5.3.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 77/8


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/392 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Márta 2021

maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar shonraí a bhaineann le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin paisinéirí agus ó fheithiclí tráchtála éadroma de bhun Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1014/2010, (AE) Uimh. 293/2012, (AE) 2017/1152 agus (AE) 2017/1153

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 (1), agus go háirithe Airteagail 7(7), 12(4), 13(4) agus 15(7) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá faireachán agus tuairisciú ar shonraí maidir le gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma arna gclárú san Aontas bunriachtanach d’fheidhmiú na gcaighdeán feidhmíochta astaíochtaí CO2 a leagtar amach i Rialachán (AE) 2019/631. Ós rud é gur thosaigh an Rialachán sin d’fheidhm a bheith aige an 1 Eanáir 2020, is iomchuí na forálacha a leagtar amach i Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1014/2010 (2) agus (AE) Uimh. 293/2012 (3) ón gCoimisiún a shimpliú agus a shoiléiriú, agus na forálacha sin a thabhairt isteach in aon Rialachán Cur Chun Feidhme amháin. Maidir le tuairisciú ar shonraí don bhliain féilire 2020, áfach, is iomchuí go lamhálfaí na forálacha nua agus na forálacha atá ann cheana a fhorluí ar a chéile go dtí an 28 Feabhra 2021.

(2)

Is gá go leagfaí amach nósanna imeachta um fhaireachán agus tuairisciú ar shonraí a bhaineann le gluaisteáin nua paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma nua, ar nósanna imeachta iad a bheidh le leanúint ag údaráis inniúla na mBallstát, ag na monaróirí, agus freisin ag an gCoimisiún agus an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA).

(3)

Tá trí phríomhchéim sa timthriall faireacháin agus tuairiscithe dá bhforáiltear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2019/631: na sonraí sealadacha, atá bunaithe ar chlárúcháin feithiclí nua sa bhliain féilire roimhe sin, a bheith á dtuairisciú don Choimisiún, ar bhonn bliantúil, ag údaráis na mBallstát. na sonraí sealadacha sin a bheith á dtarchur ag an gCoimisiún, le tacaíocht ó EEA, chuig na monaróirí lena mbaineann; na sonraí sin a bheith á bhfíorú ag na monaróirí agus, i gcás inar gá, fógra a bheith á thabhairt don Choimisiún faoi cheartúcháin ar na sonraí sin.

(4)

Ba cheart na bearta a bheidh le glacadh ag na gníomhaithe éagsúla, mar chuid de na trí chéim sin laistigh de na teorainneacha ama ábhartha, a shonrú go soiléir, agus é mar chuspóir leis sin stóinseacht agus iontaofacht an tacair sonraí deiridh arna fhoilsiú ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2019/631, ar ar a bhonn a chinntear meánastaíochtaí sonracha CO2 monaróra agus comhlíonadh a sprice sonraí i leith astaíochtaí CO2, a áirithiú.

(5)

De bhun Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2019/631, tá sé de cheangal ar an gCoimisiún, ó 2021, sonraí a bhailiú maidir le fíorídiú breosla nó fuinnimh gluaisteán paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma a thaifeadtar le feistí ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla agus/nó fuinnimh amhail dá bhforáiltear in Airteagal 4a de Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún (4).

(6)

Ba cheart na fíorshonraí sin a bhailiú a luaithe a bheidh siad ar fáil, óir tá sé bunriachtanach go sainaithneofaí, a luaithe is féidir, conas a thagann forás ar an difríocht idir na fíorastaíochtaí agus ídiú breosla nó fuinnimh agus na luachanna cineálcheadaithe comhfhreagracha le himeacht ama, chun faireachán a dhéanamh ar a éifeachtaí atá caighdeáin astaíochtaí CO2 i ndáil le hastaíochtaí CO2 feithiclí a laghdú, agus chun an pobal a chur ar an eolas.

(7)

Chun a áirithiú gur féidir sonraí faoi fhíorídiú breosla agus fuinnimh a rochtain chomh luath agus is féidir, ba cheart a cheangal ar na monaróirí na sonraí sin a bhailiú ó ghluaisteáin nua paisinéirí agus ó fheithiclí tráchtála éadroma nua arna gclárú ón 1 Eanáir 2021. Féadfar na sonraí sin a bhailiú trí aistrithe díreacha sonraí ó fheithiclí chuig na monaróirí, nó trína ndéileálaithe údaraithe nó trína ndeisitheoirí údaraithe nuair a thugtar feithiclí isteach le haghaidh seirbhíse nó le haghaidh deisiúchán agus nuair atá sonraí ar bord le léamh amach chun críoch eile. I gcás ina gcuirtear na sonraí sin ar fáil do mhonaróir, ba cheart iad a thuairisciú don Choimisiún, ag tosú le sonraí a bhaineann le feithiclí nua arna gclárú san Aontas den chéad uair in 2021.

(8)

De bhun Rialachán (AE) 2017/1151, níl feidhm ag an oibleagáid feithiclí a fheistiú le feistí ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla nó fuinnimh maidir le monaróirí ísealtáirgeachta áirithe, agus is iomchuí, dá bhrí sin, iad a dhíolmhú freisin ón oibleagáid fíorshonraí a bhailiú agus a thuairisciú. Níor cheart, áfach, go gcuirfeadh sé sin cosc ar mhonaróirí ísealtáirgeachta fíorshonraí a sholáthar más mian leo é.

(9)

Ba cheart do na Ballstáit sonraí faoi fhíorídiú breosla agus fuinnimh a bhailiú mar chuid de na tástálacha ródacmhainneachta arna ndéanamh i gcomhréir le Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5). Chun an cúram sin a éascú, is iomchuí go n-ailíneofaí an oibleagáid na fíorshonraí a bhailiú leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 2014/45/AE, a mhéid a bhaineann leis na tráthchláir náisiúnta i gcomhair na dtástálacha ródacmhainneachta agus le haghaidh sonraí a léamh amach ó phort srathach diagnóisice ar bord na bhfeithiclí. Ba cheart, dá bhrí sin, go dtosódh an bailiú sonraí ó na chéad tástálacha ródacmhainneachta agus níor cheart go mbeadh gá leo roimh an 20 Bealtaine 2023, arb in é an dáta óna mbeidh na comhlachtaí agus na bunaíochtaí atá ag déanamh na dtástálacha sin le bheith feistithe leis na feistí is gá, amhail uirlisí scanacháin, de bhun na Treorach sin. Níor cheart go mbeadh cosc ar na Ballstáit, áfach, sonraí a sholáthar roimh an dáta sin, más mian leo é.

(10)

Ba cheart go ndéanfadh na monaróirí agus na Ballstáit fíorshonraí arna mbailiú le linn bliain féilire a thuairisciú don Choimisiún agus do EEA, trí úsáid a bhaint as na nósanna imeachta um tharchur sonraí arna soláthar ag EEA. Sa chás nach mbeadh na sonraí sin ar fáil, rud a d’fhéadfadh a bheith amhlaidh go háirithe sna chéad bhlianta féilire i ndiaidh 2021, ba cheart do mhonaróirí agus do na Ballstáit an méid sin a chur in iúl don Choimisiún agus na cúiseanna atá leis sin a sholáthar.

(11)

Ba cheart sonraí faoi fhíorídiú breosla agus fuinnimh a bhailiú in éineacht leis an uimhir aitheantais feithicle (VIN). Meastar gur sonraí pearsanta atá sa VIN ón uair a chláraítear an fheithicil agus, dá bhrí sin, tá sé faoi réir na gceanglas a leagtar síos maidir le cosaint na sonraí sin i Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6). Ba cheart go measfaí go bhfuil próiseáil VINanna chun críocha Rialachán (AE) 2019/631 dleathach de bhun Airteagal 6(1)(c) de Rialachán (AE) 2016/679. Thairis sin, ba cheart go sonrófaí freisin go bhfuil na heintitis atá rannpháirteach i mbailiú, tuairisciú agus próiseáil VINanna le meas mar rialaitheoirí ar na sonraí sin de réir bhrí phointe 7 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679 agus, a mhéid a bhaineann le EEA agus leis an gCoimisiún, de réir bhrí Airteagal 3(8) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7). Ba cheart go n-áiritheofaí freisin go mbaileofar VINanna trí úsáid a bhaint as modhanna slána cumarsáide, agus go ndéanfar na hábhair sonraí, eadhon úinéirí na bhfeithiclí, a chur ar an eolas go leormhaith i gcomhréir le hAirteagail 13 agus 14 de Rialachán (AE) 2016/679.

(12)

Ba cheart go sonrófaí freisin conas a bheidh na fíorshonraí agus VINanna le húsáid, mar aon leis an tréimhse ama ar lena linn a bheidh na sonraí sin le coinneáil ag na heintitis éagsúla atá rannpháirteach sa bhailiú agus sa tuairisciú. Ós rud é gurb é an cuspóir atá ann forás fhíorfheidhmíocht na feithicle i rith a saolré measta a leanúint, ba cheart sonraí a bhailiú go ceann tréimhse 15 bliana i gcás na feithicle céanna agus ba cheart do EEA iad a choinneáil go ceann tréimhse 20 bliain. Maidir le heintitis eile atá ag bailiú agus ag tuairisciú sonraí, áfach, níor cheart dóibh na sonraí a shealbhú ach ar feadh an ama is gá chun na sonraí a ullmhú don tarchur chuig EEA.

(13)

Ba cheart bailiú fíorshonraí agus VINanna a bheith iomlán trédhearcach, agus ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh deis ag úinéirí na feithicle diúltú na sonraí a chur ar fáil do na monaróirí nó le linn na dtástálacha ródacmhainneachta. Ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhfuil ceart diúltaithe úinéir na feithicle bunaithe ar Airteagal 21 de Rialachán (AE) 2016/679 agus níor cheart go measfaí an diúltú a bheith bailí ach maidir leis na sonraí sin arna mbailiú chun críocha an Rialacháin seo.

(14)

Níor cheart go bhfágfadh na sonraí a bheidh le foilsiú i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/631 go mbeifí in ann feithiclí nó tiománaithe aonair a shainaithint, ach níor cheart iad a fhoilsiú ach mar thacar sonraí anaithnidithe agus comhiomlánaithe gan aon tagairt do VINanna.

(15)

Bunaithe ar an measúnú dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 12(3) de Rialachán (AE) 2019/631, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe áirithe de na forálacha maidir le faireachán, tuairisciú agus foilsiú sonraí i ndáil le fíorídiú breosla nó fuinnimh, á chur san áireamh dó, inter alia, infhaighteacht aistrithe díreacha sonraí ó fheithiclí.

(16)

Chun a áirithiú go mbeidh sonraí cineálcheadaithe ar fáil chun nós imeachta a bhunú chun astaíochtaí CO2 gluaisteán paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma inseirbhíse a fhíorú, mar a cheanglaítear le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) 2019/631, ba cheart leanúint de na sonraí sin a bhailiú faoi Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1152 (8) agus (AE) 2017/1153 (9) ón gCoimisiún freisin agus an oibleagáid na sonraí sin a bhailiú faoi na Rialacháin sin scortha d’fheidhm a bheith aici an 1 Eanáir 2021.

(17)

Ba cheart d’údaráis chineálcheadaithe a áirithiú, dá bhrí sin, go leanfaí de shonraí a bhaineann leis na tástálacha arna ndéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1151 a thaifeadadh agus a tharchur chuig Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin, trí úsáid a bhaint as an nós imeachta um tharchur slán arna sholáthar aige.

(18)

Ón 1 Eanáir 2021, ní gá a thuilleadh astaíochtaí CO2 a chinneadh le haghaidh gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma i gcomhréir leis an tSraith Nua Eorpach Tiomána (NEDC) amhail dá bhforáiltear i Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1152 agus (AE) 2017/1153, cé is moite de ghluaisteáin paisinéirí leictreacha hibrideacha luchtaithe sheachtraigh arna gcur ar an margadh go dtí an 31 Nollaig 2022, i gcás inar mian le monaróir tairbhiú de shárchreidmheasanna mar a leagtar amach in Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/631.

(19)

Ós rud é nach ndéanfar an t-aistriú ó chaighdeáin astaíochtaí CO2 atá bunaithe ar NEDC go caighdeáin atá bunaithe ar an Nós Imeachta Tástála Comhchuibhithe Domhanda d’Fheithiclí Éadroma a leagtar amach i Rialachán (AE) 2017/1151 a thabhairt chun críche go hiomlán ach faoi dheireadh 2023, agus go ndéanfar tuairisciú ar an aistriú sin faoi dheoidh mar chuid den phróiseas bliantúil faireacháin sonraí CO2 in 2024, agus i bhfianaise, go háirithe, na bhforálacha maidir le héiceanuálaíochtaí agus feithiclí ceann sraithe, ba cheart go bhfanfadh Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1152 agus (AE) 2017/1153 i bhfeidhm go dtí deireadh 2024.

(20)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 agus thug sé a bharúlacha uaidh an 14 Eanáir 2021.

(21)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Choiste um Athrú Aeráide,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL 1

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.   Sa Rialachán seo, leagtar amach rialacha mionsonraithe maidir leis na nósanna imeachta um fhaireachán agus tuairisciú ag na Ballstáit agus ag monaróirí ar shonraí a bhaineann le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin nua paisinéirí agus ó fheithiclí tráchtála éadroma nua, agus ar shonraí maidir le fíorastaíochtaí CO2 agus ídiú breosla nó fuinnimh na bhfeithiclí sin.

2.   Chun an nós imeachta um astaíochtaí CO2 feithiclí inseirbhíse a fhíorú i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) 2019/631 a bhunú, déantar foráil sa Rialachán seo freisin maidir le sonraí áirithe arna dtaifeadadh mar chuid de na tástálacha cineálcheadaithe arna ndéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1151 a bheith á dtuairisciú ag údaráis inniúla na mBallstát.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Sa bhreis ar na sainmhínithe a leagtar amach in Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2019/631, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “sonraí faireacháin mionsonraithe” na sonraí faireacháin mionsonraithe a shonraítear do ghluaisteáin paisinéirí i Roinn 2 de Chuid B d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/631 agus d’fheithiclí tráchtála éadroma i Roinn 2 de Chuid C d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin;

(b)

ciallaíonn “sonraí faireacháin comhiomlánaithe” na sonraí faireacháin comhiomlánaithe a shonraítear do ghluaisteáin paisinéirí i Roinn 1 de Chuid B d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/631 agus d’fheithiclí tráchtála éadroma i Roinn 1 de Chuid C d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin;

(c)

ciallaíonn “fíorshonraí” na sonraí dá dtagraítear i bpointe 3.1(a) agus (b) agus pointe 3.2(a) go (g) agus (l) d’Iarscríbhinn XXII a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1151 a fuarthas ó fheistí ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla agus/nó fuinnimh.

CAIBIDIL 2

TUAIRISCIÚ SONRAÍ I GCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 7 DE RIALACHÁN (AE) 2019/631

Airteagal 3

Sonraí faireacháin comhiomlánaithe agus mionsonraithe

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na sonraí faireacháin comhiomlánaithe agus mionsonraithe a chothabháil, a bhailiú, a rialú, a fhíorú, agus a tharchur go tráthúil chuig an gCoimisiún agus chuig an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA).

Maidir le hiarrataí ó EEA ar shoiléirithe nó ceartúcháin ar na sonraí arna dtarchur, áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfaidh a ndaoine teagmhála ainmnithe aghaidh orthu gan mhoill.

2.   Déanfar na sonraí faireacháin comhiomlánaithe agus mionsonraithe a thuairisciú in dhá thacar sonraí ar leith i gcás gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma, faoi seach, i gcomhréir le Cuid B d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/631 agus le Cuid C d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin.

3.   Déanfaidh na Ballstáit na sonraí faireacháin comhiomlánaithe agus mionsonraithe a tharchur trí aistriú leictreonach sonraí chuig an Stór Sonraí Lárnach (CDR) arna bhainistiú ag EEA. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún nuair a bheidh na sonraí tarchurtha.

Airteagal 4

Ríomh sealadach agus sonraí sealadacha

1.   Áiritheoidh an Coimisiún, in éineacht le EEA, i gcomhréir le hAirteagal 7(4) de Rialachán (AE) 2019/631, go dtabharfar fógra do gach monaróir agus díorma monaróirí atá freagrach as gluaisteáin nua paisinéirí nó feithiclí tráchtála éadroma nua arna gclárú san Aontas faoi ríomh sealadach a sprice sonraí i leith astaíochtaí agus a mheánastaíochtaí sonracha CO2 agus faoi na sonraí arna dtuairisciú ag na Ballstáit.

2.   Na ríomhanna sealadacha agus na sonraí dá dtagraítear i mír 1, tabharfar fógra fúthu ar leithligh i gcás gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma, agus áireofar orthu na taifid is féidir, ar bhonn ainm an mhonaróra agus an Aitheantóra Monaróra Dhomhanda, a shannadh don mhonaróir sin.

3.   Sa lárchlár sonraí dá dtagraítear in Airteagal 7(4) de Rialachán (AE) 2019/631, áireofar na hiontrálacha sonraí go léir arna dtuairisciú ag na Ballstáit, diomaite de na huimhreacha aitheantais feithicle (VINanna).

Coinneoidh EEA VINanna go ceann tréimhse 20 bliain ón dáta a rinneadh iad a uaslódáil a chéaduair chuig CDR nó chuig Stór Sonraí Gnó (BDR) EEA.

Airteagal 5

Mionsonraí an mhonaróra

Monaróirí a dhéanfaidh gluaisteáin paisinéirí nó feithiclí tráchtála éadroma a thagann faoi raon feidhme de Rialachán (AE) 2019/631 a chur ar mhargadh an Aontais, nó a bhfuil sé de rún acu iad a chur ar mhargadh an Aontais, tabharfaidh siad fógra don Choimisiún gan mhoill faoin bhfaisnéis seo a leanas agus faoi aon athruithe ar an bhfaisnéis sin:

(a)

ainm an mhonaróra a shonróidh siad ar na deimhnithe comhréireachta, nó a bhfuil sé de rún acu é a shonrú orthu;

(b)

an tAitheantóir Monaróra Domhanda, a chomhfhreagróidh do na chéad trí charachtar den VIN, a shonróidh siad ar na deimhnithe comhréireachta, nó a bhfuil sé de rún acu é a shonrú orthu;

(c)

chun críche an fhógra dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 7(4) de Rialachán (AE) 2019/631, ainm agus seoladh an duine teagmhála a dhéanann ionadaíocht ar an monaróir ar a mbeidh an fógra faoi na ríomhanna sealadacha agus na sonraí le díriú.

Measfar na hainmneacha agus na seoltaí dá dtagraítear i bpointe (c) a bheith ina sonraí pearsanta de réir bhrí Rialachán (AE) 2018/1725.

Airteagal 6

Fógra faoi earráidí sna sonraí arna n-úsáid le haghaidh na ríomhanna sealadacha

1.   I gcás ina bhfíoróidh monaróir na sonraí sealadacha i gcomhréir leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 7(5) de Rialachán (AE) 2019/631, úsáidfidh sé an tacar sonraí arna sholáthar ag EEA chun na críche sin.

2.   I gcás ina sainaithneofar earráid sa tacar sonraí, déanfaidh an monaróir, i gcás inar féidir, í a cheartú agus sonróidh sé, trí iontráil ar leith sa tacar sonraí do gach taifead feithicle, dar teideal “Barúlacha an mhonaróra”, ceann amháin de na cóid seo a leanas:

(a)

Cód A, má athraigh an monaróir an taifead;

(b)

Cód B, mura féidir leis an monaróir an fheithicil a shainaithint;

(c)

Cód C, má thagann an fheithicil lasmuigh de raon feidhme Rialachán (AE) 2019/631;

(d)

Cód D, más rud é gurb é an monaróir dár sannadh feithicil de chatagóir N1 monaróir na feithicle lánchríochnaithe ach nach é monaróir na bonnfheithicle neamhiomláine nó iomláine é.

Chun críocha phointe (b), meastar feithicil a bheith do-aitheanta i gcás ina bhfuil VIN in easnamh nó inar léir go bhfuil sé mícheart.

3.   Tabharfaidh monaróirí fógra don Choimisiún faoi aon earráidí i gcomhréir le hAirteagal 7(5) de Rialachán (AE) 2019/631 tríd an tacar sonraí ceartaithe iomlán a uaslódáil chuig BDR. Cuirfidh siad cóip leictreonach den fhógra i gcomhair faisnéise chuig na seoltaí ríomhphoist seo a leanas freisin:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

agus

CO2-monitoring@eea.europa.eu

4.   Maidir le hiarrataí ar shoiléirithe ar na ceartúcháin ag an gCoimisiún nó ag EEA, áiritheoidh monaróirí go ndéanfaidh a ndaoine teagmhála arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 5(c) den Rialachán seo aghaidh a thabhairt orthu gan mhoill.

5.   I gcás nach dtabharfaidh monaróir fógra don Choimisiún faoi aon earráidí roimh dhul in éag don tréimhse 3 mhí dá bhforáiltear in Airteagal 7(5) de Rialachán (AE) 2019/631, measfar na luachanna sealadacha a dtabharfar fógra fúthu i gcomhréir le hAirteagal 7(4) den Rialachán sin a bheith ina luachanna críochnaitheacha.

Airteagal 7

Tuairisciú sonraí a bhaineann le feithiclí tráchtála éadroma críochnaithe

Déanfaidh monaróirí bonnfheithicle amhail dá dtagraítear i bpointe 1.2.2 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/631 na sonraí dá dtagraítear sa phointe sin a tharchur trí aistriú leictreonach sonraí chuig BDR ar a dhéanaí laistigh de 3 mhí tar éis dóibh fógra a fháil faoi na sonraí sealadacha i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán seo.

Airteagal 8

Tuairisciú astaíochtaí CO2 NEDC chun críocha Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/631

1.   Déanfaidh monaróir gluaisteán nua paisinéirí arna gclárú sna blianta féilire 2021 nó 2022 agus ag a bhfuil luachanna CO2 NEDC arna dtomhas is lú ná 50 g CO2/km, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 5 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1153, na luachanna CO2 NEDC arna dtomhas sin a thuairisciú don Choimisiún in éineacht leis an bhfógra dá dtagraítear in Airteagal 6 den Rialachán seo.

2.   Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an monaróir na deimhnithe comhréireachta ábhartha agus na deimhnithe cineálcheadaithe lena dtacaítear leis na luachanna astaíochtaí CO2 arna dtuairisciú a sholáthar.

CAIBIDIL 3

BAILIÚ AGUS TUAIRISCIÚ FÍORSHONRAÍ

Airteagal 9

Bailiú agus tuairisciú fíorshonraí ag monaróirí

1.   Baileoidh monaróirí fíorshonraí in éineacht le VINanna gluaisteán nua paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma nua arna gclárú ón 1 Eanáir 2021 agus atá feistithe le feistí ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla agus/nó fuinnimh i gcomhréir le hAirteagal 4a de Rialachán (AE) 2017/1151, mura rud é go ndiúltóidh úinéir na feithicle go sainráite na sonraí sin a chur ar fáil don mhonaróir nó dá dhéileálaí údaraithe nó dá dheisitheoir údaraithe.

2.   I gcás nach mbaileoidh an monaróir na fíorshonraí agus VINanna trí aistriú díreach sonraí ón bhfeithicil, áiritheoidh an monaróir go ndéanfaidh a dhéileálaí údaraithe nó a dheisitheoir údaraithe na sonraí a bhailiú agus a tharchur chuige gach uair a thugtar an fheithicil isteach le haghaidh seirbhíse nó le haghaidh deisiúchán nó le haghaidh aon idirghabháil eile agus gach uair a bhíonn sonraí le léamh amach ó phort srathach diagnóisice ar bord na feithicle. Beidh an fheiste nó an uirlis scanacháin a úsáidfear in ann na sonraí a léamh amach agus iad á dtaifeadadh ar an bhfeiste ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla agus/nó fuinnimh. Is saor in aisce a bheidh léamh amach na sonraí agus ní bheidh sé faoi réir aon choinníollacha sonracha.

Áiritheoidh an monaróir agus, i gcás inarb infheidhme, a dhéileálaí údaraithe nó a dheisitheoir údaraithe, go n-úsáidfear modhanna slána cumarsáide chun VINanna a bhailiú.

3.   An 1 Aibreán gach bliain, le héifeacht ó 2022, déanfaidh monaróir aon fhíorshonraí agus VINanna a bailíodh sa bhliain féilire roimhe sin a thuairisciú don Choimisiún, mar a shonraítear i dTábla 1 den Iarscríbhinn, trína n-uaslódáil chuig BDR.

I gcás ina ndéanfaidh monaróir roinnt taifead a thagraíonn don VIN céanna a bhailiú sa bhliain féilire chéanna, is iad na fíorshonraí a bheidh le tuairisciú ná an taifead lena léirítear an fad iomlán is airde arna thaisteal. Baileofar fíorshonraí i gcomhair feithicil ar leith go ceann uastréimhse 15 bliana ón dáta a rinneadh na sonraí i leith na feithicle sin a thuairisciú a chéaduair do EEA.

I gcás ina maífidh monaróir nach féidir fíorshonraí a thuairisciú, nó nach féidir iad a thuairisciú ach go páirteach, déanfaidh sé ráiteas sa chiall sin leis an gCoimisiún agus soláthróidh sé na cúiseanna atá leis sin. Déanfar an ráiteas agus an bonn cirt a uaslódáil chuig BDR.

4.   Ní bheidh feidhm ag míreanna 1, 2 agus 3 maidir le monaróirí ísealtáirgeachta amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(11) de Rialachán (AE) 2017/1151.

Airteagal 10

Bailiú agus tuairisciú fíorshonraí ag na Ballstáit

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbaileoidh na comhlachtaí nó na bunaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 4(2) de Threoir 2014/45/AE fíorshonraí agus VINanna gluaisteán nua paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma nua arna gclárú ón 1 Eanáir 2021 agus atá feistithe le feistí ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla agus/nó fuinnimh i gcomhréir le hAirteagal 4a de Rialachán (AE) 2017/1151.

Le héifeacht ón 20 Bealtaine 2023, baileofar na fíorshonraí maille le VINanna nuair a dhéanfar tástálacha ródacmhainneachta ar na feithiclí i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2014/45/AE, mura rud é go ndiúltóidh úinéir na feithicle go sainráite na sonraí sin a chur ar fáil.

Léifear na fíorshonraí amach trí fheiste a úsáid chun nascadh le comhéadan leictreonach na feithicle, amhail uirlis scanacháin amhail dá dtagraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2014/45/AE. Beidh an fheiste a úsáidfear in ann na sonraí a léamh amach agus iad á dtaifeadadh ar an bhfeiste ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla agus/nó fuinnimh.

2.   Le héifeacht ó 2022, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na fíorshonraí maille leis na VINanna, mar a shonraítear i dTábla 1 den Iarscríbhinn, a bailíodh sa bhliain féilire roimhe sin a thuairisciú don Choimisiún go bliantúil an 1 Aibreán, trí na sonraí sin a uaslódáil chuig CDR. I gcás nach bhfuil na sonraí sin ar fáil, déanfar ráiteas chuige sin, lena n-áirítear na cúiseanna nach bhfuil na sonraí ar fáil, a uaslódáil chuig CDR.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na fíorshonraí i gcomhair feithicil ar leith a bhailiú go ceann uastréimhse 15 bliana ón dáta a rinneadh na sonraí sin i leith na feithicle a thuairisciú a chéaduair do EEA.

Áiritheoidh an Ballstát agus na comhlachtaí agus na bunaíochtaí atá freagrach as bailiú VINanna go n-úsáidfear modhanna slána cumarsáide don bhailiú sin.

Airteagal 11

Oibleagáidí a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta

1.   Maidir leis na heintitis seo a leanas atá freagrach as VINanna, in éineacht leis na fíorshonraí, a bhailiú go díreach ó na feithiclí, measfar, i dtaca le bailiú agus próiseáil VINanna, gur rialaitheoirí ar na sonraí ábhartha iad de réir bhrí phointe 7 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679:

(a)

monaróirí i gcás aistrithe díreacha sonraí ó na feithiclí chuig an monaróir;

(b)

déileálaithe údaraithe nó deisitheoirí údaraithe;

(c)

comhlachtaí nó bunaíochtaí atá freagrach as tástáil ródacmhainneachta.

Áiritheoidh na heintitis sin go gcomhlíonfaidh siad an oibleagáid chun faisnéis a sholáthar d’úinéirí na feithicle ina gcáil mar ábhair sonraí, mar a leagtar amach in Airteagal 13 den Rialachán sin.

2.   I gcás ina bhfuarthas VINanna go hindíreach ó úinéir na feithicle chun críoch Airteagal 3, 9 nó 10, áiritheoidh na Ballstáit, agus, i gcás inarb infheidhme, na monaróirí, ina gcáil mar rialaitheoirí sonraí, go gcomhlíonfaidh siad an oibleagáid faisnéis a sholáthar d’úinéirí na feithicle mar a leagtar amach in Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2016/679.

3.   Measfar EEA agus an Coimisiún, i dtaca le bailiú agus próiseáil VINanna chun críoch an Rialacháin seo, a bheith ina rialaitheoirí sonraí faoi réir na bhforálacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2018/1725.

4.   Ní fhéadfar na VINanna agus na fíorshonraí arna mbailiú i gcomhréir le hAirteagail 9 agus 10 den Rialachán seo a úsáid chun aon chríche seachas chun na críche sin a shonraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2019/631

5.   Ní fhéadfar na VINanna agus na fíorshonraí arna mbailiú i gcomhréir le hAirteagail 9 agus 10 a choinneáil ach go ceann na dtréimhsí seo a leanas:

(a)

ag monaróirí, go dtí go mbeidh tuarascáil tugtha ar na sonraí sin i gcomhréir le hAirteagal 9(3);

(b)

ag déileálaithe údaraithe agus deisitheoirí údaraithe, go dtí go mbeidh na sonraí sin tarchurtha chuig an monaróir i gcomhréir le hAirteagal 9(2);

(c)

ag comhlachtaí agus bunaíochtaí atá freagrach as tástálacha ródacmhainneachta, go dtí go mbeidh na sonraí sin tarchurtha chuig EEA, nó chuig an údarás arna ainmniú ag na Ballstáit chun na sonraí a thuairisciú do EEA, i gcomhréir le hAirteagal 10(2);

(d)

ag na húdaráis arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun na fíorshonraí a thuairisciú do EEA, go dtí go mbeidh tuarascáil tugtha ar na sonraí sin i gcomhréir le hAirteagal 10(2);

(e)

ag EEA, go dtí 20 bliain tar éis an dáta a rinneadh na sonraí a uaslódáil a chéaduair chuig BDR i gcomhréir le hAirteagal 9(3) nó chuig CDR i gcomhréir le hAirteagal 10(2).

Airteagal 12

Foilsiú fíorshonraí

Le héifeacht ó mhí na Nollag 2022, foilseoidh an Coimisiún tacair sonraí anaithnidithe agus chomhiomlánaithe a bheidh roinnte idir gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma arna gcumhachtú ag innill dócháin inmheánaigh, agus feithiclí leictreacha hibrideacha luchtaithe sheachtraigh (OVC-HEVanna) de na catagóirí céanna, lena n-áirítear na sonraí seo a leanas in aghaidh an mhonaróra:

(a)

an meánídiú breosla (l/100 km) bunaithe ar na sonraí arna dtuairisciú de bhun Airteagail 9 agus 10;

(b)

an meánídiú fuinnimh leictrigh (kWh/100 km) bunaithe ar na sonraí arna dtuairisciú de bhun Airteagail 9 agus 10;

(c)

meánastaíochtaí CO2 (g/km) arna ríomh ar bhonn na sonraí arna dtuairisciú de bhun Airteagail 9 agus 10;

(d)

an difríocht idir an meánídiú breosla dá dtagraítear i bpointe (a) agus meán na luachanna ídithe breosla arna dtaifeadadh i ndeimhnithe comhréireachta na bhfeithiclí céanna leo siúd ar tuairiscíodh fíorshonraí ina leith;

(e)

an difríocht idir an meánídiú fuinnimh leictrigh dá dtagraítear i bpointe (b) agus meán na luachanna ídithe fuinnimh leictrigh arna dtaifeadadh i ndeimhnithe comhréireachta na bhfeithiclí céanna leo siúd ar tuairiscíodh fíorshonraí ina leith;

(f)

an difríocht idir meánastaíochtaí CO2 (g/km) arna ríomh i gcomhréir le pointe (c) agus meán luachanna astaíochta CO2 arna dtaifeadadh i ndeimhnithe comhréireachta na bhfeithiclí céanna leo siúd ar tuairiscíodh fíorshonraí ina leith;

Ní bheidh feidhm ag pointí (b) agus (e) ach maidir le OVC-HEVanna.

Airteagal 13

Athbhreithniú

Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 12(3) de Rialachán (AE) 2019/631, athbhreithniú ar Airteagail 9 go 12 den Rialachán seo agus na nithe seo a leanas á mbreithniú aige:

(a)

an líon feithiclí atá feistithe le feistí aistrithe dhírigh sonraí;

(b)

an gá atá le faireachán agus tuairisciú leanúnach ar fhíorshonraí a bheith á ndéanamh ag monaróirí;

(c)

an tréimhse ama ar lena linn is gá faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar fhíorshonraí;

(d)

an leibhéal iomchuí comhiomlánaithe sonraí a bheidh le foilsiú ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 12 den Rialachán seo.

CAIBIDIL 4

FAIREACHÁN AGUS TUAIRISCIÚ AR SHONRAÍ Ó THÁSTÁLACHA ARNA NDÉANAMH I GCOMHRÉIR LE RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2017/1151

Airteagal 14

Sonraí tástála

1.   Áiritheoidh na húdaráis chineálcheadaithe go ndéanfar na sonraí a shonraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn a thaifeadadh do gach tástáil de Chineál 1 a dhéantar i gcomhréir le hIarscríbhinn XXI a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1151.

2.   Déanfar na sonraí a bheidh taifeadta a uaslódáil i bhformáid chriptithe chuig freastalaí tiomnaithe an Choimisiúin. I gcás ina mbeidh na sonraí uaslódáilte i gceart, cuirfear admháil ó fhreastalaí an Choimisiúin chuig an eintiteas uaslódála.

3.   Ní fhoilseofar na sonraí tástála.

Airteagal 15

Aisghairm

1.   Déantar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1014/2010 agus (AE) Uimh. 293/2012 a aisghairm le héifeacht ón 1 Márta 2021.

2.   Déantar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1152 agus (AE) 2017/1153 a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2025.

Airteagal 16

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 4 Márta 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 111, 25.4.2019, lch. 13.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1014/2010 ón gCoimisiún an 10 Samhain 2010 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar shonraí i dtaca le clárú gluaisteán nua paisinéirí de bhun Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 293, 11.11.2010, lch. 15).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 293/2012 ón gCoimisiún an 3 Aibreán 2012 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar shonraí i dtaca le clárú feithiclí tráchtála éadroma nua de bhun Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 98, 4.4.2012, lch. 1).

(4)  Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 2017 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus cothabháil feithiclí lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún (IO L 175, 7.7.2017, lch. 1).

(5)  Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE (IO L 127, 29.4.2014, lch. 51).

(6)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(7)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(8)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1152 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2017 lena leagtar amach modheolaíocht chun na paraiméadair chomhghaolaithe a chinneadh is gá chun an t-athrú ar nós imeachta na tástála rialála a léiriú maidir le feithiclí tráchtála éadroma agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 293/2012 (IO L 175, 7.7.2017, lch. 644).

(9)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1153 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2017 lena leagtar amach modheolaíocht chun na paraiméadair chomhghaolaithe a chinneadh is gá chun an t-athrú ar nós imeachta na tástála rialála a léiriú maidir le feithiclí tráchtála éadroma agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1014/2010 (IO L 175, 7.7.2017, lch. 679).


IARSCRÍBHINN

1.   Bailiú agus tuairisciú fíorshonraí agus VINanna i gcomhréir le hAirteagail 9 agus 10

Tábla 1

– Sonraí a bheidh le tuairisciú i gcomhréir le hAirteagail 9 agus 10

Paraiméadar

Aonad

Feithiclí i gcatagóirí M1 agus N1.

 

 

Feithiclí innill glandócháin inmheánaigh agus feithiclí leictreacha hibrideacha luchtaithe neamhsheachtraigh  (1)

Feithiclí leictreacha hibrideacha luchtaithe sheachtraigh  (2)

Uimhir aitheantais feithicle

-

Breosla iomlán a ídítear (saolré)

l

Fad iomlán a thaistealaítear (saolré)

km

Breosla iomlán a ídítear in oibríocht ídithe luchtaithe (saolré)

l

_

Breosla iomlán a ídítear in oibríocht méadaithe luchtaithe atá inroghnaithe ag an tiománaí (saolré)

l

_

Fad iomlán a thaistealaítear in oibríocht ídithe luchtaithe agus an t-inneall múchta (saolré)

km

_

Fad iomlán a thaistealaítear in oibríocht ídithe luchtaithe agus an t-inneall ar siúl (saolré)

km

_

Fad iomlán a thaistealaítear in oibríocht méadaithe luchtaithe atá inroghnaithe ag an tiománaí (saolré)

km

_

Fuinneamh iomlán eangaí isteach sa cheallra (saolré)

kWh

_

2.   Tuairisciú sonraí i gcomhréir le hAirteagal 14

Déanfar na paraiméadair seo a leanas a thuairisciú le haghaidh gach fine idirshuímh, i.e. le haghaidh uasphointe feithicle (VH) agus, i gcás inarb infheidhme, le haghaidh íosphointe feithicle (VL) nó fheithicil M, i gcás thástálacha Chineál 1 arna ndéanamh i gcomhréir le hIarscríbhinn XXI a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1151.

Seachas i gcás ina léirítear a mhalairt i dTábla 2, i gcás ina ndéantar ceann amháin nó níos mó de thástálacha Chineál 1 ar uasphointe feithicle nó ar íosphointe feithicle, déanfar na sonraí tástála a thuairisciú i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)

i gcás dhá cheann de thástálacha Chineál 1, na sonraí tástála le haghaidh thástáil Chineál 1 ag a bhfuil na hastaíochtaí CO2 is airde arna dtomhas (comhcheangailte);

(b)

i gcás trí cinn de thástálacha Chineál 1, na sonraí tástála le haghaidh thástáil Chineál 1 ag a bhfuil airmheán na n-astaíochtaí CO2 arna dtomhas (comhcheangailte).

Tábla 2

– sonraí thástáil Chineál 1

Uimhir

Paraiméadair

Aonad

Foinse (mura sonraítear a mhalairt, is ag tagairt do Rialachán (AE) 2017/1151 atá na tagairtí uile)

Barúlacha

1

Sainaitheantóir na fine idirshuímh

-

Pointe 0, Roinn II den deimhniú ar chineálcheadú, Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I.

Soláthrófar sonraí le haghaidh gach fine idirshuímh cineálcheadaithe

2

Sainaitheantóir na máthairfhine idirshuímh (i gcás inarb infheidhme)

-

-

Sonraigh sainaitheantóir na máthairfhine idirshuímh, más rud é gur cinneadh na sonraí tástála le haghaidh fine eile idirshuímh

3

Síneadh le cineálcheadú

-

Deimhniú AE ar chineálcheadú

0 = Níl | 1 = Tá – má tá an tástáil á déanamh chun síneadh a chur le cineálcheadú

4

Cineál tiomána

-

 

ICEV glan, OVC-HEV, NOVC-HEV

5

Catagóir agus aicme feithicle

 

Pointe 0.4, Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

M1 nó N1 Aicme 1, 2 nó 3

6

Cineál adhainte

 

Pointe 3.2.1.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Adhaint dheimhneach nó adhaint comhbhrú

7

Líon sorcóirí

-

Pointe 3.2.1.2., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Ceithre cinn atá ann, mar réamhshocrú, mura soláthraítear an líon

8

Buille innill

mm

Pointe 3.2.1.2.2., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

 

9

Toilleadh innill

cm3

Pointe 3.2.1.3., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

 

10

Cumhacht rátaithe innill

kW

Pointe 3.2.1.8., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

 

11

Luas innill ag cumhacht rátaithe innill

min-1

Pointe 3.2.1.8., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luas innill ag glanchumhacht uasta

12

Cineál breosla

-

Pointe 3.2.2.1. d’Fhoscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Díosal/Peitreal/GPL/NG nó Bithmheatán/Eatánól(E85)/Bithdhíosal/Hidrigin

13

Feithicil dhá fhoinse breosla

-

Pointe 3.2.2.4., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

0 = Níl | 1 = Tá

I gcás feithiclí dhá fhoinse breosla, soláthrófar torthaí tástála le haghaidh an dá chineál breosla (dhá theimpléad ionchuir)

14

Aschur uasta cumhachta gach meaisín leictrigh (P0, P1, P2, P2 pláinéadach, P3, nó P4) (*1)

kW

Pointe 3.3.1.1.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV agus NOVC-HEV

15

Líon chealla REESS

-

Pointe 3.3.2.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV agus NOVC-HEV

16

Toilleadh ceallra seirbhíse

Ah

Pointe 3.4.4.5., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Toilleadh ceallra ísealvoltais

17

Voltas ainmniúil an ailtéarnóra

V

Pointe 3.4.4.5., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Voltas ainmniúil an ailtéarnóra (éigeantach i gcás ICEV glan)

18

Toisí boinn (tosaigh/cúil)

-

Pointe 3.5.7.1.,

Paraiméadair feithicle tástála, Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Cód boinn (e.g. P195/55R1685H) bhoinn na feithicle tástála

19

Comhéifeacht ualaigh friotaíochta bóthair F0

N

Pointe 3.5.7.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

VH agus VL (más infheidhme)

20

Comhéifeacht ualaigh friotaíochta bóthair F1

N/(km/h)

Pointe 3.5.7.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

VH agus VL (más infheidhme)

21

Comhéifeacht ualaigh friotaíochta bóthair F2

N/(km/h)2

Pointe 3.5.7.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

VH agus VL (más infheidhme)

22

Cineál giarbhosca

-

Pointe 4.5.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

uathoibríoch/lámhoibrithe/CVT/pláinéadach

23

Cóimheasa inmheánacha giarbhosca

-

Pointe 4.6., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Le haghaidh gach giair ar leithligh

24

Cóimheas(a) tiomána deiridh

-

Pointe 4.6., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Má tá níos mó ná tiomáint deiridh amháin ag an bhfeithicil, tabhair isteach luachanna le haghaidh gach giair ar leithligh

25

Luachanna lamhála breise sábháilteachta (ASM)

%

Pointe 4.6.1.7.1., Foscríbhinn 3 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Tuairiscigh luachanna nuair a bhaintear úsáid astu chun giarathrú a ríomh

26

Rothaí tiomána

-

Pointe 1.7., Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I

Tiomáint dhá roth, tiomáint ceithre roth.

27

Astaíochtaí CO2 ídithe luchtaithe (comhcheangailte)

gCO2/km

Pointe 2.5.3.2., Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV amháin

I gcás dhá nó trí thástáil, soláthrófar na torthaí ar fad.

28

Astaíochtaí CO2 ualaithe carntha (tomhaiste)

gCO2/km

2.5.3.3., Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV amháin.

I gcás dhá nó trí thástáil, soláthrófar na torthaí ar fad.

29

Astaíochtaí CO2 ualaithe carntha (dearbhaithe)

gCO2/km

Pointe 2.5.3.3., Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV amháin

30

Raon uile leictreach coibhéiseach (EAER) comhcheangailte

km

Pointe 2.5.3.7.2., (EAER), Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV amháin

31

Luas réchasta innill

min-1

Pointe 1.1.2., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luas réchasta faoi dhálaí te

32

Fachtóirí Willans i gcás ICE le haghaidh astaíochtaí CO2

gCO2/MJ

Pointe 1.1.3., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach de réir Thábla A6.App2/3 a úsáidtear chun RCB a cheartú

33

Toilleadh tharraingt REESS

Ah

Pointe 1.1.10., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV agus NOVC-HEV

34

Cineál teicneolaíochta tharraingt REESS

-

Pointe 1.1.10., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV agus NOVC-HEV

35

Voltas ainmniúil nó amshraith tharraingt REESS

V

Pointe 1.1.10., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

OVC-HEV agus NOVC-HEV

Luachanna ainmniúla nó amshraithe a úsáidtear don tástáil (20Hz)

36

Mais tástála

kg

Pointe 1.2.1. i gcás VH agus Pointe 1.3.1. i gcás VL, Foscríbhinn 8a, Iarscríbhinn I

VH agus VL (más infheidhme)

37

Líon na n-aiseanna dinimiméadair le linn na tástála

-

Pointe 2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Cumraíocht an dinimiméadair fonnaidh i rith thástáil Chineál 1 (acastóir amháin, dhá acastóir) i gcás VH/VL

38

Sruth ailtéarnóra (tiontaire DC/DC - taobh ísealvoltais – i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna)

A

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: 1Hz, taifeach 0,1A, feiste sheachtrach thomhais a shoncronaítear le dinimiméadar an fhonnaidh

39

Fachtóir Athghiniúnach Ki

iolraíoch/suimitheach

-

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Astaíochtaí CO2; Is ionann agus 1 an luach seo i gcás feithiclí nach bhfuil córais a athghineann go tréimhsiúil acu

40

Luach tomhaiste ísealchéime CO2

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach MCO2.p.1 tomhaiste neamhcheartaithe ísealchéime (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna).

41

Luach tomhaiste meánchéime CO2

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach MCO2.p.1 tomhaiste neamhcheartaithe meánchéime (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna)

42

Luach tomhaiste ardchéime CO2

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach MCO2.p.1 tomhaiste neamhcheartaithe ardchéime (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna).

43

Luach tomhaiste fíor-ardchéime CO2

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach MCO2.p.1 tomhaiste neamhcheartaithe fíor-ardchéime (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna).

44

Luach tomhaiste CO2 (comhcheangailte)

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach MCO2.c.1 tomhaiste neamhcheartaithe timthrialla iomláin (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna). I gcás dhá agus trí thástáil, soláthrófar na torthaí tomhaiste ar fad.

45

CO2 tomhaiste ceartaithe (comhcheangailte)

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Astaíochtaí CO2 tomhaiste comhcheangailte i gcás VH agus VL tar éis na gceartúchán uile is infheidhme, MCO2,C,5. I gcás dhá agus trí thástáil, soláthrófar na torthaí ceartaithe ar fad. I gcás OVC-HEVanna agus NOVC-HEVanna, is ionann sin agus mód cothaithe luchtaithe

46

Luach dearbhaithe CO2 (comhcheangailte)

gCO2/km

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Luach dearbhaithe an mhonaróra

47

Fachtóir ceartaithe fhine ATCT

-

Pointe 2.1.1.2.2., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Fachtóir ceartaithe fhine ATCT (Ceartúchán 14 °C)

48

Ídiú breosla feadh thástáil Chineál 1 mar a thaifeadtear ar an bhfeiste ar bord lena ndéantar faireachán ar ídiú breosla (OBFCM)

1

Pointe 2.1.1.3.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Breosla a ídítear i rith na tástála (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna). I gcás dhá agus trí thástáil, soláthrófar na torthaí ar fad.

49

Uimhir innéacs thimthriall an aistrithe

-

Pointe 2.1.1.4.1.4., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

i gcás OVC-HEVanna, sonraigh uimhir innéacs thimthriall an aistrithe

50

Voltas REESS ainmniúil

V

Pointe 1.1.10., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

I gcás ceallra ísealvoltais mar a thuairiscítear i bhFoscríbhinn 2 a ghabhann le Fo-Iarscríbhinn 6 a ghabhann le hIarscríbhinn XXI

51

Ceartúchán RCB

 

 

An ndearnadh an ceartúchán?

0 = Ní dhearnadh | 1 = Rinneadh

52

Comhéifeacht cheartúcháin RCB

(g/km)/(Wh/km)

Pointe 2.1.1.2.1., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

NOVC-HEV agus OVC-HEV

53

Ídiú breosla

l/100km

Arna chinneadh i gcomhréir le Pointe 6 d’Fho-Iarscríbhinn 7 a ghabhann le hIarscríbhinn XXI agus úsáid á baint as torthaí le haghaidh critéir maidir le hastaíochtaí agus le haghaidh astaíochtaí CO2 ó Chéim 2 i dTábla A7/1

Ídiú neamhchothromaithe breosla i rith thastáil Chineál 1 le haghaidh VH agus, i gcás inarb infheidhme, le haghaidh VL. I gcás dhá nó trí thástáil, tuairisceofar na luachanna ar fad.

54

Am

soicind

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: Sonraí maidir le OBD agus le dinimiméadar an fhonnaidh, 1Hz

55

Próifíl treoluais (teoiriciúil)

(km/h)

Mar a chuirtear i bhfeidhm i dtástáil Chineál 1

Eagar: 1Hz, taifeach 0,1km/h. Mura soláthraítear é, tá feidhm ag an bpróifíl luais a shainmhínítear i bPointe 6 d’Fho-Iarscríbhinn 1 a ghabhann le hIarscríbhinn XXI agus go háirithe le táblaí A1/7-A1/9, A1/11, agus A1/12

56

Próifíl treoluais (iarbhír)

(km/h)

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: Sonraí maidir le OBD agus le dinimiméadar an fhonnaidh, 1Hz agus 10Hz, taifeach 0,1km/h

57

Giar (teoiriciúil)

-

Mar a chuirtear i bhfeidhm i dtástáil Chineál 1 bunaithe ar na ríomhanna a shainmhínítear i bhFo-Iarscríbhinn 2 a ghabhann le hIarscríbhinn XXI

Eagar: 1Hz. Éigeantach d’fheithiclí traiseolta lámhoibrithe

58

Luas innill

rpm

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: 1Hz, taifeach 10 rpm ó OBD

59

Teocht fuartháin innill

°C

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: Sonraí OBD, 1Hz, taifeach 1 °C

60

Sruth ceallra seirbhíse

A

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: 1Hz, taifeach 0,1A, feiste sheachtrach thomhais a shoncronaítear le dinimiméadar an fhonnaidh

61

Lód ríofa

-

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Eagar: Sonraí OBD, tomhas tástála 1Hz ar a laghad (is féidir minicíochtaí is airde a bheith ann, taifeach 1 %)

62

Sruth tharraingt REESS

A

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Luachanna amshraithe 20Hz a úsáidtear le haghaidh na tástála/le haghaidh na dtástálacha agus a athshampláiltear go dtí 1Hz

éigeantach le haghaidh NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna

63

Ráta breosla innill

g/s

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Comhartha meandrach a thaifeadtar le haghaidh tástála (luach cothaithe luchtaithe i gcás NOVC-HEVanna agus OVC-HEVanna).

64

Ráta breosla innill

l/h

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Idem

65

Ráta breosla feithicle

g/s

Mar a thomhaistear i dtástáil Chineál 1

Idem

66

Cuar cumhachta an lánlóid i gcás ICEVanna

kW vs. rpm

Dearbhú an mhonaróra

Cuar cumhachta an lánlóid roinnte ar raon luais an innill ó n idle go dtí n rated nó n max, nó n dv (n gvmax) × v max, cibé acu is airde

67

staid tosaigh luchtaithe tharraingt REESS

%

Dearbhú an mhonaróra

SOC tosaigh tharraingt REESS faoi dháil cothaithe luchtaithe (i gcás OVC-HEVanna agus NOVC-HEVanna)

68

Ídiú réchasta breosla an innill

g/s

Dearbhú an mhonaróra

Ídiú réchasta breosla faoi dháil the

69

Cumhacht uasta an ailtéarnóra

kW

Dearbhú an mhonaróra

 

70

Éifeachtúlacht an ailtéarnóra

-

Dearbhú an mhonaróra

Luach réamhshocraithe = 0,67

71

Tiontaire casmhóiminte

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl, 1 = Tá; An bhfuil úsáid á baint as tiontaire casmhóiminte san fheithicil seo?

72

Giar atá tíosach ar fhuinneamh le haghaidh traiseoladh uathoibríoch

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl, 1 = Tá

73

Turbaluchtaire nó Sárluchtaire

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil an t-inneall feistithe le haon chineál córais luchtaithe?

74

Tosaigh-stop

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil córas tosaigh-stop ag an bhfeithicil?

75

Athghabháil fuinnimh coscáin

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil teicneolaíochtaí athghabhála fuinnimh ag an bhfeithicil?

76

Gníomhú athraitheach comhla

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil gníomhú athraitheach comhla ina ghné den inneall?

77

Bainistiú teirmeach

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil teicneolaíochtaí ag an bhfeithicil lena ndéantar an teocht ag an ngiarbhosca a bhainistiú go gníomhach?

78

Instealladh díreach/instealladh breosla béalóige

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = PFI | 1 = DI

79

Ísealdó

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil úsáid á baint as ísealdó san inneall?

80

Díghníomhachtú socróra

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil úsáid á baint as córas díghníomhachtaithe sorcóra san inneall? Soláthair cóimheasa na sorcóirí gníomhacha freisin, má tá

81

Ath-imshruthú gáis sceite

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil córas seachtrach EGR ag an bhfeithicil?

82

Scagaire cáithníní

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil scagaire cáithníní ag an bhfeithicil?

83

Dí-ocsaídiú catalaíoch roghnaitheach

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil córas SCR ag an bhfeithicil?

84

Asúiteoir NOx caol

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil asúiteoir NOx caol ag an bhfeithicil?

85

Cumraíocht feithicle hibridí (P0, P1, P2, P2 pláinéadach, P3, nó P4) (*1)

-

Dearbhú an mhonaróra

An bhfuil meaisín leictreach ag an bhfeithicil a mbaintear úsáid as chun an fheithicil a thiomáint agus chun fuinneamh leictreach a ghiniúint i suíomh P0, P1, P2, P2 pláinéadach, P3, nó P4, nó i dteaglam díobh?

86

Aschur uasta casmhóiminte gach meaisín leictrigh (P0, P1, P2, P2 pláinéadach, P3, nó P4) (*1)

Nm

Dearbhú an mhonaróra

 

87

Le haghaidh gach meaisín leictrigh, an cóimheas idir luas rothlach an mheaisín leictrigh agus an luas rothlach tagartha (P0, P1, P2, P2 pláinéadach, P3, nó P4)  (*1)

-

Dearbhú an mhonaróra

 

88

Feidhm saor-rothlaithe agus an t-inneall ar siúl

-

Dearbhú an mhonaróra

Tá/Níl. An bhfuil feidhm saor-rothlaithe innill réchasta ag an bhfeithicil (an féidir an t-inneall a réchasadh le linn don fheithicil a bheith ag saor-rothlú chun breosla a shábháil)?

89

Feidhm saor-rothlaithe agus an t-inneall múchta

-

Dearbhú an mhonaróra

Tá/Níl. An bhfuil feidhm saor-rothlaithe innill stoptha ag an bhfeithicil (an féidir an t-inneall a mhúchadh le linn don fheithicil a bheith ag saor-rothlú chun breosla a shábháil)?

90

Tá an fheithicil neamhiomlán

-

Dearbhú an mhonaróra

0 = Níl | 1 = Tá - An bhfuil an fheithicil neamhiomlán?

91

Mais na feithicle in ord reatha

kg

Pointe 1.1., Foscríbhinn 4 a ghabhann le hIarscríbhinn I

MRO i gcás VH agus VL (más infheidhme)

92

Luas caidhpeáilte na feithicle

(km/h)

Pointe 1.2.3., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I maidir le paraiméadair um roghnú timthrialla

Sonraigh más rud é gur úsáideadh an luas caidhpeáilte (mar aon leis an luach) i dtástáil Chineál 1 i gcás VH agus VL (más infheidhme)

93

Luas uasta na feithicle

(km/h)

Pointe 1.2.3., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I maidir le paraiméadair um roghnú timthrialla

Sonraigh luas uasta na feithicle i gcás VH agus VL (más infheidhme)

94

Faisnéis bhreise chun giarathrú a ríomh

min-1

Giarathrú, Pointe 1.2.4., Foscríbhinn 8a a ghabhann le hIarscríbhinn I

Le haghaidh feithiclí traiseolta lámhoibrithe amháin. Faisnéis maidir le tiomáint n_min.

P1: tá an meaisín leictreach nasctha le cromfhearsaid an innill agus, dá bhrí sin, is é luas an innill is luas tagartha aige;

P2: déantar an meaisín leictreach a fheistiú díreach taobh thuas den traiseoladh (giarbhosca nó traiseoladh athraitheach leanúnach) agus, dá bhrí sin, is é luas ionchur an traiseolta is luas tagartha aige;

P2 pláinéadach: tá an meaisín leictreach nasctha leis an ngiar de thacar giaranna pláinéadacha nach bhfuil nasctha leis an inneall dócháin inmheánaigh ná le taobhanna na tiomána deiridh, a dtagraítear dó anseo mar an taobh pláinéadach. Sa chás sin, is é an cóimheas luais a bheidh le sonrú ná an cóimheas idir an meaisín leictreach agus luas rothlach an taoibh phláinéadaigh (an luas tagartha) lena dtugtar léiriú ar an éifeacht iolraithe/laghdaithe luais atá ag giar laghdaithe;

P3: tá an meaisín leictreach díreach taobh thuas den tiomáint deiridh d’acastóir arna thiomáint agus, dá bhrí sin, is é luas rothlach ionchur na tiomána deiridh is luas tagartha aige (áirítear leis sin meaisíní leictreacha a fheistítear ar an ngiar de chuid tacar giaranna pláinéadacha a shocraítear ar thaobh na tiomána deiridh). Is féidir suas le dhá mheaisín P3 a bheith ag feithicil (ceann amháin don acastóir tosaigh (P3a) agus ceann amháin don acastóir cúil (P3b);

P4: tá an meaisín leictreach taobh thíos den tiomáint deiridh agus, dá bhrí sin, is é luas an rotha is luas tagartha aige. Is féidir suas le ceithre mhótar P4 a bheith ag feithicil (ceann amháin an roth, i gcás ina léirítear rothaí tosaigh le P4a agus ina léirítear rothaí cúil le P4b).


(1)  Arna chumhachtú go heisiach le díosal mianrach, bithdhíosal, peitreal, eatánól nó aon teaglam de na breoslaí sin

(2)  Arna chumhachtú le leictreachas agus díosal mianrach, bithdhíosal, peitreal nó eatánól

(*1)  P0: tá an meaisín leictreach nasctha le crios seirbhíse an innill agus, dá bhrí sin, is é luas an innill is luas tagartha aige;