13.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 125/52


CINNEADH (AE) 2021/592 ÓN gCOMHAIRLE

an 7 Aibreán 2021

maidir le togra a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun clóirpireafos a liostú in Iarscríbhinn A a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1), i gcomhar le hAirteagal 218(9) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 14 Deireadh Fómhair 2004, trí bhíthin Chinneadh 2006/507/CE ón gComhairle rinne an Comhphobal Eorpach Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Coinbhinsiún”) a fhormheas (1).

(2)

Ina cháil mar Pháirtí sa Choinbhinsiún, tá an tAontas in ann tograí a thíolacadh chun na hIarscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a leasú. Liostaítear in Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ceimiceáin atá le díothú.

(3)

De réir na faisnéise eolaíche agus na dtuarascálacha athbhreithnithe atá ar fáil, agus aird chuí á tabhairt ar na critéir scagtha a leagtar amach in Iarscríbhinn D a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, baineann saintréithe truailleáin orgánaigh mharthanaigh le clóirpireafos.

(4)

Níl clóirpireafos formheasta mar shubstaint ghníomhach de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) agus, dá bhrí sin, ní cheadaítear é a chur ar an margadh ná a úsáid san Aontas i dtáirgí cosanta plandaí. Freisin, níl clóirpireafos formheasta mar shubstaint ghníomhach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus, dá bhrí sin, ní cheadaítear é a chur ar an margadh ná a úsáid san Aontas i dtáirgí bithicídeacha. Ina theannta sin, níl clóirpireafos cláraithe le haghaidh aon úsáid eile i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus, dá bhrí sin, ní cheadaítear é a mhonarú ná a chur ar an margadh san Aontas le haghaidh na húsáide eile sin i gcainníochtaí arb ionann iad agus 1 tona amháin nó níos mó in aghaidh na bliana in aghaidh an mhonaróra nó an allmhaireora.

(5)

Cé go bhfuil deireadh curtha le húsáid chlóirpireafos san Aontas de réir a chéile, is cosúil go bhfuil sé fós in úsáid mar lotnaidicíd agus go scaiptear é sa chomhshaol lasmuigh den Aontas. De bharr an phoitéinsil atá ann d’iompar comhshaoil fadraoin an chlóirpireafos, ní leor na bearta a ghlactar go náisiúnta ná ar leibhéal an Aontais chun an t-ardleibhéal cosanta don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosaint. Tá gá le gníomhaíocht idirnáisiúnta is leithne dá bhrí sin.

(6)

Dá bhrí sin, ba cheart don Aontas togra a thíolacadh chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin chun clóirpireafos a liostú in Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tíolacfaidh an tAontas togra chun clóirpireafos a liostú (Uimh. CAS: 2921-88-2, Uimh. CE 220-864-4) in Iarscríbhinn A a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha.

Déanfaidh an Coimisiún, thar ceann an Aontais, an togra dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur in iúl do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin leis an bhfaisnéis go léir a cheanglaítear faoi Iarscríbhinn D a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá a ghlacfar é.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 7 Aibreán 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. P. ZACARIAS


(1)  Cinneadh 2006/507/CE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 2004 a bhaineann le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 209, 31.7.2006, lch. 1).

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid (IO L 167, 27.6.2012, lch. 1).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).