3.6.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 152/109


CINNEADH (AE) 2022/871 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 30 Bealtaine 2022

lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena thréimhse feidhme agus a mhéid a bhaineann le coibhéis cigireachtaí allamuigh a dhéantar sa Bholaiv maidir le barra táirgthe síl gránach agus le barra táirgthe síl plandaí ola agus plandaí snáithín agus maidir le coibhéis síl gránach agus síol plandaí ola agus plandaí snáithín a tháirgtear sa Bholaiv

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle (3) go measfar, faoi choinníollacha áirithe, cigireachtaí allamuigh a dhéantar ar bharra táirgthe síl áirithe sna tríú tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCinneadh sin a bheith coibhéiseach le cigireachtaí allamuigh a dhéantar i gcomhréir le dlí an Aontais. Foráiltear leis freisin, faoi choinníollacha áirithe, go ndéanfar síol speiceas áirithe a tháirgtear sna tríú tíortha sin a mheas mar shíol atá coibhéiseach le síol a tháirgtear i gcomhréir le dlí an Aontais.

(2)

Tá coibhéis deonaithe do na tríú tíortha sin trí bhrath ar chreat iltaobhach le haghaidh trádáil idirnáisiúnta síolta, eadhon Scéimeanna Síolta na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) maidir le Deimhniú Cineáil ar Shíolta a bhíonn ag gluaiseacht sa Trádáil Idirnáisiúnta agus ar mhodhanna an Chomhlachais Náisiúnta um Thástáil Síolta (ISTA) nó, i gcás inarb iomchuí, rialacha Chomhlachas na nAnailísithe Oifigiúla Síolta, ar rialacha iad atá coibhéiseach le modhanna de chuid ISTA. Rinne an Coimisiún measúnuithe reachtacha agus iniúchtaí reachtacha i gcuid de na tríú tíortha sin freisin chun a fhíorú an gcomhlíonann siad na ceanglais faoi dhlí an Aontais sula ndeonaítear coibhéis den chéad uair. Léiríonn tástáil agus tuairisciú bliantúil laistigh de chreat ECFE, ath-iniúchadh tréimhsiúil ar shaotharlanna le haghaidh chreidiúnú ISTA, chomh maith le cigearachtaí allamuigh oifigiúla i gcomhthéacs dhlí an Aontais, go leanann na cigireachtaí allamuigh a dhéantar sna tríú tíortha sin de na ráthaíochtaí céanna a thabhairt do na cigireachtaí allamuigh a dhéanann na Ballstáit agus go bhfuil na ráthaíochtaí céanna ar fáil i gcónaí do shíol a tháirgtear agus a dheimhnítear sna tríú tíortha sin agus a thugtar do shíol a tháirgtear agus a dheimhnítear sna Ballstáit. Dá bhrí sin, ba cheart na cigearachtaí allamuigh agus síolta a mheas mar chigearachtaí atá coibhéiseach le cigearachtaí allamuigh agus síolta san Aontas.

(3)

In 2016, chuir an Bholaiv iarratas faoi bhráid an Choimisiúin maidir le coibhéis a dheonú dá córas cigireachtaí allamuigh ar bharra táirgthe síl agus ar shíol Sorghum spp. (sorgam), Zea mays (arbhar Indiach) agus Helianthus annuus (lus na gréine) a tháirgtear agus a dheimhnítear sa Bholaiv.

(4)

Rinne an Coimisiún measúnú ar reachtaíocht ábhartha na Bolaive, rinne sé iniúchadh in 2018 a bhaineann leis an gcóras maidir le rialuithe oifigiúla i ndáil le táirgeadh síl agus deimhniú síl maidir le sorgam, arbhar Indiach agus lus na gréine sa Bholaiv, agus a gcoibhéis le ceanglais an Aontais, agus d’fhoilsigh sé torthaí an iniúchta i dtuarascáil dar teideal “Tuarascáil deiridh ar iniúchadh a rinneadh i Stát Ilnáisiúnach na Bolaive ón 14 Márta 2018 go dtí an 22 Márta 2018 chun meastóireacht a dhéanamh ar an gcóras rialuithe oifigiúla agus ar dheimhniú síl agus ar a gcoibhéis le ceanglais an Aontais Eorpaigh”.

(5)

Léirigh an t-iniúchadh sin go bhfuil córas dea-eagraithe ann le haghaidh táirgeadh agus deimhniú síl sa Bholaiv. Shainaithin an Coimisiún roinnt easnamh agus chuir sé moltaí ar fáil don Bholaiv. Ós rud é go ndeachaigh an Bholaiv i ngleic leis na heasnaimh sin faoin 30 Samhain 2018, comhlíonann sí na coinníollacha a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Cinneadh 2003/17/CE agus na ceanglais faoi seach a leagtar amach i dTreoracha 66/402/CEE (4) agus 2002/57/CE (5) ón gComhairle.

(6)

Dá bhrí sin, is iomchuí coibhéis a dheonú maidir le cigireachtaí allamuigh a dhéantar i ndáil leis na barra táirgthe síl sorgam, arbhar Indiach agus lus na gréine sa Bholaiv agus a mhéid a bhaineann le síol sorgaim, arbhair Indiaigh agus lus na gréine a tháirgtear sa Bholaiv agus a dheimhníonn a húdaráis go hoifigiúil.

(7)

Ós rud é go rachaidh Cinneadh 2003/17/CE in éag an 31 Nollaig 2022, ba cheart síneadh a chur leis an tréimhse dá n-aithnítear coibhéis faoin gCinneadh sin, chun aon riosca go gcuirfí isteach ar allmhairiú síl isteach san Aontas a sheachaint. Agus na hinfheistíochtaí agus an t-am is gá chun síol arna dheimhniú i gcomhréir le dlí an Aontais a tháirgeadh á dtabhairt san áireamh, is iomchuí síneadh 7 mbliana a chur leis an tréimhse sin.

(8)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh 2003/17/CE a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Chinneadh 2003/17/CE

Leasaítear Cinneadh 2003/17/CE mar a leanas:

(1)

in Airteagal 6, cuirtear an dáta “31 Nollaig 2029” in ionad an dáta “31 Nollaig 2022”;

(2)

leasaítear an tábla in Iarscríbhinn I mar a leanas:

(a)

cuirtear an líne seo a leanas isteach idir na línte “AU” agus “BR”:

“BO

Ministry of Rural Development and Land

Bolivia

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ

66/402/CEE – i leith Zea mays agus Sorghum spp. amháin;

2002/57/CE – i leith Helianthus annuus amháin”;

(b)

i bhfonóta (1) cuirtear na téarmaí seo a leanas isteach idir “AU — an Astráil,” agus “BR — an Bhrasaíl,”:

 

“BO — an Bholaiv,”;

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 3

Seolaithe

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Cinneadh seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 30 Bealtaine 2022.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

R. METSOLA

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. LE MAIRE


(1)  Tuairim an 23 Márta 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 16 Bealtaine 2022.

(3)  Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 maidir le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh i dtríú tíortha ar bharra táirgthe síolta agus maidir le coibhéis síolta arna dtáirgeadh i dtríú tíortha (IO L 8, 14.1.2003, lch. 10).

(4)  Treoir 66/402/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1966 maidir le síol gránach a mhargú (IO P 125, 11.7.1966, lch. 2309).

(5)  Treoir 2002/57/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir le síolta plandaí ola agus snáithín a mhargú (IO L 193, 20.7.2002, lch. 74).