30.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 309/8


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2336 ÓN gCOIMISIÚN

an 28 Samhain 2022

maidir le liosta a fhoilsiú lena léirítear luachanna astaíochtaí CO2 áirithe in aghaidh an mhonaróra chomh maith le meánastaíochtaí sonracha CO2 gach feithicle nua tromshaothair a cláraíodh san Aontas de bhun Rialachán (AE) 2019/1242 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le haghaidh tréimhse tuairiscithe 2020

(a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 8428)

(Is iad na téacsanna Béarla, Fraincise, Gearmáinise, Iodáilise, Ollainnise agus Sualainnise amháin atá barántúil)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1242 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 11(1), an chéad fhomhír, pointí (a), (b), (d) agus (f) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Ba cheart meánastaíochtaí sonracha CO2 monaróra a chinneadh ar bhonn sonraí arna dtuairisciú ag na Ballstáit agus ag monaróirí de bhun Rialachán (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) maidir le feithiclí an mhonaróra sin.

(2)

Ba cheart meánastaíochtaí sonracha CO2 na bhfeithiclí nua tromshaothair uile a cláraíodh san Aontas a bhunú ar na sonraí arna dtuairisciú maidir le feithiclí ó gach monaróir.

(3)

Ba cheart an fachtóir astaíochtaí nialasacha agus an fachtóir astaíochtaí ísle le haghaidh gach monaróra a chinneadh agus na feithiclí tromshaothair astaíochtaí nialasacha agus feithiclí tuairiscithe tromshaothair astaíochtaí ísle á gcur san áireamh.

(4)

Ba cheart an chonair laghdaithe astaíochtaí CO2 agus na creidmheasanna astaíochta in aghaidh an mhonaróra a chinneadh ar bhonn líon na bhfeithiclí nua tromshaothair seachas feithiclí seirbhíse arna dtuairisciú amhlaidh.

(5)

Tá na sonraí a chuirtear i láthair san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo bunaithe ar na sonraí a bhí ar fáil don Choimisiún an 1 Lúnasa 2022.

(6)

D’fhéadfadh sé go mbeadh ar an gCoimisiún na sonraí a fhoilsítear anseo a thabhairt cothrom le dáta, má fhaigheann sé sonraí breise a dhéanfadh difear do na ríomhanna sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Meánastaíochtaí sonracha CO2 in aghaidh an mhonaróra

Maidir le meánastaíochtaí sonracha CO2 in aghaidh an mhonaróra, dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/1242, i dtréimhse tuairiscithe 2020, léirítear iad sa dara colún den tábla san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2

An fachtóir astaíochtaí nialasacha agus an fachtóir astaíochtaí ísle in aghaidh an mhonaróra

An fachtóir astaíochtaí nialasacha agus an fachtóir astaíochtaí ísle in aghaidh an mhonaróra, dá dtagraítear in Airteagal 5(1) de Rialachán (AE) 2019/1242, i dtréimhse tuairiscithe 2020, léirítear é sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 3

Conair laghdaithe astaíochtaí CO2 agus creidmheasanna astaíochta in aghaidh an mhonaróra

An chonair laghdaithe astaíochtaí CO2 agus na creidmheasanna astaíochta in aghaidh an mhonaróra, dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2019/1242, i dtréimhse tuairiscithe 2020, léirítear iad sa cheathrú colún agus sa chúigiú colún, faoi seach, den tábla san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 4

Meánastaíochtaí sonracha CO2 gach feithicle nua tromshaothair

Is é seo a leanas meánastaíochtaí sonracha CO2 feithiclí nua tromshaothair a cláraíodh san Aontas i dtréimhse tuairiscithe 2020, a ríomhadh tríd an bhfoirmle in Iarscríbhinn I, pointe 2.7 a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1242 agus na feithiclí nua tromshaothair atá ag gach monaróir á gcur san áireamh: 52,46 g/tkm.

Airteagal 5

Is chuig na monaróirí seo a leanas a dhírítear an Cinneadh seo:

(1)

DAIMLER TRUCK AG

Mercedesstr.120

70372 Stuttgart

An Ghearmáin

(2)

DAF NV

Bosca poist 90065

5602 PT Eindhoven

An Ísiltír

(3)

Ford Otomotiv Sanayi AS

Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2

34885 Sancaktepe Iostanbúl

An Tuirc

(4)

Iveco Magirus-AG

Nicolaus-Otto-Straße 27

89079 Ulm

An Ghearmáin

(5)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

An Iodáil

(6)

MAN TRUCK AND BUS SE

Dachauer Str 667

80995 München

An Ghearmáin

(7)

RENAULT TRUCK SA

99 Route de Lyon

69802 Saint Priest

An Fhrainc

(8)

SCANIA CV AB

Vagnmakarvagen 1

15187 Södertälje

An tSualainn

(9)

VOLVO TRUCK CORPORATION

Herkulesgatan 75

40508 Göteborg

An tSualainn.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 28 Samhain 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Frans TIMMERMANS

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin


(1)  IO L 198, 25.7.2019, lch. 202.

(2)  Rialachán (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin. IO L 173, 9.7.2018, Ich. 1).


IARSCRÍBHINN

Le gach iontráil, tagraítear do thréimhse tuairiscithe 2020 mar a shainmhínítear in Airteagal 3(3) de Rialachán 2019/1242.

Monaróir

Meánastaíochtaí sonracha CO2, dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/1242, in g/tkm)

Fachtóir astaíochtaí nialasacha agus fachtóir astaíochtaí ísle, dá dtagraítear in Airteagal 5(1) de Rialachán (AE) 2019/1242

Conair laghdaithe astaíochtaí CO2, dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2019/1242, in g/tkm

Creidmheasanna astaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2019/1242, in g/tkm

DAIMLER TRUCK AG

52,65

0,999

51,35

-

DAF NV

55,05

1,000

54,21

-

Iveco Magirus-AG

54,81

1,000

52,01

-

IVECO SPA

33,00

0,998

29,69

-

Ford Otomotiv Sanayi AS

55,09

1,000

51,28

-

MAN TRUCK AND BUS SE

50,79

0,998

50,83

1 011

RENAULT TRUCK SA

50,61

0,998

48,67

-

SCANIA CV AB

50,23

1,000

51,86

49 534

VOLVO TRUCK CORPORATION

53,53

0,999

52,79

-