11.5.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 165/25


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/771 ÓN gCOIMISIÚN

an 21 Eanáir 2021

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí chritéir shonracha agus coinníollacha sonracha a leagan síos i ndáil le seiceálacha ar chuntais dhoiciméadacha faoi chuimsiú rialuithe oifigiúla an táirgthe orgánaigh agus rialuithe oifigiúla a dhéantar ar ghrúpaí oibreoirí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 38(8)(a)(i) agus (ii) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun sláine an táirgthe orgánaigh a áirithiú, is gá critéir shonracha agus coinníollacha sonracha a leagan síos i ndáil le rialuithe oifigiúla a dhéanamh chun inrianaitheacht a áirithiú ag gach céim den táirgeadh, den ullmhúchán agus den dáileachán, agus i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848, go háirithe maidir leis an gcigireacht fhisiciúil ar an láthair a dhéantar ar na hoibreoirí orgánacha nó ar na grúpaí oibreoirí dá dtagraítear in Airteagal 38(3) den Rialachán sin. Chun go mbeidh an chigireacht fhisiciúil ar an láthair éifeachtach, ba cheart, ar a laghad, seiceáil inrianaitheachta agus seiceáil maischothromaíochta a áireamh sa chigireacht fhisiciúil sin trí bhíthin seiceálacha ar chuntais dhoiciméadacha. Is é is aidhm don tseiceáil inrianaitheachta a dheimhniú an táirgí orgánacha nó táirgí atá á dtiontú iad na táirgí a fuair nó a sheol an t-oibreoir nó an grúpa oibreoirí. Is é is cuspóir don tseiceáil maischothromaíochta an chothromaíocht idir ionchur agus aschur an oibreora nó an ghrúpa oibreoirí a chinneadh agus, go háirithe, sochreidteacht mhéideanna na dtáirgí orgánacha nó na dtáirgí atá á dtiontú a chinneadh. Ba cheart na heilimintí atá le cumhdach leis an tseiceáil inrianaitheachta agus leis an tseiceáil maischothromaíochta a leagan síos.

(2)

Chun críche rialuithe oifigiúla, is éard atá i gcoincheap an ghrúpa oibreoirí mar a leagtar síos in Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) 2018/848 catagóir shonrach oibreoirí ar feirmeoirí nó oibreoirí iad a tháirgeann algaí nó ainmhithe dobharshaothraithe agus a d’fhéadfadh a bheith i mbun bia nó beatha a phróiseáil, a ullmhú nó a chur ar an margadh. Ní mór do gach grúpa oibreoirí córas um rialuithe inmheánacha (CRI) a chur ar bun ina mbeidh tacar doiciméadaithe gníomhaíochtaí rialaithe. Ba cheart an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe a bheith cáilithe go hiomchuí chun measúnú a dhéanamh ar CRI agus athchigireachtaí a dhéanamh ar shampla rioscabhunaithe de bhaill an ghrúpa oibreoirí chun teacht ar chonclúid maidir le comhlíontacht fhoriomlán an ghrúpa. Dá bhrí sin, is gá ceanglais a leagan síos maidir le hinniúlacht an údaráis inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, inniúlacht an údaráis rialaithe nó an chomhlachta rialaithe, chun measúnú a dhéanamh ar bhallraíocht shonrach na n-oibreoirí laistigh de ghrúpa agus chun measúnú a dhéanamh ar CRI, ceanglais maidir le creat comhchuibhithe le haghaidh measúnú a dhéanamh ar CRI agus maidir le sampla na mball a roghnú i ndáil leis na hathchigireachtaí.

(3)

Ar mhaithe le soiléireacht agus deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ó dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Seiceálacha ar chuntais dhoiciméadacha

1.   Áireofar sa chigireacht fhisiciúil ar an láthair de bhun Airteagal 38(3) de Rialachán (AE) 2018/848 seiceáil inrianaitheachta agus seiceáil maischothromaíochta ar an oibreoir nó ar an ngrúpa oibreoirí a dhéanfar trí bhíthin seiceálacha ar chuntais dhoiciméadacha.

2.   Déanfaidh an t-údarás inniúil, nó i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe an tseiceáil inrianaitheachta agus an tseiceáil maischothromaíochta de réir an teimpléid chaighdeánaigh arna dhoiciméadú sa taifead i scríbhinn dá dtagraítear in Airteagal 38(6) de Rialachán (AE) 2018/848.

3.   Chun críoch na seiceála inrianaitheachta agus na seiceála maischothromaíochta, déanfar na táirgí, na grúpaí táirgí agus an tréimhse fíorúcháin a roghnú ar bhonn riosca.

4.   Cumhdófar leis an tseiceáil inrianaitheachta ar a laghad na heilimintí seo a leanas a bhfuil údar maith leo i ngeall ar dhoiciméid iomchuí, lena n-áirítear taifid stoic agus airgeadais:

(a)

ainm agus seoladh an tsoláthróra agus, i gcás nach ionann iad, ainm agus seoladh úinéir, dhíoltóir nó onnmhaireoir na dtáirgí;

(b)

ainm agus seoladh an choinsíní agus, i gcás nach ionann iad, ainm agus seoladh cheannaitheoir nó allmhaireoir na dtáirgí;

(c)

deimhniú an tsoláthróra i gcomhréir le hAirteagal 35(6) de Rialachán (AE) 2018/848;

(d)

an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad mhír de phointe 2.1. d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848;

(e)

an comhartha sainaitheantais baisce iomchuí.

5.   I gcás inarb ábhartha, cumhdófar leis an tseiceáil maischothromaíochta na heilimintí seo a leanas ar a laghad a bhfuil údar maith leo i ngeall ar dhoiciméid iomchuí, lena n-áirítear taifid stoic agus airgeadais:

(a)

cineál agus cainníochtaí na dtáirgí a sheachadtar chuig an aonad agus, i gcás inarb ábhartha, cineál agus cainníochtaí na n-ábhar a ceannaíodh agus úsáid na n-ábhar sin, agus, i gcás inarb ábhartha, comhdhéanamh na dtáirgí;

(b)

cineál agus cainníochtaí na dtáirgí arna gcoinneáil i stóras ag an áitreabh;

(c)

cineál agus cainníochtaí na dtáirgí a d’fhág aonad an oibreora nó an ghrúpa oibreoirí chun a bheith curtha chuig áitreabh nó saoráidí stórála an choinsíní;

(d)

i gcás oibreoirí a cheannaíonn agus a dhíolann an táirge/na táirgí gan an táirge/na táirgí a láimhseáil go fisiciúil, cineál agus cainníochtaí na dtáirgí a ceannaíodh agus a díoladh, chomh maith leis na soláthraithe, agus i gcás nach ionann iad, na díoltóirí nó na honnmhaireoirí agus na ceannaitheoirí, agus i gcás nach ionann iad, na coinsínithe;

(e)

toradh na dtáirgí a fuarthas, a bailíodh nó a buaineadh le linn na bliana roimhe sin;

(f)

toradh iarbhír na dtáirgí a fuarthas, a bailíodh nó a buaineadh le linn na bliana reatha;

(g)

líon agus/nó meáchan i gcás beostoic a bhainistítear le linn na bliana reatha agus na bliana roimhe sin;

(h)

aon chaillteanas, aon mhéadú nó aon laghdú ar chainníocht na dtáirgí ag aon chéim den táirgeadh, den ullmhúchán agus den dáileachán;

(i)

táirgí orgánacha nó táirgí atá á dtiontú a dhíoltar ar an margadh mar tháirgí neamhorgánacha.

Airteagal 2

Rialuithe oifigiúla ar ghrúpaí oibreoirí

1.   Chun comhlíontacht grúpa oibreoirí a dheimhniú agus a fhíorú, sannfaidh an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe cigirí atá inniúil chun córais um rialuithe inmheánacha (CRI) a mheasúnú.

2.   Ar mhaithe le meastóireacht a dhéanamh ar chur ar bun, ar fheidhmiú agus ar choinneáil ar bun CRI atá ag grúpa oibreoirí, cinnfidh an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)

comhlíonann nósanna imeachta doiciméadaithe CRI a cuireadh ar bun na ceanglais a bunaíodh i Rialachán (AE) 2018/848;

(b)

déantar an liosta de bhaill an ghrúpa a thabhairt cothrom le dáta i dtaca leis an bhfaisnéis is gá do gach ball agus go ndéantar é a ailíniú le raon feidhme an deimhnithe ar bhonn leanúnach;

(c)

comhlíonann baill uile an ghrúpa oibreoirí na critéir a leagtar amach in Airteagal 36(1)(a), (b) agus (e) de Rialachán (AE) 2018/848 le linn dóibh a bheith rannpháirteach sa ghrúpa oibreoirí;

(d)

beidh líon, oiliúint agus inniúlacht na gcigirí CRI comhréireach agus leordhóthanach agus beidh cigirí CRI gan coinbhleachtaí leasa;

(e)

rinneadh cigireachtaí inmheánacha ar bhaill uile an ghrúpa oibreoirí agus ar a ngníomhaíochtaí agus a n-aonaid táirgthe nó a n-áitreabh, lena n-áirítear ionaid cheannacháin agus bhailiúcháin, agus rinneadh na cigireachtaí sin uair sa bhliain ar a laghad agus rinneadh iad a dhoiciméadú;

(f)

níor glacadh le baill nua ná le haonaid táirgthe nua ná gníomhaíochtaí nua na mball atá ann cheana, lena n-áirítear ionaid nua cheannacháin agus bhailiúcháin ach amháin tar éis don bhainisteoir ar CRI iad a fhormheas ar bhonn na tuarascála cigireachta inmheánaí de réir nósanna imeachta doiciméadaithe CRI a cuireadh i bhfeidhm;

(g)

déanann an bainisteoir ar CRI na bearta iomchuí i gcás neamhchomhlíontachta, lena n-áirítear an obair leantach ina leith, de réir nósanna imeachta doiciméadaithe CRI a cuireadh ar bun;

(h)

fógraí an bhainisteora ar CRI chuig an údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, chuig an údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe, tá siad iomchuí agus leormhaith;

(i)

áirithítear inrianaitheacht inmheánach le haghaidh gach táirge agus gach baill den ghrúpa oibreoirí trí chainníochtaí a mheas agus trí chros-seiceáil a dhéanamh ar thorthaí gach baill den ghrúpa oibreoirí;

(j)

cuirtear oiliúint leormhaith ar bhaill an ghrúpa oibreoirí maidir le nósanna imeachta CRI agus maidir le ceanglais Rialachán (AE) 2018/848.

3.   Cuirfidh an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe measúnú riosca i bhfeidhm chun sampla de bhaill an ghrúpa oibreoirí a roghnú le haghaidh na n-athchigireachtaí i gcomhréir le hAirteagal 38(4)(d) de Rialachán (AE) 2018/848. Agus é sin á dhéanamh aige, cuirfidh sé san áireamh ar a laghad méid agus luach an táirgthe agus an measúnú ar an dóchúlacht nach gcomhlíonfar forálacha Rialachán (AE) 2018/848. Déanfar athchigireachtaí go fisiciúil ar an láthair agus beidh na baill a roghnófar i láthair.

4.   Déanfaidh an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe tréimhse réasúnach ama a leithdháileadh chun grúpa oibreoirí a rialú, i gcomhréir le cineál, struchtúr, méid, táirgí, gníomhaíochtaí agus aschur táirgthe orgánaigh an ghrúpa oibreoirí.

5.   Déanfaidh an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe iniúchtaí finné chun inniúlacht agus eolas cigirí CRI a fhíorú.

6.   Déanfaidh an t-údarás inniúil nó, i gcás inarb iomchuí, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe measúnú le fáil amach cé acu atá nó nach bhfuil cliseadh CRI ann bunaithe ar líon na neamhchomhlíontachtaí nach mbraitheann na cigirí CRI agus bunaithe ar thoradh an imscrúdaithe maidir leis an gcúis atá leis na neamhchomhlíontachtaí agus cineál na neamhchomhlíontachtaí.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 21 Eanáir 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 150, 14.6.2018, lch. 1.