1.3.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 70/6


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/364 ÓN gCOIMISIÚN

an 26 Feabhra 2021

lena bhformheastar clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú mar shubstaint ghníomhach le húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 1

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha (1) a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, agus go háirithe Airteagal 9(1)(a) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 31 Iúil 2007, fuair údarás inniúil na Slóvaice (“an t-údarás inniúil meastóireachta”) iarratas, i gcomhréir le hAirteagal 11(1) de Threoir 98/8/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), ar áireamh na substainte gníomhaí, clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú, in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin le húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 1, sláinteachas an duine, mar a shainítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir sin, a chomhfhreagraíonn do chineál táirge 1 mar a shainítear in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

(2)

An 19 Samhain 2010, chuir an t-údarás inniúil meastóireachta an tuarascáil mheasúnachta mar aon lena chonclúidí faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 11(2) de Treoir 98/8/CE.

(3)

An 16 Meitheamh 2020, ghlac an Coiste um Tháirgí Bithicídeacha an tuairim ón nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (3) (“an Ghníomhaireacht”), ag féachaint do chonclúidí an údaráis inniúil meastóireachta.

(4)

De réir na tuairime sin, féadfar a bheith ag súil go ndéanfaidh táirgí bithicídeacha de chineál táirge 1 a úsáideann clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 5 de Threoir 98/8/CE a chomhlíonadh, ar choinníoll go gcomhlíontar sonraíochtaí agus coinníollacha áirithe a bhaineann lena n-úsáid.

(5)

Agus an tuairim ón nGníomhaireacht á cur san áireamh, is iomchuí clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú a fhormheas mar shubstaint ghníomhach le húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 1 faoi réir comhlíonadh sonraíochtaí agus coinníollacha áirithe.

(6)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Tháirgí Bithicídeacha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Formheastar clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú mar shubstaint ghníomhach le húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 1 faoi réir sonraíochtaí agus coinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 26 Feabhra 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 167, 27.6.2012, lch. 1.

(2)  Treoir 98/8/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar an margadh (IO L 123, 24.4.1998, lch. 1).

(3)  Tuairim ón gCoiste um Tháirgí Bithicídeacha maidir le hiarratas ar fhormheas na substainte gníomhaí, clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú, Cineál táirge: 1, ECHA/BPC/250 a glacadh an 16 Meitheamh 2020.


IARSCRÍBHINN

Gnáthainm

Ainm IUPAC

Uimhreacha Aitheantais

Íosmhéid íonachta na substainte gníomhaí  (1)

Dáta formheasa

Dáta éaga an fhormheasa

An cineál táirge

Coinníollacha sonracha

Clóirín gníomhach a gineadh ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú

Ainm IUPAC: neamhbhainteach

Uimh. CE: neamhbhainteach

Uimh. CAS: neamhbhainteach

Réamhtheachtaí:

Ainm IUPAC: Clóiríd Sóidiam

Uimh. CE 231-598-3

Uimh. CAS 7647-14-5

Tá sonraíochtaí le haghaidh clóirín ghníomhach a gineadh in situ ó chlóiríd sóidiam trí leictrealú ag brath ar an réamhtheachtaí clóiríd sóidiam, réamhtheachtaí nach mór ceanglais íonachta ceann amháin de na caighdeáin seo a leanas a chomhlíonadh: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Cineál 1, EN 14805 Cineál 2, EN 16370 Cineál 1, EN 16370 Cineál 2, EN 16401 Cineál 1, EN 16401 Cineál 2, CODEX STAN 150-1985 nó Pharmacopoeia Eorpach 9.0.

1 Iúil 2021

30 Meitheamh 2031

1

Leis an measúnú táirge, tabharfar aird ar leith ar na neamhchosaintí, ar na rioscaí agus ar an éifeachtúlacht atá nasctha le haon úsáid atá cumhdaithe ag iarratas ar údarú, ach nach dtugtar aghaidh uirthi i measúnú riosca na substainte gníomhaí ar leibhéal an Aontais.


(1)  Is iad na ceanglais íonachta maidir leis an réamhtheachtaí a shonraítear sa cholún seo na ceanglais dá bhforáiltear san iarratas ar fhormheas na substainte gníomhaí a ndearnadh meastóireacht uirthi.