28.12.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN (AE) 2017/2401 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 12 Nollaig 2017

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Cuid thábhachtach de mhargaí airgeadais dea-fheidhmiúla is ea urrúsuithe sa mhéid go gcuireann siad le héagsúlú na bhfoinsí cistiúcháin agus le héagsúlú priacail a bhíonn ag institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta (“institiúidí”) agus le scaoileadh caipitil rialála ar féidir é a ath-leithdháileadh ina dhiaidh sin chun tacú le tuilleadh iasachtaithe, go háirithe i dtaca le cistiú an gheilleagair iarbhír. Lena chois sin, cuireann urrúsuithe tuilleadh deiseanna infheistíochta ar fáil d’institiúidí agus do rannpháirtithe margaidh eile ionas gur féidir na punanna a éagsúlú agus ionas go gcuireann siad le sreabhadh an chistithe chuig gnóthaí agus daoine aonair laistigh de na Ballstáit agus ar bhonn trasteorann ar fud an Aontais araon. Ba cheart na sochair sin, áfach, a mheas de réir na gcostas agus na bpriacal ba thualaing dóibh a tharraingt lena n-áirítear a dtionchar ar an gcobhsaíocht airgeadais. Mar ba léir le linn chéad chéim na géarchéime airgeadais, a thosaigh i samhradh 2007, ós rud é go rabhthas i mbun cleachtais neamhfhónta i margaí urrúsúcháin, tháinig bagairtí móra chun cinn ar shláine an chórais airgeadais, de dheasca giaráil iomarcach, struchtúir theimhneacha chasta a chruthaigh deacrachtaí sa phraghsáil, brath meicníoch ar rátálacha seachtracha nó mí-ailíniú idir leas na n-infheisteoirí agus leas na dtionscnóirí (“priacail ghníomhaireachta”).

(2)

Le blianta beaga anuas, ar roinnt cúiseanna, d’fhan na méideanna urrúsuithe a eisítear san Aontas faoi bhun an bhuaicphointe a baineadh amach roimh an ngéarchéim. Ar na cúiseanna sin, tá an stiogma a bhaineann leis na hidirbhearta sin de ghnáth. Ba cheart téarnamh na margaí urrúsúcháin a bhunú ar chleachtais mhargaidh atá fónta stuama chun nach mbeidh na dálaí a chuir tús leis an ngéarchéim airgeadais ann arís. Chuige sin, i Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), leagtar síos na heilimintí substainteacha de chreat urrúsúcháin uileghabhálach ina bhfuil critéir chun urrúsuithe simplí trédhearcacha caighdeánaithe (“STC”) a shainaithint agus córas maoirseachta chun faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann tionscnóirí, urraitheoirí, eisitheoirí agus infheisteoirí institiúideacha na critéir sin i bhfeidhm. Anuas air sin, tá foráil sa Rialachán sin maidir le tacar ceanglas coitianta i leith coinneáil phriacail, dícheall cuí agus nochtadh i gcás na n-earnálacha airgeadais uile.

(3)

I gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) 2017/2402 , ba cheart leasú a dhéanamh ar na ceanglais maidir le caipiteal rialála a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) le haghaidh institiúidí a thionscnaíonn urrúsuithe, a urraíonn iad nó a infheistíonn iontu chun saintréithe na n-urrúsuithe STC a chur san áireamh go leordhóthanach más amhlaidh a chomhlíonann na hurrúsuithe sin freisin na ceanglais bhreise a leagtar síos sa Rialachán seo, agus chun dul i ngleic leis na laigí a tháinig chun cinn le linn na géarchéime airgeadais, mar atá an chaoi a mbítear ag brath go meicníoch ar rátálacha seachtracha, ualuithe priacail ró-ísle i leith tráinsí a rátáiltear go hard agus, sa chás contrártha ualuithe priacail ró-arda i leith tráinsí a rátáiltear go híseal, agus íogaireacht ró-íseal maidir le priacal. Ar an 11 Nollaig 2014, d’fhoilsigh Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht (“CBMB”) ‘Revisions to the securitisation framework’ (“Creat Basel Athbhreithnithe”) inar leagadh amach athruithe éagsúla ar na caighdeáin caipitil rialála maidir le hurrúsuithe chun dul i ngleic leis na laigí sin go sonrach. Ar an 11 Iúil 2016, d’fhoilsigh CBMB caighdeán nuashonraithe maidir le láimhseáil caipitil rialála na risíochtaí urrúsúcháin lena n-áirítear an láimhseáil caipitil rialála i gcás urrúsuithe “simplí, trédhearcacha agus inchomparáide”. Is caighdeán é an caighdeán sin lena leasaítear Creat Basel Athbhreithnithe. Ba cheart forálacha Chreat Basel Athbhreithnithe, arna leasú, a chur san áireamh sna leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(4)

Ba cheart na ceanglais chaipitil maidir le suíomhanna in urrúsú faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a bheith faoi réir na modhanna ríomha céanna le haghaidh gach institiúide. Ar an gcéad dul síos, agus chun nach mbeifí ag brath go meicníoch ar rátálacha seachtracha, ba cheart do gach institiúid tarraingt ar an ríomh atá déanta aici féin ar na ceanglais caipitil rialála i gcás ina bhfuil cead aici an Cur Chuige Bunaithe ar Rátálacha Inmheánacha (an “Cur Chuige IRB”) a úsáid maidir le risíochtaí ar den chineál céanna iad agus risíochtaí foluiteacha an urrúsaithe, agus i gcás ina bhfuil sé ar a cumas ceanglais caipitil rialála a bhaineann leis na risíochtaí foluiteacha, amhail is nár urrúsaíodh iad (“Kirb”), a ríomh, agus iad faoi réir ionchuir réamh-shainithe (Cur Chuige Urrúsaithe IRB —‘SEC-IRBA’) i ngach cás. Ba cheart ansin teacht a bheith ar Chur Chuige Caighdeánaithe Urrúsaithe (“SEC-SA”) ag institiúidí nach bhféadfaidh úsáid a bhaint as SEC-IRBA i ndáil lena suíomhanna in urrúsú áirithe. Foirmle ba cheart do SEC-SA a úsáid, agus na ceanglais chaipitil a ríomhfaí faoin gCur Chuige Caighdeánaithe maidir le priacal creidmheasa (SA) mar ionchur inti i gcóimheas leis na risíochtaí foluiteacha mura ndearnadh iad siúd a urrúsú (“Ksa”). I gcás nach mbeidh fáil ar an gcéad dá chur chuige, ba cheart do na hinstitiúidí a bheith in ann úsáid a bhaint as an gCur Chuige Urrúsúcháin Bunaithe ar Rátálacha Seachtracha (“SEC-ERBA”). Faoi SEC-ERBA, ba cheart ceanglais chaipitil a shannadh do thráinsí urrúsúcháin ar bhonn a rátálacha seachtracha. Mar sin féin, ba cheart d’institiúidí SEC-ERBA a úsáid i gcónaí mar chúltaca nuair nach mbíonn SEC-IRBA ar fáil i gcás tráinsí meán-rátaithe áirithe agus tráinsí íseal-rátaithe áirithe d’urrúsuithe STC arna sainaithint trí na paraiméadair iomchuí. I gcás urrúsuithe neamh-STC, ba cheart úsáid SEC-SA tar éis SEC-IRBA a shrianadh a thuilleadh. Ina theannta sin, ba cheart do na húdaráis inniúla a bheith in ann toirmeasc a chur ar úsáid SEC-SA nuair nach bhfuil ar chumas SEC-SA dul i ngleic mar is leor leis na priacail a chruthaíonn an t-urrúsú i dtaca le hinréiteacht na hinstitiúide nó leis an gcobhsaíocht airgeadais. Ar fhógra a thabhairt don údarás inniúil, ba cheart cead a bheith ag institiúidí SEC-ERBA a úsáid i gcomhair gach urrúsaithe rátáilte dá gcuid nuair nach féidir leo úsáid a bhaint as SEC-IRBA.

(5)

Is minice priacail ghníomhaireachta agus priacail samhla i gcás urrúsuithe ná i gcás sócmhainní airgeadais eile agus bíonn leibhéal áirithe éiginnteachta ann mar gheall orthu nuair a bhítear ag ríomh ceanglais chaipitil maidir le hurrúsuithe fiú agus na spreagaithe priacal uile san áireamh. Ar mhaithe leis na priacail sin a ghabháil mar is leor, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú chun foráil a dhéanamh maidir le híosualú priacail 15 % i gcás gach suímh urrúsúcháin. Os a choinne sin, baineann níos mó den chastacht agus den phriacal le hath-urrúsuithe agus, dá réir sin, ní cheadaítear ach cineálacha áirithe ath-urrúsúcháin faoi Rialachán (AE) 2017 /2402 Ina theannta sin, ba cheart suíomhanna in athurrúsuithe a bheith faoi réir ríomh caipitil rialála níos coimeádaí agus íosualú priacail 100 %.

(6)

Níor cheart é a bheith de cheangal ar institiúidí ualú priacail níos airde a chur i bhfeidhm ar shuíomh sinsearach ná mar a chuirfí i bhfeidhm dá mbeadh na risíochtaí foluiteacha acu go díreach, rud a léiríonn an tairbhe atá leis an bhfeabhsú creidmheasa a fhaigheann suíomhanna sinsearacha ó thráinsí sóisearacha sa struchtúr urrúsúcháin. Dá bhrí sin, ba cheart foráil a dhéanamh le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le cur chuige “trébhreathnaithe” ina sannfaí uasualú priacail arb ionann é agus an meánualú priacail atá ualaithe ó thaobh risíochta is infheidhme maidir leis na risíochtaí foluiteacha do shuíomh urrúsúcháin sinsearach, agus ba cheart an cur chuige sin a bheith ar fáil cibé acu atá an suíomh atá i gceist rátáilte nó nach bhfuil agus cibé cur chuige a úsáideadh ar an gcomhthiomsú foluiteach (an Cur Chuige Caighdeánaithe nó Cur Chuige IRB), faoi réir coinníollacha áirithe.

(7)

Tá tairseach fhoriomlán maidir le méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail ar fáil faoin gcreat atá ann faoi láthair le haghaidh institiúidí lenar féidir na ceanglais chaipitil maidir le risíochtaí foluiteacha a ríomh i gcomhréir leis an gCur Chuige IRB amhail is nár urrúsaíodh na risíochtaí sin (KIRB). A mhéid a laghdaíonn an próiseas urrúsúcháin an priacal a bhaineann leis na risíochtaí foluiteacha, ba cheart an tairseach sin a bheith ar fáil ag gach institiúid tionscnóra agus gach institiúid is urraitheoir, cibé cur chuige a úsáideann siad chun na ceanglais caipitil rialála maidir leis na suíomhanna san urrúsú a ríomh.

(8)

Mar a luaigh an tÚdarás Eorpach Maoirseachta (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) (“ÚBE”), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6) ina tuarascáil uaidh maidir le hurrúsú cáilitheach Iúil 2015, is léir ó fhianaise eimpíreach ar mhainneachtain agus caillteanais gur fheidhmigh urrúsuithe STC níos fearr ná urrúsuithe eile le linn na géarchéime airgeadais mar gur úsáideadh struchtúir a bhí simplí trédhearcach agus cleachtais forghníomhúcháin láidre in urrúsú STC lena mbaineann priacail níos ísle creidmheasa, oibríochta agus gníomhaireachta. Is iomchuí, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú chun foráil a dhéanamh maidir le calabrú iomchuí priacail-íogair a dhéanamh ar urrúsuithe STC, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann siad ceanglais bhreise freisin ar mhaithe leis an bpriacal a uaslaghdú, ar an gcaoi a mhol ÚBE sa Tuarascáil sin agus lena mbaineann, go háirithe, íosualú priacail níos ísle (i.e. 10 %) i gcás suíomhanna sinsearacha.

(9)

Ba cheart na ceanglais maidir le caipiteal níos ísle is infheidhme maidir le hurrúsuithe STC a theorannú d’urrúsuithe a n-aistrítear úinéireacht a risíochtaí foluiteacha go dtí eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin (“SSPE”) (“urrúsuithe traidisiúnta”). Os a choinne sin, institiúidí a choinníonn suíomhanna sinsearacha in urrúsuithe sintéiseacha atá bunaithe ar chomhthiomsú foluiteach iasachtaí chuig fiontair bheaga agus mheánmhéide (“FBManna”), ba cheart cead a bheith acu siúd freisin na ceanglais níos ísle a bhíonn ar fáil i gcás urrúsuithe STC a chur i bhfeidhm maidir leis na suíomhanna sin i gcás ina meastar go bhfuil na hidirbhearta sin ar ardchaighdeán i gcomhréir le critéir dhochta áirithe, lena n-áirítear na hinfheisteoirí incháilithe. Go háirithe, ba cheart don fho-thacar sin d’urrúsuithe sintéiseacha tairbhe a bhaint as an ráthaíocht nó as an gcontraráthaíocht trí rialtas láir nó banc ceannais an Bhallstáit nó trí eintiteas le haghaidh spreagtha, nó trí infheisteoir institiúideach ar an gcoinníoll go bhfuil an ráthaíocht nó an chontraráthaíocht comhthaobhaithe go hiomlán le hairgead agus é i dtaisce leis na hinstitiúidí tionscnóra. An láimhseáil fhabhrach caipitil rialála d’urrúsuithe STC a bheadh ar fáil i gcás na n-idirbheart seo faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ní dochar í do chomhlíonadh Chreat Státchabhrach an Aontais, mar a leagtar amach i dTreoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7).

(10)

Chun cleachtais maoirseachta a chomchuibhiú ar fud an Aontais, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an gCoimisiún, tar éis tuarascáíl ÚBE a chur san áireamh, i dtaca leis na coinníollacha maidir le riosca creidmheasa a aistriú do thríú páirtithe, an nóisean riosca creidmheasa ar cóimhéid a aistriú do thríú páirtithe agus na ceanglais atá ar údaráis inniúla chun measúnú a dhéanamh ar aistriú riosca creidmheasa chuig tríú páirtithe, i dtaca le hurrúsuithe traidisúnta agus sintéiseacha ar aon a shonrú tuilleadh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (8). Go sonrach, chun rannpháirteachas chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(11)

Ba cheart caighdeáin theicniúla i seirbhísí airgeadais cosaint leormhaith ar infheisteoirí agus tomhaltóirí ar fud an Aontais a áirithiú. Ós rud é gur comhlacht é ÚBE a bhfuil saineolas an-speisialaithe aige, bheadh sé éifeachtúil agus iomchuí ceapadh dréachtchaighdeán teicniúil rialála, nach mbeadh roghanna beartais ag baint leo, a chur de chúram ar ÚBE chun go ndéanfadh ÚBE iad a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

(12)

Ba cheart a chumhachtú don Choimisiún caighdeáin theicniúla rialála arna gceapadh ag ÚBE a ghlacadh, maidir le cad is modh coimeádach iomchuí le méid an sciar neamhtharraingthe de na háiseanna airgid a thomhas i gcomhthéacs luach risíochta urrúis agus maidir leis na coinníollacha chun a cheadú d’institiúidí KIRB a ríomh do chomhthiomsú risíochtaí foluiteacha urrúis amhail i gcás earraí infhaighte ceannaithe. Ba cheart don Choimisiún na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe de bhun Airteagal 290 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

(13)

Níor cheart aon athruithe seachas athruithe iarmhartacha a chur ar fhuíoll na gceanglas caipitil rialála maidir le hurrúsuithe i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid is gá chun ordlathas nua na gcur chuige mar aon leis na forálacha sonracha maidir le hurrúsuithe STC a chur san áireamh. Go háirithe, ba cheart go leanfadh na forálacha maidir le haistriú priacail shuntasaigh a shainaithint agus na ceanglais a bhaineann le measúnuithe ar chreidmheas seachtrach, d’fheidhm a bheith acu de réir na dtéarmaí céanna, ar an iomlán, agus atá acu faoi láthair. Os a choinne sin, ba cheart Cuid a Cúig de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a scriosadh ina hiomláine ach amháin an ceanglas ualuithe priacail breise a shealbhú, ceanglas ba cheart a fhorchur ar institiúidí a bhfuarthas amach go bhfuil siad ag sárú na bhforálacha atá i gCaibidil 2 de Rialachán(AE) 2017/2402 .

(14)

Is iomchuí feidhm a bheith ag na leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 dá bhforáiltear sa Rialachán seo maidir leis na suíomhanna urúsúcháin uile atá i seilbh institiúide. Os a choinne sin, chun costais idirthréimhsiúla a mhaolú a mhéid is féidir agus chun aistriú rianúil chuig an gcóras nua a cheadú, ba cheart go leanfadh institiúidí den chreat roimhe sin a chur i bhfeidhm, go dtí an 31 Nollaig 2019, eadhon forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a raibh feidhm acu roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. maidir leis na suíomhanna urrúsúcháin uile atá ina seilbh a bheidh gan íoc ar dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar a leanas:

(1)

Leasaítear Airteagal 4(1) mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (13) agus phointe (14):

“(13)

ciallaíonn ‘tionscnóir’ tionscnóir mar a shainmhínítear i bpointe (3) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 (*1) ;

(14)

ciallaíonn ‘urraitheoir’ urraitheoir mar a shainmhínítear i bpointe (5) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 ;

(*1)  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 347, 28.12.2017, lch. 35).”;"

(b)

cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

“(14a)

ciallaíonn ‘iasachtóir bunaidh’ iasachtóir bunaidh mar a shainmhínítear i bpointe (20) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (61), phointe (62) agus phointe (63):

“(61)

ciallaíonn ‘urrúsú’ urrúsú mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(62)

ciallaíonn ‘suíomh urrúsúcháin’ suíomh urrúsúcháin mar a shainmhínítear i bpointe (19) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(63)

ciallaíonn ‘ath-urrúsú’ ath-urrúsú mar a shainmhínítear i bpointe (4) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;”;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (66) agus phointe (67):

“(66)

ciallaíonn ‘eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin’ nó ‘SSPE’ eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin nó SSPE mar a shainmhínítear i bpointe (2) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(67)

ciallaíonn ‘tráinse’ tráinse mar a shainmhínítear i bpointe (6) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;”;

(e)

cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“(129)

ciallaíonn ‘seirbhíseoir’ seirbhíseoir mar a shainmhínítear i bpointe (13) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;”.

(2)

I bpointe (k) d’Airteagal 36(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (ii):

“(ii)

suíomhanna urrúsúcháin, i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 244(1), le pointe (b) d’Airteagal 245(1) agus le hAirteagal 253;”.

(3)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 109:

“Airteagal 109

Láimhseáil suíomhanna urrúsúcháin

Ríomhfaidh institiúidí méid na risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail i gcás suíomh atá ina seilbh in urrúsú i gcomhréir le Caibidil 5.”.

(4)

In Airteagal 134, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   I gcás ina dtugann institiúid cosaint chreidmheasa do roinnt risíochtaí faoi réír an choinníll go spreagfaidh an nú mainneachtain i measc na risíochtaí íocaíocht agus go ndéanfar an conradh a fhoirceannadh leis an teagmhas creidmheasa sin, déanfar comhiomlánú ar na hualuithe priacail a áireofar sa bhascaed, agus risíochtaí n-1 á n-eisiamh, suas go huasmhéid11 250 % agus iolraithe faoi mhéid ainmniúil na cosanta arna soláthar ag an díorthach creidmheasa chun méid na risíochta a bheidh ualaithe ó thaobh priacail a fháil. Cinnfear na risíochtaí n-1 a bheidh le eisiamh ón gcomhiomlánú ar an mbonn go gcuimseoidh siad na risíochtaí sin a dtáirgeann gach ceann acu méid risíochta níos ísle atá ualaithe ó thaobh priacail ná an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail d’aon cheann de na risíochtaí atá áirithe sa chomhiomlánú.”.

(5)

In Airteagal 142(1), scriostar pointe (8)

(6)

In Airteagal 153, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7 agus mhír 8:

“7.   Maidir le hearraí infhaighte ceannaithe corparáideacha, lascainí ceannaigh inaisíoctha, ráthaíochtaí comhthaobhachta nó páirteacha a thugann cosaint chéadchaillteanais ar chaillteanais mhainneachtana, chaillteanais chaolúcháin, nó an dá chineál caillteanais sin, féadfaidh ceannaitheoir na n-earraí infhaighte nó tairbhí na ráthaíochta comhthaobhachta nó páirtí iad a láimhseáil mar chosaint chéadchaillteanais i gcomhréir le Foroinn 2 agus Foroinn 3 i Roinn 3 de Chaibidil 5. An díoltóir a sholáthraíonn an lascaine ceannaigh inaisíoctha agus an té a sholáthraíonn ráthaíochtaí comhthaobhachta nó páirteacha, déanfaidh siad iad a láimhseáil mar risíocht ar shuíomh céadchaillteanais i gcomhréir le Foroinn 2 agus Foroinn 3 de Roinn 3 de Chaibidil 5.

8.   I gcás ina dtugann institiúid cosaint chreidmheasa do roinnt risíochtaí ar an gcoinníoill go spreagfaidh an n-ú mainneachtain i measc na risíochtaí íocaíocht agus go ndéanfar an conradh a fhoirceannadh leis an teagmhas creidmheasa sin, déanfar comhiomlánú ar ualaí priacal na risíochtaí a áireofar sa bhascaed, agus risíochtaí n-1 á n-eisiamh, i gcás nach mó suim mhéid an chaillteanais ionchasaigh iolraithe faoi 12, 5 agus méid na risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal ná méid ainmniúil na cosanta arna tabhairt ag an díorthach creidmheasa iolraithe faoi 12,5. Cinnfear na risíochtaí n-1 atá le heisiamh ón gcomhiomlánú ar an mbonn go n-áireofar na risíochtaí sin a dtáirgeann gach ceann acu méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal atá níos ísle ná an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal d’aon cheann de na risíochtaí atá áirithe sa chomhiomlánú. Beidh feidhm ag ualú priacal 1 250 % maidir le suíomhanna i mbascaed nach féidir le hinstitiúid an t-ualú priacal a chinneadh ina leith faoin gCur Chuige IRB.”.

(7)

In Airteagal 154, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   Maidir le hearraí infhaighte ceannaithe miondíola, lascainí ceannaigh inaisíoctha, ráthaíochtaí comhthaobhachta nó páirteacha a thugann cosaint chreidmheasa chéadchaillteanais ar chaillteanais mhainneachtana, caillteanais chaolúcháin, nó an dá chineál caillteanais sin, féadfaidh ceannaitheoir na n-earraí infhaighte iad a láimhseáil mar chosaint chéadchaillteanais i gcomhréir le Foroinn 2 agus Foroinn 3 de Roinn 3 de Chaibidil 5. An díoltóir a sholáthraíonn an lascaine ceannaigh inaisíoctha agus an té a sholáthraíonn ráthaíocht comhthaobhachta nó ráthaíocht páirteach, déanfaidh siad iad a láimhseáil mar risíocht ar shuíomh céadchaillteanais i gcomhréir le Foroinn 2 agus Foroinn 3 de Roinn 3 de Chaibidil 5.”.

(8)

In Airteagal 197(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):

“(h)

suíomhanna urrúsúcháin nach suíomhanna ath-urrúsúcháin iad agus atá faoi réir ualú priacail 100 % nó níos lú i gcomhréir le hAirteagal 261 go go hAirteagal 264;”.

(9)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chuid a Trí de Chaibidil 5 de Theideal II:

CAIBIDIL 5

Urrúsú

Roinn 1

Sainmhínithe agus critéir maidir le hurrúsuithe simplí trédhearcacha caighdeánaithe

Airteagal 242

Sainmhínithe

Chun críocha na Caibidle seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn ‘céadrogha ar cheannach farasbairr’ rogha chonarthach lena dtugtar cead don tionscnóir na suíomhanna urrúsúcháin a cheannach sula n-aisíocfar na risíochtaí urrúsaithe uile, cibé acu trí fhuíoll na risíochtaí foluiteacha a athcheannach i gcás urrúsuithe traidisiúnta nó tríd an gcosaint chreidmheasa a fhoirceannadh i gcás urrúsuithe sintéiseacha agus, sa dá chás sin, nuair a bheidh líon na risíochtaí foluiteacha gan íoc ar leibhéal áirithe réamhshonraithe nó faoina bhun;

(2)

ciallaíonn ‘stráice feabhsaithe creidmheasa úis amháin’ sócmhainn laistigh den chlár comhardaithe ar luacháil í ar shreafaí airgid atá gaolmhar le hioncam corrlaigh amach anseo agus ar tráinse is fo-ordaithe í san urrúsú;

(3)

ciallaíonn ‘saoráid leachtachta’ saoráid leachtachta mar a shainmhínítear i bpointe (14) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 ;

(4)

ciallaíonn ‘suíomh gan rátáil’ suíomh urrúsúcháin nach ndearnadh measúnú creidmheasa incháilithe air i gcomhréir le Roinn 4;

(5)

ciallaíonn ‘suíomh rátáilte’ suíomh urrúsúcháin a ndearnadh measúnú creidmheasa incháilithe air i gcomhréir le Roinn 4;

(6)

ciallaíonn ‘suíomh sinsearach urrúsúcháin’ suíomh atá bunaithe nó urrúsaithe ag céadéileamh ar iomlán na risíochtaí foluiteacha, gan beann, chun na gcríoch seo, ar mhéideanna atá dlite faoi chonarthaí díorthach ráta úis nó airgeadra, táillí nó íocaíochtaí comhchosúla eile, agus gan beann ar aon difríocht in aibíocht le haon tráinse sinsearach eile (nó níos mó díobh) lena roinneann an suíomh sin caillteanais ar bhonn pro rata;

(7)

ciallaíonn ‘comhthiomsú IRB’ comhthiomsú de risíochtaí foluiteacha den chineál a bhfuil cead ag an institiúid Cur Chuige IRB a úsáid ina leith agus lenar féidir méideanna risíochtaí atá ualaithe de réir priacail a ríomh i gcomhréir le Caibidil 3 i gcás na risíochtaí sin uile;

(8)

ciallaíonn ‘comhthiomsú measctha’ comhthiomsú de risíochtaí foluiteacha den chineál a bhfuil cead ag institiúid Cur Chuige IRB a úsáid ina leith agus lenar féidir méideanna risíochta atá ualaithe de réir priacail a ríomh i gcomhréir le Caibidil 3 i gcás cuid de na risíochtaí ach ní i gcás na risíochtaí uile;

(9)

ciallaíonn ‘ró-urrúsú comhthaobhach’ aon chineál feabhsaithe creidmheasa lena bpostáiltear risíochtaí foluiteacha ar luach atá os cionn luach na suíomh urrúsúcháin;

(10)

Ciallaíonn ‘urrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe’ nó ‘urrúsú STC’ urrúsú a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 18 de Rialachán (AE) 2017/2402 ;

(11)

ciallaíonn ‘clár páipéar tráchtála sócmhainn-bhunaithe’ nó ‘clár ABCP’ clár páipéar tráchtála sócmhainn-bhunaithe nó clár ABCP mar a shainmhínítear i bpointe (7) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(12)

ciallaíonn ‘idirbheart páipéar tráchtála sócmhainn-bhunaithe (ABCP)’ nó ‘idirbheart ABCP’ idirbheart páipéar tráchtála sócmhainn-bhunaithe (ABCP) nó idirbheart ABCP mar a shainmhínítear i bpointe (8) d’Airteagal 2 de Rialachán AE) 2017/2402;

(13)

ciallaíonn ‘urrúsú traidisiúnta’ urrúsú traidisiúnta mar a shainmhínítear i bpointe (9) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(14)

ciallaíonn ‘urrúsú sintéiseach’ urrúsú sintéiseach mar a shainmhínítear i bpointe (10) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(15)

ciallaíonn ‘risíocht imrothlach’ risíocht imrothlach mar a shainmhínítear i bpointe (15) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(16)

ciallaíonn ‘foráil maidir le luathamúchadh’ foráil maidir le luathamúchadh mar a shainmhínítear i bpointe 17 d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(17)

ciallaíonn ‘tráinse céadchaillteanais’ tráinse céadchaillteanais mar a shainmhínítear i bpointe (18) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402;

(18)

ciallaíonn ‘suíomh urrúsúcháin mezzanine’ suíomh in urrúsú atá faoi réir an tsuímh urrúsúcháin shinsearaigh agus ar sinsearaí é ná an tráinse céadchaillteanais, agus atá faoi réir ualú priacail is ísle ná 1 250 % agus is airde ná 25 % i gcomhréir le Foroinn 2 agus Foroinn 3 de Roinn 3;

(19)

ciallaíonn ‘eintiteas cur chun cinn’ aon ghnóthas nó eintiteas a bhunaíonn rialtas láir, réigiúnach, nó áitiúil de chuid Ballstáit, a dheonaíonn iasachtaí cur chun cinn nó a dheonaíonn ráthaíochtaí cur chun cinn, agus arb é is príomhaidhm dó gan brabús a dhéanamh ná an sciar den mhargadh a uasmhéadú ach cuspóirí bheartas poiblí an rialtais sin a chur chun cinn, ar choinníoll, faoi réir rialacha Státchabhrach, go bhfuil oibleagáid ar an rialtas sin bonn eacnamaíoch an ghnóthais a chosaint agus a inmharthanacht a choinneáil ar feadh a shaoil, nó go ráthaíonn rialtas láir, réigiúnach nó áitiúil an Bhallstáit, go díreach nó go hindíreach, ar a laghad 90 % dá chaipiteal bunaidh nó dá chistiú bunaidh nó den iasacht cur chun cinn a dheonaíonn sé.

Airteagal 243

Critéir le haghaidh Urrúsuithe STC a cháilíonn do láimhseáil dhifreáilte caipitil

1.   Beidh suíomhanna i gclár ABCP nó in idirbheart ABCP a cháilíonn mar shuíomhanna in urrúsú STC incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 260, Airteagal 262 agus Airteagal 264 i gcás ina gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas:

(a)

maidir leis na risíochtaí foluiteacha, comhlíonfaidh siad, tráth a gcuirfear leis an gclár ABCP iad, chomh fada agus is eol don tionscnóir nó don iasachtóir bunaidh, na coinníollacha maidir lena sannadh, faoin gCur Chuige Caighdeánaithe agus aon mhaolú incháilithe ar phriacal á chur san áireamh, agus beidh acu ualú priacail is cothrom le 75 % nó is ísle ná sin ar bhonn risíocht aonair más risíocht mhiondíola í an risíocht nó 100 % i gcás aon risíochtaí eile; agus

(b)

ní mó ná 2 % de luach na risíochtaí uile atá laistigh den chlár ABCP luach risíochta comhiomlánaithe na risíochtaí uile ar oibleagáideoir aonair ar leibhéal an chláir ABCP tráth a gcuirfear na risíochtaí leis an gclár ABCP. Chun críocha an ríomha sin, measfar gur risíochtaí ar oibleagáideoir aonair iasachtaí nó léasanna do ghrúpa cliant atá nasctha le chéile, chomh fada agus is eol don urraitheoir.

I gcás earraí infhaighte trádála, ní bheidh feidhm ag pointe (b) den chéad fho-mhír má tá priacal creidmheasa na n-earraí infhaighte trádála sin faoi chumhdach iomlán ag cosaint chreidmheasa incháilithe i gcomhréir le Caibidil 4, ar choinníoll gur institiúid, gnóthas árachais nó gnóthas ath-árachais é soláthraí na cosanta sa chás sin. Chun críocha na fomhíre seo, is é cion na n-earraí infhaighte trádála atá fágtha tar éis éifeacht aon lascaine ar an bpraghas ceannaigh agus ró-urrúsú comhthaobhach a chur san áireamh, agus an cion sin amháin, a úsáidfear chun a fháil amach an bhfuil siad faoi chumhdach iomlán agus an gcomhlíontar teorainn an chomhchruinnithe.

I dtaca le luachanna léasaithe iarmharacha urrúsaithe, ní bheidh feidhm ag pointe (b) den chéad fhomhír i gcás nach bhfuil na luachanna sin ar ris ar phriacal um athmhaoiniú nó um athcheannach i ngeall ar ghealltanas is infhorghníomhaithe le dlí a thug an tríú páirtí is incháilithe faoi Airteagal 201(1) maidir leis an risíocht sin a athcheannach nó a athmhaoiniú ar shuim réamhchinntithe.

De mhaolú ar phointe (a) den chéad fhomhír, i gcás ina gcuireann an institiúid an fhoráil a leagtar síos in Airteagal 248(3), i bhfeidhm nó inar tugadh cead di úsáid a bhaint as Cur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh i gcomhréir le hAirteagal 265, is coibhéiseach le 100 % nó níos lú an t-ualú priacail sin a shannfadh an institiúid sin do shaoráid leachtachta lena gcuimsítear go hiomlán an ABCP a eisítear faoin gclár.

2.   Suíomhanna in urrúsú, seachas clár ABCP nó idirbheart ABCP a cháilíonn mar shuíomhanna in urrúsú STC, beidh siad incháilithe maidir leis an láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 260, Airteagal 262 agus Airteagal 264 i gcás ina gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas:

(a)

níl luach risíochta comhiomlánaithe na risíochtaí uile ar oibleagáideoir aonair sa chomhthiomsú os cionn 2 % de luachanna risíochta na luachanna risíochta gan íoc comhiomlánaithe i gcomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha tráth a gcuimsithe san urrúsú. Chun críocha an ríomha sin, measfar gur risíochtaí ar oibleagáideoir aonair iasachtaí nó léasanna do ghrúpa cliant atá nasctha le chéile.

I dtaca le luachanna léasaithe iarmharacha urrúsaithe, ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír den phointe seo i gcás nach bhfuil na luachanna sin ar ris ar phriacal um athmhaoiniú nó um athcheannach i ngeall ar ghealltanas is infhorghníomhaithe le dlí a thug tríú páirtí is incháilithe faoi Airteagal 201(1) maidir leis an risíocht sin a athcheannach nó a athmhaoiniú ar shuim réamhchinntithe;

(b)

i gcás ina gcomhlíonann na risíochtaí foluiteacha na coinníollacha maidir le sannadh, faoin gCur Chuige Caighdeánaithe tráth a gcuimsithe san urrúsú agus aon mhaolú incháilithe ar phriacal á chur san áireamh, tá an t-ualú priacail cothrom leis an méid seo a leanas nó faoina bhun:

(i)

40 % ar bhonn mheánualú na risíochtaí le haghaidh na punainne i gcás ina bhfuil na risíochtaí ina n-iasachtaí arna n-urrú ag morgáistí cónaithe nó iasachtaí cónaithe atá ráthaithe go hiomlán, amhail dá dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 129(1);

(ii)

50 % ar bhonn risíocht aonair i gcás inar iasacht arna hurrú ag morgáiste tráchtála í an risíocht;

(iii)

75 % ar bhonn risíocht aonair i gcás inar risíocht mhiondíola í an risíocht;

(iv)

i gcás aon risíochtaí eile, 100 % ar bhonn risíocht aonair;

(c)

i gcás ina bhfuil feidhm ag pointe (b)(i) agus (b)(ii), ní chuimseofar na hiasachtaí a urraíodh le cearta urrúis ar chéim níos ísle ar shócmhainn áirithe san urrúsú ach amháin i gcás ina bhfuil na hiasachtaí uile a urraíodh le cearta urrúis réamhthosaíochta ar an tsócmhainn sin cuimsithe san urrúsú freisin;

(d)

i gcás ina bhfuil feidhm ag pointe (b)(i) den mhír seo, ní bheidh cóimheas iasacht/luach os cionn 100 % ag aon iasacht i gcomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha tráth an chuimsithe san urrúsú, arna thomhas i gcomhréir le pointe (d)(i) d’Airteagal 129(1) agus le hAirteagal 229(1).

Roinn 2

Aistriú priacail shuntasaigh a aithint

Airteagal 244

Urrúsú traidisiúnta

1.   Féadfaidh institiúid tionscnóra de chuid urrúsú traidisiúnta risíochtaí foluiteacha a eisiamh le linn di méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail agus méideanna an chaillteanais ionchasaigh a ríomh, más ábhartha, i gcás ina gcomhlíontar ceachtar den dá choinníoll seo a leanas:

(a)

aistríodh priacal creidmheasa suntasach a bhaineann leis na risíochtaí foluiteacha chuig tríú páirtithe;

(b)

cuireann an institiúid tionscnóra ualú priacail 1 250 % i bhfeidhm maidir leis na suíomhanna urrúsúcháin go léir atá ina seilbh laistigh den urrúsú nó asbhaineann sí na suíomhanna urrúsúcháin sin as ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le pointe (k) d’Airteagal 36(1).

2.   Measfar gur aistríodh priacal creidmheasa suntasach i gceachtar de na cásanna seo a leanas:

(a)

na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail de chuid na suíomhanna urrúsúcháin mezzanine atá i seilbh na hinstitiúide tionscnóra laistigh den urrúsú sin, ní sháraíonn siad 50 % de mhéideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail de chuid na suíomhanna urrúsúcháin mezzanine go léir atá ann laistigh den urrúsú sin;

(b)

níl i seilbh na hinstitiúide tionscnóra níos mó ná 20 % de luach risíochta an tráinse céadchaillteanais san urrúsú, ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar an dá choinníoll seo a leanas:

(i)

tá an tionscnóir in ann a léiriú go sáraíonn luach risíochta an tráinse céadchaillteanais meastachán réasúnaithe ar an gcaillteanas ionchasach ar na risíochtaí foluiteacha faoi chorrlach suntasach;

(ii)

níl aon suíomhanna urrúsúcháin mezzanine ann.

I gcás nach bhfuil bonn cirt, mar gheall ar aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe, leis an laghdú féideartha ar mhéideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a bhainfeadh an institiúid tionscnóra amach tríd an urrúsú faoi phointe (a) nó faoi phointe (b), féadfaidh údaráis inniúla a chinneadh ar bhonn gach cáis nach measfar gur aistríodh priacal creidmheasa suntasach chuig tríú páirtithe.

3.   De mhaolú ar mhír 2, féadfaidh údaráis inniúla a ligean d’institiúidí tionscnóra aistriú priacail creidmheasa shuntasaigh a aithint i ndáil le hurrúsú i gcás ina léiríonn an institiúid tionscnóra i ngach cás, go bhfuil bonn cirt, mar gheall ar aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe, leis an laghdú ar riachtanais cistí dílse a bhaineann an tionscnóir amach leis an urrúsú. Ní fhéadfar cead a thabhairt ach amháin i gcás ina gcomhlíonfaidh an institiúid an dá choinníoll seo a leanas:

(a)

tá beartais agus modheolaíochtaí inmheánacha bainistithe priacail leordhóthanacha ag an institiúid le haistriú an phriacail creidmheasa a mheasúnú;

(b)

d’aithin an institiúid an t-aistriú priacail creidmheasa chuig tríú páirtithe i ngach cás ar mhaithe le bainistiú priacail inmheánaigh agus leithdháileadh caipitil inmheánaigh na hinstitiúide.

4.   Chomh maith leis na ceanglais a leagtar amach i mír 1, i mír 2 agus i mír 3, comhlíonfar gach coinníoll díobh seo a leanas:

(a)

léiríonn doiciméadacht an idirbhirt tábhacht eacnamaíoch an tsuímh urrúsúcháin;

(b)

ní hionann na suíomhanna urrúsúcháin agus oibleagáidí íocaíochta na hinstitiúide tionscnóra;

(c)

fágadh nach bhfuil breith ag an institiúid tionscnóra gona creidiúnaithe ar na risíochtaí foluiteacha i gcaoi a gcomhlíonann an ceanglas a leagtar amach in Airteagal 20(1) de Rialachán (AE) 2107/2402;

(d)

ní choinníonn an institiúid tionscnóra rialú ar na risíochtaí foluiteacha. Measfar go mbeidh rialú éifeachtach coinnithe ar na risíochtaí foluiteacha má tá sé de cheart ag an tionscnóir na risíochtaí a aistríodh roimhe sin a athcheannach ón aistrí d’fhonn a dtairbhí a réadú nó má tá ceanglas eile air an priacal aistrithe a ghlacadh arís. Má tá institiúid tionscnóra ag coinneáil na gceart nó na n-oibleagáidí seirbhísithe i leith na risíochtaí foluiteacha, ní leor sin ann féin mar rialú ar na risíochtaí;

(e)

níl téarmaí ná coinníollacha i ndoiciméadacht an urrúsúcháin:

(i)

a chuireann ceangal ar an institiúid tionscnóra comhdhéanamh na risíochtaí foluiteacha a athrú chun meáncháilíocht an chomhthiomsaithe a fheabhsú; nó

(ii)

a mhéadaíonn an toradh is iníoctha le sealbhóirí suíomhanna nó a chuirfeadh feabhas de chineál eile ar na suíomhanna i gcaoi eile laistigh den urrúsú mar fhreagairt ar mheath ar cháilíocht chreidmheasa na risíochtaí foluiteacha;

(f)

más infheidhme, is léir i ndoiciméadacht an idirbhirt nach bhféadfaidh an tionscnóir nó an t-urraitheoir suíomhanna urrúsúcháin a cheannach nó a athcheannach nó na risíochtaí foluiteacha a athcheannach, a athstruchtúrú nó a ionadú thar a n-oibleagáidí conarthacha i gcás ina ndéantar na socruithe sin i gcomhréir le coinníollacha an mhargaidh atá i réim agus ina ngníomhaíonn na páirtithe lena mbaineann lena leas féin mar pháirtithe saora neamhspleácha (ar neamhthuilleamaí);

(g)

i gcás ina bhfuil céadrogha ar cheannach farasbairr ann, comhlíonfaidh an rogha sin gach coinníoll seo a leanas freisin:

(i)

tá sí infheidhmithe de rogha na hinstitiúide tionscnóra;

(ii)

ní féidir í a fheidhmiú ach amháin nuair atá 10 % nó níos lú de luach bunaidh na risíochtaí foluiteacha fós gan amúchadh;

(iii)

níl sí struchtúraithe sa chaoi nach leithdháilfear caillteanais ar shuíomhanna feabhsaithe creidmheasa ná ar shuíomhanna eile atá i seilbh infheisteoirí san urrúsú agus níl sí struchtúraithe in aon chaoi eile chun feabhsú creidmheasa a chur ar fáil;

(h)

tá tuairim faighte ag an institiúid tionscnóra ó dhlíodóir cáilithe lena ndeimhnítear go gcomhlíonann an t-urrúsú na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (c) den mhír seo.

5.   Cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas faoi na cásanna sin inar chinn siad nach raibh bonn cirt, mar gheall ar aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe i gcomhréir le mír 2, leis an laghdú féideartha ar mhéideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail, agus leis na cásanna inar roghnaigh institiúidí forálacha mhír 3 a chur i bhfeidhm.

6.   Déanfaidh ÚBE faireachán ar an raon cleachtas maoirseachta i ndáil le haistriú priacail shuntasaigh in urrúsuithe traidisiúnta a shainaithint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Go háirithe, déanfaidh ÚBE athbhreithniú ar:

(a)

na coinníollacha maidir le haistriú priacail creidmheasa shuntasaigh chuig tríú páirtithe i gcomhréir le mír 2, mír 3 agus mír 4;

(b)

léiriú ar ‘aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe’ chun críocha mheasúnú na n-údarás inniúil dá bhforáiltear sa dara fomhír de mhír 2 agus de mhír 3;

(c)

na ceanglais le haghaidh mheasúnú na n-údarás inniúil ar idirbhearta urrúsúcháin a n-iarrann an tionscnóir aitheantas ar aistriú priacail creidmheasa shuntasaigh chuig tríú páirtithe ina leith i gcomhréir le mír 2 nó mír 3.

Cuirfidh ÚBE na torthaí faoi bhráid an Choimisiúin faoin 2 Eanáir 2021. Féadfaidh an Coimisiún, tar éis an tuarascáil ó ÚBE a chur san áireamh, gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 462, mar fhorlíonadh ar an Rialachán seo, trí shonrú breise a dhéanamh ar na hítimí a liostaítear i bpointe (a), pointe (b) agus pointe (c) den mhír seo.

Airteagal 245

Urrúsú sintéiseach

1.   Féadfaidh an institiúid tionscnóra a bhíonn ag urrúsú sintéiseach méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh, agus, nuair is iomchuí, méideanna caillteanais ionchasaigh i leith na risíochtaí foluiteacha i gcomhréir le hAirteagal 251 agus le hAirteagal 252, i gcás ina gcomhlíontar ceachtar de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá priacal creidmheasa suntasach aistrithe chuig tríú páirtithe trí chosaint chistithe chreidmheasa nó trí chosaint neamhchistithe chreidmheasa;

(b)

cuireann an institiúid tionscnóra ualú priacail 1 250 % i bhfeidhm maidir leis na suíomhanna urrúsúcháin go léir atá ina seilbh laistigh den urrúsú sin nó asbhaineann sí na suíomhanna urrúsúcháin sin as ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le pointe (k) d’Airteagal 36(1).

2.   Measfar gur aistríodh priacal creidmheasa suntasach i gceachtar de na cásanna seo a leanas:

(a)

méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail de chuid na suíomhanna urrúsúcháin mezzanine atá i seilbh na hinstitiúide tionscnóra laistigh den urrúsú sin, ní sháraíonn siad 50 % de mhéideanna risíochta ualaithe ó thaobh priacail de chuid na suíomhanna urrúsúcháin mezzanine go léir atá ann laistigh den urrúsú sin;

(b)

níl i seilbh na hinstitiúide tionscnóra níos mó ná 20 % de luach risíochta an tráinse céadchaillteanais san urrúsú, ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar an dá choinníoll seo a leanas:

(i)

tá an tionscnóir in ann a léiriú go sáraíonn luach risíochta an tráinse céadchaillteanais meastachán réasúnaithe ar an gcaillteanas ionchasach ar na risíochtaí foluiteacha faoi chorrlach suntasach;

(ii)

ní ann d’aon suíomhanna urrúsúcháin mezzanine.

I gcás nach bhfuil bonn cirt, mar gheall ar aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe, leis an laghdú féideartha ar mhéideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a bhainfeadh an institiúid tionscnóra amach tríd an urrúsú seo, féadfaidh údaráis inniúla a chinneadh, agus iad ag meas gach cáis ar a fhiúntas féin, nach measfar gur aistríodh priacal creidmheasa suntasach chuig tríú páirtithe.

3.   De mhaolú ar mhír 2, féadfaidh údaráis inniúla a ligean d’institiúidí tionscnóra aistriú creidmheasa shuntasaigh a aithint i ndáil le hurrúsú i gcás ina léiríonn an institiúid tionscnóra i ngach cás, go bhfuil bonn cirt, mar gheall ar aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe, leis an laghdú ar cheanglais cistí dílse a bhaineann an tionscnóir amach leis an urrúsú. Ní fhéadfar cead a thabhairt ach amháin i gcás ina gcomhlíonfaidh an institiúid an dá choinníoll seo a leanas:

(a)

tá beartais agus modheolaíochtaí leordhóthanacha inmheánacha bainistithe priacail ag an institiúid le haistriú an phriacail a mheasúnú;

(b)

d’aithin an institiúid an t-aistriú priacail creidmheasa chuig tríú páirtithe i ngach cás ar mhaithe le bainistiú priacail inmheánaigh agus leithdháileadh caipitil inmheánaigh na hinstitiúide.

4.   Chomh maith leis na ceanglais a leagtar amach i mír 1, i mír 2 agus i mír 3, comhlíonfar gach coinníoll díobh seo a leanas:

(a)

léiríonn doiciméadacht an idirbhirt tábhacht eacnamaíoch an tsuímh urrúsúcháin;

(b)

an chosaint chreidmheasa ar dá bua a aistrítear an priacal creidmheasa, comhlíonann sí Airteagal 249;

(c)

níl téarmaí ná coinníollacha i ndoiciméadacht an urrúsúcháin lena ndéantar an méid seo a leanas:

(i)

tairseacha ábharthachta suntasacha a fhorchur a meastar nár spreagadh cosaint chreidmheasa faoina mbun i gcás teagmhas creidmheasa;

(ii)

foirceannadh na cosanta a cheadú mar gheall ar mheath ar cháilíocht chreidmheasa na risíochtaí foluiteacha;

(iii)

a cheangal ar an institiúid tionscnóra comhdhéanamh na risíochtaí foluiteacha a athrú chun meáncháilíocht an chomhthiomsaithe a fheabhsú; nó

(iv)

costas cosanta creidmheasa na hinstitiúide nó an toradh is iníoctha le sealbhóirí suíomhanna laistigh den urrúsú a mhéadú mar fhreagairt ar mheath ar cháilíocht chreidmheasa an chomhthiomsaithe fholuitigh;

(d)

tá an chosaint chreidmheasa infhorghníomhaithe i ngach dlínse ábhartha;

(e)

más infheidhme, is léir i ndoiciméadacht an idirbhirt nach bhféadfaidh an tionscnóir ná an t-urraitheoir suíomhanna urrúsúcháin a cheannach ná na risíochtaí foluiteacha a athcheannach, a athstruchtúrú ná a ionadú thar a n-oibleagáidí conarthacha i gcás ina ndéantar socruithe den sórt sin i gcomhréir le coinníollacha an mhargaidh atá i réim agus ina ngníomhaíonn na páirtithe lena mbaineann ar mhaithe leo féin mar pháirtithe saora neamhspleácha (ar neamhthuilleamaí);

(f)

i gcás ina bhfuil céadrogha ar cheannach farasbairr ann, comhlíonann an rogha sin na coinníollacha uile seo a leanas:

(i)

féadfar í a fheidhmiú de rogha na hinstitiúide tionscnóra;

(ii)

ní fhéadfar í a fheidhmiú ach amháin nuair atá 10 % nó níos lú de luach bunaidh na risíochtaí foluiteacha fós gan amúchadh;

(iii)

níl sí struchtúraithe ionas nach leithdháilfear caillteanais ar shuíomhanna feabhsaithe creidmheasa ná ar shuíomhanna eile atá i seilbh infheisteoirí san urrúsú agus níl sí struchtúraithe ar chaoi eile chun feabhsú creidmheasa a sholáthar;

(g)

tá tuairim faighte ag an institiúid tionscnóra ó dhlíodóir cáilithe lena ndeimhnítear go gcomhlíonann an t-urrúsú na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (d) den mhír seo;

5.   Cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas faoi na cásanna sin inar chinn siad nach raibh bonn cirt, mar gheall ar aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe i gcomhréir le mír 2, leis an laghdú féideartha ar mhéideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail, agus faoi na cásanna inar roghnaigh institiúidí mír 3 a chur i bhfeidhm.

6.   Déanfaidh ÚBE faireachán ar an raon cleachtas maoirseachta i ndáil le haistriú priacail shuntasaigh in urrúsuithe sintéiseacha a aithint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Go háirithe, déanfaidh ÚBE athbhreithniú:

(a)

ar na coinníollacha maidir le haistriú priacail creidmheasa shuntasaigh chuig tríú páirtithe i gcomhréir le mír 2, mír 3 agus mír 4;

(b)

ar an léiriú ar ‘aistriú priacail creidmheasa ar cóimhéid chuig tríú páirtithe’ chun críocha mheasúnú na n-údarás inniúil dá bhforáiltear sa dara fomhír de mhír 2 agus i mír 3; agus

(c)

ar na ceanglais le haghaidh mheasúnú na n-údarás inniúil ar idirbhearta urrúsúcháin a n-iarrann an tionscnóir aitheantas ar aistriú priacail creidmheasa shuntasaigh chuig tríú páirtithe ina leith i gcomhréir le mír 2 nó mír 3.

Cuirfidh ÚBE na torthaí faoi bhráid an Choimisiúin faoin 2 Eanáir 2021. Féadfaidh an Coimisiún, tar éis an tuarascáil ó ÚEB a chur san áireamh, gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 462, mar fhorlíonadh ar an Rialachán seo, trí shonrú breise a dhéanamh ar na hítimí a liostaítear i bpointe (a), pointe (b) agus pointe (c) den mhír seo.

Airteagal 246

Ceanglais oibríochtúla maidir le forálacha i ndáil le luathamúchadh

I gcás ina n-áirítear risíochtaí imrothlacha agus forálacha i ndáil le luathamúchadh nó forálacha comhchosúla san urrúsú, ní mheasfar go bhfuil priacal creidmheasa suntasach aistrithe ag an institiúid tionscnóra ach amháin i gcás ina gcomhlíontar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 244 agus Airteagal 245 agus nach ndéantar leis an bhforáil maidir le luathamúchadh, a luaithe a spreagtar é, an méid seo a leanas:

(a)

éileamh sinsearach nó pari passu na hinstitiúide ar na risíochtaí foluiteacha a chur faoi réir éilimh na n-infheisteoirí eile;

(b)

éileamh na hinstitiúide ar na risíochtaí foluiteacha a chur faoi réir éilimh páirtithe eile tuilleadh; nó

(c)

risíocht na hinstitiúide ar chaillteanais a bhaineann le risíochtaí imrothlacha foluiteacha a mhéadú ar bhealach eile.

Roinn 3

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh

Foroinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 247

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh

1.   I gcás inar aistrigh institiúid tionscnóra priacal creidmheasa suntasach a bhaineann le risíochtaí foluiteacha an urrúsaithe i gcomhréir le Roinn 2, féadfaidh an institiúid sin:

(a)

i gcás urrúsú traidisiúnta, na risíochtaí foluiteacha a eisiamh le linn di méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail, agus mar is ábhartha, méideanna an chaillteanais ionchasaigh a ríomh;

(b)

i gcás urrúsú sintéiseach, méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail agus, más ábhartha, méideanna an chaillteanais ionchasaigh a ríomh, i leith na risíochtaí foluiteacha i gcomhréir le hAirteagal 251 agus le hAirteagal 252.

2.   I gcás inar chinn an institiúid tionscnóra mír 1 a chur i bhfeidhm, ríomhfaidh sí na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a leagtar síos sa Chaibidil seo i leith na suíomhanna a d’fhéadfadh sí a shealbhú laistigh den urrúsú sin.

I gcás nár aistrigh an institiúid tionscnóra priacal creidmheasa suntasach nó gur chinn sí gan mír 1 a chur i bhfeidhm, ní chuirfear de cheangal uirthi méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i leith aon suíomh a d’fhéadfadh a bheith aici laistigh den urrúsú ach leanfaidh sí de na risíochtaí foluiteacha agus, i gcás inarb abhartha, méideanna an chaillteananais ionchasaigh, a áireamh le linn di méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh amhail is nár urrúsaíodh riamh iad.

3.   I gcás ina bhfuil risíocht ann ar shuíomhanna i dtráinsí éagsúla laistigh d’urrúsú, measfar gur suíomh urrúsúcháin ar leith í an risíocht ar gach aon tráinse. Measfar go mbeidh suíomhanna san urrúsú á sealbhú ag soláthraithe na cosanta creidmheasa do shuíomhanna urrúsúcháin. Áireofar sna suíomhanna urrúsúcháin risíochtaí ar urrúsú a thagann as conarthaí díorthach ráta úis nó airgeadra atá déanta ag an institiúid tráth an idirbhirt.

4.   Mura n-asbhaintear suíomh urrúsúcháin as ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 de bhun phointe (k) d’Airteagal 36(1), áireofar an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail in iomlán na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail de chuid na hinstitiúide chun críocha Airteagal 92(3).

5.   Déanfar an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail suímh urrúsúcháin a ríomh trí luach risíochta an tsuímh, luach a ríomhtar mar a leagtar amach in Airteagal 248, a iolrú faoin ualú iomlán priacail ábhartha.

6.   Socrófar an t-ualú iomlán priacail mar shuim an ualaithe priacail a leagtar amach sa Chaibidil seo agus aon ualaithe priacail breise i gcomhréir le hAirteagal 270a.

Airteagal 248

Luach na risíochta

1.   Déanfar luach risíochta suímh urrúsúcháin a ríomh mar seo a leanas:

(a)

is é a bheidh i luach risíochta suíomhanna urrúsúcháin laistigh den chlár comhardaithe ná a luach cuntasaíochta a bheidh fágtha tar éis aon choigeartuithe sonracha i leith aon phriacal creidmheasa a chur i bhfeidhm, ar coigeartuithe iad a cuireadh i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 110;

(b)

is é a bheidh i luach risíochta suíomh urrúsúcháin lasmuigh den chlár comhardaithe ná a luach ainmniúil lúide aon choigeartuithe ábhartha sonracha i leith priacal creidmheasa a bhaineann leis an suíomh urrúsúcháin i gcomhréir le hAirteagal 110, iolraithe faoin bhfachtóir coinbhéartaithe ábhartha a leagtar amach sa phointe seo. Beidh an fachtóir coinbhéartaithe cothrom le 100 %, ach amháin i gcás na saoráidí airleacan airgid. Féadfar fachtóir coinbhéartaithe 0 % a chur i bhfeidhm maidir le méid ainmniúil saoráide leachtachta atá inchealaithe go neamhchoinníollach chun luach risíochta chion neamhtharraingthe na saoráidí airleacan airgid a chinneadh ar an gcoinníoll go bhfuil aisíoc na dtarraingtí ar an tsaoráid níos sinsearaí ná aon éilimh eile ar an sreabhadh airgid a thagann as na risíochtaí foluiteacha agus gur léirigh an institiúid chun sástacht an údaráis inniúil go bhfuil modh coimeádach iomchuí á chur i bhfeidhm aici chun an méid den chion neamhtharraingthe a thomhas;

(c)

déanfar luach na risíochta ar phriacal creidmheasa suíomhanna urrúsúcháin don chontrapháirtí a thagann ó ionstraim díorthaigh a liostaítear in Iarscríbhinn II a chinneadh i gcomhréir le Caibidil 6;

(d)

féadfaidh institiúid tionscnóra méid na gcoigeartuithe i leith na bpriacal creidmheasa sonrach maidir leis na risíochtaí foluiteacha i gcomhréir le hAirteagal 110 a asbhaint de luach risíochta suímh urrúsúcháin a bhfuil ualú priacail 1 250 % sannta dó i gcomhréir le Foroinn 3 nó a asbhaintear de chaipiteal Ghnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le pointe (k) d’Airteagal 36(1), agus aon lascainí neamh-inaisíoctha ar an bpraghas ceannaigh atá nasctha le risíochtaí foluiteacha den chineál sin a mhéid a bhfuil a gcistí dílse laghdaithe acu.

Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun a shonrú cad is modh coimeádach iomchuí ann chun an méid den chion neamhtharraingthe dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír a thomhas.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 18 Eanáir 2019.

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa tríú fomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

2.   I gcás ina bhfuil dhá shuíomh fhorluiteacha nó níos mó ag institiúid in urrúsú, ní áireoidh sí ach ceann amháin dá suíomhanna le linn di méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh.

I gcás ina bhfuil na suíomhanna forluiteach i bpáirt, féadfaidh an institiúid an suíomh a dheighilt ina dhá chuid agus gan an forluí a aithint ach i ndáil le cuid amháin i gcomhréir leis an gcéad fhomhír. De mhalairt air sin, féadfaidh an institiúid déileáil leis na suíomhanna amhail is go raibh siad iomlán forluiteach tríd an suíomh a thugann na méideanna risíochta atá ualaithe níos airde ó thaobh priacail a fhairsingiú chun críocha ríomh caipitil.

Féadfaidh an institiúid forluí a aithint idir na ceanglais cistí dílse faoi phriacal sonrach i leith suíomhanna sa leabhar trádála agus na ceanglais cistí dílse i leith suíomhanna urrúsúcháin sa leabhar neamhthrádála, ar an gcoinníoll gur féidir leis an institiúid ceanglais cistí dílse i leith na suíomhanna ábhartha a ríomh agus a chur i gcomparáid le chéile.

Chun críocha na míre seo measfar dhá shuíomh a bheith forluiteach i gcás ina bhfuil siad ag fritháireamh a chéile go frithpháirteach i gcaoi ar féidir leis an institiúid na caillteanais a thiocfadh as suíomh amháin a sheachaint trí na hoibleagáidí a cheanglaítear faoin suíomh eile a chomhlíonadh.

3.   I gcás ina bhfuil feidhm ag pointe d d’Airteagal 270c maidir le suíomhanna san ABCP, féadfaidh an institiúid an t-ualú priacail atá sannta do shaoráid leachtachta a úsáid d’fhonn an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail don ABCP a ríomh, ar an gcoinníoll go gcumhdaíonn an tsaoráid leachtachta 100 % den ABCP atá eisithe ag an gclár ABCP agus go bhfuil an tsaoráid leachtachta ar comhchéim leis an ABCP ionas gur suíomhanna forluiteacha iad. I gcás inar chuir sí na forálacha a leagtar síos sa mhír seo i bhfeidhm, tabharfaidh an institiúid fógra do na húdaráis inniúla faoi sin. Chun an cumhdach 100 % a leagtar amach sa mhír seo a fháil amach, féadfaidh an institiúid saoráidí leachtachta eile sa chlár ABCP a chur san áireamh, ar an gcoinníoll go bhfuil suíomh forluiteach acu leis an ABCP.

Airteagal 249

Maolú priacail creidmheasa a aithint le haghaidh suíomhanna urrúsúcháin

1.   Féadfaidh institiúid cosaint chistithe nó neamhchistithe chreidmheasa a aithint i ndáil le suíomh urrúsúcháin i gcás ina gcomhlíontar na ceanglais maidir le maolú priacail creidmheasa a leagtar síos sa Chaibidil seo agus i gCaibidil 4.

2.   Níl i gcosaint chistithe chreidmheasa incháilithe ach comhthaobhacht airgeadais atá incháilithe chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh faoi Chaibidil 2 mar a leagtar síos faoi Chaibidil 4 agus beidh aithint mhaolú an phriacail creidmheasa faoi réir chomhlíonadh na gceanglas ábhartha mar a leagtar síos faoi Chaibidil 4.

Maidir le cosaint neamhchistithe creidmheasa agus soláthraithe na cosanta neamhchistithe creidmheasa, ní bheidh ach na daoine sin atá incháilithe i gcomhréir le Caibidil 4 incháilithe agus beidh aithint mhaolú an phriacail creidmheasa faoi réir chomhlíonadh na gceanglas ábhartha mar a leagtar síos faoi Chaibidil 4.

3.   De mhaolú ar mhír 2, beidh measúnú creidmheasa sannta ag IMCS aitheanta do sholáthraithe incháilithe cosanta neamhchistithe creidmheasa a liostaítear i bpointí (a) go (h) d’Airteagal 201(1), rud ar céim cáilíocht 2 í nó os a chionn tráth a aithníodh an chosaint chreidmheasa den chéad uair agus ar céim 3 í nó os a chionn ina dhiaidh sin. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas a leagtar amach san fhomhír seo maidir le contrapháirtithe lárnacha cáilitheacha.

Féadfaidh institiúidí a ligtear dóibh an Cur Chuige IRB a chur i bhfeidhm maidir le risíocht dhíreach ar sholáthraí na cosanta incháilitheacht a mheasúnú i gcomhréir leis an gcéad fhomhír bunaithe ar dhóchúlacht mhainneachtana (PD) sholáthraí na cosanta a bheith coibhéiseach leis an PD a bhaineann leis na céimeanna cáilíochta creidmheasa dá dtagraítear in Airteagal 136.

4.   De mhaolú ar fhomhír 2, beidh SSPEnna ina soláthraithe cosanta incháilithe i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha uile a leanas:

(a)

tá sócmhainní ag SSPE a cháilíonn mar chomhthaobhacht airgeadais incháilithe i gcomhréir le Caibidil 4;

(b)

níl na sócmhainní dá dtagraítear i bpointe (a) faoi réir éilimh ná éilimh theagmhasacha a bhfuil réamhthosaíocht acu ar éileamh nó éileamh teagmhasach na hinstitiúide a fhaigheann cosaint chreidmheasa neamhchistithe, nó atá pari passu leis; agus

(c)

comhlíontar na ceanglais uile maidir le haithint comhthaobhachta airgeadais a leagtar amach i gCaibidil 4.

5.   Chun críocha mhír 4, ní bheidh i méid na cosanta coigeartaithe i leith aon neamhréir airgeadra agus aibíochta (Ga) i gcomhréir le Caibidil 4 ach margadhluach na sócmhainní sin arna choigeartú de réir luaineachta agus déanfar ualú priacail na risíochtaí ar sholáthraí na cosanta mar a shonraítear faoin gCur Chuige Caighdeánaithe (g) a chinneadh mar an t-ualú meánphriacal ualaithe a mbeadh feidhm aige maidir leis na sócmhainní sin mar chomhthaobhacht airgeadais faoin gCur Chuige Caighdeánaithe.

6.   I gcás ina bhfuil cosaint chreidmheasa iomlán nó cosaint chreidmheasa pháirteach ar bhonn pro-rata ag suíomh urrúsúcháin, beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas:

(a)

déanfaidh an institiúid a sholáthraíonn cosaint chreidmheasa méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh don chion sin den suíomh urrúsúcháin atá ag fáil cosaint chreidmheasa i gcomhréir le Foroinn 3 amhail is go raibh an cion sin den suíomh sin ina seilbh dhíreach féin;

(b)

ríomhfaidh an institiúid a bheidh ag ceannach cosaint chreidmheasa méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail i gcomhréir le Caibidil 4 don chion chosanta.

7.   I ngach cás nach gcumhdaítear le mír 6, beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas:

(a)

láimhseálfaidh an institiúid a sholáthraíonn cosaint chreidmheasa an cion den suíomh atá ag fáil cosaint chreidmheasa mar shuíomh urrúsúcháin agus ríomhfaidh sí méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail amhail is go raibh an suíomh ina seilbh dhíreach féin i gcomhréir le Foroinn 3, faoi réir mhíreanna 8, 9 agus 10;

(b)

déanfaidh an institiúid a bheidh ag ceannach cosaint chreidmheasa méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh don chion den suíomh atá cosanta dá dtagraítear i bpointe (a) i gcomhréir le Caibidil 4. Maidir leis an gcion den suíomh urrúsúcháin nach bhfaigheann cosaint chreidmheasa, láimhseálfaidh an institiúid é mar shuíomh urrúsúcháin ar leith agus ríomhfaidh sí méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail i gcomhréir le Foroinn 3, faoi réir mhír 8, mhír 9 agus mhír 10.

8.   Déanfaidh institiúidí a úsáideann an Cur Chuige Bunaithe ar Rátálacha Inmheánacha (SEC-IRBA) nó nó an Cur Chuige Caighdeánaithe (SEC-SA) faoi Fhoroinn 3 an pointe ceangaltáin (A) agus an pointe dí-astaithe (D) a chinneadh ar leithligh i gcás gach suímh arna dhíorthú i gcomhréir le mír 7 amhail is gur eisíodh iad mar shuíomhanna urrúsúcháin ar leithligh tráth ar tionscnaíodh an t-idirbheart. Ríomhfar luach KIRB nó KSA, faoi seach, agus comhthiomsú bunaidh risíochtaí foluiteacha an tsuímh urrúsúcháin á chur san áireamh.

9.   Déanfaidh institiúidí a úsáideann an Cur Chuige Bunaithe ar Rátálacha Seachtracha (SEC-ERBA) faoi Fhoroinn 3 le haghaidh an tsuímh urrúsúcháin bunaidh na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh do na suíomhanna a dhíorthaítear i gcomhréir le mír 7 mar seo a leanas:

(a)

i gcás ina bhfuil sinsearacht níos airde ag an suíomh díorthaithe, sannfar ualú priacail an tsuímh urrúsúcháin bunaidh dó;

(b)

i gcás ina bhfuil sinsearacht níos ísle ag an suíomh díorthaithe, féadfar rátáil atá bunaithe ar thátal a shannadh dó i gcomhréir le hAirteagal 263(7). Ríomhfar tiús ionchur T sa chás sin ar bhonn an tsuímh díorthaithe amháin. I gcás nach bhfuil rátáil bunaithe ar thátal ann, féadfaidh an institiúid an t-ualú priacail is airde a chur i bhfeidhm de thoradh ceachtar acu seo a leanas:

(i)

SEC-SA a chur i bhfeidhm i gcomhréir le mír 8 agus Foroinn 3; nó

(ii)

ualú priacail an tsuímh urrúsúcháin bunaidh faoi SEC-ERBA.

10.   Maidir leis an suíomh díorthaithe le sinsearacht níos ísle, déanfar é sin a láimhseáil mar shuíomh urrúsúcháin neamhshinsearach fiú má cháilíonn an suíomh urrúsúcháin bunaidh roimh chosaint mar shuíomh urrúsúcháin sinsearach.

Airteagal 250

Tacaíocht intuigthe

1.   Institiúid is urraitheoir, nó institiúid tionscnóra a bhain úsáid as Airteagal 247(1) agus (2) maidir le hurrúsú le linn di méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh nó a bhfuil ionstraimí óna leabhar trádála díolta aici sa chaoi is nach gceanglaítear uirthi a thuilleadh cistí dílse a shealbhú maidir le priacail na n-ionstraimí sin, ní thabharfaidh sí tacaíocht, go díreach nó go hindíreach, don urrúsú thar a hoibleagáidí conarthacha ar mhaithe le caillteanais fhéideartha nó iarbhír a laghdú d’infheisteoirí.

2.   Ní mheasfar go bhfuil idirbheart ina thacaíocht chun críocha mhír 1 i gcás inar cuireadh an t-idirbheart san áireamh go hiomchuí agus aistriú priacail creidmheasa shuntasaigh á mheasúnú agus go ndearna an dá pháirtí an t-idirbheart agus iad ag gníomhú ar a leas féin mar pháirtithe saora neamhspleácha (ar neamhthuilleamaí). Chun na gcríoch sin, tabharfaidh an institiúid faoi athbhreithniú creidmheasa iomlán ar an idirbheart agus, ar a laghad, cuirfidh sí na hítimí seo a leanas san áireamh:

(a)

an praghas athcheannaigh;

(b)

suíomh caipitil agus leachtachta na hinstitiúide roimh an athcheannach agus ina dhiaidh;

(c)

feidhmiú na risíochtaí foluiteacha;

(d)

feidhmiú na suíomhanna urrúsúcháin;

(e)

tionchar na tacaíochta ar na caillteanais a mheastar a thabhóidh an tionscnóir i gcomparáid leis na hinfheisteoirí.

3.   Tabharfaidh an institiúid tionscnóra agus an institiúid is urraitheoir fógra don údarás inniúil i leith aon idirbheart a rinneadh i ndáil leis an urrúsú i gcomhréir le mír 2.

4.   Déanfaidh ÚBE, i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, treoirlínte a eisiúint faoina bhfuil i gceist le ‘ar neamhthuilleamaí’ chun críocha an Airteagail seo agus na n-imthosca nach bhfuil idirbheart ina idirbheart struchtúrtha chun tacaíocht a sholáthar.

5.   Má mhainníonn institiúid tionscnóra nó institiúid is urraitheoir mír 1 a chomhlíonadh maidir le hurrúsú, áireoidh an institiúid risíochtaí uile an tsuímh urrúsúcháin sin ina ríomh ar na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail amhail is nár urrasaíodh riamh iad agus nochtfaidh sí:

(a)

gur thug sí tacaíocht don suíomh urrúsúcháin agus mír 1 á sárú aici; agus

(b)

tionchar na tacaíochta a soláthraíodh ó thaobh ceanglais cistí dílse.

Airteagal 251

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail arna n-urrúsú in urrúsú sintéiseach agus arna ríomh ag institiúidí tionscnóra

1.   Chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh do na risíochtaí foluiteacha, úsáidfidh institiúid tionscnóra urrúsúcháin shintéisigh na modheolaíochtaí ríomha a leagtar amach sa Roinn seo más infheidhme seachas na modheolaíochtaí a leagtar amach i gCaibidil 2. I gcás institiúidí atá ag ríomh méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail agus, i gcás inarb ábhartha, méideanna an chaillteanais ionchasaigh i leith na risíochtaí foluiteacha faoi Chaibidil 3, beidh méid an chaillteanais ionchasaigh i leith na risíochtaí sin cothrom le nialas.

2.   Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo maidir le comhthiomsú iomlán na risíochtaí ar a bhfuil an suíomh urrúsúcháin bunaithe. Faoi réir Airteagal 252, ríomhfaidh an institiúid tionscnóra na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail i ndáil leis na tráinsí uile san urrúsú i gcomhréir leis an Roinn seo, lena n-áirítear na suíomhanna inar féidir leis an institiúid maolú ar phriacal creidmheasa a aithint ina leith i gcomhréir le hAirteagal 249. Féadfar an t ualú priacail atá le cur i bhfeidhm maidir le suíomhanna a thairbhíonn de mhaolú priacail creidmheasa a leasú i gcomhréir le Caibidil 4.

Airteagal 252

Neamhréir aibíochta in urrúsuithe sintéiseacha a láimhseáil

Ar mhaithe le méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 251, déanfar aon neamhréir aibíochta idir an chosaint chreidmheasa faoina mbaintear amach an t-aistriú priacail agus na risíochtaí foluiteacha a ríomh mar seo a leanas:

(a)

glacfar leis gurb í aibíocht na risíochtaí foluiteacha aibíocht aon cheann de na risíochtaí sin a bhfuil an aibíocht is faide aici, faoi réir uasteorainn 5 bliana. Cinnfear aibíocht na cosanta creidmheasa i gcomhréir le Caibidil 4;

(b)

déanfaidh institiúid tionscnóra neamhaird d’aon neamhréir i méideanna risíochtaí atá ualaithe do shuíomhanna urrúsúcháin a ríomh faoi réir ualú priacail 1 250 % i gcomhréir leis an Roinn seo. I gcás gach suímh eile, cuirfear an tslí a láimhseáiltear neamhréir aibíochta a leagtar amach i gCaibidil 4 i bhfeidhm i gcomhréir leis na foirmle seo a leanas:

Formula

i gcás inarb é:

RW*

=

méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail chun críocha phointe (a) d’Airteagal 92(3);

RWAss

=

méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail i leith risíochtaí foluiteacha murar urrúsaíodh riamh iad, arna ríomh ar bhonn pro rata;

RWSP

=

méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail arna ríomh faoi Airteagal 251 mura raibh aon neamhréir aibíochta ann;

T

=

aibíocht na risíochtaí foluiteacha,arna sloinneadh i mblianta;

t

=

aibíocht na cosanta creidmheasa arna sloinneadh i mblianta;

t*

=

0,25.

Airteagal 253

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a laghdú

1.   I gcás ina sanntar ualú priacail 1 250 % do shuíomh urrúsúcháin faoin bhForoinn seo, féadfaidh institiúidí luach risíochta an tsuímh sin a asbhaint de chaipiteal Ghnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le pointe (k) d’Airteagal 36(1) de rogha ar an suíomh a áireamh ina ríomh ar na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail. Chun na críche sin, féadfaidh ríomh luach na risíochta cosaint chreidmheasa chistithe incháilithe a léiriú i gcomhréir le hAirteagal 249.

2.   I gcás ina mbaineann institiúid tionscnóra úsáid as an rogha a leagtar amach i mír 1, féadfaidh sí an méid a asbhaineadh i gcomhréir le pointe (k) d’Airteagal 36(1) a bhaint as an méid a shonraítear in Airteagal 268 mar uascheanglas caipitil a ríomhfaí i ndáil leis na risíochtaí foluiteacha amhail is nár urrúsaíodh iad.

Foroinn 2

Ordlathas modhanna agus paraiméadair choiteanna

Airteagal 254

Ordlathas modhanna

1.   Úsáidfidh institiúidí ceann de na modhanna a leagtar amach i bhForoinn 3 chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir leis an ordlathas seo a leanas:

(a)

i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 258, úsáidfidh institiúid SEC-IRBA i gcomhréir le hAirteagal 259 agus le hAirteagal 260;

(b)

i gcás nach bhféadtar SEC-ERBA a úsáid, úsáidfidh institiúid an (SEC-SA) i gcomhréir le hAirteagal 261 agus le hAirteagal 262;

(c)

i gcás nach bhféadtar SEC-SA a úsáid, úsáidfidh institiúid an SEC-ERBA i gcomhréir le hAirteagal 263 agus le hAirteagal 264 le haghaidh suíomhanna rátáilte nó suíomhanna ar féidir rátáil atá bunaithe ar thátal a úsáid ina leith.

2.   I gcás suíomhanna rátáilte nó suíomhanna ar féidir rátáil atá bunaithe ar thátal a úsáid ina leith, úsáidfidh institiúid SEC-ERBA seachas SEC-SA i ngach ceann de na cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás ina mbeadh, mar thoradh ar chur i bhfeidhm SEC-SA, ualú priacail ann a bheadh níos airde ná 25 % do shuíomhanna a cháilíonn mar shuíomhanna in urrúsú STC;

(b)

i gcás ina mbeadh, mar thoradh ar chur i bhfeidhm SEC-SA, ualú priacail ann a bheadh níos airde ná 25 % nó ina mbeadh, mar thoradh ar chur i bhfeidhm SEC-ERBA, ualú priacail ann a bheadh níos airde ná 75 % do shuíomhanna nach gcáilíonn mar shuíomhanna in urrúsú STC;

(c)

le haghaidh idirbhearta urrúsúcháin bunaithe ar chomhthiomsuithe d’iasachtaí gluaisteáin, de léasanna gluaisteán agus de léasanna trealaimh.

3.   I gcásanna nach gcumhdaítear faoi mhír 2, agus de mhaolú ar phointe (b) de mhír 1, féadfaidh institiúidí a chinneadh SEC-ERBA a chur i bhfeidhm seachas SEC-SA maidir lena cuid suíomhanna urrúsúcháin rátáilte uile nó lena súiomhanna uile ar ina leith a bhféadfar rátáil bunaithe ar thátal a úsáid.

Chun críocha na chéad fhomhíre, déanfaidh institiúid fógra faoina chinneadh a thabhairt don údarás inniúil tráth nach déanaí ná an 17 Samhain 2018.

Aon chinneadh ina dhiaidh sin a dhéanfaí chun an cur chuige a cuireadh i bhfeidhm maidir lena cuid suíomhanna urrúsúcháin rátáilte uile a athrú tuilleadh, déanfaidh an institiúid fógra ina leith a thabhairt dá húdarás inniúil roimh an 15 lá de mhí na Samhna a thagann díreach tar éis an chinnidh sin.

Más rud é nach ndéanfaidh an t-údarás inniúil aon agóid faoin 15 lá den mhí Nollag sin a thagann díreach tar éis an spriocdháta dá dtagraítear sa dara fomhír nó sa tríú fomhír, de réir mar is iomchuí, beidh éifeacht ag an gcinneadh ar thug an institiúid fógra ina leith ón 1 Eanáir den bhliain dar gcionn agus beidh sé bailí go dtí go mbeidh éifeacht ag cinneadh ina dhiaidh sin dá dtugtar fógra. Ní bhainfidh institiúid úsáid as cuir chuige éagsúla san aon bhliain amháin.

4.   De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh údaráis inniúla cosc a chur ar institiúidí, de réir an cháis, SEC-SA a chur i bhfeidhm i gcás nach bhfuil an méid risíochta, atá ualaithe ó thaobh priacail, a thagann as cur i bhfeidhm SEC-SA ar cóimhéid leis na priacail atá ann don institiúid nó don chobhsaíocht airgeadais, lena n-áirítear an priacal creidmheasa atá leabaithe i risíochtaí foluiteacha an urrúsaithe ach gan bheith teoranta don phriacal creidmheasa sin. I gcás risíochtaí nach gcáilíonn mar shuíomhanna in urrúsú STC, féachfar go háirithe d’urrúsuithe a bhfuil gnéithe atá fíorchasta agus a bhfuil priacail mhóra ag gabháil leo.

5.   Gan dochar do mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh institiúidí Cur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh a úsáid chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i ndáil le suíomh gan rátáil i gclár ABCP nó in idirbheart ABCP i gcomhréir le hAirteagal 266, ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 265. I gcás ina bhfuil cead faighte ag institiúid leas a bhaint as an as an gCur chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh i gcomhréir le hAirteagal 265(2) agus má thagann suíomh sonrach i gclár ABCP nó in idirbheart ABCP laistigh den raon feidhme a chumhdaítear leis an gcead sin, bainfidh an institiúid feidhm as Cur chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh chun méid na risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh don suíomh sin.

6.   I gcás suíomh ath-urrúsúcháin, cuirfidh institiúidí SEC-SA i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 261, leis na modhnuithe a leagtar amach in Airteagal 269.

7.   I ngach cás eile, sannfar ualú priacail 1 250 % do shuíomhanna urrúsúcháin.

8.   Cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas faoi aon fhógra a thabharfar de bhun mhír 3 den Airteagal seo. Déanfaidh ÚBE faireachán ar thionchar an Airteagail seo ar cheanglais chaipitil agus ar an raon cleachtas maoirseachta a bhaineann le mír 4, den Airteagal seo agus tabharfaidh sé tuarascáil gach bliain don Choimisiún faoin méid a aimseoidh sé agus eiseoidh sé treoirlínte i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 255

KIRB agus KSA a chinneadh

1.   I gcás ina gcuireann institiúid SEC-IRBA i bhfeidhm faoi Fhoroinn 3, ríomhfaidh an institiúid KIRB i gcomhréir le mír 2 go mír 5.

2.   Cinnfidh institiúidí KIRB trí na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomhfaí faoi Chaibidil 3 i ndáil leis na risíochtaí foluiteacha amhail is nár urrúsaíodh iad a iolrú faoi 8 %, arna roinnt faoi luach risíochta na risíochtaí foluiteacha. Sloinnfear KIRB i bhfoirm dheachúil idir nialas agus a haon.

3.   Chun críocha KIRB a ríomh, áireofar ar na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomhfaí faoi Chaibidil 3 i ndáil leis na risíochtaí foluiteacha an méid seo a leanas:

(a)

méid na gcaillteanas ionchasach a bhaineann le risíochtaí foluiteacha uile an urrúsaithe lena n-áirítear risíochtaí foluiteacha, agus iad ar mainneachtain, atá fós mar chuid den chomhthiomsú i gcomhréir le Caibidil 3; agus

(b)

méid na gcaillteanas gan choinne a bhaineann leis na risíochtaí foluiteacha uile lena n-áirítear risíochtaí foluiteacha, agus iad ar mainneachtain, atá sa chomhthiomsú i gcomhréir le Caibidil 3;

4.   Féadfaidh institiúidí KIRB a ríomh i ndáil le risíochtaí foluiteacha an urrúsaithe i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach i gCaibidil 3 chun riachtanais chaipitil le haghaidh earraí infhaighte ceannaithe a ríomh. Chun na gcríoch sin, láimhseálfar risíochtaí miondíola amhail earraí infhaighte miondíola ceannaithe agus láimhseálfar risíochtaí neamh-mhiondíola mar earraí infhaighte corparáideacha ceannaithe.

5.   Ríomhfaidh na hinstitiúidí KIRB as féin do phriacal caolúcháin i ndáil le risíochtaí foluiteacha suíomhanna urrúsúcháin má bhíonn priacal caolúcháin ábhartha i gcás na risíochtaí sin.

I gcás ina láimhseáiltear caillteanais ó phriacail chaolúcháin agus chreidmheasa ar bhealach comhiomlán san urrúsú, déanfaidh institiúidí KIRB do phriacal caolúcháin agus creidmheasa faoi seach a chomhcheangal in aon KIRB amháin chun críocha Fhoroinn 3. Féadfar a mheas, i gcás cúlchiste aonair nó ró-urrúsú comhthaobhach atá ar fáil chun caillteanais de bharr priacal creidmheasa nó caolúcháin a chumhdach, gur tásc é sin go bhfuil na priacail seo á láimhseáil ar bhealach comhiomlán.

I gcás nach láimhseáiltear priacal caolúcháin agus creidmheasa ar bhealach comhiomlán san urrúsú, modhnóidh institiúidí an láimhseáil a leagtar amach sa dara mír chun an KIRB faoi seach do phriacal caolúcháin agus creidmheasa a chomhcheangal ar bhealach stuama.

6.   I gcás ina gcuireann institiúid SEC-SA i bhfeidhm faoi Fhoroinn 3, déanfaidh sí KSA a ríomh trí na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail, a ríomhfaí faoi Chaibidil 2 i ndáil leis na risíochtaí foluiteacha amhail is nár urrúsaíodh iad, a iolrú faoi 8 % arna roinnt faoi luach na risíochtaí foluiteacha. Sloinnfear KSA i bhfoirm dheachúil idir nialas agus a haon.

Chun críocha na míre seo, ríomhfaidh institiúidí luach risíochta na risíochtaí foluiteacha gan aon choigeartuithe priacail creidmheasa sonracha agus coigeartuithe luacha breise a ghlanluacháil i gcomhréir le hAirteagal 34 agus le hAirteagal 110 agus laghduithe cistí dílse eile.

7.   Chun críocha mhír 1 go mhír 6, i gcás ina mbaineann úsáid SSPE le struchtúr urrúsúcháin, láimhseálfar risíochtaí uile SSPE a bhaineann leis an urrúsú mar risíochtaí foluiteacha. Gan dochar don mhéid thuas, féadfaidh an institiúid risíochtaí SSPE a eisiamh ón gcomhthiomsú risíochtaí foluiteacha chun críocha KIRB nó KSA a ríomh mura mbeidh an priacal ó risíochtaí SSPE ábhartha nó mura ndéanfaidh sé difear do shuíomh urrúsúcháin na hinstitiúide.

I gcás urrúsuithe sintéiseacha cistithe, déanfar aon fháltais ábhartha ó eisiúint nótaí creidmheas-nasctha nó oibleagáidí cistithe eile de chuid SSPE a fhónann mar chomhthaobhacht le haghaidh aisíocaíocht na suíomhanna urrúsúcháin a áireamh i ríomh KIRB nó KSA má bhíonn priacal creidmheasa na comhthaobhachta faoi réir leithdháileadh an tráinse caillteanais.

8.   Chun críocha an tríú fomhír de mhír 5 den Airteagal seo, eiseoidh ÚBE treoirlínte i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 maidir leis na modhanna iomchuí le KIRB a chomhcheangal le haghaidh priacal caolúcháin agus creidmheasa i gcás nach láimhseáiltear na priacail sin ar bhealach comhiomlán in urrúsú.

9.   Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála t chun na coinníollacha a shonrú tuilleadh chun a cheadú d’institiúidí KIRB a ríomh do chomhthiomsuithe risíochtaí foluiteacha i gcomhréir le mír 4, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

beartas creidmheasa inmheánach agus samhlacha chun KIRB a ríomh le haghaidh urrúsuithe;

(b)

fachtóirí éagsúla priacail a úsáid a bhaineann leis an gcomhthiomsú risíochtaí foluiteacha agus, i gcás nach mbeidh go leor sonraí iontaofa nó cruinne faoin gcomhthiomsú sin ar fáil, sonraí ionadacha a úsáid chun meastachán a dhéanamh ar PD agus LGD; agus

(c)

ceanglais díchill chuí chun faireachán a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí agus ar na beartais de chuid díoltóirí earraí infhaighte nó tionscnóirí eile.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 18 Eanáir 2019.

Tarmligfear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 256

Pointe astaithe (A) agus pointe dí-astaithe (D) a chinneadh

1.   Chun críocha Fhoroinn 3, déanfaidh na hinstitiúidí an pointe astaithe (A) a shocrú ar an tairseach ar a dtosófaí ag dáileadh caillteanais atá laistigh de chomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha ar an suíomh urrúsúcháin ábhartha.

Sloinnfear an pointe astaithe (A) mar luach deachúil idir nialas agus a haon agus beidh sé cothrom leis an gceann is mó de nialas agus an cóimheas idir iarmhéid gan íoc chomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha san urrúsú lúide iarmhéid gan íoc na dtráinsí uile atá níos sinsearaí nó pari passu maidir leis an tráinse ina bhfuil an suíomh urrúsúcháin ábhartha len n-áirítear an risíocht í féin agus maidir le hiarmhéid gan íoc na risíochtaí foluiteacha uile san urrúsú.

2.   Chun críocha Fhoroinn 3, déanfaidh na hinstitiúidí an pointe dí-astaithe (D) a chinneadh ar an tairseach ar a mbeadh caillteanas iomlán phríomhshuim an tráinse ina bhfuil an suíomh urrúsúcháin ábhartha mar thoradh ar chaillteanais laistigh de chomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha.

Sloinnfear an pointe dí-astaithe (D) mar luach deachúil idir nialas agus a haon agus beidh sé cothrom leis an gceann is mó de nialas agus an cóimheas idir iarmhéid gan íoc chomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha san urrúsú lúide iarmhéid gan íoc na dtráinsí uile atá níos sinsearaí ná an tráinse ina bhfuil an suíomh urrúsúcháin ábhartha agus iarmhéid gan íoc na risíochtaí foluiteacha uile san urrúsú.

3.   Chun críocha mhír 1 agus mír 2, láimhseálfaidh na hinstitiúidí ró-urrúsú comhthaobhach agus cuntais cúlchiste cistithe mar thráinsí agus na sócmhainní ina bhfuil na cuntais chúlchiste sin mar risíochtaí foluiteacha.

4.   Chun críocha mhír 1 agus mhír 2, déanfaidh institiúidí neamhaird de chuntais chúlchiste neamhchistithe agus sócmhainní nach feabhsú creidmheasa iad, amhail sócmhainní nach soláthraíonn ach tacaíocht leachtach, babhtálacha airgeadra nó úis agus cuntais chomhthaobhacha airgid a bhaineann leis na suíomhanna sin san urrúsú. Maidir le cuntais chúlchiste chistithe agus sócmhainní a sholáthraíonn feabhsú creidmheasa, ní láimhseálfaidh an institiúid mar shuíomhanna urrúsúcháin ach na codanna sin de na cuntais nó na sócmhainní a bhfuil cumas glacadh caillteanais iontu.

5.   I gcás ina bhfuil aibíochtaí éagsúla ag dhá cheann de shuíomhanna sinsearacha nó níos mó den idirbheart céanna ach go bhfuil an leithdháileadh caillteanais pro rata chéanna acu, déanfar ríomh na bpointí astaithe (A) agus na bpointí dí-astaithe (D) a bhunú ar iarmhéid comhiomlánaithe gan íoc na suíomhanna sin agus beidh na pointí astaithe (A) agus na pointí dí-astaithe (D) a thagann as sin mar an gcéanna.

Airteagal 257

An tráinse aibíochta (MT) a chinneadh

1.   Chun críocha Fhoroinn 3 agus faoi réir mhír 2, féadann institiúidí aibíocht tráinse (MT) a thomhas:

(a)

mar mheánaibíocht ualaithe na n-íocaíochtaí conarthacha atá dlite faoin tráinse i gcomhréir leis an bhfoirmle a leanas:

Formula

i gcás ina gcuireann CFt gach íocaíocht chonarthach in iúl (príomhshuim, ús agus táillí) atá iníoctha ag an iasachtaí le linn an tréimhse t; nó

(b)

mar aibíocht dhlíthiúil deiridh an tráinse i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

Formula

i gcás inarb é ML aibíocht dhlíthiúil deiridh an tráinse.

2.   Chun críocha mhír 1, beidh an cinneadh faoi aibíocht tráinse (MT) faoi réir íostairseach bliain amháin agus uastairseach 5 bliana i ngach cás.

3.   Nuair a d’fhéadfadh institiúid a bheith ar ris caillteanais ionchasacha ó na risíochtaí foluiteacha de bhua conartha, déanfaidh an institiúid aibíocht suíomhanna urrúsúcháin a chinneadh trí aird a thabhairt ar aibíocht an chonartha agus ar an aibíocht is faide i gcás risíochtaí foluiteacha den chineál sin. Maidir le risíochtaí imrothlacha, beidh feidhm ag an aibíocht risíochta iarmhír is faide is féidir de réir conartha a d’fhéadfaí a chur leo le linn na tréimhse imrothlaí.

4.   Déanfaidh ÚBE faireachán ar an raon cleachtas sa réimse seo, agus aird ar leith á tabhairt aige do chur i bhfeidhm phointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo, agus déanfaidh sé, i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, treoirlínte a eisiúint faoin 31 Nollaig 2019.

Foroinn 3

Modhanna chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh

Airteagal 258

Coinníollacha maidir leis an gCur Chuige Bunaithe ar Rátálacha Inmheánach (SEC-IRBA) a úsáid

1.   Bainfidh institiúidí úsáid as SEC-IRBA chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh maidir le suíomh urrúsúcháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá an suíomh bunaithe ar chomhthiomsú IRB nó ar chomhthiomsú measctha, ar an gcoinníoll maidir leis an dara cás, gur féidir leis an institiúid KIRB a ríomh i gcomhréir le Roinn 3 ar 95 % ar a laghad den mhéid risíochta foluiteach;

(b)

is leor an méid faisnéise atá ar fáil maidir le risíochtaí foluiteacha an urrúsaithe chun go mbeidh an institiúid in ann KIRB a ríomh; agus

(c)

níl bac ar an institiúid SEC-IRBA a úsáid maidir le suíomh urrúsúcháin áirithe i gcomhréir le mír 2.

2.   Féadfaidh údaráis inniúla ar bhonn gach cáis ar leith bac a chur ar úsáid SEC-IRBA i gcás ina bhfuil gnéithe an-chasta ag urrúsuithe nó ina bhfuil gnéithe a bhfuil go leor priacail ag baint leo acu. Chun na gcríoch sin, féadfar a mheas gur gnéithe an-chasta nó gnéithe a bhfuil go leor priacal ag baint leo na gnéithe a leanas:

(a)

feabhsú creidmheasa a d’fhéadfaí a chreimeadh ar chúiseanna eile seachas caillteanais punainne;

(b)

comhthiomsuithe risíochtaí foluiteacha ina bhfuil leibhéal ard comhghaoil inmheánaigh mar thoradh ar risíochtaí ródhlúth ar earnálacha ar leith nó ar limistéir gheoghrafacha;

(c)

idirbhearta ina bhfuil aisíoc na suíomhanna urrúsúcháin ag brath go mór ar spreagaithe priacal nach bhfuil léirithe sa KIRB; nó

(d)

leithdháiltí an-chasta caillteanais idir tráinsí.

Airteagal 259

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh faoi SEC-IRBA

1.   Faoi SEC-IRBA, déanfar an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail maidir le suíomh urrúsúcháin a ríomh trí luach risíochta an tsuímh, a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 248, a iolrú faoin ualú priacail is infheidhme a chinnfear mar a leanas, faoi réir íostairseach 15 % i ngach cás:

RW = 1 250 %

nuair atá D ≤ KIRB

RW = 12.5 · KSSFA(KIRB)

nuair atá A ≥ KIRB

Formula

nuair atá A < KIRB < D

i gcás inarb ionann:

KIRB

agus muirear caipitil chomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha mar a shainmhínítear in Airteagal 255

D

agus an pointe dí-astaithe arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 256

A

agus an pointe astaithe arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 256

Formula

i gcás inarb ionann:

a

=

– (1/(p * KIRB))

u

=

D – KIRB

l

=

uasmhéid (A – KIRB; 0)

i gcás inarb ionann:

Formula

i gcás inarb ionann:

N

agus líon éifeachtach na risíochtaí i gcomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha, arna ríomh i gcomhréir le mír 4.

LGD

agus an an meánchaillteanas i gcás mainneachtana atá ualaithe ó thaobh na risíochtaí i gcomhthiomsú na risíochtaí foluiteacha, arna ríomh i gcomhréir le mír 5.

MT

agus aibíocht an tráinse arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 257.

Déanfar na paraiméadair A,B,C, D agus E a chinneadh i gcomhréir leis an tábla cuardaigh seo:

 

A

B

C

D

E

Neamh-mhiondíol

Sinsearach, gráinneach (N ≥ 25)

0

3,56

–1,85

0,55

0,07

Sinsearach, neamhghráinneach (N < 25)

0,11

2,61

–2,91

0,68

0,07

Neamhshinsearach, gráinneach (N ≥ 25)

0,16

2,87

–1,03

0,21

0,07

Neamhshinsearach, neamhghráinneach (N < 25)

0,22

2,35

–2,46

0,48

0,07

Miondíol

Sinsearach

0

0

–7,48

0,71

0,24

Neamhshinsearach

0

0

–5,78

0,55

0,27

2.   Má tá risíochtaí miondíola agus neamh-mhiondíola araon sa chomhthiomsú foluiteach IRB, roinnfear an comhthiomsú i bhfochomhthiomsú miondíola amháin agus i bhfochomhthiomsú neamh-mhiondíola amháin, agus maidir le gach fochomhthiomsú, déanfar meastachán ar p-pharaiméadar ar leithligh (agus ar na paraiméadair ionchuir freagracha N, KIRB agus LGD). Ina dhiaidh sin, déanfar meán p-pharaiméadar ualaithe a ríomh don idirbheart ar bhonn p-pharaiméadair gach fochomhthiomsaithe agus mhéid ainmniúil na risíochtaí i ngach fochomhthiomsú.

3.   I gcás ina gcuireann institiúid SEC-IRBA i bhfeidhm maidir le comhthiomsú measctha, déanfar ríomh an p-pharaiméadair a bhunú ar na risíochtaí foluiteacha faoi réir an Chur Chuige IRB amháin. Déanfar neamhaird ar na risíochtaí foluiteacha atá faoi réir an Chur Chuige Caighdeánaithe chun na gcríoch seo.

4.   Ríomhfar líon éifeachtach na risíochtaí (N) mar a leanas:

Formula

i gcás ina léiríonn EADi an luach risíochta a bhaineann leis an iú risíocht sa chomhthiomsú.

Comhdhlúthófar risíochtaí iolracha ar an oibleagáideoir céanna agus láimhseálfar iad mar risíocht amháin.

5.   Ríomhfar an meánLGD atá ualaithe ó thaobh risíochta, mar a leanas:

Formula

i gcás ina léiríonn LGDi an meán LGD a bhaineann le gach risíocht ar an iú oibleagáideoir.

I gcás ina láimhseáiltear priacail chreidmheasa agus chaolúcháin le haghaidh earraí infhaighte ceannaithe ar bhealach comhiomlán laistigh d’urrúsú, measfar an t-ionchur LGD a bheith mar mheán ualaithe an LGD i gcás priacal creidmheasa agus mar 100 % an LGD i gcás priacal caolúcháin. Is iad ceanglais chaipitil dhílse neamhspleácha an Cur chuige IRB a bhaineann le priacal creidmheasa agus le priacal caolúcháin faoi seach a bheidh ina n-ualaí. Chun na gcríoch seo, féadfar a mheas gur léiriú é cúlchiste aonair nó ró-urrúsú comhthaobhach atá ar fáil chun caillteanais de bharr priacal creidmheasa nó priacal caolúcháin a chumhdach go bhfuil na priacail seo á mbainistiú ar bhealach comhiomlán.

6.   I gcás nach mó ná 3 % sciar na risíochta foluití is mó sa chomhthiomsú (C1), féadfaidh institiúidí an modh simplithe seo a leanas a úsáid chun N agus na meánLGDanna atá ualaithe ó thaobh risíochta a ríomh:

Formula

LGD = 0,50

i gcás inarb ionann

Cm

agus an sciar den chomhthiomsú a chomhfhreagraíonn do shuim na m-risíochtaí is mó; agus

m

is í an institiúid a leagann síos m.

Mura bhfuil le fáil ach C1 agus murar mó an méid seo ná 0.03, féadfaidh an institiúid an LGD a leagan síos mar 0.50 agus N mar 1/C1.

7.   I gcás ina bhfuil an suíomh bunaithe ar chomhthiomsú measctha agus ina bhfuil an institiúid in ann KIRB a ríomh ar 95 % de na méideanna risíochta foluiteacha ar a laghad i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 258(1), ríomhfaidh an institiúid an muirear caipitil don chomhthiomsú risíochtaí foluiteacha mar:

Formula

i gcás inarb ionann

d agus an sciar de mhéid risíochta na risíochtaí foluiteacha a bhfuil an institiúid in ann KIRB a ríomh ina leith thar mhéid risíochta na risíochtaí foluiteacha go léir.

8.   I gcás ina bhfuil suíomh urrúsúcháin i bhfoirm díorthaigh ag institiúid chun priacail mhargaidh, lena n-áirítear priacail ráta úis nó airgeadra a fhálú, féadfaidh an institiúid ualú priacail atá bunaithe ar thátal a shannadh don díorthach sin, ualú atá coibhéiseach le hualú priacail an tsuímh tagartha arna ríomh i gcomhréir leis an Airteagal seo.

Chun críocha na chéad fhomhíre, is éard a bheidh sa suíomh tagartha ná an suíomh atá pari passu ar gach bealach leis an díorthach, nó i gcás nach ann don suíomh pari passu sin, an suíomh atá díreach faoi réir an díorthaigh.

Airteagal 260

Urrúsuithe STC a láimhseáil faoi SEC-IRBA

Faoi SEC-IRBA, ríomhfar an t-ualú priacail maidir le suíomh in urrúsú STC i gcomhréir le hAirteagal 259, faoi réir na modhnuithe seo a leanas:

íosualú priacail do shuíomhanna urrúsúcháin sinsearacha = 10 %

Formula

Airteagal 261

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh faoin gCur Chuige Caighdeánaithe (SEC-SA)

1.   Faoi SEC-SA, déanfar an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail maidir le suíomh in urrúsú a ríomh trí luach risíochta an tsuímh arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 248 a iolrú faoin ualú priacail is infheidhme a chinnfear mar a leanas, faoi réir íostairseach 15 % i ngach cás:

RW = 1 250 %

nuair atá D ≤ KA

RW = 12.5 · KSSFA(KA)

nuair atá A ≥ KA

Formula

when A < KA < D

i gcás inarb ionann:

D

agus an pointe dí-astaithe arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 256;

A

agus an pointe astaithe arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 256;

KA

Is paraiméadar é KA a ríomhtar i gcomhréir le mír 2;

Formula

i gcás inarb ionann:

a

=

– (1/(p · KA))

u

=

D – KA

l

=

uasmhéid (A – KA; 0)

p

=

maidir le risíocht urrúsúcháin nach risíocht ath-urrúsúcháin í

2.   Chun críocha mhír 1, ríomhfar KA mar a leanas:

Formula

i gcás inarb ionann:

KSA agus muirear caipitil an chomhthiomsaithe fholuitigh mar a shainmhínítear in Airteagal 255;

ina bhfuil W = an cóimheas idir:

(a)

suim mhéid ainmniúil na risíochtaí foluiteacha ar mainneachtain, agus

(b)

suim mhéid ainmniúil na risíochtaí foluiteacha uile.

Chun na gcríoch seo, ciallóidh risíocht ar mainneachtain risíocht fholuiteach atá: (i) 90 lá nó níos mó thar téarma; (ii) faoi réir ag imeachtaí féimheachta nó dócmhainneachta; (iii) faoi réir ag imeacht foriaimh nó imeacht comhchosúil; nó (iv) ar mainneachtain i gcomhréir leis an doiciméadacht urrúsúcháin.

I gcás nach eol d’institiúid stádas faillí 5 % nó níos lú de na risíochtaí foluiteacha sa chomhthiomsú, féadfaidh an institiúid SEC-SA a úsáid i gcomhréir leis an gcoigeartú seo a leanas maidir le KA a ríomh:

Formula

I gcás nach eol d’institiúid stádas faillí níos mó ná 5 % de na risíochtaí foluiteacha sa chomhthiomsú, ní mór an suíomh san urrúsú a ualú ó thaobh priacail ag 1 250 %.

3.   I gcás ina bhfuil suíomh urrúsúcháin i bhfoirm díorthaigh ag institiúid chun priacail mhargaidh, lena n-áirítear priacail ráta úis nó airgeadra a fhálú, féadfaidh an institiúid ualú priacail atá bunaithe ar thátal a shannadh don díorthach sin, ualú atá coibhéiseach le hualú priacail an tsuímh tagartha arna ríomh i gcomhréir leis an Airteagal seo.

Chun críocha na chéad mhíre seo, is éard a bheidh sa suíomh tagartha ná an suíomh atá pari passu ar gach bealach leis an díorthach, nó i gcás nach ann don suíomh pari passu sin, an suíomh atá díreach faoi réir an díorthaigh.

Airteagal 262

Urrúsuithe STC a láimhseáil faoi SEC-SA

Faoi SEC-IRBA, déanfar an t-ualú priacail maidir le suíomh in urrúsú STC a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 261, faoi réir na modhnuithe seo a leanas:

 

íosualú priacail do shuíomhanna urrúsúcháin sinsearacha = 10 %

 

p = 0.5

Airteagal 263

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh faoin gCur Chuige Bunaithe ar Rátálacha Seachtracha (SEC-IRBA)

1.   Faoi SEC-IRBA, déanfar an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail maidir le suíomh urrúsúcháin a ríomh trí luach risíochta an tsuímh, a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 248, a iolrú faoin ualú priacail is infheidhme i gcomhréir leis an Airteagal seo.

2.   Maidir le risíochtaí a mbaineann measúnuithe creidmheasa gearrthéarmacha leo nó nuair is féidir rátáil atá bunaithe ar mheasúnú creidmheasa gearrthéarmach a bhunú de réir tátail i gcomhréir le mír 7, beidh feidhm ag na hualaí priacail a leanas:

Tábla 1

Céim Cáilíochta Creidmheasa

1

2

3

Gach rátáil eile

Ualú priacail

15 %

50 %

100 %

1 250 %

3.   Maidir le risíochtaí a mbaineann measúnuithe creidmheasa fadtéarmacha leo nó nuair is féidir rátáil atá bunaithe ar mheasúnú creidmheasa fadtéarmach a bhunú de réir tátail i gcomhréir le mír 7 den Airteagal seo, beidh feidhm ag na hualuithe priacail i dTábla 2 agus iad coigeartaithe mar is infheidhme maidir le haibíocht tráinse (MT) i gcomhréir le hAirteagal 257 agus mír 4 den Airteagal seo agus maidir le tiús tráinse le haghaidh tráinsí neamhshinsearacha i gcomhréir le mír 5 den Airteagal seo:

Tábla 2

Céim Cáilíochta Creidmheasa

Tráinse is sinsearaí

Tráinse neamhshinsearach (tanaí)

Aibíocht tráinse (MT)

Aibíocht tráinse (MT)

1 bhliain

5 bliana

1 bhliain

5 bliana

1

15 %

20 %

15 %

70 %

2

15 %

30 %

15 %

90 %

3

25 %

40 %

30 %

120 %

4

30 %

45 %

40 %

140 %

5

40 %

50 %

60 %

160 %

6

50 %

65 %

80 %

180 %

7

60 %

70 %

120 %

210 %

8

75 %

90 %

170 %

260 %

9

90 %

105 %

220 %

310 %

10

120 %

140 %

330 %

420 %

11

140 %

160 %

470 %

580 %

12

160 %

180 %

620 %

760 %

13

200 %

225 %

750 %

860 %

14

250 %

280 %

900 %

950 %

15

310 %

340 %

1 050 %

1 050 %

16

380 %

420 %

1 130 %

1 130 %

17

460 %

505 %

1 250 %

1 250 %

Gach ceann eile

1 250 %

1 250 %

1 250 %

1 250 %

4.   D’fhonn an t-ualú priacail do thráinsí ina bhfuil aibíocht idir 1 bhliain agus 5 bliana a chinneadh, úsáidfidh institiúidí idirshuíomh líneach idir na hualuithe priacail is infheidhme maidir le haibíocht aon bhliain amháin agus 5 bliana faoi seach i gcomhréir le Tábla 2.

5.   D’fhonn an tiús tráinse a chur san áireamh, déanfaidh institiúidí an t-ualú priacail do thráinsí neamhshinsearacha a ríomh mar a leanas:

Formula

i gcás inarb ionann

T = tiús an tráinse arna thomhas mar D – A

i gcás inarb ionann

D

agus an pointe dí-astaithe arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 256

A

agus an pointe astaithe arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 256

6.   Beidh na hualuithe priacail maidir le tráinsí neamhshinsearacha de thoradh mhír 3 go mhír 5 faoi réir íostairseach 15 %. Ina theannta sin, ní bheidh na hualuithe priacail mar thoradh air sin níos ísle ná an t-ualú priacail a fhreagraíonn do thráinse hipitéiseach sinsearach den urrúsú céanna leis agus an measúnú creidmheasa agus an aibíocht chéanna.

7.   Chun rátálacha atá bunaithe ar thátal a úsáid, sannfaidh institiúidí rátáil atá bunaithe ar thátal do shuíomh gan rátáil agus beidh an rátáil sin coibhéiseach le measúnú creidmheasa suímh tagartha rátáilte a chomhlíonann na coinníollacha seo go léir:

(a)

tá an suíomh tagartha ar comhchéim ar gach bealach leis an suíomh urrúsúcháin gan rátáil nó, i gcás nach ann d’aicmiú pari passu, tá an suíomh tagartha díreach faoi réir an tsuímh gan rátáil;

(b)

ní bhaineann an suíomh tagartha aon tairbhe as ráthaíochtaí tríú páirtí nó as aon fheabhsuithe creidmheasa eile nach bhfuil ar fáil ag an suíomh gan rátáil;

(c)

beidh aibíocht an tsuímh tagartha cothrom le haibíocht an tsuímh gan rátáil atá i gceist nó níos faide ná í;

(d)

ar bhonn leanúnach, tabharfar aon rátáil bunaithe ar thátal cothrom le dáta chun aon athruithe maidir le measúnú creidmheasa an tsuímh tagartha a léiriú.

8.   I gcás ina bhfuil suíomh urrúsúcháin i bhfoirm díorthaigh ag institiúid chun priacail mhargaidh, lena n-áirítear priacail ráta úis nó airgeadra, a fhálú, féadfaidh an institiúid ualú priacail atá bunaithe ar thátal a shannadh don díorthach sin, ualú atá coibhéiseach le hualú priacail an tsuímh tagartha arna ríomh i gcomhréir leis an Airteagal seo.

Chun críocha na chéad fhomhíre, is éard a bheidh sa suíomh tagartha ná an suíomh atá pari passu ar gach bealach leis an díorthach, nó i gcás nach ann don suíomh pari passu sin, an suíomh atá díreach faoi réir an díorthaigh.

Airteagal 264

Urrúsuithe STC a láimhseáil faoi SEC-ERBA

1.   Faoi SEC-ERBA, ríomhfar an t-ualú priacail maidir le suíomh in urrúsú STC i gcomhréir le hAirteagal 263, faoi réir na modhnuithe a leagtar síos san Airteagal seo.

2.   Maidir le risíochtaí a mbaineann measúnuithe creidmheasa gearrthéarmacha leo nó nuair is féidir rátáil atá bunaithe ar mheasúnú creidmheasa gearrthéarmach a bhunú de réir tátail i gcomhréir le hAirteagal 263(7), beidh na hualuithe priacail a leanas infheidhme:

Tábla 3

Céim Cáilíochta Creidmheasa

1

2

3

Gach rátáil eile

Ualú priacail

10 %

30 %

60 %

1 250 %

3.   Maidir le risíochtaí a mbaineann measúnuithe creidmheasa fadtéarmacha leo nó nuair is féidir rátáil atá bunaithe ar mheasúnú creidmheasa fadtéarmach a bhunú de réir tátail i gcomhréir le hAirteagal 263(7), cinnfear ualuithe priacail i gcomhréir le Tábla 4 agus iad coigeartaithe maidir le haibíocht tráinse (MT) i gcomhréir le hAirteagal 257 agus le hAirteagal 263(4) agus maidir le tiús tráinse le haghaidh tráinsí neamhshinsearacha i gcomhréir le hAirteagal 263(5):

Tábla 4

Céim Cáilíochta Creidmheasa

Tráinse is sinsearaí

Tráinse neamhshinsearach (tanaí)

Aibíocht tráinse (MT)

Aibíocht tráinse (MT)

1 bhliain

5 bliana

1 bhliain

5 bliana

1

10 %

10 %

15 %

40 %

2

10 %

15 %

15 %

55 %

3

15 %

20 %

15 %

70 %

4

15 %

25 %

25 %

80 %

5

20 %

30 %

35 %

95 %

6

30 %

40 %

60 %

135 %

7

35 %

40 %

95 %

170 %

8

45 %

55 %

150 %

225 %

9

55 %

65 %

180 %

255 %

10

70 %

85 %

270 %

345 %

11

120 %

135 %

405 %

500 %

12

135 %

155 %

535 %

655 %

13

170 %

195 %

645 %

740 %

14

225 %

250 %

810 %

855 %

15

280 %

305 %

945 %

945 %

16

340 %

380 %

1 015 %

1 015 %

17

415 %

455 %

1 250 %

1 250 %

Gach ceann eile

1 250 %

1 250 %

1 250 %

1 250 %

Airteagal 265

Raon feidhme agus ceanglais oibríochtúla Chur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh

1.   Féadfaidh institiúidí méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail do shuíomhanna gan rátáil ar chláir ABCP nó in idirbhearta ABCP faoi Chur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 266 nuair a chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo.

I gcás ina bhfuil B cead faighte ag institiúid chun Cur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh a chur i bhfeidhm i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, agus ina dtagann suíomh sonrach i gclár ABCP nó in idirbheart ABCP laistigh den raon feidhme a chumhdaítear leis an gcead sin, cuirfidh an institiúid an chur chuige sin i bhfedhm chun méid na risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh don suíomh sin.

2.   Tabharfaidh na húdaráis inniúla cead d’institiúidí Cur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh a chur i bhfeidhm laistigh de raon feidhme atá sainithe go soiléir i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir:

(a)

is suíomhanna rátáilte na suíomhanna go léir sa pháipéar tráchtála arna eisiúint ag an gclár ABCP;

(b)

léiríonn an measúnú inmheánach ar cháilíocht chreidmheasa an tsuímh an mhodheolaíocht mheasúnaithe atá ag IMCS amháin nó níos mó atá ar fáil don phobal, chun suíomhanna urrúsúcháin atá bunaithe ar risíochtaí foluiteacha den chineál atá urrúsuithe a rátáil;

(c)

an páipéar tráchtála a eisítear ón gclár ABCP, den chuid is mó eisítear d’infheisteoirí tríú páirtí é;

(d)

tá próiseas measúnaithe inmheánach na hinstitiúide chomh coimeádach ar a laghad agus measúnuithe na IMCSanna sin atá ar fáil don phobal a sholáthair rátáil sheachtrach don pháipéar tráchtála arna eisiúint ag an gclár ABCP, go háirithe maidir le fachtóirí struis agus gnéithe cainníochtúla ábhartha eile;

(e)

cuireann modheolaíocht na hinstitiúide maidir le measúnú inmheánach san áireamh gach modheolaíocht rátála ábhartha, atá ar fáil don phobal, de chuid na IMCSanna faoina rátáiltear páipéar tráchtála an chláir ABCP agus cuirtear san áireamh gráid rátála a fhreagraíonn do mheasúnuithe creidmheasa IMCSanna. Tabharfaidh an institiúid ina taifid inmheánacha ráiteas míniúcháin ina ndéanfar cur síos ar an gcaoi ar comhlíonadh na ceanglais a leagtar amach sa phointe seo agus tabharfaidh sí an ráiteas sin cothrom le dáta ar bhonn rialta;

(f)

úsáideann an institiúid an mhodheolaíocht um measúnú inmheánach chun críocha bainistithe priacail inmheánaigh, lena n-áirítear a próisis cinnteoireachta, bainistíochta faisnéise agus a próisis inmheánacha maidir le leithdháileadh caipitil;

(g)

déanann iniúchóirí inmheánacha nó seachtracha, IMCS, nó feidhm inmheánach athbhreithnithe creidmheasa nó bainistíochta priacail na hinstitiúide athbhreithniú rialta ar an bpróiseas measúnaithe inmheánaigh agus ar cháilíocht na measúnuithe inmheánacha arna ndéanamh ar cháilíocht chreidmheasa risíochtaí na hinstitiúide ar chlár ABCP nó ar idirbheart ABCP;

(h)

déanfaidh an institiúid feidhmíocht a rátálacha inmheánacha a rianú le himeacht ama chun meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht a modheolaíochta um measúnú inmheánach agus déanfaidh sí an mhodheolaíocht sin a choigeartú, de réir mar is gá, má bhíonn difríocht rialta idir feidhmíocht na risíochtaí agus an fheidhmíocht arna léiriú ag na rátálacha inmheánacha;

(i)

áireofar leis an gclár ABCP caighdeáin um bainistíocht frithgheallta agus dliteanais i bhfoirm treoirlínte do riarthóir an chláir maidir leis an méid seo a leanas, ar a laghad:

(i)

na critéir maidir le hincháilitheacht sócmhainní, faoi réir phointe (j);

(ii)

cineálacha agus luach airgeadaíoch na risíochtaí mar thoradh ar sholáthar saoráidí leachtachta agus feabhsuithe creidmheasa;

(iii)

an dáileachán caillteanais idir na suíomhanna urrúsúcháin sa chlár nó san idirbheart ABCP;

(iv)

aonrú dlíthiúil agus eacnamaíoch na sócmhainní aistrithe ón eintiteas atá i mbun na sócmhainní a dhíol;

(j)

leis na critéir maidir le hincháilitheacht sócmhainní sa chlár ABCP déantar foráil maidir leis an méid seo a leanas, ar a laghad:

(i)

eisiamh ceannach sócmhainní atá go mór thar téarma nó ar mainneachtain;

(ii)

teorannú ró-chomhchruinnithe maidir le limistéar geografach nó oibleagáideoir aonair; agus

(iii)

teorannú éirim na sócmhainní a bheidh le ceannach;

(k)

go ndéantar anailís ar phriacail chreidmheasa agus ar phróifíl ghnó dhíoltóir na sócmhainne, lena n-áireofar ar a laghad measúnú:

(i)

ar fheidhmíocht airgeadais an díoltóra roimhe seo agus ar an bhfeidhmíocht airgeadais is dóigh a bheidh aige amach anseo;

(ii)

ar shuíomh reatha an díoltóra ar an margadh, agus ar an iomaíochas is dócha a bheidh ann amach anseo;

(iii)

ar luamhánacht, sreabhadh airgid, cumhdach úis agus rátáil fiachais an díoltóra; agus

(iv)

ar chaighdeáin frithgheallta, cumas fiachas a sheirbhísiú, agus próisis bailiúcháin an díoltóra;

(l)

tá beartais agus próisis bailiúcháin ag an gclár ABCP a chuireann cumas oibriúcháin agus cáilíocht chreidmheasa an tseirbhíseora san áireamh agus a chuimsíonn gnéithe a mhaolaíonn priacail a bhaineann le feidhmíocht an díoltóra agus an tseirbhíseora. Chun críocha an phointe seo, féadfar priacail a bhaineann le feidhmíocht a mhaolú trí thucaidí a bheidh bunaithe ar cháilíocht chreidmheasa reatha an díoltóra nó an tseirbhíseora cosc a chur ar mheascadh cistí i gcás mhainneachtain an díoltóra nó an tseirbhíseora;

(m)

cuirtear san áireamh sa mheastachán comhiomlánaithe caillteanais ar chomhthiomsú sócmhainní a d’fhéadfaí a cheannach faoin gclár ABCP gach foinse a d’fhéadfadh priacal a beith ag baint leo, amhail priacal creidmheasa agus caolúcháin;

(n)

i gcás ina bhfuil méid na bhfeabhsuithe creidmheasa a sholáthair an díoltóir bunaithe ar chaillteanais a bhaineann le creidmheas agus orthu sin amháin, agus más iomchuí an priacal caolúcháin i gcás an chomhthiomsaithe sócmhainní ar leith sin, is cúlchiste ar leithligh a bheidh sa chlár ABCP le haghaidh priacal caolúcháin;

(o)

déantar méid an leibhéil fheabhsaithe is gá sa chlár ABCP a ríomh trí aird a thabhairt ar roinnt blianta d’fhaisnéis stairiúil, lena n-áirítear caillteanais, ciontóireacht, caoluithe, agus ráta láimhdeachais earraí infhaighte;

(p)

sa chlár ABCP, tá gnéithe struchtúracha i gceist le linn risíochtaí a cheannach d’fhonn meathlú creidmheasa féideartha na punainne foluití a mhaolú. D’fhéadfaí tairseacha clabhsúir a bhaineann go sonrach le comhthiomsú risíochtaí a bheith ina ngnéithe sin;

(q)

déanfaidh an institiúid meastóireacht ar na gnéithe a bhaineann leis an gcomhthiomsú sócmhainní foluiteach, amhail an meánscór creidmheasa atá ualaithe, agus sainaithneoidh sí aon chomhchruinnithe d’oibleagáideoir aonair nó do limistéar geografach agus do ghráinneacht an chomhthiomsaithe sócmhainní.

3.   Má dhéanann feidhm inmheánach iniúchóireachta, athbhreithnithe creidmheasa, nó bainistíochta priacail na hinstitiúide an t-athbhreithniú, dá bhforáiltear i bpointe (g) de mhír 2, beidh na feidhmiúcháin sin neamhspleách ar fheidhmiúcháin inmheánacha na hinstitiúide a bhaineann le gnó an chláir ABCP agus ar an gcaidreamh le custaiméirí.

4.   Maidir le hinstitiúidí a bhfuil cead faighte acu Cur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh a úsáid, ní fhillfidh siad ar mhodhanna eile a úsáid maidir le suíomhanna a thagann faoi raon feidhme acu Cur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh, mura gcomhlíontar an dá choinníoll seo a leanas:

(a)

tá léirithe ag an institiúid chun sástachta an údaráis inniúil go bhfuil cúis mhaith ag an institiúid déanamh amhlaidh;

(b)

tá cead faighte ag an institiúid roimh ré ón údarás inniúil.

Airteagal 266

Méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh faoi Chur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh

1.   Faoi Chur Chuige an Mheasúnaithe Inmheánaigh, sannfaidh an institiúid an suíomh gan rátáil sa chlár ABCP nó san idirbheart ABCP do cheann amháin de na gráid rátála a leagtar síos i bpointe (e) d’Airteagal 265(2) ar bhonn a measúnaithe inmheánaigh. Sannfar rátáil arna díorthú don suíomh, rátáil a bheidh ar aon dul leis na measúnuithe creidmheasa a fhreagraíonn don ghrád rátála sin mar a leagtar síos i bpointe (e) d’Airteagal 265(2).

2.   An rátáil arna díorthú i gcomhréir le mír 1, is rátáil ar leibhéal gráid infheistíochta nó níos fearr a bheidh inti an tráth a chéadsannfar í agus measfar gur measúnú creidmheasa incháilithe ó IMCS í chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 263 nó le hAirteagal 264, de réir mar is infheidhme.

Foroinn 4

Uastairseacha le haghaidh suíomhanna urrúsúcháin

Airteagal 267

Ualú priacail uasta le haghaidh suíomhanna urrúsúcháin shinsearacha: Cur chuige an trébhreathnaithe

1.   Féadfaidh institiúid, a bhfuil comhdhéanamh na risíochtaí foluiteacha ar eolas aici an t-am ar fad, ualú priacail uasta a shannadh don suíomh urrúsúcháin sinsearach atá cothrom leis an meánualú priacail atá ualaithe ó thaobh risíochta a bheadh infheidhme maidir leis na risíochtaí foluiteacha amhail is nach ndearnadh na risíochtaí foluiteacha sin a urrúsú.

2.   I gcás comhthiomsuithe risíochtaí foluiteacha nach mbaineann an institiúid úsáid ach as an gCur Chuige Caighdeánaithe nó as an gCur Chuige IRB ina leith, beidh ualú priacail uasta an tsuímh urrúsúcháin shinsearaigh cothrom leis an meánualú priacail atá ualaithe ó thaobh risíochta a bheadh i bhfeidhm maidir leis na risíochtaí foluiteacha faoi Chaibidil 2 nó faoi Chaibidil 3, faoi seach, amhail is nach ndearnadh iad a urrúsú.

I gcás comhthiomsuithe measctha, déanfar an t-ualú priacail uasta a ríomh mar seo a leanas:

(a)

i gcás ina gcuirfidh an institiúid SEC-IRBA i bhfeidhm, sannfar ualú priacail an Chur Chuige Chaighdeánaithe agus ualú priacail an Chur Chuige IRB do chion an Chur Chuige Chaighdeánaithe agus do chion an Chur Chuige IRB den chomhthiomsú foluiteach faoi seach;

(b)

i gcás ina gcuirfidh an institiúid SEC-SA nó SEC-ERBA i bhfeidhm, beidh an t-ualú priacail uasta do shuíomhanna urrúsúcháin sinsearacha cothrom leis an ualú priacail meánualaithe faoin gCur Chuige Caighdeánaithe atá ag na risíochtaí foluiteacha.

3.   Chun críocha an Airteagail seo, san áireamh leis an ualú priacail a bheadh infheidhme faoin gCur Chuige IRB i gcomhréir le Caibidil 3, beidh cóimheas idir:

(a)

na caillteanais ionchasacha iolraithe faoi 12.5, agus

(b)

luach risíochta na risíochtaí foluiteacha.

4.   I gcás ina mbeidh an t-ualú priacail uasta ríofa i gcomhréir le mír 1 níos lú ná na hualuithe priacail íosta a leagtar amach in Airteagal 259 go hAirteagal 264, de réir mar is infheidhme, bainfear úsáid as an ualú priacail níos lú sin seachas an t-ualú priacail íosta.

Airteagal 268

Ceanglais maidir le caipiteal uasta

1.   Féadfaidh institiúid tionscnóra, institiúid is urraitheoir nó institiúid eile a úsáideann SEC-IRBA, nó institiúid tionscnóra nó institiúid is urraitheoir a úsáideann SEC-SA nó SEC-ERBA, féadfaidh sí ceanglas caipitil uasta a chur i bhfeidhm le haghaidh an tsuímh urrúsúcháin atá ina seilbh atá cothrom leis na ceanglais chaipitil a bheadh le ríomh faoi Chaibidil 2 nó faoi Chaibidil 3 i ndáil leis na risíochtaí forluiteacha amhail is nach ndearnadh iad a urrúsú. Chun críocha an Airteagail seo, beidh méid na gcaillteanas ionchasach a bhaineann leis na risíochtaí sin a ríomhadh faoi Chaibidil 3, agus méid na gcaillteanas neamhionchasach, san áireamh i gceanglas caipitil an Chur Chuige IRB.

2.   I gcás comhthiomsuithe measctha, déanfar an ceanglas caipitil uasta a chinneadh trí mheánualú risíochta cheanglais chaipitil chodanna an Chur Chuige IRB agus an Chur Chuige Chaighdeánaithe de na risíochtaí foluiteacha a ríomh, i gcomhréir le mír 1.

3.   Is é a bheidh sa cheanglas uasta caipitil an toradh a fhaightear nuair a iolraítear an méid arna ríomh i gcomhréir le mír 1 nó le mír 2 faoin gcion is mó úis atá i seilbh na hinstitiúide sna tráinsí ábhartha (V), arna shloinneadh mar chéatadán agus arna ríomh mar a leanas:

(a)

i gcás institiúid a bhfuil suíomh urrúsúcháin amháin nó níos mó aici in aon tráinse amháin, beidh V cothrom le cóimheas mhéid ainmniúil na suíomhanna urrúsúcháin atá i seilbh na hinstitiúide sin sa tráinse sin agus méid ainmniúil an tráinse;

(b)

i gcás institiúid a bhfuil suíomhanna urrúsúcháin aici i dtráinsí éagsúla, beidh V cothrom leis an gcion uasta úis thar na tráinsí. Chun na gcríoch sin, déanfar cion an úis i gcomhair gach ceann de na tráinsí éagsúla a ríomh mar a leagtar amach i bpointe (a).

4.   Agus an ceanglas caipitil uasta á ríomh i gcomhair suíomh urrúsúcháin i gcomhréir leis an Airteagal seo, bainfear an méid iomlán d’aon fháltas ar dhíolachán agus ar stríoca úis amháin feabhsaithe creidmheasa a eascraíonn as an idirbheart urrúsúcháin ó ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le pointe (k) d’Airteagal 36(1).

Foroinn 5

Forálacha ilghnéitheacha

Airteagal 269

Ath-urrúsuithe

1.   I gcás suíomh in ath-urrúsú, cuirfidh institiúidí SEC-SA i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 261, agus na hathruithe seo a leanas air:

(a)

W = 0 i gcás aon risíocht ar thráinse urrúsúcháin laistigh den chomhthiomsú risíochtaí foluiteacha;

(b)

p = 1.5;

(c)

beidh an t-ualú priacail a thiocfaidh as sin faoi réir ualú priacail íosta 100 %.

2.   Déanfar KSA le haghaidh na risíochtaí urrúsúcháin foluiteacha a ríomh i gcomhréir le Foroinn 2.

3.   Ní chuirfear na ceanglais chaipitil uasta a leagtar amach i bhForoinn 4 i bhfeidhm maidir le suíomhanna ath-urrúsúcháin.

4.   Sa chás gur meascán de thráinsí urrúsúcháin agus de chineálacha eile sócmhainní atá i gcomhthiomsú risíochtaí foluiteacha, déanfar an paraiméadar KA a chinneadh mar an meánualú ainmniúil risíochta den KA a dhéanfar a ríomh ar bhonn aonair le haghaidh gach fothacair risíochtaí.

Airteagal 270

Suíomhanna sinsearacha in urrúsúcháin FBM

Féadfaidh institiúid tionscnóra méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i ndáil le suíomh urrúsúcháin i gcomhréir le hAirteagal 260, le hAirteagal 262 nó le hAirteagal 264, de réir mar is infheidhme, i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)

comhlíonann an t-urrúsúchán na ceanglais i ndáil le hurrúsúchán STC a leagtar amach i gCaibidil 4 de Rialachán (AE) /2017/2402 de réir mar is infheidhme, seachas Airteagal 20(1) go (6) den Rialachán sin;

(b)

cáilíonn an suíomh mar an suíomh urrúsúcháin sinsearach;

(c)

tá an t-urrúsú bunaithe ar chomhthiomsú risíochtaí le haghaidh gnóthas, ar choinníoll go gcáilíonn ar a laghad 70 % díobh, ó thaobh chothroime na punainne de, mar FBManna de réir bhrí Airteagal 501, tráth eisiúna an urrúsaithe nó i gcás urrúsaithe imrothlacha tráth a gcuirtear risíocht leis an urrúsú;

(d)

déantar an priacal creidmheasa a bhaineann leis na suíomhanna nach gcoinníonn an institiúid tionscnóra a aistriú trí ráthaíocht nó contraráthaíocht a chomhlíonann na ceanglais le haghaidh cosaint neamhchistithe chreidmheasa a leagtar amach i gCaibidil 4 den Chur Chuige Caighdeánaithe i leith priacal creidmheasa;

(e)

is ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas an tríú páirtí a n-aistrítear an priacal creidmheasa chuige:

(i)

rialtas láir nó banc ceannais Ballstáit, banc forbartha iltaobhach, eagraíocht idirnáisiúnta nó eintiteas le haghaidh spreagtha, ar choinníoll go gcáilíonn na risíochtaí ar an ráthóir nó ar an gcontraráthóir d’ualú priacail 0 % faoi Chaibidil 2;

(ii)

infheisteoir institiúideach mar a shainmhínítear i bpointe (12) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 ar choinníoll go gcomhthaobhaítear an ráthaíocht nó an chontraráthaíocht go hiomlán le hairgead i dtaisce san institiúid tionscnóra.

Airteagal 270a

Ualú priacail breise

1.   I gcás nach gcomhlíonann institiúid na ceanglais i gCaibidil 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 in aon cháil ábhartha mar gheall ar fhaillí nó neamhghníomh na hinstitiúide, forchuirfidh na húdaráis inniúla ualú priacail breise comhréireach nach lú ná 250 % den ualú priacail (agus tairseach 1 250 % leis), ualú a mbeidh feidhm aige maidir leis na suíomhanna urrúsúcháin iomchuí ar an tslí a shonraítear in Airteagal 247(6) nó Airteagal 337(3) den Rialachán seo faoi seach. Méadóidh an t-ualú priacail breise de réir a chéile le gach sárú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar na forálacha maidir le dícheall cuí agus le bainistiú riosca. Cuirfidh na húdaráis inniúla san áireamh na díolúintí d’urrúsuithe áirithe a thugtar in Airteagal 6(5) de Rialachán (AE) 2017/2402 tríd an ualú priacail a d’fhorchuirfí murach sin faoin Airteagal seo a laghdú i leith urrúsú a bhfuil feidhm ag Airteagal 6(5) den Rialachán (AE) 2017/2402 maidir leis.

2.   Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme d’fhonn cóineasú cleachtas maoirseachta a éascú i dtaca le mír 1 den Airteagal seo a chur chun feidhme, lena n-áirítear na bearta a ghlacfar i gcás ina sárófar na hoibleagáidí maidir le dícheall cuí agus bainistíocht priacail. Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2014.

Tugtar cumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Roinn 4

Measúnuithe creidmheasa seachtracha

Airteagal 270b

Measúnuithe creidmheasa á n-úsáid ag IMCSanna

Ní fhéadfaidh institiúidí measúnuithe creidmheasa a úsáid chun ualú priacail de chuid suíomh urrúsúcháin a chinneadh i gcomhréir leis an gCaibidil seo ach amháin sa chás ina bhfuil an measúnú creidmheasa eisithe nó formhuinithe ag IMCS i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009.

Airteagal 270c

Ceanglais a bheidh le comhlíonadh ag measúnuithe creidmheasa IMCSanna

Chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir le Roinn 3, ní úsáidfidh institiúidí measúnú creidmheasa de chuid IMCS ach amháin má chomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

níl neamhréir ar bith idir na cineálacha íocaíochtaí atá léirithe sa mheasúnú creidmheasa agus na cineálacha íocaíochtaí a bhfuil an institiúid ina dteideal faoin gconradh as a dtagann an suíomh urrúsúcháin atá i gceist;

(b)

foilsíonn an IMCS na measúnuithe creidmheasa agus an fhaisnéis maidir leis an anailís chaillteanais agus sreabhadh airgid, íogaireacht na rátálacha i leith athruithe i dtoimhdí foluiteacha na rátálacha, lena n-áirítear feidhmíocht na risíochtaí foluiteacha, agus maidir leis na nósanna imeachta, na modheolaíochtaí, na toimhdí agus na príomhghnéithe atá ina mbuntaca leis na measúnaithe creidmheasa i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009. Chun críocha an phointe seo, measfar faisnéis a bheith ina faisnéis atá ar fáil go poiblí má dhéantar í a fhoilsiú i bhformáid inrochtana. Ní mheasfar faisnéis nach gcuirtear ar fáil ach do líon teoranta eintiteas a bheith ina faisnéis atá ar fáil go poiblí;

(c)

tá na measúnuithe creidmheasa san áireamh i maitrís thrasdultach an IMCS;

(d)

níl na measúnuithe creidmheasa bunaithe ná bunaithe i bpáirt ar thacaíocht neamhchistithe arna soláthar ag an institiúid féin. I gcás ina mbeidh suíomh bunaithe nó bunaithe i bpáirt ar thacaíocht neamhchistithe, measfaidh an institiúid an suíomh sin amhail is go raibh sé gan rátáil ar mhaithe le méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh don suíomh sin i gcomhréir le Roinn 3;

(e)

tá gealltanas tugtha ag an IMCS mínithe a fhoilsiú maidir leis an tionchar a bheidh ag feidhmíocht risíochtaí foluiteacha ar an measúnú creidmheasa.

Airteagal 270d

Measúnuithe creidmheasa a úsáid

1.   Féadfaidh institiúid a chinneadh IMCS amháin nó níos mó a ainmniú, agus úsáidfear measúnuithe creidmheasa ón institiúid/ó na hinstitiúidí sin chun an chuid sin dá méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh faoin gCaibidil seo (‘IMCS ainmnithe’).

2.   Bainfidh institiúid úsáid as measúnuithe creidmheasa ar a suíomhanna urrúsúcháin go comhsheasmhach agus ní go roghnach agus, chun na gcríoch sin, comhlíonfaidh an institiúid na ceanglais seo a leanas:

(a)

ní úsáidfidh institiúid measúnuithe creidmheasa IMCS dá suíomhanna i dtráinsí áirithe agus measúnuithe creidmheasa de chuid IMCS eile dá suíomhanna i dtráinsí eile laistigh den urrúsú céanna a d’fhéadfadh a bheith nó gan bheith rátáilte ag an gcéad IMCS;

(b)

i gcás ina bhfuil dhá mheasúnú creidmheasa ó IMCSanna ainmnithe ann maidir le suíomh, bainfidh an institiúid úsáid as an measúnú creidmheasa is lú fabhar;

(c)

i gcás ina bhfuil trí mheasúnú creidmheasa nó níos mó ó IMCSanna ainmnithe ann maidir le suíomh, bainfear úsáid as an dá mheasúnú creidmheasa is fabhraí. I gcás ina bhfuil an dá mheasúnú creidmheasa is fabhraí éagsúil le chéile, bainfear úsáid as an measúnú is lú fabhar;

(d)

ní iarrfaidh institiúid go ndéanfar rátálacha is lú fabhar a tharraingt siar.

3.   I gcás ina mbaineann na risíochtaí a fholuíonn urrús leas as cosaint chreidmheasa incháilithe iomlán nó i bpáirt i gcomhréir le Caibidil 4 agus gur léirigh IMCS ainmnithe an tionchar atá ag an gcosaint sin sa mheasúnú creidmheasa ar shuíomh urrúsúcháin, úsáidfidh an institiúid an t-ualú priacail a bhaineann leis an measúnú creidmheasa sin. I gcás nach bhfuil an chosaint chreidmheasa dá dtagraítear sa mhír seo incháilithe faoi Chaibidil 4, ní aithneofar an measúnú creidmheasa agus láimhseálfar an suíomh urrúsúcháin mar shuíomh gan rátáil.

4.   I gcás ina mbaineann suíomh urrúsúcháin leas as cosaint chreidmheasa incháilithe i gcomhréir le Caibidil 4 agus gur léirigh IMCS ainmnithe an tionchar atá ag an gcosaint sin ina mheasúnú creidmheasa, láimhseálfaidh an institiúid an suíomh urrúsúcháin amhail is go raibh sé gan rátáil agus déanfaidh sí na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir le Caibidil 4.

Airteagal 270e

Urrús a mhapáil

Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun na céimeanna cáilíochta creidmheasa a leagtar amach sa Chaibidil seo a bhaineann le measúnuithe creidmheasa ábhartha gach IMCS a mhapáil ar bhealach oibiachtúil comhsheasmhach. Chun críocha an Airteagail seo, déanfaidh ÚBE an méid seo a leanas, go háirithe:

(a)

idirdhealú idir na céimeanna coibhneasta priacail a chuirtear in iúl i ngach measúnú;

(b)

fachtóirí cainníochtúla a mheas, amhail rátaí mainneachtana nó caillteanais agus feidhmíocht stairiúil na measúnuithe creidmheasa a rinne gach IMCS thar aicmí sócmhainne éagsúla;

(c)

fachtóirí cáilíochtúla a mheas, amhail raon na n-idirbheart arna mheasúnú ag an IMCS, a mhodheolaíocht agus an bhrí atá lena mheasúnuithe creidmheasa, go háirithe cé acu a chuirtear an caillteanas ionchasach nó an chéad chaillteanas Euro, agus íocaíocht thráthúil úis nó íocaíocht deiridh úis san áireamh;

(d)

iarracht lena áirithiú go mbaineann suíomhanna urrúsúcháin lena gcuirtear an t-ualú priacail céanna i bhfeidhm ar bhonn measúnuithe creidmheasa IMCSanna, go mbaineann céimeanna coibhéiseacha priacail chreidmheasa leo.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Iúil 2014.

Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.”.

(10)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 337:

“Airteagal 337

Ceanglas cistí dílse le haghaidh ionstraimí urrúsúcháin

1.   Maidir le hionstraimí sa leabhar trádála ar suíomhanna urrúsúcháin iad, déanfaidh an institiúid ualú ar na suíomhanna glana arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 327(1) le 8 % den ualú priacail a chuirfeadh an institiúid i bhfeidhm maidir leis an suíomh ina leabhar neamhthrádála i gcomhréir le Roinn 3 de Chaibidil 5 de Theideal II.

2.   Agus ualuithe priacail á ríomh chun críocha mhír 1, féadfar meastacháin ar PD agus ar LGD a chinneadh bunaithe ar na meastacháin a fhaightear ó shamhail inmheánach i gcomhair priacal na mainneachtana agus na himirce incrimintí (samhail IRC). de chuid institiúide ar tugadh cead di úsáid a bhaint as samhail inmheánach le haghaidh priacail shonraigh ionstraimí fiachais. Ní fhéadfar an rogha dheiridh sin a úsáid ach amháin le cead na n-údarás inniúil, cead a thabharfar má chomhlíonann na meastacháin sin na ceanglais chainníochtúla maidir leis an gCur Chuige Bunaithe ar Rátálacha Inmheánacha a leagtar amach i gCaibidil 3 de Theideal II.

I gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, eiseoidh ÚBE treoirlínte maidir le meastacháin ar PD agus ar LGD a úsáid mar ionchuir nuair atá na meastacháin sin bunaithe ar shamhail IRC.

3.   I gcás suíomhanna urrúsúcháin atá faoi réir ualú priacail breise i gcomhréir le hAirteagal 247(6), cuirfear 8 % den ualú priacail iomlán i bhfeidhm.

4.   Suimeoidh an institiúid a suíomhanna ualaithe a thagann ó chur i bhfeidhm mhír 1, mhír 2 agus mhír 3, is cuma más suíomhanna fada nó suíomhanna gearra iad, d’fhonn a ceanglas cistí dílse le haghaidh priacal sonrach a ríomh, seachas i gcás suíomhanna urrúsúcháin atá faoi réir Airteagal 338(4).

5.   I gcás nach gcomhlíonann institiúid tionscnóra d’urrúsú traidisiúnta na coinníollacha maidir le haistriú priacail shuntasaigh a leagtar amach in Airteagal 244, áireoidh an institiúid tionscnóra, agus an ceanglas cistí dílse á ríomh, na risíochtaí a fholuíonn an t-urrúsú amhail is nach ndearnadh na risíochtaí sin a urrúsú.

I gcás nach gcomhlíonann institiúid tionscnóra d’urrúsú sintéiseach na coinníollacha maidir le haistriú priacail shuntasaigh a leagtar amach in Airteagal 245, áireoidh an institiúid tionscnóra, agus na ceanglais cistí dílse á ríomh, na risíochtaí a fholuíonn an t-urrúsú amhail is nach ndearnadh na risíochtaí sin a urrúsú agus déanfaidh sí neamhaird de thionchar an urrúsaithe shintéisigh chun críocha cosaint chreidmheasa.”.

(11)

Scriostar Cuid a Cúig agus léifear na tagairtí uile do Chuid a Cúig mar thagairtí do Chaibidil 2 de Rialachán (AE) 2017/2402. .

(12)

In Airteagal 457, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

na ceanglais cistí dílse maidir le hurrúsú a leagtar síos in Airteagal 242 go hAirteagal 270a;”.

(13)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 462:

“Airteagal 462

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 244(6) agus 245(6) agus in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 28 Meithemah 2013.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 244(6) agus 245(6) agus in Airteagal 456 go hAirteagal 460 a chúlghairm tráth ar bith. Má chinntear cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta a shonrófar sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar ann. Ní bheidh éifeacht aige ar bhailíocht na ngníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 244(6) agus Airteagal 245(6) agus Airteagal 456 go hAirteagal 460 i bhfeidhm ach amháin mura ndéanann Parlaimint na hEorpa ná an Chomhairle agóid ina choinne laistigh de thréimhse 3 mhí ó fhógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, sula dtéann an tréimhse sin in éag, go gcuireann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Cuirfear síneadh 3 mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”.

(14)

Cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:

“Airteagal 519a

Tuairisciú agus athbreithniú

Faoin1 Eanáir 2022, tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Parlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Chaibidil 5 de Theideal II de Chuid a Trí i bhfianaise forbairtí sna margaí urrúsúcháin, lena n-áirítear ó thaobh na macrastuamachta agus na heacnamaíochta de. Beidh togra reachtach ag gabháil leis an tuarascáil sin, más iomchuí, agus déanfar measúnú ann ar na pointí seo a leanas, go háirithe:

(a)

an tionchar a bheidh ag an ordlathas modhanna a leagtar amach in Airteagal 254 agus an tionchar a bheidh ag ríomh méideanna risíochta suíomhanna urrúsúcháin a leagtar amach in Airteagal 258 go hAirteagal 266 ar ghníomhaíocht eisiúna agus infheistíochta a dhéanann institiúidí i margaí urrúsúcháin san Aontas;

(b)

an tionchar ar chobhsaíocht airgeadais an Aontais agus na mBallstát, ag díriú, go háirithe, ar amhantraíocht ar mhargadh na maoine dochorraithe a d’fhéadfadh a bheith ann agus ar mhéadú ar an idirnasc idir institiúidí airgeadais;

(c)

na bearta a bheadh de dhíth chun aon éifeachtaí diúltacha urrúsúcháin ar chobhsaíocht airgeadais a laghdú agus cur ina n-aghaidh, agus an éifeacht dhearfach ar mhaoiniú a chaomhnú san am céanna, lena n-áirítear uasteorainn risíochta ar urrúsuithe a d’fhéadfaí a thabhairt isteach; agus

(d)

na héifeachtaí ar chumas na n-institiúidí airgeadais sruth cistithe cobhsaí inbhuanaithe a chur ar fáil don fhíorgheilleagar, ag díriú ar FBManna go háirithe.

Sa tuarascáil, cuirfear san áireamh freisin forbairtí rialála i bhfóraim idirnáisiúnta, go háirithe na cinn sin a bhaineann le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hurrúsú.”.

Airteagal 2

Forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le suíomhanna urrúsúcháin oscailte

Maidir le hurrúsuithe ar eisíodh a n-urrúis roimh 1 Eanáir 2019, leanfaidh institiúidí de na forálacha a leagtar amach i gCaibidil 5 de Theideal II de Chuid a Trí agus in Airteagal 337 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2019 sa leagan is infheidhme an 31 Nollaig 2018.

Chun críocha an Airteagail seo, i gcás urrúsuithe nach mbaineann le hurrúsuithe a eisiúint, measfar go gciallóidh an tagairt do “urrúsuithe ar eisíodh a n-urrúis” urrúsuithe ar cruthaíodh na chéad suíomhanna urrúsúcháin díobh.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus dáta cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2019.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 12 Nollaig 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. MAASIKAS


(1)  IO C 219, 17.6.2016, lch. 2.

(2)  IO C 82, 3.3.2016, lch. 1.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Deireadh Fómhair 2017 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 20 Samhain 2017.

(4)  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos rialacha comhchoiteanna maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat Eorpach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoir2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 347, 28.12.2017, lch. 35).

(5)  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(6)  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, Ich.12).

(7)  Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat do théarnamh agus do réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle agus Treoracha 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/AE, 2012/30/AE agus 2013/36/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( IO L 173, 12.6.2014, lch. 190).

(8)  IO L 123, 12.5.2013, lch. 1.