17.3.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 91/7


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/460 ÓN gCOIMISIÚN

an 16 Márta 2021

lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 maidir le hiontráil na hÚcráine ar an liosta de thríú tíortha, críocha, criosanna nó deighleoga óna bhféadfar tráchtearraí áirithe éanlaithe clóis a allmhairiú isteach san Aontas agus na hearraí sin a bheith faoi bhealach tríd i ndáil le fliú ardphataigineach na n-éan

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2002/99/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 lena leagtar síos na rialacha maidir le sláinte ainmhithe lena rialaítear táirgeadh, próiseáil, dáileadh agus tabhairt isteach táirgí de bhunadh ainmhíoch lena gcaitheamh ag an duine (1), agus go háirithe an frása réamhráiteach d’Airteagal 8, an chéad fhomhír de mhír 1 d’Airteagal 8, mír 4 d’Airteagal 8 agus Airteagal 9(4) de,

Ag féachaint do Threoir 2009/158/CE ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le coinníollacha i dtaca le sláinte ainmhithe lena rialaítear trádáil in éanlaith chlóis agus uibheacha goir laistigh den Chomhphobal agus allmhairí díobh as tríú tíortha (2), agus go háirithe Airteagail 23(1), 24(2) agus 25(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 ón gCoimisiún (3) leagtar síos ceanglais deimhniúcháin tréidliachta maidir le héanlaith chlóis agus táirgí éineola (“na tráchtearraí”) a allmhairiú isteach san Aontas agus a bheith faoi bhealach tríd, lena n-áirítear a stóráil le linn an idirthurais. Is éard a fhoráiltear leis nach ndéanfar na tráchtearraí a allmhairiú isteach san Aontas agus iad a bheith faoi bhealach tríd ach amháin ó na tríú tíortha, críocha, criosanna nó deighleoga a liostaítear i gcolúin 1 agus 3 den tábla i gCuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis.

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008, leagtar síos na coinníollacha freisin maidir le tríú tír, críoch, crios nó deighleog a mheastar a bheith saor ó fhliú ardphataigineach na n-éan (HPAI).

(3)

Liostaítear an Úcráin sa tábla i gCuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 mar thríú tír óna n-údaraítear tráchtearraí áirithe éanlaithe clóis a allmhairiú isteach san Aontas agus na hearraí sin a bheith faoi bhealach tríd ó chodanna áirithe dá críoch, de réir mar atá HPAI ann nó mura bhfuil. Is i gCuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 a leagadh an réigiúnú sin amach, arna leasú le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/352 (4), ó deimhníodh ráig HPAI den fhochineál H5N8 an 19 Eanáir 2020.

(4)

Ó tharla ráig HPAI, tá beartas díothaithe curtha chun feidhme ag an Úcráin chun leathadh an ghalair sin a rialú agus a theorannú. Chomh maith leis sin, thug an Úcráin chun críche na bearta glantacháin agus díghalraithe is gá tar éis chur chun feidhme an bheartais díothaithe ar an ngabháltas éanlaithe clóis inar deimhníodh ráig HPAI i mí Eanáir 2020. Tá faisnéis nuashonraithe curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag an Úcráin maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a críoch féin agus na bearta atá glactha aici chun leathadh HPAI a chosc, bearta a ndearna an Coimisiún meastóireacht orthu,.

(5)

Ar bhonn na meastóireachta sin, is é conclúid ar thángthas air go bhfuil an ráig sin faoi smacht agus nach bhfuil aon riosca ann go dtabharfaí tráchtearraí éanlaithe clóis isteach san Aontas ó na limistéir sin san Úcráin a liostaítear i gCuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 ónar cuireadh allmhairí ar fionraí leis an Rialachán sin, arna leasú le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/352.

(6)

An 4 Nollaig 2020, áfach, dheimhnigh an Úcráin go raibh HPAI d’fhochineál H5 i ngabháltas éanlaithe clóis ar a críoch féin. Mar gheall ar ráig HPAI atá deimhnithe, ní féidir a mheas go bhfuil críoch na hÚcráine ina hiomláine saor a thuilleadh ón ngalar sin agus dá bhrí sin, ní féidir le húdaráis tréidliachta na hÚcráine coinsíneachtaí tráchtearraí éanlaithe a dheimhniú a thuilleadh le hallmhairiú isteach san Aontas, nó a bheith faoi bhealach tríd, ó na limistéir atá buailte leis an ráig sin. Ó tharla an ráig sin, dheimhnigh an Úcráin tuilleadh ráigeanna HPAI d’fhochineál H5 i ngabháltas éanlaithe clóis ar a críoch féin.

(7)

Ó tharla an ráig i mí na Nollag 2020, is éard atá dearbhaithe ag údaráis tréidliachta na hÚcráine, na deimhnithe le haghaidh coinsíneachtaí tráchtearraí ar beartaíodh a n-allmhairiú isteach san Aontas, sin nó iad a bheith faoi bhealach tríd, is deimhnithe iad a chuir na húdaráis sin ar fionraí, agus chuir siad beartas díbeartha chun feidhme chun HPAI a rialú agus chun leathadh an ghalair sin a theorannú.

(8)

Ina theannta sin, chuir an Úcráin faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a críoch féin, agus léirigh sí na limistéir a cuireadh faoi shrianta, chomh maith leis na bearta atá déanta aici chun cosc a chur ar leathadh HPAI lasmuigh de na limistéir sin atá faoi shrianta. Tá meastóireacht déanta ag an gCoimisiún ar an bhfaisnéis sin anois, agus ar bhonn na meastóireachta sin, agus ar bhonn na ráthaíochtaí a thug an Úcráin, is é an chonclúid ba cheart a bheith ann gur leor srianta ar choinsíneachtaí tráchtearraí éanlaithe clóis a thabhairt isteach san Aontas a chur i bhfeidhm sna limistéir atá buailte le HPAI amháin, limistéir atá curtha faoi shrianta ag údaráis tréidliachta na hÚcráine mar gheall ar na ráigeanna atá ann faoi láthair, chun na rioscaí a bhaineann le tabhairt isteach na dtráchtearraí sin san Aontas a chumhdach.

(9)

Dá bhrí sin, ba cheart iontráil na hÚcráine sa tábla i gCuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 a leasú chun an staid eipidéimeolaíoch atá sa tríú tír sin faoi láthair a chur san áireamh.

(10)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 a leasú dá réir sin.

(11)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 16 Márta 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 18, 23.1.2003, lch. 11.

(2)  IO L 343, 22.12.2009, lch. 74.

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2008 lena leagtar síos liosta de thríú tíortha, críocha, criosanna nó deighleoga óna bhféadfar éanlaith chlóis agus táirgí éineola a allmhairiú isteach sa Chomhphobal agus na táirgí sin a bheith faoi bhealach tríd mar aon leis na ceanglais deimhniúcháin tréidliachta (IO L 226, 23.8.2008, lch. 1).

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/352 ón gCoimisiún an 3 Márta 2020 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 maidir le hiontráil na hÚcráine ar na liostaí de thríú tíortha, críocha, criosanna nó deighleoga óna bhféadfar tráchtearraí áirithe éanlaithe clóis a allmhairiú isteach san Aontas agus na hearraí sin a bheith faoi bhealach tríd i ndáil le fliú ardphataigineach na n-éan (IO L 65, 4.3.2020, lch. 4).


IARSCRÍBHINN

I gCuid 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 798/2008, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontráil na hÚcráine:

Cód ISO agus ainm an tríú tír nó na críche

Cód an tríú tír, na críche, an chreasa nó na deighleoige

Tuairisc ar an tríú tír, ar an gcríoch, an crios nó an deighleog

Deimhniú tréidliachta

Coinníollacha sonracha

Coinníollacha sonracha

Stádas faireachais ar fhliú na n-éan

Stádas vacsaínithe fliú na n-éan

Stádas rialaithe Salmonella

Samhail/Samhlacha

Ráthaíochtaí breise

Dáta deiridh

Dáta oscailte

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“UA– an Úcráin

UA-0

An tír ina hiomláine

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Tír iomlán na hÚcráine, cé is moite de limistéar UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Limistéar na hÚcráine a chomhfhreagraíonn don mhéid seo a leanas:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Kherson Oblast (réigiún)

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Odessa Oblast (réigiún)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Chernivtsi Oblast (réigiún)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Vinnytsia Oblast (réigiún), Nemyriv Raion (ceantar), bardais:

Sráidbhaile Berezivka

Sráidbhaile Bratslav

Sráidbhaile Budky

Sráidbhaile Bugakiv

Sráidbhaile Chervone

Sráidbhaile Chukiv

Sráidbhaile Danylky

Sráidbhaile Dovzhok

Sráidbhaile Horodnytsia

Sráidbhaile Hrabovets

Sráidbhaile Hranitne

Sráidbhaile Karolina

Sráidbhaile Korovayna

Sráidbhaile Korzhiv

Sráidbhaile Korzhivka

Sráidbhaile Kryklivtsi

Sráidbhaile Maryanivka

Sráidbhaile Melnykivtsi

Sráidbhaile Monastyrok

Sráidbhaile Monastyrske

Cathair Nemyriv

Sráidbhaile Novi Obyhody

Sráidbhaile Ostapkivtsi

Sráidbhaile Ozero

Sráidbhaile Perepelychcha

Sráidbhaile Rachky

Sráidbhaile Salyntsi

Sráidbhaile Samchyntsi

Sráidbhaile Sazhky

Sráidbhaile Selevintsi

Sráidbhaile Sholudky

Sráidbhaile Slobidka

Sráidbhaile Sorokoduby

Sráidbhaile Sorokotiazhyntsi

Sráidbhaile Velyka Bushynka

Sráidbhaile Vovchok

Sráidbhaile Vyhnanka

Sráidbhaile Yosypenky

Sráidbhaile Zarudyntsi

Sráidbhaile Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021”

 

 

 

UA-2.5

Mykolaiv Oblast (réigiún)

Kherson Oblast (réigiún), Khersonskyi (Bilozerskyi) Raion (ceantar), bardais:

Sráidbhaile Tavriyske

Sráidbhaile Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Kyiv Oblast (réigiún):

Ivankiv Raion (ceantar),

bardais:

Sráidbhaile Leonivka

Sráidbhaile Blidcha

Sráidbhaile Kolentsi

Sráidbhaile Zymovyshche

Sráidbhaile Rudnia-Talska

Sráidbhaile Sosnivka

Borodianka Raion (ceantar), bardais:

Sráidbhaile Koblytsia

Sráidbhaile Talske

Sráidbhaile Myrcha

Sráidbhaile Stara Buda,

Sráidbhaile Velykyi Lis

Sráidbhaile Krasnyi Rih

Sráidbhaile beag Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Kyiv Oblast (réigiún):

Borodianka Raion (ceantar), bardais:

Baile Borodianka

Sráidbhaile Kachaly

Sráidbhaile Shybene

Sráidbhaile Nebrat

Sráidbhaile Nove Zalissia

Sráidbhaile Berestianka

Sráidbhaile Zdvyzhivka

Sráidbhaile Babyntsi

Sráidbhaile Buda-Babynetska

Baile Klavdiyevo-Tarasove

Sráidbhaile Poroskoten

Sráidbhaile Pylypovychi

Sráidbhaile Nova Hreblia

Sráidbhaile Vablia

Sráidbhaile Druzhnia

Sráidbhaile Halynka

Sráidbhaile Zahaltsi

Sráidbhaile Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

eastát tuaithe ‘Blyzhni sady’

Buchanskyi Raion (ceantar), bardais: Baile Nemishayeve

Sráidbhaile Mykulychi

Sráidbhaile Dibrova

Sráidbhaile Kozyntsi

Sráidbhaile Chervona hilka

Sráidbhaile Plakhtianka

Sráidbhaile Myrotske

cuid de bhaile Vorzel atá srianta ag sráideanna Bilostotskykh agus Pushkina

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Kherson Oblast (réigiún):

Kakhovskyi Raion (ceantar), bardais:

Sráidbhaile Zaozerne

Sráidbhaile Skvortsivka

Sráidbhaile Maryanivka

Sráidbhaile Slynenko

Sráidbhaile Olhivka

Novotroyitskyi Raion (ceantar), bardais:

Sráidbhaile Volodymyro-Ilyinka

Sráidbhaile Sofiivka

Sráidbhaile Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Kyiv Oblast (réigiún), cathair Chív:

An limistéar atá laistigh de chiorcal dar ga 10 km agus a bhfuil a lárphointe suite i sráidbhaile Hostomel in Buchanskyi Raion, agus a shíneann roimhe deiseal:

(a)

Thuaidh, Thiar Thuaidh, Thiar, Thiar Theas: Réigiún Chív (oblast), Buchanskyi Raion (ceantar), bardais: Sráidbhaile Moshchun, baile Hostomel, baile Kotsiubynske, cathair Irpin, cathair Bucha, sráidbhaile Horenka.

(b)

Thoir Thuaidh, Thoir, Thoir Theas, Theas: Teorainn Réigiún Chív (oblast) le Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi Raions (ceantracha) de chathair Chív ón áit a dtrasnaíonn Sráid Polarna, Sráid Avtozavodska, Sráid Semena Skliarenko a chéile go dtí an áit a dtrasnaíonn Sráid Oleny Telihy, Sráid Oleksandra Dovzhenko a chéile go dtí Ascaill Peremohy

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Donetsk Oblast (réigiún):

Ceantar Volnovaskyi (ex Velykonovosilkivskyi), bardais:

Sráidbhaile Vesele

Sráidbhaile Fedorivka

Sráidbhaile Skudne

Sráidbhaile Dniproenerhiia

Baile Velyka Novosilka

Sráidbhaile Rozdolne

Sráidbhaile Novyi Komar

Sráidbhaile Perebudova

Sráidbhaile Novoocheretuvate

Sráidbhaile Myrne

Sráidbhaile Ordadne

Sráidbhaile Komar

Sráidbhaile Vremivka

Sráidbhaile Voskresenka

Sráidbhaile Vilne Pole

Sráidbhaile Shevchenko

Sráidbhaile Burlatske

Sráidbhaile Pryvilne

Dnipropetrovsk Oblast (réigiún):

Ceantar Prokrovskyi, bardais:

Sráidbhaile Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021