20.8.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 297/24


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1378 ÓN gCOIMISIÚN

an 19 Lúnasa 2021

lena leagtar síos rialacha áirithe a bhaineann leis an deimhniú a eisíodh d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha a bhfuil baint acu le táirgí orgánacha agus táirgí atá á dtiontú a allmhairiú isteach san Aontas agus lena mbunaítear an liosta d’údaráis rialaithe aitheanta agus de chomhlachtaí rialaithe aitheanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 45(4) agus Airteagal 46(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le pointe (b)(i) d’Airteagal 45(1) de Rialachán (AE) 2018/848, féadfar táirge a allmhairiú ó thríú tír chun an táirge sin a chur ar an margadh laistigh den Aontas mar tháirge orgánach nó mar tháirge atá á thiontú, más rud é gur cuireadh oibreoirí agus grúpaí oibreoirí, lena n-áirítear onnmhaireoirí sa tríú tír lena mbaineann, faoi réir rialuithe ag údaráis rialaithe nó comhlachtaí rialuithe a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 46 den Rialachán sin, agus gur chuir na húdaráis nó na comhlachtaí sin deimhniú ar fáil do gach oibreoir, grúpa oibreoirí agus onnmhaireoir den sórt sin lena ndearbhaítear go gcomhlíonann siad Rialachán (AE) 2018/848.

(2)

Chun éifeacht a thabhairt do phointe (b)(i) d’Airteagal 45(1) de Rialachán (AE) 2018/848, ba cheart inneachar an deimhnithe dá dtagraítear san fhoráil sin a shonrú, mar aon leis na modhanna teicniúla lena n-eiseofar é.

(3)

Ina theannta sin, chun críocha phointe (b)(i) d’Airteagal 45(1) de Rialachán (AE) 2018/848, is iomchuí an liosta a bhunú leis an Rialachán seo d’údaráis rialaithe aitheanta agus de chomhlachtaí rialaithe aitheanta a bhfuil an inniúlacht acu na rialuithe sin a dhéanamh agus an deimhniú sin a eisiúint i dtríú tíortha.

(4)

Ar mhaithe le soiléireacht agus le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le táirgeadh ó dháta cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Tháirgeadh Orgánach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Deimhniú le haghaidh oibreoirí, grúpaí oibreoirí agus onnmhaireoirí i dtríú tíortha

Soláthróidh údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe a aithníodh i gcomhréir le hAirteagal 46(1) de Rialachán (AE) 2018/848 deimhniú d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha a cuireadh faoi réir na rialuithe dá dtagraítear i bpointe (b)(i) d’Airteagal 45(1) den Rialachán sin, deimhniú lena ndeimhneofar go gcomhlíonann oibreoirí, grúpaí oibreoirí agus onnmhaireoirí den sórt sin Rialachán (AE) 2018/848 (‘an deimhniú’).

Maidir leis an deimhniú:

(a)

eiseofar é i bhfoirm leictreonach, i gcomhréir leis an tsamhail a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, agus trí úsáid a bhaint as an gCóras leictreonach um Rialú Trádála agus um Shaineolaithe (TRACES) dá dtagraítear i bpointe (36) d’Airteagal 2 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715 ón gCoimisiún (2);

(b)

beifear in ann an méid seo a leanas a shainaithint leis:

(i)

an t-oibreoir, an grúpa oibreoirí nó an t-onnmhaireoir a chumhdaítear leis an deimhniú, lena n-áirítear liosta de bhaill grúpa oibreoirí;

(ii)

catagóir na dtáirgí a chumhdaítear leis an deimhniú, a aicmítear ar an mbealach céanna dá bhforáiltear in Airteagal 35(7) de Rialachán (AE) 2018/848; agus

(iii)

a thréimhse bailíochta;

(c)

beifear in ann a dheimhniú go gcomhlíonann gníomhaíocht an oibreora, an ghrúpa oibreoirí nó an onnmhaireora Rialachán (AE) 2018/848; agus

(d)

tabharfar cothrom le dáta é nuair a tharlaíonn athruithe maidir leis na sonraí atá san áireamh ann.

Airteagal 2

Liosta d’údaráis rialaithe aitheanta agus de chomhlachtaí rialaithe aitheanta

1.   Leagtar amach an liosta d’údaráis rialaithe agus de chomhlachtaí rialaithe a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 46(1) de Rialachán (AE) 2018/848 in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo. Beidh an fhaisnéis seo a leanas maidir le gach údarás rialaithe aitheanta nó gach comhlacht rialaithe aitheanta ar an liosta:

(a)

ainm agus códuimhir an údaráis rialaithe nó an chomhlachta rialaithe;

(b)

catagóirí an táirge, mar a leagtar amach iad in Airteagal 35(7) de Rialachán (AE) 2018/848, le haghaidh gach tríú tír;

(c)

na tríú tíortha inar tionscnaíodh catagóirí an táirge, ar choinníoll nach bhfuil na tríú tíortha sin cumhdaithe cheana i gcás chatagóir an táirge nó i gcás an táirge lena mbaineann le comhaontú maidir le trádáil i dtáirgí orgánacha i gcomhréir le hAirteagal 47 de Rialachán (AE) 2018/848 nó trí aitheantas coibhéise i gcomhréir le hAirteagal 48 den Rialachán sin;

(d)

fad an aitheantais; agus

(e)

na heisceachtaí ón aitheantas, i gcás inarb iomchuí.

2.   Faisnéis mhionsonraithe a bhaineann le seoladh poist, seoladh suímh gréasáin agus pointe teagmhála ríomhphoist an údaráis rialaithe nó an chomhlachta rialaithe, mar aon le hainm an chomhlachta creidiúnaithe a dheonaíonn an creidiúnú i gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 46(2) de Rialachán (AE) 2018/848, beidh sí ar fáil go poiblí trí shuíomh gréasáin an Choimisiúin i ndáil le feirmeoireacht orgánach.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 19 Lúnasa 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 150, 14.6.2018, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1715 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú an chórais bainistíochta faisnéise do rialuithe oifigiúla agus comhpháirteanna an chórais (Rialachán CBFRO) (IO L 261, 14.10.2019, lch. 37).


IARSCRÍBHINN I

SAMHAIL AN DEIMHNITHE

DEIMHNIÚ LE hAGHAIDH OIBREOIRÍ, GRÚPAÍ OIBREOIRÍ AGUS ONNMHAIREOIRÍ I dTRÍÚ TÍORTHA LE hAGHAIDH TÁIRGÍ ATÁ LE hALLMHAIRIÚ ISTEACH SAN AONTAS EORPACH MAR THÁIRGÍ ORGÁNACHA NÓ MAR THÁIRGÍ ATÁ Á dTIONTÚ

Cuid I: Eilimintí éigeantacha

1.

Uimhir an doiciméid

2.

(roghnaigh de réir mar is iomchuí)

Oibreoir

Grúpa oibreoirí – féach pointe 10

Onnmhaireoir

3.

Ainm agus seoladh an oibreora, an ghrúpa oibreoirí nó an onnmhaireora:

4.

Ainm, seoladh agus códuimhir údarás rialaithe nó chomhlacht rialaithe an oibreora, an ghrúpa oibreoirí nó an onnmhaireora:

5.

Gníomhaíocht nó gníomhaíochtaí an oibreora, an ghrúpa oibreoirí nó an onnmhaireora (roghnaigh de réir mar is iomchuí):

Táirgeadh

Ullmhúchán

Dáileadh

Stóráil

Allmhairiú

Onnmhairiú

6.

Catagóir nó catagóirí na dtáirgí dá dtagraítear in Airteagal 35(7) de Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle (1) agus modhanna táirgthe (roghnaigh de réir mar is iomchuí):

(a)

plandaí neamhphróiseáilte agus táirgí plandaí, lena n-áirítear síolta agus ábhar eile atáirgthe plandaí

An modh táirgthe:

táirgeadh orgánach seachas le linn na tréimhse tiontaithe

táirgeadh le linn na tréimhse tiontaithe

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

(b)

beostoc agus táirgí beostoic neamhphróiseáilte

An modh táirgthe:

táirgeadh orgánach seachas le linn na tréimhse tiontaithe

táirgeadh le linn na tréimhse tiontaithe

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

(c)

algaí agus táirgí dobharshaothraithe neamhphróiseáilte

An modh táirgthe:

táirgeadh orgánach seachas le linn na tréimhse tiontaithe

táirgeadh le linn na tréimhse tiontaithe

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

(d)

táirgí talmhaíochta próiseáilte, lena n-áirítear táirgí dobharshaothraithe, a úsáidtear mar bhia

An modh táirgthe:

táirgeadh táirgí orgánacha

táirgeadh táirgí atá á dtiontú

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

(e)

beatha

An modh táirgthe:

táirgeadh táirgí orgánacha

táirgeadh táirgí atá á dtiontú

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

(f)

fíon

An modh táirgthe:

táirgeadh táirgí orgánacha

táirgeadh táirgí atá á dtiontú

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

(g)

táirgí eile a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 nó nach gcumhdaítear leis na catagóirí roimhe seo:

An modh táirgthe:

táirgeadh táirgí orgánacha

táirgeadh táirgí atá á dtiontú

táirgeadh orgánach le táirgeadh neamhorgánach

7.

Eolaire táirgí:

Ainm an táirge agus/nó an cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC) dá dtagraítear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (2) le haghaidh táirgí a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2018/848

Orgánach

Atá á thiontú

 

 

 

 

 

 

Eisíodh an doiciméad seo i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 (3) ón gCoimisiún chun a dheimhniú go gcomhlíonann an t-oibreoir, an grúpa oibreoirí nó an t-onnmhaireoir (roghnaigh de réir mar is iomchuí) Rialachán (AE) 2018/848.

8.

Dáta, áit

Ainm agus síniú thar ceann an údaráis rialaithe eisiúna nó an chomhlachta rialaithe eisiúna:

9.

Deimhniú bailí ón………. [cuir isteach an dáta] go dtí an.………[cuir isteach an dáta]

10.

Liosta de bhaill an ghrúpa oibreoirí mar a shainítear in Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2018/848

Ainm an bhaill

Seoladh nó modh eile chun ball a shainaithint

 

 

 

 

 

 

Cuid II: Eilimintí roghnacha sonracha

Eilimint amháin nó níos mó atá le líonadh isteach más amhlaidh a chinneann an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe a eisíonn an deimhniú don oibreoir, don ghrúpa oibreoirí nó don onnmhaireoir i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378

1.

Cainníocht na dtáirgí

Ainm an táirge agus/nó cód AC dá dtagraítear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 le haghaidh táirgí a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2018/848.

☐ Orgánach

☐ Atá á thiontú

Cainníocht arna meas i gcileagraim, i lítir nó, i gcás inarb ábhartha, i líon na n-aonad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Faisnéis maidir leis an talamh

Ainm an táirge

☐ Orgánach

☐ Atá á thiontú

☐ Neamhorgánach

Dromchla i heicteáir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Liosta áitreabh nó aonad ina ndéanann an t-oibreoir nó an grúpa oibreoirí an ghníomhaíocht

Seoladh nó geoshuíomh

Tuairisc ar an ngníomhaíocht nó ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 5 de chuid I

 

 

 

 

 

 

4.

Faisnéis maidir leis an ngníomhaíocht nó leis na gníomhaíochtaí a dhéanann an t-oibreoir nó an grúpa oibreoirí agus cé acu an ndéanann sé an ghníomhaíocht nó na gníomhaíochtaí ar a shon féin nó mar fhochonraitheoir a dhéanann an ghníomhaíocht nó na gníomhaíochtaí d’oibreoir eile, fad agus a leanann an fochonraitheoir de bheith freagrach as an ngníomhaíocht nó na gníomhaíochtaí a dhéantar

Tuairisc ar an ngníomhaíocht nó ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 5 de chuid I

☐ Gníomhaíocht/gníomhaíochtaí a dhéanann an t-oibreoir nó an grúpa oibreoirí ar a shon féin

☐ Gníomhaíocht/gníomhaíochtaí a dhéantar mar fhochonraitheoir d’oibreoir eile, fad agus a leanann an fochonraitheoir de bheith freagrach as an ngníomhaíocht nó as na gníomhaíochtaí a dhéantar

 

 

 

 

 

 

5.

Faisnéis maidir leis an ngníomhaíocht nó leis na gníomhaíochtaí a rinne an tríú páirtí ar fochonradh

Tuairisc ar an ngníomhaíocht nó ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 5 de chuid I

☐ Leanann an t-oibreoir nó an grúpa oibreoirí de bheith freagrach

☐ Is é an tríú páirtí ar fochonradh atá freagrach

 

 

 

 

 

 

6.

Liosta na bhfochonraitheoirí a dhéanann gníomhaíocht nó gníomhaíochtaí don oibreoir nó don ghrúpa oibreoirí, gníomhaíochtaí a leanann an t-oibreoir nó an grúpa oibreoirí de bheith freagrach astu a mhéid a bhaineann le táirgeadh orgánach agus nár aistrigh sé an fhreagracht sin ina leith chuig an bhfochonraitheoir

Ainm agus seoladh

Tuairisc ar an ngníomhaíocht nó ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 5 de chuid I

 

 

 

 

 

 

7.

Faisnéis maidir le creidiúnú an chomhlachta rialaithe i gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 46(2) de Rialachán (AE) 2018/848

(a)

ainm an chomhlachta creidiúnaithe;

(b)

hipearnasc chuig deimhniú an chreidiúnaithe.

8.

Faisnéis eile

 


(1)  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (IO L 150, 14.6.2018, lch. 1).

(2)  Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lch. 1).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1378 ón gCoimisiún an 19 Lúnasa 2021 lena leagtar síos rialacha áirithe a bhaineann leis an deimhniú a eisítear d’oibreoirí, do ghrúpaí oibreoirí agus d’onnmhaireoirí i dtríú tíortha a bhfuil baint acu le hallmhairiú táirgí orgánacha isteach san Aontas agus lena mbunaítear an liosta d’údaráis rialaithe aitheanta agus de chomhlachtaí rialaithe aitheanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 297, 20.8.2021, lch. 24).


IARSCRÍBHINN II

Liosta de na húdaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 46 de Rialachán (AE) 2018/848

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, ainmnítear catagóirí an táirge leis na cóid seo a leanas:

A

:

plandaí neamhphróiseáilte agus táirgí plandaí, lena n-áirítear síolta agus ábhar eile atáirgthe plandaí;

B

:

beostoic agus táirgí beostoic neamhphróiseáilte;

C

:

algaí agus táirgí dobharshaothraithe neamhphróiseáilte;

D

:

táirgí talmhaíochta próiseáilte, lena n-áirítear táirgí dobharshaothraithe, a úsáidtear mar bhia;

E

:

beatha;

F

:

fíon;

G

:

táirgí eile a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 nó nach gcumhdaítear leis na catagóirí roimhe seo.

Faisnéis maidir le seoladh poist, seoladh suímh gréasáin agus pointe teagmhála ríomhphoist an údaráis rialaithe nó an chomhlachta rialaithe, mar aon le hainm an chomhlachta creidiúnaithe a dheonaíonn a chreidiúnú, féadfar í a aimsiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin i ndáil le feirmeoireacht orgánach.

Ainm an údaráis rialaithe nó an chomhlachta rialaithe:

1)

Na huimhreacha cóid, na tríú tíortha agus catagóirí an táirge lena mbaineann

Códuimhir

Tríú tír

Catagóir an táirge

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2)

Fad an aitheantais:

3)

Eisceachtaí: