9.7.2018   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

25


TREOIR (AE) 2018/958 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Meitheamh 2018

maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 46, Airteagal 53(1) agus Airteagal 62 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Is ceart bunúsach é an tsaoirse chun slí bheatha a roghnú. Ráthaítear le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) an tsaoirse chun slí bheatha a roghnú agus an tsaoire chun gnó a sheoladh. Is bunphrionsabail de chuid an mhargaidh inmheánaigh a chumhdaítear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) iad saorghluaiseacht oibrithe, an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a chur ar fáil. Níor cheart, dá bhrí sin, rialacha náisiúnta lena n-eagraítear rochtain ar na gairmeacha rialáilte a bheith ina gconstaic nach bhfuil údar léi ar fheidhmiú na gceart bunúsach sin ná a bheith ina gconstaic dhíréireach ar iad a fheidhmiú.

(2)

In éagmais forálacha sonracha a bheith leagtha síos i ndlí an Aontais lena gcomhchuibhítear na ceanglais maidir le rochtain ar ghairm rialáilte, nó le gairm rialáilte a shaothrú, is é inniúlacht Ballstáit é a chinneadh cibé a dhéanfar rialáil ar ghairm laistigh de theorainneacha phrionsabail an neamh-idirdhealaithe agus na comhréireachta agus a chinneadh conas a dhéanfar an rialáil sin.

(3)

Tá prionsabal na comhréireachta ar cheann de phrionsabail ghinearálta dhlí an Aontais. Eascraíonn sé as cásdlí (3) gur cheart ceithre choinníoll a chomhlíonadh i mbearta náisiúnta a d’fhéadfadh bac a chur ar fheidhmiú na saoirsí bunúsacha a ráthaítear le CFAE nó a d’fhéadfadh a fhágáil gur lú an mhealltacht a bheadh ann na saoirsí bunúsacha sin a fheidhmiú, is iad sin: ba cheart iad a chur i bhfeidhm ar bhealach neamh-idirdhealaitheach; ba cheart cuspóirí leas an phobail a bheith mar údar leo; ba cheart iad a bheith oiriúnach chun an cuspóir a shaothraíonn siad a bhaint amach; agus níor cheart go rachaidís thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(4)

Le Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), áirítear an oibleagáid ar na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht a gceanglas lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte, nó le saothrú na ngairmeacha sin, agus torthaí an mheasúnaithe sin a chur in iúl don Choimisiún, gníomh lena seolfar an “próiseas meastóireachta frithpháirtí”. Fágann an próiseas sin go raibh ar na Ballstáit scagthástáil a dhéanamh ar a reachtaíocht ar fad maidir leis na gairmeacha uile a ndearnadh rialáil orthu ar a gcríoch féin.

(5)

Léiríodh i dtorthaí an phróisis meastóireachta frithpháirtí go raibh easpa soiléire ann maidir leis na critéir a bhí le húsáid ag na Ballstáit agus measúnú á dhéanamh acu ar chomhréireacht na gceanglas lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte, nó le saothrú na ngairmeacha sin agus go raibh iniúchadh neamh-chomhsheasmhach á dhéanamh ar na ceanglais sin ar gach leibhéal rialála. Chun ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint agus chun deireadh a chur le bacainní ar ghabháil le gníomhaíochtaí fostaithe nó féinfhostaithe áirithe agus ar ghníomhaíochtaí den sórt sin a shaothrú, ba cheart cur chuige coiteann a bheith ann ar leibhéal an Aontais, rud a d’áiritheodh nach nglacfaí bearta díréireacha.

(6)

Sa Teachtaireacht uaidh an 28 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal Upgrading the Single market: more opportunities for people and businesses (An margadh aonair a uasghrádú: tuilleadh deiseanna don phobal agus do ghnólachtaí), shainaithin an Coimisiún gur ghá creat anailíseach comhréireachta a ghlacadh do na Ballstáit lena úsáid agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar rialálaithe gairmeacha atá ann cheana nó agus cinn nua á moladh acu.

(7)

Is é is aidhm leis an Treoir seo rialacha a bhunú chun measúnuithe comhréireachta a bheidh le déanamh ag Ballstáit sula ndéanfar rialálaithe gairmiúla nua a thabhairt isteach, nó sula ndéanfar rialálaithe gairmiúla atá ann cheana a leasú, chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, agus, san am céanna, trédhearcacht agus ardleibhéal cosanta tomhaltóirí a ráthú.

(8)

Ba cheart na gníomhaíochtaí a chumhdaítear leis an Treoir seo a bheith bainteach leis na gairmeacha rialáilte a thagann faoi raon feidhme Threoir 2005/36/CE. Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le ceanglais lena gcuirtear srian leis an rochtain ar na gairmeacha rialáilte atá ann cheana nó ar ghairmeacha nua a bhfuil breithniú á dhéanamh ag na Ballstáit cibé a dhéanfar rialáil orthu, nó lena gcuirtear srian le saothrú gairmeacha den sórt sin. Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo de bhreis ar Threoir 2005/36/CE agus gan dochar d’fhorálacha eile a leagtar síos i ngníomh ar leith ón Aontas lena mbaineann rochtain ar ghairm rialáilte ar leith, nó saothrú gairme rialáilte ar leith.

(9)

Ní dochar an Treoir seo d’inniúlacht na mBallstát sainiú a dhéanamh ar eagrú agus inneachar a gcóras oideachais agus oiliúna gairmiúla, agus go háirithe maidir leis an bhféidearthacht go bhféadfaidís an chumhacht oideachas gairmiúil agus oiliúint ghairmiúil a eagrú nó a mhaoirsiú a tharmligean chuig eagraíochtaí gairmiúla. Forálacha nach ndéanann srian a chur leis an rochtain ar na gairmeacha rialáilte ná le saothrú na ngairmeacha sin, forálacha amhail leasuithe eagarthóireachta, nó oiriúnuithe teicniúla ar inneachar cúrsaí oiliúna nó nuachóiriú ar rialálaithe oiliúna, níor cheart iad a bheith faoi raon feidhme na Treorach seo. I gcás inarb é atá san oideachas gairmiúil nó san oiliúint ghairmiúil gníomhaíochtaí a bhfuil luach saothair ag dul leo, ba cheart an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a ráthú.

(10)

I gcás ina dtrasuíonn na Ballstáit ceanglais shonracha a bhaineann le rialáil gairme tugtha a bhunaítear le gníomh ar leith de chuid an Aontais, rud a fhágann na Ballstáit gan rogha maidir leis an mbealach beacht ina bhfuiltear chun na ceanglais shonracha a thrasuí, níor cheart an measúnú comhréireachta, mar a éilítear le forálacha sonracha na Treorach seo é, a chur i bhfeidhm.

(11)

Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann brath ar chreat coiteann rialála atá bunaithe ar choincheapa dlíthiúla atá sainmhínithe go soiléir maidir leis na bealaí éagsúla chun gairm a rialáil ar fud an Aontais. Tá roinnt bealaí ann chun gairm a rialáil, mar shampla trí rochtain ar ghníomhaíocht ar leith, nó saothrú gníomhaíochta ar leith, a theorannú do na daoine sin ag a bhfuil cáilíocht ghairmiúil. Féadfaidh na Ballstáit freisin ceann amháin de na modhanna ina saothraítear gairm a rialáil trí choinníollacha a leagan síos le haghaidh teidil ghairmiúla a úsáid nó trí cheanglais cháilíochta a fhorchur ar dhaoine féin-fhostaithe, ar ghairmithe tuarastail, nó ar bhainisteoirí nó ionadaithe dlíthiúla gnóthas, agus orthu sin amháin, go háirithe i gcás inar duine dlítheanach i bhfoirm cuideachta ghairmiúil a shaothraíonn an ghníomhaíocht.

(12)

Sula ndéanfar forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin nua a thabhairt isteach nó forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin atá ann cheana á leasú, lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, ba cheart do na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht na bhforálacha sin. Ba cheart méid an mheasúnaithe a bheith comhréireach le cineál, inneachar agus tionchar na forála atá á tabhairt isteach.

(13)

Is ar na Ballstáit a bheidh an dualgas cruthúnais i dtaca le húdar agus le comhréireacht. Dá bhrí sin, ba cheart anailís ar oiriúnacht agus comhréireacht an bhirt a ghlac an Ballstát sin agus fianaise shonrach a thugann bunús lena argóintí a bheith ag gabháil leis na cúiseanna le rialáil a bhféadfadh an Ballstát iad a agairt trí bhíthin údar a thabhairt. Cé nach gá go gcaithfeadh Ballstát staidéar sonrach nó foirm shonrach fianaise nó ábhair a sholáthar lena mbunófaí comhréireacht an bhirt sin sula nglacfaí é, ba cheart dó anailís oibiachtúil a dhéanamh, agus aird á tabhairt ar imthosca sonracha an Bhallstáit sin, ar anailís í lena léirítear gurb ann d’fhíor-rioscaí maidir le cuspóirí leas an phobail a bhaint amach.

(14)

Is ar bhealach oibiachtúil neamhspleách ba cheart do na Ballstáit measúnuithe comhréireachta a dhéanamh, lena n-áirítear i gcás ina ndéantar gairm a rialáil go hindíreach, tríd an gcumhacht a thabhairt do chomhlacht gairmiúil ar leith gairm a rialáil. D’fhéadfaí a áireamh sna measúnuithe sin tuairim arna fáil ó chomhlacht neamhspleách, lena n-áirítear comhlachtaí atá ann cheana agus ar cuid den phróiseas reachtach náisiúnta iad, ar a gcuireann na Ballstáit lena mbaineann de chúram an tuairim sin a sholáthar. Tá tábhacht ar leith ag gabháil leis sin go háirithe i gcásanna inarb iad údaráis áitiúla, comhlachtaí rialála nó eagraíochtaí gairmiúla a dhéanann an measúnú, arb údaráis, comhlachtaí nó eagraíochtaí iad atá níos gaire do na dálaí áitiúla agus a bhfuil eolas speisialaithe acu agus, dá bhrí sin, arbh fhearr a d’fhéadfadh siad, i gcásanna áirithe, an bealach is fearr le freastal ar chuspóirí leas an phobail a shainaithint ach a bhféadfadh an rogha beartais a dhéanfadh na húdaráis, na comhlachtaí nó na heagraíochtaí sin dul chun tairbhe d’oibreoirí seanbhunaithe agus chun aimhleas iontrálaithe nua sa mhargadh.

(15)

Is iomchuí faireachán a dhéanamh ar chomhréireacht na bhforálacha nua nó leasaithe, lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, tar éis iad a ghlacadh. Ní hé amháin gur cheart an t-athbhreithniú ar chomhréireacht an bhirt náisiúnta sriantaigh i réimse na ngairmeacha rialáilte a bheith bunaithe ar chuspóir an bhirt náisiúnta sin tráth a ghlactha, ach ba cheart é a bheith bunaithe freisin ar a éifeachtaí, agus é measúnaithe tar éis a ghlactha. Ba cheart an measúnú ar chomhréireacht an bhirt náisiúnta a bheith bunaithe ar fhorbairtí ar fionnadh gur tharla siad i réimse na gairme rialáilte ón uair a glacadh an beart.

(16)

Mar a dheimhnítear leis an gcásdlí socraithe, tá toirmeasc ar aon srian nach bhfuil údar leis a eascraíonn as dlí náisiúnta, lena gcuirtear srian leis an tsaoirse bhunaíochta nó leis an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, lena n-áirítear aon idirdhealú ar fhorais náisiúntachta nó cónaithe.

(17)

I gcás ina bhfuil gabháil le gníomhaíochtaí fostaithe nó féinfhostaithe agus le saothrú gníomhaíochtaí den sórt sin coinníollach ar cheanglais áirithe a bhaineann le cáilíochtaí gairmiúla sonracha arna leagan síos go díreach nó go hindíreach ag na Ballstáit a chomhlíonadh, tá sé riachtanach a áirithiú go bhfuil údar leis na ceanglais sin i ngeall ar chuspóirí leas an phobail, amhail na cuspóirí sin de réir bhrí CFAE, mar atá an beartas poiblí, an tslándáil phoiblí agus an tsláinte phoiblí, nó i ngeall ar chúiseanna sáraitheacha leasa phoiblí, a aithnítear amhlaidh i gcásdlí na Cúirte Breithiúnais. Is gá a shoiléiriú freisin go bhfuil an méid seo a leanas i measc na gcúiseanna sáraitheacha leasa phoiblí atá aitheanta ag an gCúirt Bhreithiúnais: caomhnú chothromaíocht airgeadais an chórais slándála sóisialaí; cosaint do thomhaltóirí, d’fhaighteoirí seirbhísí, lena n-áirítear trí cháilíocht na hoibre ceirde a ráthú, agus d’oibreoirí; coimirciú chuí-riaradh an cheartais; cothroime na n-idirbheart trádála a áirithiú; calaois a chomhrac agus imghabháil cánach agus seachaint cánach a chosc, agus coimirciú éifeachtacht na maoirseachta fioscaí; sábháilteacht iompair; cosaint an chomhshaoil agus na timpeallachta uirbí; sláinte ainmhithe; maoin intleachtúil; agus coimirciú agus caomhnú na hoidhreachta stairiúla agus ealaíonta náisiúnta; cuspóirí beartais shóisialta; agus cuspóirí beartais chultúir. De réir an chásdlí shocraithe, ní féidir le cúiseanna is cúiseanna eacnamaíocha amháin iad, eadhon an geilleagar náisiúnta a chur chun cinn chun aimhleas na saoirsí bunúsacha, ná le cúiseanna is cúiseanna riaracháin amháin iad, amhail rialuithe a dhéanamh nó staitisticí a bhailiú, a bheith ina gcúiseanna sáraitheacha leasa phoiblí.

(18)

Is faoi na Ballstáit atá sé an leibhéal cosanta is mian leo a thabhairt do chuspóirí leas an phobail a chinneadh, mar aon leis an leibhéal iomchuí rialála, agus sin laistigh de theorainneacha na comhréireachta. Fiú amháin i gcás inar déine na rialacha a fhorchuireann Ballstát amháin ná mar a fhorchuireann Ballstáit eile, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil rialacha an chéad Bhallstáit díréireach agus, dá bhrí sin, nach bhfuil siad comhoiriúnach le dlí an Aontais.

(19)

Maidir leis an tsláinte phoiblí a chosaint, i gcomhréir le hAirteagal 168(1) CFAE, tá ardleibhéal cosanta do shláinte an duine le háirithiú i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais. Tá an Treoir seo i gcomhréir go hiomlán leis an gcuspóir sin.

(20)

Chun a áirithiú go bhfuil na forálacha a thugann siad isteach, agus na leasuithe a dhéanann siad ar fhorálacha atá ann cheana, comhréireach, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar na critéir maidir le measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht agus ar na critéir bhreise atá ábhartha maidir leis an ngairm rialáilte atá á hanailísiú. I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag Ballstát gairm a rialáil nó rialacha atá ann cheana a leasú, ba cheart cineál na rioscaí a bhaineann le cuspóirí leas an phobail atá á saothrú a chur san áireamh, go háirithe na rioscaí d’fhaighteoirí seirbhísí, lena n-áirítear tomhaltóirí, do ghairmithe nó do thríú páirtithe. Ba cheart a chur san áireamh freisin gur gnách neamhshiméadracht faisnéise a bheith ann idir tomhaltóirí agus gairmithe i réimse na seirbhísí gairmiúla, ós rud é go léiríonn gairmithe ardleibhéal eolais theicniúil, rud nach mbeadh, b’fhéidir, ag tomhaltóirí.

(21)

Níor cheart ceanglais atá nasctha le cáilíochtaí gairmiúla a mheas a bheith riachtanach ach amháin i gcás nach féidir bearta atá ann cheana, amhail an dlí um shábháilteacht táirgí nó an dlí um chosaint tomhaltóirí, a mheas a bheith oiriúnach ná fíor-éifeachtach chun an aidhm atá á saothrú a bhaint amach.

(22)

Chun freastal ar cheanglas na comhréireachta, ba cheart do bheart a bheith oiriúnach chun an cuspóir atá á shaothrú a bhaint amach. Níor cheart beart a mheas a bheith oiriúnach chun an cuspóir atá á shaothrú a bhaint amach ach amháin i gcás inarb é is mian leis dáiríre an cuspóir sin a bhaint amach ar bhealach comhsheasmhach córasach, mar shampla i gcás ina dtugtar aghaidh ar rioscaí den chineál céanna a bhaineann le gníomhaíochtaí áirithe ar bhealach inchomparáide agus i gcás ina gcuirtear aon díolúintí ó na srianta lena mbaineann i bhfeidhm ar aon dul leis an gcuspóir sonraithe. Ina theannta sin, ba cheart an beart náisiúnta cur go héifeachtach le baint amach an chuspóra atá á shaothrú agus, dá bhrí sin, níor cheart é a mheas a bheith oiriúnach i gcás nach bhfuil aon éifeacht aige ar an bhforas atá le húdar a thabhairt dó.

(23)

Ba cheart do na Ballstáit aird chuí a thabhairt ar thionchar foriomlán an bhirt ar shaorghluaiseacht daoine agus seirbhísí san Aontas, ar rogha na dtomhaltóirí agus ar cháilíocht na seirbhísí a chuirtear ar fáil. Ar an mbonn sin, ba cheart do na Ballstáit a fháil amach, go háirithe, cé acu atá nó nach bhfuil méid an tsrianta le rochtain ar na gairmeacha rialáilte, nó le saothrú na ngairmeacha sin, comhréireach le tábhacht na gcuspóirí atá á saothrú agus leis na tairbhí a bhfuiltear ag súil leo.

(24)

Ba cheart do na Ballstáit comparáid a dhéanamh idir an beart náisiúnta atá i gceist agus na réitigh mhalartacha nach bhfuil chomh sriantach céanna lena bhféadfaí an cuspóir céanna a bhaint amach agus lena bhforchuirfí níos lú srianta. I gcásanna nach bhfuil údar leis na bearta ach amháin chun críche tomhaltóirí a chosaint agus ina bhfuil na rioscaí sainaitheanta teoranta don chaidreamh idir an gairmí agus an tomhaltóir agus dá bhrí sin nach bhfuil drochthionchar á imirt acu ar thríú páirtithe, ba cheart do na Ballstáit measúnú a dhéanamh an bhféadfaí a gcuspóir a bhaint amach trí mhodhanna nach bhfuil chomh sriantach le gníomhaíochtaí a theorannú do ghairmithe. Mar shampla, i gcás inar féidir le tomhaltóirí rogha a dhéanamh go réasúnach idir seirbhísí gairmithe cáilithe a úsáid nó gan iad a úsáid, ba cheart leas a bhaint as modhanna nach bhfuil chomh sriantach céanna, amhail an teideal gairmiúil a chosaint nó clárú ar chlár gairmiúil. Ba cheart rialáil trí bhíthin gníomhaíochtaí forchoimeádta agus teideal gairmiúil faoi chosaint a bhreithniú i gcás ina bhfuil sé mar aidhm leis na bearta cosc a chur leis an riosca go ndéanfaí dochar tromchúiseach do chuspóirí leas an phobail, amhail an tsláinte phoiblí.

(25)

I gcás inarb ábhartha i bhfianaise chineál agus inneachar an bhirt atá á anailísiú, ba cheart do na Ballstáit na gnéithe seo a leanas a chur san áireamh freisin: an nasc idir raon na ngníomhaíochtaí gairmiúla a chumhdaítear le gairm agus an cháilíocht ghairmiúil a theastaíonn; castacht na gcúraimí, go háirithe maidir le leibhéal, cineál agus fad na hoiliúna nó na taithí a theastaíonn; bealaí difriúla a bheith ann chun an cháilíocht ghairmiúil a ghnóthú; cibé is féidir na gníomhaíochtaí atá forchoimeádta do ghairmithe áirithe a roinnt le gairmithe eile; agus an méid neamhspleáchais atá ann nuair atá gairm rialáilte á feidhmiú, go háirithe i gcás ina saothraítear na gníomhaíochtaí a bhaineann le gairm rialáilte faoi rialú gairmí atá cáilithe go cuí agus faoi fhreagracht an duine sin.

(26)

Leis an Treoir seo, tugtar aird ar an dul chun cinn eolaíochta agus teicneolaíochta atá déanta agus rannchuidítear le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, lena n-áirítear sa timpeallacht dhigiteach. I bhfianaise luas an athraithe teicneolaíochta agus forbairtí eolaíochta, d’fhéadfadh go mbainfeadh tábhacht ar leith le nuashonruithe ar cheanglais rochtana i gcás roinnt gairmeacha, go háirithe i gcás seirbhísí gairmiúla a sholáthraítear trí mheán leictreonach. I gcás ina rialálann Ballstát gairm, ba cheart aird a thabhairt ar an bhfíric go bhféadfadh forbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta neamhshiméadracht na faisnéise atá ann idir gairmithe agus tomhaltóirí a laghdú nó a mhéadú. I gcás ina ngabhann riosca ard do chuspóir leas an phobail le forbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta, is faoi na Ballstáit atá sé, i gcás inar gá, gairmithe a spreagadh le cos a choinneáil leis na forbairtí sin.

(27)

Ba cheart do na Ballstáit measúnú cuimsitheach a dhéanamh ar na himthosca ina ndéantar an beart a ghlacadh agus a chur chun feidhme agus ba cheart dóibh scrúdú a dhéanamh go háirithe ar éifeacht na bhforálacha nua nó leasaithe nuair a chuirtear le chéile iad le ceanglais eile lena gcuirtear srian leis an rochtain ar an ngairm, nó le saothrú na gairme sin. D’fhéadfadh gabháil le gníomhaíochtaí áirithe agus na gníomhaíochtaí sin a shaothrú a bheith coinníollach ar roinnt ceanglas a chomhlíonadh, amhail rialacha a bhaineann le heagrú na gairme, ballraíocht éigeantach d’eagraíocht ghairmiúil nó de chomhlacht gairmiúil, eitic ghairmiúil, maoirseacht agus dliteanas. Mar sin, le linn dóibh éifeacht na bhforálacha nua nó leasaithe a mheasúnú, ba cheart do na Ballstáit na ceanglais atá ann cheana a chur san áireamh, lena n-áirítear forbairt ghairmiúil leanúnach, ballraíocht éigeantach d’eagraíocht ghairmiúil nó comhlacht gairmiúil, scéimeanna clárúcháin nó údarúcháin, srianta cainníochtúla, ceanglais shonracha maidir le foirm dhlíthiúil agus ceanglais maidir le scairshealbhóireacht, srianta críche, srianta ildisciplíneacha agus rialacha neamh-chomhoiriúnachta, ceanglais a bhaineann le cumhdach árachais, ceanglais maidir le heolas ar theangacha, a mhéid is gá chun an ghairm a chleachtadh, ceanglais maidir le híostaraifí agus/nó le huastaraifí socraithe, agus ceanglais maidir le fógraíocht.

(28)

D’fhéadfadh go mbeadh sé oiriúnach ceanglais bhreise a thabhairt isteach chun cuspóirí leas an phobail a bhaint amach. Fiú más amhlaidh gur cheart measúnú a dhéanamh ar éifeacht aonair nó chomhcheangailte na gceanglas sin, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil siad díréireach prima facie. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh an oibleagáid dul faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach a dhéanamh oiriúnach chun a áirithiú go ndéanfaidh gairmithe cos a choinneáil le forbairtí ina réimsí faoi seach, fad nach leagtar síos coinníollacha idirdhealaitheacha díréireacha léi chun aimhleas iontrálaithe nua. Ar an gcuma chéanna, d’fhéadfaí a mheas go bhfuil ballraíocht éigeantach d’eagraíocht ghairmiúil nó de chomhlacht gairmiúil iomchuí i gcás ina gcuireann an Stát de chúram ar na heagraíochtaí gairmiúla sin nó na comhlachtaí gairmiúla sin cuspóirí ábhartha leas an phobail a choimirciú, chun maoirseacht a dhéanamh ar chleachtadh dlisteanach na gairme nó chun oiliúint ghairmiúil leanúnach a eagrú nó a mhaoirsiú, mar shampla. I gcás nach féidir neamhspleáchas gairme a ráthú go leormhaith ar bhealach eile, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar choimircí a chur i bhfeidhm, amhail scairshealbhóireacht daoine lasmuigh den ghairm a theorannú nó foráil a dhéanamh gur daoine a shaothraíonn an ghairm atá le tromlach na gceart vótála a shealbhú, fad nach dtéann na coimircí sin thar a bhfuil riachtanach chun cuspóir leas an phobail a chosaint. D’fhéadfadh na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar cheanglais a bhunú maidir le híostaraifí agus/nó le huastaraifí socraithe a chaithfeadh na soláthraithe seirbhíse a chomhlíonadh, go háirithe i gcás seirbhísí ar gá sin a dhéanamh ina leith chun an prionsabal maidir le haisíoc costas a chur i bhfeidhm go héifeachtach, fad atá an srian sin comhréireach agus, i gcás inar gá, a dhéantar foráil do mhaoluithe ar na híostaraifí agus/nó ar na huastaraifí. I gcás ina dtugtar ceanglais bhreise isteach agus ina ndéantar dúbláil dá bharr sin ar cheanglais a thug Ballstát isteach cheana i gcomhthéacs rialacha nó nósanna imeachta eile, ní féidir a mheas go bhfuil na ceanglais bhreise sin comhréireach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach.

(29)

Faoi Theideal II de Threoir 2005/36/CE, ní féidir leis na Ballstáit ceanglais nó srianta a thoirmisctear sa Treoir sin a fhorchur ar sholáthraithe seirbhísí, atá bunaithe i mBallstát eile agus atá ag soláthar seirbhísí gairmiúla ar bhonn sealadach agus ócáideach, amhail údarú ó eagraíocht ghairmiúil nó comhlacht gairmiúil, clárú le heagraíocht nó comhlacht den sórt sin nó ballraíocht d’eagraíocht nó comhlacht den sórt sin, nó ionadaithe a bheith acu ar chríoch an Bhallstáit óstaigh chun críocha rochtain a bheith acu ar ghairm rialáilte nó í a shaothrú. Féadfaidh na Ballstáit, i gcás inar gá, a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí a dteastaíonn uathu seirbhísí a sholáthar ar bhonn sealadach, faisnéis a chur ar fáil i bhfoirm dearbhú i scríbhinn a bheidh le déanamh roimh chéad sholáthar na seirbhíse agus an dearbhú sin a athnuachan ar bhonn bliantúil. Dá bhrí sin, chun soláthar seirbhísí gairmiúla a éascú, ní mór a athdhearbhú, agus cineál sealadach nó ócáideach na seirbhíse á chur san áireamh, maidir le ceanglais, amhail clárú uathoibríoch sealadach nó ballraíocht pro forma d’eagraíocht ghairmiúil nó comhlacht gairmiúil, réamhdhearbhuithe agus ceanglais a bhaineann le doiciméid, mar aon le táille nó aon mhuirear, gur cheart go mbeidís comhréireach. Níor cheart go dtiocfadh ualach díréireach as na ceanglais sin do sholáthraithe seirbhísí ná níor cheart go gcuirfidís bac ar an tsaoirse seirbhísí a sholáthar nó baint ó tharraingteacht na saoirse sin. Ba cheart do na Ballstáit, go háirithe, a mheas an bhfuil an ceanglas i dtaca le faisnéis agus doiciméid áirithe a chur ar fáil i gcomhréir le Treoir 2005/36/CE agus an fhéidearthacht tuilleadh mionsonraí a fháil trí bhíthin comhar riaracháin idir na Ballstáit trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh comhréireach agus leordhóthanach le go gcoiscfear riosca tromchúiseach go mbeadh na soláthraithe seirbhísí ag dul timpeall ar na rialacha is infheidhme. Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo, áfach, maidir le bearta atá ceaptha chun a áirithiú go gcomhlíonfar na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta is infheidhme.

(30)

Mar a dheimhnítear leis an gcásdlí socraithe, tá tosaíocht ag sláinte agus beatha an duine ar na leasanna eile atá faoi chosaint le CFAE. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit aird chuí a thabhairt ar an gcuspóir maidir le hardleibhéal cosanta do shláinte an duine a áirithiú agus measúnú á dhéanamh acu ar cheanglais do ghairmeacha cúraim sláinte, amhail gníomhaíochtaí forchoimeádta, teideal gairmiúil faoi chosaint, forbairt ghairmiúil leanúnach nó rialacha maidir le heagrú na gairme, eitic agus maoirseacht ghairmiúil agus, san am céanna, na coinníollacha íosta oiliúna a leagtar síos i dTreoir 2005/36/CE a urramú. Ba cheart do na Ballstáit, go háirithe, a áirithiú maidir le rialáil gairmeacha cúraim sláinte, a bhfuil impleachtaí aici ar an tsláinte phoiblí agus ar shábháilteacht othar, go bhfuil sí comhréireach agus go rannchuidíonn sí leis an rochtain ar chúram sláinte a ráthú, a aithnítear mar cheart bunúsach sa Chairt, agus go rannchuidíonn sí freisin le cúram sláinte ardcháilíochta atá sábháilte agus éifeachtúil do na saoránaigh ar a gcríoch. Agus beartais á mbunú le haghaidh seirbhísí cúraim sláinte, ba cheart a thabhairt ar aird gur gá inrochtaineacht, ardcháilíocht seirbhíse agus soláthar leormhaith agus sábháilte táirgí íocshláinte a áirithiú, i gcomhréir leis na riachtanais sláinte phoiblí i gcríoch an Bhallstáit lena mbaineann, agus gur gá neamhspleáchas gairmiúil na ngairmithe cúraim sláinte a áirithiú freisin. Maidir leis an údar atá leis na gairmeacha cúraim sláinte a rialáil, ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt ar an gcuspóir maidir le hardleibhéal cosanta do shláinte an duine a áirithiú, lena n-áirítear inrochtaineacht agus cúram sláinte ardcháilíochta do na saoránaigh, agus soláthar leormhaith agus sábháilte táirgí íocshláinte, agus an corrlach le haghaidh lánrogha dá dtagraítear in Airteagal 1 den Treoir seo á chur san áireamh.

(31)

D’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, tá sé riachtanach a áirithiú go soláthraíonn na Ballstáit faisnéis do shaoránaigh, do chumainn ionadaíocha agus do gheallsealbhóirí ábhartha eile, lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta sula dtabharfaidh siad ceanglais nua isteach nó sula ndéanfaidh siad ceanglais atá ann cheana a leasú lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin. Ba cheart do na Ballstáit na comhpháirtithe uile lena mbaineann a dhéanamh rannpháirteach agus an deis a thabhairt dóibh a gcuid tuairimí a chur in iúl. I gcás inarb ábhartha agus iomchuí, ba cheart do na Ballstáit comhairliúcháin phoiblí a dhéanamh i gcomhréir lena nósanna imeachta náisiúnta.

(32)

Freisin, ba cheart do na Ballstáit lánaird a thabhairt ar chearta na saoránach chun rochtana ar an gceartas, mar atá siad ráthaithe le hAirteagal 47 den Chairt agus le hAirteagal 19(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Dá bhrí sin, i gcomhréir leis na nósanna imeachta arna leagan síos sa dlí náisiúnta agus i bprionsabail bhunreachtúla, ba cheart go mbeadh cúirteanna náisiúnta in ann measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht na gceanglas a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, chun a áirithiú, do gach duine nádúrtha nó dlítheanach, an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil in aghaidh srianta ar an tsaoirse gairm a roghnú, ar an tsaoirse bunaíochta agus ar an tsaoirse seirbhísí a sholáthar.

(33)

Chun críocha faisnéis a mhalartú ar dea-chleachtais, ba cheart do na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh chun spreagadh a thabhairt do chomhroinnt faisnéise atá leordhóthanach agus a nuashonraítear go rialta le Ballstáit eile maidir le rialáil gairmeacha, chomh maith le héifeachtaí na rialála sin. Ba cheart don Choimisiún an malartú sin a éascú.

(34)

Chun trédhearcacht a mhéadú agus chun measúnuithe comhréireachta a chur chun cinn bunaithe ar chritéir inchomparáide, gan dochar d’Airteagal 346 CFAE, ba cheart don fhaisnéis a chuireann na Ballstáit isteach a bheith inrochtana go héasca i mbunachar sonraí na ngairmeacha rialáilte chun go mbeidh Ballstáit agus páirtithe leasmhara eile in ann barúlacha a thíolacadh chuig an gCoimisiún agus chuig an mBallstát lena mbaineann. Ba cheart don Choimisiún na barúlacha sin a chur san áireamh go cuí ina thuarascáil achomair, arna táirgeadh i gcomhréir le Treoir 2005/36/CE.

(35)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, eadhon dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus srianta díréireacha a sheachaint ar rochtain ar na gairmeacha rialáilte, nó ar iad a shaothrú, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr fairsinge agus éifeachtaí na gníomhaíochta sin, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,.

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Leagtar síos leis an Treoir seo rialacha maidir le creat coiteann chun measúnú comhréireachta a dhéanamh sula dtabharfar forálacha nua reachtacha, rialála nó riaracháin isteach nó sula ndéanfar forálacha atá ann cheana a leasú, lena gcuirfear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, d’fhonn feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí á ráthú. Ní dhéanann sí difear d’inniúlacht na mBallstát, ceal comhchuibhithe, ná dá corrlach le haghaidh lánrogha a chinneadh an ndéanfar rialáil ar ghairm laistigh de theorainneacha phrionsabail an neamh-idirdhealaithe agus na comhréireachta agus a chinneadh conas a dhéanfar an rialáil sin.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin na mBallstát lena gcuirtear srian le rochtain ar ghairm rialáilte nó le saothrú gairme den sórt sin, nó le ceann de na modhanna chun í a shaothrú, lena n-áirítear úsáid na dteideal gairmiúil agus na gníomhaíochtaí gairmiúla a cheadaítear faoi theideal den sórt sin a thagann faoi raon feidhme Threoir 2005/36/CE.

2.   I gcás ina mbunaítear ceanglais shonracha maidir le rialáil gairme ar leith le gníomh ar leithligh de chuid an Aontais, a fhágann na Ballstáit gan rogha maidir leis an mbealach sonrach a ndéanfar iad a thrasuí, ní bheidh feidhm ag forálacha comhfhreagracha na Treorach seo.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críche na Treorach seo, tá feidhm ag sainmhínithe Threoir 2005/36/CE.

Ina dteannta sin, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “teideal gairmiúil faoi chosaint” modh chun gairm a rialáil i gcás ina bhfuil úsáid an teidil i ngníomhaíocht ghairmiúil nó i ngrúpa gníomhaíochtaí gairmiúla faoi réir cáilíocht ghairmiúil shonrach a shealbhú, bíodh sé go díreach nó go hindíreach, de bhua forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin, agus i gcás ina bhfuil úsáid mhíchuí an teidil sin faoi réir smachtbhannaí;

(b)

ciallaíonn “gníomhaíochtaí forchoimeádta” modh chun gairm a rialáil ina bhfuil an rochtain ar ghníomhaíocht ghairmiúil nó ar ghrúpa gníomhaíochtaí gairmiúla forchoimeádta do bhaill de ghairm rialáilte a bhfuil cáilíocht ghairmiúil shonrach acu, bíodh sé go díreach nó go hindíreach, de bhua forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin, lena n-áirítear i gcás ina gcomhroinntear an ghníomhaíocht le gairmeacha rialáilte eile.

Airteagal 4

Measúnú ex ante ar bhearta nua agus faireachán

1.   Sula dtabharfaidh siad forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin nua isteach, nó sula ndéanfaidh siad forálacha atá ann cheana a leasú, lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, déanfaidh na Ballstáit measúnú comhréireachta i gcomhréir le na rialacha a leagtar síos sa Treoir seo.

2.   Beidh méid an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 1 comhréireach le cineál, inneachar agus tionchar na forála.

3.   Beidh míniúchán ag gabháil le haon fhoráil dá dtagraítear i mír 1, a bheidh mionsonraithe go leor chun go bhféadfar comhlíonadh phrionsabal na comhréireachta a bhreithmheas.

4.   Beidh gnéithe cáilíochtúla agus, nuair is féidir, gnéithe ábhartha agus cainníochtúla, mar thaca leis na cúiseanna lena mheas go bhfuil foráil dá dtagraítear i mír 1 comhréireach agus go bhfuil údar léi.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit gur ar bhealach oibiachtúil neamhspleách a dhéanfar an measúnú comhréireachta dá dtagraítear i mír 1.

6.   Déanfaidh na Ballstáit faireachán ar a mhéid atá na forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin nua nó leasaithe, lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, tar éis iad a ghlacadh, ag comhlíonadh prionsabal na comhréireachta, agus aird chuí á tabhairt ar aon fhorbairtí a tharla ón uair a glacadh na forálacha lena mbaineann.

Airteagal 5

Neamh-idirdhealú

Agus forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin nua á dtabhairt isteach nó forálacha atá ann cheana á leasú, lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil na forálacha sin idirdhealaitheach go díreach nó go hindíreach ar bhonn náisiúntachta nó áit chónaithe.

Airteagal 6

Údar a thabhairt ar fhorais chuspóirí leas an phobail

1.   Maidir leis na forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin, atá beartaithe acu a thabhairt isteach agus maidir leis na leasuithe atá beartaithe a dhéanamh ar fhorálacha atá ann cheana, áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil cuspóirí leas an phobail mar údar leo.

2.   Déanfaidh na Ballstáit breithniú ar leith ar cé acu atá nó nach bhfuil údar oibiachtúil leis na forálacha dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn an bheartais phoiblí, na slándála poiblí nó na sláinte poiblí nó ar chúiseanna sáraitheacha chun leasa an phobail, amhail cothromaíocht airgeadais an chórais slándála sóisialaí a chaomhnú; cosaint tomhaltóirí, faighteoirí seirbhísí agus oibrithe; cuí-riaradh an cheartais a choimirciú; cothroime na n-idirbheart trádála a áirithiú; calaois a chomhrac agus imghabháil cánach agus seachaint cánach a chosc, agus éifeachtacht na maoirseachta fioscaí a choimirciú; sábháilteacht iompair; cosaint an chomhshaoil agus na timpeallachta uirbí; sláinte ainmhithe; maoin intleachtúil; cosaint agus caomhnú na hoidhreachta stairiúla agus ealaíonta náisiúnta; cuspóirí beartais shóisialta; agus cuspóirí beartais chultúir.

3.   Ní bheidh forais lena mbaineann cineál eacnamaíoch amháin ná cúiseanna is cúiseanna riaracháin amháin ina gcúiseanna sáraitheacha chun leasa an phobail lena dtugtar údar le srian a chur le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin.

Airteagal 7

Comhréireacht

1.   Maidir leis na forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin arna dtabhairt isteach acu agus na leasuithe arna ndéanamh acu ar fhorálacha atá ann cheana, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh siad oiriúnach chun an cuspóir atá á shaothrú a bhaint amach agus nach dtéann siad thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

2.   Chun na críche sin, sula nglacfar na forálacha dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh na Ballstáit na nithe seo a leanas a bhreithniú:

(a)

cineál na rioscaí a bhaineann le cuspóirí leas an phobail atá á saothrú, go háirithe na rioscaí d’fhaighteoirí seirbhísí lena n-áirítear tomhaltóirí, do ghairmithe nó do thríú páirtithe;

(b)

an leor nó nach leor na rialacha sonracha nó ginearálta atá ann cheana, amhail na rialacha arna gcuimsiú sa dlí maidir le sábháilteacht táirgí nó sa dlí maidir le cosaint tomhaltóirí, chun an cuspóir atá á shaothrú a bhaint amach;

(c)

oiriúnacht na forála maidir lena chuibhiúla atá sí don chuspóir atá á shaothrú a ghnóthú agus cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh a léirítear inti dáiríre an cuspóir sin ar bhealach comhsheasmhach córasach agus a thugtar aghaidh léi, dá bhrí sin, ar na rioscaí sainaitheanta ar bhealach atá cosúil leis an mbealach a dtugtar aghaidh orthu i gcás gníomhaíochtaí inchomparáide;

(d)

an tionchar ar shaorghluaiseacht daoine agus seirbhísí san Aontas, ar rogha na dtomhaltóirí agus ar cháilíocht na seirbhísí a chuirfear ar fáil;

(e)

an fhéidearthacht a bhaineann le modhanna nach bhfuil chomh sriantach céanna a úsáid chun cuspóir leas an phobail a ghnóthú; chun críocha an phointe seo, i gcásanna ina bhfuil údar leis na forálacha chun críche tomhaltóirí a chosaint amháin agus ina bhfuil na rioscaí sainaitheanta teoranta don chaidreamh idir an gairmí agus an tomhaltóir, agus dá bhrí sin, nach ndéanann siad difear ar shlí dhiúltach do thríú páirtithe, déanfaidh na Ballstáit measúnú go háirithe ar cé acu an féidir nó nach féidir an cuspóir a ghnóthú trí bhíthin modhanna nach bhfuil chomh sriantach céanna le gníomhaíochtaí a fhorchoimeád;

(f)

an éifeacht a bheidh ag forálacha nua nó leasaithe, nuair a chuirtear le chéile iad le forálacha eile lena gcuirtear srian le rochtain ar an ngairm rialáilte nó le saothrú na gairme sin, agus go háirithe an tslí a rannchuidíonn forálacha nua nó leasuithe, agus iad in éineacht le ceanglais eile, le gnóthú leas an phobail chéanna agus an bhfuil gá leo chun é a ghnóthú.

Déanfaidh na Ballstáit na gnéithe eile seo a leanas a bhreithniú freisin, i gcás ina bhfuil siad ábhartha do chineál agus d’inneachar na forála atá á tabhairt isteach nó á leasú:

(a)

an nasc idir raon na ngníomhaíochtaí a chumhdaítear le gairm nó atá forchoimeádta di agus an cháilíocht ghairmiúil a theastaíonn;

(b)

an nasc idir castacht na gcúraimí lena mbaineann agus an gá go sealbhódh na daoine a dhéanann iad cáilíochtaí gairmiúla sonracha, go háirithe maidir le leibhéal, cineál agus fad na hoiliúna nó na taithí a theastaíonn;

(c)

an fhéidearthacht an cháilíocht ghairmiúil a ghnóthú trí bhealaí malartacha;

(d)

an féidir nó nach féidir na gníomhaíochtaí atá forchoimeádta do ghairmeacha a roinnt le gairmeacha eile agus cén fáth;

(e)

an méid neamhspleáchais atá ann nuair atá gairm rialáilte á feidhmiú agus an tionchar atá ag socruithe eagrúcháin agus maoirseachta ar ghnóthú an chuspóra atá á shaothrú, go háirithe i gcás ina saothraítear na gníomhaíochtaí a bhaineann le gairm rialáilte faoi rialú gairmí atá cáilithe go cuí agus faoi fhreagracht an duine sin;

(f)

na forbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta a d’fhéadfadh neamhshiméadracht na faisnéise idir gairmithe agus tomhaltóirí a laghdú nó a mhéadú go héifeachtach;

3.   Chun críocha phointe (f) den chéad fhomhír de mhír 2, déanfaidh na Ballstáit measúnú ar éifeacht na forála nua nó leasaithe nuair a chuirtear le chéile í le ceanglas amháin nó níos mó, ag tabhairt dá n-aire go bhféadfadh na héifeachtaí sin a bheith dearfach mar aon le diúltach, agus go háirithe na héifeachtaí seo a leanas:

(a)

gníomhaíochtaí forchoimeádta, teideal gairmiúil faoi chosaint, nó aon chineál eile rialála de réir bhrí phointe (a) d’Airteagal 3(1) de Threoir 2005/36/CE;

(b)

oibleagáidí maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach a dhéanamh;

(c)

rialacha a bhaineann le heagrú na gairme, le heitic ghairmiúil agus le maoirseacht;

(d)

ballraíocht éigeantach d’eagraíocht ghairmiúil nó de chomhlacht gairmiúil, scéimeanna clárúcháin nó údarúcháin, go háirithe i gcás ina dtugann na ceanglais sin le fios go sealbhaítear cáilíocht ghairmiúil shonrach;

(e)

srianta cainníochtúla, go háirithe ceanglais lena gcuirtear teorainn le líon na n-údaruithe chun cleachtadh, nó ceanglais lena socraítear íoslíon nó uaslíon fostaithe, bainisteoirí nó ionadaithe a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla sonracha acu;

(f)

ceanglais shonracha maidir le foirm dhlíthiúil nó ceanglais a bhaineann le scairshealbhóireacht nó bainistiú cuideachta, sa mhéid agus go bhfuil na ceanglais sin nasctha go díreach le feidhmiú na gairme rialáilte;

(g)

srianta críochúla, lena n-áirítear i gcás ina rialáiltear an ghairm i gcodanna de chríoch Ballstáit ar bhealach atá éagsúil ón mbealach ina rialáiltear í i gcodanna eile;

(h)

ceanglais lena gcuirtear srian le gairm rialáilte a chleachtadh i gcomhar nó i gcomhpháirt, mar aon le rialacha neamh-chomhoiriúnachta;

(i)

ceanglais a bhaineann le cumhdach árachais nó modhanna eile cosanta pearsanta nó comhchoiteann i ndáil le dliteanas gairmiúil;

(j)

ceanglais maidir le heolas ar theangacha, a mhéid is gá chun an ghairm a chleachtadh;

(k)

ceanglais maidir le híostaraifí agus/nó le huastaraifí socraithe;

(l)

ceanglais maidir le fógraíocht.

4.   Sula dtabharfaidh siad isteach forálacha nua nó sula ndéanfaidh siad forálacha atá ann cheana a leasú, déanfaidh na Ballstáit, sa bhreis ar sin, a áirithiú go mbeidh prionsabal na comhréireachta á chomhlíonadh ag ceanglais shonracha a bhaineann le soláthar seirbhísí sealadach nó ócáideach, a chuirtear ar fáil faoi Theideal II de Threoir 2005/36/CE, lena n-áirítear:

(a)

clárú uathoibríoch sealadach le heagraíocht ghairmiúil nó le comhlacht gairmiúil, dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 6 de Threoir 2005/36/CE, nó ballraíocht pro forma d’eagraíocht nó de chomhlacht den sórt sin;

(b)

dearbhú a bheidh le déanamh roimh ré de bhun Airteagal 7(1) de Threoir 2005/36/CE, doiciméid a éilítear de bhun mhír 2 den Airteagal sin nó aon cheanglas coibhéiseach eile;

(c)

íocaíocht táille nó aon mhuirir a thabhaíonn an soláthraí seirbhíse, agus a cheanglaítear a dhéanamh le haghaidh na nósanna imeachta riaracháin, a bhaineann le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin.

Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le bearta atá ceaptha chun a áirithiú go gcomhlíontar na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta is infheidhme a chuireann na Ballstáit i bhfeidhm i gcomhréir le dlí an Aontais.

5.   I gcás ina bhfuil baint ag forálacha dá dtagraítear san Airteagal seo le rialáil gairmeacha cúram sláinte agus go bhfuil impleachtaí do shábháilteacht othar i gceist leo, beidh aird ag na Ballstáit ar an gcuspóir arb é ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

Airteagal 8

Faisnéis do pháirtithe leasmhara agus a rannpháirtíocht

1.   Déanfaidh na Ballstáit eolas a chur ar fáil ar bhealach cuí do shaoránaigh, d’fhaighteoirí seirbhísí agus do gheallsealbhóirí ábhartha eile, lena n-áirítear na geallsealbhóirí sin nach baill iad den ghairm lena mbaineann sula dtabharfaidh siad forálacha reachtacha, rialála nó riaracháin nua isteach, nó sula ndéanfaidh siad forálacha atá ann cheana a leasú, lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte nó le saothrú na ngairmeacha sin.

2.   Déanfaidh na Ballstáit na comhpháirtithe uile lena mbaineann a dhéanamh rannpháirteach ar bhealach iomchuí agus an deis a thabhairt dóibh a gcuid tuairimí a chur in iúl. I gcás inarb ábhartha agus iomchuí, déanfaidh na Ballstáit comhairliúcháin phoiblí i gcomhréir lena nósanna imeachta náisiúnta.

Airteagal 9

Leigheas éifeachtach

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh fáil ar leigheas éifeachtach i ndáil leis na hábhair arna gcumhdach leis an Treoir seo i gcomhréir le nósanna imeachta, arna leagan síos sa dlí náisiúnta.

Airteagal 10

Malartú faisnéise idir na Ballstáit

1.   Chun críocha chur i bhfeidhm éifeachtach na Treorach seo, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun malartú faisnéise a spreagadh i measc na mBallstát faoi ábhair a chumhdaítear leis an Treoir seo, agus faoin mbealach ar leith ina rialálann siad gairm nó na héifeachtaí a bhíonn ag rialáil den sórt sin. Déanfaidh an Coimisiún an malartú faisnéise sin a éascú.

2.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi na húdaráis phoiblí atá freagrach as faisnéis a tharchur agus a fháil chun críocha mír 1 a chur i bhfeidhm.

Airteagal 11

Trédhearcacht

1.   Maidir leis na cúiseanna lena bhreithniú go bhfuil údar le forálacha, a ndéantar measúnú orthu i gcomhréir leis an Treoir seo, agus lena bhreithniú go bhfuil siad comhréireach, ar cúiseanna iad atá le cur in iúl don Choimisiún, mar aon leis na forálacha, de bhun Airteagal 59(5) de Threoir 2005/36/CE, déanfaidh na Ballstáit iad a thaifeadadh i mbunachar sonraí na ngairmeacha rialáilte, dá dtagraítear in Airteagal 59(1) de Threoir 2005/36/CE, agus cuirfidh an Coimisiún ar fáil don phobal iad.

2.   Féadfaidh na Ballstáit agus páirtithe leasmhara eile barúlacha a chur in iúl don Choimisiún nó don Bhallstát a bhfuil na forálacha agus na cúiseanna go meastar údar cuí a bheith leo agus iad a bheith comhréireach curtha in iúl aige. Déanfaidh an Coimisiún na barúlacha sin a chur san áireamh ina thuarascáil achomair, arna táirgeadh de bhun Airteagal 59(8) de Threoir 2005/36/CE.

Airteagal 12

Athbhreithniú

1.   Faoin 18 Eanáir 2024 agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme agus feidhmíocht na Treorach seo, lena n-áirítear a raon feidhme agus a héifeachtacht, i measc nithe eile.

2.   I gcás inarb iomchuí, beidh tograí ábhartha ag gabháil leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1.

Airteagal 13

Trasuí

1.   Déanfaidh na Ballstáit na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm faoin 30 Iúil 2020. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoin méid sin láithreach.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na modhanna le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.   Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhbhearta an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 14

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 15

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 28 Meitheamh 2018.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

L. PAVLOVA


(1)  IO L 288, 31.8.2017, lch. 43.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meitheamh 2018 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 21 Meitheamh 2018.

(3)  Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais an 30 Samhain 1995, Gebhard, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, mír 37.

(4)  Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 255, 30.9.2005, lch. 22).