27.2.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 58/1


RIALACHÁN (AE) 2020/261 ÓN GCOMHAIRLE

an 19 Nollaig 2019

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil a mhéid a bhaineann le hábhar na gclár leictreonach

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 113 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Pharlaimint na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hAirteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 (3) ón gComhairle leagtar síos oibleagáid do na Ballstáit cothabháil a dhéanamh ar chláir leictreonacha d'údaruithe ar oibreoirí eacnamaíocha agus ar thrádstórais atá i mbun earraí máil a ghluaiseacht faoi shocrú fionraí dleachta.

(2)

Le Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle (4), déantar úsáid an chórais ríomhairithe faoi Chinneadh (AE) 2020/262 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5)+, atá á úsáid faoi láthair chun maoirseacht a dhéanamh ar ghluaiseachtaí earraí máil faoi fhionraí dleachta, a leathnú amach chun go n-úsáidfear é freisin chun maoirseacht a dhéanamh ar earraí máil arna scaoileadh lena dtomhailt i gcríoch Ballstáit amháin agus a ghluaistear go críoch Ballstáit eile lena seachadadh chun críoch tráchtála.

(3)

Chun go bhféadfar an córas ríomhairithe a fheidhmiú i gceart trína áirithiú go ndéanfar sonraí iomlána, cothrom le dáta agus cruinne a stóráil, is gá raon feidhme Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 a leasú chun dhá chatagóir nua d'oibreoirí eacnamaíocha a áireamh: coinsíneoirí deimhnithe atá cláraithe mar choinsíneoirí le haghaidh earraí máil a scaoileadh cheana féin lena dtomhailt agus coinsínithe deimhnithe atá cláraithe mar choinsínithe le haghaidh earraí máil a scaoileadh cheana féin lena dtomhailt.

(4)

I gcomhréir le hAirteagal 22 de Threoir (AE) 2020/262, i gcás gluaiseacht táirgí fuinnimh faoi shocrú fionraí dleachta ar muir nó ar uiscebhealaí intíre, d'fhéadfadh údaráis inniúla an Bhallstáit seolta a údarú don choinsíneoir sonraí an choinsíní a fhágáil ar lár tráth an tseolta sa dréachtdoiciméad riaracháin leictreonach dá dtagraítear in Airteagal 20(2) den Treoir sin. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 389/2012, is é coimeádaí údaraithe stórais amháin a áireoidh an fhaisnéis sin sa chlár leictreonach. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an coinsíneoir cláraithe in ann an fhaisnéis a chur isteach sa chlár leictreonach maidir lena cheart chun sonraí an choinsíní a fhágáil ar lár tráth an tseolta.

(5)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon leathnú amach an chláir leictreonaigh chun oibreoirí eacnamaíocha a ghluaiseann earraí máil arna scaoileadh lena dtomhailt, a ghnóthú go leordhóthanach, agus de bharr áirithiú fheidhmiú comhchuibhithe an chórais ríomhairithe agus éascú chomhrac na calaoise, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(6)

Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart chun sonraí pearsanta a chosaint. I bhfianaise na dteorainneacha arna socrú leis an Rialachán reatha, ní théann próiseáil na sonraí sin a dhéantar faoi chreat an Rialacháin seo thar a bhfuil riachtanach agus comhréireach chun leas fioscach dlisteanach na mBallstát a chosaint.

(7)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6).

(8)

Chun dáta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a ailíniú le dáta cur i bhfeidhm fhorálacha Threoir (AE) 2020/262 maidir le huathoibriú gluaiseachtaí earraí máil a scaoileadh lena dtomhailt i gcríoch Ballstáit amháin agus a ghluaistear go críoch Ballstáit eile chun go seachadtar chun críoch tráchtála i gcríoch an Bhallstáit eile sin iad agus chun go gceadófar dóthain ama do na Ballstáit chun ullmhú do na hathruithe a eascraíonn as an Rialachán seo, ba cheart feidhm a bheith aige ón 13 Feabhra 2023.

(9)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Airteagal 19 i Rialachán (CE) Uimh. 389/2012 mar a leanas:

(1)

i bpointe (a) de mhír 1, cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“(iv)

coinsínithe deimhnithe de réir bhrí phointe (12) d'Airteagal 3 de Threoir (AE) 2020/262 ón gComhairle (*1);

(v)

coinsínithe deimhnithe de réir bhrí phointe (13) d'Airteagal 3 de Threoir (AE) 2020/262;

(*1)  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (IO L 058, 27.2.2020 lch. 4.).”;"

(2)

leasaítear mír 2 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (f) agus (g):

“(f)

i gcás coimeádaithe údaraithe stórais, an stóras cánach nó an liosta de na stórais cánach a bhfuil feidhm ag a n-údarú maidir leis agus, más infheidhme faoin reachtaíocht náisiúnta, léiriú go bhfuil údarú acu sonraí an choinsíní a fhágáil ar lár tráth an tseolta i gcomhréir le hAirteagal 22 de Threoir (AE) 2020/262, go bhfuil údarú acu gluaiseacht a roinnt i gcomhréir le hAirteagal 23 den Treoir sin nó go bhfuil údarú acu earraí máil a ghluaiseacht go áit seachadta dhírigh i gcomhréir le hAirteagal 16(4) den Treoir sin, agus léiriú go bhfuil sé nó sí ag gníomhú mar choinsíneoir deimhnithe nó mar choinsíní deimhnithe i gcomhréir le hAirteagal 35(6) agus (7) den Treoir sin;

(g)

i gcás coinsínithe cláraithe, más infheidhme faoin reachtaíocht náisiúnta, léiriú go bhfuil údarú aige nó aici earraí máil a ghluaiseacht go dtí áit seachadta dhírigh i gcomhréir le hAirteagal 16(4) de Threoir (AE) 2020/262, agus léiriú go bhfuil sé nó sí ag gníomhú mar choinsíní deimhnithe i gcomhréir le hAirteagal 35(7) den Treoir sin,”;

(b)

cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

“(k)

i gcás coinsíneoirí cláraithe, léiriú go bhfuil údarú aige nó aici sonraí an choinsíní a fhágáil ar lár tráth an tseolta i gcomhréir le hAirteagal 22 de Threoir (AE) 2020/262, agus léiriú go bhfuil sé nó sí ag gníomhú mar choinsíneoir deimhnithe i gcomhréir le hAirteagal 35(6) den Treoir sin.”.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 13 Feabhra 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 19 Nollaig 2019.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

K. MIKKONEN


(1)  Tuairim an 3 Deireadh Fómhair 2018 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Tuairim an 17 Deireadh Fómhair 2018 (IO C 62, 15.2.2019, lch. 108).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 ón gComhairle an 2 Bealtaine 2012 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2073/2004 (IO L 121, 8.5.2012, lch. 1).

(4)  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta do dhleacht mháil (Féach leathanach 4 den Iris Oifigiúil seo).

(5)  Cinneadh (AE) 2020/262 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (Féach leathanach 43 den Iris Oifigiúil seo).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).