoblacht fhéinfhógartha Donetsk agus Luhansk a chur ar liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir na mbeart sriantach a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014. Ar a bharr sin, ba cheart go n-áireofaí sa liosta sin na daoine a d’éascaigh greas mhíleata na Rúise ón mBealarúis chomh maith leis na comhaltaí sin den Dúma Stáit nach bhfuil san áireamh fós sa liosta sin a dhaingnigh cinntí an rialtais i ndáil leis an “Conradh maidir le Cairdeas, Comhar agus Cúnamh Frithpháirteach idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk”.

(12)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirfear na daoine a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo leis an liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Feabhra 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. BORRELL FONTELLES


(1)  IO L 78, 17.3.2014, lch. 6.


IARSCRÍBHINN

Cuirtear na daoine agus seo a leanas le liosta na ndaoine, na n-eintiteas, agus na gcomhlachtaí a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014:

Daoine

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

“572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, née GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Dáta breithe: 2.7.1970

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Dáta breithe: 10.4.1953

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Dáta breithe: 11.9.1999

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Dáta breithe: 12.4.1955

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Dáta breithe: 8.2.1963

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Dáta breithe: 3.8.1950

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Dáta breithe: 11.8.1949

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Dáta breithe: 2.11.1966

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Dáta breithe: 17.8.1957

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Dáta breithe: 21.5.1974

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Dáta breithe: 28.2.1955

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Dáta breithe: 16.5.1996

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Dáta breithe: 25.2.1984

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Dáta breithe: 21.9.1977

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Dáta breithe: 23.9.1988

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Dáta breithe: 3.4.1958

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Dáta breithe: 1.6.1956

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Dáta breithe: 7.9.1958

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Dáta breithe: 3.9.1969

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Dáta breithe: 30.5.1968

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Dáta breithe: 18.7.1966

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Dáta breithe: 9.1.1951

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Dáta breithe: 12.1.1977

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Dáta breithe: 23.10.1978

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Dáta breithe: 16.3.1966

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Dáta breithe: 27.1.1967

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Dáta breithe: 21.6.1964

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Dáta breithe: 3.1.1982

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Dáta breithe: 3.1.1961

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Dáta breithe: 10.9.1970

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Dáta breithe: 22.7.1954

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Dáta breithe: 17.7.1972

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Dáta breithe: 1.2.1970

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Dáta breithe: 11.8.1993

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Dáta breithe: 5.11.1953

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Dáta breithe: 28.9.1957

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Dáta breithe: 30.8.1966

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Dáta breithe: 21.11.1962

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Dáta breithe: 24.12.1974

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Dáta breithe: 21.9.1959

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Dáta breithe: 6.8.1975

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Dáta breithe: 8.7.1963

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Dáta breithe: 21.5.1958

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Dáta breithe: 6.2.1964

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Dáta breithe: 8.11.1963

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Dáta breithe: 19.9.1981

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Dáta breithe: 31.1.1969

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Dáta breithe: 25.3.1968

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Dáta breithe: 22.5.1972

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Dáta breithe: 8.8.1948

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Dáta breithe: 15.8.1971

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Dáta breithe: 9.4.1985

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Dáta breithe: 24.7.1976

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Dáta breithe: 4.7.1958

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Dáta breithe: 15.4.1982

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Dáta breithe: 19.8.1977

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Dáta breithe: 1.3.1957

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Dáta breithe: 19.4.1967

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Dáta breithe: 25.4.1952

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Dáta breithe: 4.2.1975

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Dáta breithe: 26.10.1974

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Dáta breithe: 8.4.1963

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Dáta breithe: 20.12.1971

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Dáta breithe: 11.6.1978

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Dáta breithe: 22.11.1955

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Dáta breithe: 23.12.1963

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Dáta breithe: 20.10.1976

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Dáta breithe: 25.1.1962

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Dáta breithe: 20.6.1971

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Dáta breithe: 17.10.1966

Inscne: baineann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Dáta breithe: 27.4.1988

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Dáta breithe: 18.6.1986

Inscne: fireann

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a dhaingnigh cinntí rialtais an Chonartha Cairdis, Comhair agus Cúnaimh Fhrithpháirtigh idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Donetsk agus idir Cónaidhm na Rúise agus Daon-Phoblacht Luhansk.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Dáta breithe: 14.9.1965

Inscne: fireann

Leas-Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Slándála (National Security Council). Mar chomhalta de Chomhairle Slándála na Rúise, thacaigh sé leis an Rúis nuair a thug sí aitheantas láithreach don dá phoblacht fhéinfhógartha.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Dáta breithe: 3.5.1966

Inscne: fireann

Príomh-Aire Chónaidhm na Rúise. Mar chomhalta den Chomhairle Náisiúnta Slándála, thacaigh sé leis an Rúis nuair a thug sí aitheantas láithreach don dá phoblacht fhéinfhógartha.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Dáta breithe: 11.5.1961

Inscne: fireann

Aire Gnóthaí Baile Chónaidhm na Rúise. Mar chomhalta den Chomhairle Náisiúnta Slándála, thacaigh sé leis an Rúis nuair a thug sí aitheantas láithreach don dá phoblacht fhéinfhógartha.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Dáta breithe: 31.1.1953

Inscne: fireann

Ionadaí Speisialta Uachtarán Chónaidhm na Rúise ar cheisteanna a bhaineann le Gníomhaíochtaí Comhshaoil, Éiceolaíocht agus Iompar. Mar chomhalta den Chomhairle Náisiúnta Slándála, thacaigh sé leis an Rúis nuair a thug sí aitheantas láithreach don dá phoblacht fhéinfhógartha.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Dáta breithe: 10.11.1965

Inscne: fireann

Ionadaí Uachtarán Chónaidhm na Rúise sa Lár-Cheantar Cónaidhme, Comhairleoir Stáit Iomlán Chónaidhm na Rúise. Mar chomhalta den Chomhairle Náisiúnta Slándála, thacaigh sé leis an Rúis nuair a thug sí aitheantas láithreach don dá phoblacht fhéinfhógartha.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Dáta breithe: 1977

Feidhm: Ceann an Gomel border group

Céim: Cornal

Áit bhreithe: Kharkov, Ukrainian SSR (Ukraine anois)

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Vladislav Bruev Ceann an Gomel border group sa Bhealearúis. Sa cháil sin, tá sé freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar shlándáil na teorann i réigiún Gomel, lena n-áirítear an teorainn idir an Bhealarúis agus an Úcráin, agus gluaiseacht daoine aonair agus earraí thar an teorainn sin. Thrasnaigh trúpaí na Rúise an teorainn idir an Bhealarúis agus an Úcráin i réigiún Gomel le linn fogha míleata na Rúise faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as, agus tacaíonn sé go gníomhach le, gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus de chobhsaíocht agus de shlándáil san Úcráin.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Feidhm: Ceann an Mozyr border detachment

Céim: cornal

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Oleg Eibatov Ceann Bealarúiseach an Mozyr border detachment. Sa cháil sin, tá sé freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar shlándáil na teorann i réigiún Gomel, lena n-áirítear an teorainn idir an Bhealarúis agus an Úcráin, agus gluaiseacht daoine aonair agus earraí thar an teorainn sin. Thrasnaigh trúpaí na Rúise an teorainn idir an Bhealarúis agus an Úcráin i limistéar Mozyr le linn fogha míleata na Rúise faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as, agus tacaíonn sé go gníomhach le, gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus de chobhsaíocht agus de shlándáil san Úcráin.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Feidhm: Ceann an Pinsk border detachment

Céim: cornal

Dáta breithe: 1979

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Dmitry Vinnikov Ceann an Belarussian Pinsk border detachment. Sa cháil sin, tá sé freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar shlándáil na teorann i limistéar Pinsk, lena n-áirítear an teorainn idir an Bhealarúis agus an Úcráin, agus gluaiseacht daoine aonair agus earraí thar an teorainn sin. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht d’fhogha mhíleata na Rúise faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Thrasnaigh trúpaí na Rúise an teorainn idir an Bhealarúis agus an Úcráin i limistéar Pinsk le linn fogha míleata na Rúise faoin Úcráin. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as, agus tacaíonn sé go gníomhach le, gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus de chobhsaíocht agus de shlándáil san Úcráin.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Feidhm: Ceann Foirne Míleata ar aonad 65408/Luninets airfield

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Aleksandr Pashkevich Ceann Foirne aonad Béalarúiseach 65408/aerpháirc Luninets. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i dtóstal míleata na Rúise ag aerpháirc Luninets, a bhí ina chuid den ullmhúcháin don fhogha míleata a rinneadh an 24 Feabhra 2022 agus ar éascaíodh an fogha sin leis. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Feidhm: Píolóta míleata, Cornal, Leas-Cheannasaí ar an Aerfhórsa agus ar na Fórsaí Aerchosanta – Príomhoifigeach Eitlíochta na Bealarúise, Ceannasaí aonaid mhíleata 06752/aerpháirc Machulischi

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is píolóta míleata é an Coirnéal Lukyanovich Andrei, Leas-Cheannasaí ar an Aerfhórsa agus ar Fhórsaí Aerchosanta na Bealarúise / Príomhoifigeach Eitlíochta na Bealarúise, Ceannasaí aonaid mhíleata 06752/aerpháirc Machulischi. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise roimh an tóstal míleata ag teorainn na hÚcráine a réitigh an fogha míleata a tugadh faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Feidhm: Ceannasaí an 116th Guards Assault Aviation Radomskaya Red Banner Base/aerpháirc Lida

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Aleksandr Krivets Ceannasaí an Belarussian 116th Guards Assault Aviation Radomskaya Red Banner Base/aerpháirc Lida. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i dtóstal míleata na Rúise ag aerpháirc Lida sular thug an Rúis an fogha míleata an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Feidhm: Píolóta míleata, Coirnéal, Ceannasaí ar aonad 54804, Ceannasaí ar an the 61st Fighter Air Base / aerpháirc Baranovichi

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is píolóta míleata é an Coirnéal Yuri Pyzhik agus ina Cheannasaí ar an Belarussian 61st Fighter Air Base/aerpháirc Baranovichi. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise roimh an tóstal míleata ag teorainn na hÚcráine lenar réitíodh an fogha míleata a thug an Rúis an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Feidhm: Ceann Foirne – An Chéad Leas-Cheannasaí ar an Western Operational Command

Dáta breithe: 11.7.1972

Áit bhreithe: baile Kamenyuki, Kamenetsky district, Brest Region/Oblast, IarUSSR (Belarus anois)

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk an Ceann Foirne agus an Chéad Leas-Cheannasaí ar an Belarussian Western Operational Command. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis. Sa phost sin, tá sé freagrach as rannpháirtíocht na dtrúpaí atá faoina cheannas i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Bealarúise agus na Rúise roimh an tóstal míleata ag teorainn na hÚcráine lenar réitíodh agus lenar éascaíodh an fogha míleata a tugadh faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Feidhm: Ceann an Directorate of Combat Training of the Armed Forces

Céim: Maorghinearál

Dáta breithe: 1.1.1968

Áit bhreithe: Gomel oblast, IarUSSR (Belarus anois)

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Andrei Konstantinovich Nekrashevich Ceann an Belarussian Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces of the Republic of Belarus. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Sa phost sin, tá sé freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar thraenáil comhraic chomhpháirteach Fhórsaí Armtha na Bealarúise agus fórsaí armtha stát eachtrach. Mhol sé go poiblí freachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Bealarúise agus na Rúise, lenar réitíodh agus lenar éascaíodh an fogha míleata a tugadh faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Dáta breithe: 14.5.1969

Áit bhreithe: Velyka Pader, Slutsk district, réigiún Minsk, IarUSSR (Belarus anois)

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Viktor Vladimirovich Gulevich Ceann Foirne Ginearálta Fhóraí Armtha na Bealarúise, Céad Leas-Aire Cosanta Phoblacht na Bealarúise. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin. Sa phost sin, thacaigh sé le freachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Bealarúise agus na Rúise lenar réitíodh agus lenar éascaíodh an fogha míleata a tugadh faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022 agus mhaoirsigh sé na freachnaimh sin agus labhair sé go poiblí fúthu. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,

(Вольфович Александр Григорьевич)

Feidhm: Státrúnaí an Security Council

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Volfovich Aleksandr Grigoryevich Státrúnaí an Security Council de Phoblacht na Bealarúise, agus de réir foinsí míleata áitiúla tá maoirseacht á déanamh aige ar an bhfreachnamh míleata ‘Allied Resolve 2022’, lenar réitíodh agus lenar éascaíodh an fogha míleata a tugadh faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Feidhm: Leas-Aire Cosanta na Bealarúise, an Maorghinearál

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Andrey Zhuk Leas-Aire Cosanta Phoblacht na Bealarúise. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise roimh an tóstal míleata ag teorainn na hÚcráine lenar réitíodh agus lenar éascaíodh an fogha míleata a thug an Rúis an 24 Feabhra 2022. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Feidhm: Maorghinearál, an Leas-Aire Cosanta don Armáil, an Ceann Armála

Dáta breithe: 2.4.1968

Áit bhreithe: Kostyukovichi, Mogilyov Region

Inscne: fireann

Is maorghinearál é Sergei Simonenko, an Leas-Aire Cosanta Armála, an Ceann Armála de Phoblacht na Bealarúise. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022 agus a d’éascaigh an fogha míleata sin, go háirithe trí fhreachnaimh chomhpháirteacha fhórsaí armtha na Bealarúise agus na Rúise a óstáil sna seachtainí roimh an fogha míleata agus trí pháirt a ghlacadh sna freachnaimh sin. Ina phost mar Mhaor-Ghinearál agus mar Leas-Aire Cosanta Armála Phoblacht na Bealarúise, tá Sergei Simonenko, dá bhrí sin, freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Function: Maorghinearál, an Leas-Aire Cosanta um Lóistíocht, an Ceann Armais

Áit bhreithe: Pleshchenitsy, Minsk region.

Inscne: fireann

Is Maor-Ghinearál, Leas-Aire Lóistíochta, Ceann Lóistíochta Phoblacht na Bealarúise é Andrei Burdyko. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022 agus a d’éascaigh an fogha míleata sin, go háirithe trí fhreachnaimh chomhpháirteacha fhórsaí armtha na Bealarúise agus na Rúise a óstáil sna seachtainí roimh an fogha míleata agus trí pháirt a ghlacadh sna freachnaimh sin. Ina phost mar Mhaor-Ghinearál agus mar Leas-Aire Cosanta Armála Phoblacht na Bealarúise, tá Andrei Burdyko, dá bhrí sin, freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Inscne: fireann

Is é Nikolai Rogashchuk saichabhróir an uachtaráin chuig Aliksandr Lukashenka agus an cigire do réigiún Gomel. San fheidhm sin, thug sé tacaíocht do fhreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise, lenar réitíodh an fogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО))

Feidhm: Maorghinearál, Ceannasaí Special Operations Forces of the Armed Forces

Dáta breithe: 3.9.1967

Áit bhreithe: Budapest, Hungary

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is maorghinearál é Vadim Denisenko, Ceannasaí na Special Operations Forces. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise roimh an tóstal míleata ag teorainn na hÚcráine lenar réitíodh an fogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis san Úcráin. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Feidhm: Leifteanant-Chornal, Ceannasaí unit 65408 / aerpháirc Luninets

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is Leifteanant-Chornal é Aleksandr Lozitsky, Ceannasaí unit 65408 / aerpháirc Luninets. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin. Sa cháil sin, ghlac sé páirt i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise roimh an tóstal míleata ag teorainn na hÚcráine lenar réitíodh an fogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Feidhm: Maorghinearál-Cheannasaí an Western Operational Command

Dáta breithe: 5.2.1971

Áit bhreithe: Mogilev, IarUSSR (Belarus anois)

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Igor Viktorovich Demidenko Maorghinearál-Ceannasaí an Western Operational Command de Phoblacht na Bealarúise. Is comhalta d'arm na Bealarúise é, a thug tacaíocht don fhogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022. Sa phost sin, tá sé freagrach as rannpháirtíocht na dtrúpaí atá faoina cheannas i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Bealarúise agus na Rúise, lenar réitíodh agus lenar éascaíodh an fogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin. Ghlac sé páirt freisin agus rinne sé maoirseacht ar rannpháirtíocht a thrúpaí sna cleachtaí sin.

Dá bhrí sin, tá Igor Viktorovich Demidenko freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(ar a dtugtar freisin Yury Vitoldovich SHULEYKO)

Dáta breithe: 1968

Áit bhreithe: Kozlovshchina sa Dyatlovo District, Grodno Oblast

Uimhir theileafóin: (+375162) 21-23-32

Inscne: fireann

Is é Yuri Vitoldovich Shuleyko Cathaoirleach an Brest Regional Executive Committee. Sa cháil sin, tá sé freagrach as slógadh agus cosaint shibhialta agus bíonn idirghníomhaíocht aige le heagraíochtaí míleata, lena n-áirítear ag tráth fhreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha na Rúise agus na Bealarúise gar do Brest sa tóstal míleata roimh an fogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin an 24 Feabhra 2022.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Feidhm: Cathaoirleach an Gomel Regional Executive Committee

Dáta breithe: 23.7.1974

Áit bhreithe: Baile Burdevichi, Korelichi District, iarUSSR (Belarus anois)

Náisiúntacht: Bealarúiseach

Inscne: fireann

Is é Ivan Ivanovich Krupko Cathaoirleach an Gomel Regional Executive Committee. Sa phost seo, tá sé freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hidirghníomhaíochtaí idir comhlachtaí feidhmiúcháin agus riaracháin áitiúla an réigiúin le húdaráis mhíleata, chomh maith le saincheisteanna cosanta agus slándála stáit a chur chun feidhme. Bhí freachnaimh mhíleata chomhpháirteacha idir an Rúis agus an Bhealarúis, a tharla roimh an fogha míleata a thug an Rúis faoin Úcráin, i Réigiún Gomel.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus den chobhsaíocht agus den tslándáil san Úcráin, agus tacaíonn sé go gníomhach leis na gníomhaíochtaí sin.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович Путин)

Dáta breithe: 7.10.1952

Áit bhreithe: Leningrad (Saint-Petersburg anois), iarUSSR (Russian Federation anois)

Feidhm: Uachtarán an Russian Federation

Inscne: Fireann

Is é Vladimir Putin Uachtarán an Russian Federation.

An 22 Feabhra 2022, shínigh sé dearbhú ina n-aithnítear ‘neamhspleáchas agus ceannasacht’ na limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine, agus d’ordaigh sé fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéar sin.

An 24 Feabhra 2022, d’ordaigh sé oibríocht mhíleata san Úcráin agus thosaigh fórsaí armtha na Rúise ar ionsaí a dhéanamh ar an Úcráin. Is sárú follasach é an t-ionsaí sin ar iomláine chríochach, ar cheannasacht agus ar neamhspleáchas na hÚcráine.

Tá Vladimir Putin freagrach as, agus tacaíonn sé go gníomhach le, gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, nó de chobhsaíocht nó de shlándáil san Úcráin.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович Лавров)

Feidhm: Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation

Dáta breithe: 21.3.1950

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Inscne: Fireann

Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Mar chomhalta de Chomhairle Slándála na Rúise, thacaigh sé leis an Rúis nuair a thug sí aitheantas láithreach don dá phoblacht fhéinfhógartha.

Tá Sergey Lavrov freagrach as, agus tacaíonn sé go gníomhach le, gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, nó den chobhsaíocht nó den tslándáil san Úcráin.

25.2.2022”

.