29.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 229/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/1061 ÓN gCOIMISIÚN

an 28 Meitheamh 2021

lena gcuirtear síneadh le tréimhse thagartha Rialachán (AE) 2020/1429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 lena mbunaítear bearta le haghaidh margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19.

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 lena mbunaítear bearta le haghaidh margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19 (1), agus go háirithe Airteagal 5(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Mar thoradh ar phaindéim COVID-19, tá laghdú géar tagtha ar thrácht iarnróid i ngeall ar an titim shuntasach ar éileamh agus ar bhearta díreacha atá déanta ag na Ballstáit chun leathadh na paindéime a choinneáil faoi smacht.

(2)

Na gnóthais iarnróid atá ag dul i ngleic go leanúnach le fadhbanna leachtachta suntasacha, caillteanais ollmhóra agus i gcásanna áirithe inarb ann do riosca dócmhainneachta, níl neart acu ar na himthosca sin.

(3)

Chun gníomhú in aghaidh éifeachtaí eacnamaíocha diúltacha phaindéim COVID-19 agus chun tacaíocht a thabhairt do ghnóthais iarnróid, le Rialachán (AE) 2020/1429 cuirtear ar chumas na mBallstát a údarú do na bainisteoirí bonneagair na muirir i leith rochtain ar bhonneagar iarnróid a laghdú, a tharscaoileadh nó a iarchur. Deonaíodh an fhéidearthacht sin ón 1 Márta 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020 agus cuireadh síneadh leis go dtí an 30 Meitheamh 2021 le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2180 ón gCoimisiún (2) (“an tréimhse thagartha”).

(4)

Teorainneacha a forchuireadh ar an tsoghluaisteacht le linn thréimhse na paindéime, bhí tionchar suntasach acu ar úsáid seirbhísí iarnróid paisinéara. Imríodh tionchar ar sheirbhísí iarnróid lastais freisin ach ar bhealach níos teoranta. Bunaithe ar na sonraí a sholáthraigh bainisteoirí bonneagair iarnróid an Aontais, rinne an phaindéim difear níos mó do chuid na seirbhísí paisinéara agus, go háirithe do chuid na seirbhísí tráchtála paisinéara, ar cuid í nach bhfuil ag feidhmiú go fóill ar na leibhéil a bhí ann in 2019 agus tháinig laghdú suntasach ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil sna Ballstáit go léir. Idir mí an Mhárta 2020 agus mí Feabhra 2021 tháinig laghdú 11,5 % ar sheirbhísí paisinéara arna sloinneadh i dtéarmaí ciliméadair-traenach i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2019-2020 agus tháinig laghdú 6,1 % ar sheirbhísí lastais. Idir mí an Mhárta 2020 agus mí Feabhra 2021 tháinig laghdú 5,9 % ar sheirbhísí paisinéara a oibrítear faoi oibleagáidí seirbhíse poiblí arna sloinneadh i dtéarmaí ciliméadair-traenach i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2019-2020 agus tháinig laghdú 33,1 % ar sheirbhísí tráchtála paisinéara. Sa cheathrú ráithe de 2020, tháinig laghdú 56 % ar an trácht paisinéirí i gciliméadair phaisinéara agus laghdaíodh an líon paisinéirí faoina leath i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2019. D’fhéadfadh an treocht sin tionchar suntasach a bheith aici ar an iomaíocht laistigh de na margaidh paisinéirí iarnróid, ar chur i gcrích limistéar Eorpach iarnróid ar limistéar aonair go héifeachtach é agus, anuas air sin, ar an ngluaiseacht i dtreo earnáil iompair níos inbhuanaithe ina mbeidh níos mó daoine agus earraí á n-iompar d’iarnród. Tháinig méadú 5 % ar an trácht lastais i dtéarmaí ciliméadair-tona sa cheathrú ráithe de 2020 i gcomparáid le 2019 agus tháinig méadú 3 % ar an méid tonaí a aistríodh ar thraein.

(5)

Léirítear sna sonraí ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil líon na gcásanna laethúla taifeadta de COVID-19 san Eoraip fós an-ard ós rud é gurbh é 107 253 an líon cásanna a tuairiscíodh maidir leis an 9 Bealtaine 2021 don lá sin amháin.

(6)

Ag deireadh mhí Aibreáin 2021, chuir an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú i dtábhacht “go bhfuil an Eoraip in aimsir na cruóige maidir lena comhrac in aghaidh COVID-19. Tá roinnt mhaith tíortha i mbun na srianta a mhaolú faoi láthair, cuid acu i gcomhthéacs líon cásanna méadaitheach agus athraithigh nua ag teacht chun cinn, agus cláir vacsaínithe náisiúnta á gcur i bhfeidhm acu ag an am céanna.”

(7)

Tá an laghdú ar leibhéal an tráchta iarnróid, i gcomparáid leis an leibhéal le linn thréimhse chomhfhreagrach na mblianta roimhe ag leanúint ar aghaidh, agus is dócha go leanfaidh sé de bheith amhlaidh go dtí go dtabharfar próiseas an vacsaínithe i gcrích ar a laghad. Is de thoradh thionchar ráig COVID-19 atá an cás seo amhlaidh.

(8)

Dá bhrí sin, is gá síneadh a chur leis an tréimhse thagartha a bhunaítear in Airteagal 1 de Rialachán (AE) 2020/1429 go dtí deireadh mhí na Nollag 2021.

(9)

Dá ndéanfadh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle grinnscrúdú ar an Rialachán seo le haghaidh na tréimhse iomláine agóide dá bhforáiltear in Airteagal 6(6) de Rialachán (AE) 2020/1429, ní thiocfadh an Rialachán seo i bhfeidhm ach tar éis dheireadh na tréimhse tagartha a bheartaítear faoi láthair in Airteagal 1 de Rialachán (AE) 2020/1429. Chun éiginnteacht dhlíthiúil a sheachaint ba cheart an Rialachán seo a ghlacadh faoin nós imeachta práinne dá bhforáiltear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2020/1429, agus ba cheart dó a theacht i bhfeidhm mar ábhar práinne ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1 de Rialachán (AE) 2020/1429:

“Airteagal 1

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha sealadacha maidir le muirir a thobhach i leith úsáid bonneagair iarnróid mar a leagtar amach i gCaibidil IV de Threoir 2012/34/AE. Tá feidhm aige maidir le bonneagar iarnróid a úsáid le haghaidh na seirbhísí iarnróid intíre agus idirnáisiúnta a chumhdaítear leis an Treoir sin, le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go dtí an 31 Nollaig 2021 (“an tréimhse thagartha”).”

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 333, 12.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2180 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2020 lena gcuirtear síneadh le tréimhse thagartha Rialachán (AE) 2020/1429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear bearta le haghaidh margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19 (IO L 433, 22.12.2020, lch. 37).