9.12.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

CI 495/1


CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN

an 8 Nollaig 2021

maidir le ceadúnú foinse oscailte agus athúsáid bhogearraí an Choimisiúin

(2021/C 495 I/01)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 249 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is ag an gCoimisiún atá na cearta maoine intleachtúla, thar ceann an Aontais, lena n-áirítear cóipcheart, i bpunann mhór ríomhchlár.

(2)

An 21 Deireadh Fómhair 2020 ghlac an Coimisiún straitéis nua maidir le bogearraí foinse oscailte (1), lena spreagtar an Coimisiún chun bogearraí foinse oscailte a úsáid, chun rannchuidiú le tionscadail foinse oscailte tríú páirtí agus chun bogearraí an Choimisiúin a chomhroinnt mar fhoinse oscailte. Sa Teachtaireacht sin, cuireadh in iúl go gcomhroinnfeadh an Coimisiún, nuair is féidir agus i ngach cás inarb iomchuí, an cód foinseach le haghaidh aon ríomhchlár a bhfuil na cearta maoine intleachtúla aige orthu thar ceann an Aontais.

(3)

Tá an ceadúnú foinse oscailte éirithe ina chuid dhílis de shamhlacha gnó sa tionscal bogearraí agus baineann institiúidí poiblí san Aontas agus in áiteanna eile úsáid forleathan as. Rinne an Coimisiún roinnt tionscnamh sa réimse seo cheana féin, amhail Ceadúnas Poiblí an Aontais Eorpaigh (CPAE) a ghlacadh in 2007, a ndearnadh leagan reatha de a fhoilsiú i mí na Bealtaine 2017 (2).

(4)

Leis an gCinneadh seo, ba cheart na coinníollacha a chinneadh maidir le comhroinnt bhogearraí an Choimisiúin mar fhoinse oscailte, agus é d’aidhm aige sin athúsáid fhorleathan bogearraí a éascú, nuálaíocht i mbogearraí agus i mbogearraí foinse oscailte a chur chun cinn, forbairt a dhéanamh ar bheartas oscailteachta an Choimisiúin, agus ualach riaracháin neamhriachtanach a sheachaint maidir leo siúd a athúsáideann na bogearraí agus seirbhísí an Choimisiúin araon.

(5)

Leis an gCinneadh seo, níor cheart oibleagáid a chruthú lena mbeadh ar sheirbhísí an Choimisiúin bogearraí an Choimisiúin a chomhroinnt faoi cheadúnas foinse oscailte ná níor cheart ceart a chruthú chun go mbeadh tríú páirtithe in ann a cheangal go gcuirfear bogearraí an Choimisiúin ar fáil faoi cheadúnas foinse oscailte. Ba cheart don Choimisiún leanúint de bheith saor chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh bhogearraí an Choimisiúin a chomhroinnt nó a cheadú faoi cheadúnas dílsithe.

(6)

Leis an gCinneadh seo, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le heisceachtaí ón bhféidearthacht na bogearraí a chomhroinnt mar fhoinse oscailte, amhail bogearraí lena bhféadfadh riosca slándála a bheith ag baint lena bhfoilsiú nó lena gcód foinseach a chomhroinnt, nó bogearraí ar cheart iad a mheas mar bhogearraí rúnda.

(7)

Baineann Cinneadh 2011/833/AE ón gCoimisiún (3) le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin agus níl feidhm aige maidir le bogearraí.

(8)

Le Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) tugadh isteach córas íosta um chomhchuibhiú maidir le sonraí oscailte agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid. Soiléirítear le hAithris 30 den Treoir sin gurb é mar atá, cé nach mbeartaítear go gcumhdófaí ríomhchláir leis an téarma “doiciméad” mar a shainmhínítear é sa Treoir sin, gur féidir leis na Ballstáit cur i bhfeidhm Threoir (AE) 2019/1024 a leathnú chun ríomhchláir a chumhdach.

(9)

I bhfianaise an bhearta chun gníomhaíochtaí an Choimisiúin a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos oscailte, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo, mar ábhar tosaíochta, maidir le (a) bogearraí atá ábhartha maidir le tionscnamh beartais phoiblí ag an gCoimisiún a ullmhú nó a úsáideadh chun tionscnamh den sórt sin a ullmhú, amhail tionscnamh reachtach nó tionscadal taighde ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde, agus (b) bogearraí a úsáideadh chun tionscnamh den sórt sin a chur chun feidhme nó chun faireachán a dhéanamh air. Thairis sin, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo maidir le bogearraí a forbraíodh chun críocha inmheánacha an Choimisiúin, i gcásanna ina meastar gurb iomchuí na bogearraí sin a chomhroinnt.

(10)

Ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo freisin maidir le bogearraí atá fós á bhforbairt ar dháta glactha an Chinnidh seo. Faoi réir infhaighteacht acmhainní, ba cheart an rogha a bheith ag seirbhísí an Choimisiúin an Cinneadh a chur i bhfeidhm maidir le bogearraí a bhfuil a bhforbairt curtha i gcrích ar dháta glactha an Chinnidh seo.

(11)

Ba cheart don Choimisiún stór iontaofa a úsáid mar phointe rochtana aonair, chun rochtain ar bhogearraí an Choimisiúin agus athúsáid na mbogearraí sin a éascú.

(12)

I gcás ina bhfuil eilimintí bogearraí ina gcuid de shamhlacha nó de chomhpháirteanna intleachta saorga arna bhforbairt ag seirbhísí an Choimisiúin, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo maidir leis na heilimintí sin, gan dochar don fhéidearthacht Cinneadh 2011/833/AE a chur i bhfeidhm maidir leis na heilimintí eile amhail na sonraí a ghabhann leo. Ba cheart an rogha maidir leis an gceadúnas oscailte iomchuí a dhéanamh de réir chineál agus fheidhm na n-eilimintí ábhartha.

(13)

Ba cheart grúpa idirsheirbhíse a bhunú chun saincheisteanna leasa coitinn a phlé agus chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chinnidh seo,

TAR ÉIS A CHINNEADH MAR A LEANAS:

Airteagal 1

Ábhar

Cinntear leis an gCinneadh seo na coinníollacha maidir le hathúsáid agus ceadúnú bogearraí arna dtáirgeadh ag an gCoimisiún nó thar a cheann, ar bogearraí iad arb ag an gCoimisiún atá na cearta maoine intleachtúla a bhaineann leo.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Chinnidh seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

ciallaíonn “bogearra” ríomhchlár de réir bhrí Threoir 2009/24/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5);

ciallaíonn “bogearraí an Choimisiúin” (i) bogearraí arb ag an gCoimisiún, thar ceann an Aontais, atá na cearta maoine intleachtúla a bhaineann leo agus (ii) bogearraí ar le tríú páirtí iad, atá ar fáil faoi cheadúnas foinse oscailte, agus a ndearna an Coimisiún nó tríú páirtí iad a mhodhnú arna iarraidh sin ag an gCoimisiún;

ciallaíonn “athúsáid” úsáid bogearraí ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha, chun críoch tráchtála nó neamhthráchtála, lena n-áirítear an ceart ag na húsáideoirí sin na bogearraí a úsáid, a chóipeáil, a chomhroinnt, a mhodhnú nó staidéar a dhéanamh orthu;

ciallaíonn “CPAE” Ceadúnas Poiblí an Aontais Eorpaigh, is é sin ceadúnas foinse oscailte caighdeánach ar glacadh an leagan reatha de (leagan 1.2) le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/863 ón gCoimisiún, chomh maith le haon leagan nua a dhéanfar den cheadúnas amach anseo;

ciallaíonn “ceadúnas” cead a thabhairt maidir le bogearra a athúsáid faoi choinníollacha sonraithe;

ciallaíonn “ceadúnas foinse oscailte” ceadúnas lena gceadaítear bogearra a athúsáid le haghaidh na n-úsáidí uile a shonraítear i ndearbhú aontaobhach arna dhéanamh ag an sealbhóir cirt, agus lena gcuirtear cóid fhoinseacha an bhogearra ar fáil le haghaidh na n-úsáideoirí;

ciallaíonn “ceadúnas foinse oscailte caighdeánach” ceadúnas foinse oscailte a aithnítear ar an mbonn sin go ginearálta ag eagraíochtaí foinse oscailte;

ciallaíonn “stór” pointe rochtana aonair ar líne ar chód foinseach an bhogearra agus ar fhaisnéis ghaolmhar amhail scripteanna tógála agus suiteála, liosta ábhar, cóipcheart, sannadh, agus doiciméadacht cheadúnais.

Airteagal 3

An prionsabal ginearálta

Féadfaidh seirbhísí an Choimisiúin a roghnú go gcuirfí bogearraí an Choimisiúin ar fáil le haghaidh athúsáide i gcomhréir leis an gCinneadh seo. Déanfar na bogearraí sin a cheadúnú faoi cheadúnas foinse oscailte a roghnófar i gcomhréir le hAirteagal 5, agus cuirfear ar fáil iad tríd an stór dá dtagraítear in Airteagal 6, tar éis an nós imeachta a dtugtar tuairisc air in Airteagal 8 a leanúint.

Airteagal 4

Eisceachtaí

Ní bheidh feidhm ag an gCinneadh seo maidir leis na cásanna seo a leanas:

(a)

bogearraí nach bhfuil an Coimisiún in ann athúsáid a cheadú ina leith de bharr cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe;

(b)

bogearraí de chuid an Choimisiúin i gcás ina mbeadh foilsiú nó comhroinnt a gcód foinseach ina riosca iarbhír nó féideartha maidir le slándáil chórais faisnéise nó bhunachair sonraí an Choimisiúin nó maidir le slándáil córas faisnéise nó bunachar sonraí institiúid, gníomhaireacht nó comhlacht eile de chuid an Aontais;

(c)

bogearraí de chuid an Choimisiúin nach mór a mheas mar bhogearraí rúnda i gcomhréir leis na rialacha nó leis an reachtaíocht is infheidhme, le hoibleagáidí conarthacha, nó de thoradh ar a gcineál nó ar a bhfuil iontu;

(d)

i gcásanna, i ngeall ar cheann de na heisceachtaí a liostaítear in Airteagal 4 de Rialachán (CE) 1049/2001 (6), leis na modhnuithe is gá, nach mór bogearraí an Choimisiúin a eisiamh ó rochtain nó nach féidir iad a chur ar fáil ach do pháirtí faoi rialacha sonracha lena rialaítear rochtain phribhléidithe;

(e)

bogearraí de chuid an Choimisiúin a eascraíonn as tionscadail taighde leanúnacha atá á ndéanamh ag an gCoimisiún nó thar a cheann, nach bhfoilsítear agus i gcás ina dtiocfadh dá bhfoilsiú (i) go gcuirfí isteach ar bhailíochtú na dtorthaí sealadacha taighde nó (ii) go mbeadh cúis ann chun clárú na gceart maoine tionsclaíche i bhfabhar an Choimisiúin a dhiúltú, i gcás ina meastar an clárú sin a bheith iomchuí.

Sna cásanna sin, ní chuirfear na bogearraí ar fáil faoi cheadúnas foinse oscailte.

Airteagal 5

An rogha maidir leis an gceadúnas foinse oscailte iomchuí

Déanfar an rogha maidir leis an gceadúnas foinse oscailte iomchuí i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas, tar éis na cearta maoine intleachtúla dá dtagraítear in Airteagal 8 a fhíorú:

(a)

an ceadúnas foinse oscailte arna dheonú ag an gCoimisiún, is CPAE a bheidh ann, cé is moite de na cásanna a liostaítear i bpointe (b) agus (c);

(b)

i gcás ina mbeidh sé éigeantach ceadúnas foinse oscailte eile a úsáid de bharr clásail chómhalartacha (“cóipchead”) a bhfuil feidhm acu maidir le codanna de na bogearraí de thionscnamh tríú páirtí, nó i gcás ina meastar gur fearr ceadúnas foinse oscailte malartach ná CPAE le haghaidh bogearraí áirithe, eadhon chun a ghlacadh ag an gcomhphobal úsáideoirí a éascú, féadfar an ceadúnas foinse oscailte malartach sin a úsáid, ar choinníoll gur ceadúnas foinse oscailte caighdeánach is ea é

(c)

i gcás ina bhfuil rogha ann idir ceadúnais oscailte chaighdeánacha éagsúla, cé is moite de CPAE, de thoradh na gclásal ceadúnais is infheidhme maidir le codanna de na bogearraí de thionscnamh tríú páirtí, tabharfar tús áite don cheadúnas foinse oscailte lena ndeonaítear na cearta úsáide is leithne do na húsáideoirí (“ceadúnais cheadaitheacha”).

Airteagal 6

An stór

Úsáidfidh an Coimisiún stór mar phointe rochtana aonair ar bhogearraí an Choimisiúin chun rochtain ar na bogearraí sin agus athúsáid na mbogearraí sin a éascú.

Féadfaidh seirbhísí an Choimisiúin bogearraí an Choimisiúin a forbraíodh roimh ghlacadh an Chinnidh seo a shainaithint agus a chur ar fáil de réir a chéile tríd an stór, má mheastar a gcomhroinnt a bheith ina ndíol spéise, tríd an nós imeachta inmheánach a dtugtar tuairisc air in Airteagal 8 a leanúint.

Tríd an stór sin, féadfaidh seirbhísí an Choimisiúin bogearraí de chuid an Choimisiúin a chur ar fáil freisin, ar bogearraí iad a ceadúnaíodh faoi cheadúnas foinse oscailte roimh ghlacadh an Chinnidh seo.

Féadfar an stór a chur ar fáil le haghaidh bogearraí a bhfuil na cearta maoine intleachtúla a bhaineann leo ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais, arna iarraidh sin dóibh.

Airteagal 7

Formáidí le haghaidh bogearraí de chuid an Choimisiúin atá ar fáil le haghaidh athúsáide

1.   Cuirfear bogearraí de chuid an Choimisiúin ar fáil go leictreonach sa stór mar chód foinseach atá inléite ag an duine agus, nuair is iomchuí, i bhfoirm atá inléite ag meaisín.

Cuirfear an doiciméadacht is gá ar fáil freisin, nuair is iomchuí, in éineacht le bogearraí de chuid an Choimisiúin.

2.   Leis an gCinneadh seo, ní chuirfear de cheangal ar an gCoimisiún, i ndáil le bogearraí de chuid an Choimisiúin a chuirtear ar fáil tríd an stór, na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)

na bogearraí a oiriúnú nó a nuashonrú;

(b)

na bogearraí agus an fhaisnéis ghaolmhar a aistriú go leaganacha teanga eile seachas na cinn atá ar fáil cheana sa stór;

(c)

leanúint d’fhorbairt nó de stóráil na mbogearraí nó na bogearraí a chaomhnú i bhformáid ar leith;

(d)

comhphobal úsáideoirí na mbogearraí a bhunú nó tacú le comhphobal den sórt sin.

Airteagal 8

Nós imeachta um cheadúnú maidir le bogearraí de chuid an Choimisiúin

Beidh na nithe seo a leanas ina gcuid den nós imeachta lena gcuirfear an Cinneadh seo i bhfeidhm: (i) próiseas sainaitheantais bogearraí; (ii) fíorú na gceart maoine intleachtúla le haghaidh na mbogearraí i gcomhréir le treoirlínte cur chun feidhme a dhréachtóidh an tSeirbhís Lárnach um Maoin Intleachtúil; agus (iii) fíorú slándála.

Airteagal 9

Rannchuidithe do thionscadail foinse oscailte sheachtracha

Beidh cead ag seirbhísí an Choimisiúin páirt a ghlacadh i dtionscadail foinse oscailte sheachtracha agus rannchuidiú leo, más tionscadail iad a mheastar a bheith chun leas an Aontais nó chun leas ceann dá chuspóirí beartais. Is féidir úinéireacht na gceart maoine intleachtúla a aistriú chuig an eintiteas poiblí nó príobháideach atá i gceannas ar na tionscadail foinse oscailte sin, i gcás ina gceanglaítear amhlaidh leis na rialacha a bhfuil feidhm acu maidir leis an tionscadal.

Airteagal 10

Ceadúnais dílsithe

De mhaolú ar an bprionsabal ginearálta in Airteagal 3, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go gcuirfear bogearraí de chuid an Choimisiúin ar fáil faoi théarmaí ceadúnais dílsithe, do cheadúnaí roghnaithe amháin nó roinnt ceadúnaithe roghnaithe agus dóibh siúd amháin, cuir i gcás chun seirbhís a sholáthar ar mhaithe le leas an phobail nó i gcásanna a bhfuil údar oibiachtúil leo, ar mhaithe le leasanna beartais phoiblí, cúiseanna beartais nó breithnithe maidir le haistriú teicneolaíochta. Féadfar an ceadúnas dílsithe a dheonú ar bhonn eisiach más gá, agus féadfaidh íocaíocht ríchíosanna a bheith i gceist.

I gcásanna mar sin, beidh feidhm ag tarmligean na gcumhachtaí i réimse na maoine intleachtúla a leagtar amach in (SEC(2001) 1397) agus glacfar cinneadh ón gCoimisiún.

Airteagal 11

An grúpa idirsheirbhíse

Bunófar grúpa idirsheirbhíse, agus an tArd-Stiúrthóir atá freagrach as forghníomhú riaracháin na gcinntí a bhaineann le cearta maoine intleachtúla ag an gCoimisiún ina chathaoirleach air. Ionadaithe ó Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin a bheidh sa ghrúpa. Pléifidh an grúpa saincheisteanna leasa coitinn agus, ach amháin i gcás ina measann an cathaoirleach nach gá, tarraingeoidh an grúpa suas tuarascálacha maidir le cur chun feidhme an Chinnidh seo i gcomhréir le hAirteagal 12.

Airteagal 12

Athbhreithniú

Déanfar athbhreithniú ar an gCinneadh seo den chéad uair 3 bliana tar éis a ghlactha agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin.

Airteagal 13

Foilsiú

Foilseofar an Cinneadh seo i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 8 Nollaig 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

Mariya GABRIEL

Comhalta den Choimisiún


(1)  Teachtaireacht chuig an gCoimisiún, Straitéis um Bogearraí Foinse Oscailte 2020-2023, Bí Oscailte, 21 Deireadh Fómhair 2020, C(2020) 7149 final.

(2)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/863 ón gCoimisiún an 18 Bealtaine 2017 lena dtugtar an ceadúnas bogearraí foinse oscailte CPAE cothrom le dáta chun breis éascaíochta a dhéanamh do chomhroinnt agus athúsáid bogearraí arna bhforbairt ag riaracháin phoiblí (IO L 128, 19.5.2017, lch. 59).

(3)  Cinneadh ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin (2011/833/AE) (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39).

(4)  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid (IO L 172, 26.6.2019, lch. 56).

(5)  Treoir 2009/24/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le cosaint dlí na ríomhchlár (IO L 111, 5.5.2009, lch. 16).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).