13.10.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 335/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2020/1463 ÓN gCOMHAIRLE

an 12 Deireadh Fómhair 2020

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2018/1542 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne leathadh agus úsáid arm ceimiceach

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1542 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2018 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne leathadh agus úsáid arm ceimiceach (1), agus go háirithe Airteagal 12 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 15 Deireadh Fómhair 2018, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) 2018/1542.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (AE) 2018/1542, d’athbhreithnigh an Chomhairle liosta na ndaoine agus na n‐eintiteas ainmnithe a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin. Ba cheart nuashonrú a dhéanamh ar iontráil amháin ar liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n‐eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 2, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1542 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1542 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, 12 Deireadh Fómhair 2020.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. BORRELL FONTELLES


(1)  IO L 259, 16.10.2018, lch. 12.


IARSCRÍBHINN

Cuirtear an iontráil seo a leanas in ionad iontráil Uimh. 5 i liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n‐eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 2 faoin bhfocheannteideal “A. Daoine nádúrtha” mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1542:

Ainm

Faisnéis sainaitheantais

Na forais atá leis an ainmniú

Dáta na liostála

“5. Said SAID

dá ngairtear freisin: Saeed, Sa’id Sa’id Image 1

Teideal: Dochtúir, ball de Institute 3000 (dá ngairtear freisin Institute 6000) de SSRC;

Inscne: fireann;

Dáta breithe: 11 Nollaig 1955

Pearsa shuntasach é Said Said in Institute 3000 dá ngairtear freisin Institute 6000, an rannán den Ionad Staidéir Eolaíochta agus Taighde (SSRC) atá freagrach as airm cheimiceacha na Siria a fhorbairt agus a tháirgeadh.

21.1.2019”.